Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010"

Transkript

1 Protokoll fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Närvarande Inbjudna Försäljarklubbarnas delegater Butikschefsklubbarnas delegater Kontorsklubbens delegater Föreningsstyrelsen Krista Loiske, förbundsstyrelseledamot Unionen Lars Lundgren, hedersmedlem Tony Petersen, hedersmedlem Margot Herrdin, hedersmedlem Johnny Håkansson, ombudsman Unionen Patrik Ström, fd ordförande SPF Annette Cassepierre, avtalsdelegationen Andreas Bengtsson, butikschef Berit Morén, valberedningen Anneli Ericsson, revisor Bilagor 1 Närvarolista/Röstlängd 2 Verksamhetsberättelse 3 Ekonomisk berättelse 4 Revisorernas berättelse Beslut I acklamation om ej annat anges 1 Representantskapets öppnande SPFs vice ordförande Anna Holgersson presenterar sig och håller ett kort välkomstanförande där hon hälsar alla delegater, gäster och övriga inbjudna hjärtligt välkomna. Därefter förklarar Anna 2010 års Representantskap för öppnat. Berit Morén, valberedningen, meddelar att nomineringsstopp infaller klockan 18:00. 2 Fastställande av dagordning Den i förväg utsända dagordningen anses föredragen. SPFs sekreterare Magnus Lindberg föreslår att skall utgå pga skrivfel. Anna Holgersson föreslår att 17 SPF premien avhandlas under middagen, samt att 16 Val av funktionärer i SPF skall ske som första punkt på söndag morgon. > Sidan 1 av 13

2 Karin Larsson, Föreningsstyrelsen, anmäler en informationspunkt: SPFs budget Denna får heta 18 a). Representantskapet (RS) beslutar godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna. 3 Fastställande av röstlängd I samband med att alla delegater presenterar sig, görs en avprickning på deltagarlistan (Bilaga 1). Magnus Lindberg föreslår att antalet röstberättigade fastställs till 31, varav fem ur Föreningsstyrelsen, och att denna lista skall gälla som röstlängd. fastställa röstlängden enligt ovanstående. 4 Representantskapets behöriga utlysande Karin Larsson redogör för vad SPFs stadgar säger och redovisar vid vilka datum kallelserna gått ut (8 mars och 30 mars). Församlingen konstaterar att allt gått rätt till, och beslutar RS 2010 är att betrakta som behörigen utlyst. 5 Val av presidium 5.1 Val av förste mötesordförande RS r Krista Loiske, förbundssekreterare i Unionen, att leda förhandlingarna. De tvenne ordföringarna. Krista till vänster. 5.2 Val av andre mötesordförande RS r Margot Herrdin, hedersmedlem från Borlänge, att assistera Krista Loiske vid presidiet. 5.3 Val av mötessekreterare RS r Magnus Lindberg, Stockholm, att föra protokoll över detta RS. 5.4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare RS r Olof Lindblad, Lund och Anna Hedbom, Stockholm att justera protokollet samt att räkna röster när detta behövs. 5.5 Val av beredningsutskott Eva Heile förklarar vad ett beredningsutskott förväntas pyssla med. Därefter r RS följande personer att utgöra beredningsutskott under RS 2010: Helena Bjursten, Varberg, Birgitta Samuelsson, Linköping och Andreas Holmberg, Vällingby. Sidan 2 av 13

3 6 Styrelsens berättelse Krista Loiske tar över ordförandeklubban och tackar för förtroendet att leda mötet. Krista förslår att berättelsen i och med utskickandet är föredragen. RS godkänner detta. Därefter drar hon styrelsens Verksamhetsberättelse rubrik för rubrik, och ordet förklaras därefter fritt. En viss utvikning av området Internet påkallas och föreningens webbansvarige gör därför en sådan. Anna Holgersson deklamerar slutordet ur berättelsen. godkänna styrelsens berättelse samt lägga densamma till handlingarna. 7 Ekonomisk redogörelse Karin Larsson redovisar och förklarar den ekonomiska förvaltningen som inkluderar Resultatrapport och Balansrapport. fastställa resultat och balansräkning samt lägga dessa till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen läses upp högt och tydligt av Anneli Ericsson, revisor. godkänna revisorernas berättelse samt lägga densamma till handlingarna. 9 Ansvarsfrihet till styrelsen Revisorn förklarar att man inte har något att anmärka på i förvaltningen, varpå RS enhälligt beslutar bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 10 Arvode till funktionärer Valberedare Robert Adrell gör en filosofisk betraktelse över fenomenet arvode, och därefter redogör han för beredningens förslag till fördelning av årets medel. Totalt handlar det om kr, motsvarande administrationsbidraget från Unionen, samt revisorsarvoden: Funktion Belopp Andel av adm bidrag Ordförande : 60 % Vice ordförande 1 103: 6 % Sekreterare 3 124: 17 % Ekonomiansvarig 3 124: 17 % Ordinarie revisor föreslås erhålla 500 kr efter utförd revision. fastställa arvodena enligt valberedningens förslag. 11 Föregående års motioner Magnus Lindberg förklarar att styrelsens redovisning rörande utfallet av förra årets motioner finns i möteshandlingarna som distribuerats tidigare, samt att styrelsen vid ett tidigare möte deklarerat att man känner sig nöjd med årets resultat. anse detta som föredraget och godkänt. Sidan 3 av 13

4 Margot Herrdin, andre ordförande, tar över klubban. Margot förklarar att hon är oerhört glad för detta förtroende och tackar så hemskt mycket. 12 Motioner och förslag från Föreningsstyrelsen (FS) 12:01 MANDAT FÖR STADGEBESLUT FS yrkar på bifall för sitt förslag och motiverar varför. Inga andra förslag föreligger. enligt FS, dvs tillstyrka motionen. 13 Motioner och förslag från medlemmarna Motioner om Arbetsmiljö 13:01 ARBETSBÄNK PÅ BUTIKSLAGER FS yrkar att motionen skall anses som besvarad, och förklarar hur man tänker för att arbetsmiljöfrågor skall hanteras så snabbt och bra som möjligt. Inga övriga yrkanden föreligger. enligt FS, dvs 13:02 ERGOVAGN FS yrkar att motionen skall besvaras. Jönköping/Sydost yrkar tillstyrkande men tar sedan tillbaka detta. Det finns således bara ett förslag. enligt FS, dvs 13:03 ARBETSMILJÖUTBILDNING FS yrkar att motionen skall besvaras. enligt FS, dvs Efter dessa tre motioner anses församlingen behöva kaffe, varför sådant serveras i en anslutande lokal. Fikarast, alltså. 13:04 STRESSRELATERADE SJUKDOMAR FS yrkar att motionen skall besvaras och motionärens representant förklarar sig nöjd med detta. enligt FS, dvs besvara motionen i sin helhet. 13:05 LYFTHJÄLP PÅ BUTIKSLAGER Här är det likadant: FS yrkar att motionen skall besvaras och motionärens representant deklarerar att detta är alldeles förträffligt. enligt FS, dvs 13:06 CENTRAL UPPHANDLING AV VAKTBOLAG FS yrkar att motionen skall besvaras och motionären, som finns på plats, har ingen avvikande åsikt. enligt FS, dvs Sidan 4 av 13

5 13:07 TILLGÅNG TILL VÄKTARE FS yrkar på besvarande och enligt FS, dvs 13:08 RUTINER VID LARM PÅ BUTIK FS anser att motionen gör sig bäst i avslaget tillstånd. enligt FS, dvs 13:09 VERKTYG TILL BOXKARTONGER FS önskar att motionen skall besvaras, och motionärens representanter vill att den skall tillstyrkas. Förslagen ställs mot varandra i proposition. Omröstning vidtar. enligt FS, dvs 13:10 BALPRESSAR I likhet med alla andra motioner önskar FS att få driva frågan där expertisen finns, nämligen i skyddskommittén. Därför yrkar man på besvarande. också enligt FS, dvs Motioner om Avtalsfrågor 13:11 ANSVARSBESKRIVNING FS yrkar att frågan skall hanteras som en avtalsfråga i därför avsedd instans. enligt FS 13:12 FRISKVÅRD FS yrkar att frågan skall hanteras som en avtalsfråga. enligt FS 13:13 FRISKVÅRD FS yrkar, inte helt otippat, att frågan skall hanteras som en avtalsfråga. enligt FS 13:14 UTRYCKNINGSERSÄTTNING FÖR BUTIKSCHEFER Enligt FS bör detta hanteras som en avtalsfråga, och man yrkar att frågan skall föras till kommande avtalskonferens. enligt FS Här vidtar informationsstund, varför förhandlingarna avbryts för dagen. De kommer att återupptas söndag kl 08:30, då vi skall förrätta val till föreningen. Annette Cassepierre rapporterar från avtalsrörelsen, och så gör även Krista Loiske. Berit Morén påminner om valberedningens deadline. Motionsbehandlingen återupptas efter valproceduren, dvs på söndagen klockan 09:30. Röstlängden är intakt. Sidan 5 av 13

6 13:15 BC POTT Motionären, tillika FS representant, anser att denna fråga skall till kommande avtalskonferens. enligt FS 13:16 REGLER FÖR LÖNEHÖJNING UTÖVER POTT Endast ett yrkande föreligger, nämligen att motionen skall behandlas som en avtalsfråga. enligt FS 13:17 VIK TID FS yrkar att motionen skall föras till kommande avtalskonferens, och några andra yrkanden framförs inte. enligt FS 13:18 ARBETSTIDSMÅTT FS yrkar ja just det, att motionen skall skickas till avtalskonferens. enligt FS 13:19 FÖRTYDLIGANDE AV SEMESTERLAGEN Det enda yrkandet kommer från FS och lyder skicka till avtalskonferensen. enligt FS Motioner om Andra saker 13:20 ANSVARSBESKRIVNING FÖR BUTIKSCHEFER FS yrkar på ett besvarande, och ingen anmäler någon annan åsikt. enligt FS, dvs 13:21 BETALDA FACKLIGA TIMMAR FS yrkar avslag eftersom motionären i sin att sats efterlyser något som redan finns. Ett annat yrkande är att motionen skall anses som besvarad. Förslagen ställs emot varandra i proposition. enligt FS, dvs 13:22 ARBETSKLÄDER FS yrkar avslag, andra önskar att den skall anses som besvarad. Förslagen ställs emot varandra. enligt FS, dvs 13:23 KLÄDER FS yrkar avslag. enligt FS, dvs Sidan 6 av 13

7 13:24 NAMNSKYLT FS yrkar avslag, och motionärens representant yrkar att den skall besvaras. Dessa yrkanden ställs emot varandra. enligt motionären, dvs 13:25 SÄKERHETSORGANISATION FS yrkar avslag, och några andra yrkanden finns inte. enligt FS, dvs 13:26 INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Motionen har två att satser. FS yrkar att den första skall anses som besvarad, och att den andra att satsen skall avslås. På den första att satsen finns inga övriga yrkanden. På den andra finns dock ett yrkande från motionärerna på att den skall besvaras. besvara den första att satsen, samt besvara den andra att satsen. 13:27 PRESENTATION PÅ BC UTBILDNING FS yrkar besvarande och författaren till motionen, som är närvarande som gäst med yttranderätt, förklarar att han är nöjd med denna inställning och den inriktning SPF har i informationsfrågan. enligt FS 13:28 KOMPETENSHÖJNING FS yrkar avslag och motionärernas representant yrkar besvarande. Nu tycker vi att det är dags att äta, varför det blir lunchpaus i trekvart. Inte längre, för då får vi riktigt ont om tid! Förhandlingarna skall återupptas kl 12:45. 13:29 BETALD UTBILDNING FS yrkar att motionen skall tillstyrkas. Ingen protesterar eller tycker annorledes. enligt FS tillstyrka motionen. 13:30 LÖNEFÖRHANDLARKURS Mot bakgrund av att motionären vill ha något som redan finns yrkar FS på avslag. Motionärens representant yrkar bifall. Yrkandena ställs mot varandra i proposition. enligt FS 13:31 BUTIKSKOMMUNIKATÖREN FS vill att motionen skall avslås, motionärens representant har förståelse för de argument som FS anför och yrkar därför inte på något annat. enligt FS Sidan 7 av 13

8 13:32 LARMUTRYCKNING FS anser att det som motionären efterlyser redan finns, och föreslår därför RS att avslå motionen. enligt FS 13:33 ÖVERFALLSLARM Även här yrkar FS på avslag eftersom frågan redan är löst. enligt FS 13:34 LAPTOP FS yrkar avslag, medan motionärens representant vill tillstyrka. Det blir alltså omröstning. enligt FS 13:35 BUTIKSCHEFERNAS ARBETSTID FS arbetar redan med frågan på lång sikt och yrkar tillstyrkande. Ingen anmäler något avvikande yrkande. enligt FS tillstyrka motionen. 13:36 KRAGAR M.M. PÅ FLASKOR FS yrkar avslag och motionärens representant protesterar inte nämnvärt mot detta. enligt FS 13:37 FRAMFÖRHÅLLNING I MASTERPLAN FS yrkar att motionen skall tillstyrkas, och delar av församlingen berömmer särskilt detta yttrande. enligt FS tillstyrka motionen. 13:38 ENSAMARBETE I SYSTEMBOLAGET Här har vi en motion med tre att satser. FS yrkar i tur och ordning: 1. Besvara 2. Avslå 3. Besvara (styrelsen ändrar sig under mötet, i handlingarna yrkade man avslag). FS nya yrkande skall följas i sin helhet. 13:39 LÖNEJUSTERING FS yrkar att motionen skall tillstyrkas. enligt FS tillstyrka motionen. 13:40 SEKRETESSRUM FS yrkar avslag, men Kontorsklubben (sic!) och några till yrkar att motionen skall besvaras. Därmed är motionsbehandlingen till ända, och andre mötesordförande Margot Herrdin tackar för förtroendet att ha fått hantera debatten. Sidan 8 av 13

9 14 Föreningsavgift för kommande år Föreningsstyrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2010 dvs 15 kr för försäljare och kontors samt depåpersonal samt 25 kr för butikschefer, varav 9 respektive 19 kronor skall gå till den lokala klubben. enligt Föreningsstyrelsens förslag. 15 Klubbarnas maximibelopp Enär inget förslag föreligger i denna fråga, konstaterar den samlade intelligentian som utgör årets representantskap att inget beslut behöver fattas. Alltså är det helt OK att ett beslut verkligen kan fattas. Söndag kl 08:30, det är dags för val. Krista Loiske hälsar delegaterna välkomna till söndagens förhandlingar och passar på att tacka för en i alla avseenden trevlig lördag. Församlingen konstaterar att samtliga individer är närvarande och identiska med dem som närvarade under lördagen, och att röstlängden därmed är oförändrad. 16 Val av funktionärer i SPF Valberedningens Berit Morén föredrager de förslag man lagt inför RS Ordförande i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) En sluten omröstning ger följande resultat: Anna Holgersson F röster Maria Nilsson F röster Angelika Andersson F röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. Anna Holgersson till ordförande i SPF. Fylln val 16.2 Ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen, 2 st med mandattid 2 år att dessa ordinarie ledamöter: Angelika Andersson F 1411 Omval Karin Larsson F 0606 Omval 16.3 Ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) att : Maria Nilsson F 0163 Nyval 16.4 Suppleanter i Föreningsstyrelsen, 5 st, mandattid 1 år Fem förslag finns till lika många platser. Det blir alltså enkelt för RS besluta välja nedanstående personer till dessa poster. Nils Undall Behrend BC 1250 Omval Maj Britt Eriksson F 0802 Omval Sofia Sandberg BC 0228 Omval Robert Adrell F 1518 Nyval Mari Louis Bengtsson F 1304 Nyval också i den händelse en suppleant behöver kliva upp som ordinarie ledamot, skall det ske enligt ovanstående ordning dvs först Nils osv Sidan 9 av 13

10 16.5 Ordinarie revisor, 1 st, mandattid 2 år Karin Henningsson F 1104 Omval 16.6 Revisorssuppleanter, 2 st, mandattid 1 år Agneta Hjärtfors HK E&A Omval Berit Morén BC 0228 Omval 16.7 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen (ordf SPF), 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Detta val är analogt med det som nyss skedde under 16.1 varför posten tilldelas Anna Holgersson F 1208 Fylln val 16.8 Ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen, 1 st, mandattid 2 år En sluten omröstning ger följande resultat: Erik Bergström BC röster Maj Britt Eriksson F röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. alltså Erik Bergström till ordinarie ledamot i Bolagsstyrelsen. Nyval 16.9 Suppleanter i Bolagsstyrelsen, 2 st, mandattid 1 år Maria Åström F 2416 Omval Maj Britt Eriksson F 0802 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Norra, 1 st, mandattid 2 år Mika Vuorikoski BC 2301 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Västra, 1 st, mandattid 1 år (fyllnadsval) Per Tunstad BC 1432 Nyval Kontaktombud för butikschefer i Södra, 1 st, mandattid 2 år Nils Undall Behrend BC 1250 Nyval Sidan 10 av 13

11 16.13 Kontaktombud för försäljare i Östra, 1 st, mandattid 2 år Maria Nilsson F 0163 Nyval Kontaktombud för försäljare i Södra, 1 st, mandattid 2 år Utgår Maj Britt Eriksson F 0802 Omval Ledamöter i Skyddskommittén, 2 st, mandattid 2 år Anna Lena Hellberg BC 1417 Omval Madelene Hjalmarsson F 2301 Nyval Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st med mandattid 1 år (fyllnadsval) En sluten omröstning ger följande resultat: Karin Larsson F röster Dan Larsson BC röster Samtliga 31 röstsedlar befinns vara i giltigt skick. alltså Karin Larsson till ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen. Nyval Ordinarie ledamot i Pensionsstiftelsen, 1 st, mandattid 2 år Olof Lindblad F 1254 Omval Val av valberedning, 5 st varav en sammankallande Beredningsutskottet har berett detta val och redogör för sitt förslag. Eva Heile HK E&A Sammankallande Mika Vuorikoski BC 2301 Berit Morén BC 0228 Birgitta Samuelsson F 0504 Helena Bjursten F 1307 Sidan 11 av 13

12 17 SPF premien SPF premien delas under lördagens middag ut till två personer: Berit Morén, Åkersberga med motiveringen En lågmäld, envis facklig glöd, som trotsar alla hinder och vägrar att låta sej släckas. Patrik Ström, Nässjö med motiveringen För att med såväl kraft som mod rott den fackliga ekan mot förnyelse och nytänkande, och därmed skapat samsyn mellan SPFs personalkategorier. Patrik Ström s även till hedersordförande i SPF, och föräras ett alldeles särskilt diplom. Under kvällen haglar hedersbetygelserna likt biljardbollar, och som av en tillfällighet blir det också den ihopskramlade presenten till Patrik nämligen ett biljardbord som får den vanligtvis så pratsamme herr Ström att tappa målföret för några ögonblick. Efteråt fick vi veta att han helt sonika blev så glad & paff att han inte visste vad han skulle säga! 18 Övriga frågor 18.1 Info: SPFs budget 2010 Karin Larsson redogjorde dels för 2009 års utfall, dels för den budget som gäller Sidan 12 av 13

13 19 Representantskapets avslutande Krista Loiske & Margot Herrdin tackar så hemskt mycket för förtroendet att leda förhandlingarna. De föräras därefter med fina presenter av SPF varsitt hopprep! Därefter tar Anna Holgersson åter över ordförandeklubban. Hon tackar ånyo för att föreningen valt henne till ordförande och för ett givande och debattrikt RS. Slutligen slår Anna klubban i bordet och förklarar 2010 års representantskap avslutat. Vid protokollet Mötesordförande Magnus Lindberg Justeras Krista Loiske Justeras Olof Lindblad Anna Hedbom Några citat från RS: Hur många butikschefer behövs det för att stänga ett fönster? (Maria kan inte låta bli att kommentera chefernas ojämna kamp mot det kärvande handtaget) Ordet går till Ronny. (Margot lämnar ordet till vår ombudsman Johnny, som redan börjar bli luttrad. Vid gårdagens middag blev han nämligen kallad Ove, och vid bussresan ropades han upp som Jenny ) Eftersom jag också representerar Föreningsstyrelsen i denna fråga, yrkar jag alltså avslag på de krav jag nyss framförde. (Nils sticker inte under stol med att han verkar sitta på två stycken, när han redogör för sin egen motion.) Ja! Nej, menar jag. Eller Ja. Förlåt! (Vid första acklamationen hinner Maria inte vänta på någon däremot utan provar ett nytt grepp) Läs mer om vad som hände på RS: Sidan 13 av 13

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Dagordning vid SPFs Representantskap 2010 1. Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

4. Ordningsfrågor Leif Eriksson redogjorde för de ordningsregler som gäller för mötet som t.ex. talarordning samt de hålltider som gäller.

4. Ordningsfrågor Leif Eriksson redogjorde för de ordningsregler som gäller för mötet som t.ex. talarordning samt de hålltider som gäller. Protokoll från 2008-03-31 Avdelningsstämman Plats: Trygg-Hansahuset, Flemminggatan, Stockholm 1. Stämmans öppnande Ordförande Stefan Eklund öppnade Avdelningsstämman för 2008 och hälsade samtliga deltagare

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr 04 10 kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet.

3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr 04 10 kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet. Protokoll nr 05 10 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 7 och 10 maj 2010 Föreningsstyrelsen Närvarande Anna Holgersson, vice ordf 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Angelika Andersson 1411 Linnégatan,

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer