Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin"

Transkript

1 Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Referat från konferensen i Nyköping, 8 juni 2010 Om EU:s strategi för att möta de utmaningar som medlemsländerna står inför ska lyckas måste alla nivåer i samhället involveras. Det var både utgångspunkt för och ett välkommet budskap på konferensen i Nyköping den 8 mars. En stor andel av deltagarna arbetar med tillväxtfrågor på lokal och regional nivå. De är beredda att ta bollen. Inte nog med det de kräver att få vara med. Återstår att hitta formerna för att ta vara på engagemanget och samarbetsviljan. Konferensen arrangerades i samverkan mellan EU-kommissionen i Sverige, Regionförbundet Sörmland, Sveriges kommuner och landsting samt regeringskansliet. Bara en början Nära 200 personer har samlats i Sörmland för att diskutera målen och de olika dimensionerna i Europa en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Landshövding Bo Könberg välkomnar dem till en region med både styrkor och svagheter. En region som på senare tid kunnat glädjas åt förbättrad befolkningstillväxt, åt stora industriella investeringar och att regionen håller på att bli en allt mer integrerad del av Stockholms- och Mälardalsregionen. Mycket återstår att göra när det gäller tjänstesektorn, skolelevernas resultat och andelen som går vidare från gymnasiet till högre studier. Kunskapen om de förutsättningar som finns på lokal och regional nivå är viktig att ta vara på, betonar Pernilla Baralt, kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige och moderator för konferensen. Precis den typen av utmaningar som Bo Könberg tar upp, brottas kolleger med i Spanien, i Polen och runt om i EU. Och det är dessa utmaningar som Europa 2020 tar sikte på med större tydlighet och allvar än Lissabon-strategin. Där fanns höga ambitioner, men brister i genomförandet. Så vad skiljer de olika strategierna åt? Europa 2020: Målen och vägarna dit Enligt Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, är den största skillnaden krismedvetenheten. EU är bäst i motvind. Det är då man vaknar upp och förstår att samarbete krävs. Europa strategin är både ett bredare och mer fokuserat dokument. Det innehåller en bredare analys av strukturerna och mer fokuserade mål. Den nya tillväxtstrategin innebär också ett ökat fokus på genomförande och uppföljning. Att Sörmland och Sverige valts ut som en av åtta områden för samråd kring Europa 2020-strategin beror just på att regionen redan med Lissabonstrategin visat att det går att bryta ner övergripande europeiska strategier till regionala mål och indikatorer. Vi har valt att lyfta fram den regionala nivån, helt enkelt för att vi tror att partnerskapet i Bryssel måste utvidgas till att de aktörer som finns i EU-länderna tar aktiv del, som Sörmland har gjort med Lissabon-strategin, säger Pierre Schellekens. Amelie von Zweigbergk, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson, ser i Europa strategin mycket att glädjas åt som svensk. Bland annat pekar hon ut fokus på miljö, sund ekonomi och utbildning. Hon anser att strategin tillsammans med den bistra verkligheten innebär goda möjligheter till radikala omprioriteringar i EU:s budget för att klara målen. Det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn kan till och med ha väckt ett jävlar anamma som i backspegeln visar sig vara en avgörande vändpunkt i det europeiska samarbetet. De konkreta målen har redan blivit en referens när Amelie von Zweigbergk för samtal med EUkolleger vars länder kan ha väldigt olika system och arbetsmetoder. Att då kunna påbörja ett samtal med utgångspunkt i vad medlemsländerna kommit överens om gemensamt underlättar diskussioner och erfarenhetsutbyte.

2 Som svar på en fråga från åhörarna berättar hon att de nationella målen kommer att behandlas i den sedvanliga politiska processen och att det kommer att finnas gott om tid att bryta ner målen på nationell nivå i dialog med regionala och lokala aktörer. Det är på inget sätt så att allt är klart efter mötet i Bryssel i juni, säger Amelie von Zweigbergk. Budskapet i Sörmlandsstrategin, som alltså lockade EU till Nyköping, är att det ska vara enkelt, berättar regionförbundets ordförande Marita Bengtsson. Det ska vara enkelt att få ett jobb, att förverkliga idéer, att höja kunskap och kompetens. Hon redogör för det målinriktade arbete som bedrivits i regionen tack vare en engagerad tjänsteman, Elisabeth Langgren Lundov, och uppbackning från politiker. Samtliga indikatorer för tillväxt i Lissabonstrategin har arbetats in i kommunernas och landstingets verksamhetsplanering. Indikatorerna mäts och följs upp regelbundet. Samarbete över gränserna är en förutsättning för att komma vidare och den kompetens som finns på lokal och regional nivå måste tas tillvara mycket bättre. Vi ska inte bara hjälpa till, vi vill vara aktiva och drivande och vi måste öka förståelsen hos medborgarna för hur allt hänger ihop. Det vi gör regionalt och lokalt påverkar utvecklingen nationellt och i Europa. Jag hoppas att vi idag kommer till insikt om att vi har ett gemensamt ansvar för att Europa ska bli världens mest innovativa och dynamiska ekonomi, så som det en gång var tänkt, med smart och hållbar tillväxt, säger hon. Tillväxt för alla: hur gör vi? Nog är det fint med långsiktiga mål, men varnar Sven-Erik Österberg, s, gruppledare i riksdagen blunda inte för de närliggande och akuta problemen med arbetsmarknaden och ekonomin i Europa. Han är besviken över att EU inte klarade av att reda ut krisen i Grekland på egen hand, och att ledarskapet brustit på många håll. Ska det visas auktoritet måste EU ta ledande steg. Det är viktigt för legitimiteten att man klarar de problem man är utsatt för. För att slippa ta hjälp av IMF behövs en ordentlig sammanhållning och en ordentlig ärlighet om att man inte är så bra som man tror i allt. De uppgifter som finns måste läggas på bordet. Sopar man något under mattan dyker det upp lite senare bara, säger Sven-Erik Österberg. Staffan Nilsson, ledamot av EESK:s Observatorium för Lissabonstrategin, har läst rådsslutsatserna noga och lagt märke till att de inte alls nämner det civila samhället och de ideella organisationerna som aktör för att genomföra Europa 2020-strategin. Det är ett dåligt tecken, även om jag hörde en av rådets permanenta medlemmar säga att utan er klarar vi inte strategin. Den svenska regeringen har möjlighet att påverka slutsatserna och säga att det är viktigt att hela samhället är med. Låt människor misslyckas I paneldiskussionen om kunskap och innovationer som väg till högre sysselsättning och starkare sammanhållning låg fokus på ungas arbetslöshet. Det finns en schablonartad bild av unga människor som lata, att de inte håller tider och är illojala, hävdar Seher Yilmaz, ordförande för LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer. Den attityden vill hon förändra i grunden. Men den enskilt viktigaste faktor som kan bana väg för unga är att låta dem misslyckas: En lösning för att unga ska våga komma ut och skapa något eget eller anställas och komma med initiativ är att validera den kunskap som ungdomar får genom engagemang i ungdomsorganisationer. Där finns en atmosfär som tillåter ungdomar att testa sin idé, misslyckas och börja om igen, säger Seher Yilmaz. Dessutom måste ungas perspektiv efterfrågas och tas hänsyn till hela tiden. Det finns ingen patentlösning. Unga är inte en homogen grupp. Enligt Åsa Lindh, generaldirektör på Svenska ESF-rådet, går en större del av fondens projektmedel än man från början tänkt till ungdomar. Hon konstaterar att frågan om hur mycket som behöver satsas på unga har varit omdebatterad.

3 Carl Cederschiöld, ordförande i CEEP, den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare, vill se förbi problemen och pekar på den arbetskraftsbrist som väntas inom ett par år, då allt fler 40- talister går i pension samtidigt som de unga inte är lika många. Framtidens problem kommer inte att bli arbetslöshet generellt. De som har läst vidare efter gymnasiet kommer att få jobb och de som inte insett att de behöver utbildning kommer att hamna utanför. Och under tiden, menar Åsa Lindh, är samhällets uppgift att hålla kvar de ungas självkänsla, och skapa sysselsättning på ett hållbart och inkluderande sätt för så många som möjligt. Hon ser en stor potential i frivilligsektorn, som alternativ till offentlig sektor, och företagande som verktyg för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det offentliga systemet klarar ofta inte brukarperspektivet. Det som kallas individuella lösningar innebär ofta att samma lösning ska funka för alla. Camilla Littorin, förbundssekreterare vid Företagarförbundet vill gärna vända på perspektiven. Dagens samhällsstrukturer är från 1800-talet, menar hon. De utgår ifrån att företag är stora och att människor ska vara anställda. Utgångspunkten borde istället vara att de flesta företag är små. Dessutom är även företagare på väg att gå i pension. Därför vill hon underlätta för unga att gå in och ta över befintliga företag. Och i de fall unga har egna idéer anser hon inte att det främst är själva idén som ska värderas. Ingen kan veta vad som är morgondagens bästa idé. Det är viktigare att se driv och engagemang hos individen, säger Camilla Littorin. Hållbar tillväxt: Hur gör vi? I panelen om Resurseffektivitet och hållbarhet för en konkurrenskraftig ekonomi betonar näringsdepartementets statssekreterare Ola Alterå att hållbar tillväxt måste bygga på solid ekonomisk grund. En andra våg av ekonomisk kris har drabbat de av EU:s länder och regeringar som inte hållit ordning på statsfinanserna. Underskott går inte att gömma undan i längden. Verklighetens utmaningar innebär att Europa måste klara att leverera mer välfärd med mindre resurser och mindre negativ påverkan på ekosystemen. Finanskris och klimatkris i kombination har tydliggjort ett samband som också är avgörande för konkurrenskraften. Växande ekonomier ställer redan om. 80 procent av Koreas stimulanspaket är grönt. De europeiska staterna måste vara konkurrenskraftiga. Sverige har kunnat vara pådrivande i kraft av att vara ett gott exempel. Vi har minskat våra utsläpp samtidigt som ekonomin vuxit med 50 procent, säger Ola Alterå. För att få med sig företagen är det viktigt med gemensamma mål, framhåller Tomas Kåberger, som är generaldirektör vid Energimyndigheten. Det gäller särskilt företag som inte litat på den svenska politiken, utan mer på EU-systemets tröghet. Han påpekar att Nordamerika under Bush överträffade Europa i utbyggnad av vindkraft med 4 megawatt, och att Kina som låg långt efter gick om Europa med megawatt på ett enda år. I USA är utbyggnaden av vindkraften en patriotisk gärning för att minska beroendet av arabisk olja och fritt fram att tjäna pengar på. I europeisk tappning är den en uppoffring för klimatet och tabu att tjäna pengar på. Kanske ändrade attityder kan motverka det problem som Tomas Kåberger anser att EU-målen trots allt är behäftade med, nämligen att incitamenten till förbättringar upphör så fort målsättningen uppnåtts. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, affärsrådgivare och styrelseledamot i Tällberg Foundation, är inne på samma linje. Hur många av er som sitter här skulle satsa kronor på en idé framför en resa till Kanarieöarna? Det är ett attitydproblem att det är okej att göra vinst, okej att investera, okej att få ränta på banken, medan det inte är okej om jag ger Britta pengar för att starta ett företag och säger att jag vill ha ränta på pengarna, säger hon.

4 Enligt Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist saknas varken arbetsuppgifter eller idéer, särskilt inte på miljöområdet. Inte heller saknas pengar. Däremot behövs idéer om hur man omsätter idéer till affärsmöjligheter. Stora företag fokuserar på att rationalisera, medan små företag behöver en växande marknad. Och då kommer man till den lokala nivån och behoven av finansiering, exportförutsättningar, stöd till ungas idéer, inriktning mot jobb som är både finansiellt och ekologiskt hållbara. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist anser att samhällets aktörer måste bli mycket bättre på att värdera risker och förstå de komplexa system som interagerar. Den teknik som används för att lösa gamla miljöproblem skapar ofta nya. Men så länge BNP används för att mäta tillväxt finns problem med begreppet hållbar tillväxt. Om det kommer in olja över stränderna blir det tillväxt för att man måste rensa upp. Jag har svårt att se att vi kan ha en hållbar tillväxt så länge vi använder dagens mått på vad som är tillväxt. Europa 2020-strategin kan vara ett ogjort jobb om man inte vågar ändra de ekonomiska mätetalen så att de omfattar också en hållbar miljö. Jens Nilsson, s, har länge varit kommunalråd i Östersund. Redan i mitten av 1990-talet var han med och satte upp målet att minska sopberget med 95 procent på 20 års sikt. Och han förespråkar uthållighet. EU:s strukturfonder har möjliggjort pilotprojekt som annars kanske inte hade blivit av. Man ska inte göra det märkvärdigare än vad det är. Stärk sammanhållningspolitiken och gift ihop regionalpolitiken med klimatpolitik då implementerar vi klimatpolitiken så att det stänker om det. Det jag gillar med Europa 2020 jämfört med Lissabonstrategin är att det är minst lika mycket aktion som vision. När moderator Pernilla Baralt frågar panelen om Europa 2020-strategin kommer att genomföras i högre grad än Lissabon-strategin blir svaret ett samstämmigt ja från samtliga, även Birgitta Johansson vid regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. För att lyckas föreskriver hon sammanhållning och förankring så att alla känner delaktighet. Jens Nilsson understryker behovet av samspel mellan de olika nivåerna. Jag blir irriterad på tjänstemännen i min egen kommun när de inte lyssnar på byarna. EU-systemet är bra på att slänga ut utkast om färdriktningen. Vi borde bli bättre på det mellan alla nivåer. Nu tar vi bollen! Hur går vi vidare? I ett antal föranmälda inlägg lyfter konferensdeltagare fram synpunkter till EU-kommissionen. Först ut är LO-ekonomen Monika Arvidsson, som understryker att en frisk och välutbildad arbetskraft är en avgörande faktor för att skapa ett hållbart arbetsliv. Hon framhåller vikten av att målen för fattigdomsbekämpning formuleras tillräckligt ambitiöst och att improduktiva arbetsuppgifter ska slås ut om jobben som skapas förväntas bygga välfärd. Ulrika Geeraedts, internationell koordinator i Ulricehamns kommun, anser att Sverige inte tar vara på de möjligheter EU:s fondprogram erbjuder. Det saknas strukturer, samarbetsformer och kompetens. Ofta betraktas internationalisering som ett sidospår, och internationella avdelningar sprider gärna information men deltar inte aktivt i projekt som stödjer strategin. Hon vill se fler projektutvecklare, ett mer professionellt ansökningsarbete där fler parter samarbetar för att skapa volym och där igenom ökar chansen att få igenom ansökningarna. Sverker Berglund, chef för EU-program vid Västra Götalandsregionen, tror inte att sammanhållningspolitiken är allena saliggörande, men att synergieffekterna kan utvecklas, liksom modellerna för att genomföra projekt och samverkan mellan olika program. Sören Berg, som är chef för den internationella avdelningen vid Stockholms läns landsting, håller med tidigare talare om att samarbetet med regionala aktörer behöver förbättras, men undrar hur en permanent dialog kan komma till stånd. Han skulle vilja se någon form av plan eller initiativ som visar att ambitionen är verklig. Dessutom förtjänar hälsofrågorna större uppmärksamhet, enligt Sören Berg. Han pekar på att hälso- och sjukvården är en stor bransch som erbjuder stora

5 möjligheter till utveckling av nya typer av varor och tjänster för den som skapar utrymme för innovationer. Karin Hallerby, chef för Tillväxtverkets internationella avdelning, har som förslag att skapa aktiviteter som inkluderar grupper där många står utanför arbetsmarknaden och lärande i ett bredare perspektiv än den svenska kontexten. Esse Pettersson från regionförbundet Jönköping tycker att det är läge att noga överväga en sammanslagning av regionala strukturfonder och socialfonden för att skapa ett större regionalt och lokalt helhetsansvar. Även regioner som ligger på olika välfärdsnivå kan vinna mycket på att samarbeta över gränserna, framhåller Pia Kinhult, ordförande för strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och regionråd i Region Skåne. Utan samarbete över gränserna ser hon en risk för att Europa 2020 cementerar skillnader mellan olika regioner. EU:s tillväxtbibel kallar Jonas Berggren, chef för EU och internationella enheten på Svenskt Näringsliv, Europa 2020-strategin. Liksom flera förut konstaterar han att det egentliga arbetet måste ske på helt andra nivåer och betonar att han ännu inte kan se de strukturer som ska säkerställa att strategin får liv. Lissabonstrategin visade att EU-ländernas regeringar har svårt att sätta betyg på varandra. Därför vill Jonas Berggren se konkreta instrument som gör det möjligt för medlemsländerna att verkligen mäta sig mot varandra och även mot länder utanför EU. Första steget taget Äntligen har man förstått att man måste ner på lokal och regional nivå om det ska bli något. Så säger Benita Vikström, s, och en av de pådrivande krafterna bakom Sörmlandsmodellen. Även om hon fångat upp bollen vill hon att EU inte bara ska släppa dokumentet nu, utan ställa krav på nationerna att visa resultat. Och det kravet bör också omfatta regionala och lokala aktörer. Benita Vikström påpekar att det samtidigt finns problem som man inte förfogar över ute i regionerna. Energipolitiken är ett exempel. Istället för att alla ska springa runt och uppvakta olika departement vill Benita Vikström ha en dörr in för multiproblem som behöver lösas. Också Carola Gunnarsson är beredd att ta bollen. Hon är vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL. När det gäller att forma styrkorna kring det nationella reformarbetet lägger hon dock bollen hos regering och departement. En fråga hon vill lyfta fram och som inte finns med i Europa 2020-strategin, men som ändå kommer att behöva diskuteras på alla nivåer i samband med tillväxtmålen är migrationen, och behovet av invandring för att bibehålla andelen invånare i arbetsför ålder. Statssekreterare Ola Alterå upplever att många kastar bollen till honom och är beredd att skapa processer som tar frågorna vidare. Han har uppfattat trycket på tydliga uppföljningsmekanismer och påpekar att diskussioner kring utbildningsmål och sociala mål fortfarande förs. Enligt Ola Alterå finns ännu möjlighet att ha synpunkter kring dessa via regionkommittén och han lyfter fram SKL som en naturlig diskussionspartner för regeringen i det fortsatta arbetet. Även om det inte alltid är möjligt att ställa legalt bindande krav tror han att man kan komma långt med benchmarkinginstrument. På klimatområdet har grunden redan lagts för en tuff uppföljning av målen, och där finns tydliga sanktionsmöjligheter. Gaëlle Garnier är policysamordnare för ekonomiska frågor och Europa 2020 vid EUkommissionens generalsekretariat i Bryssel. Hon imponerar genom att inleda sitt anförande på svenska och talar om hur givande det varit att följa diskussionen och att hon tänker ta flera innovativa idéer med sig hem. Nästa steg är naturligtvis implementering. Det är vad vi måste fokusera vår uppmärksamhet på. Jag är verkligen optimistisk. Vi har hört så mycket entusiasm idag. Det här mötet måste betraktas som ett avstamp. Det är nödvändigt att vi fortsätter arbeta tillsammans, säger Gaëlle Garnier. Pierre Schellekens vid EU-kommissionen i Sverige fångade snabbt upp den bollen och utlovade ytterligare träffar i mindre grupper under hösten där diskussionen kan föras vidare.

6 Nyköping ska vara startpunkten för det interna arbetet med Europa 2020-strategin. Med tanke på alla goda idéer och det engagemang vi hör här idag är jag säker på att det kommer att gå bra.

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Kort version

Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Kort version Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar Kort version Niklas Arvidsson Centrum för bank och finans Kungliga Tekniska Högskolan SAMMANFATTNING För att förverkliga en

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Samverkan. vägen till det goda livet!

Samverkan. vägen till det goda livet! Samverkan vägen till det goda livet! Det ska vara gott att leva och framtiden ser ljus ut förutsatt att av vi tar tillvara och utvecklar den digitala teknikens möjligheter. Medan Sverige siktar på att

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Av 117 sökande får 24 projekt sammanlagt 175 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer