Rikspolisstyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt identitetskort; beslutade den 13 augusti RPSFS 2009:14 FAP Utkom från trycket den 28 september 2009 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 29 första stycket passförordningen (1979:664), 24 första stycket förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort och 13 första stycket 1 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd. 1 kap. Inledning Tillämpning 1 Denna författning gäller både pass och nationellt identitetskort om inget annat anges. 2 kap. Ansökan Ärendehanteringssystem 1 Ansökan om pass eller nationellt identitetskort ska handläggas i Resehandlingssystemet (RES). I systemet ska följande beteckningar användas. Vanligt pass (V), extra pass (E), provisoriskt pass (P) samt nationellt identitetskort (ID). En ansökan får inte färdigbehandlas i RES förrän obligatoriska uppgifter har tillförts ärendet. Samtliga handlingar som varit aktuella i ärendet ska skannas in och antecknas på avsedd plats i RES. Skyddade personuppgifter Ansökan om pass eller nationellt identitetskort av person som har beviljats spärrmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter bör om möjligt handläggas av personal som har omfattande erfarenhet av sådana ärenden. I dessa ärenden bör inte handlingar som varit aktuella i ärendet skannas in i RES. 1

2 Reservrutin för vanligt och extra pass samt nationellt identitetskort 2 Om RES inte är tillgängligt ska formuläret Ansökan om resehandling (reservrutin) (RPS 531.4) användas som reservrutin. Sökandens fotografi och namnteckning fångas i reservrutinen för fotostationen. Ansökan ska i efterhand registreras i RES. Formuläret ska då skannas in och anteckningar noteras i ärendet. Fotografi 3 En digital bild av sökanden ska tas vid ansökan. Den ska uppfylla följande krav. 1. Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån. Hela huvudet ska vara synligt. Blicken ska vara riktad mot kamerans lins. 2. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt. 3. Bakgrunden ska vara ljus. Ansiktet ska vara jämnt belyst och det får inte finnas skuggor eller andra störande inslag i bakgrunden. 4. Pupillerna ska synas tydligt. Mörka glasögon får inte bäras i annat fall än då detta är påkallat av medicinska skäl. Reflexer får inte synas i glasögonen. 5. Huvudbonad får inte bäras. Undantag från förbudet att bära huvudbonad får medges för den som i dagligt bruk bär detta av religiösa eller andra särskilda skäl. Om en sökande åberopar religiösa eller andra särskilda skäl för att bära huvudbonad, behöver skälen inte styrkas. Särskilda skäl kan vara att sökanden vill bära huvudbonad till följd av medicinsk behandling. Fingeravtryck 4 Sökandens fingeravtryck ska tas av pekfingret på vänster och höger hand. Kan fingeravtryck inte tas av ett pekfinger ska avtryck istället tas i ordningen långfinger, ringfinger eller tumme. I RES ska antecknas från vilka fingrar fingeravtryck är taget. Fingeravtryck får inte tas av lillfingret. Om sökanden är permanent förhindrad att lämna fingeravtryck från de fingrar som anges i första stycket på en hand ska det antecknas i RES från vilken hand och finger fingeravtrycket är taget samt Kan ej lämna fingeravtryck från höger alternativt vänster hand. I RES ska även antecknas vilken skada på handen som utgör permanent hinder att lämna fingeravtryck. Om sökanden är permanent förhindrad att lämna fingeravtryck från de fingrar som anges i första stycket på både höger och vänster hand ska det antecknas i RES Kan ej lämna fingeravtryck från någon av händerna. I RES ska även antecknas vilken skada på händerna som utgör permanent hinder att lämna fingeravtryck. 2

3 Är sökanden tillfälligt förhindrad att lämna fingeravtryck från de fingrar som anges i första stycket på en eller båda händerna ska ett provisoriskt pass utfärdas. RPSFS 2009:14 Namnteckning 5 Enligt 1 första stycket passförordningen (1979:664) och 3 första stycket förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort ska ansökan undertecknas av sökanden. För personer som av någon anledning inte kan teckna sitt namn, ska texten Kan ej underteckna / not able to sign användas. En namnteckning är en persons särpräglade sätt att vanemässigt skriftligen återge sitt namn. Personbevis 6 Ett personbevis som ges in vid ansökan får inte vara äldre än en månad. Om sökanden saknar personnummer, ska polismyndigheten lämna en begäran till Skatteverket om att ett samordningsnummer fastställs. Vårdnadshavares medgivande vid ansökan om pass 7 Vårdnadshavares medgivande enligt 1 andra stycket 3 passförordningen (1979:664) ska lämnas på formuläret Bilaga till passansökan (RPS 531.2) eller på annat likvärdigt sätt. Formuläret eller handlingen ska undertecknas av barnets vårdnadshavare eller, om barnet har två vårdnadshavare, av båda vårdnadshavarna. Respektive vårdnadshavares namnteckning ska vara bevittnad. Ett medgivande ska vara daterat och får inte vara äldre än en månad. Vid ansökan av den som är under 18 år bör minst en vårdnadshavare närvara vid ansökningstillfället. Den som bevittnar en namnteckning bör vara myndig. Samma person kan bevittna båda namnteckningarna. I så fall bör bevittnandet ske under varje vårdnadshavares namnteckning. Vid tveksamhet om riktigheten i en vårdnadshavares eller ett vittnes namnteckning bör den kontrolleras. En vårdnadshavare bör inte bevittna den andre vårdnadshavarens namnteckning. 8 Framgår det inte av uppgift från Polisens person- och adressregister i RES vem som är vårdnadshavare ska detta styrkas genom en kopia av lagakraftvunnen dom eller beslut. 3

4 9 Enligt 7 2 passlagen (1978:302) kan pass utfärdas trots att vårdnadshavares medgivande saknas, om det finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass. Exempel på synnerliga skäl är när en av vårdnadshavarna vistas utomlands och det är uppenbart att dennes medgivande skulle ha lämnats eller, när det gäller barn placerade i familjehem utan särskilt förordnande av domstol i vårdnadsfrågan, den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna kan anses bruten. 10 Om ett passärende gäller fråga om att utan vårdnadshavares medgivande utfärda pass för ett barn under arton år, ska passmyndigheten enligt 3 andra stycket passförordningen (1979:664) inhämta yttrande från en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrande ska inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har starkast anknytning till. Ett yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart att passansökan ska bifallas. En socialnämnds tillstyrkan till att pass utfärdas kan inte utan vidare ersätta samtycke från den ena vårdnadshavaren. Polismyndigheten bör alltid göra en självständig bedömning av om det finns synnerliga skäl att bevilja ansökan. Exempelvis bör polismyndigheten försöka utröna anledningen till att ett medgivande saknas. Giltighetstid för barn som saknar namn 11 Ska pass utfärdas för barn för vilket förnamn inte är anmält till Skatteverket, får giltighetstiden inte vara längre än till dagen innan barnet blir tre månader gammalt. Istället för namn ska texten Ej namngiven pojke/flicka / Unnamed boy/girl användas. 4 Ansökan av svensk medborgare som är bosatt utomlands 12 Ansöker någon som är bosatt utomlands om pass eller nationellt identitetskort i Sverige, ska det genom utredning klarläggas att sökanden är svensk medborgare. Utredningen ska dokumenteras i RES. 3 kap. Spärr m.m. av pass och nationellt identitetskort 1 Om den för vilken ett pass eller nationellt identitetskort är utställt uppger att ett giltigt pass eller nationellt identitetskort har stulits eller förkommit, ska en anmälan upprättas i RAR-systemet. En spärrmarkering om den stulna/förkomna resehandlingen ska därefter skyndsamt göras i RES. Där ska även K-diarienumret i RAR anges.

5 En spärrmarkering i RES får inte hävas om ett pass eller nationellt identitetskort är anmält som stulet eller förkommet. I samband med att en anmälan upprättas om ett stulet eller förkommet pass eller nationellt identitetskort ska den för vilken resehandlingen är utställd upplysas om att resehandlingen kommer att spärras och att spärrmarkeringen inte får hävas. RPSFS 2009:14 Uppgift i RES om stulen eller förkommen resehandling vidarebefordras av Rikspolisstyrelsen till Schengen Information System (SIS) och Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, varefter resehandlingen spärras även internationellt. Den för vilken ett pass eller nationellt identitetskort är utställt bör därför uppmanas att, för det fall den spärrade resehandlingen skulle återfinnas, inte använda sig av den eftersom det finns en stor risk att i så fall bli nekad inresa i ett annat land. 2 Om ett pass eller nationellt identitetskort, som anmälts som stulet eller förkommet och som spärrats, återfinns av den för vilken resehandlingen är utställd eller upphittas av annan ska det makuleras. Har ett upphittat pass eller nationellt identitetskort inte anmälts som stulet eller förkommet ska det, om den för vilken resehandlingen är utställd inte kan anträffas, makuleras och destrueras. De åtgärder som vidtagits med det återfunna/upphittade passet eller nationella identitetskortet ska antecknas i RES. 3 Uppgift om underrättelse till polismyndighet enligt 23 a eller 23 b passförordningen (1979:664) ska antecknas i RES. 4 kap. Kontroll av sökandens uppgifter m.m. 1 Polismyndigheten ska noggrant kontrollera den sökandes identitet. 2 Identiteten ska styrkas genom att sökanden uppvisar 1. ett giltigt vanligt eller extra svenskt pass eller nationellt identitetskort, 2. ett giltigt svenskt körkort, 3. ett av statlig myndighet utfärdat eller av behörigt organ certifierat och giltigt tjänste- eller identitetskort, 4. ett identitetskort för folkbokförda i Sverige eller 5. en skriftlig försäkran som intygar att sökandens uppgifter om identiteten är riktiga och som har lämnats av en a) vårdnadshavare, b) familjehemsförälder, c) god man, d) myndigt barn eller barnbarn, e) förälder, f) ett myndigt syskon, g) mor- eller farförälder, 5

6 h) make eller maka, i) sambo, j) registrerad partner, k) arbetsgivare (behörig firmatecknare) eller l) tjänsteman vid en kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden. Den som lämnar en sådan försäkran som avses i första stycket 5 ska vara närvarande vid identitetskontrollen av sökanden och därvid styrka sin egen identitet genom någon sådan identitetshandling som anges i första stycket 1 4. En intygsgivare som avses i första stycket 5 b och c ska styrka sitt uppdrag genom uppvisande av beslut. En arbetsgivare eller tjänsteman som sägs i första stycket 5 k l ska i den skriftliga försäkran ange sin relation till sökanden. En försäkran från en arbetsgivare får inte godtas, om sökanden har varit anställd hos denne kortare tid än ett år. Kan sökanden inte styrka sin identitet på sätt som sägs i första stycket får polismyndigheten godta att identiteten styrks på något annat tillförlitligt sätt. I RES ska antecknas på vilket sätt identiteten i så fall har styrkts. 3 En uppvisad identitetshandling ska granskas med avseende på äkthet. I RES ska antecknas med vilket slag av identitetshandling sökanden eller person som anges i 2 första stycket 5 har styrkt sin identitet samt handlingens nummer och giltighetstid. För svenskt körkort ska personnummer och giltighetstiden anges. Uppstår det tveksamhet om ett certifierat tjänste- eller identitetskort med ett visst nummer har utfärdats för sökanden eller person som avses i 2 första stycket 5, bör en kontroll göras hos utfärdaren eller tillverkaren av kortet. 4 Om sökanden vid ansökan om ett nytt pass eller nationellt identitetskort uppger att en giltig resehandling är förstörd, stulen eller har förkommit, ska de omständigheter beträffande detta som sökanden lämnar antecknas i ansökan. När en sådan uppgift lämnas ska den kontrolleras i RAR och RES. Saknas en anmälan eller spärrmarkering, ska en sådan göras skyndsamt enligt 3 kap Om det vid ansökningstillfället framkommer att passhinder kan föreligga ska en undersökning göras genom slagningar i misstankeregistret (MR), belastningsregistret (BR), personefterlysningsregistret (EPU) och kriminalvårdsregistret (KVR). Vidare ska kontroll göras om passhinder kan föreligga enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och konkurslagen (1987:672). 6

7 5 kap. Utlämnande av vanligt eller extra pass samt nationellt identitetskort 1 Vid ansökningstillfället ska sökanden tillfrågas hos vilken polismyndighet eller utlandsmyndighet passet eller det nationella identitetskortet ska hämtas ut. Om sökanden vid en senare tidpunkt meddelar att resehandlingen ska hämtas hos en annan polismyndighet eller utlandsmyndighet ska detta antecknas i RES. Resehandlingen ska sändas som värdepost till den myndigheten. När passet lämnas ut ska datum för utlämnandet antecknas i RES. 2 Enligt 28 passförordningen (1979:664) ska passmyndigheten makulera ett gällande pass när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än provisoriskt pass eller extra pass eller, om han eller hon av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, när det nya passet lämnas ut. Enligt 21 förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort ska makulering ske när innehavaren ansöker om ett nytt nationellt identitetskort eller, om innehavaren har behov av det tidigare nationella identitetskortet under handläggningstiden, när det nya kortet lämnas ut. Uppgift om makuleringen ska antecknas i RES. 6 kap. Förvaring, påminnelse och förstöring 1 Färdiga pass och nationella identitetskort ska förvaras i ett låst förvaringsutrymme hos polismyndigheten i väntan på att de lämnas ut. 2 Om ett pass eller ett nationellt identitetskort inte har avhämtats inom den tid som polismyndigheten finner skälig, ska myndigheten sända en påminnelse i vanligt brev till sökandens folkbokföringsadress. En påminnelse bör sändas till sökanden senast tre månader efter det att handlingen har utfärdats. Normalt bör endast en påminnelse sändas. 3 Om ett pass eller ett nationellt identitetskort inte har avhämtats inom skälig tid efter det att en påminnelse har sänts till sökanden, ska polismyndigheten makulera och destruera handlingen. En uppgift om detta ska antecknas i RES. Polismyndigheten bör makulera och destruera passet eller det nationella identitetskortet tidigast en månad efter det att en påminnelse har sänts till sökanden. 7

8 7 kap. Ändring i vanligt pass 1 Polismyndigheten får göra ändringar i ett utfärdat vanligt pass om det behövs för att begränsa passets giltighetstid eller giltighetsområde. Den nya uppgiften ska antecknas på den sida i passet som är avsedd för myndighetens särskilda noteringar. Uppgiften ska antecknas även i RES. 2 Under den ändrade texten ska myndighetens stämpel anbringas tillsammans med datum och underskrift av beslutande tjänsteman. 8 kap. Provisoriskt pass Giltighetstid 1 Giltighetstiden för ett provisoriskt pass ska anpassas till den tid som sökanden behöver för att genomföra en resa eller flera resor i en omedelbar följd. Om sökanden behöver passet för en resa till ett land, vilket kräver att passet vid inresa ska vara giltigt under en viss minsta tid, får giltighetstiden anpassas till det kravet. Giltighetstiden får dock, enligt 13 passförordningen (1979:664), inte överstiga sju månader. Anledningen till att ett provisoriskt pass utfärdas ska antecknas i RES. Utfärdas ett provisoriskt pass för en sökande som ska genomföra flera resor i en omedelbar följd, bör en anteckning göras om att passet gäller för flera resor under viss angiven tid. Anteckningen bör göras på den sida i passet som är avsedd för myndighetens särskilda noteringar, enligt följande exempel: Passet gäller för mer än en resa från och till Sverige under tiden Under anteckningen anbringas myndighetens stämpel tillsammans med datum och underskrift av beslutande tjänsteman. Anteckningen förs även in i RES. Pass som har tagits om hand 2 Om en polismyndighet har tagit hand om ett provisoriskt pass enligt 13 passförordningen (1979:664) ska det destrueras av myndigheten. Om giltighetstiden för passet inte har gått ut, ska dessutom en anteckning om att det tagits om hand göras i RES. Saknas uppgifter i RES om ett pass som har tagits om hand, bör kontakt tas med den polismyndighet som har utfärdat passet. Destruktion av passet bör göras tidigast tre månader efter makulering. 8

9 Manuellt utskrivet provisoriskt pass - reservrutin 3 Om RES inte är tillgängligt, ska formuläret Passansökan (RPS 531.3) användas som reservrutin för provisoriskt pass. I formuläret ska passtyp anges med beteckningen P (provisoriskt). Vid utfärdande av provisoriskt pass i dessa fall ska vid ansökningstillfället fotografering ske med digitalkamera. Ansökan ska i efterhand registreras i RES. Formuläret med foto ska då skannas in och anteckningar noteras i ärendet. 4 Vid en manuell utskrift av ett provisoriskt pass ska uppgifterna textas på personsidan med en kulspetspenna som ger arkivbeständig blå eller svart text. 5 Kön ska anges med K/F för kvinna och M/M för man. 6 Födelsetid, datum för utfärdande och datum för passets sista giltighetsdag ska anges. Dag och år ska anges var för sig med två siffror, med dag först och år sist. Däremellan ska månad anges, med de tre första bokstäverna i månadens namn på svenska och därefter de tre första bokstäverna i månadens namn på engelska enligt följande mönster: Den 13 oktober 1951 skrivs 13 OKT/OCT Sökanden ska i närvaro av den som lämnar ut passet skriva sitt namn i den provisoriska passboken. 8 När behövliga uppgifter har fyllts i, fotografiet har satts fast och sökanden har skrivit sin namnteckning ska personsidan lamineras. Fotografiet ska därefter stämplas med en präglingspress, så att ungefär en fjärdedel av stämpeln täcker övre högra delen av fotografiet. Utlämnande av provisoriskt pass 9 När passet lämnas ut ska datum för utlämnandet noteras i ansökningsformuläret och antecknas i RES. Passformulär m.m. 10 Polismyndigheten ska beställa passformulär hos AB Svenska Pass. En beställning får motsvara högst sex månaders beräknad förbrukning. 11 Passformulär ska omedelbart registreras i RES när de tas emot av polismyndigheten. Om ett passformulär saknas, ska en anmälan i RAR upprättas och formuläret spärras i RES. 12 Formulär som innehåller feltryck eller tillverkningsfel ska makuleras och därefter sändas till Rikspolisstyrelsen. Anteckning därom ska göras i RES. 13 Formulär som på grund av felskrivning inte har resulterat i ett utfärdat pass ska makuleras och därefter destrueras. Anteckning därom ska göras i RES. 9

10 14 En inventering av passformulär ska göras varje månad. Inventeringen ska dokumenteras. Om inventeringen visar att uppgifter om mottagna passformulär och utfärdade pass inte stämmer överens, ska polismyndigheten omedelbart utreda orsaken och vidta lämpliga åtgärder. I förekommande fall ska förkomna passformulär spärras i RES. 15 Passformulär och präglingspress för pass ska förvaras på ett sätt som innebär att de inte är åtkomliga för obehöriga. 16 Polismyndigheten ska utse en befattningshavare med särskilt ansvar för att registrering och inventering av passformulär genomförs samt för att passformulär och präglingspress förvaras säkert. 9 kap. Extra pass 1 Enligt 14 passförordningen (1979:664) får extra pass utfärdas för en passinnehavare som för sitt arbete eller av annat särskilt skäl har behov av mer än ett giltigt pass. Sökandens underlag till ansökan om extra pass ska innehålla uppgift om den tid under vilken sökanden behöver detta. Uppgifterna i underlaget ska antecknas i RES. Vid beslut om bifall till ansökan om extra pass ska även sista giltighetsdag anges i RES. Särskilda skäl kan föreligga t.ex. om 1. sökanden ska resa till länder mellan vilka det råder sådana politiska förhållanden som gör det omöjligt att resa in i ett av länderna med ett vanligt pass, vilket har använts för en resa till ett annat av länderna, 2. sökanden vid en resa måste ha sitt vanliga pass inlämnat hos en utländsk myndighet för att erhålla visering eller uppehållstillstånd avseende en annan resa, eller 3. ett vanligt pass har fulltecknats genom inrese-, utrese- eller viseringsstämplar innan passets giltighetstid har gått ut och det i passet finns en visering som fortfarande gäller. 10 kap. Återkallelse och indragning 1 Beslut att återkalla ett pass eller ett nationellt identitetskort ska handläggas enligt återkallelserutinen i RES. 2 Om ett beslut om återkallelse av pass begränsas att gälla för viss tid (provisorisk återkallelse) ska den tiden antecknas i RES. Beslut att häva en provisorisk återkallelse av ett pass ska antecknas i RES. 3 När ett pass dras in enligt 27 passförordningen (1979:664) ska beslut och motivering antecknas i RES. 10

11 11 kap. Makulering av pass eller nationellt identitetskort 1 Makulering av pass ska ske genom att 1. främre pärmen, personsidan och sidorna 3 4 hålslås med hålslag på tre ställen, eller 2. främre pärmen, personsidan och sidorna 3 4 hålslås på tre ställen med hålstans i form av fyruddig stjärna med minimimått 10 x 10 mm. 2 Makulering av nationellt identitetskort ska ske genom att 1. handlingen hålslås med hålslag på tre ställen, eller 2. handlingen hålslås på tre ställen med hålstans i form av fyruddig stjärna med minimimått 10 x 10 mm. 3 Pass som är försett med chip samt nationellt identitetskort ska makuleras på ett sådant sätt att chip och antenn görs obrukbara. Dras ett pass in enligt 27 passförordningen (1979:664) och är passet försett med chip, ska det makuleras på ett sådant sätt att chip och antenn inte förstörs. Detsamma gäller vid makulering av ett nationellt identitetskort som reklameras på grund av fel. 4 Ett nationellt identitetskort som reklamerats på grund av fel ska makuleras och sändas till Rikspolisstyrelsen tillsammans med en redogörelse för anledningen till makuleringen, alternativt en kopia av indragningsbeslutet. Vad som sägs i första stycket gäller också pass som dragits in enligt 27 passförordningen (1979:664) och makulerats enligt 28 1 samma förordning. 5 Makulerat pass och nationellt identitetskort som inte lämnas tillbaka till innehavaren eller sänds till Rikspolisstyrelsen ska destrueras av polismyndigheten. 12 kap. Manipulerat pass eller nationellt identitetskort 1 Bestämmelser om polismyndighetens hantering av förverkade falska eller på annat sätt manipulerade pass eller nationella identitetskort finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar (FAP 102-2). 13 kap. Avläsning av information i lagringsmedia 1 Polismyndigheten ska tillhandahålla avläsningsutrustning så att innehavaren av ett pass eller nationellt identitetskort kan ta del av den information som finns lagrad i dokumentets lagringsmedia (chip). 11

12 14 kap. Undantag 1 Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2009, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt identitetskort (RPSFS 2008:13, FAP 530-1) ska upphöra att gälla. På Rikspolisstyrelsens vägnar BENGT SVENSON Staffan Tilling (Polisavdelningen) 12

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om passhantering vid polismyndigheterna; beslutade den 19

Läs mer

Vissa frågor om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Vissa frågor om identitetskort för folkbokförda i Sverige PROMEMORIA Datum Dnr 2015-05-25 1 31 278865-15/111 Vissa frågor om identitetskort för folkbokförda i Sverige Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige SKV 720 utgåva 5 Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag

Läs mer

Registrering av hotellgäster

Registrering av hotellgäster Registrering av hotellgäster Det finns inget krav på att alla personer som bor på ett hotell ska registreras av den som driver hotellet. För utländska hotellgäster gäller däremot särskilda krav på registrering

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av passlagen och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av passlagen Ärende Regeringen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud;

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 14 juli 2014 beslutade dåvarande chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask, att uppdra åt hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Eva Lönqvist

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

2. Bedömning 2 (7) 2.1. Bakgrund Registrering av spärr

2. Bedömning 2 (7) 2.1. Bakgrund Registrering av spärr 2 (7) 2. Bedömning 2.1. Bakgrund Schengenavtalet innebär att personkontrollerna har tagits bort mellan de länder som deltar i samarbetet och att människor därför kan röra sig fritt inom hela Schengenområdet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.; beslutade den 9 augusti

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2004:16) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i passlagen (1978:302); SFS 2005:655 Utkom från trycket den 13 september 2005 utfärdad den 1 september 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om passlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:652 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen; beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet;

Läs mer

FAP-artikel 272-1. 272-1 RPS F för polisens befattning med den yttre utlänningskontrollen (passkontrollen); RPS FS 1986:4 FAP 272-1

FAP-artikel 272-1. 272-1 RPS F för polisens befattning med den yttre utlänningskontrollen (passkontrollen); RPS FS 1986:4 FAP 272-1 FAP-artikel 272-1 272-1 RPS F för polisens befattning med den yttre utlänningskontrollen (passkontrollen); RPS FS 1986:4 FAP 272-1 Utkom från trycket 1986-03-01 RPS F för polisens befattning med den yttre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Tillämpning av ny förordning om identitetskontroller

Tillämpning av ny förordning om identitetskontroller SKRIVELSE 1 (6) Datum 2015-12-30 Diarienr (åberopas) A544.009/2015 Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Gränspolissektionen Tillämpning av ny förordning om identitetskontroller Sammanfattning

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Id-kort för folkbokförda i Sverige

Id-kort för folkbokförda i Sverige Id-kort för folkbokförda i Sverige Betänkande av Id-kortsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsdataförordning; utfärdad den 23 april 2009. SFS 2009:321 Utkom från trycket den 6 maj 2009 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken;

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 juni 2011 631/2011 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i utlänningslagen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 5 december 2011.

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Identitetskontroll - legitimering av patient

Identitetskontroll - legitimering av patient Riktlinje Process: Patientprocesser Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2016-11-07 Faktaägare: Ulrika Sjögren, Verksamhetsutvecklare Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Riktlinjer för egendomsskydd

Riktlinjer för egendomsskydd Dnr UFV 2015/589 Riktlinjer för egendomsskydd Fastställda av Universitetsdirektören 2015-06-03 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna 4 3 Mål 4

Läs mer

Uppehållstillstånd gästforskare

Uppehållstillstånd gästforskare Uppehållstillstånd gästforskare Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Hosting agreement (mottagningsavtal) Ansökan om uppehållstillstånd Beslut UT-kort Familjemedlemmar Förlängning Steg 1 Hosting agreement

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

ELEV Efternamn Förnamn Personnummer. Eventuell inackorderingsadress. VÅRDNADSHAVARE Efternamn Förnamn Telefonnummer

ELEV Efternamn Förnamn Personnummer. Eventuell inackorderingsadress. VÅRDNADSHAVARE Efternamn Förnamn Telefonnummer PERSONUPPGIFTER ELEV Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postnummer och ort Klass Eventuell inackorderingsadress Telefonnummer VÅRDNADSHAVARE VÅRDNADSHAVARE Är båda föräldrarna vårdnadshavare och sammanboende

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar. Dir.

Kommittédirektiv. Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar. Dir. Kommittédirektiv Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar Dir. 2017:90 Beslut vid regeringssammanträde den 17 augusti 2017 Sammanfattning

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD 1(5) Insändes till: Sundsvalls kommun Stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling Ansökan insänds till den kommun där den sökande är folkbokförd ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien.

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumservice AB Box 24092 104 50 Stockholm ANGÅENDE VISUM TILL INDIEN Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumansökningar

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer