Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010"

Transkript

1 Protokoll fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Närvarande Inbjudna Försäljarklubbarnas delegater Butikschefsklubbarnas delegater Kontorsklubbens delegater Föreningsstyrelsen Krista Loiske, förbundsstyrelseledamot Unionen Lars Lundgren, hedersmedlem Tony Petersen, hedersmedlem Margot Herrdin, hedersmedlem Johnny Håkansson, ombudsman Unionen Patrik Ström, fd ordförande SPF Annette Cassepierre, avtalsdelegationen Andreas Bengtsson, butikschef Berit Morén, valberedningen Anneli Ericsson, revisor Bilagor 1 Närvarolista/Röstlängd 2 Verksamhetsberättelse 3 Ekonomisk berättelse 4 Revisorernas berättelse Beslut I acklamation om ej annat anges 1 Representantskapets öppnande SPFs vice ordförande Anna Holgersson presenterar sig och håller ett kort välkomstanförande där hon hälsar alla delegater, gäster och övriga inbjudna hjärtligt välkomna. Därefter förklarar Anna 2010 års Representantskap för öppnat. Berit Morén, valberedningen, meddelar att nomineringsstopp infaller klockan 18:00. 2 Fastställande av dagordning Den i förväg utsända dagordningen anses föredragen. SPFs sekreterare Magnus Lindberg föreslår att skall utgå pga skrivfel. Anna Holgersson föreslår att 17 SPF premien avhandlas under middagen, samt att 16 Val av funktionärer i SPF skall ske som första punkt på söndag morgon. > Sidan 1 av 13

2 Karin Larsson, Föreningsstyrelsen, anmäler en informationspunkt: SPFs budget Denna får heta 18 a). Representantskapet (RS) beslutar godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna. 3 Fastställande av röstlängd I samband med att alla delegater presenterar sig, görs en avprickning på deltagarlistan (Bilaga 1). Magnus Lindberg föreslår att antalet röstberättigade fastställs till 31, varav fem ur Föreningsstyrelsen, och att denna lista skall gälla som röstlängd. fastställa röstlängden enligt ovanstående. 4 Representantskapets behöriga utlysande Karin Larsson redogör för vad SPFs stadgar säger och redovisar vid vilka datum kallelserna gått ut (8 mars och 30 mars). Församlingen konstaterar att allt gått rätt till, och beslutar RS 2010 är att betrakta som behörigen utlyst. 5 Val av presidium 5.1 Val av förste mötesordförande RS r Krista Loiske, förbundssekreterare i Unionen, att leda förhandlingarna. De tvenne ordföringarna. Krista till vänster. 5.2 Val av andre mötesordförande RS r Margot Herrdin, hedersmedlem från Borlänge, att assistera Krista Loiske vid presidiet. 5.3 Val av mötessekreterare RS r Magnus Lindberg, Stockholm, att föra protokoll över detta RS. 5.4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare RS r Olof Lindblad, Lund och Anna Hedbom, Stockholm att justera protokollet samt att räkna röster när detta behövs. 5.5 Val av beredningsutskott Eva Heile förklarar vad ett beredningsutskott förväntas pyssla med. Därefter r RS följande personer att utgöra beredningsutskott under RS 2010: Helena Bjursten, Varberg, Birgitta Samuelsson, Linköping och Andreas Holmberg, Vällingby. Sidan 2 av 13

3 6 Styrelsens berättelse Krista Loiske tar över ordförandeklubban och tackar för förtroendet att leda mötet. Krista förslår att berättelsen i och med utskickandet är föredragen. RS godkänner detta. Därefter drar hon styrelsens Verksamhetsberättelse rubrik för rubrik, och ordet förklaras därefter fritt. En viss utvikning av området Internet påkallas och föreningens webbansvarige gör därför en sådan. Anna Holgersson deklamerar slutordet ur berättelsen. godkänna styrelsens berättelse samt lägga densamma till handlingarna. 7 Ekonomisk redogörelse Karin Larsson redovisar och förklarar den ekonomiska förvaltningen som inkluderar Resultatrapport och Balansrapport. fastställa resultat och balansräkning samt lägga dessa till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen läses upp högt och tydligt av Anneli Ericsson, revisor. godkänna revisorernas berättelse samt lägga densamma till handlingarna. 9 Ansvarsfrihet till styrelsen Revisorn förklarar att man inte har något att anmärka på i förvaltningen, varpå RS enhälligt beslutar bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 10 Arvode till funktionärer Valberedare Robert Adrell gör en filosofisk betraktelse över fenomenet arvode, och därefter redogör han för beredningens förslag till fördelning av årets medel. Totalt handlar det om kr, motsvarande administrationsbidraget från Unionen, samt revisorsarvoden: Funktion Belopp Andel av adm bidrag Ordförande : 60 % Vice ordförande 1 103: 6 % Sekreterare 3 124: 17 % Ekonomiansvarig 3 124: 17 % Ordinarie revisor föreslås erhålla 500 kr efter utförd revision. fastställa arvodena enligt valberedningens förslag. 11 Föregående års motioner Magnus Lindberg förklarar att styrelsens redovisning rörande utfallet av förra årets motioner finns i möteshandlingarna som distribuerats tidigare, samt att styrelsen vid ett tidigare möte deklarerat att man känner sig nöjd med årets resultat. anse detta som föredraget och godkänt. Sidan 3 av 13

4 Margot Herrdin, andre ordförande, tar över klubban. Margot förklarar att hon är oerhört glad för detta förtroende och tackar så hemskt mycket. 12 Motioner och förslag från Föreningsstyrelsen (FS) 12:01 MANDAT FÖR STADGEBESLUT FS yrkar på bifall för sitt förslag och motiverar varför. Inga andra förslag föreligger. enligt FS, dvs tillstyrka motionen. 13 Motioner och förslag från medlemmarna Motioner om Arbetsmiljö 13:01 ARBETSBÄNK PÅ BUTIKSLAGER FS yrkar att motionen skall anses som besvarad, och förklarar hur man tänker för att arbetsmiljöfrågor skall hanteras så snabbt och bra som möjligt. Inga övriga yrkanden föreligger. enligt FS, dvs 13:02 ERGOVAGN FS yrkar att motionen skall besvaras. Jönköping/Sydost yrkar tillstyrkande men tar sedan tillbaka detta. Det finns således bara ett förslag. enligt FS, dvs 13:03 ARBETSMILJÖUTBILDNING FS yrkar att motionen skall besvaras. enligt FS, dvs Efter dessa tre motioner anses församlingen behöva kaffe, varför sådant serveras i en anslutande lokal. Fikarast, alltså. 13:04 STRESSRELATERADE SJUKDOMAR FS yrkar att motionen skall besvaras och motionärens representant förklarar sig nöjd med detta. enligt FS, dvs besvara motionen i sin helhet. 13:05 LYFTHJÄLP PÅ BUTIKSLAGER Här är det likadant: FS yrkar att motionen skall besvaras och motionärens representant deklarerar att detta är alldeles förträffligt. enligt FS, dvs 13:06 CENTRAL UPPHANDLING AV VAKTBOLAG FS yrkar att motionen skall besvaras och motionären, som finns på plats, har ingen avvikande åsikt. enligt FS, dvs Sidan 4 av 13

5 13:07 TILLGÅNG TILL VÄKTARE FS yrkar på besvarande och enligt FS, dvs 13:08 RUTINER VID LARM PÅ BUTIK FS anser att motionen gör sig bäst i avslaget tillstånd. enligt FS, dvs 13:09 VERKTYG TILL BOXKARTONGER FS önskar att motionen skall besvaras, och motionärens representanter vill att den skall tillstyrkas. Förslagen ställs mot varandra i proposition. Omröstning vidtar. enligt FS, dvs 13:10 BALPRESSAR I likhet med alla andra motioner önskar FS att få driva frågan där expertisen finns, nämligen i skyddskommittén. Därför yrkar man på besvarande. också enligt FS, dvs Motioner om Avtalsfrågor 13:11 ANSVARSBESKRIVNING FS yrkar att frågan skall hanteras som en avtalsfråga i därför avsedd instans. enligt FS 13:12 FRISKVÅRD FS yrkar att frågan skall hanteras som en avtalsfråga. enligt FS 13:13 FRISKVÅRD FS yrkar, inte helt otippat, att frågan skall hanteras som en avtalsfråga. enligt FS 13:14 UTRYCKNINGSERSÄTTNING FÖR BUTIKSCHEFER Enligt FS bör detta hanteras som en avtalsfråga, och man yrkar att frågan skall föras till kommande avtalskonferens. enligt FS Här vidtar informationsstund, varför förhandlingarna avbryts för dagen. De kommer att återupptas söndag kl 08:30, då vi skall förrätta val till föreningen. Annette Cassepierre rapporterar från avtalsrörelsen, och så gör även Krista Loiske. Berit Morén påminner om valberedningens deadline. Motionsbehandlingen återupptas efter valproceduren, dvs på söndagen klockan 09:30. Röstlängden är intakt. Sidan 5 av 13

6 13:15 BC POTT Motionären, tillika FS representant, anser att denna fråga skall till kommande avtalskonferens. enligt FS 13:16 REGLER FÖR LÖNEHÖJNING UTÖVER POTT Endast ett yrkande föreligger, nämligen att motionen skall behandlas som en avtalsfråga. enligt FS 13:17 VIK TID FS yrkar att motionen skall föras till kommande avtalskonferens, och några andra yrkanden framförs inte. enligt FS 13:18 ARBETSTIDSMÅTT FS yrkar ja just det, att motionen skall skickas till avtalskonferens. enligt FS 13:19 FÖRTYDLIGANDE AV SEMESTERLAGEN Det enda yrkandet kommer från FS och lyder skicka till avtalskonferensen. enligt FS Motioner om Andra saker 13:20 ANSVARSBESKRIVNING FÖR BUTIKSCHEFER FS yrkar på ett besvarande, och ingen anmäler någon annan åsikt. enligt FS, dvs 13:21 BETALDA FACKLIGA TIMMAR FS yrkar avslag eftersom motionären i sin att sats efterlyser något som redan finns. Ett annat yrkande är att motionen skall anses som besvarad. Förslagen ställs emot varandra i proposition. enligt FS, dvs 13:22 ARBETSKLÄDER FS yrkar avslag, andra önskar att den skall anses som besvarad. Förslagen ställs emot varandra. enligt FS, dvs 13:23 KLÄDER FS yrkar avslag. enligt FS, dvs Sidan 6 av 13

7 13:24 NAMNSKYLT FS yrkar avslag, och motionärens representant yrkar att den skall besvaras. Dessa yrkanden ställs emot varandra. enligt motionären, dvs 13:25 SÄKERHETSORGANISATION FS yrkar avslag, och några andra yrkanden finns inte. enligt FS, dvs 13:26 INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Motionen har två att satser. FS yrkar att den första skall anses som besvarad, och att den andra att satsen skall avslås. På den första att satsen finns inga övriga yrkanden. På den andra finns dock ett yrkande från motionärerna på att den skall besvaras. besvara den första att satsen, samt besvara den andra att satsen. 13:27 PRESENTATION PÅ BC UTBILDNING FS yrkar besvarande och författaren till motionen, som är närvarande som gäst med yttranderätt, förklarar att han är nöjd med denna inställning och den inriktning SPF har i informationsfrågan. enligt FS 13:28 KOMPETENSHÖJNING FS yrkar avslag och motionärernas representant yrkar besvarande. Nu tycker vi att det är dags att äta, varför det blir lunchpaus i trekvart. Inte längre, för då får vi riktigt ont om tid! Förhandlingarna skall återupptas kl 12:45. 13:29 BETALD UTBILDNING FS yrkar att motionen skall tillstyrkas. Ingen protesterar eller tycker annorledes. enligt FS tillstyrka motionen. 13:30 LÖNEFÖRHANDLARKURS Mot bakgrund av att motionären vill ha något som redan finns yrkar FS på avslag. Motionärens representant yrkar bifall. Yrkandena ställs mot varandra i proposition. enligt FS 13:31 BUTIKSKOMMUNIKATÖREN FS vill att motionen skall avslås, motionärens representant har förståelse för de argument som FS anför och yrkar därför inte på något annat. enligt FS Sidan 7 av 13

8 13:32 LARMUTRYCKNING FS anser att det som motionären efterlyser redan finns, och föreslår därför RS att avslå motionen. enligt FS 13:33 ÖVERFALLSLARM Även här yrkar FS på avslag eftersom frågan redan är löst. enligt FS 13:34 LAPTOP FS yrkar avslag, medan motionärens representant vill tillstyrka. Det blir alltså omröstning. enligt FS 13:35 BUTIKSCHEFERNAS ARBETSTID FS arbetar redan med frågan på lång sikt och yrkar tillstyrkande. Ingen anmäler något avvikande yrkande. enligt FS tillstyrka motionen. 13:36 KRAGAR M.M. PÅ FLASKOR FS yrkar avslag och motionärens representant protesterar inte nämnvärt mot detta. enligt FS 13:37 FRAMFÖRHÅLLNING I MASTERPLAN FS yrkar att motionen skall tillstyrkas, och delar av församlingen berömmer särskilt detta yttrande. enligt FS tillstyrka motionen. 13:38 ENSAMARBETE I SYSTEMBOLAGET Här har vi en motion med tre att satser. FS yrkar i tur och ordning: 1. Besvara 2. Avslå 3. Besvara (styrelsen ändrar sig under mötet, i handlingarna yrkade man avslag). FS nya yrkande skall följas i sin helhet. 13:39 LÖNEJUSTERING FS yrkar att motionen skall tillstyrkas. enligt FS tillstyrka motionen. 13:40 SEKRETESSRUM FS yrkar avslag, men Kontorsklubben (sic!) och några till yrkar att motionen skall besvaras. Därmed är motionsbehandlingen till ända, och andre mötesordförande Margot Herrdin tackar för förtroendet att ha fått hantera debatten. Sidan 8 av 13

9 14 Föreningsavgift för kommande år Föreningsstyrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2010 dvs 15 kr för försäljare och kontors samt depåpersonal samt 25 kr för butikschefer, varav 9 respektive 19 kronor skall gå till den lokala klubben. enligt Föreningsstyrelsens förslag. 15 Klubbarnas maximibelopp Enär inget förslag föreligger i denna fråga, konstaterar den samlade intelligentian som utgör årets representantskap att inget beslut behöver fattas. Alltså är det helt OK att ett beslut verkligen kan fattas. Söndag kl 08:30, det är dags för val. Krista Loiske hälsar delegaterna välkomna till söndagens förhandlingar och passar på att tacka för en i alla avseenden trevlig lördag. Församlingen konstaterar att samtliga individer är närvarande och identiska med dem som närvarade under lördagen, och att röstlängden därmed är oförändrad. 16 Val av funktionärer i SPF Valberedningens Berit Morén föredrager de förslag man lagt inför RS Ordförande i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) En sluten omröstning ger följande resultat: Anna Holgersson F röster Maria Nilsson F röster Angelika Andersson F röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. Anna Holgersson till ordförande i SPF. Fylln val 16.2 Ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen, 2 st med mandattid 2 år att dessa ordinarie ledamöter: Angelika Andersson F 1411 Omval Karin Larsson F 0606 Omval 16.3 Ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) att : Maria Nilsson F 0163 Nyval 16.4 Suppleanter i Föreningsstyrelsen, 5 st, mandattid 1 år Fem förslag finns till lika många platser. Det blir alltså enkelt för RS besluta välja nedanstående personer till dessa poster. Nils Undall Behrend BC 1250 Omval Maj Britt Eriksson F 0802 Omval Sofia Sandberg BC 0228 Omval Robert Adrell F 1518 Nyval Mari Louis Bengtsson F 1304 Nyval också i den händelse en suppleant behöver kliva upp som ordinarie ledamot, skall det ske enligt ovanstående ordning dvs först Nils osv Sidan 9 av 13

10 16.5 Ordinarie revisor, 1 st, mandattid 2 år Karin Henningsson F 1104 Omval 16.6 Revisorssuppleanter, 2 st, mandattid 1 år Agneta Hjärtfors HK E&A Omval Berit Morén BC 0228 Omval 16.7 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen (ordf SPF), 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Detta val är analogt med det som nyss skedde under 16.1 varför posten tilldelas Anna Holgersson F 1208 Fylln val 16.8 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen, 1 st, mandattid 2 år En sluten omröstning ger följande resultat: Erik Bergström BC röster Maj Britt Eriksson F röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. alltså Erik Bergström till ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen. Nyval 16.9 Suppleanter i Bolagsstyrelsen, 2 st, mandattid 1 år Maria Åström F 2416 Omval Maj Britt Eriksson F 0802 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Norra, 1 st, mandattid 2 år Mika Vuorikoski BC 2301 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Västra, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Per Tunstad BC 1432 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Södra, 1 st, mandattid 2 år Nils Undall Behrend BC 1250 Nyval Sidan 10 av 13

11 16.13 Kontaktombud för försäljare i Östra, 1 st, mandattid 2 år Maria Nilsson F 0163 Nyval Kontaktombud för försäljare i Södra, 1 st, mandattid 2 år Utgår Maj Britt Eriksson F 0802 Omval Ledamöter i Skyddskommittén, 2 st, mandattid 2 år Anna Lena Hellberg BC 1417 Omval Madelene Hjalmarsson F 2301 Nyval Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 1 år (fyllnadsval) En sluten omröstning ger följande resultat: Karin Larsson F röster Dan Larsson BC röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. alltså Karin Larsson till ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen. Nyval Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st, mandattid 2 år Olof Lindblad F 1254 Omval Val av valberedning, 5 st varav en sammankallande Beredningsutskottet har berett detta val och redogör för sitt förslag. Eva Heile HK E&A Sammankallande Mika Vuorikoski BC 2301 Berit Morén BC 0228 Birgitta Samuelsson F 0504 Helena Bjursten F 1307 Sidan 11 av 13

12 17 SPF premien SPF premien delas under lördagens middag ut till två personer: Berit Morén, Åkersberga med motiveringen En lågmäld, envis facklig glöd, som trotsar alla hinder och vägrar att låta sej släckas. Patrik Ström, Nässjö med motiveringen För att med såväl kraft som mod rott den fackliga ekan mot förnyelse och nytänkande, och därmed skapat samsyn mellan SPFs personalkategorier. Patrik Ström s även till hedersordförande i SPF, och föräras ett alldeles särskilt diplom. Under kvällen haglar hedersbetygelserna likt biljardbollar, och som av en tillfällighet blir det också den ihopskramlade presenten till Patrik nämligen ett biljardbord som får den vanligtvis så pratsamme herr Ström att tappa målföret för några ögonblick. Efteråt fick vi veta att han helt sonika blev så glad & paff att han inte visste vad han skulle säga! 18 Övriga frågor 18.1 Info: SPFs budget 2010 Karin Larsson redogjorde dels för 2009 års utfall, dels för den budget som gäller Sidan 12 av 13

13 19 Representantskapets avslutande Krista Loiske & Margot Herrdin tackar så hemskt mycket för förtroendet att leda förhandlingarna. De föräras därefter med fina presenter av SPF varsitt hopprep! Därefter tar Anna Holgersson åter över ordförandeklubban. Hon tackar ånyo för att föreningen valt henne till ordförande och för ett givande och debattrikt RS. Slutligen slår Anna klubban i bordet och förklarar 2010 års representantskap avslutat. Vid protokollet Mötesordförande Magnus Lindberg Justeras Krista Loiske Justeras Olof Lindblad Anna Hedbom Några citat från RS: Hur många butikschefer behövs det för att stänga ett fönster? (Maria kan inte låta bli att kommentera chefernas ojämna kamp mot det kärvande handtaget) Ordet går till Ronny. (Margot lämnar ordet till vår ombudsman Johnny, som redan börjar bli luttrad. Vid gårdagens middag blev han nämligen kallad Ove, och vid bussresan ropades han upp som Jenny ) Eftersom jag också representerar Föreningsstyrelsen i denna fråga, yrkar jag alltså avslag på de krav jag nyss framförde. (Nils sticker inte under stol med att han verkar sitta på två stycken, när han redogör för sin egen motion.) Ja! Nej, menar jag. Eller Ja. Förlåt! (Vid första acklamationen hinner Maria inte vänta på någon däremot utan provar ett nytt grepp) Läs mer om vad som hände på RS: Sidan 13 av 13

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS Protokoll nr 02 11 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 14 15 februari 2011 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Angelika Andersson 1424 Sisjön, Göteborg

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer