Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin"

Transkript

1 Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Referat från konferensen i Nyköping, 8 juni 2010 Om EU:s strategi för att möta de utmaningar som medlemsländerna står inför ska lyckas måste alla nivåer i samhället involveras. Det var både utgångspunkt för och ett välkommet budskap på konferensen i Nyköping den 8 mars. En stor andel av deltagarna arbetar med tillväxtfrågor på lokal och regional nivå. De är beredda att ta bollen. Inte nog med det de kräver att få vara med. Återstår att hitta formerna för att ta vara på engagemanget och samarbetsviljan. Konferensen arrangerades i samverkan mellan EU-kommissionen i Sverige, Regionförbundet Sörmland, Sveriges kommuner och landsting samt regeringskansliet. Bara en början Nära 200 personer har samlats i Sörmland för att diskutera målen och de olika dimensionerna i Europa en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Landshövding Bo Könberg välkomnar dem till en region med både styrkor och svagheter. En region som på senare tid kunnat glädjas åt förbättrad befolkningstillväxt, åt stora industriella investeringar och att regionen håller på att bli en allt mer integrerad del av Stockholms- och Mälardalsregionen. Mycket återstår att göra när det gäller tjänstesektorn, skolelevernas resultat och andelen som går vidare från gymnasiet till högre studier. Kunskapen om de förutsättningar som finns på lokal och regional nivå är viktig att ta vara på, betonar Pernilla Baralt, kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige och moderator för konferensen. Precis den typen av utmaningar som Bo Könberg tar upp, brottas kolleger med i Spanien, i Polen och runt om i EU. Och det är dessa utmaningar som Europa 2020 tar sikte på med större tydlighet och allvar än Lissabon-strategin. Där fanns höga ambitioner, men brister i genomförandet. Så vad skiljer de olika strategierna åt? Europa 2020: Målen och vägarna dit Enligt Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, är den största skillnaden krismedvetenheten. EU är bäst i motvind. Det är då man vaknar upp och förstår att samarbete krävs. Europa strategin är både ett bredare och mer fokuserat dokument. Det innehåller en bredare analys av strukturerna och mer fokuserade mål. Den nya tillväxtstrategin innebär också ett ökat fokus på genomförande och uppföljning. Att Sörmland och Sverige valts ut som en av åtta områden för samråd kring Europa 2020-strategin beror just på att regionen redan med Lissabonstrategin visat att det går att bryta ner övergripande europeiska strategier till regionala mål och indikatorer. Vi har valt att lyfta fram den regionala nivån, helt enkelt för att vi tror att partnerskapet i Bryssel måste utvidgas till att de aktörer som finns i EU-länderna tar aktiv del, som Sörmland har gjort med Lissabon-strategin, säger Pierre Schellekens. Amelie von Zweigbergk, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson, ser i Europa strategin mycket att glädjas åt som svensk. Bland annat pekar hon ut fokus på miljö, sund ekonomi och utbildning. Hon anser att strategin tillsammans med den bistra verkligheten innebär goda möjligheter till radikala omprioriteringar i EU:s budget för att klara målen. Det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn kan till och med ha väckt ett jävlar anamma som i backspegeln visar sig vara en avgörande vändpunkt i det europeiska samarbetet. De konkreta målen har redan blivit en referens när Amelie von Zweigbergk för samtal med EUkolleger vars länder kan ha väldigt olika system och arbetsmetoder. Att då kunna påbörja ett samtal med utgångspunkt i vad medlemsländerna kommit överens om gemensamt underlättar diskussioner och erfarenhetsutbyte.

2 Som svar på en fråga från åhörarna berättar hon att de nationella målen kommer att behandlas i den sedvanliga politiska processen och att det kommer att finnas gott om tid att bryta ner målen på nationell nivå i dialog med regionala och lokala aktörer. Det är på inget sätt så att allt är klart efter mötet i Bryssel i juni, säger Amelie von Zweigbergk. Budskapet i Sörmlandsstrategin, som alltså lockade EU till Nyköping, är att det ska vara enkelt, berättar regionförbundets ordförande Marita Bengtsson. Det ska vara enkelt att få ett jobb, att förverkliga idéer, att höja kunskap och kompetens. Hon redogör för det målinriktade arbete som bedrivits i regionen tack vare en engagerad tjänsteman, Elisabeth Langgren Lundov, och uppbackning från politiker. Samtliga indikatorer för tillväxt i Lissabonstrategin har arbetats in i kommunernas och landstingets verksamhetsplanering. Indikatorerna mäts och följs upp regelbundet. Samarbete över gränserna är en förutsättning för att komma vidare och den kompetens som finns på lokal och regional nivå måste tas tillvara mycket bättre. Vi ska inte bara hjälpa till, vi vill vara aktiva och drivande och vi måste öka förståelsen hos medborgarna för hur allt hänger ihop. Det vi gör regionalt och lokalt påverkar utvecklingen nationellt och i Europa. Jag hoppas att vi idag kommer till insikt om att vi har ett gemensamt ansvar för att Europa ska bli världens mest innovativa och dynamiska ekonomi, så som det en gång var tänkt, med smart och hållbar tillväxt, säger hon. Tillväxt för alla: hur gör vi? Nog är det fint med långsiktiga mål, men varnar Sven-Erik Österberg, s, gruppledare i riksdagen blunda inte för de närliggande och akuta problemen med arbetsmarknaden och ekonomin i Europa. Han är besviken över att EU inte klarade av att reda ut krisen i Grekland på egen hand, och att ledarskapet brustit på många håll. Ska det visas auktoritet måste EU ta ledande steg. Det är viktigt för legitimiteten att man klarar de problem man är utsatt för. För att slippa ta hjälp av IMF behövs en ordentlig sammanhållning och en ordentlig ärlighet om att man inte är så bra som man tror i allt. De uppgifter som finns måste läggas på bordet. Sopar man något under mattan dyker det upp lite senare bara, säger Sven-Erik Österberg. Staffan Nilsson, ledamot av EESK:s Observatorium för Lissabonstrategin, har läst rådsslutsatserna noga och lagt märke till att de inte alls nämner det civila samhället och de ideella organisationerna som aktör för att genomföra Europa 2020-strategin. Det är ett dåligt tecken, även om jag hörde en av rådets permanenta medlemmar säga att utan er klarar vi inte strategin. Den svenska regeringen har möjlighet att påverka slutsatserna och säga att det är viktigt att hela samhället är med. Låt människor misslyckas I paneldiskussionen om kunskap och innovationer som väg till högre sysselsättning och starkare sammanhållning låg fokus på ungas arbetslöshet. Det finns en schablonartad bild av unga människor som lata, att de inte håller tider och är illojala, hävdar Seher Yilmaz, ordförande för LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer. Den attityden vill hon förändra i grunden. Men den enskilt viktigaste faktor som kan bana väg för unga är att låta dem misslyckas: En lösning för att unga ska våga komma ut och skapa något eget eller anställas och komma med initiativ är att validera den kunskap som ungdomar får genom engagemang i ungdomsorganisationer. Där finns en atmosfär som tillåter ungdomar att testa sin idé, misslyckas och börja om igen, säger Seher Yilmaz. Dessutom måste ungas perspektiv efterfrågas och tas hänsyn till hela tiden. Det finns ingen patentlösning. Unga är inte en homogen grupp. Enligt Åsa Lindh, generaldirektör på Svenska ESF-rådet, går en större del av fondens projektmedel än man från början tänkt till ungdomar. Hon konstaterar att frågan om hur mycket som behöver satsas på unga har varit omdebatterad.

3 Carl Cederschiöld, ordförande i CEEP, den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare, vill se förbi problemen och pekar på den arbetskraftsbrist som väntas inom ett par år, då allt fler 40- talister går i pension samtidigt som de unga inte är lika många. Framtidens problem kommer inte att bli arbetslöshet generellt. De som har läst vidare efter gymnasiet kommer att få jobb och de som inte insett att de behöver utbildning kommer att hamna utanför. Och under tiden, menar Åsa Lindh, är samhällets uppgift att hålla kvar de ungas självkänsla, och skapa sysselsättning på ett hållbart och inkluderande sätt för så många som möjligt. Hon ser en stor potential i frivilligsektorn, som alternativ till offentlig sektor, och företagande som verktyg för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det offentliga systemet klarar ofta inte brukarperspektivet. Det som kallas individuella lösningar innebär ofta att samma lösning ska funka för alla. Camilla Littorin, förbundssekreterare vid Företagarförbundet vill gärna vända på perspektiven. Dagens samhällsstrukturer är från 1800-talet, menar hon. De utgår ifrån att företag är stora och att människor ska vara anställda. Utgångspunkten borde istället vara att de flesta företag är små. Dessutom är även företagare på väg att gå i pension. Därför vill hon underlätta för unga att gå in och ta över befintliga företag. Och i de fall unga har egna idéer anser hon inte att det främst är själva idén som ska värderas. Ingen kan veta vad som är morgondagens bästa idé. Det är viktigare att se driv och engagemang hos individen, säger Camilla Littorin. Hållbar tillväxt: Hur gör vi? I panelen om Resurseffektivitet och hållbarhet för en konkurrenskraftig ekonomi betonar näringsdepartementets statssekreterare Ola Alterå att hållbar tillväxt måste bygga på solid ekonomisk grund. En andra våg av ekonomisk kris har drabbat de av EU:s länder och regeringar som inte hållit ordning på statsfinanserna. Underskott går inte att gömma undan i längden. Verklighetens utmaningar innebär att Europa måste klara att leverera mer välfärd med mindre resurser och mindre negativ påverkan på ekosystemen. Finanskris och klimatkris i kombination har tydliggjort ett samband som också är avgörande för konkurrenskraften. Växande ekonomier ställer redan om. 80 procent av Koreas stimulanspaket är grönt. De europeiska staterna måste vara konkurrenskraftiga. Sverige har kunnat vara pådrivande i kraft av att vara ett gott exempel. Vi har minskat våra utsläpp samtidigt som ekonomin vuxit med 50 procent, säger Ola Alterå. För att få med sig företagen är det viktigt med gemensamma mål, framhåller Tomas Kåberger, som är generaldirektör vid Energimyndigheten. Det gäller särskilt företag som inte litat på den svenska politiken, utan mer på EU-systemets tröghet. Han påpekar att Nordamerika under Bush överträffade Europa i utbyggnad av vindkraft med 4 megawatt, och att Kina som låg långt efter gick om Europa med megawatt på ett enda år. I USA är utbyggnaden av vindkraften en patriotisk gärning för att minska beroendet av arabisk olja och fritt fram att tjäna pengar på. I europeisk tappning är den en uppoffring för klimatet och tabu att tjäna pengar på. Kanske ändrade attityder kan motverka det problem som Tomas Kåberger anser att EU-målen trots allt är behäftade med, nämligen att incitamenten till förbättringar upphör så fort målsättningen uppnåtts. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, affärsrådgivare och styrelseledamot i Tällberg Foundation, är inne på samma linje. Hur många av er som sitter här skulle satsa kronor på en idé framför en resa till Kanarieöarna? Det är ett attitydproblem att det är okej att göra vinst, okej att investera, okej att få ränta på banken, medan det inte är okej om jag ger Britta pengar för att starta ett företag och säger att jag vill ha ränta på pengarna, säger hon.

4 Enligt Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist saknas varken arbetsuppgifter eller idéer, särskilt inte på miljöområdet. Inte heller saknas pengar. Däremot behövs idéer om hur man omsätter idéer till affärsmöjligheter. Stora företag fokuserar på att rationalisera, medan små företag behöver en växande marknad. Och då kommer man till den lokala nivån och behoven av finansiering, exportförutsättningar, stöd till ungas idéer, inriktning mot jobb som är både finansiellt och ekologiskt hållbara. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist anser att samhällets aktörer måste bli mycket bättre på att värdera risker och förstå de komplexa system som interagerar. Den teknik som används för att lösa gamla miljöproblem skapar ofta nya. Men så länge BNP används för att mäta tillväxt finns problem med begreppet hållbar tillväxt. Om det kommer in olja över stränderna blir det tillväxt för att man måste rensa upp. Jag har svårt att se att vi kan ha en hållbar tillväxt så länge vi använder dagens mått på vad som är tillväxt. Europa 2020-strategin kan vara ett ogjort jobb om man inte vågar ändra de ekonomiska mätetalen så att de omfattar också en hållbar miljö. Jens Nilsson, s, har länge varit kommunalråd i Östersund. Redan i mitten av 1990-talet var han med och satte upp målet att minska sopberget med 95 procent på 20 års sikt. Och han förespråkar uthållighet. EU:s strukturfonder har möjliggjort pilotprojekt som annars kanske inte hade blivit av. Man ska inte göra det märkvärdigare än vad det är. Stärk sammanhållningspolitiken och gift ihop regionalpolitiken med klimatpolitik då implementerar vi klimatpolitiken så att det stänker om det. Det jag gillar med Europa 2020 jämfört med Lissabonstrategin är att det är minst lika mycket aktion som vision. När moderator Pernilla Baralt frågar panelen om Europa 2020-strategin kommer att genomföras i högre grad än Lissabon-strategin blir svaret ett samstämmigt ja från samtliga, även Birgitta Johansson vid regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. För att lyckas föreskriver hon sammanhållning och förankring så att alla känner delaktighet. Jens Nilsson understryker behovet av samspel mellan de olika nivåerna. Jag blir irriterad på tjänstemännen i min egen kommun när de inte lyssnar på byarna. EU-systemet är bra på att slänga ut utkast om färdriktningen. Vi borde bli bättre på det mellan alla nivåer. Nu tar vi bollen! Hur går vi vidare? I ett antal föranmälda inlägg lyfter konferensdeltagare fram synpunkter till EU-kommissionen. Först ut är LO-ekonomen Monika Arvidsson, som understryker att en frisk och välutbildad arbetskraft är en avgörande faktor för att skapa ett hållbart arbetsliv. Hon framhåller vikten av att målen för fattigdomsbekämpning formuleras tillräckligt ambitiöst och att improduktiva arbetsuppgifter ska slås ut om jobben som skapas förväntas bygga välfärd. Ulrika Geeraedts, internationell koordinator i Ulricehamns kommun, anser att Sverige inte tar vara på de möjligheter EU:s fondprogram erbjuder. Det saknas strukturer, samarbetsformer och kompetens. Ofta betraktas internationalisering som ett sidospår, och internationella avdelningar sprider gärna information men deltar inte aktivt i projekt som stödjer strategin. Hon vill se fler projektutvecklare, ett mer professionellt ansökningsarbete där fler parter samarbetar för att skapa volym och där igenom ökar chansen att få igenom ansökningarna. Sverker Berglund, chef för EU-program vid Västra Götalandsregionen, tror inte att sammanhållningspolitiken är allena saliggörande, men att synergieffekterna kan utvecklas, liksom modellerna för att genomföra projekt och samverkan mellan olika program. Sören Berg, som är chef för den internationella avdelningen vid Stockholms läns landsting, håller med tidigare talare om att samarbetet med regionala aktörer behöver förbättras, men undrar hur en permanent dialog kan komma till stånd. Han skulle vilja se någon form av plan eller initiativ som visar att ambitionen är verklig. Dessutom förtjänar hälsofrågorna större uppmärksamhet, enligt Sören Berg. Han pekar på att hälso- och sjukvården är en stor bransch som erbjuder stora

5 möjligheter till utveckling av nya typer av varor och tjänster för den som skapar utrymme för innovationer. Karin Hallerby, chef för Tillväxtverkets internationella avdelning, har som förslag att skapa aktiviteter som inkluderar grupper där många står utanför arbetsmarknaden och lärande i ett bredare perspektiv än den svenska kontexten. Esse Pettersson från regionförbundet Jönköping tycker att det är läge att noga överväga en sammanslagning av regionala strukturfonder och socialfonden för att skapa ett större regionalt och lokalt helhetsansvar. Även regioner som ligger på olika välfärdsnivå kan vinna mycket på att samarbeta över gränserna, framhåller Pia Kinhult, ordförande för strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och regionråd i Region Skåne. Utan samarbete över gränserna ser hon en risk för att Europa 2020 cementerar skillnader mellan olika regioner. EU:s tillväxtbibel kallar Jonas Berggren, chef för EU och internationella enheten på Svenskt Näringsliv, Europa 2020-strategin. Liksom flera förut konstaterar han att det egentliga arbetet måste ske på helt andra nivåer och betonar att han ännu inte kan se de strukturer som ska säkerställa att strategin får liv. Lissabonstrategin visade att EU-ländernas regeringar har svårt att sätta betyg på varandra. Därför vill Jonas Berggren se konkreta instrument som gör det möjligt för medlemsländerna att verkligen mäta sig mot varandra och även mot länder utanför EU. Första steget taget Äntligen har man förstått att man måste ner på lokal och regional nivå om det ska bli något. Så säger Benita Vikström, s, och en av de pådrivande krafterna bakom Sörmlandsmodellen. Även om hon fångat upp bollen vill hon att EU inte bara ska släppa dokumentet nu, utan ställa krav på nationerna att visa resultat. Och det kravet bör också omfatta regionala och lokala aktörer. Benita Vikström påpekar att det samtidigt finns problem som man inte förfogar över ute i regionerna. Energipolitiken är ett exempel. Istället för att alla ska springa runt och uppvakta olika departement vill Benita Vikström ha en dörr in för multiproblem som behöver lösas. Också Carola Gunnarsson är beredd att ta bollen. Hon är vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL. När det gäller att forma styrkorna kring det nationella reformarbetet lägger hon dock bollen hos regering och departement. En fråga hon vill lyfta fram och som inte finns med i Europa 2020-strategin, men som ändå kommer att behöva diskuteras på alla nivåer i samband med tillväxtmålen är migrationen, och behovet av invandring för att bibehålla andelen invånare i arbetsför ålder. Statssekreterare Ola Alterå upplever att många kastar bollen till honom och är beredd att skapa processer som tar frågorna vidare. Han har uppfattat trycket på tydliga uppföljningsmekanismer och påpekar att diskussioner kring utbildningsmål och sociala mål fortfarande förs. Enligt Ola Alterå finns ännu möjlighet att ha synpunkter kring dessa via regionkommittén och han lyfter fram SKL som en naturlig diskussionspartner för regeringen i det fortsatta arbetet. Även om det inte alltid är möjligt att ställa legalt bindande krav tror han att man kan komma långt med benchmarkinginstrument. På klimatområdet har grunden redan lagts för en tuff uppföljning av målen, och där finns tydliga sanktionsmöjligheter. Gaëlle Garnier är policysamordnare för ekonomiska frågor och Europa 2020 vid EUkommissionens generalsekretariat i Bryssel. Hon imponerar genom att inleda sitt anförande på svenska och talar om hur givande det varit att följa diskussionen och att hon tänker ta flera innovativa idéer med sig hem. Nästa steg är naturligtvis implementering. Det är vad vi måste fokusera vår uppmärksamhet på. Jag är verkligen optimistisk. Vi har hört så mycket entusiasm idag. Det här mötet måste betraktas som ett avstamp. Det är nödvändigt att vi fortsätter arbeta tillsammans, säger Gaëlle Garnier. Pierre Schellekens vid EU-kommissionen i Sverige fångade snabbt upp den bollen och utlovade ytterligare träffar i mindre grupper under hösten där diskussionen kan föras vidare.

6 Nyköping ska vara startpunkten för det interna arbetet med Europa 2020-strategin. Med tanke på alla goda idéer och det engagemang vi hör här idag är jag säker på att det kommer att gå bra.

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer