Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska"

Transkript

1 Kursplan Gymnasiesärskolan Individuellt program År 1 4 Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska

2 Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de mål, kursplaner och betygskriterier, som framställts av regering, riksdag och skolverk. Den genomgripande synen att eleven skall vara i centrum har varit utgångspunkten i uppläggningen av ämnenas innehåll. Gemensamt för all undervisning i skolan är att den skall förmedla glädje och skapa lust att fortsätta lära. Hela tiden måste elevens egna förutsättningar finnas i åtanke när dessa kursplaner läses. Innehållet är en baskurs, som kan byggas på med ytterligare moment inom varje kurs. Vid utökningen av kursen används delar av kursplanerna från de nationella programmens kursplaner inom kärnämnena. Betyg skall sättas på varje avslutad kurs. De betyg, som skall användas är Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För den elev, som inte når betyget Godkänd utfördas intyg om att eleven har deltagit i kursen. För att erhålla betyget Godkänd skall eleven delta i de arbetsuppgifter som anges i kursplanen och, med handledning, genomföra enkla arbetsuppgifter i vanliga situationer. För att erhålla betyget Väl Godkänd skall eleven genomföra enkla arbetsuppgifter samt pröva och ta ställning till olika handlingsalternativ. Arbetet med mål, kursplaner och betygskriterier måste hela tiden följas upp och revideras. Tanum i november 2003 Agnetha Andersson Innehåll sid Svenska 1 Matematik 3 Samhällsorientering 5 Estetisk verksamhet delkurs: Bild 7 Valbar kurs: Engelska 8

3 Svenska Kurskod: SV 1190 År: 1 4 Mål: För att förbereda eleven för vuxenlivet skall kursen stimulera till att använda språket för att kunna deltaga i kamratgemenskap och samhällsgemenskap. Kursen skall också utveckla elevens färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Innehåll: Alfabetet kunna alfabetet kunna alfabetisk ordning samt kunna använda denna i praktiken Tala och lyssna lyssna till högläsning vara delaktig i samtal våga uttrycka åsikter våga redogöra för ett arbete Läsa läsa och förstå enkel informationstext läsa och förstå enkla instruktioner träna läsförståelse läsa skönlitterära böcker hitta på ett bibliotek låna på allmänt bibliotek på egen hand känna till litteratur från Sverige och andra delar av världen Skriva skriva namnteckning och personuppgifter kunna skriva stora och små bokstäver skriva korta meddelanden kunna hantera en almanacka skriva meningar samt sätta stor bokstav och punkt ha en läslig handstil kunna skriva förståeligt utan krav på stavning

4 träna på att fylla i enkla blanketter Dator skriva av en text kunna använda datorn som hjälpmedel Kultur ha bevistat film och teaterföreställning kunna tillgodogöra sig andras åsikter och värderingar Kommentar: Svenskan är ett gemensamt ämne inom Individuella programmet Yrkesträningen. Undervisningen i ämnet utgår från elevernas förutsättningar och erfarenheter. Den skall utveckla elevernas förmåga att tillämpa sina kunskaper inom aktuella områden som en förberedelse för vuxen- och arbetslivet.

5 Matematik Kurskod: MA 1190 År: 1 4 Mål: Målet med matematikundervisningen är att ge eleverna möjlighet och säkerhet att i vardagsliv och yrkesliv kunna utföra enkla beräkningar, hantera egen ekonomi samt vara säkra på klockan och tidsangivelser. Syftet är också att ge eleverna färdighet att använda datorn och andra hjälpmedel för att lösa problem i vardagen. Innehåll: Aritmetik avläsa två-, tre- och fyrsiffriga tal avvända addition och subtraktion i praktiska exempel känna till multiplikationstabellen använda miniräknare använda dator kunna enkel huvudräkning och enkel överslagsräkning kunna göra enkla beräkningar i vardagslivet kunna göra enkla beräkningar i affär beräkna inköp till boende och matlagning Tid och tidsangivelse kunna klockan (analog och digital tid) avläsa TV-tider avläsa tidtabeller utveckla sin förmåga att beräkna tidsåtgång träna upp sin tidsuppfattning Pengar känna till olika penningvalörer kunna använda olika penningvalörer i affären och i vardagslivet utveckla förmågan att förstå pengars värde Väga och mäta känna till begreppen l, dl, ml, kg, hg, g, km, m, dm, cm, mm

6 praktiskt kunna tillämpa l, dl, ml, kg, hg, g, km, m, dm, cm, mm kunna avläsa termometer kunna avläsa enkla skalor och graderingar som förekommer i vardagslivet Kommentar: Matematik är ett gemensamt ämne inom Individuella programmet Yrkesträningen. Tonvikten på undervisningen läggs på förmågan att använda matematik i olika situationer i vardagslivet, som att kunna hantera lön, inköp och hushållsbudget.

7 Samhällsorientering Kurskod: SHOR 1190 År: 1 4 Mål: Eleven skall få kunskaper om hur individen och samhället fungerar samt tilläga sig demokratiska värderingar. Kursen skall ge eleven möjlighet att väga olika handlingsalternativ mot varandra och öva eleven i att ta ställning. Utbildningen syftar också till att öka elevens förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet samt ge en förberedelse för ett självständigt vuxenliv. Innehåll: Samlevnad kunna lösa enklare kamratkonflikter utan vuxenmedverkan i grupp kunna diskutera hur konflikter i t.ex. kamrat-, kärleksoch andra relationer kan uppstå och lösas kunna genomföra några fritidssysselsättningar ha besökt den lokala ungdomsmottagningen känna till vad befruktning innebär samt hur preventivmedel används Egenvård känna till viktiga organ i kroppen och hur de fungerar känna till vanliga sjukdomar och mediciner ha kännedom om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor ha kunskap om beroendeframkallande medel Närsamhället kunna använda hemortens fritids- och kulturutbud veta vad privatekonomi är samt hur man tar ut och sätter in pengar delta i ett demokratiskt arbets- och beslutssätt i skolan ha besökt vårdcentral och Försäkringskassa ha fått information om polisens verksamhet kunna använda busskort och telefonkort kunna söka information via tidningar, TV, radio, telefon och dator kunna ansöka om ID-kort

8 ha varit på besök på olika arbetsplatser Samhällets utveckling känna till hur man levde i städer och på landet förr ha kunskap om olika familjebildningar ha kunskap om mannens och kvinnans roller ha kunskap om traditioner och högtider Miljövård kunna uppträda miljömedvetet kunna källsortera avfall ha kunskap om allemansrätten känna till hemmets vanligaste kemikalier och hur de skall hanteras Kommentar: Samhällsorientering är ett gemensamt ämne inom Individuella programmet - Yrkesträningen. Undervisningen skall sträva efter att ge eleverna förståelse för andras åsikter och att ge dem möjligheter att göra egna ställningstaganden. Eleverna skall också få en historisk bakgrund till vårt samhälles värderingar och funktioner.

9 Estetisk verksamhet Kurskod: ESV 1190 Delkurs: Bild År: 1 4 Mål: Undervisningen syftar till att ge eleverna kunskap och medel att uttrycka känslor och tankar i bild och andra konstnärliga uttrycksmedel samt att känna att egna prestationer duger. Bildundervisningen skall också ge förutsättningar att ta del av samhällets konstutbud. Innehåll: Eget skapande kunna hantera penna, kritor och vattenfärg kunna utföra blyertsteckningar kunna rita och förstå enkla former teckna och måla bilder i samband med temaarbete göra illustrationer till egna berättelser kunna blanda färger med hjälp av grundfärgerna Betrakta tolka känna till några av hembygdens konstnärer ha kännedom om några stora konstnärer och deras verk ha bevistat en konstutställning kunna tolka olika slags bilder som exempelvis fotografi, reklambilder, bilder från film och tidskrifter ha kännedom om bilders effekt på människor (reklam) Kommentar: Estetisk verksamhet är ett gemensamt ämne inom Individuella programmet - Yrkesträningen. Bilden är ett medel, som ofta passar eleverna som uttryck för känslor och som ett sätt att kommunicera. Det är viktigt att prestationskraven inte dominerar utan att respekten och intresset för eget och andras arbete är det viktigaste inslaget. Ämnet skall också kunna väcka intresse och möjligheter till en rikare fritid.

10 Engelska (valbar kurs) Kurskod: EN 1190 År: 1 4 Mål: Undervisningen skall ge eleverna möjlighet att tala och förstå engelska i enkla vardagssituationer, på arbetsplatsen samt under resor och fritid. Syftet är att ge eleverna kunskaper så att de vågar använda engelska språket och att de vill lära sig mer. Innehåll: Lyssna och tala använda hälsnings och avskedsfraser kunna presentera sig själv känna till kläder och kroppsdelar känna till veckodagar och årets händelser känna till färger känna till några djur kunna förstå och använda enkla meningar och fraser kunna ställa enkla frågor Läsa läsa och förstå enkla texter och instruktioner kunna använda lexikon Skriva kunna förstå och använda enklare ord och uttryck i tal och skrift kunna skriva enkla meddelanden Engelsk-talande länder känna till aktuella händelser känna till seder och bruk känna till engelska låneord som förekommer i svenska språket, tidningar, reklam, TV-serier och datorprogram

11 Kommentar: Engelska är en valbar kurs inom Individuella programmet- Yrkesträningen. Kursen skall uppmuntra eleverna till att använda engelska språket och skapa en större förståelse för de låneord som dagligen används.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

BAS. En basutbildning för kortutbildade. Ett samarbetsprojekt

BAS. En basutbildning för kortutbildade. Ett samarbetsprojekt BAS En basutbildning för kortutbildade Ett samarbetsprojekt 3 Mål 3 Syfte 3 Målgrupp 4 Bakgrund 6 Förstudie hösten 2012 9 Genomförande 2013 2014 9 Utbildningsinnehåll och metod 13 Samarbetspartners 14

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer