Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

2 Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering Bakgrund Befolkningsunderlag och behovsanalys Beskrivning av uppdraget Uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser Uppdrag B. Enbart serviceinsatser Omfattning Ansökningsområden Tidpunkter för uppdragens utförande Skyldighet att ta emot uppdrag Kapacitetstak Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag Förändringar av brukarens behov Utskrivningsklar brukare från sjukvården Information och val i ett valfrihetssystem Information till brukare om godkända leverantörer Val av utförare Ickevalsalternativ Byte av utförare Administrativa krav Ansökans form och innehåll Frågor och svar Öppnande och kontroll av ansökan Godkännande Handläggningstid och underrättelse om beslut Informationsmöte Undertecknande av avtal Vad det innebär att bli godkänd utförare Om ansökan inte godkänns Ansökan om rättelse Information till enskilda Krav på utförare Uteslutning av utförare enligt 7 kap. 1 LOV Ekonomisk och finansiell ställning Teknisk och yrkesmässig kapacitet Beskrivning av utförarens företag Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Underleverantör Sociala krav Särskilda villkor Krav på personal och kompetens Krav på personal och kompetens; Uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser Krav på personal och kompetens; Uppdrag B. Enbart serviceinsatser Personalförteckning... 14

3 Sida: 3 (24) 6.4 Introduktion av nyanställda Registerkontroll Kompetensutveckling Krav på uppdraget Syfte och mål Lagar, förordningar och föreskrifter Värdegrund och värdighetsgarantier Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning Trygghet och säkerhet Genomförandeplan Övrig dokumentation Bemanning Avvikelsehantering Mat och måltider Tillgänglighet IT-system och telefoni Lokal kris- och katastroforganisation Avtal Avtalsform och avtalstid Ändringar och tillägg till avtalet Allmänhetens rätt till insyn Meddelarfrihet Kollektivavtal Sekretess och tystnadsplikt Arbetsgivaransvar Verksamhetschef Ersättning Betalningsvillkor Uppföljning Vite vid fel och brister Skadestånd Ansvar och försäkringar Force Majeure Avtalsöverlåtelse och ägarbyte Hävning av avtal Uppsägning av avtal vid extraordinär brist hos utföraren Tvistlösning Bilagor... 24

4 Sida: 4 (24) INBJUDAN Välkommen att ansöka om att bli utförare i Borgholms kommuns valfrihetssystem för hemtjänst. Upphandling sker enligt detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. Ansökan får lämnas in löpande så länge som förfrågningsunderlaget är annonserat på den nationella annonsplatsen för valfrihetssystem - Valfrihetswebben 1 Allmän orientering I underlaget benämns Borgholms kommun som kommunen och sökanden som utförare. I underlaget omnämns både den enskilde och brukare, båda har samma betydelse. 1.1 Bakgrund Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende (med ordinärt boende avses boende som inte är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen). Valfriheten innebär att personer som bor eller vistas i Borgholms kommun och som har beviljats hemtjänst, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL), har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande. 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys Borgholms kommun har cirka invånare. Av dessa är cirka personer mellan år och cirka 860 personer är 80 år och äldre. Detta innebär att 32 % av invånarna är 65 år och äldre, vilket gör att kommunen tillhör de kommuner i landet som har en hög andel äldre personer av sina invånare. Den närmaste femårsperioden beräknas andelen äldre personer öka något i kommunen. Av kommunens invånare har cirka 280 personer biståndsbeslut om hemtjänst. Totalt beviljas cirka hemtjänsttimmar per månad i kommunen. 1.3 Beskrivning av uppdraget Utföraren ska för kommunens räkning utföra hemtjänst hos personer som bor i ordinärt boende och som har fått biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) om hemtjänst samt i förekommande fall även uttryckning och åtgärder efter trygghetslarm. Innehållet i hemtjänsten delas in i A. Personlig omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt serviceinsatser B. Serviceinsatser I fortsättningen i detta förfrågningsunderlag kommer benämningarna A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser och B. Enbart serviceinsatser att användas. 1.4 Uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser Med personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

5 Sida: 5 (24) Utföraren ska även, i förekommande fall, utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal till brukare som beviljats hemtjänst enligt SoL. Utföraren ska även, i förekommande fall, assistera brukaren vid egenvård Mottagande av larmanrop samt utryckning efter larmanrop Trygghetslarmet i kommunen är anslutet till en larmcentral som tar emot larmanrop och som vid behov kontaktar utföraren. Utföraren ska svara för mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning efter larmanrop mellan kl. 07:00-22:00 för de brukare som har personlig omvårdnad. För utförare som ansvarar för B. Enbart serviceinsatser ingår det inte i uppdraget att svara på larmanrop eller rycka ut efter larmanrop Hälso- och sjukvårdsinsatser Hälso- och sjukvårdsinsatser som kan utföras efter delegering av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast ska ingå i uppdraget hos de brukare som beviljats hemtjänst avseende personlig omvårdnad enligt SoL. Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt gällande styrdokument: lagar, regler och författningar som finns för hälso- och sjukvården. MAS är knuten till socialnämnden och innehar en kontroll- och stödfunktion för verksamheten, inkluderat externa utförare. Utföraren ska ansvara för att följa gällande styrdokument. Utföraren ska ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner enligt SKL, Kommunen ansvarar för hjälpmedel, förbandsmaterial samt förbrukningsartiklar som behövs vid inkontinens då brukaren är inskriven i hemsjukvården. Kommunen ansvarar för att informera utföraren vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är knuten till utförarens område och hur man får kontakt med dem. För brukare som inte är inskrivna i hemsjukvården och/eller har insatser från kommunrehab ska utföraren ansvara för att det finns rutiner för att ta kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 1.5 Uppdrag B. Enbart serviceinsatser Med uppdrag B. Enbart serviceinsatser avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av matlagning, städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. Utföraren ska ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner enligt SKL,

6 Sida: 6 (24) 2 Omfattning Uppdragen gäller för brukare i ordinärt boende i Borgholms kommun som har beviljats hemtjänst; A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser respektive B. Enbart serviceinsatser. Därutöver gäller uppdragen även brukare som har beviljats hemtjänst i sin hemkommun och som har ett fritidsboende (visstidsboende) i Borgholms kommun. Detta gäller främst perioden april till oktober. I september 2014 är det 278 personer i kommunen som beviljats hemtjänst. Dessa fördelas per hemtjänstområde enligt följande Hemtjänst Norr = 73 personer Hemtjänst Mellersta = 93 personer Hemtjänst Centrum = 112 personer 2.1 Ansökningsområden Utförare kan ansöka om att utföra hemtjänstinsatser i Borgholms kommun enligt nedan A. 1. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Norr A. 2. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Mellersta A. 3. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Centrum B. 1. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Norr B. 2. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Mellersta B. 3. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Centrum Ansökan kan göras för ett eller flera av de geografiska områdena om att utföra uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser eller om att utföra uppdrag B. Enbart serviceinsatser. Karta som visar de geografiska områdena, se bilaga Tidpunkter för uppdragens utförande Uppdragen ska utföras mellan klockan 07:00-22:00 under årets samtliga dagar. Uttryckning efter larmanrop från trygghetslarm ska ske snarast möjligt. 2.3 Skyldighet att ta emot uppdrag Utföraren ska kunna ta emot alla brukare som väljer utföraren. Utföraren får inte tacka nej till nya uppdrag annat än om utförarens i anbudet angivna kapacitetstak har nåtts. Utföraren ska även då vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om det skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för brukaren. Utföraren ska utföra alla insatser som brukaren blivit beviljad. 2.4 Kapacitetstak Möjlighet finns att begränsa sitt åtagande genom att ange ett så kallat kapacitetstak inom varje ansökningsområde. Det innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad för aktuellt ansökningsområde. Då behovet av hemtjänst för fritidsboende (visstidsboende) är större under perioden april - oktober kan kapacitetstaket även anges i två nivåer; för november till mars respektive april - oktober. Om utförare vill höja eller sänka sitt kapacitetstak kan detta ske genom anmälan till kommunen. Vid utökning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft efter att anmälan om ändringen registrerats. Vid minskning av kapaciteten är utföraren inte valbar för nya brukare förrän de nått under önskad kapacitetsnivå. Utföraren ska behålla befintliga brukarna när insatserna utökas, även om det innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att brukaren inte väljer att byta utförare.

7 Sida: 7 (24) 2.5 Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag Kommunen är huvudman och ytterst ansvarigför hemtjänsten och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. Det är biståndshandläggaren som utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet framgår vilka insatser som brukaren är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. När brukaren valt utförare skickar biståndshandläggaren en beställning, via Procapita, till utföraren. Av beställningen framgår schablontid för uppdraget. Utföraren ska dagligen bevaka Procapita. Verkställighet av insatser ska kunna påbörjas efter 48 timmar från det att beställningen är mottagen i Procapita. Vid akuta ärenden ska insatser kunna påbörjas omgående. Samma dag som verkställigheten inleds ska utföraren bekräfta beställningen i Procapita. 2.6 Förändringar av brukarens behov Utföraren ska omgående kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om brukarens behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om brukaren inte längre önskar beviljad insats om brukaren har avlidit Utföraren ska informera kommunens hälso- och sjukvårdspersonal; sjuksköterska och/eller sjukgymnast/arbetsterapeut vid förändring avseende brukarens behov i innevarande hemsjukvårdsuppdrag. Frånvaro ska registreras i Procapitas frånvaromodul Brukarens oförutsedda utökade behov Utföraren ska tillgodose brukarens oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Sådana behov kan till exempel uppstå vid akut sjukdom, olycksfall och vak vid vård i livets slut. Utföraren ska tillgodose dessa behov även om utförarens eventuella kapacitetstak är nått. 2.7 Utskrivningsklar brukare från sjukvården Utföraren ska ta emot utskrivningsklar brukare från sjukvården och ansvara för att brukaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget inom föreskriven tid ska utföraren ha betalningsansvaret.

8 Sida: 8 (24) 3 Information och val i ett valfrihetssystem 3.1 Information till brukare om godkända leverantörer Kommunen ansvarar för att lämna information till brukare om samtliga utförare som kommunen tecknat avtal med. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Utföraren får inte tillämpa egen marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen eller som kan uppfattas som påträngande av brukaren. 3.2 Val av utförare Det är brukaren som väljer utförare. Målsättningen är att varje brukare eller dennes företrädare ska kunna göra ett eget aktivt val. Biståndshandläggaren har en neutral och vägledande roll för att hjälpa brukaren i valet av utförare. Efter beslut om hemtjänst väljer brukaren utifrån aktuell förteckning och information om godkända utförare vem som ska utföra tjänsten. Biståndshandläggaren beställer därefter insatsen hos vald utförare. 3.3 Ickevalsalternativ För brukare som inte kan eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet innebär i ett inledande skede, innan någon kvalitetsuppföljning är genomförd, att kommunen utför hemtjänstinsatserna. Efter en första kvalitetsuppföljning av kommunens hemtjänst i egen regi och de utförare som kommunen har avtal med tillämpas ickevalsalternativet enligt resultat i kvalitetsuppföljningen. Detta innebär att för brukare som inte kan eller vill välja utförare beställer biståndshandläggaren insatsen hos extern utförare eller intern utförare (kommunens hemtjänst i egen regi) som har uppnått högst kvalitet. Biståndshandläggaren kommer vid uppföljningsmöten hos brukare som redan har pågående hemtjänstinsatser som utförs av kommunen ge information om valfrihetssystemet och brukarens möjligheter att välja utförare för beviljade hemtjänstinsatser. 3.4 Byte av utförare Brukaren har alltid rätt att byta till en annan utförare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fjorton (14) dagar för brukaren. Om brukaren önskar välja en annan utförare ska brukaren ta kontakt med sin biståndshandläggare. Biståndshandläggaren meddelar den ursprungliga utföraren och den nya utföraren. Den ursprungliga utföraren får ersättning tills dess att bytet av utförare är genomfört. Vid byte av utförare ska den ursprungliga utföraren lämna den dokumentation i ärendet, som inte redan finns i Procapita, till biståndshandläggaren.

9 Sida: 9 (24) 4 Administrativa krav 4.1 Ansökans form och innehåll För att effektivisera och säkra upphandlingsförfarandet i valfrihetssystemet använder sig kommunen av det elektroniska upphandlingsverktyget TendSign. Ansökan görs direkt via upphandlingssystemet TendSign. Ansökan kan lämnas för följande insatser och geografiska områden: A. 1. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Norr A. 2. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Mellersta A. 3. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Centrum B. 1. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Norr B. 2. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Mellersta B. 3. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Centrum Det ska tydligt framgå av ansökan vilken hemtjänstinsats utföraren ansöker om samt vilket geografiskt område/vilka geografiska områden utföraren ansöker om. Sökande ska bekräfta att redovisade krav är uppfyllda och/eller kommer att uppfyllas. Samtliga begärda bilagor ska bifogas ansökan. 4.2 Frågor och svar Frågor avseende förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen via TendSign och kommer enbart att besvaras där. Endast skriftlig uppgift lämnad av ansvariga handläggare i TendSign är bindande för både kommunen och sökande Kontaktperson Kommunens kontaktperson avseende hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) är Yvonne Berneke, Socialt ansvarig samordnare (SAS). tel e-post 4.3 Öppnande och kontroll av ansökan Inkommen ansökan via TendSign öppnas och registreras inom två (2) arbetsdagar. Därefter görs kontroll att sökande uppfyller samtliga ställda krav för uppdraget. Samtliga sökande som uppfyller kvalificeringskraven samt accepterar krav på uppdragen och avtalsvillkor kommer att godkännas som utförare. 4.4 Godkännande Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav. Kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen ska vara besvarade och uppfyllda för att ansökan ska kunna godkännas. 4.5 Handläggningstid och underrättelse om beslut Beslut meddelas inom 8-12 veckor efter inkommen ansökan. Under semesterperioden kan dock handläggningstiden vara längre. Efter beslut om godkännande eller inte underrättas utförare skriftligt om skälen till beslutet.

10 Sida: 10 (24) 4.6 Informationsmöte Innan avtal tecknas, ska utförare som fått sin ansökan beviljad delta i ett informationsmöte. På informationsmötet görs en genomgång av uppdraget och vad som kommer att avtalas. Syftet med informationsmötet är att ge utföraren en introduktion inför sitt uppdrag samt kvalitetssäkra att uppdraget kommer att genomföras på ett bra sätt. 4.7 Undertecknande av avtal När utföraren blivit godkänd att delta i valfrihetssystemet undertecknas ett skriftligt avtal mellan båda parter. 4.8 Vad det innebär att bli godkänd utförare Att bli godkänd utförare i Borgholms kommun innebär att få utföra hemtjänstinsatser inom ramen för valfrihetssystemet. Ett godkännande innebär dock inte att utföraren garanteras några uppdrag. 4.9 Om ansökan inte godkänns Om sökande inte har godkänts finns möjlighet att ansöka igen när punkter som inte godkänts åtgärdats Ansökan om rättelse Om sökande inte blir godkänd kan denne ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol enligt 8 kap 2 3 st och 10 kap 1-4 LOV. Ansökan om rättelse ska göras skriftligen inom tre (3) veckor från det att underrättelse om beslut lämnats Information till enskilda Kommunen kommer att informera om utförarnas verksamhet via kommunens webbplats. Informationen om utföraren ska utformas enligt kommunens standard samt vara objektiv och saklig. Utföraren ska hålla informationen uppdaterad och korrekt enligt kommunens rutiner. Sker inte detta lämnas inte information ut till den enskilde. Uppgifter till denna information ska vid ansökan vara ifylld enligt kommunens standardmall, enligt bilaga 2.

11 Sida: 11 (24) 5 Krav på utförare 5.1 Uteslutning av utförare enligt 7 kap. 1 LOV Om omständighet som anges i 7 kap. 1 LOV föreligger avseende en utförare kommer dennes ansökan att förkastas. 5.2 Ekonomisk och finansiell ställning Utföraren ska ha en stabil ekonomi så att ett långsiktigt avtal med kommunen kan upprätthållas. Utförarens kreditomdöme ska innebära riskklass tre (3) eller bättre hos Upplysningscentralen (UC) eller motsvarande omdöme hos annat kreditinstitut. Kommunen kommer att inhämta kreditupplysning. I de fall lägre riskklassificering redovisats eller att utföraren inte omfattas av ratingsystemet kan utföraren ändå anses uppfylla dessa krav om utförarens revisor lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att utföraren innehar ekonomisk stabilitet. Intyg bör bifogas med ansökan. En särskild prövning av utföraren med sådan förklaring kommer att genomföras. För nybildade företag som inte omfattas av ratingsystemet, eller företag under bildande, ska i ansökan lämnas intyg till exempel genom bank- eller koncerngaranti som visar att utföraren kan fullgöra sina åtaganden. Intyg ska vara undertecknat av moderbolagets/garantens firmatecknare. Garanten ska ha en stabil ekonomisk ställning. Detta ska på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne. 5.3 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Utföraren ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att klara av det efterfrågade uppdraget. Utföraren ska ange två (2) referensuppdrag. Referensuppdragen ska vara likvärdiga med aktuellt uppdrag och ska haft en varaktighet om minst ett (1) år. Uppdragen får inte vara utförda längre tillbaka i tiden än tre (3) år. Nystartade företag kan istället ange två (2) referensuppdrag som chef i ledande ställning (ex. verksamhetschef/platschef) haft ansvar för i tidigare anställning. Referensuppdragen ska även då vara likvärdiga med aktuellt uppdrag och ska haft en varaktighet om minst ett (1) år. Uppdragen får inte vara utförda längre tillbaka i tiden än tre (3) år. Referenterna ska kunna intyga att utföraren genomfört sina uppdrag med godkänt och förväntat resultat. 5.4 Beskrivning av utförarens företag Utföraren ska i sin ansökan beskriva sitt företag. Beskrivningen bör till exempel innehålla uppgifter om affärsidé, verksamhet, organisation, eventuella underleverantörer, resurser och personalstyrka. 5.5 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utföraren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och kunna visa hur det är uppbyggt med processer och rutiner i den egna verksamheten. Utföraren har möjlighet att använda sig av processer och rutiner i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem som underlag för att ta fram anpassade processer och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete för den egna verksamheten. 5.6 Underleverantör Kommunen ska godkänna eventuell underleverantör innan denne får utföra uppdrag enligt denna upphandling.

12 Sida: 12 (24) 5.7 Sociala krav Utföraren ska följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. 5.8 Särskilda villkor Utföraren eller underleverantör som denne anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.

13 Sida: 13 (24) 6 Krav på personal och kompetens 6.1 Krav på personal och kompetens; Uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser För de utförare som ansöker om uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser gäller följande krav på personal och kompetens Verksamhetschef Utföraren ska ha en person som är ansvarig för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschef ska ha adekvat högskoleexamen som exempelvis socionom, sjuksköterska, beteendevetare eller annan jämförbar utbildning. Vid examen från annat land ska den vara validerad i Sverige ha minst 12 månaders praktisk erfarenhet av budget-, personal- och arbetsmiljöansvar inom omsorgsverksamhet. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste sex (6) åren räknat från ansökningsåret och bakåt ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och nationella handlingsprogram ha dokumenterad erfarenhet av administration och datorvana behärska svenska språket i tal och skrift Ansvarig för den dagliga driften Utföraren ska ha en person tillgänglig för att ansvara för den dagliga driften. Ansvarig för den dagliga driften ska ha adekvat högskoleexamen som exempelvis socionom, sjuksköterska beteendevetare eller annan jämförbar utbildning. Vid examen från annat land ska den vara validerad i Sverige ha minst 24 månaders erfarenhet inom äldreomsorgen med utgångspunkt från socialtjänstlagen varav minst 12 månaders sammanhängande praktisk erfarenhet av arbetsledning. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste sex (6) åren räknat från ansökningsåret och bakåt ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd ha erfarenhet av administration och datorvana behärska svenska i tal och i skrift Övrig personal Minst 55 % av all personal, som utför uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser, ska ha gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan jämförbar utbildning, t.ex. vårdlinje, social servicelinje eller omvårdnadsprogrammet inom ett (1) år efter avtalets ingång. Vid nyanställning av personal ska utföraren i första hand anställa personer med slutförd gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan jämförbar utbildning. Detta gäller även semestervikarier och vikarier för kortare sjukfrånvaro. All personal, inklusive vikarier, ska behärska svenska i tal och skrift.

14 Sida: 14 (24) 6.2 Krav på personal och kompetens; Uppdrag B. Enbart serviceinsatser För de utförare som ansöker om uppdrag B. Enbart Serviceinsatser gäller följande krav på personal och kompetens Verksamhetschef och ansvarig för den dagliga driften Utföraren ska ha en person som är ansvarig för verksamheten (verksamhetschef)och samtidigt är tillgänglig för att ansvara för den dagliga driften. Verksamhetschef/ansvarig ska ha adekvat erfarenhet/utbildning inom verksamhetsområdet ha minst 12 månaders praktisk erfarenhet av budget-, personal- och arbetsmiljöansvar inom verksamhetsområdet. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste sex (6) åren räknat från ansökningsåret och bakåt ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd ha erfarenhet av administration och datorvana behärska svenska i tal och skrift Övrig personal All övrig personal ska ha adekvat erfarenhet/utbildning inom verksamhetsområdet. All personal, inklusive vikarier, ska behärska svenska språket i tal och skrift. 6.3 Personalförteckning Utföraren ska senast tio (10) arbetsdagar efter avtalsstart överlämna en komplett personalförteckning innehållande namn och personnummer med utbildning/erfarenhet på samtliga anställda som utföraren avser använda för uppdrag inom detta avtal. Personalförteckningen ska uppdateras vid varaktiga förändringar över tre (3) månader och skickas till kommunens kontaktperson. 6.4 Introduktion av nyanställda Utföraren ska ha ett introduktionsprogram för nyanställd personal. Utföraren har möjlighet att använda sig av kommunens introduktionsprogram som underlag för sitt program. 6.5 Registerkontroll Utförare ska ansvara för och garantera att det inte finns någon personal i verksamheten som dömts för brott mot minderårig eller sexualbrott. Utförare ska ansvara för och garantera att ledning och personal inte varit dömda för brott i yrkesutövning, våldsbrott eller narkotikabrott under de senaste fem (5) åren. Utförare som får sin ansökan beviljad ska innan avtalstecknandet garantera att all personal uppvisat registerutdrag från belastningsregistret och att de inte har någon belastning enligt ovan. 6.6 Kompetensutveckling Utföraren ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning och metodutveckling samt inom kompetensutveckling och handledning ansvara för att personalen har aktuell kunskap. Utföraren ska ha skriftliga, generella och individuella, kompetensutvecklingsplaner för personalen. Utföraren har möjlighet att köpa utbildningsinsatser från kommunen. Utföraren kan även ha möjlighet att köpa platser på kommunens egna utbildningar, i mån av plats.

15 Sida: 15 (24) 7 Krav på uppdraget Kommunen ansvarar för att meddela utföraren när för uppdraget relevanta rutiner fastställs eller uppdateras. Utföraren ska då ta fram nya rutiner/uppdatera sina befintliga rutiner för uppdraget så att de överensstämmer med kommunens rutiner samt skicka dessa rutiner till kommunens kontaktperson. 7.1 Syfte och mål Syftet och målet med insatserna för brukaren är att underlätta den dagliga livsföringen och möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. Brukaren ska kunna uppleva trygghet med den personal och de insatser som utförs. Brukaren ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att brukaren ska kunna uppleva trygghet är kontinuitet när det gäller service, vård och omsorg. 7.2 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren ska vara förtrogen med och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare ska verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 7.3 Värdegrund och värdighetsgarantier Utföraren ska arbeta utifrån socialnämndens värdegrund, se kommunens webbplats Värdegrunden tydliggörs i Borgholms kommuns lokala värdighetsgarantier, fastställda av socialnämnden för kommunens äldreomsorg, se kommunens webbplats Syftet med lokala värdighetsgarantier är att höja kvalitén inom äldreomsorgen genom att värna om den äldres perspektiv och önskemål samt bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. Syftet är också att tydliggöra för de som behöver insatser och för deras anhöriga vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Målet med de lokala värdighetsgarantierna är att de som berörs ska vara nöjda med omsorg, service och tjänster som erbjuds i kommunen. Garantierna ska säkerställa att omsorgen ges enligt den nationella värdegrunden. Utföraren ska arbeta för att uppfylla värdighetsgarantierna för brukare i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. 7.4 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att brukaren ska vara delaktig, ha inflytande och ges möjlighet till egna val. Utföraren ska värna och respektera brukarens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. 4-5 SoL). Detta innebär att utföraren ska anpassa arbetssätt, planering och genomförande av insatser till brukaren så att brukaren får ett gott bemötande Bemötande och förhållningssätt Utföraren ska arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att stärka det friska hos brukaren för att på bästa sätt förebygga och skjuta upp omfattande vård- och omsorgsbehov. Det praktiska arbetet utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt genomförs genom att brukaren är delaktig personalen har en stödjande och inte hjälpande inriktning personalen utgår från brukarens förmåga att vara aktiv

16 Sida: 16 (24) 7.5 Helhetssyn och samordning Helhetssyn ska utgå från brukarens samlade livssituation. Då brukaren har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner ska dessa samordnas. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning. Hemtjänstinsatserna ska präglas av kontinuitet enligt kommunens rutin, se bilaga 3. Utföraren ska ansvara för att brukaren garanteras en kontaktman inom en (1) vecka. Utföraren ska ha en skriftlig rutin för kontaktmannens uppgift och ansvar. Utförarens rutin ska överensstämma med kommunens rutin, se bilaga Nationella kvalitetsregister Utförare som utför hemtjänstinsatser för A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser ska ansluta sig till de nationella kvalitetsregister som kommunen använder samt samverka med kommunen i arbetet med dessa Möten Utföraren ska delta i de möten som kommunen kallar till. 7.6 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Tjänsterna ska vara transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Utföraren ska förhindra risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada genom förebyggande arbete Identifikation Utföraren ska ansvara för att anställda och eventuella underleverantörer alltid bär identifikation på ett sådant sätt att den är väl synlig för brukaren. På identifikationen ska finnas foto och namn på den anställde. Identifikationen ska, så snart det är möjligt, bestå av s.k. SITHS-kort. Kommunen utfärdar SITHS-kort, företagskort, till utförare som inte redan har SITHS-kort utfärdade inom sin organisation. Vid beställning av SITHS-kort ska utförare använda kommunens blankett för ansökan om SITHS-kort, se bilaga 5. Då användaren erhåller SITHS-kortet får denne också skriftlig information om korthantering, se bilaga Nyckelhantering Utföraren ska ha rutin för säker nyckelhantering. Kommunen tillhandahåller nyckelskåp hos brukaren Hantering av brukares kontanta medel Utföraren ska ha en skriftlig rutin för säker hantering av brukares kontanta medel När brukaren inte är hemma Utföraren ska ha en skriftlig rutin för hur utföraren ska agera om brukaren inte är hemma på överenskommen tid. Utförarens rutin ska överensstämma med kommunens rutin, se bilaga Genomförandeplan Utföraren ska ha en skriftlig rutin för hur en genomförandeplan upprättas. Utförarens rutin ska överensstämma med kommunens rutin, se bilaga 8.

17 Sida: 17 (24) Utföraren ska upprätta en genomförandeplan tillsammans med brukaren, där genomförandet av hemtjänstinsatsen beskrivs. Genomförandeplanen ska upprättas inom två (2) veckor från det att uppdraget startar. Genomförandeplanen ska skrivas in i Procapita. 7.8 Övrig dokumentation Utföraren ska följa Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2006:5 avseende dokumentation i samband med genomförande av insatser. Dokumentation ska ske i kommunens dokumentationssystem Procapita. Utföraren ska, såvitt inte annat följer av lag, snarast efter det att brukaren inte längre är aktuell för insatser vid verksamheten eller efter begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), lämna över all dokumentation om brukaren, utöver den som finns i Procapita, till kommunen. 7.9 Bemanning Utföraren ansvarar för att ha erforderlig personal för uppgiften. Personalbemanningen ska vid varje tillfälle vara anpassad så att samtliga brukare får den service och omvårdnad som anges i uppdrag och genomförandeplaner. Endast de personer som har legitim anledning får vara med när uppdraget utförs. Brukaren ska informeras och godkänna i förväg om praktikant kan närvara när uppdraget utförs. Utföraren ska ha en skriftlig rutin för vikariehantering vid kort- och långtidsfrånvaro Bemanning; Uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser För de utförare som ansöker om att utföra hemtjänstinsatser för uppdrag A. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser gäller följande krav på bemanning: Verksamhetsansvarig och/eller ansvarig för den dagliga driften ska finnas tillgänglig på plats eller genom jour/beredskap kl. 07:00 22:00 årets samtliga dagar för att utförarens personal alltid ska ha någon ansvarig med ledningsfunktion att vända sig Avvikelsehantering Utföraren ska ha skriftliga rutiner för avvikelsehantering Utförarens rutiner ska överensstämma med kommunens rutiner, se bilagor 9, 10, Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Utföraren ska ha en skriftlig rutin för att rapportera och hantera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (Lex Sarah) enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:5 samt ändringsförfattning SOSFS 2013:16 Rapporter, utredningar och andra handlingar rörande Lex Sarah-ärenden, som inte redan finns i Procapita, ska utföraren överlämna till kommunen vid detta avtals upphörande, eller senast när gallringsskyldigheten inträder Rapporteringsskyldighet Lex Maria Utföraren ska ha en skriftlig rutin för att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28. Rapporter, utredningar och andra handlingar rörande Lex Maria-ärenden, som inte redan finns i Procapita, ska utföraren överlämna till kommunen vid detta avtals upphörande, eller senast när gallringsskyldigheten inträder.

18 Sida: 18 (24) Rapporteringsskyldighet anmälan till tillsynsmyndigheten Utföraren ska informera kommunens kontaktperson utan dröjsmål via Mina meddelanden i Procapita, när utföraren gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten - Inspektionen för vård och omsorg (IVO), samt lämna kopia på anmälan med tillhörande bilagor till kommunen Klagomål och synpunkter Utföraren ska ha en skriftlig rutin för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter från brukare och anhöriga. Utförarens rutin ska överensstämma med kommunens rutin, se bilaga Sammanställning och analys Utföraren ska två gånger per år ammanställa och analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter, i syfte att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Analysresultatet samt åtgärder relaterat till analysresultatet ska redovisas skriftligt till kommunens kontaktperson. Information ska finnas hos utföraren om möjligheten för brukare/anhöriga att även lämna synpunkter på utförarens verksamhet till kommunen, via kommunens webbplats. Synpunkter som kommer till kommunen på detta sätt tar kommunen hand om för att sedan följa upp med utföraren Mat och måltider Utföraren ska känna till och observera tillstånd hos brukaren som i förlängningen kan leda till undernäring, exempelvis förändringar i matintag, nedsatt aptit, tugg- och sväljproblem eller viktnedgång. Brukarens nutritionsproblem ska, då brukaren är inskriven i hemsjukvården, vidarerapporteras till ansvarig sjuksköterska Tillagning av mat Utföraren ska ha baskunskaper i matlagning för att kunna tillaga enkla, aptitliga och näringsmässigt bra måltider, frukost, lunch och kvällsmål, utifrån brukarens behov och önskemål Tillgänglighet Utföraren ska vara tillgänglig per telefon under motsvarande tider som hemtjänst ska utföras. Kontakter med utföraren via brev, e-post, sms eller dylikt ska besvaras snarast IT-system och telefoni Utföraren ska ha fungerande fast telefon, telefonsvarare, mobiler, datorer och e-posthantering. Löpande kostnader för telefoni och datakommunikation ska bekostas av utföraren. Utföraren ska använda verksamhetssystemet Procapita för att hantera beslut/beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra meddelanden som rör uppdraget. Kommunen ansvarar för att utföraren får tillgång till, och support på, aktuella system enligt kommunens rutin, se bilaga 13. Utföraren debiteras självkostnadspris för de kostnader kommunen har för att göra detta möjligt. Kommunens systemförvaltare skapar användarkonton och svarar för behörighetstilldelning för utförare. I takt med kommunens införande av mobilt stöd i hemtjänsten ska även utföraren använda detta och följa kommunens rutiner för detsamma. Utföraren ska använda mobiltelefon för mottagande av larmanrop.

19 Sida: 19 (24) Kommunen ansvarar för att ge utbildning och support avseende Procapita, larmtelefon och mobilt stöd. Utföraren och dess personal ska delta i anordnade utbildningar. Utföraren debiteras självkostnadspris för utbildning och support Lokal kris- och katastroforganisation Utföraren ska inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt vid större olyckor eller i händelse av katastrof inordna sin verksamhet under kommunens krisledning. Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Exempel på extraordinära händelser är långvarigt strömavbrott, extrema väderförhållanden, olycka med farligt gods, störning i dricksvattenförsörjning eller avloppssystem, pandemi, olycka med radioaktiva ämnen eller terroristhandling. Om en händelse är att anse som extraordinär fastslås av ordföranden i kommunens krisledningsnämnd.

20 Sida: 20 (24) 8 Avtal 8.1 Avtalsform och avtalstid Ramavtal tecknas med de utförare som godkänts och som deltagit i kommunens informationsmöte, se punkt 4.6. Avtalstiden är tre (3) år från och med det datum då avtalet undertecknats. Därefter förlängs avtalet automatiskt med ett (1) år i taget om inte någon part har sagt upp avtalet senast tre (3) månader innan avtalstidens slut. Förlängningen av avtalet kan ske högst två (2) gånger. Utföraren kan under avtalstiden säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. När avtalet träder i kraft ska utföraren vara beredd att ta emot brukare. 8.2 Ändringar och tillägg till avtalet Eventuella ändringar och tillägg till avtalet ska accepteras skriftligen av båda parter. 8.3 Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen ska utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. Utföraren är gentemot kommunen lika ansvarig för sina underleverantörers arbete och handlingar som för sina egna. Försummelse från underleverantör fritar inte utföraren från hans åtagande enligt tecknat avtal. 8.4 Meddelarfrihet Utföraren ska förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda enligt regler i Tryckfrihetsordningen och Yttrandefrihetsförordningen tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 SoL och tystnadsplikt avseende hälso- och sjukvård enligt 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. 8.5 Kollektivavtal Utföraren är skyldig att ansvara för att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. Om utföraren inte tecknat svenska kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda. 8.6 Sekretess och tystnadsplikt Utföraren omfattas av tystnadsplikt avseende vård och omsorg enligt 15 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och tystnadsplikt avseende hälso- och sjukvård enligt 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen. Utföraren ska ansvara för att all dess personal har kunskap om lagstiftningen gällande tystnadsplikten och att alla lyder den. Utföraren ansvarar för att dess personal skriver under kommunens egen sekretessförsäkran. 8.7 Arbetsgivaransvar Utföraren ska inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret. Utföraren är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Utföraren ska anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal. Utföraren ska inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde. Anlitar utföraren underleverantör ska utföraren av denne avkräva motsvarande utfästelse.

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson 15 2015-06-09 ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Avtal avseende hemtjänst enligt LOV

Avtal avseende hemtjänst enligt LOV Handläggare Datum Avtalsnummer Thomas Johansson 2015-05-26 0480-45 35 15 Avtal avseende hemtjänst enligt LOV Parter Mellan Gertrud Care AB org. nr 556801-1067, nedan kallad utförare och Omsorgsförvaltningen,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst Enligt Lag om valfrihet, LOV 2014-04-29 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1 Införandet

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Kapitel 1 - Inbjudan Innehållsförteckning 1 Inbjudan... 3 1.2 Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst... 3 1.3 Administrativa

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Valfrihetssystem för hemtjänst. Lokala pensionärsråden

Valfrihetssystem för hemtjänst. Lokala pensionärsråden Valfrihetssystem för hemtjänst Lokala pensionärsråden Vad har beslutats? Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 beslut om att Göteborgs Stad ska införa ett valfrihetssystem för de som har hemtjänst. Valfrihetssystemet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer