Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin"

Transkript

1 Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Referat från konferensen i Nyköping, 8 juni 2010 Om EU:s strategi för att möta de utmaningar som medlemsländerna står inför ska lyckas måste alla nivåer i samhället involveras. Det var både utgångspunkt för och ett välkommet budskap på konferensen i Nyköping den 8 mars. En stor andel av deltagarna arbetar med tillväxtfrågor på lokal och regional nivå. De är beredda att ta bollen. Inte nog med det de kräver att få vara med. Återstår att hitta formerna för att ta vara på engagemanget och samarbetsviljan. Konferensen arrangerades i samverkan mellan EU-kommissionen i Sverige, Regionförbundet Sörmland, Sveriges kommuner och landsting samt regeringskansliet. Bara en början Nära 200 personer har samlats i Sörmland för att diskutera målen och de olika dimensionerna i Europa en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Landshövding Bo Könberg välkomnar dem till en region med både styrkor och svagheter. En region som på senare tid kunnat glädjas åt förbättrad befolkningstillväxt, åt stora industriella investeringar och att regionen håller på att bli en allt mer integrerad del av Stockholms- och Mälardalsregionen. Mycket återstår att göra när det gäller tjänstesektorn, skolelevernas resultat och andelen som går vidare från gymnasiet till högre studier. Kunskapen om de förutsättningar som finns på lokal och regional nivå är viktig att ta vara på, betonar Pernilla Baralt, kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige och moderator för konferensen. Precis den typen av utmaningar som Bo Könberg tar upp, brottas kolleger med i Spanien, i Polen och runt om i EU. Och det är dessa utmaningar som Europa 2020 tar sikte på med större tydlighet och allvar än Lissabon-strategin. Där fanns höga ambitioner, men brister i genomförandet. Så vad skiljer de olika strategierna åt? Europa 2020: Målen och vägarna dit Enligt Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, är den största skillnaden krismedvetenheten. EU är bäst i motvind. Det är då man vaknar upp och förstår att samarbete krävs. Europa strategin är både ett bredare och mer fokuserat dokument. Det innehåller en bredare analys av strukturerna och mer fokuserade mål. Den nya tillväxtstrategin innebär också ett ökat fokus på genomförande och uppföljning. Att Sörmland och Sverige valts ut som en av åtta områden för samråd kring Europa 2020-strategin beror just på att regionen redan med Lissabonstrategin visat att det går att bryta ner övergripande europeiska strategier till regionala mål och indikatorer. Vi har valt att lyfta fram den regionala nivån, helt enkelt för att vi tror att partnerskapet i Bryssel måste utvidgas till att de aktörer som finns i EU-länderna tar aktiv del, som Sörmland har gjort med Lissabon-strategin, säger Pierre Schellekens. Amelie von Zweigbergk, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson, ser i Europa strategin mycket att glädjas åt som svensk. Bland annat pekar hon ut fokus på miljö, sund ekonomi och utbildning. Hon anser att strategin tillsammans med den bistra verkligheten innebär goda möjligheter till radikala omprioriteringar i EU:s budget för att klara målen. Det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn kan till och med ha väckt ett jävlar anamma som i backspegeln visar sig vara en avgörande vändpunkt i det europeiska samarbetet. De konkreta målen har redan blivit en referens när Amelie von Zweigbergk för samtal med EUkolleger vars länder kan ha väldigt olika system och arbetsmetoder. Att då kunna påbörja ett samtal med utgångspunkt i vad medlemsländerna kommit överens om gemensamt underlättar diskussioner och erfarenhetsutbyte.

2 Som svar på en fråga från åhörarna berättar hon att de nationella målen kommer att behandlas i den sedvanliga politiska processen och att det kommer att finnas gott om tid att bryta ner målen på nationell nivå i dialog med regionala och lokala aktörer. Det är på inget sätt så att allt är klart efter mötet i Bryssel i juni, säger Amelie von Zweigbergk. Budskapet i Sörmlandsstrategin, som alltså lockade EU till Nyköping, är att det ska vara enkelt, berättar regionförbundets ordförande Marita Bengtsson. Det ska vara enkelt att få ett jobb, att förverkliga idéer, att höja kunskap och kompetens. Hon redogör för det målinriktade arbete som bedrivits i regionen tack vare en engagerad tjänsteman, Elisabeth Langgren Lundov, och uppbackning från politiker. Samtliga indikatorer för tillväxt i Lissabonstrategin har arbetats in i kommunernas och landstingets verksamhetsplanering. Indikatorerna mäts och följs upp regelbundet. Samarbete över gränserna är en förutsättning för att komma vidare och den kompetens som finns på lokal och regional nivå måste tas tillvara mycket bättre. Vi ska inte bara hjälpa till, vi vill vara aktiva och drivande och vi måste öka förståelsen hos medborgarna för hur allt hänger ihop. Det vi gör regionalt och lokalt påverkar utvecklingen nationellt och i Europa. Jag hoppas att vi idag kommer till insikt om att vi har ett gemensamt ansvar för att Europa ska bli världens mest innovativa och dynamiska ekonomi, så som det en gång var tänkt, med smart och hållbar tillväxt, säger hon. Tillväxt för alla: hur gör vi? Nog är det fint med långsiktiga mål, men varnar Sven-Erik Österberg, s, gruppledare i riksdagen blunda inte för de närliggande och akuta problemen med arbetsmarknaden och ekonomin i Europa. Han är besviken över att EU inte klarade av att reda ut krisen i Grekland på egen hand, och att ledarskapet brustit på många håll. Ska det visas auktoritet måste EU ta ledande steg. Det är viktigt för legitimiteten att man klarar de problem man är utsatt för. För att slippa ta hjälp av IMF behövs en ordentlig sammanhållning och en ordentlig ärlighet om att man inte är så bra som man tror i allt. De uppgifter som finns måste läggas på bordet. Sopar man något under mattan dyker det upp lite senare bara, säger Sven-Erik Österberg. Staffan Nilsson, ledamot av EESK:s Observatorium för Lissabonstrategin, har läst rådsslutsatserna noga och lagt märke till att de inte alls nämner det civila samhället och de ideella organisationerna som aktör för att genomföra Europa 2020-strategin. Det är ett dåligt tecken, även om jag hörde en av rådets permanenta medlemmar säga att utan er klarar vi inte strategin. Den svenska regeringen har möjlighet att påverka slutsatserna och säga att det är viktigt att hela samhället är med. Låt människor misslyckas I paneldiskussionen om kunskap och innovationer som väg till högre sysselsättning och starkare sammanhållning låg fokus på ungas arbetslöshet. Det finns en schablonartad bild av unga människor som lata, att de inte håller tider och är illojala, hävdar Seher Yilmaz, ordförande för LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer. Den attityden vill hon förändra i grunden. Men den enskilt viktigaste faktor som kan bana väg för unga är att låta dem misslyckas: En lösning för att unga ska våga komma ut och skapa något eget eller anställas och komma med initiativ är att validera den kunskap som ungdomar får genom engagemang i ungdomsorganisationer. Där finns en atmosfär som tillåter ungdomar att testa sin idé, misslyckas och börja om igen, säger Seher Yilmaz. Dessutom måste ungas perspektiv efterfrågas och tas hänsyn till hela tiden. Det finns ingen patentlösning. Unga är inte en homogen grupp. Enligt Åsa Lindh, generaldirektör på Svenska ESF-rådet, går en större del av fondens projektmedel än man från början tänkt till ungdomar. Hon konstaterar att frågan om hur mycket som behöver satsas på unga har varit omdebatterad.

3 Carl Cederschiöld, ordförande i CEEP, den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare, vill se förbi problemen och pekar på den arbetskraftsbrist som väntas inom ett par år, då allt fler 40- talister går i pension samtidigt som de unga inte är lika många. Framtidens problem kommer inte att bli arbetslöshet generellt. De som har läst vidare efter gymnasiet kommer att få jobb och de som inte insett att de behöver utbildning kommer att hamna utanför. Och under tiden, menar Åsa Lindh, är samhällets uppgift att hålla kvar de ungas självkänsla, och skapa sysselsättning på ett hållbart och inkluderande sätt för så många som möjligt. Hon ser en stor potential i frivilligsektorn, som alternativ till offentlig sektor, och företagande som verktyg för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det offentliga systemet klarar ofta inte brukarperspektivet. Det som kallas individuella lösningar innebär ofta att samma lösning ska funka för alla. Camilla Littorin, förbundssekreterare vid Företagarförbundet vill gärna vända på perspektiven. Dagens samhällsstrukturer är från 1800-talet, menar hon. De utgår ifrån att företag är stora och att människor ska vara anställda. Utgångspunkten borde istället vara att de flesta företag är små. Dessutom är även företagare på väg att gå i pension. Därför vill hon underlätta för unga att gå in och ta över befintliga företag. Och i de fall unga har egna idéer anser hon inte att det främst är själva idén som ska värderas. Ingen kan veta vad som är morgondagens bästa idé. Det är viktigare att se driv och engagemang hos individen, säger Camilla Littorin. Hållbar tillväxt: Hur gör vi? I panelen om Resurseffektivitet och hållbarhet för en konkurrenskraftig ekonomi betonar näringsdepartementets statssekreterare Ola Alterå att hållbar tillväxt måste bygga på solid ekonomisk grund. En andra våg av ekonomisk kris har drabbat de av EU:s länder och regeringar som inte hållit ordning på statsfinanserna. Underskott går inte att gömma undan i längden. Verklighetens utmaningar innebär att Europa måste klara att leverera mer välfärd med mindre resurser och mindre negativ påverkan på ekosystemen. Finanskris och klimatkris i kombination har tydliggjort ett samband som också är avgörande för konkurrenskraften. Växande ekonomier ställer redan om. 80 procent av Koreas stimulanspaket är grönt. De europeiska staterna måste vara konkurrenskraftiga. Sverige har kunnat vara pådrivande i kraft av att vara ett gott exempel. Vi har minskat våra utsläpp samtidigt som ekonomin vuxit med 50 procent, säger Ola Alterå. För att få med sig företagen är det viktigt med gemensamma mål, framhåller Tomas Kåberger, som är generaldirektör vid Energimyndigheten. Det gäller särskilt företag som inte litat på den svenska politiken, utan mer på EU-systemets tröghet. Han påpekar att Nordamerika under Bush överträffade Europa i utbyggnad av vindkraft med 4 megawatt, och att Kina som låg långt efter gick om Europa med megawatt på ett enda år. I USA är utbyggnaden av vindkraften en patriotisk gärning för att minska beroendet av arabisk olja och fritt fram att tjäna pengar på. I europeisk tappning är den en uppoffring för klimatet och tabu att tjäna pengar på. Kanske ändrade attityder kan motverka det problem som Tomas Kåberger anser att EU-målen trots allt är behäftade med, nämligen att incitamenten till förbättringar upphör så fort målsättningen uppnåtts. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, affärsrådgivare och styrelseledamot i Tällberg Foundation, är inne på samma linje. Hur många av er som sitter här skulle satsa kronor på en idé framför en resa till Kanarieöarna? Det är ett attitydproblem att det är okej att göra vinst, okej att investera, okej att få ränta på banken, medan det inte är okej om jag ger Britta pengar för att starta ett företag och säger att jag vill ha ränta på pengarna, säger hon.

4 Enligt Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist saknas varken arbetsuppgifter eller idéer, särskilt inte på miljöområdet. Inte heller saknas pengar. Däremot behövs idéer om hur man omsätter idéer till affärsmöjligheter. Stora företag fokuserar på att rationalisera, medan små företag behöver en växande marknad. Och då kommer man till den lokala nivån och behoven av finansiering, exportförutsättningar, stöd till ungas idéer, inriktning mot jobb som är både finansiellt och ekologiskt hållbara. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist anser att samhällets aktörer måste bli mycket bättre på att värdera risker och förstå de komplexa system som interagerar. Den teknik som används för att lösa gamla miljöproblem skapar ofta nya. Men så länge BNP används för att mäta tillväxt finns problem med begreppet hållbar tillväxt. Om det kommer in olja över stränderna blir det tillväxt för att man måste rensa upp. Jag har svårt att se att vi kan ha en hållbar tillväxt så länge vi använder dagens mått på vad som är tillväxt. Europa 2020-strategin kan vara ett ogjort jobb om man inte vågar ändra de ekonomiska mätetalen så att de omfattar också en hållbar miljö. Jens Nilsson, s, har länge varit kommunalråd i Östersund. Redan i mitten av 1990-talet var han med och satte upp målet att minska sopberget med 95 procent på 20 års sikt. Och han förespråkar uthållighet. EU:s strukturfonder har möjliggjort pilotprojekt som annars kanske inte hade blivit av. Man ska inte göra det märkvärdigare än vad det är. Stärk sammanhållningspolitiken och gift ihop regionalpolitiken med klimatpolitik då implementerar vi klimatpolitiken så att det stänker om det. Det jag gillar med Europa 2020 jämfört med Lissabonstrategin är att det är minst lika mycket aktion som vision. När moderator Pernilla Baralt frågar panelen om Europa 2020-strategin kommer att genomföras i högre grad än Lissabon-strategin blir svaret ett samstämmigt ja från samtliga, även Birgitta Johansson vid regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. För att lyckas föreskriver hon sammanhållning och förankring så att alla känner delaktighet. Jens Nilsson understryker behovet av samspel mellan de olika nivåerna. Jag blir irriterad på tjänstemännen i min egen kommun när de inte lyssnar på byarna. EU-systemet är bra på att slänga ut utkast om färdriktningen. Vi borde bli bättre på det mellan alla nivåer. Nu tar vi bollen! Hur går vi vidare? I ett antal föranmälda inlägg lyfter konferensdeltagare fram synpunkter till EU-kommissionen. Först ut är LO-ekonomen Monika Arvidsson, som understryker att en frisk och välutbildad arbetskraft är en avgörande faktor för att skapa ett hållbart arbetsliv. Hon framhåller vikten av att målen för fattigdomsbekämpning formuleras tillräckligt ambitiöst och att improduktiva arbetsuppgifter ska slås ut om jobben som skapas förväntas bygga välfärd. Ulrika Geeraedts, internationell koordinator i Ulricehamns kommun, anser att Sverige inte tar vara på de möjligheter EU:s fondprogram erbjuder. Det saknas strukturer, samarbetsformer och kompetens. Ofta betraktas internationalisering som ett sidospår, och internationella avdelningar sprider gärna information men deltar inte aktivt i projekt som stödjer strategin. Hon vill se fler projektutvecklare, ett mer professionellt ansökningsarbete där fler parter samarbetar för att skapa volym och där igenom ökar chansen att få igenom ansökningarna. Sverker Berglund, chef för EU-program vid Västra Götalandsregionen, tror inte att sammanhållningspolitiken är allena saliggörande, men att synergieffekterna kan utvecklas, liksom modellerna för att genomföra projekt och samverkan mellan olika program. Sören Berg, som är chef för den internationella avdelningen vid Stockholms läns landsting, håller med tidigare talare om att samarbetet med regionala aktörer behöver förbättras, men undrar hur en permanent dialog kan komma till stånd. Han skulle vilja se någon form av plan eller initiativ som visar att ambitionen är verklig. Dessutom förtjänar hälsofrågorna större uppmärksamhet, enligt Sören Berg. Han pekar på att hälso- och sjukvården är en stor bransch som erbjuder stora

5 möjligheter till utveckling av nya typer av varor och tjänster för den som skapar utrymme för innovationer. Karin Hallerby, chef för Tillväxtverkets internationella avdelning, har som förslag att skapa aktiviteter som inkluderar grupper där många står utanför arbetsmarknaden och lärande i ett bredare perspektiv än den svenska kontexten. Esse Pettersson från regionförbundet Jönköping tycker att det är läge att noga överväga en sammanslagning av regionala strukturfonder och socialfonden för att skapa ett större regionalt och lokalt helhetsansvar. Även regioner som ligger på olika välfärdsnivå kan vinna mycket på att samarbeta över gränserna, framhåller Pia Kinhult, ordförande för strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och regionråd i Region Skåne. Utan samarbete över gränserna ser hon en risk för att Europa 2020 cementerar skillnader mellan olika regioner. EU:s tillväxtbibel kallar Jonas Berggren, chef för EU och internationella enheten på Svenskt Näringsliv, Europa 2020-strategin. Liksom flera förut konstaterar han att det egentliga arbetet måste ske på helt andra nivåer och betonar att han ännu inte kan se de strukturer som ska säkerställa att strategin får liv. Lissabonstrategin visade att EU-ländernas regeringar har svårt att sätta betyg på varandra. Därför vill Jonas Berggren se konkreta instrument som gör det möjligt för medlemsländerna att verkligen mäta sig mot varandra och även mot länder utanför EU. Första steget taget Äntligen har man förstått att man måste ner på lokal och regional nivå om det ska bli något. Så säger Benita Vikström, s, och en av de pådrivande krafterna bakom Sörmlandsmodellen. Även om hon fångat upp bollen vill hon att EU inte bara ska släppa dokumentet nu, utan ställa krav på nationerna att visa resultat. Och det kravet bör också omfatta regionala och lokala aktörer. Benita Vikström påpekar att det samtidigt finns problem som man inte förfogar över ute i regionerna. Energipolitiken är ett exempel. Istället för att alla ska springa runt och uppvakta olika departement vill Benita Vikström ha en dörr in för multiproblem som behöver lösas. Också Carola Gunnarsson är beredd att ta bollen. Hon är vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL. När det gäller att forma styrkorna kring det nationella reformarbetet lägger hon dock bollen hos regering och departement. En fråga hon vill lyfta fram och som inte finns med i Europa 2020-strategin, men som ändå kommer att behöva diskuteras på alla nivåer i samband med tillväxtmålen är migrationen, och behovet av invandring för att bibehålla andelen invånare i arbetsför ålder. Statssekreterare Ola Alterå upplever att många kastar bollen till honom och är beredd att skapa processer som tar frågorna vidare. Han har uppfattat trycket på tydliga uppföljningsmekanismer och påpekar att diskussioner kring utbildningsmål och sociala mål fortfarande förs. Enligt Ola Alterå finns ännu möjlighet att ha synpunkter kring dessa via regionkommittén och han lyfter fram SKL som en naturlig diskussionspartner för regeringen i det fortsatta arbetet. Även om det inte alltid är möjligt att ställa legalt bindande krav tror han att man kan komma långt med benchmarkinginstrument. På klimatområdet har grunden redan lagts för en tuff uppföljning av målen, och där finns tydliga sanktionsmöjligheter. Gaëlle Garnier är policysamordnare för ekonomiska frågor och Europa 2020 vid EUkommissionens generalsekretariat i Bryssel. Hon imponerar genom att inleda sitt anförande på svenska och talar om hur givande det varit att följa diskussionen och att hon tänker ta flera innovativa idéer med sig hem. Nästa steg är naturligtvis implementering. Det är vad vi måste fokusera vår uppmärksamhet på. Jag är verkligen optimistisk. Vi har hört så mycket entusiasm idag. Det här mötet måste betraktas som ett avstamp. Det är nödvändigt att vi fortsätter arbeta tillsammans, säger Gaëlle Garnier. Pierre Schellekens vid EU-kommissionen i Sverige fångade snabbt upp den bollen och utlovade ytterligare träffar i mindre grupper under hösten där diskussionen kan föras vidare.

6 Nyköping ska vara startpunkten för det interna arbetet med Europa 2020-strategin. Med tanke på alla goda idéer och det engagemang vi hör här idag är jag säker på att det kommer att gå bra.

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i Sociala Investeringar En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Förord ABC I SOCIALA INVESTERINGAR JUNI 2013 1. Inledning. Om social innovation och nya trender inom finansiering...4 2. Begreppet

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer