FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET"

Transkript

1 FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET EN FÖRSTUDIE I REKREATIONSSYFTE - 1 -

2 Inledning... 3 Genomförande... 3 Stigsystemet... 4 Nuvarande stigsystem... 4 Lämpliga delområden för vandringsslingor... 5 Dagstorpssjön (A på översiktskartan)... 5 Frostavallen Nordväst (B på översiktskartan)... 7 Vaxsjön (C på översiktskartan)... 9 Ullstorp (D på översiktskartan) Allmänt om ledmarkering Skåneleden Avtal och skötselplan Angöringspunkter Förslag på angöringspunkter Närområdesskyltning Rastplatser Markägare Näringsidkare Frostavallen Djurparkens Camping och Vandrarhem Ullstorps stugby Djurparken Turism Övriga intressegrupper Frilufts- och idrottsföreningar Ridning Hundar Skolan Mountainbike Kollektivtrafiken Cyklar och trafiksäkerhet Informationsmaterial...22 Kartfolder Hemsida Tillgänglighet för funktionshindrade Värdet av rekreation Kostnader för rekreationsåtgärder Sammanfattning

3 Inledning Skogssällskapets Förvaltnings AB har av Höörs kommun fått i uppdrag att genomföra en förstudie av området Frostavallen/Dagstorp. Syftet med förstudien är att presentera förslag på rekreationsåtgärder som kan medverka till att höja områdets status för den rekreationstörstande allmänheten. Fokus ligger på framtagandet av nya stigar för vandrare med tillhörande serviceinrättningar. Utöver detta ingår även förslag till lösningar beträffande informationsspridningen. Genomförande Målsättningen har varit att få en övergripande bild av området för att se vilka terrängavsnitt som kan inlemmas i en kanaliseringsprocess som uppfattas som positiv av besökarna. Grundtanken i denna process är att attrahera nya besöksgrupper till det natursköna området såväl som att förbättra upplevelsen för dem som redan nyttjar sig av det. De redovisade förslagen grundar sig på de fysiska förutsättningarna i området, sett ur ett rekreationsperspektiv. Lotta Ohlsson på fritidskontoret har fungerat som kommunens projektledare medan Kenneth Joelsson från SFAB tjänstgjort som utredare och rapportsammanställare. Ett inledande möte dem emellan hölls i mitten av augusti där även Freddy Friberg (fritidschef), Hans-Göran Larsson (ordför fritidsnämnden) samt Malin Åberg (NIPansvarig) närvarade. Riktlinjerna och förutsättningarna för arbetet fastslogs då det bestämdes att en bred syn på aktuellt område skulle få dominera. I arbetet med förstudien har fältbesöken prioriterats, gamla stigsystem har inspekterats och i samband med detta har även besökare som rört sig i området tillfrågats om deras syn på dagens och framtidens rekreationsmöjligheter i undersökningsområdet. Kontakt har också tagits med några markägare för att få in deras åsikter på eventuella åtgärder och samtliga markägare har inbjudits till en träff där avsnitt intressanta för leddragningar har presenterats. Olika näringsidkare och föreningar med verksamhet i området har dessutom erbjudits möjligheten att framföra sina önskemål och synpunkter. Då digitalkamera medtagits under fältbesöken finns en bilddokumentation tillgänglig. Denna medföljer rapporten som redovisas i wordformat på CD liksom kartunderlag

4 Stigsystemet Nuvarande stigsystem Dagens system är en rest från de olika epokerna i Frostavallens historia. Diverse spår från dessa tidigare system kan avläsas i terrängen idag i form av flagnande färgmarkeringar eller tveksamma ledsymbolskyltar fastspikade på träd och stolpar. Dessvärre har alltså inget underhåll av dessa spår förekommit på mycket länge vilket inneburit att hela konstruktionen av leddragningar förfallit så till den grad att den nutida besökaren, utan tidigare erfarenhet från Frostavallen, definitivt riskerar att förlora orienteringsförmågan under sin vandring i området. Flera aktörer inom besöksnäringen i kommunen vittnar också om att man inte vågar rekommendera området till folk som efterfrågar naturpromenader, just på grund av riskerna att man går vilse p.g.a. den dåliga markeringen. Det bör i detta sammanhang påpekas att tidigare leddragningar i området aldrig tycks ha reglerats genom avtal mellan markägare och anläggningsägare. Man har istället lutat sig mot en sedvanerätt eller haft muntliga överenskommelser. Höörs kommun har själva aldrig varit med i processen runt ledsystemet. Undersökningsområdet inkluderar ett omfattande nät av existerande stigar och småvägar lämpliga att nyttja som uppmarkerade leder och jag tycker att de stigfinnare som en gång skapat det system som man idag kan se spår av och som satt sin prägel på området, har gjort ett bra arbete. Det finns därmed enligt mig inget större behov av revolutionerande nydragningar av leder, däremot av att återskapa en del av det som varit och som endast skymtar till idag. Poängteras bör att det vid en nysatsning på området kommer att krävas mycket arbete med att avlägsna resterna av tidigare markeringar. Det sistnämnda är ett måste för att undvika förvirring bland besökarna som vill ta del av områdets kvaliteter med hjälp av ett nyskapat ledsystem

5 Lämpliga delområden för vandringsslingor Förstudien avser området som börjar norr om Dagstorpssjön och sträcker sig i en korridor i sydöstlig riktning ner mot järnvägsstationen i Höör (se ungefärligt område på översiktskartan, separat jpg-fil). Bjäret kan sägas fungera som västlig avgränsare söder om Dagstorpssjön och den allmänna vägen mot N Rörum fungerar som avgränsare i öst. Under arbetets gång, som dominerats av kart- och fältstudier, har vissa delområden inom undersökningsområdet utkristalliserats som lämpliga för att bygga ut en infrastruktur för rekreation. Här har från utredarens sida hänsyn tagits till bl.a. landskapsbild, områdesåtkomst, befintliga spår, markägare och natur- och kulturvärde, helt enkelt rekreationsvärdet i stort kombinerat med en praktisk bedömning. Det rör sig om följande delområden: Dagstorpssjön, Frostavallen Nordväst, Vaxsjön och Ullstorp. Dessa kommer nedan att redovisas enskilt inkluderande förslag på ledsträckning som kan komma att aktualiseras i framtiden om överenskommelse kan ske mellan Höörs kommun och aktuell markägare. Dagstorpssjön (A på översiktskartan) Dagstorpssjön får betraktas som ett mycket attraktivt besöksmål med kvalitéer som borde tilltala många olika intressen. Själva sjön lockar med sitt rena badvatten till besök under varma sommardagar. Två naturbadplatser tillgängliga för allmänheten finns vid norra stranden som bägge ligger på Stiftelsen för fritidsområden i Skånes (hädanefter benämnt Stiftelsen FF i denna rapport) mark. Fiskekort går att lösa för dem som vill fiska och finns att köpa på: turistbyrån, Frostavallen och på serviceinrättningar i N Rörum. Naturvärdena runt sjön är mycket höga, stora delar av Stiftelsen FF s ägor utgörs av ett naturreservat. Flera nyckelbiotoper påträffas i området varav några också är biotopskyddade och på vissa ytor återfinns även värdefulla sumpskogar. Landskapet är på många platser väldigt tilltalande och bjuder på fantastiska vyer. Vulkanresterna på bägge sidor sjön bidrar till att området sett ur ett geologiskt perspektiv tillhör ett av Skånes mest spännande att besöka. Rikliga spår från det gamla kulturlandskapet kan observeras under en vandring i området vilket förhöjer upplevelsen ytterligare. Även tystnaden får spelrum vilket bör värdesättas i dessa tider av ständiga ljudoffensiver. Ett projekt som syftar till att återinföra betet omedelbart nordöst om sjön har i skrivande stund påbörjats vilket ytterligare kommer att förhöja upplevelsen vid besök i området

6 Förslag på åtgärder, Stiftelsens område Västra badplatsen (A karta 1): - Röj upp strandkanten. - Sätt ut två nya sittgrupper. - Bygg två nya grillplatser i natursten (nyttja befintliga grunder). (eldning vid grillplatser i området är ok enligt Anders Ekstrand på Stiftelsen FF) - Se över bomkonstruktion för att underlätta passage med rullstol etc. - Se över hänvisning till den uppmarkerade röda slingan som leder runt beteshagarna. Östra badplatsen (B karta 1): - Lyft fram den gamla dansbanan genom att t.ex. ringa in den med större stenblock. - Restaurera befintliga kvarnstenar. - Sätt ut två nya sittgrupper. - Bygg två nya grillplatser i natursten (nyttja befintliga grunder). - Skylta upp som officiell badplats. - Färgmarkera gräns till naturreservat. Udden, sydsidan (C karta 1): - Undersök möjligheterna till att skapa en direktförbindelse med norra strandkanten. (alternativ: hängbro, linbana, dragflotte, brygga eller båtvariant) - Bygg ett vindskydd. - Sätt ut en sittgrupp. - Bygg två nya grillplatser i natursten (nyttja befintliga grunder). - Stenröj stig från P-plats för att skapa åtkomst med underhållsfordon av terrängtyp. Förslag på sträckning, Dagstorpsslingan (ljuslila markering karta 1, 2 och 3) Det hade enligt utredarens tycke varit positivt om besökarna hade kunnat erbjudas en möjlighet att vandra runt hela Dagstorpssjön. Från en tilltänkt start vid parkeringen vid Östra badplatsen skulle besökaren kunna ta sig österut längs grusvägen mot och förbi Röan. Norr om vägen skymtar de spännande Hästhallarna som kanske lockar till ett spontant besök, söder om vägen bjuds på en vy ut över sjön. Vandringen fortsätter söderut längs samma väg innan den norr om Stenkilstorp - 6 -

7 (för att undvika passage förbi bostadshusen) löper in i skogen för att ansluta sig till Långstorpsslingan uppe på den iögonfallande åsformationen omedelbart söder om Stenkilstorp. Där väntar en spektakulär nedstigning (någon form av åtgärd kommer säkerligen att behöva vidtas av säkerhetsskäl samt för att undvika passage över tomtmark) för att återansluta till grusvägen som följs en kort bit söderut innan leden svänger västerut in i skogen på en mindre stig. Denna följs tills man når allmän väg som sedan följs västerut tillsammans med Skåneleden fram till parkeringen norr om Sjöhuset. Där svänger leden norrut mot sjön (följ Pilgrimsleden) för att passera den vackra Udden på sjöns sydsida och sedan återansluta på allmän väg. Efter scoutstugan Hallaskog drar leden åter till skogs, rundar sjöns västra sida och följer sedan norra strandkanten på Stiftelsen FF s område innan den når tillbaka till startpunkten. Ledlängd: ca 7,5 km. Frostavallen Nordväst (B på översiktskartan) Korridoren mellan Dagstorpssjön och anläggningen Frostavallen har tidigare utgjort ett kärnområde för friluftslivet i området. Flera olika läger- och kursgårdar ligger i området men dessa saknar idag, i flesta fall, samma intensitet i verksamheten som var fallet under glansdagarna. Spåren från tidigare leder är ibland påfallande och centralt i området finner man skidbackarna med sina sorgliga skrotrester av det som en gång i tiden var ett fungerande liftsystemet. Utsikten härifrån imponerar desto mer och området omedelbart norr härom utgörs av ett f.d. reservat som ägs av Stiftelsen FF. Produktionsskog dominerar området men vid Bjäret finns, väl undangömt, vulkanresten Ulfsbjär som visar upp bl.a. häftiga rasbranter och gamla, fina bokar. Ulfsbjär är klassificerat som nyckelbiotop och utgör en självklar pärla i detta delområde. Förslag på åtgärder, skidbacken (A karta 2) Området ägs av Höörs kommun och där finns ett utarbetat förslag på detaljplan över fastigheten, följande föreslås av utredaren: - Sanera området på alla spår från det gamla liftsystemet, att göra en nysatsning på skidåkningen känns inte befogat

8 - Röj upp bägge backarna (prioritera västra) så att dessa är öppna året runt, på vintern kan besökarna åka pulka de dagar klimatet tillåter och på sommaren skulle man kunna snitsla en slalombana för mountainbikes eller bara låta besökarna njuta av utsikten. - Renovera existerande vindskydd, komplettera eventuellt med ytterligare ett. - Bygg nya grillplatser. - Sätt ut nya sittgrupper. Förslag på sträckning, Bjäretslingan (ljusgrön markering karta 2) Detta spännande område kan öppnas upp för allmänheten genom att en led skapas som lämpligen startar vid parkeringen norr om Sjöhuset. Därifrån följer markeringen en idag obefintlig stig förbi Sjöhuset i sydvästlig riktning över ett stormfälle tills den når en skogsbäck med alkärr som passeras över ett gammalt cementrör. Nu påbörjas en stigning uppåt Ulfsbjär kantad av reklampelare för död ved, väl uppe ansluter leden till befintlig stig öster om Bjäret som följs österut tills man ansluter till Skåneleden. Denna följs norrut tillbaka till parkeringen. De brantaste och känsligaste partierna av Ulfsbjär passeras ej av säkerhetsskäl men skulle besökaren ha ett specialintresse som lockar denna utanför leden finns naturligtvis möjligheten till egna upptäckter. Ledlängd: ca 2,5 km

9 Förslag på sträckning, Långstorpsslingan (blå markering karta 2 och 3) Det gamla en-mila-spåret efterfrågas av många rekreationsutövare med referenser till området. Detta har utredaren tagit hänsyn till vid följande leddragning vars naturliga startpunkt skulle kunna vara huvudparkeringen väster om Frostavallen (se vidare under Angöringspunkter). Därifrån löper leden norrut förbi skidbacken och genom Stiftelsens fastighet innan den i gränszonen mellan betesmark och granplantering svänger västerut genom skogen för att via en mindre skogsväg nå ut på en grusväg. Strax dyker Skåneleden upp som följs parallellt norrut till Dagstorpsslingan. Långstorpsslingan löper sedan jämte Dagstorpsslingan (se denna) österut framtill brytningspunkten söder om Stenkilstorp, där förstnämnda viker av österut genom bokskogen för att komma ut i norra delen av Silverdalen. Därefter går den söderut på stig genom Skogsstyrelsens fastighet tills den åter sammanlänkas med Skåneleden och följer denna längs Vaxsjöns östra strand för att via badplatsen återansluta till huvudparkeringen. Ledlängd: ca 9 km. Förslag på sträckning, Granbackaslingan (brun markering karta 2) Denna led är tänkt som en komplettering till Långstorps- och Vaxsjöslingan och erbjuder därmed besökaren ytterligare ett promenadalternativ. Granbackaslingan utgår m.a.o. också ifrån en tilltänkt huvudparkering och löper sedan parallellt med Långstorpsslingan norrut ända tills den senare svänger av norrut tillsammans med Skåneleden. Då följer denna slinga istället Skåneleden söderut förbi Habogården innan den vid Granbacka vänder österut längs grusvägen för att, fortfarande tillsammans med Skåneleden, återansluta till huvudparkeringen. Ledlängd: ca 3,5 km. Vaxsjön (C på översiktskartan) Vatten är alltid uppskattat även ur ett rekreationsperspektiv och det är därmed inte förvånande att stigen runt Vaxsjön idag sannolikt är den mest välfrekventerade i området. Badplatsen med bryggor har ett skönt läge, möjligheten att lösa fiskekort finns för alla och den existerande stigen runt sjön nyttjas som sagt av såväl boende i området som dagsbesökare och gäster på konferensanläggningen. Det omedelbara läget intill områdets stora dragplåster Skånes Djurpark bidrar också till att gäster utifrån kan lockas ner till sjön, även om ett sådant kombibesök kan förefalla något besvärligt i nuläget (se vidare under Djurparken)

10 Förslag på åtgärder, badplatsen (A karta 3) Sydvästra sidan av Vaxsjön inkl badplatsen ägs idag av Höörs kommun och tillhör en av de absolut populäraste badplatserna i kommunen. Enligt lokalboende som utredaren har pratat med under fältbesök i området är de flesta överens om att gräsytan räcker till för solbadarna även om det tycks bli välfyllt under fina sommardagar. Utredaren föreslår att markägaren har följande i åtanke inför framtiden: - Röj upp i området överhuvudtaget och se framförallt till att hålla strandstigen öppen ut mot sjön, ingen buskridå skall få förstöra vyn ut över vattenspegeln. - Utöka själva badplatsarealen något så att platsen kan hantera en ökande ström badgäster. - Avlägsna valstugan nedanför toalettbaracken. - Öppna upp och se över den tillgänglighetsanpassade toaletten som idag aldrig är öppen. - Tillgänglighetsanpassa passagen från framtida huvudparkering ner till badplatsen. - Fyll på med mer sand längs själva strandlinjen. - Ersätt äldre sittgrupper med nya och öka antalet. - Bygg en grillstuga av modell tak utan ytterväggar omedelbart väster om bryggplatsen. - Montera upp vindskydd med grillplats på hoppbackens topp. - Var öppen för initiativ från privata näringsidkare som har anknytning till möjliga motorbefriade aktiviteter i sjön typ bastubåt eller paddling för nybörjare även om dylika aktiviteter i kommunen främst bör äga rum i Ringsjöarna

11 Förslag på åtgärder, Vaxsjöslingan (röd markering karta 2 och 3) Existerande cirkelstig runt Vaxsjön kräver ingen sträckningsbeskrivning då denna är tämligen självklar. Däremot är det oklart om avtalsmässiga grunder finns med markägarna beträffande dragningen då tidigare servitut kan ha upphört att gälla. I vilket fall som helst är en lösning önskvärd för många och denna slinga bör definitivt prioriteras i ett vidare arbete med att förbättra rekreationsvillkoren i området. Följande åtgärder föreslås: - Förbättra passagen vid sydspetsen (betesmarken) genom exempelvis spångning då översvämningsproblem förekommer. - Förbättra passagen på östra sidan från bäckövergången söderut till Skåneledskorset genom exempelvis spångning eller vallhöjning då översvämningsproblem förekommer. - Förstärk dämmet och passagen över detta på Stiftelsen FF s område i nordöst. - Förbättra passagen genom alkärret i norr genom exempelvis spångning då översvämningsproblem förekommer. - Avlägsna sten- och trädhinder längs befintlig stig. - Ordna smidigare grindpassager vid de två betesavsnitten. - Städa upp båtplatsen vid Stiftelsen FF s område i nordöst och röj upp så att den öppna strandlinjen utökas samt placera ut nya sittgrupper tillsammans med nykonstruerad grillplats här. - Placera ut nya sittgrupper vid udden på östra sidan. Ledlängd: ca 2,5 km. Ullstorp (D på översiktskartan) Detta delområde domineras av Frostavallens-Ullstorps naturreservat som ägs av Stiftelsen FF samt Skogsstyrelsen (fastigheten Ullstorp 1:5). Den öppna betesmarken söder om den gamla huvudgården är värdefull ur många aspekter och landskapet här borde få avnjutas av fler flanörer än vad som tycks vara fallet idag. Skogsstyrelsens mark innehåller fina bokskogar, höga naturvärden och spännande kulturhistoriska rester, som skulle behöva lyftas fram för den nutida besökaren. Då ett omfattande system av skogsvägar och stigar finns i området, passar det därför

12 ypperligt även ur detta perspektiv att nyttja det som ett basområde för promenadstråk. Förslag på sträckning, Ullstorpsslingan (turkos markering karta 3) Ett problem för dagens besökare är bristen på en ordentlig parkeringsplats i området. Detta skulle kunna lösas genom en nykonstruktion av en sådan omedelbart väster om allmän väg (se vidare under Angöringspunkter). Därifrån kan sedan en markerade slinga löpa österut över betesmarken och följa grusvägen förbi Ullstorpsgården för att efter denna svänga av norrut in på Skogsstyrelsens fastighet. Dämmet vid den gamla hålldammen passeras därefter och slingan följer sedan höjdryggen förbi gamla vindskyddet tills den når en mindre skogsväg som följs norrut och passerar öster och norr om kursgården. Nu dyker Skåneleden upp som denna slinga följer söderut förbi rastplatsen och vidare tills den slutligen åter når den allmänna vägen som passeras. Strax därefter är cirkeln sluten. Ledlängd: ca 4 km. Allmänt om ledmarkering Samtliga av utredaren presenterade förslag är av cirkeltyp, d.v.s. en slinga där vandraren om han följer färgmarkeringen kommer att komma tillbaka till startpunkten. Utredaren vill rekommendera att man vid en eventuell uppmarkering i terrängen enligt förslag väljer att följa anvisningar i enlighet med SIS, standarden för vandringsleder som nu har upphört men som ändå är det bästa alternativet. Vissa bestämda färgmarkeringar är t.ex. reserverade förekommande spårlängder. Vid färgmarkering på träd, vilket är aktuellt här med viss komplettering av färdriktningsstolpar och hänvisningsskyltar, bör endast målade märken förekomma (ett alternativ kan vara att använda sig av markeringar fastsatta med träspik som säljs av företaget Eldträ ). Markeringarna bör placeras ca 180 cm ovan mark och skall vara placerade så pass tätt att vandraren kan se nästa markering från den markering där han står. Avståndet skall helst inte överstiga 25 m och föreslagna slingor skall vara markerade i bägge färdriktningarna, besökaren skall själv kunna välja om leden skall följas med- eller motsols. Beträffande färdriktningsstolpar, d.v.s. trästolpar nedslagna i jord och med färgmarkerade riktpilar fastskruvade i toppen, skall dessa placeras ut vid platser där slingan ändrar kurs drastiskt och flera

13 färdriktningsalternativ finns. Det bör också, vid ett visst antal strategiska platser som dock bör begränsas med tanke på underhållssituationen, finnas hänvisningsskyltar med destinationsnamn och avstånd angivet. Dessa bör vara i trä och vara monterade på högstolpar av samma material som fastskruvats på nedgrävd plint för bästa stabilitet. Skåneleden Skåneleden, vars orangemarkerade stråk nu är uppe i 100 mils längd, genomkorsar undersökningsområdet och har som tidigare framgått nyttjats vid den nya leddragningen då föreslagna slingor vid flera tillfällen löper parallellt med denna. Anledningen till detta är främst att här redan föreligger ett avtal mellan kommun och markägare samt att skötsel och tillsyn skulle underlättas om stigarna sammanfaller. Dessutom kanaliseras besökarna till vissa begränsade korridorer med detta tillvägagångssätt. Dagens dragning av Skåneleden är bra men skapas en huvudparkering kan passagen förbi just själva Frostavallen komma att behöva justeras så att man passerar denna nya och framträdande angöringspunkt. Avtal och skötselplan Som tidigare nämnts har det aldrig funnits ett avtal som reglerat det äldre stigsystemet i förhållande till de markägare som berörts. Det är idag Höörs kommuns avsikt att, i det fall en satsning görs och en överenskommelse kommer till stånd, teckna avtal med markägare som berörs av en leddragning. Dessa avtal skall, likt existerande avtal mellan kommun och markägare gällande Skåneleden, reglera praktiska frågor runt leddragningen och säkerställa att kommunen påtar sig ett skötselansvar. Viss skötsel kan sedan kommunen välja att lägga ut på t.ex. en förening som är verksam i området. Utredaren rekommenderar i detta fall att ett separat skötselavtal då tecknas mellan kommunen och aktuell förening samt att föreningsbidraget kopplas till en uppfyllelse av skötselavtalet. När eventuellt åtgärdsprogram är genomfört skall en skötselplan skapas där samtliga objekt (sittgrupper, hänvisningsskyltar o.s.v.) finns beskrivna inklusive förtydligande av nödvändiga skötselrutiner och intervall (exempelvis skall oljas vartannat år). Objekten redovisas lämpligen i ett datasystem konstruerat så att placeringen i terräng framgår av tillhörande kartmaterial och är sammankopplat med en text- och fotodel. Nyttja ett sådant för att kvalitetssäkra området och genomförd satsning samt för att få säkra driftsrutiner som lätt kan introduceras för ny personal. Angående sophanteringen bör denna skötas av MERAB vars standardtunnor bör stå utplacerade på utvalda platser i rekreationsområdet (se vidare under Angöringspunkter). Skräpplockning och tillsyn av rastplatser skall dock skötas av skötselansvarig förening alt kommunen själva. Slutligen måste naturligtvis driftskostnaden beräknas och inlemmas i den kommunala budgetprocessen

14 Angöringspunkter Ett viktigt inslag i en kanaliseringsprocess med avsikten att öppna upp ett område för en rekreationssökande allmänhet är att hänvisa dessa till bestämda platser för parkering av fordon. Är dessutom dessa parkeringsplatser utrustade med nödvändig infrastruktur och information samt är välskötta och omgivna av tilltalande natur, fungerar de dessutom som ett betydande skyltfönster för hela området. Att markägare i området då inte heller får problem med slarvigt parkerade bilar som står i vägen för t.ex. jordbruksmaskiner är en inte obetydlig bonus. Vid en angöringspunkt i undersökningsområdet bör följande gå att hitta: - Uppställningsyta för bilparkering. - Informationstavla konstruerad så att t.ex. separat områdeskarta och allemansrättsinfo som sätts upp på denna sitter skyddat bakom en låsbar glas- eller plastskiva. Informationen på tavlan skall enkelt kunna bytas ut. Utredaren föreslår att informationen trycks på så sätt att den klarar solexponering. Kunskap om kostnadseffektiva och enkla lösningar för detta finns i utredarens organisation. Man bör också i görligaste mån undvika att placera tavlorna i ett solskensutsatt sydläge. - Soptunna/tunnor från MERAB. - En stationär toalett (vid huvudparkeringen sannolikt två varav en tillgänglighetsanpassad) vars tömningssystem garanterat har en framtid. Där finns både mull- och septiktankmodeller idag varav sistnämnda sannolikt är mest driftsäker och rekommenderas i nuläget. En tankbil med slangsugsfunktion får då sköta nödvändiga tömningar vid minst ett tillfälle om året. - Hänvisningsskylt från allmän väg med namn, områdestypisk inramning och strövområdessymbol. - Ett antal sittgrupper. - Eventuellt någon grillplats

15 Förslag på angöringspunkter Följande platser bör prioriteras i den inledande processen: - Huvudparkeringen vid Frostavallen (B karta 2). Denna kan placeras på nuvarande kommunal mark omedelbart väster om den allmänna vägen vid Frostavallen. Beroende på hur mycket mark som slutligen avsätts till detta kan den som huvudparkering innehålla fler inslag än de standardförslag som redovisades ovan. T.ex. skulle den kunna förses med en skogslekplats och en gräsyta med mindre målburar som kan nyttjas för bollspel av olika slag. I vilket fall som helst bör lite spännande buskar och träd planteras i området för att förbättra intrycket, grushålan behöver få en ansiktslyftning. Positivt är också att ytan kan fungera som parkeringsreservplats för badgästerna om föreslagen parkering öster om vägen blir fullbelagd. - Södra Dagstorpssjön (C karta 2). Här finns en parkeringsplats redan idag på Stiftelsen FF s mark som skulle kunna förbättras. - Västra Dagstorpssjön (D karta 1). Här finns en parkeringsplats redan idag på Stiftelsen FF s mark som skulle kunna utökas något genom att röja fram luckor i allén. - Östra Dagstorpssjön (E karta 1). Åter en parkering på Stiftelsen FF s mark som kan nyttjas i kanaliseringsprocessen. - Ullstorp (B karta 3). Här finns endast en mindre parkeringsficka idag och därför behöver här nyanläggas en större parkeringsplats för att kunna ta emot framförallt de besökare som vill besöka områdets norra del. Enda infartsvägen till Skogsstyrelsens fastighet är idag förbommad och kommer så att vara då man har haft mycket problem med inbrott i sin kursgård. Alternativet är att skapa en P-plats ute vid vägen söder om Långstorpsinstitutionen men ytan här känns begränsad. Då naturreservatet främst är avsatt i syftet att befrämja det rörliga friluftslivet borde Länsstyrelsen inte ha något emot att denna ändring görs i reservatsplanen. Närområdesskyltning Genomförs en rekreationssatsning i området föreslås att man tänker på att skapa en gemensam identitet för hela området. Skyltningen till angöringspunkterna skall t.ex. vara likriktad oavsett om besökaren befinner sig på kommunens eller Stiftelsen FF s mark. Nuvarande skyltning till Dagstorpssjön borde då betona strövområde och badplats snarare än naturreservat och det bör övervägas om sådan skyltning skall ske redan ute vid väg 23 och infartsvägen till N Rörum och/eller från väg 13 vid Munkarp. Vägverket föreslås i alla fall sätta upp nya hänvisningsskyltar med strövområdessymbol som leder den bilburne besökaren från karusellen i Höör där ovanstående vägar möts framtill huvudparkeringen vid Frostavallen

16 Rastplatser Den moderna strövaren uppskattar möjligheten att kunna duka upp sin fikakorg på ett bord och kunna sätta sig ner för att sätta tänderna i de medhavda delikatesserna. Det blir därmed intressant att placera ut ett antal sittgrupper längs ledsystemet för att möjliggöra detta. Modellen bör vara i kombiutförande där sidobänkar och bordsskiva tillsammans utgör en enhet. Detta för att skapa tyngd och därmed hindra förstörelse eller bortförande. Observera att detta är enda inslaget i vad som rubriceras som rastplats i denna rapport, möjligen kompletterad med en grillplats vid någon av punkterna. Vandrarna åläggs att medbringa sina restprodukter till någon av angöringspunkterna där soptunnor finns och där de ju också erbjuds möjligheten att slå sig ner på en liknande sittbänk. Följande platser anses lämpliga för utplacering av en eller flera sittgrupp/er: - Dagstorpssjön Västra badplatsen (A karta 1). - Dagstorpssjön Östra badplatsen (B karta 1). - Dagstorpssjön Södra udden (C karta 1). - Stenkilstorp, söder om (D karta 2). - Bjäret, öster om (E karta 2). - Lydiagården, söder om (F karta 2). - Långstorpsenklaven, Stiftelsens område (G karta 2). - Skidbacken (A karta 2) - Vaxsjön Badplatsen (A karta 3) - Vaxsjön Östra udden (C karta 3) - Vaxsjön Båtplatsen (D karta 3) - Dämmet, Stiftelsens område (E karta 3) - Vindskyddsåsen, Skogsstyrelsens område (F karta 3) - Kursgården, söder om (G karta 3) - Existerande rastplats (H karta 3), är det möjligt att här återöppna toalett? - Huggarkojan (I karta 3) - Silverdalen (J karta 3)

17 Markägare Då få av rekreationsåtgärderna föreslagna i denna studie är möjliga att genomföra utan markägarnas medverkan har dessa getts möjligheten att under hösten föra fram sina synpunkter på möjliga rekreationslösningar i framtiden. Ett brevutskick gjordes till samtliga markägare i berört område där dessa uppmanades att höra av sig direkt till utredaren eller kommunens projektledare med uppfattningar i frågan. Ett tiotal reaktioner med blandat innehåll inkom som svar på detta initiativ, alltifrån uttryckliga besked om att ingen leddragning fick förekomma till en positiv förmedling av tips och idéer. I november genomfördes en informationsträff för markägarna där utredaren presenterade grunderna i sitt förslag och kommunens representanter svarade på frågor runt ärendet. Ett 30-tal markägare fanns på plats och av dessa kändes det som att en majoritet såg positivt på att en fungerande lösning planeras för området. Representerat fanns även en högljudd minoritet med en negativ inställning. Utredaren har själv tagit initiativet till en kontakt med fem av de strategiskt mest betydelsefulla markägarna i området. Dialogen har haft en positiv ton och påvisat att de flesta är öppna för en lösning och är intresserade av en vidare dialog med kommunen i aktuellt ärende. Näringsidkare Frostavallen Den gamla friluftsanläggningen Frostavallen är idag ett privatägt konferenscentrum som drivs med framgång. Att så är fallet har tydligen många dagsbesökare idag svårt att förstå, då man sammankopplar Frostavallen snarare med vad det har varit än vad det är. Följden blir att privata dagsbesökare i tron att anläggningen är öppen för allmänheten efterfrågar toaletter, fikamöjligheter och parkeringsplatser vilket bäddar för missförstånd och irritation. Vid en nysatsning på området är det därför viktigt att erbjuda besökarna det som föreslås under Angöringspunkter, separerat från själva anläggningen. Kanske kan även någon sommararbetare på kommunen bemanna badplatsen för att förhindra nedskräpning i närområdet. Ägarna till Frostavallen är öppna för att i framtiden öppna upp serveringen för allmänheten helgtid, men då krävs att besöksströmmen ökar och att delar av den är beredd att betala för att få service. Tidigare försök att hålla öppet under helgtid har ej varit lyckosamma. Djurparkens Camping och Vandrarhem Kunderna här, som ofta är återkommande stamgäster, lockas av närheten till naturen och är flitiga på att använda sig av närområdet för promenader och fiske. En passage finns idag (se vidare under Cyklar och trafiksäkerhet) som tillåter campinggästerna att ta sig norrut till Vaxsjön men hänvisningsskyltningen har förfallit och behöver en rejäl översyn

18 Ullstorps stugby Stugor av varierande storlek erbjuds här och lockar besökare intresserade av lugn naturmiljö, skogspromenader, fiske och djurparksbesök. Ingen uppåtgående trend är noterad av ägarna beträffande rena vandringsgäster. Djurparken Ett dagsbesök på denna sevärda anläggning kan idag vara svårt att kombinera med ett dopp i Vaxsjön eller en skogspromenad, särskilt om man som besökare inte vill sätta sig i bilen mellan aktiviteterna. Anledningen är det långa avståndet runt djurparkens stängsling för att komma ner till sjön. Visserligen finns en entrépassage mot Vaxsjön (K karta 3) men denna är numera stängd efter att åren hållits bemannad med minusresultat som följd. Gruppbesök på Frostavallen kan dock få en portkod som möjliggör passage från denna sida. Det skulle vara mycket positivt om en lösning kom till stånd som medgav varje besökare möjligheten att röra sig mellan Djurparken och Vaxsjön och tillbaks. En teknisk lösning borde vara möjlig, där varje individ som löser entréavgift i Djurparkens huvudentré får ett passagekort (=årskortet?) som på elektronisk väg medger genomgång av grindkonstruktionen mot Vaxsjön både före och efter simturen. Kanske kan en övervakningskamera med kommunikationsmöjlighet med personalen vid huvudentrén finnas på plats? Djurparkschefen ser mervärdet av beskrivet kombibesök och är intresserad av en lösning. Ett annat alternativ är att bemanna befintlig passage med sommararbetande ungdomar från kommunen. Turism Enligt turistchefen i Höör får man på turistbyrån många förfrågningar om området runt Frostavallen. Huvudanledningen till att man som besökare väljer Höör som destination är just att naturen lockar och man efterfrågar bad- och fiskemöjligheter samt vandrings- och cykelslingor. Därför är det beklagligt att det idag inte går att rekommendera området annat än för bad och möjligtvis en promenad runt Vaxsjön. Då ingen information finns i tryckt folder eller på plats i fält vågar man på

19 turistbyrån ej skicka ut intresserade besökare till undersökningsområdet utan får istället hänvisa till Fulltofta. Upprörda besökare som på eget bevåg tagit sig ut i området hör regelbundet av sig med klagomål på dåliga ledmarkeringar etc. Sammanfattningsvis efterlyser turistchefen följande med koppling till området: - Vandringsslingor markerade i terräng med tillhörande infrastruktur. - Informations- och kartfolder för rekreationssyfte. - Tillgänglighetsanpassad slinga. - Fler boendealternativ. Övriga intressegrupper Frilufts- och idrottsföreningar Kommunens projektledare och utredaren kallade föreningarna i kommunen till ett möte i november för att dessa skulle få chansen att komma med synpunkter och önskemål om förstudieområdet. Representanter från Ringsjö OK samt Friluftsfrämjandet anslöt och efterlyste en bättre ledmarkering i området samt att Frostavallens storstuga åter kunde nyttjas som motionscentral med omklädningsrum och duschmöjligheter. Ringsjö OK, med ett 60-tal aktiva medlemmar, informerade om sitt digitala kartunderlag. Beträffande karttillverkningen för området öster om Vaxsjön har detta av tradition ordnats av Malmö OK. En stor orienteringstävling på distriktsnivå arrangeras av Ringsjö OK varje år i kommunen, dessa förankras alltid med berörda markägare med vilka man har en bra kontakt. Friluftsfrämjandet utbildar ledare och genomför ungdomsaktiviteter främst i Ullstorpsområdet samt runt Sjöhuset. Man ser gärna att stigen upp till Södra udden vid Dagstorpssjön tillåter marktransport av kanoter men varnar samtidigt för att många bilinbrott sker på parkeringsplatsen norr om själva Sjöhuset. De närvarande rapporterar om konflikter med hästfolket i andra rekreationsområden i kommunen (se vidare under Ridning). Enligt Ringsjö OK gäller det ridning i skapade skidspår vintertid samt flera ryttare som rider i bredd. Man efterlyser i detta sammanhang separata ridspår i undersökningsområdet om leddragning sker på stig utanför skogsväg. Ringsjö OK säger sig vara villiga att sköta ett nytt ledsystem runt Frostavallen åt kommunen, friidrottsavdelningen inom Höörs IF har meddelat samma intresse direkt till fritidschefen. Ridning Under fältstudierna i området har utredaren kunnat konstatera att det regelbundet förekommer hästspår på stigarna inkl Skåneleden. Även om det inte rör sig om något nämnvärt slitage i nuläget kan detta komma att förändras i takt med att hästintresset anammas av allt fler boende i kommunen. Där finns idag flera ridhus på gränsen till undersökningsområdet och åtminstone ett av dessa erbjuder naturritter in i berört område. Indikationer från några berörda markägare signalerar om att skapandet av en ridslinga inte skulle vara omöjligt. Höörs kommun har hållit ett inledande möte med lokala ridintressenter för att behandla hästrekreationsfrågan i stort och ett nytt möte är inplanerat. Därmed har en process påbörjats som förhoppningsvis utmynnar i en hållbar lösning. Påpekas bör att en ridslingas längd bör uppgå till 5-10 km och

20 ställer stora krav på marken och underlaget. Speciella blandningar av grus och flis finns för ändamålet och kan nyttjas som underlag. Det är viktigt att stenar och rötter rensas bort så att hästen ej skadar hovar eller ben. Ridning på skogsväg bör ske på mittrenen för att hålla gräset där nere samtidigt som slitaget på själva vägbanan minimeras. Meningarna tycks gå isär om hästar och vandrare eller cyklister kan använda samma stig, vissa rekommenderar ett avstånd på tre meter dem emellan. Det skall vara en fri höjd till ca 2,75 meter längs ridstigen och rymliga parkeringsplatser för hästsläp skall finnas i närheten av ledens start- och avslutningsplats. Hundar Brukshundsklubbens ordförande har tillfrågats av utredaren om denna såg några behov i området men så var inte fallet. Behovet av inhägnade rastplatser är mer kopplat till tätorten men speciell hundbadplats saknas i kommunen enligt uppgift. Utredaren menar att om så är fallet bör det ges utrymme för en officiell hundbadplats någonstans i kommunen där detta kan vara lämpligt vilket det inte bedöms vara i undersökningsområdet. Beroende på hur kommunens nuvarande område väster om Frostavallen kommer att gestalta sig kan det ändock vara lämpligt att där anlägga en inhägnad hundrastplats i närheten av nyskapad huvudparkering. Många är de som väljer att skaffa hund idag och dessa får då följa med på skogspromenaden. Det kan då vara skönt att låta hunden få leka av sig på en plats som inte kräver att den hålls kopplad. Skulle framtida problem uppstå i rekreationsområdet med lösspringande hundar kan detta regleras i den lokala kommunala ordningsstadgan. Även ridning och cykling kan hanteras i sådan föreskrift. Skolan Några av de mellanstadielärare från Höör som medverkade i höstens vandringsprojekt har från utredaren fått mottaga ett mail där man efterfrågar hur området runt Frostavallen används av skolan idag samt hur detta skulle kunna förbättras. Av detta framkommer att Skåneleden och det gamla 1-mila-spåret nyttjas för klassvandringar men att markeringarna längs sistnämnda var under all kritik. Någon klass har också övernattat i tält vid Dagstorpssjön och området verkar uppskattat av de flesta. Några antydningar på hur en utökad utomhuspedagogisk verksamhet skulle kunna se ut har inte inkommit, utredaren tror att en förbättrad kollektivtrafik skulle kunna öka även skolvärldens intresse för området, speciellt då flera lägergårdar faktiskt finns här som övernattningsalternativ. Mountainbike Att färdas genom terrängen på cykel har blivit allt populärare och lämnar på vissa platser i Skåne tydliga spår efter sig. Fenomenet har ej observerats av utredaren i aktuellt område och Höörs kommun säger sig inte vara intresserade av en lösning för dessa friluftsutövare då behovet inte finns inom kommunen idag. Vid det årligt återkommande cykelarrangemanget Ringsjön runt skapas en specialslinga just för

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt

Läs mer

13.6 Rekreation på Östberget

13.6 Rekreation på Östberget 13.6 Rekreation på Östberget Östberget har inventerats ur rekreation och friluftslivssynpunkt. Detta för att få veta vilka rekreationsvärden berget har. Föreningar har tillfrågats om hur de använder berget

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 30 av Lejeföreningens medlemmar hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Turism och friluftsliv

Turism och friluftsliv Mål och riktlinjer Områden för turism och friluftsliv ska i största möjliga utsträckning skyddas från negativ påverkan som kan förhindra områdets utveckling eller användning för turism eller friluftsliv.

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation. 2015-05-27 Attraktiva Berg 2015 Projekt som

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Av AHVS färvaltade anlåggningar:

Av AHVS färvaltade anlåggningar: Av AHVS färvaltade anlåggningar: (Klicka fär information om enskild anlåggning) Arholma GranÄ Brygga PassbÇtsbryggan Cykelparkeringen Kasholmssundets brygga SimpnÅs "Lotshamnen" Parkeringen ÉstersjÄ Parkeringen

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

En cykeltur genom Cyperns fyra politiska enheter

En cykeltur genom Cyperns fyra politiska enheter 170 Rolf Palmberg En cykeltur genom Cyperns fyra politiska enheter Råkar du bo i Larnaca under din Cypernsemester, kan du enkelt göra en relativt kort cykeltur som tar dig genom öns fyra olika politiska

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

UPPTÄCK HUR NÄRA. www.framtidenskommun.se

UPPTÄCK HUR NÄRA. www.framtidenskommun.se UPPTÄCK HUR NÄRA www.framtidenskommun.se Guide till Staffanstorps naturpärlor INNEHÅLL Upptäck våra unika beträdor 4-5 Upptäck cykelparadiset Staffanstorp 6-7 Karta med tips för cykelturisten 8-9 Upptäck

Läs mer

Projekt Velamsund Rapport Fas 1

Projekt Velamsund Rapport Fas 1 Projekt Velamsund Rapport Fas 1 Projektet pågår från 1 juni 2009 t o m 31 december 2010. Projektet drivs i tre faser, med utvärdering i slutet av varje fas och beslut om fortsättning. Fas 1: 1 juni 2009

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet

Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet 1 [5] MINNESANTECKNINGAR Referens: Martin Sundman Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet Dag och tid Onsdag den 10 mars 2010 kl. 18.30 20.30

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser.

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser. UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser Rapport 2014:5 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby Biosfärkontoret

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer