Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010"

Transkript

1 Protokoll fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Närvarande Inbjudna Försäljarklubbarnas delegater Butikschefsklubbarnas delegater Kontorsklubbens delegater Föreningsstyrelsen Krista Loiske, förbundsstyrelseledamot Unionen Lars Lundgren, hedersmedlem Tony Petersen, hedersmedlem Margot Herrdin, hedersmedlem Johnny Håkansson, ombudsman Unionen Patrik Ström, fd ordförande SPF Annette Cassepierre, avtalsdelegationen Andreas Bengtsson, butikschef Berit Morén, valberedningen Anneli Ericsson, revisor Bilagor 1 Närvarolista/Röstlängd 2 Verksamhetsberättelse 3 Ekonomisk berättelse 4 Revisorernas berättelse Beslut I acklamation om ej annat anges 1 Representantskapets öppnande SPFs vice ordförande Anna Holgersson presenterar sig och håller ett kort välkomstanförande där hon hälsar alla delegater, gäster och övriga inbjudna hjärtligt välkomna. Därefter förklarar Anna 2010 års Representantskap för öppnat. Berit Morén, valberedningen, meddelar att nomineringsstopp infaller klockan 18:00. 2 Fastställande av dagordning Den i förväg utsända dagordningen anses föredragen. SPFs sekreterare Magnus Lindberg föreslår att skall utgå pga skrivfel. Anna Holgersson föreslår att 17 SPF premien avhandlas under middagen, samt att 16 Val av funktionärer i SPF skall ske som första punkt på söndag morgon. > Sidan 1 av 13

2 Karin Larsson, Föreningsstyrelsen, anmäler en informationspunkt: SPFs budget Denna får heta 18 a). Representantskapet (RS) beslutar godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna. 3 Fastställande av röstlängd I samband med att alla delegater presenterar sig, görs en avprickning på deltagarlistan (Bilaga 1). Magnus Lindberg föreslår att antalet röstberättigade fastställs till 31, varav fem ur Föreningsstyrelsen, och att denna lista skall gälla som röstlängd. fastställa röstlängden enligt ovanstående. 4 Representantskapets behöriga utlysande Karin Larsson redogör för vad SPFs stadgar säger och redovisar vid vilka datum kallelserna gått ut (8 mars och 30 mars). Församlingen konstaterar att allt gått rätt till, och beslutar RS 2010 är att betrakta som behörigen utlyst. 5 Val av presidium 5.1 Val av förste mötesordförande RS r Krista Loiske, förbundssekreterare i Unionen, att leda förhandlingarna. De tvenne ordföringarna. Krista till vänster. 5.2 Val av andre mötesordförande RS r Margot Herrdin, hedersmedlem från Borlänge, att assistera Krista Loiske vid presidiet. 5.3 Val av mötessekreterare RS r Magnus Lindberg, Stockholm, att föra protokoll över detta RS. 5.4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare RS r Olof Lindblad, Lund och Anna Hedbom, Stockholm att justera protokollet samt att räkna röster när detta behövs. 5.5 Val av beredningsutskott Eva Heile förklarar vad ett beredningsutskott förväntas pyssla med. Därefter r RS följande personer att utgöra beredningsutskott under RS 2010: Helena Bjursten, Varberg, Birgitta Samuelsson, Linköping och Andreas Holmberg, Vällingby. Sidan 2 av 13

3 6 Styrelsens berättelse Krista Loiske tar över ordförandeklubban och tackar för förtroendet att leda mötet. Krista förslår att berättelsen i och med utskickandet är föredragen. RS godkänner detta. Därefter drar hon styrelsens Verksamhetsberättelse rubrik för rubrik, och ordet förklaras därefter fritt. En viss utvikning av området Internet påkallas och föreningens webbansvarige gör därför en sådan. Anna Holgersson deklamerar slutordet ur berättelsen. godkänna styrelsens berättelse samt lägga densamma till handlingarna. 7 Ekonomisk redogörelse Karin Larsson redovisar och förklarar den ekonomiska förvaltningen som inkluderar Resultatrapport och Balansrapport. fastställa resultat och balansräkning samt lägga dessa till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen läses upp högt och tydligt av Anneli Ericsson, revisor. godkänna revisorernas berättelse samt lägga densamma till handlingarna. 9 Ansvarsfrihet till styrelsen Revisorn förklarar att man inte har något att anmärka på i förvaltningen, varpå RS enhälligt beslutar bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 10 Arvode till funktionärer Valberedare Robert Adrell gör en filosofisk betraktelse över fenomenet arvode, och därefter redogör han för beredningens förslag till fördelning av årets medel. Totalt handlar det om kr, motsvarande administrationsbidraget från Unionen, samt revisorsarvoden: Funktion Belopp Andel av adm bidrag Ordförande : 60 % Vice ordförande 1 103: 6 % Sekreterare 3 124: 17 % Ekonomiansvarig 3 124: 17 % Ordinarie revisor föreslås erhålla 500 kr efter utförd revision. fastställa arvodena enligt valberedningens förslag. 11 Föregående års motioner Magnus Lindberg förklarar att styrelsens redovisning rörande utfallet av förra årets motioner finns i möteshandlingarna som distribuerats tidigare, samt att styrelsen vid ett tidigare möte deklarerat att man känner sig nöjd med årets resultat. anse detta som föredraget och godkänt. Sidan 3 av 13

4 Margot Herrdin, andre ordförande, tar över klubban. Margot förklarar att hon är oerhört glad för detta förtroende och tackar så hemskt mycket. 12 Motioner och förslag från Föreningsstyrelsen (FS) 12:01 MANDAT FÖR STADGEBESLUT FS yrkar på bifall för sitt förslag och motiverar varför. Inga andra förslag föreligger. enligt FS, dvs tillstyrka motionen. 13 Motioner och förslag från medlemmarna Motioner om Arbetsmiljö 13:01 ARBETSBÄNK PÅ BUTIKSLAGER FS yrkar att motionen skall anses som besvarad, och förklarar hur man tänker för att arbetsmiljöfrågor skall hanteras så snabbt och bra som möjligt. Inga övriga yrkanden föreligger. enligt FS, dvs 13:02 ERGOVAGN FS yrkar att motionen skall besvaras. Jönköping/Sydost yrkar tillstyrkande men tar sedan tillbaka detta. Det finns således bara ett förslag. enligt FS, dvs 13:03 ARBETSMILJÖUTBILDNING FS yrkar att motionen skall besvaras. enligt FS, dvs Efter dessa tre motioner anses församlingen behöva kaffe, varför sådant serveras i en anslutande lokal. Fikarast, alltså. 13:04 STRESSRELATERADE SJUKDOMAR FS yrkar att motionen skall besvaras och motionärens representant förklarar sig nöjd med detta. enligt FS, dvs besvara motionen i sin helhet. 13:05 LYFTHJÄLP PÅ BUTIKSLAGER Här är det likadant: FS yrkar att motionen skall besvaras och motionärens representant deklarerar att detta är alldeles förträffligt. enligt FS, dvs 13:06 CENTRAL UPPHANDLING AV VAKTBOLAG FS yrkar att motionen skall besvaras och motionären, som finns på plats, har ingen avvikande åsikt. enligt FS, dvs Sidan 4 av 13

5 13:07 TILLGÅNG TILL VÄKTARE FS yrkar på besvarande och enligt FS, dvs 13:08 RUTINER VID LARM PÅ BUTIK FS anser att motionen gör sig bäst i avslaget tillstånd. enligt FS, dvs 13:09 VERKTYG TILL BOXKARTONGER FS önskar att motionen skall besvaras, och motionärens representanter vill att den skall tillstyrkas. Förslagen ställs mot varandra i proposition. Omröstning vidtar. enligt FS, dvs 13:10 BALPRESSAR I likhet med alla andra motioner önskar FS att få driva frågan där expertisen finns, nämligen i skyddskommittén. Därför yrkar man på besvarande. också enligt FS, dvs Motioner om Avtalsfrågor 13:11 ANSVARSBESKRIVNING FS yrkar att frågan skall hanteras som en avtalsfråga i därför avsedd instans. enligt FS 13:12 FRISKVÅRD FS yrkar att frågan skall hanteras som en avtalsfråga. enligt FS 13:13 FRISKVÅRD FS yrkar, inte helt otippat, att frågan skall hanteras som en avtalsfråga. enligt FS 13:14 UTRYCKNINGSERSÄTTNING FÖR BUTIKSCHEFER Enligt FS bör detta hanteras som en avtalsfråga, och man yrkar att frågan skall föras till kommande avtalskonferens. enligt FS Här vidtar informationsstund, varför förhandlingarna avbryts för dagen. De kommer att återupptas söndag kl 08:30, då vi skall förrätta val till föreningen. Annette Cassepierre rapporterar från avtalsrörelsen, och så gör även Krista Loiske. Berit Morén påminner om valberedningens deadline. Motionsbehandlingen återupptas efter valproceduren, dvs på söndagen klockan 09:30. Röstlängden är intakt. Sidan 5 av 13

6 13:15 BC POTT Motionären, tillika FS representant, anser att denna fråga skall till kommande avtalskonferens. enligt FS 13:16 REGLER FÖR LÖNEHÖJNING UTÖVER POTT Endast ett yrkande föreligger, nämligen att motionen skall behandlas som en avtalsfråga. enligt FS 13:17 VIK TID FS yrkar att motionen skall föras till kommande avtalskonferens, och några andra yrkanden framförs inte. enligt FS 13:18 ARBETSTIDSMÅTT FS yrkar ja just det, att motionen skall skickas till avtalskonferens. enligt FS 13:19 FÖRTYDLIGANDE AV SEMESTERLAGEN Det enda yrkandet kommer från FS och lyder skicka till avtalskonferensen. enligt FS Motioner om Andra saker 13:20 ANSVARSBESKRIVNING FÖR BUTIKSCHEFER FS yrkar på ett besvarande, och ingen anmäler någon annan åsikt. enligt FS, dvs 13:21 BETALDA FACKLIGA TIMMAR FS yrkar avslag eftersom motionären i sin att sats efterlyser något som redan finns. Ett annat yrkande är att motionen skall anses som besvarad. Förslagen ställs emot varandra i proposition. enligt FS, dvs 13:22 ARBETSKLÄDER FS yrkar avslag, andra önskar att den skall anses som besvarad. Förslagen ställs emot varandra. enligt FS, dvs 13:23 KLÄDER FS yrkar avslag. enligt FS, dvs Sidan 6 av 13

7 13:24 NAMNSKYLT FS yrkar avslag, och motionärens representant yrkar att den skall besvaras. Dessa yrkanden ställs emot varandra. enligt motionären, dvs 13:25 SÄKERHETSORGANISATION FS yrkar avslag, och några andra yrkanden finns inte. enligt FS, dvs 13:26 INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Motionen har två att satser. FS yrkar att den första skall anses som besvarad, och att den andra att satsen skall avslås. På den första att satsen finns inga övriga yrkanden. På den andra finns dock ett yrkande från motionärerna på att den skall besvaras. besvara den första att satsen, samt besvara den andra att satsen. 13:27 PRESENTATION PÅ BC UTBILDNING FS yrkar besvarande och författaren till motionen, som är närvarande som gäst med yttranderätt, förklarar att han är nöjd med denna inställning och den inriktning SPF har i informationsfrågan. enligt FS 13:28 KOMPETENSHÖJNING FS yrkar avslag och motionärernas representant yrkar besvarande. Nu tycker vi att det är dags att äta, varför det blir lunchpaus i trekvart. Inte längre, för då får vi riktigt ont om tid! Förhandlingarna skall återupptas kl 12:45. 13:29 BETALD UTBILDNING FS yrkar att motionen skall tillstyrkas. Ingen protesterar eller tycker annorledes. enligt FS tillstyrka motionen. 13:30 LÖNEFÖRHANDLARKURS Mot bakgrund av att motionären vill ha något som redan finns yrkar FS på avslag. Motionärens representant yrkar bifall. Yrkandena ställs mot varandra i proposition. enligt FS 13:31 BUTIKSKOMMUNIKATÖREN FS vill att motionen skall avslås, motionärens representant har förståelse för de argument som FS anför och yrkar därför inte på något annat. enligt FS Sidan 7 av 13

8 13:32 LARMUTRYCKNING FS anser att det som motionären efterlyser redan finns, och föreslår därför RS att avslå motionen. enligt FS 13:33 ÖVERFALLSLARM Även här yrkar FS på avslag eftersom frågan redan är löst. enligt FS 13:34 LAPTOP FS yrkar avslag, medan motionärens representant vill tillstyrka. Det blir alltså omröstning. enligt FS 13:35 BUTIKSCHEFERNAS ARBETSTID FS arbetar redan med frågan på lång sikt och yrkar tillstyrkande. Ingen anmäler något avvikande yrkande. enligt FS tillstyrka motionen. 13:36 KRAGAR M.M. PÅ FLASKOR FS yrkar avslag och motionärens representant protesterar inte nämnvärt mot detta. enligt FS 13:37 FRAMFÖRHÅLLNING I MASTERPLAN FS yrkar att motionen skall tillstyrkas, och delar av församlingen berömmer särskilt detta yttrande. enligt FS tillstyrka motionen. 13:38 ENSAMARBETE I SYSTEMBOLAGET Här har vi en motion med tre att satser. FS yrkar i tur och ordning: 1. Besvara 2. Avslå 3. Besvara (styrelsen ändrar sig under mötet, i handlingarna yrkade man avslag). FS nya yrkande skall följas i sin helhet. 13:39 LÖNEJUSTERING FS yrkar att motionen skall tillstyrkas. enligt FS tillstyrka motionen. 13:40 SEKRETESSRUM FS yrkar avslag, men Kontorsklubben (sic!) och några till yrkar att motionen skall besvaras. Därmed är motionsbehandlingen till ända, och andre mötesordförande Margot Herrdin tackar för förtroendet att ha fått hantera debatten. Sidan 8 av 13

9 14 Föreningsavgift för kommande år Föreningsstyrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2010 dvs 15 kr för försäljare och kontors samt depåpersonal samt 25 kr för butikschefer, varav 9 respektive 19 kronor skall gå till den lokala klubben. enligt Föreningsstyrelsens förslag. 15 Klubbarnas maximibelopp Enär inget förslag föreligger i denna fråga, konstaterar den samlade intelligentian som utgör årets representantskap att inget beslut behöver fattas. Alltså är det helt OK att ett beslut verkligen kan fattas. Söndag kl 08:30, det är dags för val. Krista Loiske hälsar delegaterna välkomna till söndagens förhandlingar och passar på att tacka för en i alla avseenden trevlig lördag. Församlingen konstaterar att samtliga individer är närvarande och identiska med dem som närvarade under lördagen, och att röstlängden därmed är oförändrad. 16 Val av funktionärer i SPF Valberedningens Berit Morén föredrager de förslag man lagt inför RS Ordförande i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) En sluten omröstning ger följande resultat: Anna Holgersson F röster Maria Nilsson F röster Angelika Andersson F röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. Anna Holgersson till ordförande i SPF. Fylln val 16.2 Ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen, 2 st med mandattid 2 år att dessa ordinarie ledamöter: Angelika Andersson F 1411 Omval Karin Larsson F 0606 Omval 16.3 Ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) att : Maria Nilsson F 0163 Nyval 16.4 Suppleanter i Föreningsstyrelsen, 5 st, mandattid 1 år Fem förslag finns till lika många platser. Det blir alltså enkelt för RS besluta välja nedanstående personer till dessa poster. Nils Undall Behrend BC 1250 Omval Maj Britt Eriksson F 0802 Omval Sofia Sandberg BC 0228 Omval Robert Adrell F 1518 Nyval Mari Louis Bengtsson F 1304 Nyval också i den händelse en suppleant behöver kliva upp som ordinarie ledamot, skall det ske enligt ovanstående ordning dvs först Nils osv Sidan 9 av 13

10 16.5 Ordinarie revisor, 1 st, mandattid 2 år Karin Henningsson F 1104 Omval 16.6 Revisorssuppleanter, 2 st, mandattid 1 år Agneta Hjärtfors HK E&A Omval Berit Morén BC 0228 Omval 16.7 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen (ordf SPF), 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Detta val är analogt med det som nyss skedde under 16.1 varför posten tilldelas Anna Holgersson F 1208 Fylln val 16.8 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen, 1 st, mandattid 2 år En sluten omröstning ger följande resultat: Erik Bergström BC röster Maj Britt Eriksson F röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. alltså Erik Bergström till ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen. Nyval 16.9 Suppleanter i Bolagsstyrelsen, 2 st, mandattid 1 år Maria Åström F 2416 Omval Maj Britt Eriksson F 0802 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Norra, 1 st, mandattid 2 år Mika Vuorikoski BC 2301 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Västra, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Per Tunstad BC 1432 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Södra, 1 st, mandattid 2 år Nils Undall Behrend BC 1250 Nyval Sidan 10 av 13

11 16.13 Kontaktombud för försäljare i Östra, 1 st, mandattid 2 år Maria Nilsson F 0163 Nyval Kontaktombud för försäljare i Södra, 1 st, mandattid 2 år Utgår Maj Britt Eriksson F 0802 Omval Ledamöter i Skyddskommittén, 2 st, mandattid 2 år Anna Lena Hellberg BC 1417 Omval Madelene Hjalmarsson F 2301 Nyval Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 1 år (fyllnadsval) En sluten omröstning ger följande resultat: Karin Larsson F röster Dan Larsson BC röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. alltså Karin Larsson till ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen. Nyval Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st, mandattid 2 år Olof Lindblad F 1254 Omval Val av valberedning, 5 st varav en sammankallande Beredningsutskottet har berett detta val och redogör för sitt förslag. Eva Heile HK E&A Sammankallande Mika Vuorikoski BC 2301 Berit Morén BC 0228 Birgitta Samuelsson F 0504 Helena Bjursten F 1307 Sidan 11 av 13

12 17 SPF premien SPF premien delas under lördagens middag ut till två personer: Berit Morén, Åkersberga med motiveringen En lågmäld, envis facklig glöd, som trotsar alla hinder och vägrar att låta sej släckas. Patrik Ström, Nässjö med motiveringen För att med såväl kraft som mod rott den fackliga ekan mot förnyelse och nytänkande, och därmed skapat samsyn mellan SPFs personalkategorier. Patrik Ström s även till hedersordförande i SPF, och föräras ett alldeles särskilt diplom. Under kvällen haglar hedersbetygelserna likt biljardbollar, och som av en tillfällighet blir det också den ihopskramlade presenten till Patrik nämligen ett biljardbord som får den vanligtvis så pratsamme herr Ström att tappa målföret för några ögonblick. Efteråt fick vi veta att han helt sonika blev så glad & paff att han inte visste vad han skulle säga! 18 Övriga frågor 18.1 Info: SPFs budget 2010 Karin Larsson redogjorde dels för 2009 års utfall, dels för den budget som gäller Sidan 12 av 13

13 19 Representantskapets avslutande Krista Loiske & Margot Herrdin tackar så hemskt mycket för förtroendet att leda förhandlingarna. De föräras därefter med fina presenter av SPF varsitt hopprep! Därefter tar Anna Holgersson åter över ordförandeklubban. Hon tackar ånyo för att föreningen valt henne till ordförande och för ett givande och debattrikt RS. Slutligen slår Anna klubban i bordet och förklarar 2010 års representantskap avslutat. Vid protokollet Mötesordförande Magnus Lindberg Justeras Krista Loiske Justeras Olof Lindblad Anna Hedbom Några citat från RS: Hur många butikschefer behövs det för att stänga ett fönster? (Maria kan inte låta bli att kommentera chefernas ojämna kamp mot det kärvande handtaget) Ordet går till Ronny. (Margot lämnar ordet till vår ombudsman Johnny, som redan börjar bli luttrad. Vid gårdagens middag blev han nämligen kallad Ove, och vid bussresan ropades han upp som Jenny ) Eftersom jag också representerar Föreningsstyrelsen i denna fråga, yrkar jag alltså avslag på de krav jag nyss framförde. (Nils sticker inte under stol med att han verkar sitta på två stycken, när han redogör för sin egen motion.) Ja! Nej, menar jag. Eller Ja. Förlåt! (Vid första acklamationen hinner Maria inte vänta på någon däremot utan provar ett nytt grepp) Läs mer om vad som hände på RS: Sidan 13 av 13

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen. 1. Mötets öppnande Linus Nordling öppnade

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 SPFs stadgar Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 1 Ändamål Systembolagets Personalförening (SPF) är ett samverkansorgan för Unionenklubbar och SPFs kontaktombud

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm Ordinarie årsmöte ska hållas mellan 1 januari 31 mars varje år och är föreningens högsta beslutsfande organ. 1.) Årsmötets öppnande Årsmötet öppnas av Sarah Philipson klockan 16.32 2.) Årsmötets behöriga

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Protokoll Årsmöte Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Närvarande: 29 personer inklusive styrelsen var närvarande på årsmötet. 26 av dessa var röstberättigade. 1 Mötets öppnande Matts Eriksson

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Dagordning vid SPFs Representantskap 2010 1. Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat 1 (5) Protokoll fört vid Årsmöte 2015-05-11 Justerat 2015-06-08 1 Mötets öppnande Ordförande Lena Ringstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan Malmö Telefon

Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan Malmö Telefon Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan 7 211 44 Malmö Telefon 040-23 13 80 www.ikf.se Årsmöte torsdagen den 27 februari 2014, kl. 17.30 Ungdomens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Norröra Samfällighetsförening

Norröra Samfällighetsförening Norröra Samfällighetsförening Årsstämman 2015-07-18 Bilagor: Närvarolista Ekonomisk redovisning GA 1-2 Ekonomisk redovisning GA 6 Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Budgetförslag GA 1-2 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer