Dina socialförsäkringsrättigheter. i Estland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina socialförsäkringsrättigheter. i Estland"

Transkript

1 Dina socialförsäkringsrättigheter i Estland

2 Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet inom EU (Missoc). Ytterligare information om nätverket Missoc finns på Internet: Vägledningen ger en allmän beskrivning av socialförsäkringssystemen i respektive länder. Ytterligare information kan hämtas från andra publikationer från Missoc, som samtliga nås genom nämnda länk. Du kan även kontakta de behöriga myndigheter och institutioner som förtecknas i bilaga till vägledningen. Varken Europeiska kommissionen eller någon annan person som företräder kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används. Europeiska unionen, 2012 Återgivning tillåten med angivande av källan. Juli

3 Innehållsförteckning Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering... 4 Inledning... 4 Organisation av det sociala skyddet... 4 Finansiering... 5 Kapitel II: Hälso- och sjukvård... 6 Rätt till hälso- och sjukvård... 6 Omfattning... 6 Tillgång till hälso- och sjukvård... 6 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom... 7 Rätt till kontantförmåner vid sjukdom... 7 Omfattning... 7 Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom... 7 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap... 8 Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap... 8 Omfattning... 8 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap... 8 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet... 9 Rätt till förmåner vid invaliditet... 9 Omfattning... 9 Tillgång till förmåner vid invaliditet...10 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner...11 Rätt till åldersförmåner...11 Omfattning...11 Tillgång till åldersförmåner...12 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner...13 Rätt till efterlevandeförmåner...13 Omfattning...13 Tillgång till efterlevandeförmåner...13 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada...14 Rätt till förmåner vid arbetsskada...14 Omfattning...14 Tillgång till förmåner vid arbetsskada...14 Kapitel IX: Familjeförmåner...15 Rätt till familjeförmåner...15 Omfattning...15 Tillgång till familjeförmåner...17 Kapitel X: Arbetslöshet...18 Rätt till arbetslöshetsförmåner...18 Omfattning...18 Tillgång till arbetslöshetsförmåner...19 Kapitel XI: Minimiresurser...20 Rätt till förmåner som rör minimiresurser...20 Omfattning...20 Tillgång till förmåner som rör minimiresurser...21 Kapitel XII: Långtidsvård...22 Rätt till långtidsvård...22 Omfattning...22 Tillgång till långtidsvård...22 Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer samt användbara webbplatser...23 Juli

4 Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering Inledning Rätten till att omfattas av socialförsäkringen och till sociala förmåner bygger framför allt på hemvisten. Medborgarskap ingår inte bland villkoren, och den stora andel av befolkningen som kommer från andra stater omfattas alltså också av försäkringen. Det estniska sociala trygghetssystemet bygger på tre avgiftsfinansierade sociala trygghetsförmåner: pensionsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Pensionsförsäkringen och sjukförsäkringen finansieras genom sociala avgifter, och arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom avgifter till arbetslöshetsförsäkringen. De övriga trygghetssystemen familjeförmåner, statlig arbetslöshetsersättning, statlig pension, dödsfallsersättning och sociala förmåner till funktionshindrade är icke avgiftsfinansierade och finansieras genom statens allmänna intäkter. Organisation av det sociala skyddet Socialministeriet (Sotsiaalministeerium) är ansvarigt för social trygghet och social välfärd. Under ministeriet finns en statlig myndighet socialförsäkringsrådet (Sotsiaalkindlustusamet) och två offentligrättsliga institutioner sjukförsäkringskassan (Eesti Haigekassa) och arbetslöshetskassan (Eesti Töötukassa) som är ansvariga för förvaltningen av de olika socialförsäkringsgrenarna. Socialförsäkringsrådet har hand om pensionsförsäkring, familjeförmåner, sociala förmåner för funktionshindrade personer och begravningsbidrag. Det driver även registret över försäkrade och förmånstagare. Rådet ser till att pensioner och förmåner som ska betalas ut enligt nationell lagstiftning och internationella avtal betalas i tid. Medicinska undersökningar för att bedöma permanent arbetsoförmåga utförs av en nämnd i rådet. De regionala pensionsförvaltningarna, som är underställda socialförsäkringsrådet, behandlar ansökningar om dessa förmåner och gör utbetalningar genom bank eller post. Arbetslöshetskassan har hand om arbetslöshetsförsäkringen och har till uppgift att betala ut förmåner från arbetslöshetsförsäkringen (töötuskindlustushüvitis), förmåner vid massuppsägningar och förmåner vid arbetsgivares insolvens. Från och med den 1 maj 2009 har den även hand om arbetslöshetsersättningar (töötutoetus), medan behandlingen av ansökningar samt beviljande och utbetalning sköts av de regionala arbetsförmedlingarna som är underställda arbetslöshetskassan. Sjukförsäkringskassan sköter sjukförsäkringen, som omfattar vårdtjänster, ersättning för läkemedel och kontantförmåner (sjukdom, föräldraskap och vård). Kassan ingår årliga avtal med leverantörer av vårdtjänster och betalar deras kostnader för vården av försäkrade enligt dessa avtal. Kassan betalar även ut sjuk-, föräldraskaps- och vårdförmåner direkt till de försäkrade. Andra organ inom verksamhetsområdet för socialministeriet är hälsonämnden (Terviseamet), den statliga läkemedelsmyndigheten (Ravimiamet) och yrkesinspektionen (Tööinspektsioon). Socialbidragets kontantförmåner och sociala tjänster tillhandahålls av kommunerna. Juli

5 Finansiering Sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen är avgiftsfinansierade, dvs. genom sociala avgifter (33 %) som betalas av arbetsgivaren. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom en avgift på 4,2 % som betalas av arbetsgivare och arbetstagare. Sociala avgifter (sociala avgifter och avgifter till arbetslöshetsförsäkringen) betalas in till skatteverket (Maksuamet). Förmånerna som avser arbetsolycksfall och yrkessjukdomar finansieras genom sociala avgifter (arbetsgivaravgifter, avgifter från egenföretagare samt tillskott från staten), ofördelade skatter samt arbetsgivarens skadeståndsansvar. Tilläggspensionen, som är ett obligatoriskt premiepensionssystem, sköts av enskilda pensionsfonder under tillsyn av finansministeriet (Rahandusministeerium). Det är obligatoriskt att anmäla sig till premiepensionen för personer födda 1983 eller senare och frivilligt för personer födda före Premiepensionen baseras på preliminär finansiering en yrkesverksam person betalar 2 % av sin bruttolön till fonden. Staten bidrar med 4 % av de nuvarande sociala avgifterna (33 %, se ovan) och behåller 29 %. Det är frivilligt för alla att betala avgifter till det kompletterande premiepensionssystemet (tredje pelaren). Inbetalaren har rätt att få utbetalningar vid 55 års ålder eller om hon eller han drabbas av fullständig och permanent invaliditet och inte kan arbeta. Juli

6 Kapitel II: Hälso- och sjukvård Rätt till hälso- och sjukvård Anställda och egenföretagare omfattas av denna försäkring, liksom även vissa andra kategorier av personer som staten betalar sociala avgifter för. Följande kategorier har lika rätt till sjukvård utan att betala sociala avgifter: Barn under 19 år. Heltidsstuderande under 24 år. Personer med statlig pension. Gravida kvinnor från och med att graviditeten blir medicinskt fastställd. Maka/make som försäkringstagaren har försörjningsansvar för, när försäkringstagaren har mindre än fem år kvar till pensionsåldern. I allmänhet krävs ingen kvalifikationstid, men för anställda måste anställningskontraktets varaktighet överskrida en månad. Du som är egenföretagare måste ha varit försäkrad i minst tre månader från dagen för inskrivning i sjukförsäkringskassan. Omfattning Vilka tjänster som omfattas av sjukförsäkringen beror på sjukförsäkringsbudgetens begränsningar. Bland annat ingår konsultationer hos allmänläkare och specialistläkare (inklusive hembesök), laboratorieprover, förebyggande hälsoundersökningar, undersökningar och behandlingar som utförs vid fristående mottagningar och på sjukhus, sjukhusvård (bl.a. vård som ges av sjuksköterskor och nödvändiga läkemedel), mödravård, förlossning och vård efter födseln. Sjukförsäkringssystemet omfattar även receptbelagda läkemedel som den försäkrade får till ett lägre pris. Sjukförsäkringskassan betalar ut mellanskillnaden till apoteken. Tillgång till hälso- och sjukvård Estland har ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem som omfattar förmåner som medicinsk vård och där du som försäkrad själv får välja allmänläkare. Patienterna betalar själva en del av kostnaderna genom att betala avgifter inom öppenvården och dygnsavgifter för sjukhusvistelser. De som tillhandahåller vårdtjänster har rätt att ta ut avgifter för hembesök och besök hos specialister inom öppenvården upp till högst 3,20 euro. Sjukhusen har rätt att ta ut en dygnsavgift på högst 1,60 euro per dygn under högst tio dagar. Juli

7 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom Rätt till kontantförmåner vid sjukdom Sjukpenning betalas ut (dvs. utan kvalifikationstid) om du tillfälligt är oförmögen att arbeta och du på grund av sjukfrånvaro förlorar inkomst för vilken sociala avgifter ska betalas. Omfattning Sjukpenningen uppgår till 70 % av inkomsten vid sjukhusvistelse, öppenvård eller karantänvistelse, och till 100 % vid olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Ersättningen beräknas utifrån ett referensbelopp som motsvarar din genomsnittliga dagsinkomst (för vilken sociala avgifter ska betalas). Om du är egenföretagare är referensersättningen den inkomst som du har betalat sociala avgifter för under de föregående kalenderåren. Det finns ingen övre inkomstgräns, varken för sjukpenningbeloppet eller för den sjukpenninggrundande lönen. Sjukpenningen betalas ut från och med den första dagen efter att det första sjukintyget utfärdas. Man tillämpar alltså en karenstid på fyra dagar. Sjukpenningen betalas ut från den fjärde dagen efter att den försäkrades sjukfrånvaro inleddes. Från den fjärde till den åttonde dagen av den försäkrades sjukfrånvaro ska sjukpenningen betalas av arbetsgivaren. Sjukpenningen uppgår till 70 % av den anställdes genomsnittliga lön. Därefter betalas sjukpenningen av sjukförsäkringskassan. I allmänhet betalas sjukpenningen ut fram till och med utgången av den sjukfrånvaro som anges på sjukintyget, upp till högst 182 på varandra följande vardagar av sjukfrånvaro. När det gäller tuberkulos kan sjukpenningen betalas ut för högst 240 på varandra följande vardagar. Om du tillfälligt måste byta arbetsuppgifter av hälsoskäl täcker sjukpenningen skillnaden i lön och betalas ut under högst 60 dagar. Du har rätt till ersättning för vård av familjemedlemmar under högst 14 dagar. Du betalar inkomstskatt för sjuk- och vårdförmånerna. Arbetsoförmåga bedöms av en läkarkommitté och uttrycks i tiotals procent (10 %, 20 %, 30 % osv. upp till 100 %). Utvärderingsprocessen är likadan oavsett om det gäller ett funktionshinder eller arbetsoförmåga. Bedömningskriterierna för att fastställa graden av arbetsoförmåga eller funktionshinder skiljer sig dock åt. Det finns särskilda tillägg som täcker kostnaden för att vårda sjuka barn (se Missoctabellerna för närmare uppgifter). Det finns ingen dödsfallsersättning. Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom Ansökan skickas till sjukförsäkringskassan. Ansökan bör åtföljas av ett läkarintyg från din läkare. Sjukpenningen betalas ut vid sjukdom, skada, karantänvistelse eller om du av hälsoskäl tillfälligt överförs till andra arbetsuppgifter. Förmånerna sätts in på mottagarens bankkonto. Juli

8 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap Du har rätt till kontantförmåner om du tillfälligt är oförmögen att arbeta på grund av graviditet eller förlossning. Förmånen betalas ut från och med den vardag då graviditetsintyget utfärdades, och det tillämpas ingen karenstid. Omfattning Föräldraförmånen uppgår till 100 % av referensinkomsten och betalas ut under perioden före och efter förlossningen upp till högst 140 dagar. Om du på grund av din graviditet tillfälligt behöver byta arbetsuppgifter betalas mellanskillnaden mellan din nya och din tidigare lön ut fram till föräldraledighetens början. Du betalar inkomstskatt för kontantförmåner vid föräldraskap. Föräldraskaps- och sjukförsäkring är avgiftsfri. Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap Ansökan skickas till sjukförsäkringskassan. Juli

9 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet Rätt till förmåner vid invaliditet Invaliditetsrisken täcks av två pensionsformer: Invaliditetspension och statlig invaliditetspension. Följande personer har rätt till invaliditetspension i Estland: personer som är bosatta i Estland från 16 års ålder och fram till pensionsåldern och som har en permanent nedsättning av arbetsförmågan med minst 40 % och som fram till dagen för pensioneringen har haft sammanlagt minst ett års pensionsberättigande arbete i åldern år. Denna period förlängs med ett år vart tredje år, och uppgår till 14 år vid 60 års ålder. Personer som har en permanent nedsättning av arbetsförmågan på minst 40 % men som inte har tillräckligt många pensionsgrundande tjänsteår har rätt till en statlig pension på grund av arbetsoförmåga. För att vara berättigad till denna pension måste du ha varit bosatt i Estland under minst ett år, och du får inte ha pension från någon annan stat. Vid total arbetsoförmåga (100 %) kan en person inte försörja sig på grund av ett allvarligt funktionshinder till följd av en sjukdom eller skada. Vid partiell arbetsoförmåga (10 90 %) kan en person arbeta och försörja sig, men har inte kapacitet att utföra ett arbete som motsvarar den nationella normala arbetstiden (dvs. 40 timmar per vecka) på grund av ett funktionshinder till följd av en sjukdom eller skada. Omfattning Vid beräkningen av invaliditetspensionen används det högsta av de två följande beloppen: Ålderspensionsbeloppet beräknat utifrån personens pensionsberättigande tjänsteår och pensionsförsäkringskoefficienter (dvs. det normala ålderspensionsbeloppet). Ålderspensionsbeloppet för en person som har 30 pensionsberättigande tjänsteår. Invaliditetspensionsbeloppet motsvarar den procentuella nedsättning av arbetsförmågan som används vid beräkningen, men understiger aldrig det statliga pensionsbeloppet (rahvapensioni määr). Det statliga pensionsbeloppet är fastställt till 134,10 euro per månad. Den statliga invaliditetspensionen utgörs av den procentandel av den statliga pensionen som motsvarar nedsättningen i arbetsförmåga. Invaliditetspensionen och den statliga invaliditetspensionen beviljas för hela den period som arbetsoförmågan varar. Arbetsoförmåga kan fastställas för perioder på sex månader, ett år, två år, tre år, fem år eller fram till ålderspension, men inte längre än fem år. Om du har invaliditetspension överförs du till ålderspensionssystemet när du uppnår pensionsålder. Om du har statlig invaliditetspension överförs du till det statliga ålderspensionssystemet när du uppnår pensionsålder. Juli

10 Tillgång till förmåner vid invaliditet Ansökan ska lämnas till socialförsäkringsrådets regionala pensionskontor. Juli

11 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner Rätt till åldersförmåner Ålderspensionen bygger på tre pelare: Det statliga pensionssystemet (första pelaren). Obligatoriskt premiepensionssystem (andra pelaren, infördes i juli 2002). Frivilligt privat pensionssparande (tredje pelaren). Första pelaren Det statliga pensionssystemet har två nivåer: en inkomstpension och en statlig grundpension. Du som har arbetat i minst 15 pensionsberättigande år i Estland har rätt till ålderspension. Pensionsåldern är 63 år för män och 61,5 år för kvinnor. Pensionsåldern kommer gradvis att höjas för kvinnor så att pensionsåldern blir 63 år för både kvinnor och män Den statliga grundpensionen betalas ut till alla invånare som har fyllt 63 år och har bott i Estland i minst fem år före begäran om pension, men som inte haft minst 15 pensionsberättigande anställningsår i Estland. Den sökande måste ha bott i Estland i minst fem år omedelbart före begäran om pension. Endast pensionerna i första pelaren tas upp nedan. Andra pelaren Avgifterna till den andra pelaren är obligatoriska för personer som är födda efter För alla övriga löntagare är det frivilligt att delta i detta system. Tredje pelaren Finansieringen av de frivilliga pensionsförsäkringarna i den tredje pelaren sker i två former: pensionsförsäkringar via godkända privata försäkringsföretag och pensionsfonder som förvaltas av privata fondförvaltare. Omfattning Ålderspensionen består av tre kumulativa delar: Ett grundbelopp som utgör den solidariska delen i systemet (för närvarande 114,65 euro). En del som är knuten till anställningstiden under arbetsperioderna fram till den 31 december En pensionsförsäkringsdel som tillämpas för arbetsperioder från och med den 1 januari Juli

12 I pensionsformeln bygger rättigheter som har förvärvats före den 1 januari 1999 på tidsperioder, medan de nya pensionsrättigheterna från och med den 1 januari 1999 baseras på de inbetalda sociala avgifterna. Personer som inte har haft tillräckligt många pensionsberättigande anställningsår i Estland men som har fyllt 63 år och har bott i Estland under minst fem år före pensionen har rätt till en statlig pension som uppgår till det statliga pensionsbeloppet 134,10 euro De pensioner som betalas ut och de tre värden som avgör pensionsbeloppen indexeras årligen för att kompensera för höjningar i konsumentprisindex och intäkterna från de sociala avgifterna (20 % respektive 80 %). Enligt gällande skattelagstiftning i Estland är den del av den månatliga pensionen som överskrider 192 euro beskattningsbar. Vid beräkningen tas inte hänsyn till månader för vilka retroaktiva utbetalningar har gjorts, utan det är det faktiska belopp som betalas ut under en månad som beskattas. År 2012 var alla inkomster upp till 144 euro skattebefriade. Det är möjligt att gå i pension tidigare än den formella pensionsåldern (eller omvänt skjuta upp pensionen) under förutsättning av en försäkringsmatematisk justering. Tillgång till åldersförmåner Ansökan ska lämnas till socialförsäkringsrådets regionala pensionskontor. Förmånerna sätts in på mottagarens bankkonto. Juli

13 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner Rätt till efterlevandeförmåner Liksom för ålders- och invaliditetspensionerna täcks efterlevanderisken genom två slags pensioner: efterlevandepension och statlig pension för efterlevande. Familjemedlemmar som den avlidne hade försörjningsplikt för har rätt till pension under förutsättning att den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet hade tillräckligt många invaliditets- eller ålderspensionsberättigande tjänsteår. Om familjeförsörjaren inte uppfyllde detta villkor har de efterlevande rätt till en statlig efterlevandepension på villkor att den avlidne hade bott i Estland under minst ett år före sin död. Efterlevandepension och statlig pension betalas inte ut till personer som förvärvsarbetar, utom när det gäller barn under 18 år eller studerande som inte har fyllt 24 år och som bedriver heltidsstudier. Omfattning Den avlidnes maka/make, barn (och i vissa fall andra släktingar som syskon eller föräldrar) är förmånsberättigade under förutsättning att avgifterna har betalats in. Efterlevandepensionen beräknas på ett liknande sätt som pensionen vid arbetsoförmåga. Det högsta av de båda följande beloppen används vid beräkningen: Ålderspensionsbeloppet beräknat utifrån personens pensionsberättigande tjänsteår och pensionsförsäkringskoefficienter (dvs. det normala ålderspensionsbeloppet). Ålderspensionsbeloppet för en person som har 30 pensionsberättigande tjänsteår. Efterlevandepensionens faktiska belopp uppgår till 100 % av den teoretiska pensionen när försörjningsbördan omfattar tre personer eller fler, 80 % av den teoretiska pensionen när försörjningsbördan omfattar två personer, 50 % av den teoretiska pensionen när försörjningsbördan omfattar en person. Den statliga efterlevandepensionen beräknas enligt samma procentsatser men tillämpas på de statliga pensionsbeloppen. Ersättning vid dödsfall Syftet med begravningskostnadsförmånen är att hjälpa den som anordnar en begravning att täcka kostnaderna. Begravningskostnadsförmånen betalas endast ut till den kommun som anordnade begravningen om den avlidne inte har identifierats eller saknar anhöriga. Förmånens storlek fastställs av Riigikogu (Estlands parlament) varje budgetår. År 2012 uppgår förmånen till 191,74 euro. Tillgång till efterlevandeförmåner Ansökan ska lämnas till socialförsäkringsrådets regionala pensionskontor. Juli

14 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada Rätt till förmåner vid arbetsskada I Estland är det sociala skydd som ges vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar inte ett separat system. Kostnaderna för tillhörande sjukvård och sjukpenning betalas via sjukförsäkringssystemet. Ersättning för kortare frånvaro betalas ut via sjukförsäkringen. Vid längre frånvaro betalas den ut via pensionsförsäkringen. Följande risker täcks av försäkringen: olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. En förteckning över yrkessjukdomar fastställs genom en förordning från socialministeriet. Omfattning För olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar uppgår sjukpenningen till 100 % av lönen dvs. ersättningsnivån är högre än i andra fall (80 % beroende på behandlingsmetod). Sjukförsäkringskassan har rätt att kräva ut mellanskillnaden från den ansvarige arbetsgivaren. Bortsett från denna skillnad gäller samma regler som för sjukpenningen i övrigt. Om du blir permanent oförmögen att arbeta till följd av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom har du rätt till invaliditetspension som betalas ut genom den statliga pensionsförsäkringen. Den enda skillnad i reglerna för invaliditetspension är att det inte krävs någon lägsta försäkringsperiod för att ha rätt till ersättning. Vid dödsfall är arbetsgivaren skyldig att betala kostnaderna för begravningen. Arbetsgivaren kan även vara skyldig att betala kostnaderna för ytterligare tjänster, däribland läkemedel, hjälpmedel och resekostnader. Tillgång till förmåner vid arbetsskada Ansökan ska i första hand lämnas in till arbetsgivaren. Juli

15 Kapitel IX: Familjeförmåner Rätt till familjeförmåner Förmåner till barn Alla som är bosatta i Estland har rätt till familjeförmåner. Särskilda villkor, bland annat åldersrelaterade, gäller för vissa förmåner (se avsnittet Omfattning nedan). Föräldraförmåner Föräldraförmåner betalas ut till föräldrar eller vårdnadshavare som är föräldralediga och bor i landet. Vårdbidrag för barn betalas ut varje månad till föräldrar som tar hand om barn i förskoleåldern. Bidraget är inte inkomstberoende. Följande personer har rätt till vårdnadsbidraget: Personer som är föräldralediga fram till det att barnet fyller tre år. Personer som har barn mellan tre och åtta år och som även har ett barn som är yngre än tre år. Personer som har tre eller fler barn yngre än åtta år. Vårdbidraget betalas inte ut om föräldrapenning eller föräldraförmån betalas för barnet. Bidraget till familjer med minst sju barn betalas ut varje månad till föräldern, vårdnadshavaren eller den person som tar hand om minst sju barn och som får barnbidrag. Funktionshindrade barn har rätt till ett månatligt bidrag. Omfattning Förmåner till barn Förmånerna till barn omfattar följande typer av förmåner: Barnbidrag. Bidrag till ensamstående föräldrar. Barnbidrag för värnpliktiga. Bidrag för familjehemsplacering. Bidrag vid födelse. Adoptionsbidrag. Bidrag när ett barn blir myndigt. Bidrag till föräldrar som tar hand om minst sju barn. Juli

16 Barnbidrag Barnbidraget betalas ut varje månad. Det är inte behovsprövat. Det beräknas utifrån barnbidraget (9,59 euro) och finansieras genom statsbudgeten. Barn som går i grundskolan, går på gymnasiet eller går en yrkesutbildning, studerar heltid eller av medicinska skäl går någon annan typ av utbildning har rätt till barnbidrag fram till 19 års ålder. När barnet fyllt 19 betalas bidraget ut fram till skolårets slut. Barnbidrag för värnpliktiga Barnbidraget för värnpliktiga betalas ut för den värnpliktiges samtliga barn under militärtjänstgöringen och uppgår till fem gånger barnbidragsbeloppet per barn. Bidrag för familjehemsplacering Månadsbidraget för familjehemsplacering uppgår till sex gånger barnbidragsbeloppet. Detta bidrag betalas ut fram till dess barnet fyller 16 år, eller upp till 19 års ålder om barnet bedriver heltidsstudier. Bidrag till ensamstående föräldrar För barn där det saknas uppgifter om faderskap på födelseattesten finns ett bidrag för ensamstående föräldrar. Detta bidrag betalas ut en gång i månaden och uppgår till två gånger barnbidragsbeloppet. Bidrag vid barns födelse och adoptionsbidrag Ett bidrag vid barns födelse på 320 euro betalas ut vid varje födelse, utom om barnet är dödfött. Ett adoptionsbidrag på 320 euro betalas ut en gång per adopterat barn. Bidrag när ett barn blir myndigt Barn som inte har föräldrarna som vårdnadshavare och som har uppfostrats vid en socialvårdsinrättning eller en inrättning för barn med särskilda utbildningsbehov har rätt till ett myndighetsbidrag när de flyttar till en ny bostad och börjar föra ett självständigt liv. Bidraget uppgår till 40 gånger barnbidragsbeloppet. Föräldraförmån Genom föräldraförmånen garanteras en inkomst som motsvarar förmånsbeloppet för personer utan inkomst (100 % av referenslönen). Den betalas ut från dagen efter det att sista utbetalningen av föräldrapenningen har gjorts och upp till 435 dagar efter det att föräldrapenningen beviljades. Vårdnadsbidrag för barn Vårdbidragets storlek beror på antalet barn och barnens ålder. För varje barn under tre år uppgår bidraget till 38,35 euro. Dessutom finns ett kompletterande vårdbidrag på 6,40 euro per månad till föräldrar till barn under ett år. Juli

17 För familjer som har barn under tre år och dessutom har barn mellan tre och åtta år (eller som går ut första klass i grundskolan) betalas 19,18 euro per barn mellan tre och åtta år. Vårdbidraget betalas i tillägg till det vanliga bidraget oavsett om föräldern förvärvsarbetar eller inte. Bidrag till familjer som tar hand om minst sju barn Detta bidrag ska kompensera för inkomstbortfallet för en förälder som inte har möjlighet att arbeta heltid. På det sättet garanteras förälderns framtida sjukförsäkring, pensionsförsäkring och en högre ålderspension. Under 2012 uppgick bidraget till 2,2 gånger vårdbidraget, dvs. 168,74 euro. Bidrag för funktionshindrade barn För barn som är måttligt funktionshindrade uppgår bidraget till 270 % av socialförmånsbeloppet, och till barn med svåra funktionshinder uppgår det till 315 % av socialförmånsbeloppet. Socialförmånsbeloppet, som uppgår till 25,57 euro, fastställs av parlamentet i samband med omröstningen om statsbudgeten. Tillgång till familjeförmåner Ansökan skickas till socialförsäkringsrådet. Ansökan om familjeförmåner kan även skickas in elektroniskt genom medborgarportalen. Juli

18 Kapitel X: Arbetslöshet Rätt till arbetslöshetsförmåner Det sociala trygghetssystemet för arbetslöshet ligger på två nivåer: Arbetslöshetsförmåner i förhållande till inkomsten, finansierad genom obligatoriska avgifter till arbetslöshetsförsäkringen. Fast statlig arbetslöshetsersättning som finansieras genom den allmänna budgeten. Du måste vara inskriven vid arbetsförmedlingen för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner. Arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen omfattar alla anställda. Den omfattar inte egenföretagare, ledamöter i styrelser och tillsynsmyndigheter för juridiska personer och vissa tjänstekategorier i författningsenliga institutioner. För att ha rätt till arbetslöshetsförmåner måste du ha betalat in avgifter till arbetslöshetsförsäkringen under minst tolv månader under de senaste 36 månaderna. För att få arbetslöshetsförmån (töötuskindlustushüvitis) måste den sökande dessutom vara ofrivilligt arbetslös, utan aktivt arbete, arbetsför och i övrigt inte förhindrad att ta ett lämpligt arbete, tillgänglig för heltidsarbete, mellan 16 års ålder och pensionsålder, med undantag av personer med förtida pension, inskriven som arbetslös på arbetsförmedlingen, aktivt arbetssökande. Statligt arbetslöshetsbidrag Det statliga arbetslöshetsbidraget är behovsprövat och beviljas endast till arbetslösa vars inkomster ligger under bidragsbeloppet. För att få arbetslöshetsbidraget (töötutoetus) kan den sökande vara antingen frivilligt eller ofrivilligt arbetslös men måste uppfylla villkoren ovan. Dessutom ska den sökande vara bosatt i Estland och uppfylla de villkor och göra det som fastställs i en individuell plan för arbetssökande. Omfattning Arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförmånen uppgår till 50 % av din senaste lön (upp till högst tre gånger den genomsnittliga lönen) under de 100 första dagarna, därefter till 40 % av referensinkomsten. Juli

19 Arbetslöshetsförmånen betalas ut i sex månader till ett år, beroende på den sökandes avgiftsinbetalningar. Förmånen betalas ut den åttonde dagen efter begäran om ersättning, dvs. efter en karenstid på sju dagar. Arbetslöshetsförsäkringen omfattar även belopp (obetald lön, betald semester, avgångsvederlag) som löntagaren har rätt till vid massuppsägningar eller insolvens. Ersättningen finansieras helt genom arbetsgivaravgifter. De är beskattningsbara. Statligt arbetslöshetsbidrag Det statliga arbetslöshetsbidraget beräknas utifrån ett dagsbelopp som är 2,11 euro. En karenstid på sju dagar tillämpas, och bidraget betalas ut från och med den åttonde dagen efter inskrivningen vid arbetsförmedlingen. För vissa kategorier av arbetslösa, t.ex. studenter som nyligen tagit examen eller personer som har blivit uppsagda för att arbetsgivaren har tappat förtroendet för dem, är karenstiden upp till 60 dagar. Arbetslöshetsbidraget beviljas för högst 270 dagar. Denna period kan förlängas om du har mindre än 180 dagar kvar till att uppnå pensionsålder. En utbildningsersättning beviljas om du går en omskolningsutbildning. Denna ersättning bygger på dagsbeloppet 3,84 euro och betalas ut för varje utbildningsdag. Det statliga arbetslöshetsbidraget och omskolningsersättningen beskattas inte. Tillgång till arbetslöshetsförmåner Ansökan lämnas in till arbetslöshetskassan. Både det statliga arbetslöshetsbidraget och arbetslöshetsförmånen betalas ut till ditt privata bankkonto. Juli

20 Kapitel XI: Minimiresurser Rätt till förmåner som rör minimiresurser Försörjningsstöd Alla invånare med inkomst och tillgångar under en viss nivå är berättigade till stödet. Det finns inga nationalitets- eller ålderskrav. Huvudmålet med systemet är att garantera att familjer eller ensamstående efter att ha betalat sina bostadskostnader (inom fastställda gränser) fortfarande har medel till existensminimum. Parlamentet fastställer detta existensminimum varje år. Bidrag till funktionshindrade Socialförsäkringsförmånerna för funktionshindrade syftar till att hjälpa dem att leva självständigt och främja lika möjligheter och social integration genom att delvis kompensera för de merkostnader som funktionshindret medför. Bidragen ges i allmänhet till personer som har ett måttligt, allvarligt eller gravt funktionshinder som leder till ökade kostnader. Arbetslöshetsbidrag Se avsnittet om arbetslöshet. Omfattning Försörjningsstöd Försörjningsstödet fastställs på grundval av de minimikostnader som är förknippade med konsumtion av mat, kläder, fotbeklädnader och andra varor och tjänster som tillgodoser grundläggande behov. Försörjningsstödets månatliga belopp är följande: Ensamstående eller första person i hushållet: 76,70 euro. Varje ytterligare hushållsmedlem (inbegripet barn): 61,36 euro. Om den som mottar försörjningsstödet har en familj vars medlemmar samtliga är omyndiga (under 18 år) har denne rätt att få en tilläggsförmån (Täiendav sotsiaaltoetus) på 15 euro utöver försörjningsstödet. Förmånerna kan uppbäras under obegränsad tid. Förmånerna förnyas varje månad. Bidrag till funktionshindrade Det finns sju olika förmåner (bidrag för funktionshindrade barn, bidrag för funktionshindrade vuxna, assistentbidrag, bidrag för funktionshindrade föräldrar, utbildningsbidrag, rehabiliteringsbidrag samt vidareutbildningsbidrag). som är utformade för att bidra till att täcka kostnaderna för rehabilitering, behov av särskild utbildning eller utbildningsassistans, yrkesutbildning, personliga assistenter eller hjälpmedel, transporter, kommunikationer eller andra allmänna tjänster. Juli

21 Bidrag till vuxna med funktionshinder betalas ut varje månad för att delvis kompensera för de extra kostnader som orsakas av funktionshindret och de aktiviteter som föreskrivs i den individuella rehabiliteringsplanen, med undantag för aktiviteter som finansieras genom andra offentliga medel. De som får detta bidrag förväntas alltså använda det till rehabilitering och annan verksamhet som syftar till att förbättra deras funktionsförmåga, men de bestraffas inte om de inte gör det. När en ny rehabiliteringsplan utarbetas och graden av funktionshinder bedöms på nytt (varje halvår, varje år eller vart tredje år) görs en utvärdering av hur målen i den tidigare rehabiliteringsplanen har uppfyllts och vilka framsteg som har gjorts. Tillgång till förmåner som rör minimiresurser Försörjningsstöd Ansökan ska lämnas in senast den tjugonde dagen i månaden till den kommun där personen är stadigvarande bosatt. Den sökande ska ange namn och personnummer eller födelsedatum för de personer som kan beviljas försörjningsstöd. Ansökan ska omfatta dokument som styrker rätten att använda bostaden, inkomsten under den föregående månaden, netto efter inkomstskatt (inklusive de utbetalade bidragen till en ensamstående eller familjemedlemmar), fasta kostnader förknippade med bostaden som skulle betalas under månaden. När det finns tvivel om dokumenten som styrker inkomst och information om hemvist är riktiga ska dokumenten och informationen lämnas in för granskning till tull- och skattestyrelsens (Maksu ja Tolliamet) regionala enhet eller behörig handläggare vid befolkningsregistret. För att avgöra om ansökan om försörjningsstöd ska avslås på grundval av en egendomsbedömning har kommunens tjänstemän rätt att begära ytterligare information av den berörda personen eller andra personer (t.ex. om de har skäl att tro att den sökande har lämnat in falska uppgifter). Bidrag till funktionshindrade Bedömningen av graden av funktionshinder och de extra kostnadernas storlek görs av kommittéer av medicinska experter, men kriterierna och förfarandet skiljer sig kraftigt från dem som tillämpas vid bedömningar av arbetsförmåga. De medicinska experterna tar även hänsyn till om personens funktionsförmåga kan förbättras genom rehabilitering. Juli

22 Kapitel XII: Långtidsvård Rätt till långtidsvård Långtidsvård ges som en social naturatjänst och organiseras regionalt. Alla invånare som har fyllt 18 år och som bedöms vara vårdberoende är berättigade. Det finns ingen kvalifikationstid, men läkare, sjuksköterskor eller socialarbetare gör en behovsprövning och en bedömning av funktionsförmågan. Förmån för vårdgivare Förmåner för vårdgivare beviljas dem som hjälper personer med en viss grad av funktionshinder med vardagssysslor (betala räkningar, vid behov ordna transport till läkare eller bank) och även ger vård i hemmet (personlig assistans med måltider, kläder, tvätt; hemhjälp med städning, matlagning, inköp). Omfattning Ansvaret för långtidsvården har delats mellan hälso- och sjukvården och välfärdssystemet. Hälso- och sjukvården tillhandahåller vård av sjuksköterska, geriatrisk bedömning och hemsjukvård. Välfärdssystemet tillhandahåller långtidsvård i social omsorgsinrättning, dagcentertjänster (dagvård), sjukvård i hemmet och bostadstjänster samt andra sociala tjänster. För personer med den minsta graden av beroende finns sjukvård i hemmet eller dagvård. Även familjemedlemmarna är skyldiga att finansiera långtidsvården, men om de inte har tillräckligt med pengar kan kommunen ta ansvar för detta. Förmån för vårdgivare I vissa kommuner betalas denna förmån ut till den funktionshindrade. Villkoren bestäms av kommunen och kan därför variera. Huvudvillkoret är att vårdgivaren eller den familjemedlem som vårdar ska ha utsetts av kommunen. Beloppet varierar mellan olika kommuner. Tillgång till långtidsvård Ansökan om stöd ska lämnas in till behörig kommunal förvaltning. Omsorgsberoendet bedöms av en socialassistent, medan vårdbehovet bedöms av läkare. Staten har tagit fram ett instrument för kommunernas socialassistenter, så att de kan bedöma omsorgsbehovet. Juli

23 Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer samt användbara webbplatser Ytterligare information om villkor och enskilda socialförsäkringsförmåner kan erhållas från de offentliga institutionerna inom socialförsäkringssystemet. För socialförsäkringsfrågor som rör fler än ett EU-land kan du leta upp en kontaktinstitution i Europeiska kommissionens institutionsförteckning: Frågor om hur förmånerna påverkas om man är försäkrad i två eller flera medlemsstater bör riktas till: Socialministeriet: SOTSIAALMINISTEERIUM Gonsiori TALLINN Tfn: Fax: E-post: Socialförsäkringsrådet: SOTSIAALKINDLUSTUSAMET Lembitu TALLINN Informationslinje: Från utlandet: Fax: E-post: Estlands sjukförsäkringskassa: EESTI HAIGEKASSA Lembitu TALLINN Informationslinje: Från utlandet: Fax: E-post: Estlands arbetslöshetskassa: EESTI TÖÖTUKASSA Lasnamäe TALLINN Informationslinje: Från utlandet: Skype: tootukassa Juli

24 Finansministeriet: RAHANDUSMINISTEERIUM Suur-Ameerika TALLINN Estland Telefon: Fax: E-post: Juli

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Rumänien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Rumänien Dina socialförsäkringsrättigheter i Rumänien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET

SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET Det lagstadgade pensionssystemet är inkomstrelaterat och finansieras helt med avgifter (åtskilt från statsbudgeten), vilka ska ligga konstant på 18,5 % av den pensionsgrundande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE. 2006-03-24 Dnr 11113-2006. Serienummer 2006:5

RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE. 2006-03-24 Dnr 11113-2006. Serienummer 2006:5 Beräkning av antagen pensionsbehållning när den avlidne har arbetat i ett annat medlemsland inom EU/EES eller i Schweiz och försäkringsperioder fullgjorda i dessa länder beaktas Försäkringskassans ställningstagande

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; utfärdad den 26 september 2013. SFS 2013:747 Utkom från trycket den 8 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2004:781 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om handikappersättning och vårdbidrag; SFS 1998:703 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Regelverk Vårdnadsbidrag Datum 2011-05-02 Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Från och med den 1 september 2011 kan föräldrar i Alvesta kommun ansöka om vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:214 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011 1 (24) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bilaga 1 - Registeranalys av unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Innehåll Inledning... 2 Data och definitioner... 5 Inflödet till

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner EU-familjeförmåner En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller på

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor.

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor. Läkarförbundsnytt PENSIONSVALET Reformerad allmän pension En nyhet i det allmänna pensionssystemet är att man får göra individuella placeringar av de avsättningar som görs. Individuell avsättning premiereserv

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar införda till och med KF, 57 /2015 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden... 2 4 Ersättningar...

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet 1 Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-523-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 200-568-01, 2001-03-06

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Regler för barnomsorg i Trosa kommun

Regler för barnomsorg i Trosa kommun Regler för barnomsorg i Trosa kommun Gäller fr.o.m. 1 februari 2016 Antagen av: Humanistiska nämnden 2016-01-26, 6 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Skolkontoret Maria Kjellén Handläggare

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 Målnummer: 4659-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-20 Rubrik: Lagrum: En person som är anställd som personlig assistent åt sin

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Förenade kungariket

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Förenade kungariket Dina socialförsäkringsrättigheter i Förenade kungariket Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas.

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas. 2013-05-16 Förslag till kompletteringar i arvodesbestämmelserna. Tillägg i kursiverad stil 9. ledigheter, sjukdom mm Vid föräldraledighet och sjukdom kan landstingsråd, oppositionsråd och gruppledare för

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 0255/2003, ingiven av Gérard Keysers (fransk medborgare), om en påstådd dubbelbeskattning

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Regler för ersättningar/bidrag till icke anställda. Gäller från och med 2006-04-15

Regler för ersättningar/bidrag till icke anställda. Gäller från och med 2006-04-15 Regler för ersättningar/bidrag till icke anställda Gäller från och med 2006-04-15 Beslut Dnr: 1782/06-200 2006-04-05 Rektor Regler för ersättning/bidrag till icke anställda Karolinska Institutets verksamhet

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP) Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Till en statsanställd persons anhöriga Förmån som motsvarar grupplivförsäkring FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING Avtal Efter att en person (förmånslåtare) som har varit anställd av staten har avlidit

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer