VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga"

Transkript

1 VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga

2 JUSTITIEMINISTERIETS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2006

3 ISSN ISBN Justitieministeriet Helsingfors

4 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Harri Mäkinen Olli Muttilainen Sinikka Vahvaselkä Utgivningsdatum Typ av publikation Ekonomistadga Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga (Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö) Publikationens delar Referat Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) gällande ekonomistadga har stadfästs den 31 maj I ekonomistadgan har den 1 februari 2005 gjorts ändringar som föranleddes av budgetförordningen och förutsattes av Statskontoret samt ändringar den 1 maj 2005 som föranleddes av justitieministeriets nya arbetsordning. Den nya ekonomistadgan träder i kraft den 1 februari Nyckelord Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 1/20/2006 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2006:25 ISSN ISBN Sidoantal 42 Språk finska Pris Sekretessgrad offentlig Distribution Justitieministeriet Förlag Justitieministeriet

5 I ALLMÄNT Ekonomistadgans tillämpningsområde och syfte Författningar och föreskrifter som skall följas inom räkenskapsverkets ekonomiförvaltning Allmänna bestämmelser om intern kontroll...5 II RÄKENSKAPSVERKETS EKONOMIFÖRVALTNINGSORGANISATION Organisering av räkenskapsverksuppgifterna vid räkenskapsverket Övriga uppgifter inom ekonomiförvaltningen som räkenskapsverket ansvarar för Beslut om att grunda betalningsställen och insätta redovisare Ledningens befogenheter inom ekonomiförvaltningsuppgifter vid räkenskapsverket...6 III PLANERING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Allmänt Strategiberedning Organisering av verksamhets- och ekonomiplaneringen Uppgörande av ramförslag Uppgörande och godkännande av budgetförslag och resultatmålsförslag Uppgörande och godkännande av tilläggsbudgetförslag Resultatmål Budgetens kontoindelning Tillstånd att överskrida ett förslagsanslag Räkenskapsverkets resultatmål samt planer som gäller verksamhet och anslag Utgiftsrester i räkenskaperna Kassaflödesplanering Kalkyler och utredningar som rör statsekonomin Uppföljning av iakttagandet av budgeten...9 IV BETALNINGSRÖRELSE Allmänt Inkomst- och utgiftskonton i en betalningsrörelsebank Övriga bankkonton och främmande medel Direktdebitering Kassafunktioner Granskning av kassor Betalkort och kundkort Godkännande av betalningsmedel Säkring av rätt betalningsmottagare...13 V BEHANDLING AV UTGIFTER Allmänna upphandlingsprinciper Förbindelse om en utgift, mottagningsgranskning samt granskning, godkännande och debitering av utgifter Förbindelse om en utgift och granskning vid mottagning Siffer- och sakgranskning Godkännande av utgifter Debitering Siffer- och sakgranskning samt godkännande av verifikat för delegationer, kommissioner och kommittéer Allmänna bestämmelser om förfarandet vid förhandsbetalningar Utlandsbetalningar...17

6 Reseutgifter Representationsutgifter och utgifter föranledda av personaltillställningar Kostnadsersättningar Löneutgifter Utgifter för företagshälsovården Beviljande av användningsrätt till ett annat räkenskapsverk Statsunderstöd...20 VI BEHANDLING AV INKOMSTER Allmänna förfaranden vid indrivning och mottagande av inkomster Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet Finansiering av samarbete utanför statsekonomin Finansiering av samarbete från andra statliga ämbetsverk och inrättningar EU-finansiering Sponsring Mottagande av donerade medel Indrivning av förfallna fordringar Avförande från konton Gemenskapsintern försäljning...23 VII BOKFÖRING OCH RESULTATREDOVISNING Räkenskapsverkets bokföringshelhet Övervakning av delbokföringen Bokföringens konton Bokföringsböcker Elektroniskt förfarande Verifikat Förvaring av bokföringsmaterial Centralbokföring Bestämmelser om redovisarens bokföring Bokföring av fullmakter Räntekostnad Övrig bokföring Ordnande av resultatredovisning och ledningens redovisning Bokföring av anläggningstillgångar Avskrivningsplan...27 VIII RÄKENSKAPSVERKETS BOKSLUT Allmänna föreskrifter om bokslut Godkännande av räkenskapsverkets bokslut Uppgörande av bokslutskalkyler med bilagor och specifikationer till balansräkningen Uppgörande av räkenskapsverkets verksamhetsberättelse Uppgörande av verksamhetsberättelse för resultatansvariga ämbetsverk Ministeriets bokslutsutlåtande Utredningar som lämnas in för statens bokslut Uppgörande av en redogörelse för resultatet inom ansvarsområdet...29 IX EGENDOMSFÖRVALTNING Allmänna föreskrifter om egendomsförvaltningen Värdepappersregister...30

7 3 X 9.3. Förvaring av finansieringstillgångar Inventering och granskning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar Överlåtelse av egendom Övriga bestämmelser som anknyter till förvaltning och användning av räkenskapsverkets egendom Hyrning och leasing Mottagande av donerad egendom...31 EKONOMIFÖRVALTNINGENS DATASYSTEM Allmänna bestämmelser om datasäkerheten inom ekonomiförvaltningen Ekonomiförvaltningens datasystem Anskaffning av datasystem Systembeskrivningar för datasystem Förfaranden för att säkerställa datasäkerheten och förfaranden för övervakning av systemen Skydd av datainnehållet i ekonomiförvaltningens datasystem...33 XI ÅTGÄRDER VID UPPDAGADE FEL ELLER MISSBRUK I EKONOMIN Ansvar och anmälningsskyldighet för den som upptäcker fel eller missbruk Skyldighet att vidta åtgärder Anmälan om missbruk till statens revisionsverk Anmälan om brott Anmälan om upptäckta fel och missbruk i förvaltningen av EU-medel Fortsatta åtgärder...34 XII ÖVRIGA FÖRESKRIFTER Närmare anvisningar Ikraftträdande Tillkännagivande av ekonomistadgan...35

8 4 EKONOMISTADGA FÖR JUSTITIEMINISTERIET OCH RÄTTSVÄSENDET (TV 150) Fastställd den 1 februari 2006 Justitieministeriet har med stöd av 69 b i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), sådan den lyder i förordning 254/2004, fastställt följande ekonomistadga: I ALLMÄNT 1.1. Ekonomistadgans tillämpningsområde och syfte I denna ekonomistadga bestäms om justitieministeriets och rättsväsendets ekonomiförvaltningsorganisation, planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, betalningsrörelse, behandling av utgifter och inkomster, bokföring och resultatredovisning, upprättande av bokslut, egendomsförvaltning, datasystem inom ekonomiförvaltningen samt åtgärder vid uppdagade fel eller missbruk i ekonomin. Ekonomistadgan iakttas vid justitieministeriet och ämbetsverken inom dess förvaltningsområde, med undantag av Brottspåföljdsverket (TV 151) och det därtill hörande fångvårdsväsendet och kriminalvårdsväsendet samt Fångvårdens utbildningscentral. Vad som i denna ekonomistadga sägs om ämbetsverk tillämpas också på åklagar- och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena Författningar och föreskrifter som skall följas inom räkenskapsverkets ekonomiförvaltning En förteckning över de centrala lagar och förordningar samt föreskrifter som tillämpas på räkenskapsverkets ekonomiförvaltning följer som bilaga. Också bland annat följande föreskrifter och anvisningar skall iakttas i verksamheten: - justitieministeriets och ämbetsverkens arbetsordningar - reglementet för intern revision - bestämmelser om bokföring av exekutionsmedel - upphandlingsanvisningarna för justitieministeriets förvaltningsområde - arkivbildningsplanen

9 5 - serviceavtal Vid häradsämbetenas åklagar- och exekutionsavdelningar iakttas i tillämpliga delar även inrikesministeriets ekonomistadga Allmänna bestämmelser om intern kontroll Intern kontroll hör till den goda lednings- och förvaltningssed som räkenskapsverket skall följa i syfte att säkerställa att de mål som uppställts för ministeriet och de övriga ämbetsverken som hör till räkenskapsverket nås. Ledningen skall fastställa, rikta och dimensionera kontrollåtgärderna så att den i rimlig utsträckning kan säkerställa lagligheten i och resultatet av verksamheten och ekonomin, tryggandet av tillgångar som är i verksamhetsenhetens besittning samt riktigheten hos och tillräckligheten av uppgifter som gäller verksamhetsenhetens ekonomi och verksamhet. Bestämmelser om intern kontroll finns i 24 b i lagen om statsbudgeten samt 69 och 69 a i förordningen om statsbudgeten. Den interna kontrollen skall omfatta räkenskapsverkets samtliga funktioner, organisationsenheter och -nivåer. Kontrollåtgärderna på de olika organisationsnivåerna skall kopplas till verksamheten och styrprocesserna så att de bildar en tillräckligt enhetlig helhet av kontrollåtgärder utan onödiga överlappningar och kontrollbrister. Den interna kontrollen skall också omfatta förvaltningen av externa tillgångar som verksamhetsenheten ansvarar för och skall förmedla samt sådana uppgifter som har överlåtits till en servicecentral eller någon annan instans. Den interna kontrollen skall utföras med beaktande av statsförvaltningens anvisningar och rekommendationer om intern kontroll och riskhantering samt bedömningen av dessa. Kanslichefen svarar för de allmänna arrangemangen kring och verkställandet av räkenskapsverkets interna kontroll. Cheferna för ämbetsverken samt cheferna för ministeriets avdelningar och fristående enheter ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsenhet. Varje tjänsteman vid räkenskapsverket ansvarar för egen del för att de förpliktelser om intern kontroll som ingår i uppgifter som förordnats eller avtalats genom en arbetsordning eller en separat föreskrift uppfylls. Vid ministeriet finns en enhet för intern revision som lyder under kanslichefen. Enheten skall säkerställa en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll inom förvaltningsområdet och ansvarar även för andra av ledningen föreskrivna kontrolluppgifter.

10 6 II RÄKENSKAPSVERKETS EKONOMIFÖRVALTNINGSORGANISATION 2.1. Organisering av räkenskapsverksuppgifterna vid räkenskapsverket De uppgifter som hör till ett räkenskapsverk handhas av justitieministeriet och Justitieförvaltningens servicecentral i enlighet med de ansvar som fastställs i ministeriets och servicecentralens arbetsordning, resultatavtalen, serviceavtalen och denna ekonomistadga. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe finns fram till vid ministeriets ekonomienhet och från och med vid Justitieförvaltningens servicecentral. Under huvudbetalningsstället lyder ministeriets regionala betalningscentraler och övriga betalningsställen, dvs. ministeriets betalningscentraler i Helsingfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg och Vasa samt betalningsstället för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och Helsingfors tingsrätt Övriga uppgifter inom ekonomiförvaltningen som räkenskapsverket ansvarar för Beslut om ekonomiförvaltningsuppgifter som räkenskapsverket åtar sig att svara för å andra samfunds vägnar fattas av ministeriet Beslut om att grunda betalningsställen och insätta redovisare Ministeriet beslutar på framställning av Justitieförvaltningens servicecentral om att inrätta och dra in betalningsställen och insätta redovisare samt om vilka ämbetsverk som lyder under respektive betalningsställe. När betalningsrörelsen och bokföringen fördelas mellan olika betalningsställen är det viktigt att beakta vilka fördelar, kostnader och risker i anknytning till ekonomiförvaltningen som denna decentralisering medför Ledningens befogenheter inom ekonomiförvaltningsuppgifter vid räkenskapsverket I de fall där inga bestämmelser om befogenheter i ekonomiförvaltningsuppgifter ingår i ekonomistadgan avgörs frågan av ekonomidirektören vid ministeriet.

11 7 III PLANERING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 3.1. Allmänt Planeringssystemet för ett räkenskapsverk utgörs av strategiberedning, verksamhets- och ekonomiplanering, ramförslag, budgetförslag, en budget, verkställighetshandlingar i anslutning till budgeten, ämbetsverkens och enheternas dokument om resultatmål samt av dokument som hänför sig till uppföljningen av resultatmålen. Ministeriets ekonomienhet svarar för att dokument som hänför sig till planeringen av verksamheten och ekonomin sammanställs till dokument som inbegriper räkenskapsverket och publiceras i datasystemet Netra, som upprätthålls av Statskontoret, på det sätt som förutsätts i författningarna om statsbudgeten Strategiberedning Strategiarbetet skapar grunden för planeringen av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi. Kanslichefen vid ministeriet svarar för beredningen av förvaltningsområdets strategi. Strategiberedningen genomförs i samarbete mellan ministeriets avdelningar och fristående enheter Organisering av verksamhets- och ekonomiplaneringen För den långsiktiga planeringen av verksamheten och ekonomin inom förvaltningsområdet utarbetar ämbetsverken och ministeriets avdelningar en verksamhets- och ekonomiplan enligt föreskrifter och anvisningar som meddelats av statsrådet, finansministeriet och justitieministeriet. Kanslichefen vid ministeriet svarar för utarbetandet av förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplan med beaktande av ämbetsverkens planer. Ekonomienheten sammanställer planen i samarbete med avdelningarna och de fristående enheterna. Förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplan godkänns av ministern. Planen skall årligen tillställas finansministeriet Uppgörande av ramförslag Ministeriets ekonomienhet bereder och sammanställer i samarbete med ministeriets avdelningar och fristående enheter ett ramförslag för förvaltningsområdet i enlighet med finansministeriets anvisningar och föreskrifter. Ministern godkänner ramförslaget på föredragning av kanslichefen. Ramförslaget, som grundar sig på verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet, skall årligen tillställas finansministeriet.

12 Uppgörande och godkännande av budgetförslag och resultatmålsförslag De årliga budget- och resultatmålsförslagen för förvaltningsområdet och dess ämbetsverk utarbetas i enlighet med författningarna om statsbudgeten samt enligt statsrådets, finansministeriets och justitieministeriets föreskrifter. För utarbetandet av budget- och resultatmålsförslagen för ett ämbetsverk svarar ämbetsverkets chef. Ministeriets ekonomienhet och avdelningar meddelar vid behov ämbetsverken inom förvaltningsområdet föreskrifter och anvisningar om hur budget- och resultatmålsförslag skall upprättas. Budgetförslaget för förvaltningsområdet bereds vid ministeriets ekonomienhet i samarbete med ministeriets avdelningar och fristående enheter. Budgetförslaget godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen Uppgörande och godkännande av tilläggsbudgetförslag Vid uppgörandet av tilläggsbudgetförslag samt förslag om tillägg och ändringar i en godkänd budget iakttas i tillämpliga delar samma förfarande som vid upprättandet av budgetförslag Resultatmål Målen för de resultatförhandlingar som förs inom ministeriet och med förvaltningsområdets ämbetsverk bestäms av ministern. Resultatmålen för ministeriets avdelningar och fristående enheter överenskoms genom förhandlingar mellan kanslichefen och avdelningarna samt kanslichefen och de fristående enheterna. Resultatmålen för förvaltningsområdets ämbetsverk överenskoms genom resultatförhandlingar mellan dels ministeriets avdelningar och ämbetsverken, dels de fristående enheterna och ämbetsverken. De resultatmål som på basis av resultatförhandlingar uppställs för ministeriets avdelningar och fristående enheter samt förvaltningsområdets ämbetsverk fastställs av ministern Budgetens kontoindelning Budgetens kontoindelning bereds i enlighet med författningarna om statsbudgeten samt enligt föreskrifter som meddelats av statsrådet, finansministeriet och justitieministeriet. Kontoindelningen och ändringar i densamma föredras av ekonomidirektören vid ministeriet. Ärendet avgörs av ministern. Ekonomidirektören vid justitieministeriet svarar för beredningen och verkställandet av ändringar i kontoindelningen i samarbete med ministeriets avdelningar och Justitieförvaltningens servicecentral. Den fastställda kontoindelningen och ändringar i densamma skall omedelbart tillställas Statskontoret och Statens revisionsverk för kännedom.

13 Tillstånd att överskrida ett förslagsanslag Tillstånd att överskrida förslagsanslag bereds i enlighet med författningarna om statsbudgeten samt enligt föreskrifter som meddelats av statsrådet, finansministeriet och justitieministeriet. För beredningen och verkställandet av ärenden som gäller tillstånd att överskrida ett förslagsanslag svarar ekonomidirektören vid ministeriet i samarbete med avdelningarna och Justitieförvaltningens servicecentral. Ministern fattar beslut om överskridande av förslagsanslag på framställning av ekonomidirektören vid ministeriet efter att finansministeriet eller statsrådets finansutskott gett ett utlåtande i ärendet Räkenskapsverkets resultatmål samt planer som gäller verksamhet och anslag Ämbetsverken utarbetar planer som behövs för ledningen av och anslagsuppföljningen inom respektive ämbetsverk. Justitieförvaltningens servicecentral biträder vid behov ämbetsverken vid utarbetandet av dessa planer. Planerna för ett ämbetsverk godkänns av ämbetsverkets chef. Justitieförvaltningens servicecentral svarar för ajourhållningen av de interna plansiffrorna på budgetkonto- och organisationsnivå i ekonomisystemet Utgiftsrester i räkenskaperna Beslut om utgiftsrester i räkenskaperna fattas av ekonomidirektören vid ministeriet på framställning av en avdelning eller en fristående enhet vid ministeriet eller ett ämbetsverk Kassaflödesplanering Räkenskapsverkets kassaflödesplanering sköts centraliserat av finansministeriet Kalkyler och utredningar som rör statsekonomin Ekonomidirektören vid ministeriet svarar för upprättandet av sådana kalkyler över kassautgifterna och kassainkomsterna inom förvaltningsområdet (finansieringsplanering) som avses i 21 2 mom. i förordningen om statsbudgeten i enlighet med finansministeriets föreskrifter. Justitieförvaltningens servicecentral bereder kalkylerna för förvaltningsområdet i samarbete med ministeriets ekonomienhet och ministeriets avdelningar Uppföljning av iakttagandet av budgeten Ansvaret för uppföljningen av hur anslagen används och resultatmålen uppfylls inom ett ämbetsverk ligger hos ämbetsverkets chef. För uppföljningen av hur anslagen används och resultatmålen uppfylls inom ministeriet och förvaltningsområdet svarar avdelningscheferna och

14 10 cheferna för de fristående enheterna vid ministeriet samt ekonomidirektören, var och en inom sitt respektive ansvarsområde. Justitieförvaltningens servicecentral svarar för ajourhållningen av planuppgifter som berör uppföljningen av iakttagandet av budgeten i ekonomisystemet och för framställningen och distributionen av rapporter som behövs i uppföljningen på det sätt som bestäms närmare i serviceavtalen. IV BETALNINGSRÖRELSE 4.1. Allmänt Betalning skall i första hand ske per bankgiro. Betalningsrörelsekonton för ett räkenskapsverk skall öppnas och avslutas i enlighet med Statskontorets föreskrifter. Rätt att använda ett betalningsrörelsekonto beviljas två personer gemensamt. Betalning ur kassan eller med anvisning kan ske endast om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att använda bankgiro. Betalningarna skall ske på det sätt som är fördelaktigast för staten och med hänsyn till förfallodagen och eventuella rabatter som beviljas om betalningen sker före förfallodagen Inkomst- och utgiftskonton i en betalningsrörelsebank Beslut om öppnande och avslutande av inkomst- och utgiftskonton som räkenskapsverket förfogar över samt beslut om godkännande av personer som har tillträde till utgiftskonton fattas fram till av ekonomidirektören vid ministeriet och från och med av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral eller en av denne förordnad person. Beslut om tjänster som anskaffas av en betalningsrörelsebank fattas fram till av ekonomidirektören vid ministeriet och från och med av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral. Rätt att använda ett utgiftskonto beviljas två personer gemensamt så att en tjänsteman med högre kontoanvändningsfullmakt också fungerar som utanordnare. En för uppgiften särskilt förordnad person vid huvudbetalningsstället svarar för övervakningen av täcknings- och tömningsöverföringar och för en förteckning över betalningsrörelsekonton, utanordnare och andra som har rätt att använda konton Övriga bankkonton och främmande medel För ansökan om nödvändiga tillstånd för öppnande av valutakonton och andra konton med saldo svarar ekonomidirektören vid ministeriet. Beslut om öppnande och avslutande av konton, om tjänster som anskaffas av en betalningsrörelsebank samt om godkännande av personer som har rätt att använda kontona fattas fram till av ekonomidirektören vid ministeriet och från och med av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral eller en av denne förordnad person.

15 11 Rätt att använda valutakonton och andra konton med saldo beviljas två personer gemensamt. Rätt att använda utmätningsmannens konto för tjänstemedel i fråga om manuella uppdrag och elektroniska uppdrag i nätbankstjänsten beviljas fram till av ekonomidirektören vid ministeriet och från och med av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral eller en av denne förordnad person. När det gäller elektroniska uppdrag inom utsökningssystemet godkänns kontoanvändarna (utfärdare av tillstånd till utbetalning i utsökningssystemet) emellertid av chefen för exekutionsverket och exekutionsavdelningen. En tjänsteman med högre kontoanvändningsfullmakt fungerar också som utanordnare. Rätt att använda räntebärande konton vid exekutionsverk och exekutionsavdelningar har de personer som godkänts som användare av utmätningsmannens konto för tjänstemedel i nätbankstjänsten. Huvudbetalningsstället för en förteckning över valutakonton och övriga konton med saldo, utanordnare samt andra som har rätt att använda kontona. När det gäller utanordnare av elektroniska betalningar och andra kontoanvändare inom utsökningssystemet förs emellertid förteckningen av en för uppgiften särskilt förordnad person vid exekutionsverket och exekutionsavdelningen. Insättning av främmande medel på räntebärande konton skall ske enligt justitieministeriets föreskrifter och anvisningar. Avtal om räntebärande konton för främmande kapital som ingås med en betalningsrörelsebank godkänns av ekonomidirektören vid ministeriet Direktdebitering Fullmakt för direktdebitering genom en penninginrättning lämnas av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral. Direktdebitering kan utnyttjas endast vid utbetalning av löner och bankserviceavgifter. Direktdebiteringspraxis övervakas vid betalningscentralerna av en person som förordnats av chefen och på andra betalningsställen av en person som förordnats av ämbetsverkets chef Kassafunktioner Beslut om att inrätta kassor för indrivning av inkomster och beslut om att dra in kassor fattas fram till av ekonomidirektören vid ministeriet och från och med av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral eller en av denne förordnad person. Kassamedlens maximibelopp fastställs av ämbetsverkets chef. Vid ministeriet fastställs kassamedlens maximibelopp av ekonomidirektören. En särskilt förordnad person vid huvudbetalningsstället för en förteckning över kassorna. Huvudbetalningsstället skall underrättas om beslut som gäller kassans maximibelopp. I kassorna skall inte förvaras mer kontanta medel än vad som förutsätts för att betalningsrörelsen skall löpa ändamålsenligt. Medel som överstiger maximibeloppet skall överföras på ett bankkonto.

16 12 Nyckeln eller sifferkombinationen till kassaskåpet eller kassaskrinet förvaras av den tjänsteman som svarar för kassan. Reservnyckeln skall förvaras i ett förseglat kuvert hos ämbetsverkets chef eller en av denne förordnad tjänsteman. Reservnyckeln får endast användas i närvaro av ett vittne. Kassabok skall föras över kontanta kassatransaktioner. Kassaboken kan ersättas med kassaapparat eller annat registreringssätt. Kassaboken avslutas varje dag. Den ledande kundservicechefen för ekonomiförvaltning vid Justitieförvaltningens servicecentral kan från och med förordna att en enskild kassa inte behöver föra kassabok om antalet transaktioner är obetydligt. För varje betalning till kassan utskrivs ett verifikat som på förhand är försett med löpande numrering. Av verifikatet skall framgå betalningsdagen, prestationens art och omfattning samt beloppet i euro. Betalaren får originalet av verifikatet som kvitto. Används en kassaapparat skall kunden ges kvittot från den. Kassans öppettid kan ordnas på ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på kundservicen och myndighetsuppgifterna enligt förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994). Öppettiden för kassan vid ett ämbetsverk fastställs av ämbetsverkets chef eller ekonomidirektören vid justitieministeriet eller en av denne förordnad person Granskning av kassor Ämbetsverkets kassor granskas åtminstone en gång per kvartal av ämbetsverkets chef eller en av denne förordnad tjänsteman samt vid ministeriet av den tjänsteman som ekonomidirektören förordnar. Kassan granskas dessutom alltid när kassaförvaltaren byts eller om det finns anledning att misstänka oegentligheter i kassaförvaltningen. Kassagranskningen gäller ämbetsverkets kontanta medel, bankkonton och övriga medel med penningvärde som förvaras på ämbetsverket samt de rutiner som påverkar beloppet av dessa medel. Periodiska granskningar skall utföras sporadiskt utan föregående anmälan. I kassaförvaltarens närvaro räknas först kassan och sedan avstäms den mot kassaboken eller annan registrering. Sambandet mellan kassaboken eller annan registrering och affärsbokföringen skall även konstateras. Därefter granskas kassaverifikaten för tiden efter den senaste granskningen i syfte att säkerställa att kassatransaktionerna har redovisats rätt i kassabokföringen. Granskningen skall även omfatta bokföring och annan finansförvaltning i den omfattning det krävs för att konstatera att bokföringen är korrekt. Om kassaförvaltaren har hand om flera kassor skall de granskas samtidigt. Kassagranskningen skall antecknas i kassaboken och en kassakalkyl skall upprättas. Närmare anvisningar ges av den ledande kundservicechefen för ekonomiförvaltning vid Justitieförvaltningens servicecentral. En granskningsrapport skall upprättas ifall granskningen utförts på grund av att kassaförvaltaren bytts eller om granskaren annars anser det vara befogat.

17 Betalkort och kundkort Ämbetsverkets chef samt chefen för en avdelning eller en fristående enhet vid ministeriet bestämmer om ibruktagning av betal- och kundkort och godkänner avtal om kortanvändning. Vid användningen av betalkort och kundkort iakttas Statskontorets och ministeriets föreskrifter och anvisningar. Avtal om användning av statens kreditkort träffas av Justitieförvaltningens servicecentral. Den tjänsteman som fattat beslut om ibruktagning av kort ansvarar för att sammanställa anvisningar för kortanvändningen och att meddela kortanvändarna om dessa samt för att inhämta kortinnehavarens försäkran om att anvisningarna följs. Därtill ansvarar tjänstemannen för övervakningen av kortanvändningen. Betalkort och kundkort får endast användas för betalning av utgifter som uppstår till följd av tjänsteuppgifter. De kundförmåner som korten ger skall användas till förmån för ämbetsverket. Ämbetsverket skall föra en särskild förteckning över betalkorten och kundkorten Godkännande av betalningsmedel Bankkort, bankväxlar och checkar kan användas som betalningsmedel. Betalning med bankkort och icke certifierade checkar kan godkännas utan täckningsreservering högst till det belopp som i allmänhet garanteras av penning- och kreditinstitut, eller om en separat överenskommelse om täckningsreservering gjorts med banken. Ämbetsverket skall kontrollera att ett bankkort inte finns upptaget i bankernas förteckning över förkomna eller stulna bankkort eller överskridna kreditlimiter. Bankkortsbetalningar, bankväxlar och checkar skall företes för inlösen utan dröjsmål. Vid behov skall kunden legitimera sig med ID-kort, körkort eller pass, och identitetskontrollen skall antecknas på verifikatet Säkring av rätt betalningsmottagare Betalningsmottagarens bankkontouppgifter skall vara baserade på en skriftlig anmälan. Uppgifter om betalningsmottagaren skall kopieras från en faktura eller annat dokument som utgör grund för betalningen och införas i registret över betalningsmottagare i ekonomisystemet. Alla ändringar i registret över betalningsmottagare registreras automatiskt i ekonomisystemet. Logglistan som skrivs ut från systemet granskas vid betalningsställena av en person som förordnats för uppgiften. Den som för registret över betalningsmottagare får inte medverka i betalningskedjan. Uppgifterna om betalningsmottagare och bankförbindelse i betalningslistan i inköpsreskontran och bankförbindelseprogrammet skall jämföras med uppgifterna i fakturan eller annat dokument som utgör grund för betalning innan betalning sker.

18 14 V BEHANDLING AV UTGIFTER 5.1. Allmänna upphandlingsprinciper Upphandlingsverksamheten innefattar köp och hyrning av varor och tjänster och därmed jämförbar verksamhet samt upplåtande på entreprenad. Anvisningar om upphandling finns i upphandlingsanvisningarna för justitieministeriets förvaltningsområde, vilka sammanställs av ministeriets ekonomienhet. Ämbetsverkets chef ansvarar för ämbetsverkets upphandlingsverksamhet och utser de personer som får utföra upphandlingar, om inte annat bestämts om upphandlingsfullmakter i ämbetsverkets arbetsordning. All upphandling skall utföras i enlighet med författningarna och föreskrifterna om offentlig upphandling samt upphandlingsanvisningarna för ministeriets förvaltningsområde. Upphandling skall utföras till lägsta möjliga kostnad och vid anbudstävlan godkänns det anbud som är totalekonomiskt sett förmånligast eller som erbjuder det billigaste priset Förbindelse om en utgift, mottagningsgranskning samt granskning, godkännande och debitering av utgifter Förbindelse om en utgift och granskning vid mottagning Innan en beställning görs eller någon annan förbindelse om att betala en utgift ingås skall utgiftens laglighet och ändamålsenlighet, fullmakten och anslagets tillräcklighet konstateras på behörigt sätt. Om en förbindelse om en utgift förutsätter särskilt godkännande, tillstånd eller ett separat utlåtande, skall den som fattar beslut om utgiften säkerställa att detta har fåtts. Mottagna varor eller tjänster skall granskas vid mottagningen, så att man kan fastställa att leveransen till sin kvantitet, art och kvalitet motsvarar avtalet eller beställningen Siffer- och sakgranskning Innan en utgift godkänns och betalas skall siffer- och sakgranskning av verifikatet utföras. Sifferoch sakgranskningen utförs av den person som förordnats av godkännaren. Siffergranskningen av elektroniska inköpsfakturor utförs dock av den person som på förordnande av servicecentralens kundservicechef har hand om den preliminära behandlingen av fakturorna. Vid siffergranskningen skall fastställas att de beräkningar som leder till beloppet på utgiftsverifikatet är korrekt utförda, att eventuella rabatter har beaktats och att utgiftsverifikatet uppfyller de formkrav som kan ställas på ett verifikat. Vid siffergranskningen kontrolleras om serviceleverantören är mervärdesskatteskyldig samt de uppgifter som finns om serviceleverantören i förskottsuppbördsregistret. Vid sakgranskningen skall fastställas att utgiften överensstämmer med avtal, beställning eller beslut samt att uträkningen, fakturan eller något annat dokument som fungerar som verifikat är förenligt med en beställning, ett avtal eller beslut som binder ämbetsverket eller enheten. När det gäller

19 15 anskaffningar av anläggningstillgångar skall det dessutom säkerställas att verifikatet eller en bilaga till detsamma innehåller de uppgifter som behövs för bokföringen av anläggningstillgångar. Vid sakgranskningen skall även fastställas att leveransen mottagits i rätt kvantitet, art och kvalitet, eller att tjänsteresan eller arbetet utförts på behörigt sätt. Siffer- och sakgranskningshandlingen skall undertecknas. Granskningarna utförs elektroniskt i systemen för fakturabehandling Godkännande av utgifter Utgifter godkänns av ämbetsverkets chef. Cheferna för häradsämbetenas åklagar- och exekutionsavdelningar godkänner utgifter inom sina respektive ansvarsområden. Detta gäller om inte annat bestäms i en lag eller förordning som gäller ämbetsverket eller i en arbetsordning för ämbetsverket. Utgifter som hänför sig till chefen för ett ämbetsverk godkänns av dennes ställföreträdare. Bestämmelser om godkännande av gemensamma utgifter vid häradsämbeten ingår i inrikesministeriets ekonomistadga för räkenskapsverk. Bevisningskostnader, arvoden och ersättningar till rättegångsbiträden samt vissa övriga rättsvårdsutgifter som betalas med statliga medel godkänns av en ordförande, medlem, notarie eller i behörig ordning förordnad tjänsteman vid domstol eller annan myndighet. Siffer- och sakgranskningen ingår därvid i godkännandet. Vid ministeriet godkänner avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna utgifter inom sina respektive ansvarsområden. En avdelningschef och en chef för en fristående enhet kan skriftligt förordna att en underlydande tjänsteman skall godkänna särskilt definierade utgifter med undantag av löneutgifter. Utgifter som hänför sig till ministern och kanslichefen godkänns av förvaltningsdirektören. Utgifter som hänför sig till chefen för en avdelning eller en fristående enhet godkänns av dennes ställföreträdare. Ministeriets gemensamma forskningsutgifter och utgifter som hänför sig till politikprogrammet för medborgarinflytande godkänns av ekonomidirektören. Som ett led i förfarandena inom den interna kontrollen enligt 69 i förordningen om statsbudgeten skall den som godkänner utgiften försäkra sig om att utgiften har laglig grund eller att den baserar sig på ett lagligen fattat beslut samt att anslaget är tillräckligt. Godkännandet skall dateras och undertecknas. Godkännandet utförs elektroniskt i systemen för fakturabehandling. Av anteckningen om godkännande skall dessutom framgå vilka konton utgiften skall påföras. Betalningsställena för en uppdaterad förteckning över de tjänstemän som förordnats att godkänna utgifter samt vilka utgifter de får godkänna. Förteckning förs dock inte över de godkännare som avses i 2 kapitlet ovan i sådana fall där deras befogenheter att godkänna utgifter framgår av tjänsteförordnanden eller motsvarande. Godkännandet av utgifter kan också basera sig på ett avgiftsbeslut, om avgiftsbeslutet innehåller alla uppgifter som krävs för betalningen av utgifterna.

20 16 En person som förordnats av direktören för Justitieförvaltningens servicecentral och chefen för betalningscentralen godkänner ämbetsverkens avtalsbaserade lokalhyror och utgifter för företagshälsovården samt inkomster som grundar sig på avtal och ansökningar. Samma tjänsteman får inte både sakgranska och godkänna en utgift Debitering En betalning kan endast utföras med stöd av en daterad utanordning som undertecknats av en för uppgiften förordnad tjänsteman. När det gäller bankgiro är också elektroniska utanordningar möjliga. Inom räkenskapsverket skall betalningsställena säkerställa att endast godkända utgifter betalas samt att de betalas på behörigt sätt och till rätt belopp. Vid betalning ur kassan skall utanordningen inkluderas i den verifikatstämpel i vilken anteckning om granskning och godkännande gjorts. Betalningar ur kassan som understiger tjugo (20) euro förutsätter ingen utanordning. I fråga om bankgiro betraktas en undertecknad betalningsjournal eller annat samlingsregister eller -kort som utanordning. Den som undertecknar utanordningen skall ha rätt att använda betalningsrörelsekontot. Om betalningsuppgifter skickas i elektronisk form skall alltid två lösenord av två olika tjänstemän användas. Den ena av lösenordsinnehavarna skall ha rätt att utfärda utanordningar samt högre kontoanvändningsfullmakt för utanordningen i fråga. Utanordningen för betalningsuppgifter som sänds i elektronisk form är en betalningsjournal eller ett samlingsregister, som undertecknas av lösenordsinnehavarna och införs i bokföringen som verifikat. Vid användning av lösenord såsom anges ovan gäller följande undantag. Vid förmedling av betalningsuppgifter ur utsökningssystemet till banken på elektronisk väg fogas inga lösenord till materialet. Utanordningen för betalningar som beviljats redovisningstillstånd utförs av en person som förordnats av exekutionsverket eller exekutionsavdelningen. Vid utbetalning av löner, arvoden och andra motsvarande ersättningar via personal- och löneadministrationssystemet kan elektronisk direktöverföring tillämpas. I detta fall behövs inte två lösenord. Huvudbetalningsstället för en förteckning över de personer som vid betalningsställena har rätt att utfärda utanordningar. Betalningsställena för i sin tur en egen förteckning över utanordnare Siffer- och sakgranskning samt godkännande av verifikat för delegationer, kommissioner och kommittéer Siffer- och sakgranskning av verifikat för delegationer, kommissioner och kommittéer utförs av sekreteraren eller en person som utsetts av ordföranden. Utgifter godkänns av ordföranden. Löneutgifter för medlemmarna och fakturor som hänför sig till ordföranden godkänns dock av respektive avdelningschef eller chef för en fristående enhet vid ministeriet Allmänna bestämmelser om förfarandet vid förhandsbetalningar Beslut om att mot redovisning bevilja kontantförskott för betalning av mindre utgiftsbelopp fattas av ämbetsverkets chef eller en av denne förordnad tjänsteman och vid ministeriet av ekonomidirektören eller en av denne förordnad tjänsteman.

IX EGENDOMSFÖRVALTNING...29 9.1. Allmänna föreskrifter om egendomsförvaltningen...29 9.2. Värdepappersregister...30

IX EGENDOMSFÖRVALTNING...29 9.1. Allmänna föreskrifter om egendomsförvaltningen...29 9.2. Värdepappersregister...30 I ALLMÄNT...4 1.1. Ekonomistadgans tillämpningsområde och syfte...4 1.2. Författningar och föreskrifter som skall följas inom räkenskapsverkets ekonomiförvaltning.4 1.3. Allmänna bestämmelser om intern

Läs mer

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2008: 8. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2008: 8. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2008: 8 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga JUSTITIEMINISTERIET, VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2008:8 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150)

Läs mer

Justitieministeriets och rättsväsendets (RV 150) ekonomistadga

Justitieministeriets och rättsväsendets (RV 150) ekonomistadga Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 8/2010 Justitieministeriets och rättsväsendets (RV 150) ekonomistadga PUBLIKATION 8/2010 VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING Justitieministeriets och rättsväsendets

Läs mer

Ekonomistadga för justitieministeriet och rättsväsendet (BFE 150)

Ekonomistadga för justitieministeriet och rättsväsendet (BFE 150) Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 27/2011 Ekonomistadga för justitieministeriet och rättsväsendet (BFE 150) 27/2011 Ekonomistadga för justitieministeriet och rättsväsendet (BFE 150) Oikeusministeriö,

Läs mer

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 53 2015 Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) Verksamhet och

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Användning av statens betalkort

Användning av statens betalkort Statskontoret Föreskrift 1 (7) 13.2.2012 Dnr VK 46/03/2012 Bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten Användning av statens betalkort Enligt 40 (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/92)

Läs mer

TOIMINTA JA HALLINTO. Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)

TOIMINTA JA HALLINTO. Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 58 2014 Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 58 2014 Ekonomistadgaa för justitieministeriets

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 44 2016 Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) Verksamhet och

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken)

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 10.2.2015 EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna ekonomistadga har fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 10.2.2015. I stadgan avsedda enheter

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av 11 KAPITEL: UPPGÖRANDE AV RÄKENSKAPSVERKETS BOKSLUT I detta kapitel behandlas uppgörande av bokslut för räkenskapsverk. I kapitlet ges anvisningar för de bestående principer och förfaranden som följs vid

Läs mer

EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f.

EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f. EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f. Kapitel I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Förhållande till övriga bestämmelser Vid Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet, förvaltning

Läs mer

2. Kapitel: Registreringar i den löpande bokföringen

2. Kapitel: Registreringar i den löpande bokföringen 2. Kapitel: Registreringar i den löpande bokföringen 2.1. Betalningsrörelse Bestämmelserna om skötsel av statens betalningsrörelse finns i 13 och 13 a i lagen om statsbudgeten samt kapitel 5 i förordningen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Denna ekonomistadga har godkänts av universitetets styrelse 12.10.2011.

Denna ekonomistadga har godkänts av universitetets styrelse 12.10.2011. 1(19) Denna ekonomistadga har godkänts av universitetets styrelse. Universitetets styrelse har gjort följande ändringar i ekonomistadgan: 25 6 mom., 7.12.2011 Innehåll 1 kap.... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14UT Förvaltningens styrning TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14.1UT TUSPECIFIKATIONEN TILL BALANSRÄKNINGENUT... 2 TU14.2UT TUAVSKRIVNINGSPLANER OCH

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen.

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen. PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vigselrättsarbetsgruppen Ordförande: Tuomo Antila Sekreterare: Marietta

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 5 KAPITEL: REGISTRERING AV TRANSAKTIONER MELLAN RÄKENSKAPSVERK OCH RÄKENSKAPSVERKENS INTERNA TRANSAKTIONER...5-1 5.1 Användning av ett annat s anslag i den egna verksamheten... 5-1

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 maj 2012 242/2012 Arbetsordning för statsrådets kansli Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2012 I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

Register över lös egendom

Register över lös egendom Anvisning 1 (6) 15.8.2012 Dnr 232/03/2012 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Register över lös egendom Ikraftträdande Ytterligare information Enligt Statsrådets förordning om

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 110 Nr 110 LANDSKAPSLAG om landskapets fastighetsverk Föredragen för Republikens President den 4 december 2015 Utfärdad i Mariehamn den 10 december 2015 I enlighet med

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för tingsrätternas sammansättning Ordförande: lagstiftningsrådet

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

Marknadsdomstolens arbetsordning

Marknadsdomstolens arbetsordning Marknadsdomstolens arbetsordning INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpningsområde... 4 2. LEDNING AV VERKSAMHETEN... 4 2 Ledning... 4 3 Grundläggande ledningsprinciper... 4 4 Uppställandet av

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer