Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers. Daniel Strandberg (M) Jaak Akker (FP) Olof Granström (KD) Gun-Britt Karlsson (S) Eva Leskelä (S) Azizeh Vatandoust (V) Ersättare: Peter Gardos (M) Mattias Sundgren (M) Lars Rande (S) Lars Holmberg (S) Azam Nikoey (S) Lars-Göran Hillerslätt (MP) Övriga deltagande Anders Albjörn, del av 26 Peter Schneling, del av 26 Stefan Jansson, del av 26 Helena Skoog Waldner, del av 26, 31 Eva Dahlgren Andreas Åstrand Emelie Cederqvist, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Kultur- och fritidsnämnden Informations- och frågestund (KFN/2010:4) - Studenter presenterar sitt arbete på Gunnes gård Anders Albjörn och Peter Schneling, studenter vid Stockholms universitet, berättar om sitt arbete med rekonstruktion av ett vikingatida grophus vid Gunnes gård. Stomme och väggar är klara, men taket återstår. Den 3 juni kl är det invigning av grophuset. - Medley uppföljning av verksamheten Stefan Jansson, operativ chef för Medley, presenterar deras årliga kvalitetsundersökning. Undersökningen omfattade av medleys kunder, varav svarade, och 210 av dem svarade på frågor om Upplands Väsbys anläggning. Snittbetyget för alla anläggningar i landet låg på 3,9 procent, och motsvarande betyg för Medleys anläggning i Upplands Väsby var 3,8 procent. Kvalitetsundersökningen finns att läsa på Medleys hemsida. - Återrapport miljöarbetet Återrapport miljöarbetet är en stående punkt på dagordningen. Denna gången fanns det inget nytt att rapportera. - Kundvalskontoret informerar - Niclas Sandberg på fastighetsavdelningen arbetar med frågan om provisoriska lokaler för biblioteket. Förhoppningsvis kan nämnden ta beslut om de provisoriska lokalerna på sammanträdet den 28 september Torsdag den 3 juni mellan kl kommer kultur- och fritidsnämnden att få följa med på en visning (rundtur med buss) av kommunens idrottsanläggningar och idrottsfaciliteter. Inbjudan skickas ut inom kort. - Diskussion i nämnden Diskussionen om hur nämnden ser på ett framtida kulturhus flyttas fram till septembersammanträdet. - Revisionsrapport nr Skydd mot mutor och bestickning Materialet fanns med skriftligt i sammanträdeshandlingarna. Informationen läggs till handlingarna.

3 Kultur- och fritidsnämnden Meddelanden (KFN/2010:3) Fullständiga meddelanden fanns med vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Läns- och folkbibliotek Lokala utvecklingsbehov och nationella insatser Kungliga biblioteket planeras få en ny roll för att stärka utvecklingen av läns- och folkbibliotek. I syfte att få in lokala och regionala perspektiv sände SKL en enkät kring folkbiblioteken och deras verksamhet till 290 kommuner, 198 svarade. Resultaten presenteras i rapporten. 2. Gestaltningsrådets möten nr 2 och Mötesanteckningar från den 19 februari och 29 mars (BN2010:8) 3. Valärenden från KF Kommunfullmäktiges beslut som berör kultur- och fritidsnämnden: Bordlagt ärende: - Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Lennart Svensson (C) Avsägelse av uppdrag - Ulf Häggström (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige väljer: - Mattias Sundgren (M) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 4. Utdrag ur KF protokoll - Årsredovisning 2009 (KS/2009:273) Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning kommunfullmäktige ombudgeterar medel för investeringsprojekt 3. kommunfullmäktige avsätter kronor för omstruktureringar Biografen i ett kommunalt perspektiv Inbjudan till 3 fortbildningstillfällen i juni 2010 Information riktar sig till kommunala politiker, chefer och tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningar och liknande verksamheter. Ambitionen är att informera kommuner om biografernas behov och förutsättningar, och på så sätt stärka det kommunala engagemanget för biografen. 6. Information om utställning Detaljplan och gatukostnadsutredning för Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken.

4 Kultur- och fritidsnämnden Beslut från Länsstyrelsen Länsstyrelsens beslut att lämna tillstånd till förbättring av golvisolering samt byte av sekundärt brädgolv, socklar och masonitpanel i matsal eller stugan i den södra flygeln vid Eds prästgård. 8. Utlåtande efter ny utställning Detaljplan för Östra Frestaby, i Frestaby Meddelandena läggs till handlingarna.

5 Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut (KFN/2010:5) Följande delegationsbeslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden: Ansökan om bidrag från Väsby folkdansgille för midsommararrangemang vid Smedby gård 2010 Föreningen ansöker om ett bidrag på kronor för materialinköp, transportkostnader, affischering och annonsering. Beslut: Föreningen beviljas ett bidrag på kronor för genomförandet av midsommarfirande Delegat: Andreas Åstrand Ansökan om ekonomiskt bidrag för Föreningen Upplands Väsby Folkrörelsearkiv Föreningen arbetar med att informera föreningar om vikten av att arkivera verksamhetens handlingar. Föreningen ansöker om ett bidrag på kronor för att genomföra utbildningsaktiviteter. Beslut: Föreningen beviljas ett bidrag på kronor för genomförande av utbildningsaktiviteter. Delegat: Andreas Åstrand Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

6 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 per april 2010 (KFN/2010:27) Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden en kommunersättning på 81,3 mkr Till och med 30 april har det bokförts kostnader på 32 mkr, totalt 31% av budgeterade kostnader. Bedömningen av årsutfall för 2010 är ett noll resultat. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2010 och helårsprognos för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2010 och helårsprognos för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen

7 Kultur- och fritidsnämnden Överenskommelser mellan kultur- och fritidsnämnden och Väsby välfärd om Gunnes gård, öppen ungdomsverksamhet, bio och konferens samt Vega (KFN/2009:81) Kundvalskontoret reglerar utförandet av de välfärdstjänster som kultur- och fritidsnämnden i egenskap av kundvalsnämnd beslutar om och som kan och/eller ska utföras av Väsby välfärd. En överenskommelse görs per verksamhetsområde. Nedan följer överenskommelser inom de områden där korrigeringar och tillägg genomförts under våren 2010: Verksamheter, ändringar och avtalsperiod Gunnes gård Öppen ungdomsverksamhet år Bio och konferens (kulturhus) Vega - Omfattning: antal besökare/år delas med 8 månader, då Gunnes har publik verksamhet under så många månader (1 mars-31 okt). Antalet besökare bör därför beräknas omfatta ca 1900/månad, beräknat utifrån genomsnittligt antal besökare/månad. - Sommaraktiveter ska genomföras - En virtuell fritidsgård, en mötesplats för ungdomar på Internet, ska utvecklas. - 1,5 mkr har tillförts helårsersättningen - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för att vidare utreda frågan om skolfritidsledare. - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för kulturhusets framtida funktion och nyttjande tkr till ungdomsutbytet med vänorten Piaseczno i Polen - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för att närmare preciserar och tydliggöra VEGA:s uppdrag framgent

8 Kultur- och fritidsnämnden Kommunicering med Väsby välfärd Samtliga förslag är kommunicerade med Väsby välfärd Kundvalskontoret förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser med Väsby välfärd om Gunnes gård, öppen ungdomsverksamhet bio och konferens samt Vega 2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagna ersättningar. 3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att teckna överenskommelserna. Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser med Väsby välfärd om Gunnes gård, öppen ungdomsverksamhet och Vega. 2. Överenskommelsen om bio och konferens godkänns med undantag att avtalsperioden ändras till att gälla mellan Under hösten ska överenskommelsen ses över, däribland bokningsfunktionen. 3. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagna ersättningar. 4. Avtalens struktur och formalia gås igenom så att upplägget är detsamma för samtliga överenskommelser innan undertecknandet. 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att teckna överenskommelserna.

9 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser med Väsby välfärd om Gunnes gård, öppen ungdomsverksamhet och Vega. 2. Överenskommelsen om bio och konferens godkänns med undantag att avtalsperioden ändras till att gälla mellan Under hösten ska överenskommelsen ses över, däribland bokningsfunktionen. 3. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagna ersättningar. 4. Avtalens struktur och formalia gås igenom så att upplägget är detsamma för samtliga överenskommelser innan undertecknandet. 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att teckna överenskommelserna. Delges: Väsby välfärd

10 Kultur- och fritidsnämnden Rapport från observation av Musikskolan (KFN/2010:29) Observation av musikskolan har genomförts inom ramen för Våga Visa. Våga Visa, är en samverkan om utvärdering som åtta kommuner i Storstockholm är med i. Samverkan består av kundundersökningar, kollegiala observationer samt självvärdering inför observationer. Nacka kommun initierade hösten 2008 ett utvecklingsarbete kring observationer av musik/kulturskolor inom ramen för Våga Visa. Nacka, Värmdö, Salem och Upplands Väsby kommuner påbörjade utvecklingsarbetet genom att ta fram en organisationsmodell och en metodbok för observationer av musik/kulturskolor i samarbete med SMOK (Sveriges Musikoch Kulturskoleråd). Under våren 2009 genomfördes pilotobservationer av musik/kulturskolor i tre kommuner. Från och med hösten 2009 är genomförs reguljära observationer. Observatörer hade för detta ändamålet utbildats genom Våga Visas omsorg. En kundundersökning är under utarbetandet, som ska komplettera observationerna. Under vecka i år besökte tre observatörer musikskolan i Upplands Väsby och intervjuade lärare, elever, musikledaren och chefen för Väsby Kultur. Lektions- och konsertbesök genomfördes också. En rad dokument från verksamheten lästes även och musikskolans hemsida granskades. Resultat och förbättringsområden Sammantaget är observatörerna överlag mycket nöjda med verksamheten, som de anser håller god kvalitet. De anser att Upplands Väsby musikskola är en skola med engagerade och kompetenta lärare som arbetar med eleverna i centrum. Musikskola har även en omfattande ensemble- och konsertverksamheten som är mycket bra och genomtänkt. Arbetsklimatet i kollegiet och bemötandet mellan lärare och elev är gott och respektfullt. Som förbättringsområde framhåller observatörerna att den nuvarande lokalen Stora Vilunda inte är ändamålsenlig. Planlösningen och avsaknaden av hiss gör huset otillgängligt för en rullstolsburen person. Lokalerna är dåligt ljudisolerade och flera av rummen är genomgångsrum. Observatörerna framhåller även att musikskolan behöver bli tydligare i sin profil dels i interna dokument men också i den utåtriktade informationen till kunderna (elever/föräldrar/medborgare i Upplands Väsby). Skolan behöver också tydligare rutiner för utvärdering och uppföljning av verksamheten.

11 Kultur- och fritidsnämnden I tre av målområden bedömer observatörerna att musikskolan håller god kvalitet. Normer och värden fick betyget 3,0, Utveckling, lärande och konstnärligt skapande betyget 3,4, Elevernas inflytande och ansvar betyg 2,9. Området Styrning och ledning får bedömningen Tillfredsställande med betyget 2,4. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

12 Kultur- och fritidsnämnden Studieresa för kultur- och fritidsnämnden oktober 2010 (KFN/2010:35) Kundvalskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden genomför en studieresa till Danmark under vecka 41, med utresa måndag den 11 oktober och hemresa onsdag den 13 oktober. Målet med studieresan är att titta på kultur- och idrottsanläggningar. Förslag på resmål är bl.a. biblioteket i Hjørring samt en resa till Kolding för att titta på idrottsanläggningar och träffa representanter för olika idrottsföreningar i syftet att ta del av alternativa driftsformer. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra en studieresa den oktober Kundvalskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden den 28 september med förslag till program för studieresan. Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra en studieresa den oktober Kundvalskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden den 28 september med förslag till program för studieresan.

13 Kultur- och fritidsnämnden Svar på ansökan om kommunalt stöd till utställningsverksamheten i Väsby konsthall (KFN/2010:23) Väsby Konsthall drivs sedan år 2002 av föreningen Väsby konsthalls vänner. Förutom ett varierat utställningsprogram arrangeras guidade visningar, föreläsningar, musikprogram, poesiläsning, café etc. Konsthallen är öppen för olika konstformer och konstnärerna kommer från olika delar av världen. Under 2010 är elva utställningar planerade Årets sista utställare är konsthallens grundare och konstnärlige ledare, Ricardo Donoso. I flerårsplan med budget gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utvärdera kommunens stöd och syfte avseende Väsby Konsthall. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att utöka det särskilda kulturstödet till föreningen Väsby konsthalls vänner för utställningsverksamheten i Väsby Konsthall från kronor/år till kronor/år för Samtidigt beslutades att en ny utvärdering skulle genomföras under Det särskilda kulturstödet till föreningen är en förutsättning för att kunna bedriva utställningsverksamheten. Stödet används företrädesvis till att betala hyra för lokalen. Största delen av arbetet bedrivs ideellt. Väsby Konsthall har under sina femton verksamhetsår bidragit med betydande insatser i kommunens konst- och kulturliv. För att föreningen ska kunna planera nästkommande års utställningsverksamhet krävs beslut om fortsatt stöd för Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Väsby konsthalls vänner kronor för utställningar år Frågan om fortsatt stöd aktualiseras hösten 2011.

14 Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut med tillägg: Förutsättning och tidplan för utvärdering av kulturstödet till Väsby konsthalls vänner specificeras i verksamhetsplanen för Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Väsby konsthalls vänner kronor för utställningar år Frågan om fortsatt stöd aktualiseras hösten Förutsättning och tidplan för utvärdering av kulturstödet till Väsby konsthalls vänner specificeras i verksamhetsplanen för Delges: Föreningen Väsby konsthalls vänner

15 Kultur- och fritidsnämnden Svar på ansökan om bidrag från Stockholm Winter Games (KFN/2010:34) Stockholm Winter Games (SWG) är ett evenemangsbolag som ägs av Stockholms idrottsförbund. Bolagets uppgift är att initiera och driva idrottsevenemang i Stockholms län. SWG genomförde i januari 2010 det första evenemanget i det långsiktiga målet att 2014 vara nordens största mässa inom idrott och ungdom. Evenemanget hölls under 4 dagar och hade totalt drygt besökare varav 45 procent hade postadress Stockholm och 49 procent var besökare från andra kommuner i Stockholms län. 80,2 procent av besökarna tyckte att evenemanget var bra eller mycket bra. SWG vill ha en bred regional samverkan i detta projekt och inför startåret 2010 var 8 kommuner i Stockholms län med och sponsrade evenemanget. För kommande år (2011) satsar SWG ännu större med fler idrotter och aktiviteter för barn och ungdomar. SWG erbjuder Upplands Väsby rätten att vara hostcity 2011 vilket innebär att kommunen kan marknadsföra evenemanget som sitt evenemang. Som motprestation svarar kommunen för kostnaden att marknadsföra evenemanget i sin egen kommun samt en kostnad om kr för att deltaga. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret är positiv till SWG:s verksamhet och anser att behovet är stort av ett evenemang av denna dignitet i Stockholms län. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att deltaga i samarbetet 2011 enligt ovan givna premisser.

16 Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delta i samarbetet med Stockholm Winter Games under 2011 och beviljar därmed ett bidrag om kronor. 2. Stockholm Winter Games ska senast den 15 mars 2011 återkomma med en skriftlig rapport om hur medlen har använts. 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delta i samarbetet med Stockholm Winter Games under 2011 och beviljar därmed ett bidrag om kronor. 2. Stockholm Winter Games ska senast den 15 mars 2011 återkomma med en skriftlig rapport om hur medlen har använts. Delges: Stockholm Winter Games

17 Kultur- och fritidsnämnden Uppdrag om framtagande av biblioteksplan Enligt 7a Bibliotekslagen, SFS 1996:1596 skall kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheten, enligt beslut i Riksdagen i december 2004, innebärande att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. En biblioteksplan för Upplands Väsby kommun ska omfatta det allmänna biblioteksväsendet och beskriva samverkan inom det. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att utforma förslag på en biblioteksplan för Förslaget ska behandlas på kultur- och fritidsnämndens ordinarie möte i mars Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. Yrkanden Kjell Söderqvist (S) yrkar tillsammans med ordföranden att en politisk styrgrupp ska tillsättas i arbetet med att utforma förslag till biblioteksplan. 1. Kultur- och fritidsnämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att utforma förslag på en biblioteksplan för Förslaget ska behandlas på kultur- och fritidsnämndens ordinarie möte i mars En politisk styrgrupp ska tillsättas i arbetet med att utforma förslag till biblioteksplan. Styrgruppen utses vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 september 2010.

18 Kultur- och fritidsnämnden Trevlig sommar! Kultur- och fritidsnämndens ordförande önskar nämndens ledamöter och ersättare en trevlig och skön sommar.

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-25 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 5 mars 2012 kl 16.30-17.30 Beslutande Kjell-Arne Ottosson, ordf C Bert Sahlin FP Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Sandor Sipos (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-27 Plats och tid Biblioteket, Askersund, kl. 17.00-18.45 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Leif Grahn (s) till kl. 17.30 Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 1 Plats och tid Blacken, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:00 09:05 Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Halldén (M), ordförande Torsten

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Ann-Christin Jyttner (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

Ann-Christin Jyttner (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Tisdag den 22 maj 2012, klockan 19:00-20.50 Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2010-02-25 1 Ärendelista Sid nr Justering...3 11 Information från valkansliet...4 12 Valnämndens årsredovisning 2009...5 13 Informations och kommunikationsplan inför 2010-års val...6 14 Utformning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Olle Berg Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Eva Dahlgren Anita Simak Johanna Nilsson Olle Leksell, del av 18 Jenny Wiik, sekreterare. Linda Honkanen (M)

Eva Dahlgren Anita Simak Johanna Nilsson Olle Leksell, del av 18 Jenny Wiik, sekreterare. Linda Honkanen (M) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-05-19 1 Plats och tid Beslutande Vilundarummet Onsdagen den 19 maj, klockan 18:30-20.15 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordf Bo Callerhorn (M), tjg ers Bo Eklund

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Val- och förtroendemannanämnden 2012-04-24 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 15.00-16.05 Beslutande Enl forteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjrättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-08-25 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Onsdagen den 25 augusti 2010, klockan

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M)

Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M) Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lokal: Sabeln, Drabantvägen 9 A, 2 tr Tisdag den 16 mars 2010, kl. 18.30-18.45 Ledamöter: Kent Hjalmarsson (M) ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2011-09-20 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Plan 3, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-11-22 1 (10) Plats Vänersborg & Co, Sundsgatan 17, Vänersborg Tid Den 22 november 2007, kl. 15.00 16.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Biblioteket, Askersund, kl. 17.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Kjell Schlyter (c) kl. 17.00-19.00

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2016-02-02 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvist torg 1. Lokal: Lundström. tisdagen den 2 februari 2016, klockan 09:00-12.30. Ledamöter: Ann Christin Martens (S),

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall...

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall... Folkhälsorådet 2012-05-22 1(17) Plats och tid KFF Kansli 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-13 Sida 1 (12) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1 Kultur- och fritidsnämnden 2001-12-11 1(9) Plats och tid Vårgårda IK:s klubbstuga, tisdag 2001-12-11, kl. 17.30-19.00.1 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Sigtuna, Södergatan 20, Märsta, lokal: Skölden Tisdagen den 11

Läs mer