FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET"

Transkript

1 FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET EN FÖRSTUDIE I REKREATIONSSYFTE - 1 -

2 Inledning... 3 Genomförande... 3 Stigsystemet... 4 Nuvarande stigsystem... 4 Lämpliga delområden för vandringsslingor... 5 Dagstorpssjön (A på översiktskartan)... 5 Frostavallen Nordväst (B på översiktskartan)... 7 Vaxsjön (C på översiktskartan)... 9 Ullstorp (D på översiktskartan) Allmänt om ledmarkering Skåneleden Avtal och skötselplan Angöringspunkter Förslag på angöringspunkter Närområdesskyltning Rastplatser Markägare Näringsidkare Frostavallen Djurparkens Camping och Vandrarhem Ullstorps stugby Djurparken Turism Övriga intressegrupper Frilufts- och idrottsföreningar Ridning Hundar Skolan Mountainbike Kollektivtrafiken Cyklar och trafiksäkerhet Informationsmaterial...22 Kartfolder Hemsida Tillgänglighet för funktionshindrade Värdet av rekreation Kostnader för rekreationsåtgärder Sammanfattning

3 Inledning Skogssällskapets Förvaltnings AB har av Höörs kommun fått i uppdrag att genomföra en förstudie av området Frostavallen/Dagstorp. Syftet med förstudien är att presentera förslag på rekreationsåtgärder som kan medverka till att höja områdets status för den rekreationstörstande allmänheten. Fokus ligger på framtagandet av nya stigar för vandrare med tillhörande serviceinrättningar. Utöver detta ingår även förslag till lösningar beträffande informationsspridningen. Genomförande Målsättningen har varit att få en övergripande bild av området för att se vilka terrängavsnitt som kan inlemmas i en kanaliseringsprocess som uppfattas som positiv av besökarna. Grundtanken i denna process är att attrahera nya besöksgrupper till det natursköna området såväl som att förbättra upplevelsen för dem som redan nyttjar sig av det. De redovisade förslagen grundar sig på de fysiska förutsättningarna i området, sett ur ett rekreationsperspektiv. Lotta Ohlsson på fritidskontoret har fungerat som kommunens projektledare medan Kenneth Joelsson från SFAB tjänstgjort som utredare och rapportsammanställare. Ett inledande möte dem emellan hölls i mitten av augusti där även Freddy Friberg (fritidschef), Hans-Göran Larsson (ordför fritidsnämnden) samt Malin Åberg (NIPansvarig) närvarade. Riktlinjerna och förutsättningarna för arbetet fastslogs då det bestämdes att en bred syn på aktuellt område skulle få dominera. I arbetet med förstudien har fältbesöken prioriterats, gamla stigsystem har inspekterats och i samband med detta har även besökare som rört sig i området tillfrågats om deras syn på dagens och framtidens rekreationsmöjligheter i undersökningsområdet. Kontakt har också tagits med några markägare för att få in deras åsikter på eventuella åtgärder och samtliga markägare har inbjudits till en träff där avsnitt intressanta för leddragningar har presenterats. Olika näringsidkare och föreningar med verksamhet i området har dessutom erbjudits möjligheten att framföra sina önskemål och synpunkter. Då digitalkamera medtagits under fältbesöken finns en bilddokumentation tillgänglig. Denna medföljer rapporten som redovisas i wordformat på CD liksom kartunderlag

4 Stigsystemet Nuvarande stigsystem Dagens system är en rest från de olika epokerna i Frostavallens historia. Diverse spår från dessa tidigare system kan avläsas i terrängen idag i form av flagnande färgmarkeringar eller tveksamma ledsymbolskyltar fastspikade på träd och stolpar. Dessvärre har alltså inget underhåll av dessa spår förekommit på mycket länge vilket inneburit att hela konstruktionen av leddragningar förfallit så till den grad att den nutida besökaren, utan tidigare erfarenhet från Frostavallen, definitivt riskerar att förlora orienteringsförmågan under sin vandring i området. Flera aktörer inom besöksnäringen i kommunen vittnar också om att man inte vågar rekommendera området till folk som efterfrågar naturpromenader, just på grund av riskerna att man går vilse p.g.a. den dåliga markeringen. Det bör i detta sammanhang påpekas att tidigare leddragningar i området aldrig tycks ha reglerats genom avtal mellan markägare och anläggningsägare. Man har istället lutat sig mot en sedvanerätt eller haft muntliga överenskommelser. Höörs kommun har själva aldrig varit med i processen runt ledsystemet. Undersökningsområdet inkluderar ett omfattande nät av existerande stigar och småvägar lämpliga att nyttja som uppmarkerade leder och jag tycker att de stigfinnare som en gång skapat det system som man idag kan se spår av och som satt sin prägel på området, har gjort ett bra arbete. Det finns därmed enligt mig inget större behov av revolutionerande nydragningar av leder, däremot av att återskapa en del av det som varit och som endast skymtar till idag. Poängteras bör att det vid en nysatsning på området kommer att krävas mycket arbete med att avlägsna resterna av tidigare markeringar. Det sistnämnda är ett måste för att undvika förvirring bland besökarna som vill ta del av områdets kvaliteter med hjälp av ett nyskapat ledsystem

5 Lämpliga delområden för vandringsslingor Förstudien avser området som börjar norr om Dagstorpssjön och sträcker sig i en korridor i sydöstlig riktning ner mot järnvägsstationen i Höör (se ungefärligt område på översiktskartan, separat jpg-fil). Bjäret kan sägas fungera som västlig avgränsare söder om Dagstorpssjön och den allmänna vägen mot N Rörum fungerar som avgränsare i öst. Under arbetets gång, som dominerats av kart- och fältstudier, har vissa delområden inom undersökningsområdet utkristalliserats som lämpliga för att bygga ut en infrastruktur för rekreation. Här har från utredarens sida hänsyn tagits till bl.a. landskapsbild, områdesåtkomst, befintliga spår, markägare och natur- och kulturvärde, helt enkelt rekreationsvärdet i stort kombinerat med en praktisk bedömning. Det rör sig om följande delområden: Dagstorpssjön, Frostavallen Nordväst, Vaxsjön och Ullstorp. Dessa kommer nedan att redovisas enskilt inkluderande förslag på ledsträckning som kan komma att aktualiseras i framtiden om överenskommelse kan ske mellan Höörs kommun och aktuell markägare. Dagstorpssjön (A på översiktskartan) Dagstorpssjön får betraktas som ett mycket attraktivt besöksmål med kvalitéer som borde tilltala många olika intressen. Själva sjön lockar med sitt rena badvatten till besök under varma sommardagar. Två naturbadplatser tillgängliga för allmänheten finns vid norra stranden som bägge ligger på Stiftelsen för fritidsområden i Skånes (hädanefter benämnt Stiftelsen FF i denna rapport) mark. Fiskekort går att lösa för dem som vill fiska och finns att köpa på: turistbyrån, Frostavallen och på serviceinrättningar i N Rörum. Naturvärdena runt sjön är mycket höga, stora delar av Stiftelsen FF s ägor utgörs av ett naturreservat. Flera nyckelbiotoper påträffas i området varav några också är biotopskyddade och på vissa ytor återfinns även värdefulla sumpskogar. Landskapet är på många platser väldigt tilltalande och bjuder på fantastiska vyer. Vulkanresterna på bägge sidor sjön bidrar till att området sett ur ett geologiskt perspektiv tillhör ett av Skånes mest spännande att besöka. Rikliga spår från det gamla kulturlandskapet kan observeras under en vandring i området vilket förhöjer upplevelsen ytterligare. Även tystnaden får spelrum vilket bör värdesättas i dessa tider av ständiga ljudoffensiver. Ett projekt som syftar till att återinföra betet omedelbart nordöst om sjön har i skrivande stund påbörjats vilket ytterligare kommer att förhöja upplevelsen vid besök i området

6 Förslag på åtgärder, Stiftelsens område Västra badplatsen (A karta 1): - Röj upp strandkanten. - Sätt ut två nya sittgrupper. - Bygg två nya grillplatser i natursten (nyttja befintliga grunder). (eldning vid grillplatser i området är ok enligt Anders Ekstrand på Stiftelsen FF) - Se över bomkonstruktion för att underlätta passage med rullstol etc. - Se över hänvisning till den uppmarkerade röda slingan som leder runt beteshagarna. Östra badplatsen (B karta 1): - Lyft fram den gamla dansbanan genom att t.ex. ringa in den med större stenblock. - Restaurera befintliga kvarnstenar. - Sätt ut två nya sittgrupper. - Bygg två nya grillplatser i natursten (nyttja befintliga grunder). - Skylta upp som officiell badplats. - Färgmarkera gräns till naturreservat. Udden, sydsidan (C karta 1): - Undersök möjligheterna till att skapa en direktförbindelse med norra strandkanten. (alternativ: hängbro, linbana, dragflotte, brygga eller båtvariant) - Bygg ett vindskydd. - Sätt ut en sittgrupp. - Bygg två nya grillplatser i natursten (nyttja befintliga grunder). - Stenröj stig från P-plats för att skapa åtkomst med underhållsfordon av terrängtyp. Förslag på sträckning, Dagstorpsslingan (ljuslila markering karta 1, 2 och 3) Det hade enligt utredarens tycke varit positivt om besökarna hade kunnat erbjudas en möjlighet att vandra runt hela Dagstorpssjön. Från en tilltänkt start vid parkeringen vid Östra badplatsen skulle besökaren kunna ta sig österut längs grusvägen mot och förbi Röan. Norr om vägen skymtar de spännande Hästhallarna som kanske lockar till ett spontant besök, söder om vägen bjuds på en vy ut över sjön. Vandringen fortsätter söderut längs samma väg innan den norr om Stenkilstorp - 6 -

7 (för att undvika passage förbi bostadshusen) löper in i skogen för att ansluta sig till Långstorpsslingan uppe på den iögonfallande åsformationen omedelbart söder om Stenkilstorp. Där väntar en spektakulär nedstigning (någon form av åtgärd kommer säkerligen att behöva vidtas av säkerhetsskäl samt för att undvika passage över tomtmark) för att återansluta till grusvägen som följs en kort bit söderut innan leden svänger västerut in i skogen på en mindre stig. Denna följs tills man når allmän väg som sedan följs västerut tillsammans med Skåneleden fram till parkeringen norr om Sjöhuset. Där svänger leden norrut mot sjön (följ Pilgrimsleden) för att passera den vackra Udden på sjöns sydsida och sedan återansluta på allmän väg. Efter scoutstugan Hallaskog drar leden åter till skogs, rundar sjöns västra sida och följer sedan norra strandkanten på Stiftelsen FF s område innan den når tillbaka till startpunkten. Ledlängd: ca 7,5 km. Frostavallen Nordväst (B på översiktskartan) Korridoren mellan Dagstorpssjön och anläggningen Frostavallen har tidigare utgjort ett kärnområde för friluftslivet i området. Flera olika läger- och kursgårdar ligger i området men dessa saknar idag, i flesta fall, samma intensitet i verksamheten som var fallet under glansdagarna. Spåren från tidigare leder är ibland påfallande och centralt i området finner man skidbackarna med sina sorgliga skrotrester av det som en gång i tiden var ett fungerande liftsystemet. Utsikten härifrån imponerar desto mer och området omedelbart norr härom utgörs av ett f.d. reservat som ägs av Stiftelsen FF. Produktionsskog dominerar området men vid Bjäret finns, väl undangömt, vulkanresten Ulfsbjär som visar upp bl.a. häftiga rasbranter och gamla, fina bokar. Ulfsbjär är klassificerat som nyckelbiotop och utgör en självklar pärla i detta delområde. Förslag på åtgärder, skidbacken (A karta 2) Området ägs av Höörs kommun och där finns ett utarbetat förslag på detaljplan över fastigheten, följande föreslås av utredaren: - Sanera området på alla spår från det gamla liftsystemet, att göra en nysatsning på skidåkningen känns inte befogat

8 - Röj upp bägge backarna (prioritera västra) så att dessa är öppna året runt, på vintern kan besökarna åka pulka de dagar klimatet tillåter och på sommaren skulle man kunna snitsla en slalombana för mountainbikes eller bara låta besökarna njuta av utsikten. - Renovera existerande vindskydd, komplettera eventuellt med ytterligare ett. - Bygg nya grillplatser. - Sätt ut nya sittgrupper. Förslag på sträckning, Bjäretslingan (ljusgrön markering karta 2) Detta spännande område kan öppnas upp för allmänheten genom att en led skapas som lämpligen startar vid parkeringen norr om Sjöhuset. Därifrån följer markeringen en idag obefintlig stig förbi Sjöhuset i sydvästlig riktning över ett stormfälle tills den når en skogsbäck med alkärr som passeras över ett gammalt cementrör. Nu påbörjas en stigning uppåt Ulfsbjär kantad av reklampelare för död ved, väl uppe ansluter leden till befintlig stig öster om Bjäret som följs österut tills man ansluter till Skåneleden. Denna följs norrut tillbaka till parkeringen. De brantaste och känsligaste partierna av Ulfsbjär passeras ej av säkerhetsskäl men skulle besökaren ha ett specialintresse som lockar denna utanför leden finns naturligtvis möjligheten till egna upptäckter. Ledlängd: ca 2,5 km

9 Förslag på sträckning, Långstorpsslingan (blå markering karta 2 och 3) Det gamla en-mila-spåret efterfrågas av många rekreationsutövare med referenser till området. Detta har utredaren tagit hänsyn till vid följande leddragning vars naturliga startpunkt skulle kunna vara huvudparkeringen väster om Frostavallen (se vidare under Angöringspunkter). Därifrån löper leden norrut förbi skidbacken och genom Stiftelsens fastighet innan den i gränszonen mellan betesmark och granplantering svänger västerut genom skogen för att via en mindre skogsväg nå ut på en grusväg. Strax dyker Skåneleden upp som följs parallellt norrut till Dagstorpsslingan. Långstorpsslingan löper sedan jämte Dagstorpsslingan (se denna) österut framtill brytningspunkten söder om Stenkilstorp, där förstnämnda viker av österut genom bokskogen för att komma ut i norra delen av Silverdalen. Därefter går den söderut på stig genom Skogsstyrelsens fastighet tills den åter sammanlänkas med Skåneleden och följer denna längs Vaxsjöns östra strand för att via badplatsen återansluta till huvudparkeringen. Ledlängd: ca 9 km. Förslag på sträckning, Granbackaslingan (brun markering karta 2) Denna led är tänkt som en komplettering till Långstorps- och Vaxsjöslingan och erbjuder därmed besökaren ytterligare ett promenadalternativ. Granbackaslingan utgår m.a.o. också ifrån en tilltänkt huvudparkering och löper sedan parallellt med Långstorpsslingan norrut ända tills den senare svänger av norrut tillsammans med Skåneleden. Då följer denna slinga istället Skåneleden söderut förbi Habogården innan den vid Granbacka vänder österut längs grusvägen för att, fortfarande tillsammans med Skåneleden, återansluta till huvudparkeringen. Ledlängd: ca 3,5 km. Vaxsjön (C på översiktskartan) Vatten är alltid uppskattat även ur ett rekreationsperspektiv och det är därmed inte förvånande att stigen runt Vaxsjön idag sannolikt är den mest välfrekventerade i området. Badplatsen med bryggor har ett skönt läge, möjligheten att lösa fiskekort finns för alla och den existerande stigen runt sjön nyttjas som sagt av såväl boende i området som dagsbesökare och gäster på konferensanläggningen. Det omedelbara läget intill områdets stora dragplåster Skånes Djurpark bidrar också till att gäster utifrån kan lockas ner till sjön, även om ett sådant kombibesök kan förefalla något besvärligt i nuläget (se vidare under Djurparken)

10 Förslag på åtgärder, badplatsen (A karta 3) Sydvästra sidan av Vaxsjön inkl badplatsen ägs idag av Höörs kommun och tillhör en av de absolut populäraste badplatserna i kommunen. Enligt lokalboende som utredaren har pratat med under fältbesök i området är de flesta överens om att gräsytan räcker till för solbadarna även om det tycks bli välfyllt under fina sommardagar. Utredaren föreslår att markägaren har följande i åtanke inför framtiden: - Röj upp i området överhuvudtaget och se framförallt till att hålla strandstigen öppen ut mot sjön, ingen buskridå skall få förstöra vyn ut över vattenspegeln. - Utöka själva badplatsarealen något så att platsen kan hantera en ökande ström badgäster. - Avlägsna valstugan nedanför toalettbaracken. - Öppna upp och se över den tillgänglighetsanpassade toaletten som idag aldrig är öppen. - Tillgänglighetsanpassa passagen från framtida huvudparkering ner till badplatsen. - Fyll på med mer sand längs själva strandlinjen. - Ersätt äldre sittgrupper med nya och öka antalet. - Bygg en grillstuga av modell tak utan ytterväggar omedelbart väster om bryggplatsen. - Montera upp vindskydd med grillplats på hoppbackens topp. - Var öppen för initiativ från privata näringsidkare som har anknytning till möjliga motorbefriade aktiviteter i sjön typ bastubåt eller paddling för nybörjare även om dylika aktiviteter i kommunen främst bör äga rum i Ringsjöarna

11 Förslag på åtgärder, Vaxsjöslingan (röd markering karta 2 och 3) Existerande cirkelstig runt Vaxsjön kräver ingen sträckningsbeskrivning då denna är tämligen självklar. Däremot är det oklart om avtalsmässiga grunder finns med markägarna beträffande dragningen då tidigare servitut kan ha upphört att gälla. I vilket fall som helst är en lösning önskvärd för många och denna slinga bör definitivt prioriteras i ett vidare arbete med att förbättra rekreationsvillkoren i området. Följande åtgärder föreslås: - Förbättra passagen vid sydspetsen (betesmarken) genom exempelvis spångning då översvämningsproblem förekommer. - Förbättra passagen på östra sidan från bäckövergången söderut till Skåneledskorset genom exempelvis spångning eller vallhöjning då översvämningsproblem förekommer. - Förstärk dämmet och passagen över detta på Stiftelsen FF s område i nordöst. - Förbättra passagen genom alkärret i norr genom exempelvis spångning då översvämningsproblem förekommer. - Avlägsna sten- och trädhinder längs befintlig stig. - Ordna smidigare grindpassager vid de två betesavsnitten. - Städa upp båtplatsen vid Stiftelsen FF s område i nordöst och röj upp så att den öppna strandlinjen utökas samt placera ut nya sittgrupper tillsammans med nykonstruerad grillplats här. - Placera ut nya sittgrupper vid udden på östra sidan. Ledlängd: ca 2,5 km. Ullstorp (D på översiktskartan) Detta delområde domineras av Frostavallens-Ullstorps naturreservat som ägs av Stiftelsen FF samt Skogsstyrelsen (fastigheten Ullstorp 1:5). Den öppna betesmarken söder om den gamla huvudgården är värdefull ur många aspekter och landskapet här borde få avnjutas av fler flanörer än vad som tycks vara fallet idag. Skogsstyrelsens mark innehåller fina bokskogar, höga naturvärden och spännande kulturhistoriska rester, som skulle behöva lyftas fram för den nutida besökaren. Då ett omfattande system av skogsvägar och stigar finns i området, passar det därför

12 ypperligt även ur detta perspektiv att nyttja det som ett basområde för promenadstråk. Förslag på sträckning, Ullstorpsslingan (turkos markering karta 3) Ett problem för dagens besökare är bristen på en ordentlig parkeringsplats i området. Detta skulle kunna lösas genom en nykonstruktion av en sådan omedelbart väster om allmän väg (se vidare under Angöringspunkter). Därifrån kan sedan en markerade slinga löpa österut över betesmarken och följa grusvägen förbi Ullstorpsgården för att efter denna svänga av norrut in på Skogsstyrelsens fastighet. Dämmet vid den gamla hålldammen passeras därefter och slingan följer sedan höjdryggen förbi gamla vindskyddet tills den når en mindre skogsväg som följs norrut och passerar öster och norr om kursgården. Nu dyker Skåneleden upp som denna slinga följer söderut förbi rastplatsen och vidare tills den slutligen åter når den allmänna vägen som passeras. Strax därefter är cirkeln sluten. Ledlängd: ca 4 km. Allmänt om ledmarkering Samtliga av utredaren presenterade förslag är av cirkeltyp, d.v.s. en slinga där vandraren om han följer färgmarkeringen kommer att komma tillbaka till startpunkten. Utredaren vill rekommendera att man vid en eventuell uppmarkering i terrängen enligt förslag väljer att följa anvisningar i enlighet med SIS, standarden för vandringsleder som nu har upphört men som ändå är det bästa alternativet. Vissa bestämda färgmarkeringar är t.ex. reserverade förekommande spårlängder. Vid färgmarkering på träd, vilket är aktuellt här med viss komplettering av färdriktningsstolpar och hänvisningsskyltar, bör endast målade märken förekomma (ett alternativ kan vara att använda sig av markeringar fastsatta med träspik som säljs av företaget Eldträ ). Markeringarna bör placeras ca 180 cm ovan mark och skall vara placerade så pass tätt att vandraren kan se nästa markering från den markering där han står. Avståndet skall helst inte överstiga 25 m och föreslagna slingor skall vara markerade i bägge färdriktningarna, besökaren skall själv kunna välja om leden skall följas med- eller motsols. Beträffande färdriktningsstolpar, d.v.s. trästolpar nedslagna i jord och med färgmarkerade riktpilar fastskruvade i toppen, skall dessa placeras ut vid platser där slingan ändrar kurs drastiskt och flera

13 färdriktningsalternativ finns. Det bör också, vid ett visst antal strategiska platser som dock bör begränsas med tanke på underhållssituationen, finnas hänvisningsskyltar med destinationsnamn och avstånd angivet. Dessa bör vara i trä och vara monterade på högstolpar av samma material som fastskruvats på nedgrävd plint för bästa stabilitet. Skåneleden Skåneleden, vars orangemarkerade stråk nu är uppe i 100 mils längd, genomkorsar undersökningsområdet och har som tidigare framgått nyttjats vid den nya leddragningen då föreslagna slingor vid flera tillfällen löper parallellt med denna. Anledningen till detta är främst att här redan föreligger ett avtal mellan kommun och markägare samt att skötsel och tillsyn skulle underlättas om stigarna sammanfaller. Dessutom kanaliseras besökarna till vissa begränsade korridorer med detta tillvägagångssätt. Dagens dragning av Skåneleden är bra men skapas en huvudparkering kan passagen förbi just själva Frostavallen komma att behöva justeras så att man passerar denna nya och framträdande angöringspunkt. Avtal och skötselplan Som tidigare nämnts har det aldrig funnits ett avtal som reglerat det äldre stigsystemet i förhållande till de markägare som berörts. Det är idag Höörs kommuns avsikt att, i det fall en satsning görs och en överenskommelse kommer till stånd, teckna avtal med markägare som berörs av en leddragning. Dessa avtal skall, likt existerande avtal mellan kommun och markägare gällande Skåneleden, reglera praktiska frågor runt leddragningen och säkerställa att kommunen påtar sig ett skötselansvar. Viss skötsel kan sedan kommunen välja att lägga ut på t.ex. en förening som är verksam i området. Utredaren rekommenderar i detta fall att ett separat skötselavtal då tecknas mellan kommunen och aktuell förening samt att föreningsbidraget kopplas till en uppfyllelse av skötselavtalet. När eventuellt åtgärdsprogram är genomfört skall en skötselplan skapas där samtliga objekt (sittgrupper, hänvisningsskyltar o.s.v.) finns beskrivna inklusive förtydligande av nödvändiga skötselrutiner och intervall (exempelvis skall oljas vartannat år). Objekten redovisas lämpligen i ett datasystem konstruerat så att placeringen i terräng framgår av tillhörande kartmaterial och är sammankopplat med en text- och fotodel. Nyttja ett sådant för att kvalitetssäkra området och genomförd satsning samt för att få säkra driftsrutiner som lätt kan introduceras för ny personal. Angående sophanteringen bör denna skötas av MERAB vars standardtunnor bör stå utplacerade på utvalda platser i rekreationsområdet (se vidare under Angöringspunkter). Skräpplockning och tillsyn av rastplatser skall dock skötas av skötselansvarig förening alt kommunen själva. Slutligen måste naturligtvis driftskostnaden beräknas och inlemmas i den kommunala budgetprocessen

14 Angöringspunkter Ett viktigt inslag i en kanaliseringsprocess med avsikten att öppna upp ett område för en rekreationssökande allmänhet är att hänvisa dessa till bestämda platser för parkering av fordon. Är dessutom dessa parkeringsplatser utrustade med nödvändig infrastruktur och information samt är välskötta och omgivna av tilltalande natur, fungerar de dessutom som ett betydande skyltfönster för hela området. Att markägare i området då inte heller får problem med slarvigt parkerade bilar som står i vägen för t.ex. jordbruksmaskiner är en inte obetydlig bonus. Vid en angöringspunkt i undersökningsområdet bör följande gå att hitta: - Uppställningsyta för bilparkering. - Informationstavla konstruerad så att t.ex. separat områdeskarta och allemansrättsinfo som sätts upp på denna sitter skyddat bakom en låsbar glas- eller plastskiva. Informationen på tavlan skall enkelt kunna bytas ut. Utredaren föreslår att informationen trycks på så sätt att den klarar solexponering. Kunskap om kostnadseffektiva och enkla lösningar för detta finns i utredarens organisation. Man bör också i görligaste mån undvika att placera tavlorna i ett solskensutsatt sydläge. - Soptunna/tunnor från MERAB. - En stationär toalett (vid huvudparkeringen sannolikt två varav en tillgänglighetsanpassad) vars tömningssystem garanterat har en framtid. Där finns både mull- och septiktankmodeller idag varav sistnämnda sannolikt är mest driftsäker och rekommenderas i nuläget. En tankbil med slangsugsfunktion får då sköta nödvändiga tömningar vid minst ett tillfälle om året. - Hänvisningsskylt från allmän väg med namn, områdestypisk inramning och strövområdessymbol. - Ett antal sittgrupper. - Eventuellt någon grillplats

15 Förslag på angöringspunkter Följande platser bör prioriteras i den inledande processen: - Huvudparkeringen vid Frostavallen (B karta 2). Denna kan placeras på nuvarande kommunal mark omedelbart väster om den allmänna vägen vid Frostavallen. Beroende på hur mycket mark som slutligen avsätts till detta kan den som huvudparkering innehålla fler inslag än de standardförslag som redovisades ovan. T.ex. skulle den kunna förses med en skogslekplats och en gräsyta med mindre målburar som kan nyttjas för bollspel av olika slag. I vilket fall som helst bör lite spännande buskar och träd planteras i området för att förbättra intrycket, grushålan behöver få en ansiktslyftning. Positivt är också att ytan kan fungera som parkeringsreservplats för badgästerna om föreslagen parkering öster om vägen blir fullbelagd. - Södra Dagstorpssjön (C karta 2). Här finns en parkeringsplats redan idag på Stiftelsen FF s mark som skulle kunna förbättras. - Västra Dagstorpssjön (D karta 1). Här finns en parkeringsplats redan idag på Stiftelsen FF s mark som skulle kunna utökas något genom att röja fram luckor i allén. - Östra Dagstorpssjön (E karta 1). Åter en parkering på Stiftelsen FF s mark som kan nyttjas i kanaliseringsprocessen. - Ullstorp (B karta 3). Här finns endast en mindre parkeringsficka idag och därför behöver här nyanläggas en större parkeringsplats för att kunna ta emot framförallt de besökare som vill besöka områdets norra del. Enda infartsvägen till Skogsstyrelsens fastighet är idag förbommad och kommer så att vara då man har haft mycket problem med inbrott i sin kursgård. Alternativet är att skapa en P-plats ute vid vägen söder om Långstorpsinstitutionen men ytan här känns begränsad. Då naturreservatet främst är avsatt i syftet att befrämja det rörliga friluftslivet borde Länsstyrelsen inte ha något emot att denna ändring görs i reservatsplanen. Närområdesskyltning Genomförs en rekreationssatsning i området föreslås att man tänker på att skapa en gemensam identitet för hela området. Skyltningen till angöringspunkterna skall t.ex. vara likriktad oavsett om besökaren befinner sig på kommunens eller Stiftelsen FF s mark. Nuvarande skyltning till Dagstorpssjön borde då betona strövområde och badplats snarare än naturreservat och det bör övervägas om sådan skyltning skall ske redan ute vid väg 23 och infartsvägen till N Rörum och/eller från väg 13 vid Munkarp. Vägverket föreslås i alla fall sätta upp nya hänvisningsskyltar med strövområdessymbol som leder den bilburne besökaren från karusellen i Höör där ovanstående vägar möts framtill huvudparkeringen vid Frostavallen

16 Rastplatser Den moderna strövaren uppskattar möjligheten att kunna duka upp sin fikakorg på ett bord och kunna sätta sig ner för att sätta tänderna i de medhavda delikatesserna. Det blir därmed intressant att placera ut ett antal sittgrupper längs ledsystemet för att möjliggöra detta. Modellen bör vara i kombiutförande där sidobänkar och bordsskiva tillsammans utgör en enhet. Detta för att skapa tyngd och därmed hindra förstörelse eller bortförande. Observera att detta är enda inslaget i vad som rubriceras som rastplats i denna rapport, möjligen kompletterad med en grillplats vid någon av punkterna. Vandrarna åläggs att medbringa sina restprodukter till någon av angöringspunkterna där soptunnor finns och där de ju också erbjuds möjligheten att slå sig ner på en liknande sittbänk. Följande platser anses lämpliga för utplacering av en eller flera sittgrupp/er: - Dagstorpssjön Västra badplatsen (A karta 1). - Dagstorpssjön Östra badplatsen (B karta 1). - Dagstorpssjön Södra udden (C karta 1). - Stenkilstorp, söder om (D karta 2). - Bjäret, öster om (E karta 2). - Lydiagården, söder om (F karta 2). - Långstorpsenklaven, Stiftelsens område (G karta 2). - Skidbacken (A karta 2) - Vaxsjön Badplatsen (A karta 3) - Vaxsjön Östra udden (C karta 3) - Vaxsjön Båtplatsen (D karta 3) - Dämmet, Stiftelsens område (E karta 3) - Vindskyddsåsen, Skogsstyrelsens område (F karta 3) - Kursgården, söder om (G karta 3) - Existerande rastplats (H karta 3), är det möjligt att här återöppna toalett? - Huggarkojan (I karta 3) - Silverdalen (J karta 3)

17 Markägare Då få av rekreationsåtgärderna föreslagna i denna studie är möjliga att genomföra utan markägarnas medverkan har dessa getts möjligheten att under hösten föra fram sina synpunkter på möjliga rekreationslösningar i framtiden. Ett brevutskick gjordes till samtliga markägare i berört område där dessa uppmanades att höra av sig direkt till utredaren eller kommunens projektledare med uppfattningar i frågan. Ett tiotal reaktioner med blandat innehåll inkom som svar på detta initiativ, alltifrån uttryckliga besked om att ingen leddragning fick förekomma till en positiv förmedling av tips och idéer. I november genomfördes en informationsträff för markägarna där utredaren presenterade grunderna i sitt förslag och kommunens representanter svarade på frågor runt ärendet. Ett 30-tal markägare fanns på plats och av dessa kändes det som att en majoritet såg positivt på att en fungerande lösning planeras för området. Representerat fanns även en högljudd minoritet med en negativ inställning. Utredaren har själv tagit initiativet till en kontakt med fem av de strategiskt mest betydelsefulla markägarna i området. Dialogen har haft en positiv ton och påvisat att de flesta är öppna för en lösning och är intresserade av en vidare dialog med kommunen i aktuellt ärende. Näringsidkare Frostavallen Den gamla friluftsanläggningen Frostavallen är idag ett privatägt konferenscentrum som drivs med framgång. Att så är fallet har tydligen många dagsbesökare idag svårt att förstå, då man sammankopplar Frostavallen snarare med vad det har varit än vad det är. Följden blir att privata dagsbesökare i tron att anläggningen är öppen för allmänheten efterfrågar toaletter, fikamöjligheter och parkeringsplatser vilket bäddar för missförstånd och irritation. Vid en nysatsning på området är det därför viktigt att erbjuda besökarna det som föreslås under Angöringspunkter, separerat från själva anläggningen. Kanske kan även någon sommararbetare på kommunen bemanna badplatsen för att förhindra nedskräpning i närområdet. Ägarna till Frostavallen är öppna för att i framtiden öppna upp serveringen för allmänheten helgtid, men då krävs att besöksströmmen ökar och att delar av den är beredd att betala för att få service. Tidigare försök att hålla öppet under helgtid har ej varit lyckosamma. Djurparkens Camping och Vandrarhem Kunderna här, som ofta är återkommande stamgäster, lockas av närheten till naturen och är flitiga på att använda sig av närområdet för promenader och fiske. En passage finns idag (se vidare under Cyklar och trafiksäkerhet) som tillåter campinggästerna att ta sig norrut till Vaxsjön men hänvisningsskyltningen har förfallit och behöver en rejäl översyn

18 Ullstorps stugby Stugor av varierande storlek erbjuds här och lockar besökare intresserade av lugn naturmiljö, skogspromenader, fiske och djurparksbesök. Ingen uppåtgående trend är noterad av ägarna beträffande rena vandringsgäster. Djurparken Ett dagsbesök på denna sevärda anläggning kan idag vara svårt att kombinera med ett dopp i Vaxsjön eller en skogspromenad, särskilt om man som besökare inte vill sätta sig i bilen mellan aktiviteterna. Anledningen är det långa avståndet runt djurparkens stängsling för att komma ner till sjön. Visserligen finns en entrépassage mot Vaxsjön (K karta 3) men denna är numera stängd efter att åren hållits bemannad med minusresultat som följd. Gruppbesök på Frostavallen kan dock få en portkod som möjliggör passage från denna sida. Det skulle vara mycket positivt om en lösning kom till stånd som medgav varje besökare möjligheten att röra sig mellan Djurparken och Vaxsjön och tillbaks. En teknisk lösning borde vara möjlig, där varje individ som löser entréavgift i Djurparkens huvudentré får ett passagekort (=årskortet?) som på elektronisk väg medger genomgång av grindkonstruktionen mot Vaxsjön både före och efter simturen. Kanske kan en övervakningskamera med kommunikationsmöjlighet med personalen vid huvudentrén finnas på plats? Djurparkschefen ser mervärdet av beskrivet kombibesök och är intresserad av en lösning. Ett annat alternativ är att bemanna befintlig passage med sommararbetande ungdomar från kommunen. Turism Enligt turistchefen i Höör får man på turistbyrån många förfrågningar om området runt Frostavallen. Huvudanledningen till att man som besökare väljer Höör som destination är just att naturen lockar och man efterfrågar bad- och fiskemöjligheter samt vandrings- och cykelslingor. Därför är det beklagligt att det idag inte går att rekommendera området annat än för bad och möjligtvis en promenad runt Vaxsjön. Då ingen information finns i tryckt folder eller på plats i fält vågar man på

19 turistbyrån ej skicka ut intresserade besökare till undersökningsområdet utan får istället hänvisa till Fulltofta. Upprörda besökare som på eget bevåg tagit sig ut i området hör regelbundet av sig med klagomål på dåliga ledmarkeringar etc. Sammanfattningsvis efterlyser turistchefen följande med koppling till området: - Vandringsslingor markerade i terräng med tillhörande infrastruktur. - Informations- och kartfolder för rekreationssyfte. - Tillgänglighetsanpassad slinga. - Fler boendealternativ. Övriga intressegrupper Frilufts- och idrottsföreningar Kommunens projektledare och utredaren kallade föreningarna i kommunen till ett möte i november för att dessa skulle få chansen att komma med synpunkter och önskemål om förstudieområdet. Representanter från Ringsjö OK samt Friluftsfrämjandet anslöt och efterlyste en bättre ledmarkering i området samt att Frostavallens storstuga åter kunde nyttjas som motionscentral med omklädningsrum och duschmöjligheter. Ringsjö OK, med ett 60-tal aktiva medlemmar, informerade om sitt digitala kartunderlag. Beträffande karttillverkningen för området öster om Vaxsjön har detta av tradition ordnats av Malmö OK. En stor orienteringstävling på distriktsnivå arrangeras av Ringsjö OK varje år i kommunen, dessa förankras alltid med berörda markägare med vilka man har en bra kontakt. Friluftsfrämjandet utbildar ledare och genomför ungdomsaktiviteter främst i Ullstorpsområdet samt runt Sjöhuset. Man ser gärna att stigen upp till Södra udden vid Dagstorpssjön tillåter marktransport av kanoter men varnar samtidigt för att många bilinbrott sker på parkeringsplatsen norr om själva Sjöhuset. De närvarande rapporterar om konflikter med hästfolket i andra rekreationsområden i kommunen (se vidare under Ridning). Enligt Ringsjö OK gäller det ridning i skapade skidspår vintertid samt flera ryttare som rider i bredd. Man efterlyser i detta sammanhang separata ridspår i undersökningsområdet om leddragning sker på stig utanför skogsväg. Ringsjö OK säger sig vara villiga att sköta ett nytt ledsystem runt Frostavallen åt kommunen, friidrottsavdelningen inom Höörs IF har meddelat samma intresse direkt till fritidschefen. Ridning Under fältstudierna i området har utredaren kunnat konstatera att det regelbundet förekommer hästspår på stigarna inkl Skåneleden. Även om det inte rör sig om något nämnvärt slitage i nuläget kan detta komma att förändras i takt med att hästintresset anammas av allt fler boende i kommunen. Där finns idag flera ridhus på gränsen till undersökningsområdet och åtminstone ett av dessa erbjuder naturritter in i berört område. Indikationer från några berörda markägare signalerar om att skapandet av en ridslinga inte skulle vara omöjligt. Höörs kommun har hållit ett inledande möte med lokala ridintressenter för att behandla hästrekreationsfrågan i stort och ett nytt möte är inplanerat. Därmed har en process påbörjats som förhoppningsvis utmynnar i en hållbar lösning. Påpekas bör att en ridslingas längd bör uppgå till 5-10 km och

20 ställer stora krav på marken och underlaget. Speciella blandningar av grus och flis finns för ändamålet och kan nyttjas som underlag. Det är viktigt att stenar och rötter rensas bort så att hästen ej skadar hovar eller ben. Ridning på skogsväg bör ske på mittrenen för att hålla gräset där nere samtidigt som slitaget på själva vägbanan minimeras. Meningarna tycks gå isär om hästar och vandrare eller cyklister kan använda samma stig, vissa rekommenderar ett avstånd på tre meter dem emellan. Det skall vara en fri höjd till ca 2,75 meter längs ridstigen och rymliga parkeringsplatser för hästsläp skall finnas i närheten av ledens start- och avslutningsplats. Hundar Brukshundsklubbens ordförande har tillfrågats av utredaren om denna såg några behov i området men så var inte fallet. Behovet av inhägnade rastplatser är mer kopplat till tätorten men speciell hundbadplats saknas i kommunen enligt uppgift. Utredaren menar att om så är fallet bör det ges utrymme för en officiell hundbadplats någonstans i kommunen där detta kan vara lämpligt vilket det inte bedöms vara i undersökningsområdet. Beroende på hur kommunens nuvarande område väster om Frostavallen kommer att gestalta sig kan det ändock vara lämpligt att där anlägga en inhägnad hundrastplats i närheten av nyskapad huvudparkering. Många är de som väljer att skaffa hund idag och dessa får då följa med på skogspromenaden. Det kan då vara skönt att låta hunden få leka av sig på en plats som inte kräver att den hålls kopplad. Skulle framtida problem uppstå i rekreationsområdet med lösspringande hundar kan detta regleras i den lokala kommunala ordningsstadgan. Även ridning och cykling kan hanteras i sådan föreskrift. Skolan Några av de mellanstadielärare från Höör som medverkade i höstens vandringsprojekt har från utredaren fått mottaga ett mail där man efterfrågar hur området runt Frostavallen används av skolan idag samt hur detta skulle kunna förbättras. Av detta framkommer att Skåneleden och det gamla 1-mila-spåret nyttjas för klassvandringar men att markeringarna längs sistnämnda var under all kritik. Någon klass har också övernattat i tält vid Dagstorpssjön och området verkar uppskattat av de flesta. Några antydningar på hur en utökad utomhuspedagogisk verksamhet skulle kunna se ut har inte inkommit, utredaren tror att en förbättrad kollektivtrafik skulle kunna öka även skolvärldens intresse för området, speciellt då flera lägergårdar faktiskt finns här som övernattningsalternativ. Mountainbike Att färdas genom terrängen på cykel har blivit allt populärare och lämnar på vissa platser i Skåne tydliga spår efter sig. Fenomenet har ej observerats av utredaren i aktuellt område och Höörs kommun säger sig inte vara intresserade av en lösning för dessa friluftsutövare då behovet inte finns inom kommunen idag. Vid det årligt återkommande cykelarrangemanget Ringsjön runt skapas en specialslinga just för

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne Rapport LONA-projekt Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne - förslag på områden och åtgärder för dessa LUNDSBO BOKSKOG Skötselplan En skötselplan för bokskogen och del av omgivande mark

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag:

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag: Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 15 Malmö Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun. Havängs Museiförening vill framföra följande

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Välkommen ut i Knivsta!

Välkommen ut i Knivsta! Välkommen ut i Knivsta! Utflyktsguide till Knivsta kommun Naturområden i Knivsta kommun 1. Kungshamn-Morga 2. Upplandsleden a. Brantshammarsjön b. Torsbyån 3. Lunsen 4. Gredelby hagar och Trunsta träsk

Läs mer

Cykelvägars linjeföring och gestaltning

Cykelvägars linjeföring och gestaltning Per Kågeson Nature Associates 2008-05-31 Cykelvägars linjeföring och gestaltning Bakgrund Vägtrafiken består egentligen av fem olika transportslag: Personbilar, samt lätta bussar och lastbilar Tunga bussar

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

d n rundvandring - Skrylle med gps

d n rundvandring - Skrylle med gps d d n rin a v ga r run rundvandring - Skrylle med gps 1 Skryllegårdens reception: 046-585 25 2 Snabbinstruktion 1Slå på gps-mottagaren Vänta på 3D fix, kan ta några minuter. 2Gå till kartföntret. Följ

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

C B 3. BESKRIVNING AV KORRIDORER. Korridor Öst. Korridor Väst. 0-alternativ. Beskrivning av korridorer

C B 3. BESKRIVNING AV KORRIDORER. Korridor Öst. Korridor Väst. 0-alternativ. Beskrivning av korridorer 3. BESKRIVNING AV KORRIDORER 3.1. Inledning Den planerade cykelleden ska ansluta till befintligt cykelnät i norr och söder. I norr finns två intressanta anslutningspunkter varav den västra punkten är en

Läs mer

Information och bestämmelser om badplatsen vid: Mörudden

Information och bestämmelser om badplatsen vid: Mörudden Mörudden - Dykning från pir med dolda stenblock under ytan. - Dykning från bryggor med lågt vatten. - Bad i hamninloppet och från ångbåtsbryggan = Kollisionsrisk. - Skiftande vattendjup. - Mycket folk

Läs mer

Kriterier för tre-stjärnigt reservat

Kriterier för tre-stjärnigt reservat Sid 1 Senast uppdaterad och remitterad oktober 2012 Kriterier för tre-stjärnigt reservat Målet är att det ska finnas minst ett 3-stjärnigt område per kommun. I länet bör de trestjärniga reservaten tillsammans

Läs mer

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA INLEDNING Tack vare Allemansrätten kan vi bedriva organiserat friluftsliv. Som förespråkare av friluftslivet vill Friluftsfrämjandet hjälpa till att

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda Regionstaben Centrum för folkhälsa och miljö Avdelning för miljöstrategier Eerika Olausson Utveckling av natur- och rekreationsområden 042-17 61 12, 0768-93 01 96 eerika.olausson@skane.se MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Hestra 2010-09-28 Ansvarig förtroendevald politiker: Mikael Stenquist Handläggare: Martin Berry Arbetsmetod Detta är den första

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN 1 DETALJPLAN KAPPRUET SAMRÅDSHANDLING KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN Detaljplan för del av MESSLINGEN 3:134 KAPPRUET MESSLINGEN HÄRJEDALENS KOMMUN JÄMTLANDS LÄN Planer och bestämmelser Föreslagna

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Natur och friluftsområden

Natur och friluftsområden Natur och friluftsområden Klippans kommun C Områden Hallaröd Munkarp E V Ringsjön SNOGERÖD B Rolsberga H G NORRA RÖRUM I F A Löberöd TJÖRNARP Ö Ringsjön D Hässleholms kommun A Syrkhult-Svale mosse Ett

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER 7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER Svinöra sommaren 2003 Foto: Eva Nyström Vision Piteå skall erbjuda ett bra företagsklimat för små och stora turistentreprenörer. Verksamheter knutna till

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Kvarnbäckens naturområde

Kvarnbäckens naturområde Naturen på lika villkor Kvarnbäckens naturområde Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta...

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... Ängenleden Sida 1 av 5 Innehållsförteckning Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... 5 Snabbfakta: Avstånd till Sunne: 30 km.

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar M V±Viv ty ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-02-08 Blad 20 Ks 29 Au 8 Dnr 204/2009-101 Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar Medborgarförslag

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRISKIS PÅ GÅNG På Vinterstigar i Skrylle, lördag 17/1 Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi vandrar in på den smala

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd. Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15

Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd. Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15 Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15 Text: Foton: Ola Sjöstedt, Norconsult AB och TorBjörn Nilsson, Kungälvs kommun under överinseende

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Familjeläger. på Stora Strand augusti 2014

Familjeläger. på Stora Strand augusti 2014 Familjeläger på Stora Strand 15-17 augusti 2014 Häng med på familjeläger 15-17 augusti! Varje dag upplever vi saker tillsammans - i naturen, på fotbollsplanen, i pysselskogen Förutom att bada finns det

Läs mer

Ansökan bygdemedel 2016

Ansökan bygdemedel 2016 Ansökan bygdemedel 2016 Förbättringsåtgärder på Rännöbadet och Uvbergets elljusspår. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se www.matforsskidklubb.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Guide till de olympiska hindren

Guide till de olympiska hindren Guide till de olympiska hindren Tävlingen innehöll 33 hinder varav 22 låg i Sollentuna. Nu har vi knutit ihop 16 av dessa hinder i en slinga som startar och slutar vid Fäboda gård. Den totala sträckan

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Fjordguiden. Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden. version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se

Fjordguiden. Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden. version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se Fjordguiden Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se Beskrivning av iläggs- och upptagsplatserna Daggudden Detta är bryggan längst in

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA TILL LANDSKAPSANALYS INFÖR EN PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID BORDSJÖ I ANEBY KOMMUN. Fotopunkter montage Vyer i montagen är riktade från respektive

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-13 FALKENBERG 317 Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

Läs mer

Upplåtelse av jakt, 310 ha ÖSTRA GÖINGE FLACKARP 1:4

Upplåtelse av jakt, 310 ha ÖSTRA GÖINGE FLACKARP 1:4 Upplåtelse av jakt, 310 ha ÖSTRA GÖINGE FLACKARP 1:4 I nordöstra Skåne, mellan Broby och Osby, utmed Helge å erbjuds upplåtelse av jakt på totalt 310 ha. Marken erbjuder jakt på älg, vildsvin, rådjur och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hej Millan! Bästa hälsningar. Bengt Lundquist. Ordförande i Magnarps Intresseförening Tel 070-6091609

Hej Millan! Bästa hälsningar. Bengt Lundquist. Ordförande i Magnarps Intresseförening Tel 070-6091609 Från: Bengt Lundquist Till: Millan Hagström Ärende: Grönstrukturplanen Datum: den 9 april 2013 13:43:32 Bilagor: Idébeskrivning nov 2012-MW.doc Magnarps Intresseförenings visionsplan för Magnarp 2013.docx

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV LÅNGFÄRDSLEDER UTANFÖR DET STATLIGA LEDSYSTEMET I FJÄLLEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

KARTLÄGGNING AV LÅNGFÄRDSLEDER UTANFÖR DET STATLIGA LEDSYSTEMET I FJÄLLEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency UTANFÖR DET STATLIGA LEDSYSTEMET I FJÄLLEN Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-12-07 1 RESULTAT AV ENKÄT & SLUTSATSER OCH FRÅGOR MEN FÖRST, VAD MENAR VI EGENTLIGEN MED LÅNGFÄRDSLED?

Läs mer