Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning"

Transkript

1 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen , kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande Sara Helmerssn, bygg- h miljöhef Tre Strömberg, enhetshef bygglv Ann-Christine Karlssn, sekreterare Margaretha Hedin, registratr Titti Gustafssn, registratr Ann-Catrine Söderbak, pjektledare för adressättning Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats h tid Bygg- h miljökntret , Kl 10:15 Underskrift Sekreterare Ann-Christine Karlssn Paragraferna rdförande L. Mats Hultin Justerande Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Ptkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag rgan Bygg- h miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ptkllet Bygg- h miljökntret, Estunavägen 14, Nrrtälje Underskrift Ann-Christine Karlssn Utdragsbestyrkande

2 NRRTÄLJE BYGG- h MILJÖNÄMND Närvalista klkan: 10:00-10:45 LEDAMÖTER NÄRVAR NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) rdf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagessn (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer () vie rdf X Rbert Benius (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v rdf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Nrstedt (s) X Kai Larssn (mp) X VTE RING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVAR NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Nrström (m) X X B Hansn (m) X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Jhanssn () X Mats Hållén (fp) X Emil Perssn (s) X Pul Ahlgren (s) X X Kristina Dtz (s) X Fred Anderssn (v) X Jhannes Kn Kärkkäinen (mp) X VTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 NRRTÄLJE KMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- h miljönämnden Innehållsförtekning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare / Närvarätt 2. Allmän infrmatin 3. Delgivningar/Meddelanden 4. Dnr Snö 1:23 i Söderbykarl församling. Föreläggande m städning h brttransprt av bilar, lastbilar m.m. Dnr Månatlig eknmisk uppföljning för periden t..m mars månad Dnr Delårsrapprt 1 för Bygg- h miljönämndens verksamhet EXTRA ÄRENDE Dnr Yttrande avseende förfrågan m redvisning av vilka taxr inm Bygg- h miljönämndens verksamhetsmråde sm Kmmunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till t.ex. KPI. 44 PSTADRESS Bx 808, Nrrtälje RGANISATINSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFN TELEFAX E-PST PLUSGIR WEBB BANKGIR B Y-G-G - CH MILJÖKNTRET

4 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (1) bmn 38 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med rdförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesptkll, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:15 på Bygg- h miljökntret. Närvarätt Vid dagens sammanträde ges tjänstekvinna Margaretha Hedin (registratr), Titti Gustafssn (registratr) samt Ann-Catrine Söderbak (pjektledare) rätt att närvara vid dagens sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida i / s t w w i I V I Sammanträdesdatum KMMUN Bygg-h miljönämnden (1) bmn 39 Allmän infrmatin - Belägenhetsadresser (enl utbildningsplan) - Genmgång av delegatinsbeslut - Genmgång av överklagade beslut samt prinipiellt viktiga beslut. Bygg- h miljönämnden beslutar att lägga infrmatinen till handlingarna Justerare /- / //p // Justerare /l i Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att bevilja psitivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arhlma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arhlma 15:2, Lundberg) Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att bevilja psitivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arhlma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arhlma 4:13, Örtendahl, 15:3, Tjernkvist). Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att avvisa överklagande avseende strandskyddsdispens h bygglv på fastigheten Blidö 1: Länsstyrelsen upphäver beslutet att avvisa överklagandet avseende frågan m strandskyddsdispens h bygglv sm för sent inkmmet. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygglvet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken m att lägga ner V A-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvhlmen, Mäskören h Palten, på fastigheten Gräsken 1:12 mfl. - Det anmälda arbetet, nedläggingar av VA-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvhlmen, Mäskören h Palten, kan utföras i huvudsak enligt anmälan, med föreläggande m vissa försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gärdsnäs 1:5. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Nrrtälje kmmuns beslut den 29 nvember 2012 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Gärdsnäs 1:5. Kmmunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avskrivning av anmälan m felplaerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende avskrivning av anmälan m felplaerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid av G. Jardh. Handlingarna överlämnas till mark- h miljödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut m strandskyddsdispens på fastigheten Hårnaka 5:6. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ). - Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Anders Grenstedt h Astrid Liebe. Handlingarna överlämnas till mark- h miljödmstlen. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande -V

8 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Dispens från strandskyddsbestämmelserna h tillstånd från reservatsföreskrifterna för traktrväg/stig, flytt av tältplats samt nya infrmatinsskyltar inm Lidö naturreservat, Lidö 1:2. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny traktrväg/stig, anläggande av en ny tältplats samt anläggande av nya infrmatinsskyltar i enlighet med ansökan. - Länsstyrelsen beviljat med stöd av 7 kap 7 MB tillstånd att utan hinder av föreslrifterna för naturreservatet Lidö anlägga traktrväg/stig, anlägga ny tältplats h nya infrmatinsskyltar enligt i enlighet med ansökan. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddsbestämmelserna för ersättning av befintlig byggnad med gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18a MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. (bilaga 2). Sm tmtplats ska gälla den yta sm avgränsats i bilagal. - Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i fördnandet till skydd för landskapsbilden. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avs. fastigheten Lövsångaren 7 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Lutz. Handlingarna överlämnas till Mark- h miljödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande gällande Mra 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid av P-0 h Marianne Hast. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NRRTÄLJE KMMUN Bygg- h miljönämnden SAMMANTRADESPRTKLL Sammanträdesdatum (13) Sida bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Mra 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid Inger h Gunnar Hlmgren. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten xhalsö 2: Länsstyrelsen beslutat med stöd av 19 kap 3 b tredje styket miljöbalken upphäva Nrrtälje kmmuns beslut den 22 nvember 2012 att medge strandskyddsdispens för brygga. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd gällande gäststuga, pl h friggebd. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheterna Riala-Sättra 1:123 h 1:124. ( ) - Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 har överklagats i rätt tid av Christer Halvarssn. Handlingarna överlämnas till mark- h milj ödmstlen. Dnr Beslut från Länsstyrelsens , betekn Anmälan angående sluttäkning etapp 1 samt överbyggnad med en mttagningsyta för täkmassr vid Ryatippen. - Länsstyrelsen förelägger Hlmen Paper AB m vissa, i beslutet angivna försiktighetsmått sm ska gälla för sluttäkningen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut m bygglv för ett båthus på stenkista på fastigheten Räknö 1:15. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande KJ

10 JLj NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut m att inte vidta åtgärder med anledning av en anmälan m lvliga åtgärder på fastigheten Simpnäs 1:98. - Länsstyrelsen upphäver beslutet h återförvisar ärendet till nämnden för frtsatt handläggning. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut att meddela psitivt förhandsbesked för uppförande av tre enbstadshus på fastigheten Singö-Söderby 6:7. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Skeppsmyra S:13. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b punkt (MB) att prövning ska ske av Nrrtälje kmmuns beslut den 18 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avskrivning av ärende angående klagmål på bristande städning på Kriminalvårdsanstalten i Nrrtälje, Skgen 1. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 m upphävande av Nrrtälje kmmuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:16. - Överklagandet har kmmit in i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Beslut från Länsstyrelse , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 m upphävande av Nrrtälje kmmuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:17. - Överklagandet har kmmit in i rätt tid. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut m avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Svartlöga 3:43 h 3:99 (ärendenr AB08810). Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av beslut att avskriva ärende angående laga uppförd nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svartlöga 3: Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av bygg- h miljönämndens beslut m beviljande av bygglv för fasadändring på fastigheten Tälje 2:80. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 2:80 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 8 april 2013 har överklagats i rätt tid av Krister Walterssn Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Muddring h anläggande av brygga på fastigheten Väddö-Tmta 5: Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genmföras sm redvisats i anmälningshandlingarna med vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN frts... Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , betekn Prövning av Nrrtälje kmmuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö 6:70. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b punkt 1 (MB) att prövning ska ske av Nrrtälje kmmuns beslut den 22 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för uppförande av bastu, två bryggr h befintlig sjöbd på fastigheten. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Överklagande av ett beslut gällande strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Åkerö 7:4. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd till transprt av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Jhn Martin Transprt AB tillstånd till transprt av avfall i den mfattning h på de villkr sm anges i beslutet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd till transprt av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Samtek AB tillstånd till transprt av avfall i den mfattning h på de villkr sm anges i beslutet. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , betekn Tillstånd för nedgrävning av häst. - Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt ansökan. Tillståndet är giltigt till h med den 6 maj Justerare Utdragsbestyrkande

13 NRRTÄLJE SAMMANTRADESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖDMSTLEN Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 ktber 2012 i ärende nr Återförvisning av ärende m lägenhetsanmälan avseende buller h damning på fastigheten Fasterna-Råby 2:30. - Mark- h milj ödmstlen avvisar överklagandet. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 18 deember 2012 i ärende nr strandskyddsdispens på fastigheten Fjäll 5:43. - Mark- h milj ödmstlen avslår överklagandet (Bygg- h miljönämnden beviljade 14 juni 2012 strandskyddsdispens för brygga). Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2012 i ärende nr bygglv för på fastigheten Furusund 2:97. - Mark- h milj ödmstlen avslår överklagandet. (Bygg- h miljönämnden beviljades nvember 2009 bygglv för ett enbstadshus, vilket länsstyrelsen senast upphävde ) Dnr Ptkll från mark- h miljödmstlen , mål nr M , aktbil. 10 Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Gvstanäs 4:106 - nu fråga m syn. - Mark- h miljödmstlen avslår yrkandet m syn i målet. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Bygg- h miljönämndens beslut den 14 februari 2013 att avvisa inkmmen överklagan avseende Malstaby 4:20. - Mark- h milj ödmstlens Dm att avslå överklagandet har vunnit laga kraft. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 1/fy 1/ y f

14 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖDMSTLEN frts... Dnr Dm från Mark- h miljödmstlen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 april, dnr , h avseende förhandsbesked för nybyggnatin av bstadshus på fastigheten Rilanda 4:1. - Mark- h miljödmstlen avslår överklagandet. (Bygg- h miljökntret beviljade förhandsbesked för ett bstadshus 17juli 2011, vilket länsstyrelsen upphävde h återförvisade till nämnden för frtsatt handläggning) Dnr Yttrande till mark- h miljödmstlen , Mål nr M Avseende ansökan m tillstånd till återuppförande h tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby3:l. - Med anledning av Bygg- h miljönämndens arbetsutsktts tidigare fattat beslut i ärendet, vidhåller Bygg- h miljönämnden sitt ställningstagande. Dnr Kungörelse från mark - h miljödmstlen , mål nr M avd 3. - Mark h miljödmstlen håller huvudförhandling h syn trsdagen den 23 maj 2013, kl avseende Stridsby 3:1 i Nrrtälje tingsrätt. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr avseende strandskyddsdispens för fritidshus inm fastigheten Sunda 1:17. - Mark- h milj ödmstlen avvisar yrkandet m att förhandsbesked ska beviljas h avslår överklagandet i övrigt. Dnr Dm från mark- h miljödmstlen , mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 22 nvember 2012 i ärende nr avseende avvisat överklagande gällande bygglv på fastigheten Södra Nånö 1:35. - Mark- h miljödmstlen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- CH MILJÖÖVERDMSTLEN Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P Överklagande av mark- h miljödmstlens beslut i mål nr P avseende inhibitin av bygglv på fastigheten Mra 1:55 - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P Överklagande av mark- h miljödmstlens dm i mål nrp avseende förhandsbesked för enbstadshus på fastigheten Skederids-Mälby 2:1 - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. Dnr Ptkll från mark- h miljööverdmstlen , mål nr P , akt.bil 3 Överklagande av mark- h miljödmstlens dm i mål nr P avseende avvisat överklagande på fastigheten Tälje 2:4 (Banvallen 2) - nu fråga m prövningstillstånd. - Mark- h miljööverdmstlen meddelar inte prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap 5 lagen m mark- h miljödmstlar inte överklagas. HÖGSTA DMSTLEN Ptkll från Högsta Dmstlen , mål nr Ö , akt.bil 2 Överklagande av mark- h miljööverdmstlens beslut i mål nr avseende tillstånd till prövning i hvrätt av mål m strandskyddsdispens på fastigheten Närtuna-Ubby 2:15. - Mark- h miljödmstlens beslut får enligt lag h meddelad fullföljdshänvisning inte överklagas. Högsta dmstlen avvisar därför. Hjelms överklagande. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 NRRTÄLJE KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- h miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse m avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Stra Åkerby 7:8 h 7:10. - Förrättningen har avslutats den 22 april 2013 utan sammanträde. Dnr Underrättelse m avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Söderby-Ekeby 1:5 h 3:14. - Förrättningen har avslutats den 5 april 2013 med sammanträde. KMMUNFULLMÄKTIGE Dnr Beslut från Kmmunfullmäktige , dnr KS Årsredvisning 2012 för Nrrtälje kmmun h kmmunknernen. Dnr Beslut från Kmmunfullmäktige , dnr KS Redvisning av nämndernas internkntll 2012 ÖVRIGT Dnr Beslut från Havs h Vattenmyndigheten , dnr Förlängning av tid avseende dispens från det generella förbudet mt att dumpa avfall i ett vattenmråde; här dumpning av muddermassr i Vidinges vattenmråde. - Havs- h vattenmyndigheten beslutar att den tidigare dispensen från de 13 januari 2010 (dnr ) gäller till h med den 31 mars övrigt gäller tidigare meddelade villkr h mfattning för dispensen (beslut ). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar ÖVRIGT frts... Dnr Skrivelse från Livsmedelsverket , dnr 1263/2013 avseende rapprteringsskyldighet för kntllmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kntll utförd De kmmunala nämnder sm är kntllmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen ska senast den 31 januari 2015 till Livsmedelsverket rapprtera in de uppgifter sm framgår av Livsmedelsverkets anvisning till rapprtering av livsmedelskntllen 2014 (daterad ). Dnr Underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Btt mt mrådesskydd (Sunda 1:60, laga plaering av fritidshus utanför fastighetsgräns) - Förundersökning inleds inte. Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att btt sm hör under allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är preskriberad. Dnr Reg bj ffeniven Beslut från Södra Rslagens miljö- h hälsskyddsnämnd , nr , avseende tillfälligt tillstånd i slutet sällskap den 8 maj Tillstånd beviljat enligt ansökan Dnr Slrivelse/rekmmendatin från KSL (Kmmunförbundet Stkhlms Län) , dnrksl/12/0024. Klimat- h Energistrategi för Stkhlms län. - KSLs styrelsen beslutade den 21 mars 2013 att rekmmendera kmmunerna att anta Klimath energistrategin för Stkhlms län. Denna rekmmendatin ersätter tidigare utsänd daterad PERSNAL Carl Wesslén, livsmedelsinspektör, anställd (påbörjas ) Mnia Ryding, pjektanställd, upphör Sandra Keskisarja, livsmedelsinspektör, avslutar anställning Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 30 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden (13) Sida bmn 40 Delgivningar / Delegatinsbeslut Delegatinslista /beslut fattade på delegatin (diarium ByggR) under tiden Delegatinslista/beslut fattade av miljö- h hälsskyddsenheten h livsmedelsenheten (diarium Es) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 r-i "S 3 rn m 2 -b C W m JU» In «F ~.2 i= F.2 i: F R 2. M h- 3 a «2 in 5" 4J ST in i 2 t C (U <u w re C :0 H (/) C31 V ~ T") (fl 8. * 5 "2 i :0 2 m (fl ö <? (fl C/> "S E : I i «3 "D :< a g.e ai-}=! > rtj <N a w _ -a : II < a> E ) "2 C < tt) 00 - ^ ^ C i M S en. ^ >1 ) >-j -P C tn

20 E > 5 pj rsi "8 A si Ä in D i V) 4^ ) JU "3 ra 55 4J = i E - ä u 'C ±J l Ä > E H. ru 1 C? < < CD R rö UJ TÄ C S E C z. r-i UJ ÄG > > 1- < > >- C C/) 6 Cd C I/} E CD -. <f, XI / f / y 0),! *3 CJ w i< D N U! 2 <u Dl C (N C! i Dit! 1 >- 3 Dl 4-1 C 'r </> J i <N SJ I S ^ EP w J J 2 > C (N ( (N se J= Dl Dl XI > C C J L. XI is > " T 12 w T3 C Dl Dl I Dl Dl b C" C (/) XI X) I in Ul : E-B 5 «<

21 C _y g 3 rm S ö 2.2 h F 3 u/ C (0 4-* (0 u öl "3 ) ra 55 a ii T3 ai öl >- h 3 E ^ ni =<l >.fi 17 [k < :< > W C ^ in g S " 13 2 C s rvj i " :< C rm 01 >, 01x1 >- >- C C >- Dl XI C JS IJ2 T3. </! = 0) 'UJ n a: i ««> v:, VD V 2 ^ 2>? rj. «^ -, H (N 1 (/) ±i T C 1 _ F a) x: g, rg m a 1» i 01 C IN Cd 0) 3 C u2 TH >. XI l/l P TJ5 5 iig 01S s "1 ig w it S-E > ) C qz L. fe* "-m >. 0 i_ 0 1 ai 2* 1 C t

22 4-" ii ) w «"2 M - F JU <0 F j.2 i= F (G W "55 55 s in ) 0) fe si 1 -S ^»i g i " 5 > 5 LS 1 ID S VD S C rn (fl 1 ^ rs (fl 1 2.g < L ru (A.SL K :< T3 C ^ *3 :< C t ti C h XJ < tu _ l C lic >- J C XI L j=> : y 2 CD L "m C (N C ii > w 1 0 Dl >"a = Dl l- Dl > > DI -y >- ra C 01 = I _ ^ Dl 2 ÖI, >- S = l "öi 9- Dl E >- C ^

23 _^ 2 J3.2 4-> W JU 'C e J M 2 F.2 -b F Tö IBI» ) "3 ) 55 -v a lut > gl 01 Dl C a) C >- Dl C ai > > lut gl lut gl 01 Dl 0) D) J C C >- 0) C >- 1 CM I * U «P S? fi E i E * VD :0 0) " i «M VD VT) :0 Vt S i t 4-1 (A UJ ««J <- fe > ig 01 " Z C < g > C rf uj I < TJ C I :< C ' P.2 1 J2 "D :m 45 C 2 < J E i-a 2 rh Dl C IN >. C ib 2 rh a> ai Ti 01 l rh rh -g : - VD VD t <N (N rh rh ^ rh gg rsi 1 IN - strar ad av v bef. Dl >, JE rh D1X1 rh >. > > C IN C C L C IN ~ 01 Dl D1X5 > C C 01 T3 TJ C UJ Dl 'C Ja Dl *- T3 >. 1 > 0) > it- > Di.b >. i > > C C C f f / IM

24 E > S (D rm VD "i L J2 l 3 N, - {j C <p «.2 i3 t m g, t» i! fi C.SJ H (_ C *d F t ' ^ l JJ J J CJ t- > 3 C ru ru ) E S 5 5 (N 3? C (N j -v. 4_j _0 -rj 3 l C wi i <u >. h i S IN rh r= rs I E st U.0 ru C rm :< C i!2 E - C ^TJ = C i : S= > := F rh EN rm z UJ 19 :< > t z L _J I id > t U i < F TJ > t i V - >-rh u rm S e i 'n < J 0) J '.J JD 01 2 S (N F 3 (3 t S Si < UJ X C t Sr " 5 2 i_ <u :0 > T3 > 0 01 Öi l >- C

25 w p. E S,3 rm ru + > uj "35 ru l 175 a > "5 ID 0) re (fl ; 0) CM,? ^ ra :0 rh 1 10 :0. :0, a> i 00 " C : 5 E ' E rm l T3 rh 0 a ID (fl al ( al V) 5 g U-l UJ < < > > X I al al L 00 rm 43!8 5! > Dl u > > >. m C flj u a V " E fm :< CD,4 /I //// 5, rh i JJ " i u- n3 rh -> ti C VH > rh? rm xi es I C rm C ai ui >, ai ai xi > J rh a 01 ) 3 *= XI 01 i -a a U IN IL ti

26 m rh * > C (fl C '-P <a 13 D) W 2 C <*> 2 Jb 3? C IN Dt ra V) 3 t~ i > J H C C <u in «) 13 <u i_ 4-1 ^ C :0 M (fl t CD N Si : J Ifl U E «* J V) > * ^ < CD 3 => 2 2 " J5 tu ^ = E S-s-3=C! 5 K *i a D) n > <=n l l ai " i xi 4-> - > tn >, : ) : Dl t; ix: ' X> > 01 0) >- y XI <= x: rö ^ ) i ~ *- C TJ 1 3 ) C ~. -a w > >* > i i T3 E^ t» 2 0) 3 0) X) JZ C (N CuDl-IC IN <-J ö +3 <-> IN i X =, IN _ gj ni _ S rh D1X1 ti > J2 C N C 01.E C J- 1 ) = Ti rj- P C t 5 < 1 CD t 5 E E El V. Ut

27 > B 3 rm a >. 4-1 C.2 C,2. tn 2 <" M.2 -b 3 i rm ( 4-».2 "55 ) =? C rm 71 (0 I" H ai = ) "3,1- ID S w _y th * ja t x: J i i a 3 ra x: u ) ) 73 ra a, «> = S s * UJ z (- UJ 6 ti C W C :< ti T CD ) T3 4-> 2 CD <U rh D C rm :< a X3 4-> J 0).y - 8 8, ra 01 X: TD T3 J J,J- ~ ) > ra -2! ) aixi >> C J n-p " 3 S tn E ) J.E. p

28 2 a a M W C I S3 ra g. (fl Si C 2? 5 F 43 Dl a; <u <u F 43 F.2 i» 43 1 ru (A C 43 re ) 1 é rh 0) UJ ö N 1 CD I CD N UJ < CD F Z CD " 1 C i ^ :< I > B < >. D w Dl Dl '43 >> Ig * >- : jb JS w fr Dl >.E T? <U n EP. rh *=! > ' ^ 00 "i A? "8-1 1 h. i ai (N l Dl xi Z H 2 >, C (NI I- C DI D1X) > ai 2 rh Dl E >- C0 (N m

29 43 C J M F jj m rh ) 55 > 01 I- C l 4J 3 Öl ru ger rm 1 l UD <u : 00 XI l > L. rm i <D l ra _i l XI rm rh VD VD :0 1/7 w _i _i (A! nd ök pu eif iks ASU ai ra i ^ vy L in L z p di 5 < Z 2 g i CD C L CD > > C C "D C rm g z i < C Ö L i_ -y S _ i i Z rh l C > p C rm C 4b,- i 2 i >- s S 2 v B v- C!S 2 l i E 5- C ^ t 6 (J a) i; i I -.E E b > C ra X 1 V

30 > I rm -g? T-) in L C Ä i " " i g L 3 CM.2 4b F.2 4b.2 -fa F.2 43 (C 4-* w w re ) J m w a > C <u (fl J a rm * g j_, Cl t v: u L ID g F L 2 t?3 3 E f C rh rh 9. CD 2 VD w rh x: 3 rh S ja ** (fl 2 «: S CD CD -3 S "D E rm i? s / fl t/1 >j Vi,/ i < < a: ai L L in C* => C «L Z UJ 1 z UJ < \ < X x: in tid 1 it 1 > 1 Dl D) L > X! rh VD '43, n 4 > rh Dl, rm rh Dl > rm C C >- : F i5 2 = ^ C CD Di :< > 0 L Z CD 6 ^ rx ty i- - ; W Dl l iir T3 Dl F L 1 3 X L. l/l J in in XJ a _. i>i VJI n -ri _ ri f 2 rh IL? L? Z rh -f XI >>tlig : C C rm C te > I rm LL. a> L L Dl D) l >- >--P rh S rm Di 2- rh Dl t >- rm ^

31 13 (M ( 4-1 W t C ( n 4-1 N rh : T3 U) 42 «rh «rh rm > -t- 1 0) l Z rh IX) C r\l C > ai

32 S J3 F F (N ( W wi ( ) "3 5 5 S IN Dl >.E ^ CL 7 i i.>» ) > K- C < i " 31 S 1 a. 1, 2 t E «a rs F C 3 s? *? ^ 11 2 i ^ S rvi 1 > C" g ran, S _ XI >- > C IN C I C (N > K 4 > E > 4J i ' t- C lt3 Dl >-X) XI 01 M CL ~ 5 _ F E Z C CD Z g F" 2 9 di t a g 2 5 Dl 0) Dltf >. 3 Dl Dl XI >- C C 0) C (N C : 5 i ' _ E X3 ^ l <S : r a Ej, <a, Dl t-.f l 3 >j5 s- in UJ» $ rh t/) t W 5. rh i ITJ iu3 >-'C C U. i l A

33 C t..e >> T t» C (fl C ib a -53 ««3 i) F *4 t 3 Z3 t rh "55 4W ru ) 0) "i 3 C CN n 55 >«J H C -5 t 2 t ~ Il 2 t 4J 2. i C (D (A ) </i CM TJ J 001 SS rh 1 (fl rh rh 1 S (fl i J 4J C CTi rm UJ (5 > C UJ UJ UJ 5 'g rm L 10 <N >- et rh UJ H b UJ t (J3 i< 6 > i UJ C > UJ << I UJ <U rh X) C (N < C J " ra j 2 < <u X) 4-> C ) t- : < ra Tra 4? 2 < J n <5 - l t/) J >- <-> i XI XI J 4J C. > i-, 0) <" C T " 2 ra _ i ra, C l- 0) ~ j l D"S.G a ra :< 3 i ra ra xi E 1 rh ra w 2. rh P C rm < u C 2 ra w t xi rm < i rh ^ X> fl) > - i *> 9- K aixi -H C fl) få

34 t/l rh CL 0) >. fl tn 5 s (0 2. ffl C ai n (75 0) K- C Tö E ^.. (0 0) (5 x l > > Dl <0 *D f. r _ C Dl Dl 2 l 1^ i = n >. VD > S u XI VD xi n rm >- 1 >- r 1 fj, IT) u l- 00 rm!g :0 rh > rh > E rh rm 2> (M 1 ^ rm z l i-i l Z i g; i E Z rh rh >- >> C rm C 1 C rm C.V 1 C rm V 2. rh rm w > Si ) CD < > i ixi >- C 01

35 -2. h t= ) P 4J C f ) ) x AJ l w i! E E aj H S rm ( +-> w ui (0 n «"53 ra a <u (fl 0) m TI <u k re +J ^ C :0 M (/) : R -H 00 N 4-1 = Dl 0) ra 3 E E 0) rrtäl i 0). XJ rm X rh re IP, ö m 03 N ' V) i U> z > > _ Dl n t/1 Dl (U >- <D > M 03 et > rh 1 ^ 5 W fl 0) <VJ \T P ir» rh Dl g> m 4-1 (/) S Ä 1 J3 a) 5 z UJ Nt ( i > 03 fs 0É d,3,<j DI <U rh- X3 C rm g) Z :< rm xi ui rh» rsl U- j ~ (/i 3 -P \P m ^ > " 4-> 1/1 Dl Dl XI > p 03 J Z rh tn fi ^ I ^ rh Dl D1X) > P E fl l/l.2 ^ p : 01 E - P < < >

Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Bygg- och miljökontoret 2012-02-07, kl 08:30

Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Bygg- och miljökontoret 2012-02-07, kl 08:30 NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL... Sammanträdesdatum KMMUN Bygg- h miljönämnden 2012-02-02 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2012-02-02 kl 11:00-12:05 Beslutande Enligt förtekning övriga deltagande Sara

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00 Prtkll Västra Götalandsreginen Kmmunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara ch Vara. Plats ch tid Beslutande SF Västra Skarabrg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00 Claes-Göran

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-08-26

Förbundsdirektion 2015-08-26 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-08-26 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 15.20 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer