Kommunstyrelsen (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 augusti 2008, kl (ajournering ) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stefan Edvardsson (m) tjg för Christer Johansson (m) Margaretha Malmsjö (m) Annika G Johansson (m) tjg för Göran Holmén (m) Peter Rosholm (s) ordförande Otto Andreasson (s) Gunnel Brandt (s) tjg för Paul Orrestrand (s) Roland Andersson (c) Keijo Laine (kd) Pembe Gencoglu (mp) tjg för Barbro Ridell (v) Gun-Britt Ottosson (m) Rolf Söderlund (s) Lars-Erik Olsson (s) Yvonne Andrén (c) Kenneth Schultz (fp) Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Anna Winnberg, planarkitekt 123 Lisa Brunnström, samhällsbyggnadschef Torbjörn Sundsten, VA-Gata-Parkchef Personalföreträdare - Övriga Leif Johansson, förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund 122 Tid och plats för justering Måndagen den 1 september 2008, kl i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Peter Rosholm Justerande Otto Andreasson

2 Kommunstyrelsen (26) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

3 Kommunstyrelsen (26) Ärenden 122 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors samrådsredogörelse 2 samt antagande av plan 124 Töllsjö 1:39- ersättningsanspråk 125 Erikstorp 4:38 och 4:39- Åtgärder med anledning av rasrisk 126 Begäran från omsorgsnämnden om att mark inom del av Flässjum 3:60 avsetts för uppförande av LSS-boende 127 Detaljplaneprogram för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen- yttrande över samråd 128 Svar på medborgarförslag angående en acceptabel elmiljö och en större tillgänglighet för kommunens invånare 129 Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 130 Bidrag till SISU 131 Deltagande i projekt/nätverk Ungdomsdialog 132 Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre 133 Uppföljning av fullmäktiges beslut under Kommunchefens information 135 Anmälan av delegationsbeslut 136 Övriga anmälningsärenden

4 Kommunstyrelsen (26) 122 Dnr: KS 2008/333 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade bland annat att föreslå att Bollebygds kommun avsätter en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad 2009 och att hemställa om kommunens snara besked i frågan om nivå på medlemsavgift till underlag för direktionens behandling av budget för Förändringen innebär en ökning med kronor till totalt kronor från och med Avgiftsökningen krävs för att kunna motfinansiera de regionala tillväxtmedlen. Leif Johansson, förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund informerar kommunstyrelsen om kommunalförbundets verksamhet. För ärendet aktuella handlingar Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009, protokollsutdrag direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009, handling från Sjuhärads kommunalförbund. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsätta en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hantera finansieringen i samband med budgetarbetet i november Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

5 Kommunstyrelsen (26) 123 Dnr: KS 2007/221 Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors samrådsredogörelse 2 samt antagande av plan Ett förslag till utvecklingsplan för Olsfors och Hultafors har varit ute på samråd, enligt Plan- och Bygglagen kap 5 21, under tiden till Utvecklingsplanen ger förslag på hur de båda orterna ska kunna utvecklas i framtiden med avseende på den fysiska utvecklingen. Under samrådstiden har planhandlingar varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Utvecklingsplanen har även varit utställd i kommunhusets entréhall, på biblioteket i Olsfors och annonserats i Göteborgsposten, Borås tidning och Annonsmarkna n. Den har även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Vidare har samråd skett genom ett informationsmöte den 28 april i Omegastugan i Olsfors som besöktes av ca 30 personer. Totalt har 13 yttranden kommit in under och i anslutning till samrådstiden. Synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Kompletteringar och ändringar i utvecklingsplanen har därefter gjorts utifrån de ställningstaganden som framgår av samrådsredogörelsen. För ärendet aktuella handlingar Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors- samrådsredogörelse 2 samt antagande av plan, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse 2, Bilaga till samrådsredogörelse 2, Utvecklingsplan för Olsfors Hultafors, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Otto Andreasson (s) yrkar att kommunstyrelsen under rubriken Kulturmiljövärden på sidan 17 i Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors ska lägga till följande text: Gamla landsvägen i Olsfors/Hultafors har ett kulturhistoriskt värde. Detta bör tas i beaktande vid framtida planering. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

6 Kommunstyrelsen (26) Ordförande ställer proposition på Otto Andreassons yrkande om tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsen beslutar att under rubriken Kulturmiljövärden på sidan 17 i Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors lägga till följande text: Gamla landsvägen i Olsfors/Hultafors har ett kulturhistoriskt värde. Detta bör tas i beaktande vid framtida planering. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar utvecklingsplan för Olsfors Hultafors med ovanstående tillägg. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsavdelningen Akten

7 Kommunstyrelsen (26) 124 Dnr: KS 2007/24 Töllsjö 1:39- ersättningsanspråk Fastigheten Töllsjö 1:39 och några grannfastigheter ligger som sist anslutna på särskild ledning i det kommunala avloppsnätet i Töllsjö samhälle. Lutningsförhållandena är sådana att det funnits risk för och även inträffat att avloppsvatten runnit bakvägen upp i ledningen när huvudledningen innehållit onormalt mycket vatten. Borås kommun installerade därför på sin tid en backventil på utloppet från Töllsjö 1:39 och någon fastighet till. Arrangemanget har i stort fungerat bra men inneburit en viss medverkan och vaksamhet från fastighetsägarnas sida. Man får utgå från att bägge parter var införstådda med detta när backventilen installerades. Förre ägaren till Töllsjö 1:39 har framfört önskemål om ett mer självfungerande säkerhetssystem mot översvämningar av fastigheten. Kraven ökade när fastigheten bjöds ut till försäljning. Bollebygds kommun installerade under hösten 2007 en pumpanläggning som skall pumpa ut avloppsvattnet till huvudledningen vilket innebär att avloppet fungerar kontinuerligt även när huvudledningen är fylld med vatten. Backventilen togs i samband med detta bort. Fastigheten såldes hösten De förra fastighetsägarna har lämnat in ersättningskrav på Bollebygds kommun. De menar att de fick sälja fastigheten till ett lägre pris än förväntat till följd av avloppssituationen samt att försäljningen fördröjdes sju månader. Kravet innefattar ersättning för lägre försäljningspris än förväntat samt ränte- och driftkostnader för de sju månaderna. Vidare en självrisk, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, bilersättningar samt en summa för sveda och värk, tillsammans kronor. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde där beslut togs att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen som får anlita en jurist som utreder kommunens ansvar. Enligt samhällsbyggnadsavdelningens uppfattning skall ersättningskraven avvisas vilket även den av kommunen anlitade juristen Olof Moberg vid SKL anser. De skadeståndsanspråk som förts fram avser ren förmögenhetsskada. Juristen menar att enligt skadeståndslagen ersätts sådan skada endast när det är fråga om fel och försummelse vid myndighetsutövning, vilket inte varit fråga om i detta fall. Vidare utgår ersättning för sveda och värk endast vid personskador. Något direkt orsakssamband mellan begärda driftkostnader och fel på den allmänna anläggningen anses inte föreligga. Även om kommunen har en skyldighet att åtgärda anläggningen i skadeförebyggande syfte anser juristen dock att kommunen inte har ett ansvar för en ren förmögenhetsskada i form av påstådd värdeminskning och inte heller för driftkostnader under den tid fastigheten varit ute till försäljning. För ärendet aktuella handlingar Ersättningsanspråk Skrivelse från Trygg-Hansa Försäkrings AB

8 Kommunstyrelsen (26) Töllsjö 1:39- ersättningsanspråk, kommunkansliets tjänsteskrivelse Töllsjö 1:39- ersättningsanspråk, kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommentarer till handlingarna ärende 3 KS Töllsjö 1:39 ersättningsanspråk, skrivelse från de förra fastighetsägarna Töllsjö 1:39- ersättningsanspråk, kommunstyrelsens beslut Skrivelse från SKL, Sveriges kommuner och landsting, jurist Olof Moberg Töllsjö 1:39 - ersättningsanspråk, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen avvisar ersättningskraven med stöd av jurist Olof Mobergs utlåtande i tjänsteskrivelse daterad Beslutsexpediering De förra fastighetsägarna till Töllsjö 1:39 Akten

9 Kommunstyrelsen (26) 125 Dnr: KS 2007/307 Erikstorp 4:38 och 4:39- Åtgärder med anledning av rasrisk Tidigare rubricerad som Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor Kostnaden för förebyggande åtgärder mot naturolyckor där kommun är huvudman kan ersättas av staten med upp till 80 % medan kommunen får stå för resterande. I kommunen investeringsbudget avsattes 500 tkr som sedan följt med från år till år. För 2008 kom dock inte summan med men det kan inte uppfattas som en avsikt från kommunens sida att frånträda ansvaret utan mer som en budgetteknisk åtgärd. Under åren har flera undersökningar och utredningar genomförts. Samråd har skett med Räddningsverket, Länsstyrelsen m fl. Räddningsverket har stött kommunens uppfattning att åtgärder borde vidtas relativt snart. Räddningsverket har lämnat ett preliminärt beslut om statsbidrag med kr motsvarande 80 % av den bedömda kostnaden att köpa husen och att riva dem. Förutsättningen för att bidraget skall betalas ut är att Bollebygds kommun genom ett beslut av kommunfullmäktige senast utfäster sig att tillskjuta medel motsvarande de kostnader som inte täcks av statsbidraget. Enligt den redovisning som lämnades in skulle kommunens kostnad bli 757 tkr. Kostnadsbedömningen bygger i huvudsak på den värdering som Mäklarfirman Stefan Waldeholt AB gjorde i september 2007 på kommunens uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade att anta Räddningsverkets erbjudande om finansiering, tillskjuta medel motsvarande de kostnader som inte täcks av statsbidraget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till kommunfullmäktige om åtgärder och finansiering. Vägverket har förklarat att man vidhåller sin avsikt att för närvarande inte vidta några åtgärder för att höja säkerheten för Töllsjövägen. Enligt samhällsbyggnadsavdelningens uppfattning återstår tre möjliga tillvägagångssätt. 1. Lösa in Erikstorp 4:38 och 4:39 med gjord värdering som grund, utrymma husen, riva dem och återställa marken. Lämpligen upplöses fastigheterna och övergår som del av kommunens övergripande fastighet för denna del, Erikstorp 1:4, där de får bli naturmark. Bedömd kostnad för kommunen 757 Tkr. Tidsåtgång 0,5 1,0 år beroende på hur fort nytt boende kan ordnas. 2. Kommunen utför och bekostar förstärkningsåtgärder för husen så att de kan vara kvar och bebos utan risk. Bedömd kostnad för kommunen 2,5 Mkr (juli 2007). Tidsåtgång 1,5 2,5 år innehållande tid för myndighetsansökan och prövning, upphandling och genomförande.

10 Kommunstyrelsen (26) 3. Kommunen utför och bekostar förstärkningsåtgärder för både husen och vägen. Aktuell kostnadsberäkning är inte gjord men torde handla om ytterligare 2-3 Mkr utöver punkt 2. Tidsåtgång 1,5 2,5 år innehållande tid för myndighetsansökan och prövning, upphandling och genomförande. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att den åtgärd som ligger till grund för statsbidraget fullföljs och att fastigheterna Erikstorp 4:38 och 4:39 löses in, utryms och rivs. Hur kommunens kostnad fördelar sig mellan 2008 och 2009 är svårt att säga. Det hänger mycket på hur fort det går att hitta nya bostäder för de boende i husen. Det är knappast troligt att hela kostnaden kommer under För ärendet aktuella handlingar Komplettering av ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor, Räddningsverkets preliminära beslut, Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunstyrelsens beslut Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunfullmäktiges beslut Väg 1758 Bollebygd- Storskogen, Stabilitetsproblem vid Erikstorp, Bollebygds kommun, Vägverkets skrivelse Räddningsverkets beslut, Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att lösa in fastigheterna Erikstorp 4:38 och Erikstorp 4:39 med gjord värdering som grund, utrymma husen, riva dem och återställa marken. Fastigheterna skall därefter upphöra som egna objekt och marken istället ingå som del av kommunens övergripande fastighet för denna del, Erikstorp 1:4, där de får bli naturmark. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens del av kostnaden tas från investeringsbudgeten.

11 Kommunstyrelsen (26) Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

12 Kommunstyrelsen (26) 126 Dnr: KS 2008/298 Begäran från omsorgsnämnden om att mark inom del av Flässjum 3:60 avsetts för uppförande av LSS-boende Omsorgsnämnden beslutade att ansöka hos kommunstyrelsen att del av Flässjum 3:60 avsätts för LSS-boende. Idag har Bollebygds kommun sex personer i åldern 20 år och äldre som bedöms ha ett behov av ett boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av dessa sex personer är det tre som bedöms vara mer brådskande. Enligt omsorgsförvaltningens bedömning kommer behovet av ett särskilt boende att fortsätta öka. Behovsunderlaget visar också att de personer som är aktuella för ett LSS-boende har så pass stora funktionsnedsättningar att det motiverar byggande av LSS-lägenheter. Kommunstyrelsen gav byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ändra del av gällande detaljplan (nr 677, 1976) för Flässjum 3:60. Samhällsbyggnadsavdelningens planeringsenhet arbetar nu med att ta fram en detaljplan för Flässjum 3:60 m fl. Syftet med planen är framförallt att möjliggöra en utbyggnad av allaktivitetshuset, Krafthuset. Inom aktuellt detaljplaneområdet, del av Flässjum 3:60, finns en markbit som utgörs av en asfalterad yta, se bifogad karta. Området omfattar ca 2000 kvm och ägs av kommunen. Omsorgsförvaltningen ser idag inget behov att utnyttja denna del av fastigheten för allaktivitetshusets verksamhet, utan ser med fördel att den kan användas för LSS-boende. För ärendet aktuella handlingar Begäran till kommunstyrelsen om mark inom Flässjum 3:60 för LSS-boende, omsorgsnämndens framställan Karta över Flässjum 3:60. Begäran från omsorgsnämnden om att mark inom del av Flässjum 3:60 avsetts för uppförande av LSS-boende, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar att mark inom del av Flässjum 3:60 avsetts för ett framtida LSSboende under förutsättning att detaljplanen för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen vinner laga kraft.

13 Kommunstyrelsen (26) Beslutsexpediering Omsorgsnämnden Akten

14 Kommunstyrelsen (26) 127 Dnr: KS 2007/216 Detaljplaneprogram för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen- yttrande över samråd Kommunstyrelsen beslutade att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Flässjum 3:60 i syfte att möjliggöra att byggnaderna på fastigheten i fortsättningen kan användas för centrumverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade vidare att utöka programområdet i syfte att undersöka möjligheten för en ny körbar vägförbindelse mellan Hembygdsvägen och järnvägskorsningen vid Stationsvägen-Kungsbackavägen, med etablering av nya bostäder på fastigheterna Flässjum 3:122, 3:6 i dess anslutning. Utökningen omfattade även Hembygdsgården och dess närområde i syfte att säkerställa dess värden, då området saknar gällande detaljplan. Ett förslag till detaljplaneprogram har upprättats, som utöver ovanstående även syftar till att undersöka möjligheten för särskilt boende söder om Allaktivitetshuset. Programhandlingen godkändes för samråd av byggnads- och miljönämnden För ärendet aktuella handlingar Detaljplaneprogram för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen, Detaljplaneprogram för Flässjum 3:60 m.fl., Krafthuset, hästhagen, Hedebergspark- Beslut om samråd, byggnads- och miljönämndens beslut Detaljplaneprogram för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen- yttrande över samråd, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt yttrande över samråd för detaljplaneprogram för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen. Beslutsexpediering Byggnads- och miljönämnden Samhällsbyggnadsavdelningen Akten

15 Kommunstyrelsen (26) 128 Dnr: KS 2008/152 Svar på medborgarförslag angående en acceptabel elmiljö och en större tillgänglighet för kommunens invånare James Andersson har inkommit med ett medborgarförslag angående en acceptabel elmiljö och en större tillgänglighet för kommunens invånare. Han föreslår att kommunen arbetar för att skapa en acceptabel elmiljö och en större tillgänglighet för kommunens invånare. Samhällsbyggnadsavdelningen avser att utreda frågan närmare i samband med en förnyelse av kommunens översiktsplan. Klargörande behöver t ex göras av vad som menas med acceptabel elmiljö. I översiktsplanearbetet kan möjligheten att tillskapa skyddsområden närmare utredas. Redan idag tillämpas den s.k. försiktighetsprincipen i såväl planering som bygglovprövning, det senare gäller i första hand verksamheter. En motion till riksdagen(2007/08: So376) om elöverkänslighet belyser att sjukdomen ännu är både omdebatterad och outforskad. Där framförs bl a önskemålet att tillskapa utrymmen och platser som är elsanerade, såväl i offentliga byggnader som större områden där boende kan ske för dem som drabbats. Vidare har Miljödepartementet satt som en av fyra strategiska utmaningar att stimulera god hälsa på lika villkor. För ärendet aktuella handlingar Medborgarförslag, James Andersson Svar på medborgarförslag angående en acceptabel elmiljö och en större tillgänglighet för kommunens invånare, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående. Beslutsexpediering James Andersson Samhällsbyggnadschef Lisa Brunnström Kommunfullmäktiges sekreterare Akten- avslut

16 Kommunstyrelsen (26) 129 Dnr: KS 2008/88 Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Idag begär Bollebygds kommun inga ersättningar från föräldrar till barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrar är ansvariga att i skälig utsträckning bidra till kostnader när ett barn är under 18 år för vård utom det egna hemmet. Detta framgår av socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitel 1 och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 20. Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar. Arbetsutskottet beslutade att remittera ärendet till handikapprådet för inhämtande av synpunkter. Handikapprådet beslutade att i egenskap av remissinstans anse att förslaget att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar är positivt. För ärendet aktuella handlingar Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beräkning av föräldrars ersättning till kommuner för placerade barn under 18 år, Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2006:54. Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Handikapprådet Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 Kommunstyrelsen (26) Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

18 Kommunstyrelsen (26) 130 Dnr: KS 2008/17 Bidrag till SISU Inför 2007 ändrades reglerna för bidrag till studieförbund där SISU togs bort från folkbildningsrådets ansvars- och intresseområde. Vi avvaktade under 2007 utbetalningen till SISU i avvaktan på riktlinjer från högre ort (deras andel av bidraget i det tidigare systemet hölls inne). Några riktlinjer kom aldrig och i september betalade vi ut kronor till SISU. Den summan hade motsvarat SISU relativa andel i det gamla systemet (motsvarar den summa som hölls inne). Inför 2008 har det ännu inte kommit några riktlinjer och kommuner hanterar frågan väldigt olika. SISU har fortfarande redovisat på samma sätt (en speciell blankett som idag kan matas in i ett dataprogram för förenklad körning) och därför kan en simulering baserad på samma regelverk som för övriga studieförbund lätt göras. En sådan simulering ger att SISU borde tilldelas kronor i bidrag. För ärendet aktuella handlingar Bidrag till SISU, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar att tilldela SISU kronor i kommunalt bidrag 2008 (för genomförd verksamhet 2007). Beslutsexpediering SISU Ekonomiavdelningen Akten

19 Kommunstyrelsen (26) 131 Dnr: KS 2007/26 Deltagande i projekt/nätverk Ungdomsdialog Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att arbeta vidare med förslag på konkreta gemensamma strategier för att stärka ungdomars delaktighet och inflytande i alla nämnder och förvaltningar. En styrgrupp med politiker utsågs med ett uppdrag att förankra och sprida arbetet i den egna nämnden. Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder kommuner och landsting till att delta i projektet Ungdomsdialog. Arbetssättet och syftet med projektet är att varje kommun/landsting utvecklar och prövar metoder för dialog och delaktighet för och med unga där resultatet från dessa på ett systematiskt sätt ingår som en naturlig del i styr- och beslutsprocesserna i kommunen och landstinget. Inbjudan och frågan om ett eventuellt framtida medverkande i projektet behandlas i Folkhälsoråd , Styrgrupp för Ungdomsdemokrati , Arbetsgrupp för Ungdomsdemokrati Samarbete med externa aktörer ses av alla inblandade som en viktig konkret strategi och därför beslutas enhälligt i de olika grupperna att en intresse anmälan samt en bakgrunds beskrivning ska sändas in senast inkommer en inbjudan till ett första uppstartsmöte för projektet Ungdomsdialog den 19 september Följande krav ställs dock på deltagande och är: Kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen i respektive kommun/landsting ska fatta beslut om deltagande i nätverket Kommunen/landstinget ska utse en projektledare som kan avsätta viss del av sin tid till det lokala arbetet och att delta på de möten som hålls i nätverket under projekttiden. Kommunen/landstinget utser en styrgrupp bestående av någon ledande tjänsteman, en ledande politiker och en projektledare. Dessa kommer att inbjudas till ett möte per år under projekttiden. Projektledaren kommer att delta i kontinuerliga möten under projekttiden. Kommunen/landstinget formar en intern organisation för att arbeta med att utveckla och pröva prövar metoder för dialog och delaktighet för och med unga där resultat från dessa på ett systematiskt sätt ingår som en naturlig del i styr- och beslutsprocessen i kommunen och landstinget. Utformar en första idéskiss/handlingsplan för det egna utvecklingsprojektet För att kunna gå vidare med deltagande krävs beslut från kommunstyrelsen vad det gäller två av dessa krav: kommunens deltagande i nätverket/projektet och kravet om en utsedd styrgrupp bestående av någon ledande tjänsteman, en ledande politiker och en

20 Kommunstyrelsen (26) projektledare. Styrgruppen kommer att inbjudas till ett möte per år under projekttiden. Övriga krav klarar vi i våra befintliga uppdrag. För ärendet aktuella handlingar Ungdomsdemokrati och delaktighet, kommunstyrelsens beslut Projektplan- nätverk ungdomsdialog, Intresseanmälan till att delta i projektet Ungdomsdialog, Inbjudan till uppstartsmöte för projektet Ungdomsdialog den 19 september Deltagande i projekt/nätverk Ungdomsdialog, kommunkansliets tjänsteskrivelse Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska delta i nätverket/projektet Ungdomsdialog. Kommunstyrelsen beslutar att utse en styrgrupp för deltagandet i nätverket/projektet Ungdomsdialog bestående av någon ledande tjänsteman, en ledande politiker och en projektledare. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunchef Lennie Johansson, Stefan Edvardsson (m) och folkhälsosamordnare Camilla Falk till en styrgrupp för deltagandet i nätverket/projektet Ungdomsdialog. Beslutsexpediering Folkhälsosamordnare Camilla Falk Akten

21 Kommunstyrelsen (26) 132 Dnr: KS 2008/61 Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående gratis kollektivtrafik för äldre. De föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för gratis kollektivtrafik för äldre. Västtrafik har uppmanat kommunerna att det bör råda en likhet att åka kollektivt i regionen, då det har blivit ett stort problem att det finns så många olika rabattsystem tillika biljetter/kort för att åka med kollektivtrafiken. Bollebygds kommun har svarat i sina remissyttranden vid flertalet tillfällen både när det gäller trafikförsörjningsplanen och verksamhetsplanen i enlighet med detta tänkesätt. Kommunen bör inte göra egna rabattsystem utan avvakta Västtrafik AB helhetssyn om rabatterade resor. För ärendet aktuella handlingar Gratis buss, motion Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående avslår motionen. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

22 Kommunstyrelsen (26) 133 Dnr: KS 2008/252 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007 Kommunfullmäktiges presidium har bland de beslut kommunfullmäktige fattade under 2007 valt ut beslut som nämnderna ska återrapportera till kommunfullmäktige. Av nämndens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt. Om beslutet inte verkställts ska nämnden beskriva vad som hittills gjorts och vad som återstår samt när nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. Om nämnden bedömer att beslutet inte kommer att kunna verkställas ska nämnden istället redogöra för orsakerna till det. För ärendet aktuella handlingar Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007, kommunstyrelsens yttrande Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen antar yttrande som sin återrapport på fullmäktiges beslut under Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens återrapport till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

23 Kommunstyrelsen (26) 134 Kommunchefens information Lägesrapport om flyktingmottagningen. Turism i kommunen. På Spåret i Bollebygd den 29 augusti 2008.

24 Kommunstyrelsen (26) 135 Dnr: KS 2008/2 Anmälan av delegationsbeslut 54 Lokal trafikföreskrift- tidsbegränsad hastighet på Horsaredsvägen (Lv 1682) i Töllsjö, arbetsutskottets beslut Beviljande av förnyelse av parkeringstillstånd PT0826, kommunchefen Beslut om vidaredelegering av punkterna 11.1 och 11.3 i kommunstyrelsens delegationsförteckning, kommunchefen Beviljande av förnyelse av parkeringstillstånd PT0824, kommunchefen Beviljande av parkeringstillstånd PT0825, kommunchefen Beviljande av kulturbidrag till Töllsjö kultur och intresseförening, kommunchefen Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

25 Kommunstyrelsen (26) 136 Övriga anmälningsärenden Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings Årsmöte Cirkulär 08:36, Kommunalt vårdnadsbidrag, Sveriges Kommuner och Landsting Sammanträdesprotokoll, styrelsen för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Sammanträdesprotokoll, direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Redovisning av beredningsläge för obesvarade motioner, kommunfullmäktiges beslut Inkommet medborgarförslag angående motionsspår i Bollebygds centralort, kommunfullmäktiges beslut Svar på medborgarförslag angående ett samverkansprojekt för en ren och hälsosam kommun, kommunfullmäktiges beslut Inkommet medborgarförslag angående fotbollsmatch mellan kommunpolitiker och ungdomsrådet, kommunfullmäktiges beslut Budget , kommunfullmäktiges beslut Budgetuppföljning delårsrapport för Bollebygds kommun, kommunfullmäktiges beslut Inkommen motion angående färdigställande av Töllsjöskolans gymnastiksal, kommunfullmäktiges beslut Svar på motion angående fjärrvärme i Olsfors, kommunfullmäktiges beslut Begäran från Agnes Sandstedt (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges beslut Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges beslut Rapport, Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2007, Sveriges Kommuner och Landsting

26 Kommunstyrelsen (26) Informations och prognosbrev, Sänkt prognos över antalet asylsökande men oförändrat behov av introduktionsplatser i kommuner, Migrationsverket Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl. 17.20-21.15 (ajournering 18.45-18.50 och 18.53-19.15) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s)

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s) Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 februari 2008, kl. 16.00 18.20 Ajournering 17.00 17.15 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Ruth Qvarnström (m) ersätter

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

AME, Regementsgatan 35, Vänersborg

AME, Regementsgatan 35, Vänersborg 2011-04-18 1 (16) Plats AME, Regementsgatan 35, Vänersborg Tid Måndagen den 18 april 2011, kl 13.00-16.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14)

Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14) Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14) Plats och tid Råssa återvinningsstation, tisdagen den 23 september 2008, kl. 18.00-20.30 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt

Läs mer

Göran Edberg (S) ordförande

Göran Edberg (S) ordförande Arbets- och näringslivsnämnden 2015-03-18 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 14:20-15:40 Beslutande Göran Edberg (S) ordförande Birgitta Årzén (S) Jens-Åke Olofsson (KV) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

2014-01-23 1(15) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-01-23 1(15) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(15) Plats och tid Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 16.00-19.20 Ajournering kl. 17.20-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Kristina Saxerud (V) 46-47

Kristina Saxerud (V) 46-47 Kommunstyrelsen 2011-04-11 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, klockan 17.07-18.44 med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 17.09-18.02. Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-02-21 1 (36)

Kommunstyrelsen 2008-02-21 1 (36) Kommunstyrelsen 2008-02-21 1 (36) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 21 februari 2008, kl. 14.00-20.30 (ajournering 15.30-16.15 och 18.30-18.40) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Protokoll 2013-04-24 Sida 1 (av 16) Tid 2013-04-24, kl 19.00-21:30 Plats Almliden, Blosset Beslutande Ledamöter Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Nämndens ansvarsutövande 2008 3. Information om läget inom barn- och familjegruppen 4. Bidragsansökan från BRIS 5

Nämndens ansvarsutövande 2008 3. Information om läget inom barn- och familjegruppen 4. Bidragsansökan från BRIS 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Nämndens ansvarsutövande 2008 3 Information om läget inom barn- och familjegruppen 4 Bidragsansökan från BRIS 5 Förslag till avveckling av stödboendet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14) 2014-10-07 A9 1(14) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.15. Beslutande Peter Jansson, C, ordförande Kerstin Eriksson, M Ann-Christin Thander-Nord, M Mattias Vernberg, C Peter

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer