Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning"

Transkript

1 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen , kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande Sara Helmerssn, bygg- h miljöhef Tre Strömberg, enhetshef bygglv Ann-Christine Karlssn, sekreterare Margaretha Hedin, registratr Titti Gustafssn, registratr Ann-Catrine Söderbak, pjektledare för adressättning Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats h tid Bygg- h miljökntret , Kl 10:15 Underskrift Sekreterare Ann-Christine Karlssn Paragraferna rdförande L. Mats Hultin Justerande Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Ptkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag rgan Bygg- h miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ptkllet Bygg- h miljökntret, Estunavägen 14, Nrrtälje Underskrift Ann-Christine Karlssn Utdragsbestyrkande

2 NRRTÄLJE BYGG- h MILJÖNÄMND Närvalista klkan: 10:00-10:45 LEDAMÖTER NÄRVAR NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) rdf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagessn (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer () vie rdf X Rbert Benius (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v rdf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Nrstedt (s) X Kai Larssn (mp) X VTE RING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVAR NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Nrström (m) X X B Hansn (m) X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Jhanssn () X Mats Hållén (fp) X Emil Perssn (s) X Pul Ahlgren (s) X X Kristina Dtz (s) X Fred Anderssn (v) X Jhannes Kn Kärkkäinen (mp) X VTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 NRRTÄLJE KMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- h miljönämnden Innehållsförtekning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare / Närvarätt 2. Allmän infrmatin 3. Delgivningar/Meddelanden 4. Dnr Snö 1:23 i Söderbykarl församling. Föreläggande m städning h brttransprt av bilar, lastbilar m.m. Dnr Månatlig eknmisk uppföljning för periden t..m mars månad Dnr Delårsrapprt 1 för Bygg- h miljönämndens verksamhet EXTRA ÄRENDE Dnr Yttrande avseende förfrågan m redvisning av vilka taxr inm Bygg- h miljönämndens verksamhetsmråde sm Kmmunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till t.ex. KPI. 44 PSTADRESS Bx 808, Nrrtälje RGANISATINSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFN TELEFAX E-PST PLUSGIR WEBB BANKGIR B Y-G-G - CH MILJÖKNTRET

4 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (1) bmn 38 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med rdförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesptkll, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:15 på Bygg- h miljökntret. Närvarätt Vid dagens sammanträde ges tjänstekvinna Margaretha Hedin (registratr), Titti Gustafssn (registratr) samt Ann-Catrine Söderbak (pjektledare) rätt att närvara vid dagens sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida i / s t w w i I V I Sammanträdesdatum KMMUN Bygg-h miljönämnden (1) bmn 39 Allmän infrmatin - Belägenhetsadresser (enl utbildningsplan) - Genmgång av delegatinsbeslut - Genmgång av överklagade beslut samt prinipiellt viktiga beslut. Bygg- h miljönämnden beslutar att lägga infrmatinen till handlingarna Justerare /- / //p // Justerare /l i Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att bevilja psitivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arhlma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arhlma 15:2, Lundberg) Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att bevilja psitivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arhlma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arhlma 4:13, Örtendahl, 15:3, Tjernkvist). Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att avvisa överklagande avseende strandskyddsdispens h bygglv på fastigheten Blidö 1: Länsstyrelsen upphäver beslutet att avvisa överklagandet avseende frågan m strandskyddsdispens h bygglv sm för sent inkmmet. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygglvet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken m att lägga ner V A-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvhlmen, Mäskören h Palten, på fastigheten Gräsken 1:12 mfl. - Det anmälda arbetet, nedläggingar av VA-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvhlmen, Mäskören h Palten, kan utföras i huvudsak enligt anmälan, med föreläggande m vissa försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gärdsnäs 1:5. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Nrrtälje kmmuns beslut den 29 nvember 2012 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Gärdsnäs 1:5. Kmmunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avskrivning av anmälan m felplaerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende avskrivning av anmälan m felplaerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid av G. Jardh. Handlingarna överlämnas till mark- h miljödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut m strandskyddsdispens på fastigheten Hårnaka 5:6. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ). - Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Anders Grenstedt h Astrid Liebe. Handlingarna överlämnas till mark- h miljödmstlen. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande -V

8 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Dispens från strandskyddsbestämmelserna h tillstånd från reservatsföreskrifterna för traktrväg/stig, flytt av tältplats samt nya infrmatinsskyltar inm Lidö naturreservat, Lidö 1:2. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny traktrväg/stig, anläggande av en ny tältplats samt anläggande av nya infrmatinsskyltar i enlighet med ansökan. - Länsstyrelsen beviljat med stöd av 7 kap 7 MB tillstånd att utan hinder av föreslrifterna för naturreservatet Lidö anlägga traktrväg/stig, anlägga ny tältplats h nya infrmatinsskyltar enligt i enlighet med ansökan. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddsbestämmelserna för ersättning av befintlig byggnad med gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18a MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. (bilaga 2). Sm tmtplats ska gälla den yta sm avgränsats i bilagal. - Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i fördnandet till skydd för landskapsbilden. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avs. fastigheten Lövsångaren 7 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Lutz. Handlingarna överlämnas till Mark- h miljödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande gällande Mra 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid av P-0 h Marianne Hast. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NRRTÄLJE KMMUN Bygg- h miljönämnden SAMMANTRADESPRTKLL Sammanträdesdatum (13) Sida bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Mra 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid Inger h Gunnar Hlmgren. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten xhalsö 2: Länsstyrelsen beslutat med stöd av 19 kap 3 b tredje styket miljöbalken upphäva Nrrtälje kmmuns beslut den 22 nvember 2012 att medge strandskyddsdispens för brygga. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd gällande gäststuga, pl h friggebd. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheterna Riala-Sättra 1:123 h 1:124. ( ) - Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 har överklagats i rätt tid av Christer Halvarssn. Handlingarna överlämnas till mark- h milj ödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsens , betekn Anmälan angående sluttäkning etapp 1 samt överbyggnad med en mttagningsyta för täkmassr vid Ryatippen. - Länsstyrelsen förelägger Hlmen Paper AB m vissa, i beslutet angivna försiktighetsmått sm ska gälla för sluttäkningen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut m bygglv för ett båthus på stenkista på fastigheten Räknö 1:15. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande KJ

10 JLj NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut m att inte vidta åtgärder med anledning av en anmälan m lvliga åtgärder på fastigheten Simpnäs 1:98. - Länsstyrelsen upphäver beslutet h återförvisar ärendet till nämnden för frtsatt handläggning. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut att meddela psitivt förhandsbesked för uppförande av tre enbstadshus på fastigheten Singö-Söderby 6:7. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Skeppsmyra S:13. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b punkt (MB) att prövning ska ske av Nrrtälje kmmuns beslut den 18 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avskrivning av ärende angående klagmål på bristande städning på Kriminalvårdsanstalten i Nrrtälje, Skgen 1. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 m upphävande av Nrrtälje kmmuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:16. - Överklagandet har kmmit in i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelse , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 m upphävande av Nrrtälje kmmuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:17. - Överklagandet har kmmit in i rätt tid. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Svartlöga 3:43 h 3:99 (ärendenr AB08810). Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att avskriva ärende angående laga uppförd nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svartlöga 3: Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av bygg- h miljönämndens beslut m beviljande av bygglv för fasadändring på fastigheten Tälje 2:80. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 2:80 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 8 april 2013 har överklagats i rätt tid av Krister Walterssn Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Muddring h anläggande av brygga på fastigheten Väddö-Tmta 5: Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genmföras sm redvisats i anmälningshandlingarna med vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö 6:70. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b punkt 1 (MB) att prövning ska ske av Nrrtälje kmmuns beslut den 22 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för uppförande av bastu, två bryggr h befintlig sjöbd på fastigheten. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut gällande strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Åkerö 7:4. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd till transprt av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Jhn Martin Transprt AB tillstånd till transprt av avfall i den mfattning h på de villkr sm anges i beslutet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd till transprt av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Samtek AB tillstånd till transprt av avfall i den mfattning h på de villkr sm anges i beslutet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd för nedgrävning av häst. - Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt ansökan. Tillståndet är giltigt till h med den 6 maj Justerare Utdragsbestyrkande

13 NRRTÄLJE SAMMANTRADESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖDMSTLEN Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 ktber 2012 i ärende nr Återförvisning av ärende m lägenhetsanmälan avseende buller h damning på fastigheten Fasterna-Råby 2:30. - Mark- h milj ödmstlen avvisar överklagandet. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 18 deember 2012 i ärende nr strandskyddsdispens på fastigheten Fjäll 5:43. - Mark- h milj ödmstlen avslår överklagandet (Bygg- h miljönämnden beviljade 14 juni 2012 strandskyddsdispens för brygga). Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2012 i ärende nr bygglv för på fastigheten Furusund 2:97. - Mark- h milj ödmstlen avslår överklagandet. (Bygg- h miljönämnden beviljades nvember 2009 bygglv för ett enbstadshus, vilket länsstyrelsen senast upphävde ) Dnr Ptkll från mark- h miljödmstlen , mål nr M , aktbil. 10 Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Gvstanäs 4:106 - nu fråga m syn. - Mark- h miljödmstlen avslår yrkandet m syn i målet. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Bygg- h miljönämndens beslut den 14 februari 2013 att avvisa inkmmen överklagan avseende Malstaby 4:20. - Mark- h milj ödmstlens Dm att avslå överklagandet har vunnit laga kraft. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 1/fy 1/ y f

14 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖDMSTLEN frts... Dnr Dm från Mark- h miljödmstlen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 april, dnr , h avseende förhandsbesked för nybyggnatin av bstadshus på fastigheten Rilanda 4:1. - Mark- h miljödmstlen avslår överklagandet. (Bygg- h miljökntret beviljade förhandsbesked för ett bstadshus 17juli 2011, vilket länsstyrelsen upphävde h återförvisade till nämnden för frtsatt handläggning) Dnr Yttrande till mark- h miljödmstlen , Mål nr M Avseende ansökan m tillstånd till återuppförande h tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby3:l. - Med anledning av Bygg- h miljönämndens arbetsutsktts tidigare fattat beslut i ärendet, vidhåller Bygg- h miljönämnden sitt ställningstagande. Dnr Kungörelse från mark - h miljödmstlen , mål nr M avd 3. - Mark h miljödmstlen håller huvudförhandling h syn trsdagen den 23 maj 2013, kl avseende Stridsby 3:1 i Nrrtälje tingsrätt. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr avseende strandskyddsdispens för fritidshus inm fastigheten Sunda 1:17. - Mark- h milj ödmstlen avvisar yrkandet m att förhandsbesked ska beviljas h avslår överklagandet i övrigt. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 22 nvember 2012 i ärende nr avseende avvisat överklagande gällande bygglv på fastigheten Södra Nånö 1:35. - Mark- h miljödmstlen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖÖVERDMSTLEN Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P Överklagande av mark- h miljödmstlens beslut i mål nr P avseende inhibitin av bygglv på fastigheten Mra 1:55 - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P Överklagande av mark- h miljödmstlens dm i mål nrp avseende förhandsbesked för enbstadshus på fastigheten Skederids-Mälby 2:1 - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P , akt.bil 3 Överklagande av mark- h miljödmstlens dm i mål nr P avseende avvisat överklagande på fastigheten Tälje 2:4 (Banvallen 2) - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. HÖGSTA DMSTLEN Ptkll från Högsta Dmstlen , mål nr Ö , akt.bil 2 Överklagande av mark- h miljööverdmstlens beslut i mål nr avseende tillstånd till prövning i hvrätt av mål m strandskyddsdispens på fastigheten Närtuna-Ubby 2:15. - Mark- h miljödmstlens beslut får enligt lag h meddelad fullföljdshänvisning inte överklagas. Högsta dmstlen avvisar därför. Hjelms överklagande. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse m avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Stra Åkerby 7:8 h 7:10. - Förrättningen har avslutats den 22 april 2013 utan sammanträde. Dnr Underrättelse m avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Söderby-Ekeby 1:5 h 3:14. - Förrättningen har avslutats den 5 april 2013 med sammanträde. KMMUNFULLMÄKTIGE Dnr Beslut från Kmmunfullmäktige , dnr KS Årsredvisning 2012 för Nrrtälje kmmun h kmmunknernen. Dnr Beslut från Kmmunfullmäktige , dnr KS Redvisning av nämndernas internkntll 2012 ÖVRIGT Dnr Beslut från Havs h Vattenmyndigheten , dnr Förlängning av tid avseende dispens från det generella förbudet mt att dumpa avfall i ett vattenmråde; här dumpning av muddermassr i Vidinges vattenmråde. - Havs- h vattenmyndigheten beslutar att den tidigare dispensen från de 13 januari 2010 (dnr ) gäller till h med den 31 mars övrigt gäller tidigare meddelade villkr h mfattning för dispensen (beslut ). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar ÖVRIGT frts... Dnr Skrivelse från Livsmedelsverket , dnr 1263/2013 avseende rapprteringsskyldighet för kntllmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kntll utförd De kmmunala nämnder sm är kntllmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen ska senast den 31 januari 2015 till Livsmedelsverket rapprtera in de uppgifter sm framgår av Livsmedelsverkets anvisning till rapprtering av livsmedelskntllen 2014 (daterad ). Dnr Underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Btt mt mrådesskydd (Sunda 1:60, laga plaering av fritidshus utanför fastighetsgräns) - Förundersökning inleds inte. Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att btt sm hör under allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är preskriberad. Dnr Reg bj ffeniven Beslut från Södra Rslagens miljö- h hälsskyddsnämnd , nr , avseende tillfälligt tillstånd i slutet sällskap den 8 maj Tillstånd beviljat enligt ansökan Dnr Slrivelse/rekmmendatin från KSL (Kmmunförbundet Stkhlms Län) , dnrksl/12/0024. Klimat- h Energistrategi för Stkhlms län. - KSLs styrelsen beslutade den 21 mars 2013 att rekmmendera kmmunerna att anta Klimath energistrategin för Stkhlms län. Denna rekmmendatin ersätter tidigare utsänd daterad PERSNAL Carl Wesslén, livsmedelsinspektör, anställd (påbörjas ) Mnia Ryding, pjektanställd, upphör Sandra Keskisarja, livsmedelsinspektör, avslutar anställning Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 30 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden (13) Sida bmn 40 Delgivningar / Delegatinsbeslut Delegatinslista /beslut fattade på delegatin (diarium ByggR) under tiden Delegatinslista/beslut fattade av miljö- h hälsskyddsenheten h livsmedelsenheten (diarium Es) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 r-i "S 3 rn m 2 -b C W m JU» In «F ~.2 i= F.2 i: F R 2. M h- 3 a «2 in 5" 4J ST in i 2 t C (U <u w re C :0 H (/) C31 V ~ T") (fl 8. * 5 "2 i :0 2 m (fl ö <? (fl C/> "S E : I i «3 "D :< a g.e ai-}=! > rtj <N a w _ -a : II < a> E ) "2 C < tt) 00 - ^ ^ C i M S en. ^ >1 ) >-j -P C tn

20 E > 5 pj rsi "8 A si Ä in D i V) 4^ ) JU "3 ra 55 4J = i E - ä u 'C ±J l Ä > E H. ru 1 C? < < CD R rö UJ TÄ C S E C z. r-i UJ ÄG > > 1- < > >- C C/) 6 Cd C I/} E CD -. <f, XI / f / y 0),! *3 CJ w i< D N U! 2 <u Dl C (N C! i Dit! 1 >- 3 Dl 4-1 C 'r </> J i <N SJ I S ^ EP w J J 2 > C (N ( (N se J= Dl Dl XI > C C J L. XI is > " T 12 w T3 C Dl Dl I Dl Dl b C" C (/) XI X) I in Ul : E-B 5 «<

21 C _y g 3 rm S ö 2.2 h F 3 u/ C (0 4-* (0 u öl "3 ) ra 55 a ii T3 ai öl >- h 3 E ^ ni =<l >.fi 17 [k < :< > W C ^ in g S " 13 2 C s rvj i " :< C rm 01 >, 01x1 >- >- C C >- Dl XI C JS IJ2 T3. </! = 0) 'UJ n a: i ««> v:, VD V 2 ^ 2>? rj. «^ -, H (N 1 (/) ±i T C 1 _ F a) x: g, rg m a 1» i 01 C IN Cd 0) 3 C u2 TH >. XI l/l P TJ5 5 iig 01S s "1 ig w it S-E > ) C qz L. fe* "-m >. 0 i_ 0 1 ai 2* 1 C t

22 4-" ii ) w «"2 M - F JU <0 F j.2 i= F (G W "55 55 s in ) 0) fe si 1 -S ^»i g i " 5 > 5 LS 1 ID S VD S C rn (fl 1 ^ rs (fl 1 2.g < L ru (A.SL K :< T3 C ^ *3 :< C t ti C h XJ < tu _ l C lic >- J C XI L j=> : y 2 CD L "m C (N C ii > w 1 0 Dl >"a = Dl l- Dl > > DI -y >- ra C 01 = I _ ^ Dl 2 ÖI, >- S = l "öi 9- Dl E >- C ^

23 _^ 2 J3.2 4-> W JU 'C e J M 2 F.2 -b F Tö IBI» ) "3 ) 55 -v a lut > gl 01 Dl C a) C >- Dl C ai > > lut gl lut gl 01 Dl 0) D) J C C >- 0) C >- 1 CM I * U «P S? fi E i E * VD :0 0) " i «M VD VT) :0 Vt S i t 4-1 (A UJ ««J <- fe > ig 01 " Z C < g > C rf uj I < TJ C I :< C ' P.2 1 J2 "D :m 45 C 2 < J E i-a 2 rh Dl C IN >. C ib 2 rh a> ai Ti 01 l rh rh -g : - VD VD t <N (N rh rh ^ rh gg rsi 1 IN - strar ad av v bef. Dl >, JE rh D1X1 rh >. > > C IN C C L C IN ~ 01 Dl D1X5 > C C 01 T3 TJ C UJ Dl 'C Ja Dl *- T3 >. 1 > 0) > it- > Di.b >. i > > C C C f f / IM

24 E > S (D rm VD "i L J2 l 3 N, - {j C <p «.2 i3 t m g, t» i! fi C.SJ H (_ C *d F t ' ^ l JJ J J CJ t- > 3 C ru ru ) E S 5 5 (N 3? C (N j -v. 4_j _0 -rj 3 l C wi i <u >. h i S IN rh r= rs I E st U.0 ru C rm :< C i!2 E - C ^TJ = C i : S= > := F rh EN rm z UJ 19 :< > t z L _J I id > t U i < F TJ > t i V - >-rh u rm S e i 'n < J 0) J '.J JD 01 2 S (N F 3 (3 t S Si < UJ X C t Sr " 5 2 i_ <u :0 > T3 > 0 01 Öi l >- C

25 w p. E S,3 rm ru + > uj "35 ru l 175 a > "5 ID 0) re (fl ; 0) CM,? ^ ra :0 rh 1 10 :0. :0, a> i 00 " C : 5 E ' E rm l T3 rh 0 a ID (fl al ( al V) 5 g U-l UJ < < > > X I al al L 00 rm 43!8 5! > Dl u > > >. m C flj u a V " E fm :< CD,4 /I //// 5, rh i JJ " i u- n3 rh -> ti C VH > rh? rm xi es I C rm C ai ui >, ai ai xi > J rh a 01 ) 3 *= XI 01 i -a a U IN IL ti

26 m rh * > C (fl C '-P <a 13 D) W 2 C <*> 2 Jb 3? C IN Dt ra V) 3 t~ i > J H C C <u in «) 13 <u i_ 4-1 ^ C :0 M (fl t CD N Si : J Ifl U E «* J V) > * ^ < CD 3 => 2 2 " J5 tu ^ = E S-s-3=C! 5 K *i a D) n > <=n l l ai " i xi 4-> - > tn >, : ) : Dl t; ix: ' X> > 01 0) >- y XI <= x: rö ^ ) i ~ *- C TJ 1 3 ) C ~. -a w > >* > i i T3 E^ t» 2 0) 3 0) X) JZ C (N CuDl-IC IN <-J ö +3 <-> IN i X =, IN _ gj ni _ S rh D1X1 ti > J2 C N C 01.E C J- 1 ) = Ti rj- P C t 5 < 1 CD t 5 E E El V. Ut

27 > B 3 rm a >. 4-1 C.2 C,2. tn 2 <" M.2 -b 3 i rm ( 4-».2 "55 ) =? C rm 71 (0 I" H ai = ) "3,1- ID S w _y th * ja t x: J i i a 3 ra x: u ) ) 73 ra a, «> = S s * UJ z (- UJ 6 ti C W C :< ti T CD ) T3 4-> 2 CD <U rh D C rm :< a X3 4-> J 0).y - 8 8, ra 01 X: TD T3 J J,J- ~ ) > ra -2! ) aixi >> C J n-p " 3 S tn E ) J.E. p

28 2 a a M W C I S3 ra g. (fl Si C 2? 5 F 43 Dl a; <u <u F 43 F.2 i» 43 1 ru (A C 43 re ) 1 é rh 0) UJ ö N 1 CD I CD N UJ < CD F Z CD " 1 C i ^ :< I > B < >. D w Dl Dl '43 >> Ig * >- : jb JS w fr Dl >.E T? <U n EP. rh *=! > ' ^ 00 "i A? "8-1 1 h. i ai (N l Dl xi Z H 2 >, C (NI I- C DI D1X) > ai 2 rh Dl E >- C0 (N m

29 43 C J M F jj m rh ) 55 > 01 I- C l 4J 3 Öl ru ger rm 1 l UD <u : 00 XI l > L. rm i <D l ra _i l XI rm rh VD VD :0 1/7 w _i _i (A! nd ök pu eif iks ASU ai ra i ^ vy L in L z p di 5 < Z 2 g i CD C L CD > > C C "D C rm g z i < C Ö L i_ -y S _ i i Z rh l C > p C rm C 4b,- i 2 i >- s S 2 v B v- C!S 2 l i E 5- C ^ t 6 (J a) i; i I -.E E b > C ra X 1 V

30 > I rm -g? T-) in L C Ä i " " i g L 3 CM.2 4b F.2 4b.2 -fa F.2 43 (C 4-* w w re ) J m w a > C <u (fl J a rm * g j_, Cl t v: u L ID g F L 2 t?3 3 E f C rh rh 9. CD 2 VD w rh x: 3 rh S ja ** (fl 2 «: S CD CD -3 S "D E rm i? s / fl t/1 >j Vi,/ i < < a: ai L L in C* => C «L Z UJ 1 z UJ < \ < X x: in tid 1 it 1 > 1 Dl D) L > X! rh VD '43, n 4 > rh Dl, rm rh Dl > rm C C >- : F i5 2 = ^ C CD Di :< > 0 L Z CD 6 ^ rx ty i- - ; W Dl l iir T3 Dl F L 1 3 X L. l/l J in in XJ a _. i>i VJI n -ri _ ri f 2 rh IL? L? Z rh -f XI >>tlig : C C rm C te > I rm LL. a> L L Dl D) l >- >--P rh S rm Di 2- rh Dl t >- rm ^

31 13 (M ( 4-1 W t C ( n 4-1 N rh : T3 U) 42 «rh «rh rm > -t- 1 0) l Z rh IX) C r\l C > ai

32 S J3 F F (N ( W wi ( ) "3 5 5 S IN Dl >.E ^ CL 7 i i.>» ) > K- C < i " 31 S 1 a. 1, 2 t E «a rs F C 3 s? *? ^ 11 2 i ^ S rvi 1 > C" g ran, S _ XI >- > C IN C I C (N > K 4 > E > 4J i ' t- C lt3 Dl >-X) XI 01 M CL ~ 5 _ F E Z C CD Z g F" 2 9 di t a g 2 5 Dl 0) Dltf >. 3 Dl Dl XI >- C C 0) C (N C : 5 i ' _ E X3 ^ l <S : r a Ej, <a, Dl t-.f l 3 >j5 s- in UJ» $ rh t/) t W 5. rh i ITJ iu3 >-'C C U. i l A

33 C t..e >> T t» C (fl C ib a -53 ««3 i) F *4 t 3 Z3 t rh "55 4W ru ) 0) "i 3 C CN n 55 >«J H C -5 t 2 t ~ Il 2 t 4J 2. i C (D (A ) </i CM TJ J 001 SS rh 1 (fl rh rh 1 S (fl i J 4J C CTi rm UJ (5 > C UJ UJ UJ 5 'g rm L 10 <N >- et rh UJ H b UJ t (J3 i< 6 > i UJ C > UJ << I UJ <U rh X) C (N < C J " ra j 2 < <u X) 4-> C ) t- : < ra Tra 4? 2 < J n <5 - l t/) J >- <-> i XI XI J 4J C. > i-, 0) <" C T " 2 ra _ i ra, C l- 0) ~ j l D"S.G a ra :< 3 i ra ra xi E 1 rh ra w 2. rh P C rm < u C 2 ra w t xi rm < i rh ^ X> fl) > - i *> 9- K aixi -H C fl) få

34 t/l rh CL 0) >. fl tn 5 s (0 2. ffl C ai n (75 0) K- C Tö E ^.. (0 0) (5 x l > > Dl <0 *D f. r _ C Dl Dl 2 l 1^ i = n >. VD > S u XI VD xi n rm >- 1 >- r 1 fj, IT) u l- 00 rm!g :0 rh > rh > E rh rm 2> (M 1 ^ rm z l i-i l Z i g; i E Z rh rh >- >> C rm C 1 C rm C.V 1 C rm V 2. rh rm w > Si ) CD < > i ixi >- C 01

35 -2. h t= ) P 4J C f ) ) x AJ l w i! E E aj H S rm ( +-> w ui (0 n «"53 ra a <u (fl 0) m TI <u k re +J ^ C :0 M (/) : R -H 00 N 4-1 = Dl 0) ra 3 E E 0) rrtäl i 0). XJ rm X rh re IP, ö m 03 N ' V) i U> z > > _ Dl n t/1 Dl (U >- <D > M 03 et > rh 1 ^ 5 W fl 0) <VJ \T P ir» rh Dl g> m 4-1 (/) S Ä 1 J3 a) 5 z UJ Nt ( i > 03 fs 0É d,3,<j DI <U rh- X3 C rm g) Z :< rm xi ui rh» rsl U- j ~ (/i 3 -P \P m ^ > " 4-> 1/1 Dl Dl XI > p 03 J Z rh tn fi ^ I ^ rh Dl D1X) > P E fl l/l.2 ^ p : 01 E - P < < >

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer