Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda"

Transkript

1 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Emmaboda kommun genomföra programarbete och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra nybyggnation, enligt framtaget förslag, på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. Landstingsfullmäktige anvisar 19 Mkr för genomförande av nybyggnation på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. 3. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Bakgrund Ständiga förändringar inom hälso- och sjukvården, inte minst inom specialistspsykiatrin, ställer stora krav på verksamhetslokalernas utformning, generalitet och flexibilitet. Det gäller bland annat nya och utökade myndighetskrav, nationella riktlinjer för vård, patienters och närståendes ökade delaktighet i vården samt höga krav på medicinsk kvalité och patientsäkerhet. På uppdrag av landstingsfullmäktige har Landstingsservice genomfört behovsanalyser och förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda. Hälsocenter i Emmaboda I november 2013 beslutade landstingsfullmäktige att förstudie avseende en nybyggnad skulle genomföras avseende lokaler för en sammanhållen lands- Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(3) tingsverksamhet i Emmaboda. Förstudien har genomförts av Landstingsservice, Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och Emmaboda kommun. Visionen är att skapa ett hälsocenter, modernt och samtida, där mötet mellan människor sker i en hälsofrämjande miljö och utforma flexibla och funktionella lokaler som motsvarar landstingets mål om att bedriva modern och patientcentrerad, väl sammanhållen och samordnad vård. Hälsocentrets lokaler ska upplevas som varma och välkomnande, signalera öppenhet och tillgänglighet. Lokalerna ska vara ändamålsenliga för den verksamhet som ska bedrivas, med generalitet, flexibilitet samt hållbarhet som ledord. I framtaget förslag ingår lokaler för hälsocentral, öppenvårdspsykiatri, familjecentral, folktandvård och distriktsrehabilitering. Folktandvården i Vimmerby Tandvårdsförvaltningen gav 2007 Landstingsservice i uppdrag att ta fram förslag på nya lokaler i Vimmerby. Uppstart av en fördjupad förstudie avvaktades för att invänta resultatet av öppenvårdspsykiatrins placering inom fastigheten Svanen 3. I genomförd förstudie har två alternativ studerats, ombyggnad av del av hus 02 eller riva denna del och ersätta med en ny byggnad på samma plats. Ur ett långsiktigt drifts- och förvaltningsperspektiv överväger fördelarna med en nyproduktion. För att motsvara uppsatta projektmål är bedömningen att en ombyggnad inte är ett alternativ. Specialistpsykiatrin i Kalmar I november 2012 gav landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att slutföra påbörjad förstudie och ta fram underlag för inriktningsbeslut för specialistpsykiatrins lokaler i Kalmar. Arbetet med behovsanalyser och förstudier för en sammanhållen specialistpsykiatri har bedrivits länsövergripande. Målsättningen är att, utifrån en trolig och önskvärd framtida vårdutveckling, kunna erbjuda vårdmiljöer som ger goda förutsättningar att bedriva modern, patientfokuserad psykiatrisk vård, bland annat genom effektivare vårdprocesser. För att kunna erbjuda och upprätthålla specialistpsykiatrisk kompetens är det nödvändigt att samla och samordna den specialiserade psykiatrin. Att kunna erbjuda bra vårdmiljöer med möjlighet att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av nya psykiatrilokaler. Ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och somatikerns patienter. Den genomförda förstudien har analyserat och prövat projektspecifika lösningar för de behov som beskrivits i behovsanalysen, med hänsyn taget till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den aktuella situationen.

3 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(3) Utifrån de förutsättningar verksamhetens krav och sjukhusområdets utformning ger har fyra olika alternativ för inplacering av nybyggnation utretts och resulterat i ett förordat förslag på sjukhusområdets sydvästra del. Christer Holmgren Förvaltningschef Irene Brodell Basenhetschef Bilagor 1. Förstudie nya Psykiatrilokaler i Kalmar daterad den 30 april Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby. 3. Förstudie Hälsocenter i Emmaboda daterad den 14 april 2015.

4 Nya psykiatrilokaler i Kalmar Förstudie

5 Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv Projektmål Bakgrund psykiatrin Nulägesbeskrivning Mål och syften med förstudien Tidigare tagna beslut Risker 13 Förutsättningar 2.1 Omgivningar Grönstruktur Projekt i omgivande områden Sjukhusområdet Trafik och angöring Teknisk försörjning Invändiga flöden Säkerhet Placering av förordat förslag Begränsningar Befintlig parkering 29 Förslag 3.1 Process utformning Förordat förslag Samband med sjukhuset Försörjning Teknisk försörjning Verksamhet och inre samband Rumstyper Ytor 42 Parkering 4.1 Parkeringsbehov Nya markparkeringar 43 Lokalprogram 5.1 Samband 44 Följdprojekt 6.1 Följdprojekt och provisorier under byggtiden 46 Omvärld 7.1 Föreläsning och workshop Studiebesök 47 Ekonomi 8.1 Kalkyler 48 Tidplan 9.1 Huvudtidplan 49 Källhänvisning 10.1 Texter Bilder / foton 50 Bilaga 1 Förteckning över verksamhetsbeskrivningar Bilaga 2 Övriga framtagna förslag Bilaga 3 Psykiatriförvaltningen: Utlåtande om placering av ny byggnation Bilaga 4 SWOT Bilaga 5 Parkering 2

6 Förstudien har genomförts av Landstinget i Kalmar län och Tengbom har anlitats som konsulter. Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten Medarbetare; Iréne Brodell, Fastighetschef Torbjörn Bergström, Projektledare Gun Lindblad, Funktionsplanerare Peter Koffed, Funktionsplanerare Mikael Gustafsson, Projektledare, konsult Roller Styrgrupp Projektledningsgrupp - projektets beslutande organ - bereder inför styrgrupp Styrgrupp Christer Holmgren, förvaltningschef, LTS Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör, Psykiatriförvaltningen Iréne Brodell, fastighetschef, LTS (adjungerande) Marianne Wigforss, projektledare, Psykiatriförvaltningen (adjungerande) Torbjörn Bergström, projektledare, LTS (föredragande) Mats Eriksson, projektchef, LTS Projektledningsgrupp Marianne Wigforss, Psykiatriförvaltningen Torbjörn Bergström, LTS Gun Lindblad, LTS Peter Koffed, LTS Mikael Gustafsson, Ingenjörsfirman M Gustafsson Konsultgrupp - arbetar fram fysiska lösningar, konsekvensbeskrivning / omfattning, sammansättning varierar genom projektets olika skeden Konsultgrupp Christine Hammarling, uppdragsansvarig arkitekt, Tengbom Gertrud Sjöström, handläggande arkitekt, Tengbom Helen Steckel, handläggande inredningsarkitekt, Tengbom Marie Nilodahl, medverkande arkitekt, Tengbom Nils-Olof Ljunggren, medverkande arkitekt, Tengbom Gärda Sjöholm, medverkande arkitekt, Tengbom Ulf Löfgren, medverkande inredningsarkitekt, Tengbom Magnus Juhlin, medverkande planeringsarkitekt, Tengbom Catarina Holdar, medverkande landskapsarkitekt, Tengbom Malin Ingemarsdotter, medverkande landskapsarkitekt, Tengbom 3

7 Sammanfattning Psykiatriförvaltningen utgör en specialistfunktion. Inom den specialiserade psykiatrin utreds, behandlas och rehabiliteras människor med svåra psykiska besvär och sjukdomar. För att kunna erbjuda och upprätthålla specialistpsykiatrisk kompetens är det nödvändigt att samla och samordna den specialiserade psykiatrin. Att kunna erbjuda bra vårdmiljöer med större möjligheter att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av nya psykiatrilokaler. Det strukturerade kvalitets- och metodutvecklingsarbete som pågått under flera år inom Psykiatriförvaltningen ställer nya krav på kompetens och bemanning, men också på att lokaler ska vara funktionella och anpassade till ett professionellt bemötande av patientgruppen. Ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och somatikens patienter. Samlokalisering inom sjukhusets område är därför en framgångsfaktor och innebär en nödvändig utveckling för att kunna erbjuda alla patientgrupper god vård. Genom att samla och samordna psykiatrins olika delar uppnås samordningsvinster i flera avseenden. Det gäller både kompetensmässigt vid vård och behandling, men också rent lokalmässigt genom kortare fysiska avstånd och genom möjlighet att samutnyttja lokaler. Geografisk närhet ger bättre förutsättningar för arbetssätt som understödjer samarbetet runt patienten, där patienten blir alltmer aktivt involverad i sin egen vård och behandling. De nya lokalerna måste vara flexibla nog att möta en metodutveckling som kan innebära förändringar både i verksamhet och i vårdprocess. Effektivare vårdprocesser förväntas också ge positiva ekonomiska effekter. Utformningen av lokaler speglar på många sätt hur man ser på de människor som ska vistas där. Lokalerna ska upplevas som välkomnande och trygga, signalera öppenhet och vara väl anpassade för den verksamhet som ska bedrivas där. Moderniseringen av länets psykiatrilokaler är en viktig del i arbetet med att förmedla en ljusare bild av psykiatrin och att minska och motverka fördomar gentemot psykiskt sjuka och psykisk sjukdom. I hälso- och sjukvårdens omhändertagandet av barn och unga involveras ofta flera aktörer. Många gånger samverkar olika specialiteter, till exempel BUP, barnmedicin och habilitering. Med syfte att stärka barnperspektivet eftersträvas därför närhet mellan dessa berörda specialistenheter. För medarbetaren är funktionella lokaler en viktig arbetsmiljöfaktor. Tillsammans med strukturerade satsningar på kompetens- och metodutveckling innebär satsningen på nya lokaler att Psykiatriförvaltningen har goda förutsättningar att framstå som en attraktiv arbetsplats även i rekryteringssammanhang. Sammanfattningsvis är de förväntade vinsterna med ny- och ombyggnad av lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar län att: förbättra patientmiljöer effektivisera vårdprocesser öka trygghet och säkerhet möjliggöra mer jämlik vård förbättra arbetsmiljöer bättre nyttja ekonomiska resurser bidra till en positiv bild av psykiatri 4

8 Sammanfattning Förordat förslag Utifrån de förutsättningar verksamhetens krav och sjukhusområdets utformning ger har fyra olika alternativ för inplacering av nybyggnation för psykiatrin i Kalmar utretts och resulterat i ett förordat förslag (benämt B1 i Underlag förstudie ) på sjukhusområdets sydvästra del. Övriga studerade alternativ är samlade i bilaga 2 till denna rapport. Tomtutredningar har med beaktande av möjligheter och begränsningar på norra och södra delen av fastigheten redovisats inkluderande verksamheternas organisation och inplacering. Förslaget i denna rapport är förordat av Landstingsservice och Psykiatriförvaltningen tillsammans och baseras bl.a. på följande motiv till förordat förslag: All psykiatri samlad, inkl. BUP. Egen identitet för psykiatrin med eget hus. Inbyggda gårdar och större möjlighet att skapa bra utemiljöer för patienterna. Byggnaden placeras på befintlig parkering som en förlängning mot väster av området för de kliniska byggnaderna. Byggnadsformen möjliggör flexibel lokalutformning och ger god orienterbarhet. Placeringen medger närhet till huvudentrén, parkeringen samt huvudstråket, det vill säga inte på baksidan och psykiatrin blir en naturlig del av sjukhuset. Byggnaden har ingen insyn eller skuggning från omgivande byggnader. Byggnadens placering medger framtida ut- och ombyggnadsmöjligheter av närområdet. De fysiska begränsningarna är av betydligt mindre omfattning jämfört med de övriga studerade alternativen. I söder har man utsikt mot kolonistugor och naturmark. Öppenheten mot söder ger ljusa lokaler utan insyn från andra byggnader. Förbindelse till huvudentrén samt till övriga sjukhuset sker både utvändigt och genom en förbindelsegång som ansluter norr om apoteket. 5

9 Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv Pågående uppdrag enligt Landstingsfullmäktigebeslut avseende Specialistpsykiatrin i Kalmar län I november 2012 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att genomföra fördjupade förstudier och ta fram inriktningsbeslut för psykiatrins lokaler i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Tidigare delrapporter har visat att förutsättningar för ny-/om- och tillbyggnad i Västervik och Oskarshamn kräver mer omfattande utredning än vad som är fallet i Kalmar samt vid tidigare utredning angående Vimmerby. Arbetet med behovsanalyser och förstudier för en sammanhållen specialistpsykiatri har under 2013, 2014 och 2015 bedrivits parallellt på samtliga orter. Målsättningen är att, utifrån en trolig och önskvärd framtida vårdutveckling, kunna erbjuda vårdmiljöer som ger goda förutsättningar att bedriva modern, patientfokuserad psykiatrisk vård, bland annat genom effektivare vårdprocesser. Ständiga förändringar inom hälso- och sjukvården, inte minst inom specialistpsykiatrin, ställer stora krav på verksamhetslokalernas utformning, generalitet och flexibilitet. Det gäller bland annat nya och utökade myndighetskrav, nationella riktlinjer för vård, patienters och närståendes ökade delaktighet i vården samt höga krav på medicinsk kvalité och patientsäkerhet. Psykiatriförvaltningens analysarbete har resulterat i några viktiga ståndpunkter; För att kunna erbjuda och upprätthålla psykiatrisk specialistkompetens är det nödvändigt att geografiskt samla och samordna den specialiserade psykiatrin med såväl öppen- som slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatrin. Specialistpsykiatrins verksamheter bör vara lokaliserade i nära anslutning till övrig hälso- och sjukvård. Detta dokument är förstudien för nya psykiatrilokaler i Kalmar. Landstingsfullmäktige föreslås besluta att ge Landstingsservice i uppdrag: Att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram ett underlag för genomförandebeslut

10 Bakgrund 1.2 Projektmål Projektmål Projektet ska skapa attraktiva, välkomnande miljöer och ändamålsenliga lokaler med höga arkitektoniska värden. Vård- och stödproceser ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras. De nya lokalerna ska, så långt möjligt, utformas med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling. Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 7

11 Bakgrund 1.3 Bakgrund psykiatrin Psykiatriförvaltningens uppdrag är att dygnet runt tillgodose behovet av specialiserad psykiatrisk hälsooch sjukvård för befolkningen. Syftet med verksamheten är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt att minska dödligheten i psykisk sjukdom hos patienter. Patienterna ska ha tillgång till ett differentierat vårdutbud, med akuta och planerade insatser i öppenoch slutenvård i en verksamhet som kännetecknas av hög kvalité, god tillgänglighet och ett gott patientbemötande. Öppenvården tar emot psykiskt sjuka patienter och erbjuder psykiatrisk utredning, bedömning och behandling. Arbetet sker i nära samverkan med patient, närstående och ibland samverkande parter som kommun och brukarorganisation. Om en patient bedöms ha så svåra symptom att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller är farlig för sig själv eller andra kan den bästa åtgärden vara att erbjuda inläggning på en vårdavdelning. Att patienter i största möjliga mån ska vara delaktiga i sin egen behandling och vårdplanering i samverkan med närstående är idag självklart. Verksamhetens övergripande mål och vision Psykiatriförvaltningens vision och mål är att vara en specialistpsykiatri i framkant. Verksamheten ska ge länets befolkning tillgång till specialiserad psykiatrisk utredning, diagnostik, behandling och vård av hög kvalité och med god tillgänglighet, där välkomnande miljöer är en del av det goda bemötande som ska prägla vården. Ett uttalat mål är också att minska och motverka fördomar gentemot psykiskt sjuka och psykisk sjukdom. Verksamhetens mål En förutsättning för att uppnå det övergripande verksamhetsmålet är funktionella lokaler, väl anpassade för att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård, i miljöer där god och läkande patientmiljö går hand i hand med god arbetsmiljö. Psykiatrins nya lokaler ska upplevas som varma och välkomnande, signalera öppenhet och tillgänglighet, med en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som stödjer patienternas tillfrisknande och personalens arbete. Lokalerna ska också vara ändamålsenliga för den verksamhet som ska bedrivas, med hållbarhet, flexibilitet, generalitet och säkerhet som ledord. Vi vill bygga lokaler för framtidens psykiatri; genom att samordna den psykiatriska vården genom ett närmande till övrig hälso- och sjukvård genom att skapa välkomnande och goda vårdmiljöer Vi vill bygga med fokus på hållbarhet; med byggnader som har låg energiförbrukning och låga underhålls- och driftskostnader med hållbara material som åldras vackert med flexibla lösningar där byggnader kan användas under lång tid och för olika ändamål genom samordning så att resurser utnyttjas effektivt Vi vill bygga med omsorg om miljön; genom att förena god patientmiljö och bra arbetsmiljö genom att ha ett miljömässigt hållbart tänkande i alla led genom att bygga med minsta möjliga negativa miljöpåverkan Vi vill bygga säkra miljöer; där både patienter och personal känner sig trygga där atmosfären signalerar lugn och tillit utan synliga säkerhetsanordningar 8

12 Bakgrund Att lokalerna ska vara utformade med utgångspunkt i aktuell forskning om läkande vårdmiljöer är en självklarhet liksom att höga krav ska ställas på miljö och hållbarhet när det gäller såväl materialval som den estetiska utformningen. För att kunna erbjuda och upprätthålla specialistkompetens inom psykiatrin är det nödvändigt att samla och samordna den specialiserade psykiatrin, såväl öppen- som slutenvård för både vuxna och barn/ ungdomar. Samlokalisering med övrig hälso- och sjukvård är en framgångsfaktor och nödvändig utveckling för möjligheten att ge psykiatrins patienter adekvat vård. Inom psykiatrin vårdas allt fler svårt sjuka patienter med samtidiga somatiska diagnoser. Patienter med psykiatriska diagnoser har fler undvikbara vårddagar i den somatiska vården än övriga patientgrupper. Denna patientgrupp har också kortare livslängd samt ofta sämre livsvillkor och levnadsvanor. Verksamhetens effektmål Önskade och förväntade effekter med nya och funktionellt anpassade lokaler; ökad patientsäkerhet kortare beslutsvägar med tydligare och enklare övergångar i vården färre antal inläggningar och kortare vårdtider färre akuta besök minskat antal tvångsåtgärder minskat antal självskadeincidenter minskat antal hot- och våldsincidenter färre sjukskrivningsdagar för personalen Minskat antal incidenter inom psykiatrivården har verifierats när Östra sjukhuset i Göteborg fick en förbättrad psykiatribyggnad. Antalet bältesläggningar av patienterna minskade med 44 procent, och antalet tvångsinjektioner minskade med 21 procent. Ett lokalmässigt närmande till somatiken möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatriska som somatiska patienter. 9

13 Bakgrund 1.4 Nulägesbeskrivning Verksamhet Verksamheten omfattar både öppenvård och heldygnsvård och är indelad i tre verksamhetsområden; Allmänpsykiatri vuxna Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri Antal anställda är ca 590. Allmänpsykiatri vuxna Verksamheten består av tre basenheter, Vuxenpsykiatri söder, Vuxenpsykiatri mitt och Vuxenpsykiatri norr. Vuxenpsykiatri söder Upptagningsområdet har ca invånare fördelat på sex kommuner; Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm Centralort Kalmar, mindre öppenvårdsenhet i Nybro Öppenvårds- och rehabiliteringsenheter i Kalmar Akutmottagning i Kalmar Heldygnsvård i Kalmar med 37 vårdplatser fördelade på 4 avdelningar Antal anställda ca 220 Vuxenpsykiatri mitt Upptagningsområdet har ca invånare i tre kommuner; Oskarshamn, Mönsterås och Högsby Centralort Oskarshamn Öppenvårds- och rehabiliteringsenhet Antal anställda ca 40 Vuxenpsykiatri norr Upptagningsområdet har ca invånare i tre kommuner; Västervik, Vimmerby, Hultsfred Centralort Västervik med öppenvårdsmottagning även i Vimmerby Öppenvårds- och rehabiliteringsenheter i Västervik och Vimmerby Akutmottagning i Västervik Heldygnsvård i Västervik med 35 vårdplatser fördelade på 3 avdelningar Antal anställda ca 140 Barn- och ungdomspsykiatri Verksamheten är länsövergripande och från och med 2014 uppdelad på två enheter, BUP och Ätstörning Antal anställda ca 130 BUP Upptagningsområde är hela länet med ca invånare, varav ca är under 18 år Länsövergripande öppenvårdsverksamhet på tre orter; Kalmar, Oskarshamn och Västervik samt en filialmottagning i Vimmerby Heldygnsvård i Kalmar med 4 vårdplatser Ätstörning Ålders- och länsövergripande ätstörningsverksamhet, AnorexiBulimiCenter, med en mottagning i Kalmar och en mottagning i Västervik Rättspsykiatri Verksamheten är länstäckande och består av en basenhet fördelad på två vårdenheter. Rättspsykiatrisk verksamhet finns enbart i Västervik En vårdavdelning med 10 platser finns på sjukhusområdet i Västervik En utslussningsenhet med 10 vårdplatser är förlagd i utkanten av Västervik Antal anställda ca 50 Funktioner och arbetsprocesser Framgår av lokala verksamhetsbeskrivningar, se bilaga 1. 10

14 Bakgrund Organisation Bemanning Psykiatriförvaltningen Gemensamt Allmänpsykiatri vuxna Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri Gemensamt Vuxenpsykiatri Söder Vuxenpsykiatri Norr Vuxenpsykiatri Mitt BUP Ätstörning Rättspsykiatri antal anställda omräknat till heltid Kalmar vuxenpsykiatri ätstörningsenhet BUP Oskarshamn vuxenpsykiatri BUP Västervik vuxenpsykiatri rättspsykiatri ätstörningsenhet 4 4 BUP Vimmerby vuxenpsykiatri BUP 5 5 Nybro vuxenpsykiatri Totalt Verksamhetsdata 2014 Avser tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda december Tillkommer timanställda, 123 personer december

15 Bakgrund Verksamhet Öppenvård - antal... Heldygnsvård - antal... besök patienter vårddagar** patienter vårdplatser*** avdelningar Kalmar vuxenpsykiatri BUP ätstörningsenhet Oskarshamn vuxenpsykiatri BUP Västervik vuxenpsykiatri rättspsykiatri ätstörningsenhet* BUP Vimmerby vuxenpsykiatri BUP Nybro vuxenpsykiatri Totalt Verksamhetsdata 2014 * Verksamhet startade sent 2014 ** Vårddagar 2014 exkl. permissioner *** Rättspsykiatrin har under 2014 minskat antal vårdplatser från 24 till 20 12

16 Bakgrund 1.5 Mål och syften med förstudien 1.6 Tidigare tagna beslut 1.7 Risker Att i ett tidigt skede analysera och pröva projektspecifika lösningar på de behov som beskrivits i behovsanalysen, med hänsyn taget till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den aktuella situationen. Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten har av Landstingsfullmäktige fått ett utredningsuppdrag, nr 10/5; Uppdrag att redovisa en utredning kring psykiatrins fastighetsbehov för att hitta möjligheter till bättre utnyttjande av landstingets egna lokaler och minska behovet av externt förhyrda lokaler. Vid Landstingsstyrelsens sammanträde lämnades en delrapport avseende utredningsuppdraget. Landstingsfastigheter fick då ett fortsatt uppdrag som bland annat innebär att ta fram en lokalförsörjningsplan för psykiatrin. Ytterligare en delrapport lades fram för Landstingsstyrelsen Från politikerhåll framfördes då önskemål om fördjupade verksamhetsanalyser från psykiatrins sida. Riskhanteringen bedrivs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Riskhanteringen kommer att bedrivas i fyra steg i kommande skeden enligt nedan; 1. Riskidentifiering Riskidentifiering har påbörjats i denna förstudie i enlighet med den mall som Landstingsservice vid Landstinget i Kalmar har för förstudien. Här har identifierats 10 olika punkter som därefter har riskbedömts. Det kan under projektets kommande skeden uppkomma fler riskpunkter som ska komplettera listan och bedömas vidare i processen. 2. Riskbedömning De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på konsekvenserna av risken. 3. Riskbemötande Varje risk som har identifierats kommer att föreslås åtgärder i nästa skede i projektet. 4. Riskstyrning Bedömningen är att det inte finns någon högre risknivå än normalt i denna typ av projekt. 13

17 Förutsättningar 2.1 Omgivningar Området ligger i utkanten av Kalmar vilket märks tydligt bland annat när man ser på bebyggelsens förhållande till gatan. Husen här har inte ett direkt förhållande till gatan utan är placerade en bit ifrån gatan, ofta med en grön zon emellan. Bebyggelsen i omgivningarna är från olika tidsåldrar och har olika karaktär. Områdena norr och öster om sjukhusområdet är till stora delar från 40- och 50-talet och av förstads- eller villastadskaraktär. Dessa områden har ett öppet bebyggelsemönster och upplevs ha en rik växtlighet. Norr om sjukhusområdet ligger ett område med punkthus i park byggda huvudsakligen på 60- och 70-talen. I denna riktning ligger också ett institutionsområde som bland annat rymmer delar av psykiatrins nuvarande lokaler. Detta är ett område som är en institutionsmiljö med friliggande byggnader omgivna av mycket grönska. Angränsande till sjukhusområdet i söder ligger ett koloniområde vilket med sin småskalighet utgör en stark kontrast till sjukhusets stora volymer. Väster om lasarettet vidtar naturmark som tillsammans med angränsande holmar och vatten utgör ett vackert naturområde. De gator som omger sjukhusområdet är alla påtagligt gröna i sin karaktär. Detta skapas med alléplanteringar och gröna zoner mellan hus och gata. Inte någonstans i omgivningen har bebyggelsen direkt kontakt med gatan, utan separeras från denna med hjälp av träd, buskar och gräsytor. Länssjukhuset upptar hela kv. Kungsljuset. De äldsta delarna uppfördes 1934 och har sedan dess efterhand byggts ut. I kv. Vallmon ligger bl.a. den psykiatriska heldygnsvården för barn och vuxna. Sjukhusområdet är uppdelat i två delar, åtskilda av Ståthållaregatan. 14

18 Förutsättningar Förstad Institutionsmiljö, Kv. Vallmon Hus i park Park Förstad Ståthållaregatan Institutionsmiljö Sjukhusområdet Kv. Kungsljuset Placering av förordat förslag Villastad Natur Koloniområde N 15

19 Förutsättningar 2.2 Grönstruktur Inom sjukhusområdet tas marken till övervägande del upp av byggnader eller hårdgjorda ytor. Inom området finns sparad naturmark med stora tallar norr och söder om Sinnenas trädgård (mellan hus 13, 21 och försörjningskvarteret). Fin naturmark finns även sydväst om hus 40. Denna naturmark har en tydlig koppling till tallskogen sydväst om sjukhusområdet (Tegelviken). Mot Lasarettsvägen söder om hus 19 och 48 finns sparade stora ekar och tallar. Stora fristående tallar finns även i västra delen av sjukhusområdet. Kring sjukhusbyggnaderna finns en del mindre träd såsom oxel, rönn, körsbär och unga lindar. Kring entréer och sittplatser finns buskar och perenner. I övrigt finns några enstaka solitära stora träd inom sjukhusområdet. I nordost är det sparsamt med vegetation. Kring hus 18 finns relativt ung vegetation, främst buskar och perenner. Denna vegetation är inte så värdefull att särskild hänsyn behöver tas. I tomtgräns eller strax utanför, mot Ståthållaregatan finns några stora lindar samt en rad mycket stora almar. Almarna är hårt beskurna. Längs Stensbergsvägen finns också stora almar och lindar som inte är beskurna. Dessa träd skapar tillsammans med de stora ekarna mot Stensbergsparken ett fint grönt gaturum. De stora träden, även de som beskurits, är mycket värdefulla för gaturummet (Ståthållaregatan). Vid en exploatering måste de hanteras med stor försiktighet. Expertråd bör inhämtas beträffande de stora almarna, det är lite osäkert om de kommer att klara en exploatering. Norr om Ståthållaregatan ligger Ståthållarparken med nyrenoverade planteringar. Hus 01 och 02 ligger i vad som kan betraktas som en klassisk park med stora träd i gräsytor. Arterna är varierade och här finns bok, kastanj, tall, oxel, hassel, ask, lind m.m. Vidare västerut finns en fin naturmark. Norr om hus 44 finns en stenmur och här får man en fin inblick i hur landskapet sett ut innan sjukhuset byggdes ut. Sjukhusområdet som helhet befinner sig i gröna omgivningar: mer parklika i östra delen och mer naturlika i västra delen. Enligt rapporten Grönstrukturen i Kalmar från 2010, är det önskvärt att naturområdet Tegelviken utvecklas och förbättras framför allt genom att öka tillgängligheten till området. Söder om sjukhusområdet utvecklas Skyttisparken till en ny grannskapspark. 16

20 Förutsättningar N Placering av förordat förslag 17

21 Förutsättningar 2.4 Sjukhusområdet Sjukhusområdet började byggas på 1930-talet och består av byggnader med stor variation. Byggnader för sjukhusvård är främst koncentrerade i områdets östra del. Här är bebyggelsen tät och med en mängd olika former och hushöjder. Byggnaderna uppfördes i rött tegel, ett material som fortfarande idag är det dominerande. Efter hand har hus rivits och ersatts av modernare byggnader med större yta för att möta det ökande behovet av vård Även om tegel är det dominerande materialet kan man avläsa tidernas olika arkitektur i formspråk och materialhantering. Orienteringen i området är lite svår då strukturen är komplex och tät, detta trots att utblickar finns från förbindelsegångar och trapphus I nordväst är all försörjning samlad i separata byggnader vilka är förbundna med övriga sjukhuset genom kulvertar. Detta gör att de flesta transporter är koncentrerade till en avgränsad del. I sydvästra delen finns en del äldre bebyggelse av småskalig karaktär samt en stor markparkering. Framtagande av lokalstrategiplan ska påbörjas = Befintliga byggnader = Befintliga byggnader som rivs N 19

22 Förutsättningar Omgivande byggnader Byggnad 20 Länkbyggnad i en våning mellan byggnad 21 och 13 samt huvudförbindelse till försörjningscentral. Innehåller även teknikstråk i tak. Byggnaden är från Byggnad 21 Tegelbyggnad från 1976 i en våning. Innehåller apotek inkl. varumottagning. Byggnad 26 Tegelbyggnad från 1976 i en våning. Innehåller verkstäder och fastighetsdrift. 20

23 Förutsättningar Omgivande byggnader Byggnad 30 Tegel och putsbyggnad från Innehåller reservkraftsförsörjning. Byggnad 48 Tegelbyggnad från 2000 med en oregelbunden planform. Delar av byggnaden är i åtta våningar med burspråk samt markerad betong i fasad och delar i två våningar med fönsterband. Byggnaden inrymmer vårdavdelningar samt mottagningar i de nedre våningsplanen. 21

24 Förutsättningar 2.5 Trafik och angöring Länssjukhuset har patienter från hela Kalmar län och många kommer med bil. Huvuddelen av sjukhusets bilburna besökare kommer norrifrån via Stensbergsvägen alternativt från nordväst via Ståthållaregatan. Sjukhusområdets norra del är oftast det första man möter. Huvudentrén och akutentrén ligger i söder. Här finns en angöringszon samt anvisad plats för taxi. En entré finns även i byggnad 18 med infart från Ståthållaregatan i sjukhusområdets nordöstra hörn. Tillgängligheten till denna entré är av stor vikt även framgent. I anslutning finns här dessutom ambulansintag till förlossningsavdelningen och barnakuten samt räddningsväg till hus 18. Detta är samtliga funktioner som inte får påverkas av en eventuell nybyggnation i närområdet. Huvudparkeringen, för både besökare och personal, ligger i sjukhusområdets sydvästra del i närheten till huvudentrén. På övriga sjukhusområdet finns ett stort antal mindre parkeringsplatser, generellt med hög beläggning. Dessa platser används troligen mest av vana sjukhusbesökare som vet vart de ska. Sjukhuset har god tillgång till kollektivtrafik genom att både stadsbussar och regionala bussar har hållplatser vid sjukhusets huvudentré och på Stensbergsvägen i anslutning till korsningen med Ståthållaregatan. Hållplatser finns också på Lasarettsvägen och Ståthållaregatan i områdets nordvästra del. Cyklister kommer huvudsakligen till sjukhuset via cykelbanan längs Ståthållaregatan eller längs Stensbergsvägen norrifrån. Huvuddelen av cykelparkeringarna finns på norra sidan av sjukhusområdet vilket är den närmsta vägen in i sjukhuset för flertalet av de som cyklar. Det finns även cykelparkeringar i anslutning till huvudentrén och akutentrén på sjukhusområdets södra sida. N 22

25 Förutsättningar 2.6 Teknisk försörjning Inom sjukhusområdet finns möjligheter att ansluta nybyggnationen till tappvatten, spillvatten, dagvatten, medicinska gaser, teknisk luft och reservkraft till befintliga försörjningssystem. N El Nuvarande elförsörjning medger ej inkoppling av nybyggnationen. Nytt HSP-ställverk med transformator samt nytt LSP-ställverk måste byggas i den nya byggnaden. Värme De nya byggnaderna inom sjukhusområdet försörjs idag med fjärrvärme. Nybyggnationen kan anslutas detta. Kyla Anslutning av nybyggnationen kan ske till sjukhusets kylsystem. Planerat ställverk hus 35 Nytt ställverk. Kommer att byggas inom snar framtid. 23

26 Förutsättningar 2.7 Invändiga flöden En flytt av psykiatrin till sjukhusområdet gör att man får en annan närhet till sjukhusets övriga funktioner och möjlighet till ett utökat och bättre samarbete. N Plan 1, kulvertplan I dagsläget försörjs hela sjukhuset från den i väster belägna försörjningscentralen. Gods, mat och avfall transporteras till och från sjukhusets alla delar genom ett kulvertsystem på plan 1. Även patienttransporter sker huvudsakligen på detta plan. Plan 2, entréplan På plan 2 kan patienter och besökande invändigt ta sig från huvudentré och parkeringsplatser till många av sjukhusets avdelningar. 24

27 Förutsättningar 2.8 Säkerhet N I begreppet säkerhet avses säkerhet för patienter, personal, besökande, externa medaktörer och samhället i övrigt i samband med psykiatrisk vård. Arbetet med säkerhet innebär både säkerhet genom samarbete mellan olika yrkeskategorier och verksamheter, rutiner, kommunikation och utvärderingar samt teknisk säkerhet dvs att nybyggnationen ska klara de högt ställda tekniska krav som finns för psykiatri. Socialstyrelsens föreskrifter, SOFS 2006:9 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning och Arbetsmiljöverkets regler AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön ska ligga till grund för arbetet. Lokalerna ska vara säkra både för patienter och personal samtidigt som de har en god vårdmiljö. Miljön ska utformas så att byggnadsdelar eller inredning inte kan tas loss eller användas för självskada eller skada annan person. Lokalerna ska bidra till att ge god överblick. Slutenvårdsavdelningarna bör enkelt kunna avdelas i mindre enheter. I det fortsatta arbetet behöver ett säkerhetsprogram för psykiatrin tas fram. Plan 4 Ett plan där i huvudsak personalen rör sig mellan olika verksamheter. Viktiga målpunkter för psykiatrin är bla anestesi (där ECT utförs), hjärtstopp och intensivvård, vilka nås här. 25

28 Förutsättningar 2.9 Placering av förordat förslag Område för ny psykiatri Området för nya lokaler åt psykiatrin ligger inom sjukhusområdet på parkeringen väster om apoteket. Förordat förslag Det sydvästra området har en tydlig närhet till huvudentrén. Här bygger man på en del av befintlig parkering och området har inte så många fysiska begränsningar i form av befintliga byggnader i sin närhet. Området begränsas i norr av försörjningscentralen samt en byggnad för reservkraft. I öster finns entréer från parkeringsområdet samt apoteket. I söder, på andra sidan Lasarettsvägen, medges utblickar mot ett område med kolonistugor och naturmark. Öppenheten mot söder ger ljusa lokaler utan insyn från andra byggnader. I väster är det befintlig markparkering och längre bort äldre mindre byggnader. Förbindelse till huvudentrén samt till övriga sjukhuset sker dels utvändigt till övriga entréer mot väster och dels genom en förbindelsegång som ansluter norr om apoteket. Områden för parkering För att täcka parkeringsbehovet som uppstår genom byggnation för psykiatrin föreslås ny markparkering. I väster utökas befintlig markparkering med ca 270 platser genom rivning av Gudmundsgården. I norr tillskapas ca 160 nya platser efter rivning av byggnad 04, 06 och 07 samt flyttning av byggnad

29 Förutsättningar Gällande detaljplan Detaljplanen från 1978 som gäller för sjukhusområdet anger markanvändningen allmänt ändamål och högsta tillåtna byggnadshöjd till +38 meter. I anslutning till nordöstra delen av sjukhusområdet finns mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, i princip mellan befintliga byggnader och omgivande gator. Längs i princip hela gränsen mot Ståthållaregatan och Stensbergsvägen råder utfartsförbud, även där den befintliga infarten till hus 18 finns idag vilken alltså är planstridig. N I sjukhusområdets nordöstra del är prickmarkens utbredning i huvudsak anpassad till befintlig bebyggelse. Det finns inte någon generell reglering av förgårdsmark inom sjukhusområdet eller något stadsbyggnadsmässigt motiv till att ha ett visst avstånd mellan bebyggelsen och gatan. Ett antal byggnader, hus 10, 17 och 44, ligger helt eller delvis på prickmark. Förordat förslag, på parkeringsplatsen i söder, påverkas inte av någon prickmark eller utfartsförbud. Detaljplanen anger här endast markanvändningen till allmänt ändamål och högsta tillåtna byggnadshöjd till +38 meter. Illustration av detaljplan 27

30 Förutsättningar 2.10 Begränsningar Förutom de ev. begränsningar som finns i detaljplanen finns ett antal styrande faktorer att ta hänsyn till: N Infarten till främst byggnad 18 (förlossning, barnakut) måste bibehållas. Byggnad 03, ställverket, är viktig för sjukhusområdets elförsörjning och ska i dagsläget ha kvar sin placering. Infarten och angöringen vid hus 20 och 21 måste även framöver fungera. Befintliga entréer till hus 20 och 21 ska fungera även framöver. Byggnad 30 som innehåller reservkraft måste fortsatt vara lätt tillgänglig och ha fungerande angöring. De parkeringsplatser som tas i anspråk för ny bebyggelse måste kunna ersättas på annan plats inom sjukhusområdet. Telekiosk utmed Stensbergsvägen måste beaktas vid rivning och nybyggnation av parkeringsplatser etc. Illustation av begränsningar 28

31 Förutsättningar Antal p-platser per område (ungefärliga siffror) 2.11 Befintlig parkering Parkeringen på sjukhusområdet är markparkering och huvuddelen av antalet platser är koncentrerad till en stor yta i sydväst. De flesta parkeringar för besökande är avgiftsbelagda och för att parkera på personalplatser krävs tillstånd. 66 = 429 inkl. reserv = 697 st = 87 st = 1213 st N På sjukhusområdet finns idag parkeringsplatser, till detta kommer 87 platser vid nuvarande psykiatribyggnader i kvarteret norr om sjukhusområdet vid Ståthållaregatan och ca 40 platser i reserv söder om Lasarettsvägen. Totalt platser. Siffrorna på ritningen till höger är räknade befintliga platser hösten Handikapplatser ingår och är ej särredovisade. Parkeringarna inom sjukhusområdets norra del är utspridda på en mängd mindre parkeringar Inom sjukhusområdets sydvästra del, vid Lasarettsvägen, finns merparten, ca 70%, av bef. parkeringar i området Parkeringsplatserna är uppdelade i personalparkering och besöksparkering och har handikapplatser utplacerade i området främst vid entréer

32 Förslag 3.1 Process utformning Process Öppet engagerat och kunnigt! är Landstingets gemensamma värdegrund. Identiteten hos verksamheten, olika kärnvärden, värdeord i projektet och övergripande programpunkter beskriver tillsammans visionen. Med det som utgångspunkt har en byggnadsstruktur för nya lokaler till Kalmar psykiatri vuxit fram. Arbetsprocessen kan sammanfattas med följande tre steg. Förarbete Utgångsläget är allt det förarbete som verksamheten har levererat. Förutsättningar Styrande parametrar såsom befintliga förutsättningar (sjukhusområdets byggnader, infrastuktur och topografi, väderstreck -/ljusförhållanden), verksamhetens sambandskrav, logistik och organisation. Fysisk form Arkitektens syntes översatt i fysisk form; sammanställd nettoarea omvandlad till en total bruttoarea med hjälp av nyckeltal. Ytorna insatta på tomten med olika alternativa utformningar för att hitta den bästa lösningen avseende skala, optimala flöden/samband och god arkitektur som svarar upp mot de uppställda målen: bättre patientmiljö effektivare vårdprocesser ökad säkerhet förbättrad ekonomi psykiatrin blir en del av den övriga sjukhusvården avdramatisering/attitydförändring bidra till en positiv bild av psykiatrin likvärdig vård Förslagen är exempel på byggnadsutformning som är organiserad i tre nivåer: 1. flöden inom varje avdelning ger en layout sammansatt av olika rumsfunktioner 2. samband mellan avdelningar/verksamhet hur inplacering sker horisontellt och vertikalt 3. kommunikationer mot befintlig sjukhusstruktur kritiska samband, viktiga och nära i form av kulvertförbindelse, korridorstråk, access till befintligt entréplan och målpunkter (hissar) Generalitet Huskropparna är generellt utformade för att kunna hysa vårdavdelningar, mottagningar och administration (ej utrustningsintensiva behandlingslokaler). Vårdrummet Rummets utformning är en väsentlig parameter för planlayouterna då det är ett rum med stor upprepningseffekt. Rummet innehåller också alla tänkbara myndighets-, hygien- och tillgänglighetskrav mm som måste studeras i detalj. Rumsutformningen är av stor betydelse för framgångsrik behandling och lika viktig som att jämföra investering i komplex/ avancerad utrustning för den somatiska vården. Forskningsrön från studier i evidencebaserad design är också tillvaratagna. Vårdrummen är orienterade med fri utsikt. 30

33 Förslag 3.2 Förordat förslag Förstudien redovisar förordat förslag. Andra framtagna alternativ finns redovisade i bilaga 2. Förslaget innebär en samlad byggnadsvolym för all psykiatri inkl BUP, utformad runt två inre ljusgårdar. Byggnaden placeras på befintlig parkering, som en förlängning mot väster av området för de kliniska byggnaderna. Byggnaden kopplas ihop med övriga sjukhuset genom en förbindelsegång som ansluts mot byggnad 20. N Vuxenpsyk. + BUP = Nybyggnation 31

34 Förslag Förslaget består av en nybyggnad sammansatt av två huskroppar, a och b, placerade på sydvästra delen av sjukhusområdet orienterad mot Lasarettsvägen. Byggnadsdel a består av 7 våningsplan ovan mark och b av 5 våningsplan. Alla verksamheter i byggnaden får en gemensam entré vänd mot det gångstråk som idag går mellan parkeringen och ansluter till sjukhusets södra kommunikationstråk (inomhus). Byggnaden tar en del av nuvarande parkering i anspråk. Nya platser kan återskapas på olika sätt, vilket redovisas i separat parkeringskapitel. Området utgör i sin helhet en zon som innebär fri utsikt åt flera väderstreck. I öster tar den sammanhängande resliga sjukhusstrukturen vid. Slagskuggor från andra byggnader är därför obefintliga. Läget betyder att ingen insyn från andra vårdavdelningar eller mottagningar föreligger. Nybyggnadens närmaste markområde västerut förutsätts planeras som en grönzon med en distans till närmaste parkering på ca 25m. Förslaget består av två volymer/trianglar, sammansatta som en åtta i sin form, och orienterade kring varsin innergård. Vårdavdelningar och mottagningar kan i den sammanflätade formen växa och krympa över tiden genom att lokalerna fysiskt hänger ihop över hörn. Flexibiliteten för användning av lokalerna har ingen begränsning av någon byggnadsgräns. Trianglarna är uppbyggda med enkelkorridorer som alla mynnar i dagsljust belyst rum/korridorslut, vilket gör lokalerna mycket lättorienterade. Korridorstråk bryts av med rum som öppnas mot innergården. Innergårdarna är uterum (ej klimatiserade) som transporterar in ljus till korridor, rum längs fasad och in till hisshallen. Hisshallen är placerad i byggnadens centrum jämte ett cirkulärt huvudtrapphus som har takljus. Denna dagljusbelysta vertikala kommunikation stärker ytterligare orienteringen och förenklar för alla att hitta i huset. Vårdavdelningarna i huset kan brytas ner till flera mindre enheter vilket bidrar till både minimering av smittspridning och ökad säkerhet vid behov inom avdelningen. På samma sätt kan mottagningsenheterna avgränsas efter behov och storlek. a b Akut Elevation från Lasarettsvägen Entré 32

35 Förslag Situationsplan förordat förslag = Befintliga byggnader = Nya byggnader = Förbindelsegång = Gröna ytor, träd = Kulvert = Angöringsyta & handikapparkering Skala 1: (m) N Ambulans Akut Entré Gående b A A 48 Sektion Verksamhetsfördelning i plan och sektion Plan 8 Plan 7 Plan 6 Plan 5 Plan 4 Plan 3 Entréplan Källarplan ÖV. BUP SLV. SLV. SLV. ADM. PIVA + AKUT Outgrävt TRAPPA /HISS / FOAJÉ GEM. BUP ÖV. BUP ÖV. ÖV. ÖV. GEM. ENTRÉ / REC. TEK. / GEM. ÖV. ÖV. ÖV. ABC BER. / GEM. Outgrävt a Återskapande av tallhedsskog på kulle Entré Angöringszon Armerat gräs Enhetlig markbeläggning Cyklar Sektion A-A = Teknik = Vårdavdelning / Slutenvård = Mottagning / Öppenvård = Gemensamma lokaler Lasarettsvägen 33

36 Förslag Balkong Utblickar Gemensam zon För hisshall och huvudtrapphus i byggnadens centrum och för delade funktioner/(korskoppling av verksamhet) B A Vårdavdelning Yttre zon - Patientrum samt dagrum är orienterade på utsidan av huskroppen. Inre zon - Gemensamma rum som stödfunktioner, matrum mm är vända mot den kringbyggda innergården medan dagrum ligger i direkt kontakt mot en gemensam balkong. Gård Gård Mottagning Mellan mottagning och vårdavdelning finns ingen fast fysisk gräns. Verksamheterna kan krympa och växa över tid efter behov. Balkong Utblickar = Patientrum = Stödfunktioner / gem lokaler = Kombination av ovanstående = Trapphus = Hiss = Rec./uppsikt för pers. 34

37 Förslag Kulvert till hus 20 Plan 1 Kulvert till hus 48 Plan 3 Plan 7 Akut Ambulans Gående Gård Entré Plan 2 Förbindelsegång till hus 20 Utblickar Typplan Plan 4-6 Plan 8 = Teknik = Vårdavdelning / Slutenvård = Mottagning / Öppenvård = Gemensamma lokaler = Trapphus = Hiss Plan 1 Våningsplanet innehåller omklädningsrum för personalen, samt fläktrum och övriga teknikutrymmen. Via kulvertförbindelse till centrala målpunkter i övriga sjukhuset och med möjlighet till två alternativa kulvertstråk säkerställs redundansen. Plan 2 - Entréplan Byggnaden välkomnar samtliga som ska besöka Kalmar psykiatri att gå in i en gemensam entré. Den öppnar sig mot söder och sjukhusets entrégata Lasarettsvägen. I entréplanet finns en reception närmast innanför vindfånget som i sin tur mynnar i en generös kombinerad foajé/entréhall. Till höger ligger caféet och till vänster ett stort konferensrum. Bortom receptionen finns förvaltningsrättens lokaler, brukarexpedition och ett bibliotek i anslutning till innergården. De gemensamma faciliteter som är placerade här bidrar till att skapa ett publikt plan. Centralt placerad, i ett ljusschakt, finns en rund trappa som svarar för den vertikala kommunikationen i huset och intill ligger hissarna. Med byggnadens båda innergårdar i kontakt med kommunikationsstråk, hissar och trappa tydliggörs orienteringen i huset. Övriga verksamheter placerade på marknivå utgörs dels av akut- och PIVA-enheterna dels av beroendemottagningen. Akutentré för gående och ambulans är placerad i nordvästra hörnet med infart via parkeringens norra bilväg. Plan 3 Gemensamma funktioner, administration och ABCmottagningen är placerade på plan 3. Plan 4-5, typplan Planen innehåller en vårdavdelning i husdel a och mottagningar i husdel b för vuxenpsykiatri. Plan 6, typplan Planet innehåller en vårdavdelning i husdel a och mottagningar i husdel b för barnpsykiatri. Plan 7 På plan 7 samsas öppenvårdsmottagningar för vuxenpsykiatri och barnpsykiatri med separata väntrum. Ytan omfattar endast husdel a i sin helhet. Plan 8 Överst i huset är den gemensamma personalmatsalen placerad med access till en stor takterass i sydvästläge, samt några övriga verksamhetsgemensamma utrymmen. 35

38 Förslag 3.3 Samband med sjukhuset I förslaget får psykiatrin sin egen identitet genom en nybyggnad formad som ett kvarter, med samlad entré på ett publikt plan, och med invändig access till sjukhusets norra kommunikationsstråk. Detta ansluter till hela strukturen och mynnar i den sjukhusgemensamma huvudentrén. Transporter av varor och avfall sker genom anslutningar till befintligt kulvertsystem på plan 1 så att separata flöden erhålls för gods och persontrafik. Mindre gods och läkemedel skickas via rörpost. Sjukhuset har ett befintligt rörpostsystem. Sängtransport är inte så vanlig inom psykiatrin. Om behov finns kan denna ske på plan 1 då man inte gärna vill blanda sängtransporter med besökande. 3.4 Försörjning Sjukhusets ordinarie försörjningsprinciper fungerar även i den nya byggnaden. Gods, tvätt, medicin och mat levereras via kulvert till en leveranspunkt i det nya huset och vidare ut på avdelningar och mottagningar på ett för psykiatrisk vård säkert sätt. 3.5 Teknisk försörjning Teknisk försörjning av nybyggnationen har förutsatts att lösas enligt nedan. El Nytt HSP-ställverk (med redundans) för matning av den nya byggnaden samt lågspännings-ställverk. Uppbyggnad lika som ex. hus 19 med VL (viktig last), ÖL (övrig last) och MVL (mycket viktig last) med UPS matning. Värme Byggnaden inkopplas till befintligt värmeledningsnät från Hus 22/20. Tappvatten/kallt/varmt Byggnaden ansluts till befintligt vattennät i Hus 22/20. UPS Central UPS (avbrottsfri kraft) med nödkraftscentraler installeras för nödbelysning, IT, nödutgångsbelysning, larm mm. Kyla Kylanläggning bör installeras inom byggnaden. Detta för att man ska kunna upprätthålla ett godtagbart inomhusklimat, dels för att täcka andra kylbehov som kan tänkas uppkomma. Rörpost Bör utredas vidare. IT Utförs enligt IT förvaltningens riktlinjer. Brand/säkerhet Automatiskt brandlarm och sprinkler ska installeras. Utalarmering sker över Länssjukhusets huvudcentral i hus 26. Larm Kallelsesystem och tekniska säkerhetsanordningar kommer att projekteras. 36

39 Förslag 3.6 Verksamhet och inre samband Generellt Vårdavdelningskoncept Målsättningen har varit att definiera en funktionell vårdrumsmodul, baserad på evidence avseende utformning och gestaltning. Modulen utgör ett enpatientrum med avsevärd betydelse för behandlingen inom psykiatrin och med hög grad av upprepningseffekt vilket har stor påverkan på layouten. Modulerna kan uppdelas i grupper om 6-8 patienter. Inom en av dessa grupper kan ytterligare en mindre modul, om två patientrum inklusive ett dagrum, stängas av mot övriga avdelningen. Vårdrummen kompletteras med de stödfunktioner och särskilda behov som verksamheten inom psykiatri ger uttryck för. Förslaget ska även kunna anpassas för annan somatisk vård. Nybyggnationen är i sin helhet utformad som en vårdbyggnad och inte förberedd för behandlings- och utrustningsintensiva verksamheter. Säkerhetsaspekter rörande person-, personal- och patientsäkerhet som är specifika för den psykiatriska vården kommer att påverka allt från planlösning till tekniska system och detaljlösningar. Försörjning Läkemedelsförvaring med plats för beredning ska finnas på varje våningsplan. Logistik Utrymmen för mottagning av gods, mat samt för utgående material och disk placeras i samband med vårdavdelningarnas entréer för att transportpersonal inte ska behöva ha access in på avdelningarna. Miljörum samordnas i ett gemensamt rum med placering intill hissarna då behovet av fraktioner som ska sorteras är stort. Generellt Generella avdelningar plan 4-6 Vårdavdelningarnas patientrum ligger orienterade längs den yttre filen av huskroppen (a) med utsikt mot grönområde i väster och norr/söder. Bortom markparkering i väster tar naturmark med skogspartier vid som också finns i blickfånget eftersom vårdrummen är placerade 3 och 4 våningsplan över mark. Centralt på en yta som förenar byggnad a och b är säng och transporthiss lokaliserad. Dessa ansluter till plan 1 och förbinds på denna nivå med befintligt kulvertsystem i sjukhuset som har access till sjukhusets centrala försörjningsstation. Vårdavdelningen är formad som en triangel och i dess bas löper en korridor längs en innergård på ena sidan, samt med kontakt till hiss och trapphall på motstående sida. Det skapar öppenhet, transporterar in dagsljus och underlättar orienteringen inom avdelningen. Innegården kan nås av patienter utan medföljande personal, via huvudtrapphus eller hiss. 37

40 Förslag Möten, samtal och samvaro Två dagrum är fördelade på varsin sida om en generös balkong/terrass i mitten av vårdavdelningen och med utblick mot det öppna landskapet. Matrummet som kan delas upp på två ligger med utblick mot innergården. Arbetsplatser på avdelningen är koncentrerade till avdelningsstationen och personaldagrum är beläget i avdelningens gräns mot öppenvården så att det kan samnyttjas från båda sidor. Plats för närståendes övernattningsrum finns på det övre halva våningsplanet jämte personalens jourrum. Personalutrymmen Pausrum för personal lokaliseras där avdelningen och mottagning möts för att i så stor utsträckning som möjligt kunna samnyttjas och på så sätt även utgöra mötesplats mellan klinikerna. På översta våningen ligger den gemensamma personalmatsalen för hela huset med access till en stor terrass i söderläge. Utsikt och utevistelse Båda vårdavdelningarnas två ben har fri utsikt mot iordningsställd naturmark och ingen insyn från intilliggande vårdbyggnader föreligger. Innergårdarna i huskropparnas mitt är ej klimatiserade och transporterar in dagsljus till rum orienterade längs gårdens fasad, samt möjliggör visuell kontakt inom avdelningen över gårdsrummet. Gårdarna kommer i övrigt att behandlas och utformas som ett rum behagligt att vistas i och titta ner på, gärna i samspel med konstnärlig utsmyckning. 38

41 Trapphus Förslag Inzoomning vårdavdelning/mottagning plan 4-6 Balkong Dagrum Dagrum Matrum Matrum Hiss Hiss Hiss Väntrum Hiss Trappa Trapphus Väntrum Skala 1: (m) Trapphus Balkong = Vårdavdelning / Slutenvård = Mottagning / Öppenvård = Gemensamma lokaler = Trapphus = Hiss = Glasparti = Visuell kontakt 39

42 Förslag 3.7 Rumstyper Vårdrumsexempel Förslaget bygger på enpatientrum där varje vårdrum ska ha egen RWC med dusch. Den psykiatriska vårdens behov skiljer sig från den somatiska i vissa delar och uttrycker sig bl a i att vårdrummet utformas med anpassad inredning och, så långt det är möjligt, undvikande av dolda utrymmen där patienter kan gömma sig. Samtidigt behövs ett hörn för sängens huvudända för att inge en trygghetskänsla när sängen placeras längs med vägg. Ytan för vårdrum och hygienrum är en sammanslagning av myndighetskrav, arbetsmiljökrav och tillgänglighetskrav kring de programskrivna funktionerna. Vårdrummet har i sin helhet tillvaratagit de forskningsrön som är resultatet av studier inom evidensbaserad design och omsatt dem i fysiska lösningar. Det kommer att vidareutvecklas för att svara upp till psykiatriverksamhetens specifika behov och krav. Hygienrum Grunda garderober Vårdrum Vårdrum 1 pers - 18,0kvm Hygienrum - 5,6kvm Läshörna Tvättställ för personalen Möjlighet att placera sängen längs vägg eller ut från vägg Vinklade väggar som ger personalen möjlighet till överblick A-modell\Exempelrum.rvt

43 Förslag Exempel på expeditioner och grupp- samtalsrum Exempel visar rumsutformningar med två olika rumsdjup. Dessa kan kombineras utifrån verksamhetens önskemål och behov. Exempel på expedition för 8+1 personer Utrymmet kan delas i två delar med 4 platser i varje. Här finns tyst rum för enskilda samtal, mediarum för kopiering och expedition för en person. Plats för avdelande vägg Samtal 8 pers 21,6 kvm Expedition/samtal 2-3 besökare 12,7kvm Expedition 1 pers 9,7kvm Flerpersonsexpedition SKALA 1: METER Exp 1 pers Media Tyst PRELIMINÄRHANDLING Samtal 6 pers 16,4 kvm Expedition/samtal 2-3 besökare 9,6vm Expedition 1 pers 7,3kvm Flerpersonsexpedition 8+1 pers Total yta - 59,4kvm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN <Ritningsstatus> <Projektnamn> <Fastighetsbeteckning> 41

44 Förslag 3.8 Ytor Ytan för byggnaderna har en uppskattad BTA fördelat på våningar enligt redovisad tabell. Därutöver tillkommer yta för förbindelser. Förslaget utgår ifrån verksamhetens utrymmesredovisning. Förordat förslag Vuxenpsyk. + BUP Byggnadsyta under mark Kulvert Plan Summa Vuxenpsyk. + BUP Byggnadsyta ovan mark Förbindelsegångar Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Summa Totalt BTA* * BTA = Byggnadens area inklusive ytterväggar. 42

45 Parkering 4.1 Parkeringsbehov Parkeringsbehovet som redovisas är endast det behov som tillskapats av att psykiatrin flyttar till området samt av de platser som försvinner genom nybyggnation av lokaler för psykiatrin. b c d Antal parkeringar som försvinner pga. nybyggnation 240 Antal parkeringar som försvinner i kv. Vallmon 90 Tillkommande behov av parkeringar* 100 Totalt antal parkeringar som behövs tillskapas pga nybyggnation av psykiatrin 430 * Verksamheter från centrum som flyttar in. e a 4.2 Nya markparkeringar Parkeringsförslag För att klara parkeringsbehovet föreslås ny markparkering både i sydväst på platsen för nuvarande Gudmundsgården samt i norr på hus 04, 06 samt 07:s plats. Ytterligare ny parkering (förutom behovet i och med byggnation av psykiatrin) kan skapas i väster (område e). Antal nya parkeringar för att täcka behov i och med byggnation av psykiatrin Antal parkeringar Varav antal parkeringar som tillskapas* Området är tillgängligt år a b c d Totalt * Antal parkeringar minus de som försvinner i samband med byggnation av ny p-lösning. Möjliga ytterligare parkeringar Området är Nya parkeringar tillgängligt år e Totalt

46 Lokalprogram Verksamhetens krav och önskemål 5.1 Samband Entré Gemensam entré för samtliga verksamheters personal och för brukare samt samarbetspartners. I entrén ska det finnas bemannad information/reception för att kunna hänvisa besökare vidare till respektive enhet. Inre samband Placeringen av de olika verksamheterna utgår från de funktionella kraven och utifrån samverkansmöten mellan verksamheterna. Akutmottagning med ambulanshall samt PIVA ska placeras i markplan. För BUP är det viktigt att kunna samverka mellan öppen- och slutenvård och de bör därför vara placerade nära varandra. Även nära slutenvård vuxenpsykiatri för samverkan vid traumasituationer. Öppenvårdsmottagningarna ska vara placerade med direktkontakt till entrén, utom Anorexi-, bulimicentrummottagningen som kan förläggas längre in i byggnaden. Mottagningarna ska ha egna receptioner med väntrum. Slutenvårdsavdelningarna ska ligga nära varandra för att kunna underlätta samnyttjandet av personal, resurser och gemensamma utrymmen. Slutenvårdsavdelningarna ska ha direktkontakt med utemiljön. Gemensamma lokaler Större gemensamma utrymmen såsom föreläsningssal, konferensrum, förvaltningsrättsmöten, bibliotek, reception/information, café ska ge naturliga mötesplatser och stödja verksamhetens behov. Personalomklädning Omklädningsrum för personalen ska finnas i kulvertplan med plats för förvaring av rena personalkläder. Kulvertförbindelse Kulvertförbindelse till övriga sjukvårdsverksamheter är ett krav. I dagsläget kommer allt gods och post till gemensam godsmottagning på sjukhuset. Planeringen är att den gemensamma godsmottagningen även ska serva nya psykiatrihuset. Försörjning Sjukhusets principer för försörjning ska gälla även i den nya byggnaden. Gods, tvätt, sopor, medicin och mat levereras via kulvert till en leveranspunkt i det nya huset och vidare ut till avdelningarna och mottagningar på ett säkert sätt. Landstinget i Kalmar län använder förrådssystemet Just in time. Rörpost ska finnas tillgängligt. 44

47 Lokalprogram Psykiatriverksamhetens sambandsdiagram Reception / information Café Bibliotek Förvaltningsrätt BUP ÖPV mott BUP SLV Godsmottagning Omklädning Personal Föreläsningssal Mötesplatser Entré ÖPV mottagningar vuxen, flera Vuxenpsyk avdelningar ABC mott (BUP) Konferensrum PIVA Psykakut / ambulans Utbildningsenhet Admin lokaler Övernattningsrum / jour 45

48 Följdprojekt 6.1 Följdprojekt och provisorier under byggtiden För förordat förslag gäller följande följdprojekt och provisorier: Ny kulvertanslutning till Hus 48 anordnas för kommunikations- och teknisk försörjning. Ny kulvertanslutning och överbyggnadsanslutning till Hus 20 för kommunikations- och teknisk försörjning. Elförsörjning till ny byggnad med nytt HSP-ställverk från hus 35 friliggande byggnad. Komplettering med högspänningsställverk och transformator i den nya byggnaden för försörjning av nya psykiatribyggnaden. Anslutning till byggnad 20/22 för teknisk försörjning Omflyttning av befintliga elkablar (10 kv) och dagoch spillvatten-ledningar i marken. Ny skorsten till reservkraftsbyggnaden hus 30 för att få bort avgaserna. Ersättningsparkering för befintlig parkering som tas i anspråk för nybyggnationen samt för det parkeringsbehov som tillskapats av att psykiatrin flyttar till området. Provisorisk tillträdesväg under byggtiden till byggnad 21. Provisorier för befintlig teknisk försörjning under byggtiden. Provisorisk parkering måste lösas under byggtiden. 46

49 Omvärld 7.1 Föreläsning och workshop Planeringen av nya lokaler är samordnad med pågående verksamhets- och metodutveckling i Psykiatriförvaltningen. Arbetet med planering och utformning av nya psykiatrilokaler sker på bred front, med uttalat mål att patientens och verksamhetens behov ska vara styrande. Som en viktig del i förberedelsearbetet ingår att aktivt ta del av det som sker i omvärlden inom psykiatrins område. Gemensamma arbetsdagar och workshops; I mars 2013 genomfördes en inledande informationsoch inspirationsdag med ett hundratal deltagare; medarbetare, chefer, fackliga företrädare, ett antal patienter samt representanter från fastighetssidan och från annan vårdverksamhet. Dagen innehöll dels information och föredrag och dels grupparbeten kring vård- och verksamhetsfrågor. Gruppdiskussionerna genererade många intressanta tankar att ta med i det fortsatta arbetet. Material från dagen finns på Landstingets intranät. I början av 2014 arrangerades ännu en heldag under rubriken Hur möter vi framtiden inom den specialiserade psykiatrin? Dagen samlade ett 70-tal medarbetare och chefer från Psykiatriförvaltningen. Föredrag och dialoger med inbjudna föreläsare varvades med gruppdiskussioner runt några i förväg fastställda frågeställningar med fokus på framtida verksamhet och vårdinnehåll. 7.2 Studiebesök Studieresor och studiebesök är viktiga komponenter i omvärldsanalysen. Flera studiebesök har genomförts på orter där psykiatrin har byggt eller planerar att bygga nytt. Verksamhetsföreträdare har då fått möjlighet att träffa andra verksamhetsföreträdare, fått deras syn på hur verksamhetens krav och önskemål har beaktats i byggprocessen, vad som blivit bra och mindre bra med valda lösningar och dessutom fått möjlighet att se resultatet i form av färdiga lokaler. Studiebesök utförda inom psykiatrins byggprojekt av verksamheterna och funktionsplanerare. Exempel på verksamheter som besökts: Halmstad Uppsala Göteborg Helsingborg Karlstad Ronneby Lund Mariehamn, Åland Bildexempel från besökta psykiatrilokaler Uppsala, Nya Psykiatrins Hus, Tengbom Mariehamn, Åland, Tengbom 47

50 Ekonomi 8.1 Kalkyler För byggnationen av nya psykiatrilokaler i Kalmar har framtagits en kostnadsbedömning utifrån föreliggande förstudie. Kostnadsbedömningen är framtagen utifrån erfarenhetsbedömningar av liknande byggprojekt och med anpassning till detta projekts specifika förutsättningar. Nybyggnation Följdprojekt och provisorier* Utrustning Konstnärlig utsmyckning Total miljoner 72,5 miljoner 40,0 miljoner 7,0 miljoner 823,3 miljoner exkl. moms * Inkl. det parkeringsbehov som psykiatriprojektet skapar. 48

51 Tidplan 9.1 Huvudtidplan NYPS, Huvudtidplan Rev År VIMMERBY - Förstudie - Program - Projektering - Byggproduktion Månad J F M A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND J FM A M J J A SOND Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Verkställighetsbeslut KALMAR - Behovsanalys - Förstudie - Program Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Verkställighetsbeslut - Projektering - Byggproduktion OSKARSHAMN - Behovsanalys - Förstudie - Program Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Verkställighetsbeslut - Projektering - Byggproduktion VÄSTERVIK - Behovsanalys - Förstudie - Program Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Verkställighetsbeslut - Projektering - Byggproduktion Upphandling Partnering 49

52 Källhänvisning 10.1 Texter 10.2 Bilder / foton Som underlag till förstudien har följande dokument används: Specialistpsykiatrin i Kalmar län Inriktningsdokument till grund för det fortsatta arbetet med en lokalförsörjningsplan, MISSIV Pågående uppdrag enligt Landstingsfullmäktigebeslut avseende Specialistpsykiatrin i Kalmar län, datum saknas Kaspar Hammarling Sten Jansin Ulf Celander Tengbom Åke E:son Lindman BEHOVSANALYSRAPPORT NYA PSYKIATRILOKALER FÖR SPECIALISTPSYKIATRIN I KALMAR LÄN NYPS, Landstingets verksamhetshandbok, förstudie, Utrymmesredovisning för Kalmar psykiatri söder, från PTSen, Verksamhetens workshop ang nya psykiatrilokaler, Studiebesök utförda inom psykiatrins byggprojekt av verksamheterna och funktionsplanerare, sammanställning Grönstrukturen i Kalmar, antagen Parkeringslexikon, Carl-Henrik Henriksson, Ljungförlagen,

53 Bilaga 1 Förteckning över verksamhetsbeskrivningar VERKSAMHETSBESKRIVNING KALMAR, AnorexiBulimiCenter, VERKSAMHETSBESKRIVNING KALMAR, BUP akutavdelning, VERKSAMHETSBESKRIVNING KALMAR, BUP öppenvård, VERKSAMHETSBESKRIVNING KALMAR, vuxenpsykiatri söder, VERKSAMHETSBESKRIVNING PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN, Verksamhetsbeskrivningarna finns hos psykiatriförvaltningen 1-1

54 Bilaga 2 Övriga framtagna förslag 1 Introduktion Förutsättningar Scenario A Scenario A Scenario B Ytor Framtida expansion Tömning och rivning av befintliga byggnader Följdprojekt och provisorier under byggtiden Kalkyler

55 Bilaga 2 1 Introduktion I Underlag förstudie har olika lägen studerats för nybyggnation av psykiatrins lokaler inom sjukhusområdet i Kalmar (redovisade i denna bilaga). Utgångsläget för identifieringen av bra placeringar inom sjukhusområdet har utgjorts av verksamhetens uppställda mål, behov och krav. Detta har prövats mot befintliga förutsättningar såsom bestämmelser i detaljplan, trafiksituation, områdets topografi, kommunikationer och access till sjukhusfunktioner viktiga för psykiatrin samt omgivande byggnaders påverkan. Totalt fyra stycken scenarier har studerats. Två scenarier placerade på nordöstra delen och ett scenario på sydvästra delen samt ett scenario med kombinerad placering på båda delarna av sjukhusområdet. Förutsättningar för att samlokalisera de tre barnspecialiteterna BUP, Barnklinik och barnhabilitering har också prövats under förstudien. SWOT-analys är genomförd för samtliga scenarier och redovisade i bilaga 4. På följande sidor i bilagan redovisas varje scenariers utformning (exkl. förordat scenario). 2-2

56 Bilaga 2 2 Förutsättningar Omgivande byggnader Norra delen Byggnad 02 Tegelbyggnad från 1960 med tio våningar. Byggnaden är ombyggd 2003 och uppvisar en stor fasad utan nämnvärd variation samt glasfasad vid trapphus. Byggnaden innehåller idag administration samt mottagningar. Byggnad 03 Ställverk och transformatorstation från år Stationen förser en stor del av sjukhuset med ström och har därför stor betydelse. Byggnaden är i en våning och ligger i anslutning till kulvert över mark. Byggnad 16 Tegelbyggnad från 1993 i tre våningar. Markerad betong i fasad över fönster. Glasade trapphus. Byggnaden innehåller avdelningar för öron, näsa och hals samt infektionsklinik. 2-3

57 Bilaga 2 Omgivande byggnader Norra delen Byggnad 18 Tegelbyggnad från 2000 i nio våningar med fönsterband samt markerad betong i fasad över fönster. Glasade trapphus. De nedre våningarna har betong mellan fönsterbanden. Byggnaden innehåller barnsjukvård, förlossning, gynekologi samt kirurgi. Byggnad 81 Skyway mellan byggnad 02 och 18 i aluminium. Byggd år

58 Bilaga 2 3 Scenario A1 Förslaget innebär nya byggnader i 4 6 våningar norr om byggnad 02 och 18 längs Ståthållaregatan. Närhet till byggnad 18 ger möjlighet att placera BUP:s mottagning och slutenvård med invändig förbindelse till barnsomatiken. Entré, gemensamma lokaler och vuxenpsykiatri placeras i hus A-C längs Ståthållaregatan väster om hus D. Område A för psykiatri i nordost ligger med utsikt mot Ståthållareparken, en klassisk park med stora träd i gräsytor och längs Ståthållaregatan som har några stora lindar samt en rad mycket stora almar. Kring hus 18 finns relativt ung vegetation, främst buskar och perenner som kan utvecklas till en utemiljö i och omkring hus D. Förslaget består av tre separata volymer som var och en formas kring en gård. Huskropparna för vuxenpsykiatri är sinsemellan sammanbyggda med en länkbyggnad, hus B. Det gemensamma planet, plan 3, kopplar även ihop hus D via en skyway över infarten till förlossning mm. De tre huskropparna som är uppbyggda med enkelkorridorer och orienterade kring en mindre utegård ger ljusa och lättorienterade lokaler. Varje avdelning kan skiljas i minst två delar som medger indelning i småskaliga enheter men bidrar också till minimering av smittspridning. Expansionsmöjlighet Elevation från Ståthållaregatan Expansionsmöjlighet D C B A Entré Akut Entré 2-5

59 Bilaga 2 Ståthållaregatan Nuvarande infart flyttas D A Entré Ny rondell Entré C Akut A B A Återskapande av tallhedsskog på kulle Situationsplan Skala 1:1000 N = Befintliga byggnader = Nya byggnader = Kulvert = Skyway (m) = Ny länk = Gröna ytor, träd = Angöringsyta & handikapparkering 2-6

60 Bilaga 2 Plan 1 Källarplan med kulvertförbindelse till centrala målpunkter i övriga sjukhuset och med två alternativa kulvertstråk till mottagningsbyggnaderna för gods, vilket säkerställer redundansen. Planet innehåller även utrymmen för personalomklädning och teknik. Plan 2 - Entréplan Byggnadens entréplan välkomnar samtliga som ska besöka Kalmar psykiatri att gå in i en gemensam entré. Innanför entrén möter en reception för hela anläggningen, brukarexpedition, förvaltningsrätt och ett café. Inkommande kulvert Plan 1 Inkommande kulvert Ny kulvert till hus 18 Entré Gård = Teknik = Vårdavdelning / Slutenvård = Mottagning / Öppenvård = Gemensamma lokaler = Trapphus = Hiss Plan 5 Planet har i princip samma utformning som plan 4 för byggnad A-C. På planet ligger också ABC- och beroendemottagningen, samt akut- och PIVA-enheten. Akuten i markplan ger en bra access till ett mindre ambulansintag i nära anslutning till Ståthållaregatan. Hus D har en vårdavdelning med patientrummen orienterade mot söder. Ingång Från entréplanet leds besökaren vidare antingen via det centrala hisspaketet upp i anläggningen eller vidare in i det övriga sjukhusets allmänna korridorstråk. skötsel gård Gård Entré Plan 2, entréplan Foajé Gård Akut Ambulansintag Akut gående Plan 6 Mottagning för vuxna. Expansionsmöjlighet Plan 3 Innehåller gemensamma funktioner såsom administration, gemensam personalmatsal, konferenslokaler, och utbildning. Foajéytorna kombineras med en förbindelse, vilken leder besökare och personal vidare via skywayen till BUP:s mottagningar i hus D. Plan 3 Plan 5 Balkong Plan 4 Planet består av två generellt utformade huskroppar med länk (B) mellan. Byggnad A innehåller en vårdavdelning och byggnad C en mottagning. Öppenvården har även lokaler i den sammanbindande länkbyggnaden, hus B. I hus D ligger BUP:s mottagning. Expansionsmöjlighet Balkong 2-7 Plan 4 Plan 6

61 Bilaga 2 4 Scenario A2 Förslaget innebär att lokaler för vuxenpsykiatrin utförs som byggnad A-C i scenario A1. För barnsjukvården strävar ledningen för de olika barnenheterna efter att ha en sammanhållen barnverksamhet för BUP, barnsomatiken samt habiliteringen. För att möjliggöra detta föreslås en ny byggnad, ett barnhus i nordost i närhet till barnsomatikens nuvarande lokaler i byggnad 18, plan 2. Förslaget innebär en nybyggnation i 4 våningar över mark i vilken all öppenvård för barn inklusive habiliteringen inryms. Byggnaden ges en kvartersform som skapar en sluten gård med möjlighet till utevistelse. Patienter och besökande till barnmottagningarna kommer genom en gemensam entré med en bemannad reception. Dessa avdelningar har ett stort personflöde. Byggnaden förbinds med heldygnsvårdens avdelningar genom en intern förbindelse i markplan samt kulvert i källaren. Heldygnsvård för barnpsykiatrin och barnsomatiken samt barnakuten placeras i byggnad 18. Området har utsikt över Ståthållareparken samt almar i gränsen mot gatan vilket ger gröna utblickar. Elevation från Ståthållaregatan BARNHUSET Akut Expansionsmöjlighet C B A Entré 2-8

62 Bilaga 2 Ståthållaregatan Stensbergsvägen BARNHUSET A A Ny rondell A Entré B C Akut Entré barn Cyklar Pergola, grill 03 Akutentré barn 16 Återskapande av tallhedsskog på kulle 02 Entré allmän 18 Situationsplan Skala 1: (m) N = Befintliga byggnader = Ombyggnad i bef. byggnad = Nya byggnader = Ny länk = Gröna ytor, träd = Kulvert = Angöringsyta & handikapparkering 2-9

63 Bilaga 2 Plan 1, källarplan Plan 2, entréplan Plan 3-5 Ny kulvert till hus C (gäller A2) Ny kulvert till hus 18 Barn akut Entré barn Gård Ny förbindelsegång = Teknik = Vårdavdelning / Slutenvård = Mottagning / Öppenvård = Gemensamma lokaler = Trapphus = Hiss Entré Plan 1 Källarplan med kulvertförbindelse till byggnad 18 och sedan vidare till övriga sjukhusets kulvertsystem. Planet innehåller förutom teknikutrymmen omklädningsrum för personalen. Plan 2 - Entréplan Nybyggnadsdelen får en gemensam ljus entré för alla som ska besöka barnsjukvården. Här planeras en bemannad reception samt möjlighet att sitta ner för besökarna. På markplanet placeras skola och lekterapi vilket ger möjlighet till spontan vistelse ute. Övriga planet består av personalgemensamma lokaler och expeditioner. Den centrala placeringen gör att man förutom övrig öppenvård i barnhuset även genom en förbindelsegång kan nå all heldygnsvård för barn i byggnad 18. Byggnad 18 byggs om för att anpassas till verksamhetens funktioner. Placeringen av akuten bibehålls och den utökas för att klara det ökade behovet samt BUPs akutpatienter. Dagvården placeras i norra delen. Barnsomatiken och BUP heldygnsvård placeras i de två östra delarna med patientnära administration mellan. Patienterna kommer till lokalerna via den gemensamma entrén i barnhuset. Plan 3 Planet inrymmer lokaler för habiliteringen. Plan 4 En del av våningsplanet inhyser barnsomatikens öppenvård. Resterande del av planet innehåller BUP öppenvård. Plan 5 BUP öppenvård har här huvuddelen av sina lokaler. 2-10

64 Bilaga 2 5 Scenario B2 Förslaget innebär att lokaler för BUP utförs tillsammans med lokaler för barnsomatiken och habiliteringen enligt scenario A2. För vuxenpsykiatrin tillskapas en nybyggnad sammansatt av två huskroppar, a och b, placerade på sydvästra delen av sjukhusområdet orienterad mot Lasarettsvägen (samma placering som för förordat förslag). A består av 5 ½ våningsplan ovan mark och b av 4 våningsplan. Alla verksamheter i byggnaden får en gemensam entré vänd mot det gångstråk som idag går mellan parkeringen och sjukhusets södra kommunikationstråk (inomhus) mot huvudentrén. Området utgör i sin helhet en zon som innebär fri utsikt åt flera väderstreck. I öster tar den sammanhängande resliga sjukhusstrukturen vid. Slagskuggor från andra byggnader är därför obefintlig. Läget betyder att ingen insyn från andra vårdavdelningar eller mottagningar föreligger. Nybyggnadens närmaste markområde västerut förutsätts planeras som en grönzon med en distans till närmaste parkering på ca 25m. Förslaget består av två volymer/trianglar, sammansatta som en åtta i sin form, och orienterade kring varsin innergård. Vårdavdelningar och mottagningar kan i den sammanflätade formen växa och krympa över tiden genom att lokalerna fysiskt hänger ihop över hörn. Trianglarna är uppbyggda med enkelkorridorer som alla mynnar i dagsljust belyst rum/korridorslut, vilket gör lokalerna mycket lättorienterade. Korridorstråk bryts av med rum som öppnas mot innergården. Innergårdarna är uterum (ej klimatiserade) som transporterar in ljus till korridor, rum längs fasad och in till hisshallen. Hisshallen är placerad i byggnadens centrum, en gemensam zon, jämte ett cirkulärt huvudtrapphus som har takljus. Denna dagljusbelysta vertikala kommunikation stärker ytterligare orienteringen och förenklar för alla att hitta i huset. Vårdavdelningarna i huset kan brytas ner till flera mindre enheter vilket bidrar till både minimering av smittspridning och ökad säkerhet vid behov inom avdelningen. På samma sätt kan mottagningsenheterna avgränsas efter behov och storlek. a b Akut Elevation från Lasarettsvägen Entré 2-11

65 Barnhuset Bilaga Vuxenpsyk. 21 Ambulans Akut Entré Gående 48 b a Situationsplan scenario B2 = Befintliga byggnader = Nya byggnader = Förbindelsegång = Gröna ytor, träd = Kulvert = Angöringsyta & handikapparkering Återskapande av tallhedsskog på kulle Entré Angöringszon Armerat gräs Enhetlig markbeläggning Cyklar Skala 1:1000 N Lasarettsvägen 2-12

66 Bilaga 2 Kulvert till hus 20 Plan 1 Kulvert till hus 48 Plan 3 Plan 6 Akut Ambulans Gående Gård Entré Plan 2 Förbindelsegång till hus 20 Typplan Plan 4-5 Plan 7 = Teknik = Vårdavdelning / Slutenvård = Mottagning / Öppenvård = Gemensamma lokaler = Trapphus = Hiss Plan 1 Källarplan med kulvertförbindelse som dockar direkt till (50 m distans) huvudkommunikation med närhet till servicekvarteren och vidare bort i övriga sjukhusets lokaler. Våningsplanet innehåller även utrymmen för personalomklädning och teknik. Plan 2 - Entréplan Byggnaden välkomnar samtliga som ska besöka Kalmar vuxenpsykiatri att gå in i en gemensam entré. Den öppnar sig mot söder och sjukhusets entrégata Lasarettsvägen. I entréplanet finns en reception närmast innanför vindfånget som i sin tur mynnar i en generös kombinerad foajé/entréhall. Till höger ligger caféet och till vänster ett stort konferensrum. Bortom receptionen finns förvaltningsrättens lokaler, brukarexpedition 2-13 och ett bibliotek i anslutning till innergården. De gemensamma faciliteter som är placerade här bidrar till att skapa ett publikt plan. Centralt placerad, i ett ljusschakt, finns en rund trappa som svarar för den vertikala kommunikationen i huset och intill ligger hissarna. Med byggnadens båda innergårdar i kontakt med kommunikationsstråk, hissar och trappa tydliggörs orienteringen i huset. Övriga verksamheter placerade på marknivå utgörs dels av akut- och PIVA-enheterna dels av beroendemottagningen. Akutentré för gående och ambulans är placerad i nordvästra hörnet med infart via parkeringens norra bilväg. Plan 3 Gemensamma funktioner, administration och ABCmottagningen är placerade på plan 3. Plan 4-5, typplan Planet innehåller en vårdavdelning i husdel a och en mottagning i husdel b. Fördelningen mellan verksamheterna på planet motiveras av att vårdavdelningens patienter ska ha tillgång till balkonger i fördelaktiga väderstreck och fri utsikt mot naturen. Plan 6 Öppenvårdsmottagning och gemensamma lokaler är placerade på plan 6. Plan 7 Den gemensamma matsalen för personal är placerad på plan 7 med access till en stor takterass.

67 Bilaga 2 6 Ytor Ytan för byggnaderna har en uppskattad BTA fördelat på våningar enligt redovisad tabell. Därutöver tillkommer yta för förbindelser. Förslaget utgår ifrån verksamhetens utrymmesredovisning. Alternativ A1 innebär nybyggnation för barn- och vuxenpsykiatri tillsammans. I alternativ A2 och B2 har en geografisk delning skett mellan vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. Vuxenpsykiatrin redovisas med två olika placeringar. BUP samlas tillsammans med habiliteringen i en nybyggnation i sjukhusområdets nordöstra del intill nuvarande barnsomatiken i byggnad 18. Verksamheterna kopplas ihop genom en markförbindelse. För att få en fungerande barnenhet innebär förslaget även ombyggnation i byggnad 18 plan 2. Scenario A1 Vuxenpsyk. + BUP Byggnadsyta under mark Kulvert Plan Summa Vuxenpsyk. + BUP Byggnadsyta ovan mark Förbindelse-gångar Plan Plan Plan Plan Plan Summa Totalt BTA* * BTA = Byggnadens area inklusive ytterväggar. Scenario A2 Vuxenpsyk. Byggnadsyta under mark Kulvert Plan Summa Vuxenpsyk. Byggnadsyta ovan mark Förbindelse-gångar Plan Plan Plan Plan Plan Summa BUP + HAB + barnsomatiken Byggnadsyta under mark Kulvert Plan Summa BUP + HAB + barnsomatiken Byggnadsyta ovan mark Förbindelse-gångar Plan Plan 2 omb. hus Plan Plan Plan Summa Totalt BTA* ** 500 * BTA = Byggnadens area inklusive ytterväggar. ** = Varav ombyggnad 2500 kvm och ökad nybyggnadsarea ca 2000 kvm beroende på i förslagen A2 och B2 tillkommande verksamheter. Scenario B2 Vuxenpsyk. BUP + HAB + barnsomatiken Byggnadsyta under mark Byggnadsyta under mark 2-14 Kulvert Plan Summa Vuxenpsyk. Kulvert Plan Summa BUP + HAB + barnsomatiken Byggnadsyta ovan mark Förbindelse-gångar Plan Plan 2 omb. hus 18 Byggnadsyta ovan mark 2500 Plan Plan Plan Förbindelse-gångar Plan Plan Plan Plan Plan Plan Summa Summa Totalt BTA* ** 600 * BTA = Byggnadens area inklusive ytterväggar. ** = Varav ombyggnad 2500 kvm och ökad nybyggnadsarea ca 2000 kvm beroende på i förslagen A2 och B2 tillkommande verksamheter.

68 Bilaga 2 7 Framtida expansion 9 Följdprojekt och provisorier under byggtiden En framtida expansion är möjlig genom att bygga på alla byggnader med ett våningsplan. 8 Tömning och rivning av befintliga byggnader Rivning av byggnad 08 måste utföras om alternativ A2 eller B2 väljes. Byggnaden är i dåligt skick både byggnadstekniskt och energimässigt och dessutom ej ändamålsenlig för verksamheten. Flyttning av verksamheter i byggnad 02 måste ske i alternativ A1 och A2. Befintlig verksamhet på del av entréplan i byggnad 02 måste flyttas för att möjliggöra kommunikation mellan sjukhuset och de nya lokalerna. Nuvarande verksamhet i berörda byggnader enligt ovan beräknas att kunna överflyttas till lokaler inom sjukhusområdet. För alternativ A1 gäller följande följdprojekt och provisorier: Ny kulvertanslutning till mellan BUP och hus 18 för kommunikations- och teknisk försörjning. Anpassning av motbyggnad av hus 03 (HSPcentralen) och ombyggnation av kulvert mot Hus 13 för kommunikations- och teknisk försörjning. Ombyggnad av kulvert och entréplan i Hus 02 samt ombyggnation inne i hus 02 för att anordna kommunikation mellan nya byggnaden och huvudentrén mm. Elförsörjning till ny byggnad med nytt HSP-ställverk i hus 35. Komplettering med lågspänningsställverk och transformator i byggnad 03 för försörjning av nya psykiatribyggnaden. Befintlig parkering måste utvidgas eller flyttas. Provisorisk infart till Hus 02 och 18 under byggtiden. För att lösa tillträde för entré till byggnad 02 och byggnad 18 under byggtiden måste det anordnas en provisorisk tillfartsväg från Stensbergsvägen, mellan befintlig byggnad 07 och byggnad 08. Byggnad 18 har idag akutintag för både Barnakuten och BB. Flytt av nuvarande busshållplats utmed Ståthållaregatan. Befintlig busshållplats utmed gatan måste flyttas permanent eller tillfälligt. Befintlig teknisk försörjning i kulvertar och i mark kommer att behöva omläggas provisoriskt under byggtiden. Provisorisk parkering måste lösas under byggtiden. För alternativ A2 gäller följande följdprojekt och provisorier: Förutom det som har uppräknats gällande för alternativ A1 enligt ovan tillkommer följande; Ombyggnad av barnklinikmottagning och barnavdelning i Hus 18 plan 2. För alternativ B2 gäller följande följdprojekt och provisorier: Förutom det som har uppräknats gällande för alternativ B1 (förordat förslag) tillkommer följande för den separata delningen mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Ny kulvertanslutning och ovanjord anslutning mellan BUP och Barnklinik-mottagningen och Barnavdelningen i hus 18. Komplettering med lågspänningsställverk och transformator i byggnad 03 för försörjningen. Rivning av byggnad 08. Befintlig parkering måste utvidgas eller flyttas vid hus 18. Omläggningar och provisorier teknisk försörjning i samband med byggnationen. Ombyggnad av barnklinikmottagning och barnavdelning i Hus 18 plan

69 Bilaga 2 10 Kalkyler För byggnationen av nya psykiatrilokaler i Kalmar har framtagits en kostnadsbedömning utifrån föreliggande förstudie. Kostnadsbedömningen är framtagen utifrån erfarenhetsbedömningar av liknande byggprojekt och med anpassning till detta projekts specifika förutsättningar. Kostnadsbedömningen har uppdelats på nedanstående alternativ som har presenterats i denna förstudie. Följande poster är inte beaktade i bedömd kostnad enligt ovan och ingår ej i kostnadsbedömningen: Ersättningslokaler för verksamheten i nuvarande byggnad 04. Kostnader for ersättningslokaler för den del av verksamheten som måste flyttas från entréplan i byggnad 02. Alternativ A1 Nybyggnation Följdprojekt och provisorier* Utrustning Konstnärlig utsmyckning Total 710,7 miljoner 99,5 miljoner 40,0 miljoner 7,1 miljoner 857,3 miljoner exkl. moms Alternativ B2 Nybyggnation Följdprojekt och provisorier* Utrustning Konstnärlig utsmyckning Total 845,2 miljoner 150,1 miljoner 40,0 miljoner 8,4 miljoner 1043,7 miljoner exkl. moms Alternativ A2 Nybyggnation Följdprojekt och provisorier* Utrustning Konstnärlig utsmyckning Total 821,1 miljoner 161,6 miljoner 40,0 miljoner 8,2 miljoner 1030,9 miljoner exkl. moms * Inkl. det parkeringsbehov som psykiatriprojektet skapar. 2-16

70 Bilaga 3 Psykiatriförvaltningen: Utlåtande om placering av ny byggnation Psykiatriförvaltningen Utlåtande om placering av ny byggnation Förstudie NYPS-K Nya Psykiatrilokaler Kalmar Bakgrund Vid Psykiatriförvaltningens ledningsgruppsmöte presenterade Psykiatriprojektets huvudansvarige arkitekt Christine Hammarling det pågående arbetet med förstudien för Kalmar. Fyra alternativa placeringar av nybyggnation finns i den förstudie som ska utgöra underlag för beslut i Landstingsfullmäktige Utlåtande över placering av specialistpsykiatrins nya lokaler i Kalmar Vid Psykiatriförvaltningens ledningsgruppsmöte enades ledningsgruppen om att förorda ett av förslagen. Av de fyra förslag som presenteras i förstudien anser berörda verksamheter att nybyggnation för specialistpsykiatrin i Kalmar ska ske enligt förstudiens förslag B1. Förslaget innebär att en ny byggnad för all specialistpsykiatri i Kalmar placeras på sjukhusområdets sydvästra del, orienterad mot Lasarettsvägen. Motivation till förordad placering återfinns på följande sidor. Beslutsdatum Beslutat av Florence Eddyson Hägg, Psykiatridirektör Niklas Ankarberg, Verksamhetschef Vuxenpsykiatri söder Bo Lundin, Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin 3-1

71 Bilaga 3 Motiv till förordad placering enligt alternativ B1, generellt; All specialistpsykiatri i Kalmar samlas i ett Psykiatrihus Egen identitet för psykiatrin med eget hus som ändå blir en naturlig del av sjukhuset Stora möjligheter till flexibla lösningar inom byggnaden Naturlig kommunikation till övriga sjukhuset både inomhus och utomhus Psykiatrihusets publika entré placeras i stråket mellan huvudparkering och sjukhusets huvudentré Närhet till sjukhusets huvudentré och till huvudparkeringen Inbyggda gårdar och möjlighet att skapa bra utemiljöer för patienterna Ingen insyn från omgivande byggnader Ingen skuggning från höga byggnader i närheten Placering och utformning av byggnad medger framtida ut- och ombyggnad Placering längs Ståthållaregatan (alternativ A), nackdelar jämfört med alternativ B; Uppdelning i flera huskroppar minskar flexibiliteten Placeringen begränsar eventuell framtida expansion Inklämt läge mellan vägar och befintliga byggnader Begränsningar i utemiljön Höga byggnader som skuggar Svårt begränsa insyn från befintliga byggnader Långt till sjukhusets huvudentré Långt till sjukhusets huvudparkering Placering längs Ståthållaregatan (alternativ A), fördelar jämfört med alternativ B; Närhet till Barnklinik Speciella synpunkter - BUP; Parallellt med förstudien har också förutsättningar för att samordna och eventuellt samlokalisera de tre barnspecialiteterna BUP, Barnklinik och Barnhabilitering utretts. Samtliga berörda chefer inom de tre specialiteterna har under utredningsarbetet sett nya möjligheter och framhållit de många fördelar som skulle uppstå med att samla barnspecialistkompetenser inom sjukhusområdet. Inte minst ur patientens synvinkel skulle fördelarna vara många. Arbetsgruppen för Barnspecialisthuset har också varit enig i att framhålla de många fördelarna med ett separat Barnhus. BUP har uttryckt önskemål om närhet till både barnhabilitering, barnklinik och vuxenpsykiatri. Verksamheten har därför förespråkat ett Barnhus, men med närhet även till vuxenpsykiatrin, eftersom BUPs slutenvård också behöver finnas nära vuxenpsykiatrins slutenvård. För specialistpsykiatrin som helhet överväger fördelarna med att förlägga en ny byggnation på sjukhusområdets sydvästra del. Följande aspekter har varit avgörande när BUP också beslutat att förorda placering av verksamheten enligt alternativ B1. Patientsäkerheten inom slutenvården. Närhet mellan BUPs slutenvård och vuxenpsykiatrins slutenvård är ett krav AnorexiBulimiCenter är organiserad under förvaltningsområde BUP. Eftersom verksamheten är åldersövergripande behöver man vara lokaliserad med närhet till både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin Samordning och samband inom BUP förutsätter att deras olika verksamheter är lokalmässigt samlade Önskemål om en mer samordnad verksamhet mellan barnspecialiteterna kvarstår. Ett starkt önskemål från BUPs sida är att barnhabiliteringens verksamhet placeras i nära anslutning till BUPs lokaler. Separat Barnhus enligt Alternativ A2 resp B2, kommentarer; I och med att alternativ B1 förordas för placering av ny psykiatribyggnad måste tankarna om att samlokalisera barnspecialiteterna tills vidare läggas på is. Huvudargument för respektive emot en samlokalisering har varit; Fördel; Stärkt barnperspektiv med samordning och samlokalisering av BUP, Barnklinik och Barnhabilitering Nackdel; Barnklinikens nuvarande byggnad är svår att anpassa för anslutning av ny byggnad. En ombyggnation skulle generera stora kostnader för lokalanpassningar 3-2

72 Bilaga 4 BILAGA 3 SWOT SWOT-ANALYS 2013:070\SWOTANALYS NYPS-K Utskriftsdatum MG/BG (5) SWOT-ANALYS NYPS-K av förstudien för psykiatrin i Kalmar ALTERNATIV A1 STYRKOR HOT 1. Framskjuten placering av byggnaden vilken gör den lätt tillgänglig. 2. Utemiljö på inbyggda innergårdar. 3. Utblickar från patientrum mot parken. 4. Byggnationen nedbruten i flera byggnadskroppar ger småskalighet och en indelning kopplad till verksamheten. 5. Öppenvårdsmottagningarna och slutenvård kan lokaliseras på samma våningsplan. 6. Egen entré till verksamheten ger ett trevligt välkomnande. 7. Accesspunkter till övriga sjukhuset både invändigt och utvändigt. 8. BUP:s läge orienterat med närhet till barnsomatiken. 9. Närheten till busshållplats. 10. Gemensamma lokaler ger möjlighet till ökad samverkan och utveckling av nya samarbetsformer. 11. Expansionsutrymme möjliggör framtida placering av Barnhabilitering i samma hus som BUP 12. Ger psykiatrin en bra och framskjuten placering som möjliggör för psykiatrin att bli en naturlig del av det övriga sjukhusområdet, vilket stärker integration och behandling av psykiatripatienter. 1. Risk finns att vi inte får riva byggnad 05 p.g.a. byggnadsantikvariska synpunkter från myndigheterna. SVAGHETER 1. Placering av byggnaden ger begränsningar i utemiljön. 2. Placering av byggnaden ger högre kostnad p.g.a. att det genererar fler följdprojekt jmf alt B1. 3. Parkeringsmöjligheterna blir sämre eftersom vi tar nuvarande parkeringsytor i stor utsträckning. 4. Nya lokalytor kräver utökade parkeringsbehov vilket ej kan tillgodoses avseende närparkeringen. 5. Uppdelning i olika byggnadskroppar medför dyrare byggkostnader än en mer samlad byggnadskropp. 6. Långt mellan sjukhusets huvudparkering, sjukhusets huvudentré och verksamhetsens entré. 7. Begränsningar från omgivande byggnader, vägar infarter och kraftförsörjningsbyggnader. 8. Framtida tillbyggnadsmöjligheter för somatiken är begränsad. 9. Nuvarande infart från Ståthållaregatan måste flyttas i läge. 10. Bef. kulvertsystem måste byggas om och utökas. MÖJLIGHETER 1. Nytt parkeringshus/parkeringsdäck kan lösa parkeringsbehovet. 2. Takterrasser kan byggas på taket för att förbättra utemiljön och öka de gröna ytorna. 3. Möjlighet att lägga på barnhabiliteringen ovanpå BUP. 4-1

73 BILAGA 3 SWOT-ANALYS Bilaga :070\SWOTANALYS NYPS-K Utskriftsdatum MG/BG (5) ALTERNATIV A2 STYRKOR HOT 1. Framskjuten placering av byggnaden vilken gör den lätt tillgänglig. 2. Utemiljö på innergårdarna som är inbyggd. 3. Utblickar från patientrum mot parken. 4. Byggnationen nedbruten i flera byggnadskroppar ger småskalighet och en indelning kopplad till verksamheten. 5. Öppenvårdsmottagningarna och slutenvård blir på samma våningsplan. 6. Egen entré till verksamheten ger ett trevligt välkomnande. 7. Accesspunkter till övriga sjukhuset både invändigt och utvändigt. 8. Närheten till busshållplats. 9. Gemensamma lokaler ger möjlighet till ökad samverkan och utveckling av nya samarbetsformer. 10. Stärkt barnperspektiv genom att BUP, Barnhabiliteringen och Barnsomatiken samlokaliseras. 11. Skyway över infartsvägen försvinner, vilket innebär att befintlig infart kan vara kvar. 12. Effektivare lokalutnyttjande med flera gemensamma ytor och lokaler 13. Egen entré till barnverksamheten ger ett trevligt välkomnande. 14. Samlad heldygnsvård resp. öppenvård för barn. 15. Ger en tydligare avslutning av hörnet Ståthållaregatan - Stensbergsvägen och stärker upp sjukhusområdets gestaltning. 16. Koppling/närhet till övriga sjukhusområdet genom accesspunkt i varje byggnad (vuxen/bup) 17. Rivning av hus 08 medför utökning av grönområdet och ökar dagsljusinsläppet i hus Ger psykiatrin en bra och framskjuten placering som möjliggör för psykiatrin att bli en naturlig del av det övriga sjukhusområdet, vilket stärker integration och behandling av psykiatripatienter. 1. Risk finns att vi inte får riva byggnad 05 p.g.a. byggnads-antikvariska synpunkter från myndigheterna. 2. Projektet blir mer omfattande med Barnhuset, vilket kan påverka att beslutet ej kan tas beroende på det ekonomiska åtagandet blir stort. 3. Blir en omfattande ombyggnad i hus 18 som påverkar befintlig verksamhet. SVAGHETER 1. Placering av byggnaden ger begränsningar i utemiljön. 2. Placering av byggnaden ger högre kostnad p.g.a. att det genererar många följdprojekt. 3. Parkeringsmöjligheterna blir sämre eftersom vi tar nuvarande parkeringsytor i stor utsträckning. 4. Nya lokalytor kräver utökade parkeringsbehov vilket ej kan tillgodoses med placeringen av byggnaden avseende närparkering. 5. Uppdelning i olika byggnadskroppar medför dyrare byggkostnader än en mer samlad byggnadskropp. 6. Långt mellan sjukhusets huvudparkering, sjukhusets huvudentré och verksamhetsens entré. 7. Begränsningar från omgivande byggnader, vägar infarter och kraftförsörjningsbyggnader. 8. Kravet på ändamålsenliga lokaler genererar omfattande ombyggnader i hus Invändig förbindelse ovan mark saknas mellan BUP och vuxenpsykiatrin. 10. Delning av vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. 11. Säkerhetsaspekterna kräver byggnadstekniska anpassningar i ombyggnad av bef. lokaler 12. Insyn från bef. byggnader i nybyggnader och skuggas av höga hus. 13. Placering av byggnader genererar rivning av hus Framtida tillbyggnadsmöjligheter för somatiken är begränsad. 15. Uppdelningen barn/vuxen i olika huskroppar försvårar samband mellan avdelningar och ger krångliga kommunikationer som också ger sämre flexibilitet. MÖJLIGHETER 1. Nytt parkeringshus/parkeringsdäck kan lösa parkeringsbehovet. 2. Takterrasser kan byggas på taket för att förbättra utemiljön och öka de gröna ytorna. 4-2

74 Bilaga 4BILAGA 3 SWOT-ANALYS 2013:070\SWOTANALYS NYPS-K Utskriftsdatum MG/BG (5) ALTERNATIV B1 FÖRESLAGET ALTERNATIV STYRKOR 1. Accesspunkter till övriga sjukhuset både invändigt och utvändigt. 2. Andelen följdprojekt färre än alt. A1 3. Lättorienterat i byggnaden 4. Bra generalitet och flexibilitet inom husets väggar och en samlad huskropp. 5. Centralt placerat trapp- och hisshus med dagsljus som binder ihop de båda huskropparna. 6. Central placering i naturlig förlängning av sjukhusets entré och sjukhusets framsida. 7. Gemensam egen entré till all psykiatriverksamhet. 8. En vårdavdelning och en öppenvårdsavdelning på samma plan vilket speglar vuxenpsykiatrins verksamhetens modell för framtida arbetssätt. 9. Gemensamma lokaler ger möjlighet till ökad samverkan och utveckling av nya samarbetsformer. 10. En solitär byggnad med egen identitet och stark arkitektonisk form ger tydlighet 11. Ger psykiatrin en bra och framskjuten placering som möjliggör för psykiatrin att bli en naturlig del av det övriga sjukhusområdet, vilket stärker integration och behandling av psykiatripatienter. 12. Inbyggda gårdar 13. Ingen insyn från intilliggande byggnader 14. Läget, mindre begränsande faktorer i omgivningen, tillgänglig yta för nybyggnation är god 15. Närparkering möjliggörs 16. Sammanhängande byggnadskroppar ger ökad flexibilitet mellan olika verksamhetsgränser och effektiviserar vårdprocesserna 17. Skuggas inte av intilliggande byggnader 18. Takterrass möjlig 19. Terrass o balkong i söder/västläge 20. Utemiljö kan tillskapas med ny planering närmast huset 21. Vackra utblickar mot grönområde/koloniområde i syd och väst SVAGHETER HOT 1. Avståndet till barnsomatiken. 2. Befintlig byggnad 30 (reservkraft) samt inlastningen till hus 21 utgör två begränsande parametrar genom sina placeringar inom området 3. Ytparkering försvinner och annan parkering måste skapas inom sjukhusområdet. 4. Längre avstånd från sjukhusets huvudentré till psykiatrin. 1. Alternativet tar fler parkeringsplatser i anspråk för byggnationen MÖJLIGHETER 1. Möjliggör vidare expansion på nuvarande parkeringsplats, genom bygga P-hus. 2. Placeringen tar inte ytor i anspråk vilket medför möjligheter för expansion av somatisk verksamhet i norra delen av kvarteret. 4-3

75 BILAGA 3 SWOT-ANALYS 2013:070\SWOTANALYS NYPS-K Utskriftsdatum MG/BG (5) Bilaga 4 ALTERNATIV B2 STYRKOR 1. Accesspunkter till övriga sjukhuset både invändigt och utvändigt. 2. Andelen följdprojekt färre än alt. A1 3. Lättorienterat i byggnaden 4. Bra generalitet och flexibilitet inom husets väggar och en samlad huskropp. 5. Centralt placerat trapp- och hisshus med dagsljus som binder ihop de båda huskropparna. 6. Central placering i naturlig förlängning av sjukhusets entré och sjukhusets framsida. 7. En vårdavdelning och en öppenvårdsavdelning på samma plan vilket speglar vuxenpsykiatrins verksamhetens modell för framtida arbetssätt. 8. Gemensamma lokaler ger möjlighet till ökad samverkan och utveckling av nya samarbetsformer. 9. En solitär byggnad med egen identitet och stark arkitektonisk form ger tydlighet 10. Ger psykiatrin en bra och framskjuten placering som möjliggör för psykiatrin att bli en naturlig del av det övriga sjukhusområdet, vilket stärker integration och behandling av psykiatripatienter. 11. Inbyggda gårdar 12. Ingen insyn från intilliggande byggnader 13. Läget, mindre begränsande faktorer i omgivningen, tillgänglig yta för nybyggnation är god 14. Närparkering möjliggörs 15. Sammanhängande byggnadskroppar ger ökad flexibilitet mellan olika verksamhetsgränser och effektiviserar vårdprocesserna 16. Skuggas inte av intilliggande byggnader 17. Takterrass möjlig 18. Terrass o balkong i söder/västläge 19. Utemiljö kan tillskapas med ny planering närmast huset 20. Vackra utblickar mot grönområde/koloniområde i syd och väst STYRKOR 21. Stärkt barnperspektiv genom att BUP, Barnhabiliteringen och Barnsomatiken samlokaliseras. 22. BUP, Barnhab och Barnsomatiken knyts samman genom inre förbindelse till hus Effektivare lokalutnyttjande med flera gemensamma ytor och lokaler 24. Egen entré till barnverksamheten ger ett trevligt välkomnande. 25. Samlad heldygnsvård resp. öppenvård för barn 26. Skapar ett psykiatrins hus för vuxenpsykiatrin på ett tydligt och tilltalande sätt. 27. Barnhuset ger en tydligare avslutning av hörnet Ståthållaregatan Stensbergsvägen tillsammans med vuxenpsykatrin, vilket stärker upp sjukhusområdets gestaltning i sin helhet. 28. Rivning av hus 08 för Barnhuset medför utökning av grönområdet och ökar dagsljusinsläppet i hus Ger psykiatrin en bra och framskjuten placering som möjliggör för psykiatrin att bli en naturlig del av det övriga sjukhusområdet, vilket stärker integration och behandling av psykiatripatienter. 4-4

76 Bilaga 4 BILAGA 3 SWOT-ANALYS 2013:070\SWOTANALYS NYPS-K Utskriftsdatum MG/BG (5) SVAGHETER 1. Uppdelning i olika byggnadskroppar 2. Befintlig byggnad 30 (reservkraft) samt inlastningen till hus 21 utgör två begränsande parametrar genom sina placeringar inom området 3. Ytparkering försvinner och annan parkering måste skapas inom sjukhusområdet. 4. Längre avstånd från sjukhusets huvudentré till vuxenpsykiatrin. 5. Parkeringsmöjligheterna blir sämre eftersom vi tar nuvarande parkeringsytor i utsträckning.för Barnhuset. 6. Uppdelning i olika byggnadskroppar medför dyrare byggkostnader än en mer samlad byggnadskropp. 7. Kravet på ändamålsenliga lokaler genererar omfattande ombyggnader i hus 18 för Barnhuset. 8. Delning av vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. 9. Säkerhetsaspekterna kräver byggnadstekniska anpassningar i ombyggnad av bef. lokaler för Barn. 10. Insyn från bef. byggnader i nybyggnader och skuggas av höga hus för Barn. 11. Placering av Barnhuset genererar rivning av hus 08. HOT 1. Alternativet tar fler parkeringsplatser i anspråk för byggnationen MÖJLIGHETER 1. Möjliggör vidare expansion på nuvarande parkeringsplats, genom bygga P- hus. 2. Placeringen tar inte ytor i anspråk vilket medför möjligheter för expansion av somatisk verksamhet i norra delen av kvarteret. 4-5

77 Bilaga 5 Parkering på sjukhusområdet För att tillgodose behovet av parkering har olika alternativa förslag studerats. Förutom i förstudien redovisat förslag har följande scenarier studerats. Förslagen har inte kopplats till de olika alternativen av nybyggnation och kostnader för att skapa parkeringsplatser som ersätter ianspråktagna parkeringsplatser har ej medtagits i förstudien. I en separat tabell redovisas hur många nya parkeringsplatser som erfordras vid de olika förslagen för nybyggnation av psykiatrilokaler. Förslagen utgörs av tre typer av parkering, som har provats i olika kombinationer beroende på disponibel mark och behovet av parkeringsplatser: Parkeringsdäck. Utförs som ett däck på ca 1,5 m över omgivande mark kombinerat med en nedre del utförd som en nedgrävd markparkering ca 1,5 m under mark. Den nedgrävda ytan förses med markbeläggning utan betongplatta och omges med antingen släntar eller stödmurar. Däcket förses med korta ramper. Denna typ av parkering har en kostnad per bilplats som är betydligt högre än markparkering, men lägre än ett parkeringshus. Parkeringshus. Den dyraste formen av parkering. Den ger också mindre flexibilitet då den utgör ett större fastighetskapital och är svårare att bygga till. Fördelen är att använd yta kan minimeras och behovet av p-platser täckas med tillräckligt antal våningar, vilket ger stor flexibilitet i planeringen. Exempel på principutformning parkeringsdäck Slänt el. stödmur Markbeläggning utan btg-platta Markparkering. Om markytan finns är det det mest ekonomiska alternativet och ger också en flexibilitet för framtida byggnation. Uppdelning i personalparkering och besökande har inte gjorts. Handikapplatser kommer att lösas i samband med entréer till de nya byggnaderna. De visade förslagen är endast skisser för bedömning av hur behovet av nya parkeringsplatser kan lösas och vilka konsekvenser det får. 5-1

78 Bilaga 5 A1 Parkeringsbehov vid olika scenarion Parkeringsbehovet som redovisas är endast det behov som tillskapats av att psykiatrin flyttar till området samt av de platser som försvinner genom nybyggnation av lokaler för psykiatrin. A2 Antal parkeringar som försvinner pga. nybyggnation enligt illustrationer Antal parkeringar som försvinner i kv. Vallmon Tillkommande behov av parkeringar* Totalt antal parkeringar som behövs tillskapas pga nybyggnation av psykiatrin * Verksamheter från centrum som flyttar in. ** Förordat förslag A1 A2 B1** B B1 B2 Exempel på fasadutformning P-hus 5-2

79 Bilaga 5 Scenario P1 Förslaget innebär att en del av befintlig markparkering i sydväst byggs om till p-däck i två plan och med access via korta ramper. P1 Parkeringsförslag Antal parkeringar i p-däck Varav antal parkeringar som tillskapas* P Totalt * Antal parkeringar i p-däck minus de som försvinner i samband med byggnation av ny p-lösning. 5-3

80 Bilaga 5 Scenario P2 Scenariet omfattar parkeringshus i sydväst och markparkering i norr. P2 c d Förslaget innebär att ett nytt parkeringshus i tre plan byggs i sydväst. Antalet plan kan ökas för att ge fler platser. b I norr föreslås markparkering på hus 04 samt hus 06:s plats samt framför hus 07. Vid rivning av hus 07 kan 40 p-platser till skapas (streckad yta vid d). Ett parkeringshus ger de största kostnaderna per ny parkeringsplats. a Parkeringsförslag Antal parkeringar i p-hus resp. markparkering (per/plan) Varav antal parkeringar som tillskapas* P2 - a 450 (150) 350 P2 - b P2 - c P2 - d Totalt * Antal parkeringar i p-hus / markparkering minus de som försvinner i samband med byggnation av ny p-lösning. 5-4

81 Bilaga 5 Scenario P3 Scenariet omfattar parkeringsdäck i 2 plan i sydväst och i norr. Förslaget innebär att en del av befintlig markparkering i sydväst byggs om till p-däck i två plan. I norr föreslås ett parkeringsdäck (b), i två plan, på hus 06:s plats. P3 b Förslagets fördel är att parkeringsdäck med öppen eller nedgrävd botten utan betongplatta ger jämfört med parkeringshus en lägre kostnad per parkeringsplats. a Parkeringsförslag Antal parkeringar i p-däck (per/plan) Varav antal parkeringar som tillskapas* P3 - a 300 (150) 200 P3 - b 110 (55) 90 Totalt 410 (205) 290 * Antal parkeringar i p-däck minus de som försvinner i samband med byggnation av ny p-lösning. 5-5

82 Bilaga 5 Scenario P4 Scenariet omfattar en markparkering bakom nuvarande ambulansstation. P4 Förslaget har främst en inriktning att vara ett förslag för personalparkering eller långtidsparkering för patienter. Parkeringen utförs som en asfalterad yta på ca m 2 varav m 2 är infart till parkeringen. Parkeringen medger en parkering för 500 bilar. Förslagets fördel är en markparkering på en yta som idag inte brukas för någon permanent verksamhet och till en låg kostnad. Parkeringsförslag Antal parkeringar i markparkering Varav antal parkeringar som tillskapas* P Totalt * Antal parkeringar i markparkering minus de som försvinner i samband med byggnation av ny p-lösning. 5-6

83 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby Landstinget i Kalmar län 1 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

84 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby Innehåll Innehåll... 2 Organisation... 3 Ärendets beredning... 3 Uppföljning... 3 Projektorganisation... 3 Sammanfattning Bakgrund Uppdrag, direktiv Projektmål Bakgrund Folktandvården Nulägesbeskrivning Verksamhetens mål Tidigare tagna beslut Risker Förslag Gemensamma utrymmen Försörjning Teknisk försörjning Utrymmesredovisning Ekonomi Tidplan... 8 Bilagor... 8 Landstinget i Kalmar län 2 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

85 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby Organisation Ärendets beredning Ärendet har beretts av Landstingsservice i samverkan med Folktandvårdsförvaltningen. Utsedda verksamhetsföreträdare har deltagit i arbetet med framtagande av Avdelningsfunktionsprogram (AFP) och Rumsfunktionsprogram (RFP). Regelbundna möten har hållits mellan byggprojektledare, funktionsplanerare och verksamhetsföreträdare. Projektrelaterad information har kontinuerligt delgivits klinikchefen under förstudien. Uppföljning Rapportering sker regelbundet, enligt intervall bestämda i projektplan. Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget sker i samband med ordinarie delårs- och årsbokslut. Projektorganisation Landstinget i Kalmar län 3 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

86 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby Sammanfattning Folktandvården (FTV) i Kalmar län har som mål att bidra till en bättre livskvalité genom att skapa förutsättningar för god munhälsa. FTV ska kännetecknas av hälsoinriktning, trygghet och en bred kompetens. Kliniken i Vimmerby är i behov av nya lokaler då nuvarande lokaler inte är optimala. Lokalernas placering i byggnaden försvårar ett rationellt arbetssätt, bland annat genom att patientflödet inte fungerar tillfredsställande. Kliniken riskerar att tappa patienter och därmed intäkter. Verksamheten är konkurrensutsatt och patientunderlaget är en avgörande del för möjlighet till lönsamhet. Det är därför av största vikt att synas i samhället. Med nya lokaler skulle detta förbättras avsevärt, dels genom designmässigt mera tilltalande lokaler, dels genom ett mera framträdande läge inom fastigheten. Landstingsservice förordar att en nyproduktion genomförs. En ombyggnad/upprustning av befintlig byggnad bedöms vara minst lika kostsam när kostnadskalkyler för båda alternativen gjorts. En ombyggnad medför risk för tillkommande och oförutsedda ändrings- och tilläggsarbeten. Att använda befintlig stomme för med sig begränsningar som att planlösningen inte går att lösa optimalt. Det innebär svårigheter att inrymma nya installationer, framför allt nytt ventilationssystem. Fördelar med nyproduktion: Optimerad logistik - Central placering av supportfunktionerna. - Placering av väntrummet i anslutning till receptionen för optimal övervakning av patienter. - Placeringen av verksamheten i separat byggnad och entré ger optimalt tillträde för brukaren. - Effektiv logistik medför ökad tid till patientnära uppgifter och möjlighet till bättre vårdkvalitet. Nya lokaler minskar risken att förlora patienter och därmed även intäkter. Förbättrad arbetsmiljö - En god och utvecklande arbetsmiljö skapas som kan öka trivsel och arbetstillfredsställelse. - Tillräckligt stort personalrum för att kunna användas som konferensrum och utbildningslokal. En nybyggnation skapar förutsättningar för flexibla, kostnads- och yteffektiva lokaler som medger utvecklingsmöjligheter och ger bästa möjliga förutsättningar att bygga en klimat- och energieffektiv byggnad som uppfyller landstingets hållbarhetsriktlinje. Landstinget i Kalmar län 4 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

87 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv Folktandvårdsförvaltningen gav 2007 Landstingsservice i uppdrag att ta fram förslag på nya lokaler i Vimmerby. En förstudie visade att en lämplig placering kunde vara tomställd del av hus 02 inom fastigheten Svanen 3. Som en konsekvens av Landstingsfullmäktiges beslut om en sammanhållen psykiatri i Vimmerby, framsköts diskussionen om FTV s placering tills förstudien gällande psykiatrins lokaler var klar. Denna resulterade i att inte etablera psykiatrin i hus 02 och därmed var dessa lokaler disponibla för annan verksamhet. Genomförd förstudie 2014/15 har studerat två alternativ, ombyggnad av del av hus 02 eller riva del av hus 02 och ersätta med ett nytt hus på samma plats. Ur ett långsiktigt drifts- och förvaltningsperspektiv överväger fördelarna med en nyproduktion. För att motsvara uppsatta projektmål bedöms en ombyggnad inte vara ett alternativ. 1.2 Projektmål Den nya byggnaden ska - ge flexibla, effektiva och funktionella lokaler - utformas så att kontinuerlig verksamhetsutveckling möjliggörs - ge bästa klimat- och energieffektiv byggnad Projektet ska på alla nivåer arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket ur ett helhetsperspektiv ska ge optimalt långsiktigt hållbara lokaler för nyttjaren. 1.3 Bakgrund Folktandvården Vid kliniken bedrivs allmäntandvård. FTV har till uppgift att tillhandahålla tandvård för upptagningsområdets invånare, såväl av akut som av profylaktisk karaktär och arbetar både med riktade insatser till individen och övergripande kollektiva insatser. Samverkan sker med andra verksamheter i landstinget samt med myndigheter, kommuner och organisationer för att på bästa sätt nå länsinvånarna. I lokalerna bedrivs många olika insatser såsom hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, sjukdomsbehandlande och rehabiliterande tandvårdsåtgärder till patienter i alla åldrar. 1.4 Nulägesbeskrivning Kliniken i Vimmerby har varit samlokaliserad med hälsocentralen sedan mitten av 1970-talet. Lokalerna ligger idag mitt i hus 07. För att ta sig till FTV måste patienter passera hälsocentralens reception och väntrum innan de får kontakt med rätt reception. Placeringen försvårar flexibla öppettider. Utvecklingen inom tandvården gör att allt högre krav ställs på lokalernas utformning, framför allt när det gäller logistiken inom kliniken. Ett förändrat arbetssätt där tandsköterskor och tandhygienister arbetar mer kliniskt gör att närheten mellan behandlingsrum, steril/trayprep och reception är av stor betydelse för att uppnå en mer effektiv verksamhet där effektivitetsvinsten kan ge möjlighet till ökad vårdkvalitet. Det upptagningsområde som betjänas har cirka invånare. Såväl tidsbeställd som akut verksamhet bedrivs. Revisionspatienter är ständigt återkommande och är ca Landstinget i Kalmar län 5 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

88 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby 1.5 Verksamhetens mål Varje landsting ska enligt tandvårdslagen erbjuda en god tandvård till dem som är bosatta, kvarskrivna eller stadigvarande vistas inom landstinget. Målet är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen och att planering ska ske utifrån befolkningens behov. Folktandvården i Kalmar län har som syfte att bidra till en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa. Folktandvården ska kännetecknas av hälsoinriktning, trygghet och en bred kompetens. För verksamheten har projektet följande mål: Optimal placering av väntrum. Idag är väntrummet placerat utanför klinikens övriga lokaler, vilket försvårar övervakning av patienter. En egen entré inom fastigheten ökar tillgängligheten i och med en förbättrad placering. Idag måste patienterna passera hälsocentralen, vilket medför problem kvällar och helger då mottagningen är stängd. Förbättrad placering av behandlingsrum kring en mittkärna med supportfunktioner. Dagens placering av behandlingsrum försvårar ett rationellt arbetssätt för verksamheten. Förbättrad placering av administrativa lokaler. Dagens placering av administrativa lokaler försvårar ett rationellt arbetssätt för verksamheten. Ett mera rationellt arbetssätt ger ökad tid för patientomvårdnad, vilket medför ökad kvalité för patienten. En upplevd kvalitetsökning ger möjlighet till ökad patientlistning och därmed ökade intäkter. Tillräckligt stort personalrum kan användas flexibelt som konferensrum och utbildningslokal för samtliga medarbetare. Förbättrad arbetsmiljö. För personalen är funktionella lokaler en viktig arbetsmiljöfaktor, vilket i förlängningen leder till en attraktiv arbetsplats ur ett rekryteringsperspektiv. 1.6 Tidigare tagna beslut I november 2014 beslutade Landstingsfullmäktige att ge Landstingsservice i uppdrag, att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra en förstudie avseende FTV i Vimmerby och ta fram ett underlag för inriktnings- och genomförandebeslut. 1.7 Risker En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på konsekvenserna av risken. Bedömningen är att det inte finns någon högre risknivå än normalt i denna typ av projekt. Nedan redovisas risker som är specifikt för detta objekt. 1. Markförhållanden runt befintlig byggnad på grund av förorenad mark. 2. Sanering av rivningshus. Åtgärder för att hantera dessa risker: 1. Ett antal markprover är tagna runt huset för att konstatera halt och utbredning av föroreningar. 2. Miljöprover är tagna för att identifiera farliga ämnen. Risk finns att fler farliga ämnen upptäcks under arbetets gång utöver de som identifierats i tagna prover. Landstinget i Kalmar län 6 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

89 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby 2. Förslag Landstingsservice förordar en nybyggnad. Ca 1/3 av befintligt hus 02 rivs och på dess plats byggs ett nytt hus som ansluter till övriga 2/3 av befintligt hus 02. Den nya byggnaden kommer att ha samma bredd som nuvarande byggnad och byggas i ett plan med separata entréer för patient och personal samt en förbindelsepassage till äldre delar av hus 02. Teknikrum blir tillgängligt både invändigt och utvändigt. Åtta behandlingsrum varav ett är stort nog för rullstolsburen patient och förbereds för takmonterad patientlyft. Parkering på innergården behålls. Idag finns det 12 P-platser och 15 cykelplatser på kortsidan av huset. Nytt förslag ger 25 p-platser och 20 cykelplatser. 2.1 Gemensamma utrymmen Nedanstående funktioner kan samutnyttjas med övriga verksamheter inom fastigheten: Post Förråd Tvätt Avfall Lokalvård Journalförråd Parkering 2.2 Försörjning Sjukhusets ordinarie försörjningsprinciper fungerar även i den nya byggnaden. Gods och tvätt levereras via kulvert till en leveranspunkt (miljörum) i den nya byggnaden. Posten levereras direkt till enheten. 2.3 Teknisk försörjning El Huvudledningar tas från befintligt elrum som är placerat i källaren i hus 02. Två nya centraler placeras i teknikrum och i nisch vid väntrum. All kraft går som VL (viktig last) och är kopplad till reservkraft. Armaturer ska vara försedda med ljuskälla av LED för att få minsta möjliga energiåtgång. Värme Nybyggnad kopplas till befintligt värmeledningsnät och värms upp med hjälp av vattenburna radiatorer. Kyla Separat aggregat installeras med integrerad kyla som är rumsanpassad. På så sätt kan ett godtagbart inomhusklimat upprätthållas. IT Utförs enligt förvaltningens riktlinjer. Fastighetsnät/fiber tas från befintligt ställ i hus 02 och ansluts till nytt ställ i nytt teleutrymme. Brand/Säkerhet Automatiskt brandlarm installeras. Det blir en helskyddad anläggning med rökdetektorer i alla rum. Möjlighet för fastighetsdriften i Västervik att på distans stänga av brandlarmet. Telefoni Fast telefoni planeras. Landstinget i Kalmar län 7 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

90 Nybyggnad för Folktandvården i Vimmerby 2.4 Utrymmesredovisning Se bilaga RFP. 3. Ekonomi Utifrån nyckeltal från referensprojekt och med anpassning av detta projekt bedöms kostnaden till 19 Mkr exkl. mervärdesskatt (kalkylmånad mars 2015). Fördelning av kostnaderna: Nybyggnation inkl. rivning av del av hus 02 Konstnärlig utsmyckning 1 % kr kr 4. Tidplan Förstudie sept jan 2015 Programarbete jan april 2015 Projektering juni sept 2015 Entreprenadupphandling okt dec 2016 Byggproduktion inkl. rivning dec dec 2016 Inflyttning jan 2017 Bilagor 1. Bilaga plan och fasadritning 2. Bilaga RFP Landstinget i Kalmar län 8 (8) Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

91 Nya Landstingslokaler i Emmaboda En förstudie sammanställd våren

92 Innehåll Organisation Ärendets beredning 3 Uppföljning 3 Sammanfattning 4 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv Projektmål Bakgrund verksamheterna Primärvård 1.32 Öppenvårdsmottagning psykiatri 1.33 Familjecentral 1.34 Folktandvård 1.35 Distriktsrehabilitering 1.36 Gemensamma mål 1.4 Nulägesbeskrivning Mål och syften Tidigare tagna beslut Risker Förutsättningar 2.1 Översikt Rörelsemönster / trafik Omgivande byggnader / material Grönska / växtlighet Analyserade alternativ Alternativ Alternativ Alternativ 3 3. Förslag 3.1 Verksamhet och inre samband Yttre samband Översikt Planer Volymskisser Försörjning Teknisk försörjning Program för teknisk standard (PTS) Ytredovisning Ekonomi Tidplan Källor 6.1 AFP PTS Miljödokument Kompletterande dokument 7.1 Verksamhetsberättelser 27 Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

93 Organisation Ärendets beredning Ärendet har beretts av Landstingsservice i samverkan med följande verksamheter i Emmaboda: Hälsocentral Öppenvårdsmottagning psykiatri Barnhälsovård Mödrahälsovård Öppen förskola i kommunal regi Distriktsrehabilitering Folktandvård Utsedda företrädare från verksamheterna har deltagit i arbetet med framtagande av Avdelningsfunktionsprogram (AFP). Det har hållits regelbundna samverkansmöten mellan funktionsplanerare och verksamhetsrepresentanter från berörda förvaltningar. Projektrelaterad information har delgivits respektive verksamhet under förstudien. Uppföljning Rapportering sker regelbundet i intervall bestämd i projektplan. Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget, sker i samband med ordinarie delårs- och årsbokslut. Förvaltning Förvaltningsledning Patrik Glasberg (Primärvårdsstrateg) Pia Nicklasson (Försörjning / Miljösamordnare) Arbetsgrupper BHV Patrik Glasberg MHV Marie Veldin Lindgren ÖF Marit Persson HC Carina Parai Rehab Emma Vestberg Psyk Marianne Wigforss Projektorganisation Styrgrupp Christer Holmgren (Förvaltningschef) Iréne Brodell (Fastighetschef) Lars Mattsson (Primärvårdsdirektör) Anna Holmström (Byggprojektledare) Cecilia Ivarsson (Funktionsplanerare) Anders Nylander (Tandvårdschef) Ulf Månsson (Ekonomichef HSF) Mats Eriksson (Byggchef) Byggprojektledare Anna Holmström Funktionsplanerare Cecilia Ivarsson Britt Ekelund Externa konsulter Ulf Löfgren, Hanna Philipsson, Marie Nilodahl (Tengbomgruppen) Landstingsservice, Fastighetsförvaltning Projektchef Mats Eriksson Internt sakkunniga Stefan Westblom (Energistrateg) Johanna Schelin (Chef för hållbar utveckling) Magnus Klase (Säkerhetssamordnare) Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

94 Sammanfattning Visionen är att skapa nya Landstingslokaler, moderna och samtida, där mötet mellan människor sker i en hälsofrämjande miljö och utforma flexibla och funktionella lokaler som motsvarar landstingets mål om att bedriva modern och patientcentrerad, väl sammanhållen och samordnad vård. Nya lokaler för Emmaboda hälsocentral är det högst prioriterade objektet för Primärvårdsförvaltningen men även övriga förvaltningar har ett stort intresse av samlokalisering. Etablering av en familjecentral är också högt prioriterad. Berörda verksamheter är: Hälsocentral Barnhälsovård Mödrahälsovård Öppenvårdsmottagning psykiatri Distriktsrehabilitering Folktandvård Ständiga förändringar inom respektive förvaltningars verksamhetsområde ställer stora krav på lokalernas utformning, generalitet och flexibilitet. Det gäller bland annat nya och utökade myndighetskrav, nationella riktlinjer för vård, ny forskning, patienters och närståendes ökade delaktighet i vården samt höga krav på medicinsk kvalité och patientsäkerhet. För att verksamheterna ska kunna uppnå sina övergripande verksamhetsmål är en förutsättning att lokalerna är funktionella i hänseendet att bedriva primärvård i miljöer där god och läkande patientmiljö går hand i hand med god arbetsmiljö. Landstingslokalerna ska upplevas som varma och välkomnande, signalera öppenhet och tillgänglighet. Lokalerna ska också vara ändamålsenliga för den verksamhet som ska bedrivas, med generalitet, flexibilitet samt hållbarhet som ledord. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

95 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv Landstingsservice fick 2012 i uppdrag att genomföra en behovsanalys av en sammanhållen landstingsverksamhet för hälsocentral, distriktsrehabilitering, folktandvård, samt en familjecentral i Emmaboda tätort. I november 2013 tog Landstingsfullmäktige beslut om att en förstudie avseende en nybyggnad skulle genomföras. 1.2 Projektmål En funktionell, effektiv och läkande vårdmiljö med ett patientnära arbetsätt som ökar kvaliteten i vårdarbetet. En utformning av lokalerna som stödjer samverkan i processerna och samarbetet mellan verksamheterna. De nya lokalerna ska, så långt det är möjligt, utformas med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling. Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

96 Bakgrund 1.3 Bakgrund verksamheterna 1.31 Primärvård Hälsocentral 1.32 Öppenvårdsmottagning psykiatri Definitionen av primärvård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Verksamhetens övergripande mål och vision Hälsocentralens mål är att erbjuda god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet, kontinuitet samt fast läkarkontakt. Samarbete och samverkan med andra verksamheter. Verksamhetsbeskrivning Uppdraget för primärvården har under en 30-årsperiod ändrat karaktär och omfattning. Idag erbjuder en hälsocentral hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin och arbetar hälsofrämjande enligt landstingets riktlinjer. I vårdvalssystemet är det patienten som bär pengarna med sig där listningen sker. En framgångsfaktor för den enskilda hälsocentralen är att verksamheten bygger på en bra listningsutveckling som ger hälsocentralen en god ekonomisk utveckling. Lokalernas utformning och logistik är i många stycken avgörande för produktiviteten och effektiviteten på enheten, vilket i slutändan handlar om att få god ekonomi och god service till den enskilde patienten. Verksamhetens övergripande mål och vision Psykiatrins mål och vision är att erbjuda en specialistpsykiatri i framkant. Verksamhetsbeskrivning Inom specialpsykiatrins verksamhet i Emmaboda finns öppenvårdsmottagning och psykiatrisk rehabilitering. Patientbesöken är förbokade och verksamheten omfattar psykologisk samtalsterapi och medicinsk behandling. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

97 Bakgrund 1.33 Familjecentral Barnhälsovård Mödrahälsovård Verksamhetens övergripande mål och vision Att sammanföra verksamheter som tillsammans utvecklar arbetsformer för att stärka barnfamiljers nätverk, bredda föräldrautbildningen och samordna stödet till barnfamiljer. Verksamhetsbeskrivning En familjecentral är en fysiskt sammanhållen verksamhet med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst under samma tak. Navet på en familjecentral är den öppna förskolan. Familjecentralen skapar gynnsamma förutsättningar för samverkan vilket ger samordningsvinster för föräldrar och gör de ingående verksamheterna mer effektiva. Verksamhetens övergripande mål och vision Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Verksamhetsbeskrivning Inom en barnhälsovårdsmottagning bedrivs hälsovård för förskolebarn. Här erbjuds mottagningsverksamhet i form av hälsobesök till områdets familjer med barn 0 6 år. För att uppnå målen behöver insatserna aktivt erbjudas till alla barn, riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov, hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp till barn som löper höge risk att drabbas av ohälsa. Teamarbete där bland annat läkarens, sjuksköterskans och psykologens kompetenser kompletterar varandra ger förutsättningar för detta. En metod för att nå målet är olika föräldrastödjande insatser som även innefattar arbete i grupper. Verksamhetens övergripande mål och vision God sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen. Mödrahälsovård/Ungdomsmottagning Inom en barnmorskemottagning bedrivs mottagningsverksamhet med inriktning på insatser till alla blivande föräldrar för att stärka dem i sitt föräldraskap. Förstärkta insatser ges till blivande föräldrar med särskilda behov, t.ex. individuellt utformad hjälp till gravida kvinnor som löper risk att drabbas av ohälsa eller som redan har nedsatt hälsa eller är socialt sårbara. Uppmärksamhet läggs på risk- och friskfaktorer och andra förhållanden i närmiljön och samhället som kan påverka gravida kvinnors och nyblivna mödrars hälsa. Verksamheten utför undersökningar som ingår i hälsoprogram till alla blivande och nyblivna mödrar, preventivmedelsrådgivning och förskrivning av preventivmedel samt STI-prevention på individnivå. Man bedriver en utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner samt utför gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

98 Bakgrund Öppen förskola Verksamhetsbeskrivning Öppen förskola är en öppen verksamhet, besökarna är inte inskrivna, utan väljer själva när och hur ofta de vill delta. Öppen förskola skall verka som en kompletterande förskoleverksamhet riktad till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar, dagbarnvårdare, eller andra vuxna som har ansvar för barnet. På öppna förskolan är den vuxna delaktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Den öppna förskolan är kostnadsfri och har bland annat pedagogisk verksamhet riktad till barn från 0-5 år. På öppna förskolan ska det finnas utrymme för att samtala, få råd och stöd och delta i pedagogisk verksamhet. Det finns öppna förskolor som inriktat sin verksamhet för att till exempel ta emot familjer med adopterade barn, samkönade familjer, unga föräldrar eller särskilda träffar för pappor. Öppna förskolan ska bland annat bidra till att de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på förankras hos barnen. Öppen förskola drivs i regel av kommunen eller stadsdelen Folktandvård Verksamhetens övergripande mål och vision Varje landsting skall enligt Tandvårdslagen erbjuda en god tandvård till dem som är bosatta, kvarskrivna eller stadigvarande vistas inom landstinget. Målet är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen och att planering skall ske utifrån befolkningens behov. Folktandvården i Kalmar läns syfte är att bidra till en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa. Folktandvården ska kännetecknas av hälsoinriktning, trygghet och en bred kompetens. Verksamhetsbeskrivning I Folktandvårdens lokaler bedrivs många olika insatser såsom till exempel hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, sjukdomsbehandlande och rehabiliterande tandvårdsåtgärder till samtliga åldrar. Folktandvården arbetar med såväl riktade insatser till individen som övergripande kollektiva insatser. Folktandvården samverkar också med andra verksamhetsområden i landstinget samt myndigheter, kommuner och organisationer för att på bästa sätt nå länsinvånaren. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

99 Bakgrund 1.35 Distriktsrehabilitering 1.36 Gemensamma mål Verksamhetens övergripande mål och vision God hälsa vid rätt tillfälle på rätt nivå och med rätt insats. Målet lägger stor vikt på nära samarbete och nära samverkan med andra verksamheter men även inom den egna basenheten. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten som bedrivs inom distriktsrehabiliteringen är mottagningsverksamhet av sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt träning för patienter. Arbetets karaktär innefattar hela registret från kroniska och akuta sjukdomar till sekundär- och primärpreventivt arbete. Genom att samla och samordna landstingets verksamheter inom en byggnad i Emmaboda uppnås samordningsvinster i flera avseenden. Det gäller både kompetensmässigt vid vård och behandling, men också rent lokalmässigt genom kortare fysiska avstånd och genom möjlighet att samutnyttja lokaler. Lokalerna ska upplevas välkomnande och trygga, signalera öppenhet och vara väl anpassade för de verksamheter som ska bedrivas där. För personalen är funktionella lokaler en viktig arbetsmiljöfaktor, vilket i förlängningen leder till en attraktiv arbetsplats ur ett rekryteringsperspektiv. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

100 Bakgrund 1.4 Nulägesbeskrivning Landstinget bedriver verksamhet på tre platser i Emmaboda, egenägd fastighet, Eken 9, förhyrd fastighet, Tulpanen 18 samt ambulansen på Järnvägsgatan. Inom Eken 9 bedrivs hälsocentral och psykiatri. I förhyrda lokaler finns folktandvård, distriktsrehabilitering och ambulansstation. Ingen familjecentral finns etablerad i kommunen. Hälsocentralen har ett utökat lokalbehov och lokalerna är inte optimala för den verksamhet som bedrivs. Detta medför brister avseende logistik, tillgänglighet och samverkan, såväl för patienter som för personal. Dessutom föreligger ett stort renoveringsbehov av befintlig byggnad. När Eken 9 byggdes var den en för tiden välfungerande byggnad för dåtidens arbete inom en hälsocentral. Som vårdkunder ställer såväl patienter som anhöriga allt större krav på standard och miljö. Patienten i centrum bör gälla såväl för vården och dess processer som för den arkitektoniska utformningen. Verksamhetsstatistik Antal listade Antal besök Hälsocentral ÖPV Psykiatri Familjecentral BHV MHV Folktandvård Distriktsrehabilitering Byggnaden har nått sin livscykelgräns. Verksamheten har vuxit, nya uppdrag samt arbetssätt har tillkommit, kraven på vårdhygien ökar samt att den tekniska utvecklingen ställer nya krav. Inget utrymme för verksamhetsutveckling finns. Det är allt mer uppmärksammat att den fysiska miljön och hur den uppfattas, är av stor betydelse för patientens upplevelse av vården och för tillfrisknandet. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

101 Bakgrund 1.5 Mål och syften Syftet med projektet är att skapa nya Landstingslokaler, moderna och samtida, fritt från institutionskänsla där mötet med människor sker i en hälsofrämjande miljö för både personal och besökare. 1.6 Tidigare tagna beslut I november 2013 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att ta fram underlag för inriktningsbeslut gällande Landstingslokalerna i Emmaboda. 1.7 Risker En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på konsekvenserna av risken. Bedömningen för Landstingslokalerna i Emmaboda är att det inte finns någon högre risknivå än normalt i denna typ av projekt. Nedan redovisas två risker: 1. Komplext uppdrag som omfattar många intressenter. 2. Verksamheters programförändringar av större vikt i sent skede. Åtgärder för att hantera dessa risker: 1. Informera intressenter kontinuerligt under projektets gång och svara på alla dess frågor. 2. Verksamheterna skall verifiera samt underteckna sin del av programhandlingar. Vid förändringar utreder och rapporterar byggprojektledaren konsekvenserna. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

102 2. Förutsättningar 2.1 Översikt 1 2 Den anvisade platsen, Torget 5, ligger centralt, söder om Bjurbäcken och KulTuren, samt rakt norr om Emmaboda järnvägsstation. 3 N Till platsen kommer man via Rådhusgatan eller Torggatan. Busshållsplats finns vid Vilhelm Moberg-gymnasiet samt vid järnvägsstationen på Järnvägsgatan. 4 B 5 Området har ingen sammanhållen stadsmässig karaktär. 6 7 Teckenförklaring: Den anvisade platsen 1. Bjurbäcksskolan Ca 3700kvm 2. Sporthall Byggnader 3. Emmaboda kyrka Offentlig verksamhet/kontor 4. Emmaboda kyrkliga samfällighet i byggnad eller entréplan 5. HC, FC, öppenvård psykiatri B. J. Busshållplats Emmaboda järnvägsstation Vilhelm Moberg-gymnasiet Taxi Emmaboda 11 Frekvent biltrafik 8. Emmaboda kommun ICA COOP Konsum, Apotek Systembolaget B Folktandvård, distriktsrehabilitering Swedbank J Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

103 Förutsättningar 2.2 Rörelsemönster / trafik P Ett fåtal offentliga entréer vänder sig mot platsen. Många ungdomar rör sig till och från Vilhelm Moberggymnasiet samt umgås och solar utanför. Övriga som rör sig på platsen är patienter till hälsocentralen samt ett fåtal boende. I området finns det gott om parkeringsmöjligheter. P P P N B P Teckenförklaring: P B Entréer, offentlig verksamhet Entréer, bostäder Parkering Busshållsplats Höjd över havet (m) Rörelsemönster, gående Frekvent biltrafik P P Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

104 Förutsättningar 2.3 Omgivande byggnader / material Området karaktäriseras främst av en- till trevåningsbyggnader i gult och rött tegel. I områdets periferi tar villabebyggelsen vid. Andra förekommande fasadmaterial i området är mexitegel, stående träpanel i olika kulörer samt puts i ljus pastell. N Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

105 Förutsättningar 2.4 Grönska / växtlighet Området känns relativt lummigt med många större lövträd, och angränsande lummiga villaträdgårdar. C N Signifikanta träd: 1. Äldre lövträd 2. Tredelad ask 3. Ek 4. Körsbär 5. Pil 6. Rönn 7. Björk 8. Fruktlund D A 4 A B 5 6 B 7 C D E 8 F E F Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

106 Bakgrund 2.5 Analyserade alternativ 2.51 Alternativ 1 Ombyggnad fastigheten Tulpanen 18 (förhyrning) År 2012 studerades ett antal alternativ och en statuskontroll och analys av möjligheten att samla landstingets verksamheter inom fastigheten Tulpanen 18. Fastigheten hade vid denna tidpunkt en markareal på m² och en total byggnadsyta på ca m², varav ledig lokalyta var ca m². Landstingets verksamhet inom fastigheten, distriksrehabilitering 550 m² och tandvård 565 m², uppfyllde ytbehovet, dock inte med optimal logistik. Att flytta in en hälsocentral och en familjecentral i byggnaden var därmed inte möjligt då disponibel yta var ca m². Hälsocentralens (inkl. psykiatri) och familjecentralens gemensamma ytbehov uppgick till ca m². En familjecentral var möjlig att etablera inom byggnaden, men då skulle målet om en sammanhållen landstingsverksamhet inte uppnås. Vid lokalisering till fastigheten Tulpanen 18 hade inga nya parkeringsplatser kunnat tillskaptas, utan det antal som folktandvården och distriktsrehabilitering förfogar över idag hade då fått samnyttjats med hälsocentralen och familjecentralen Alternativ 2 Ombyggnad fastigheten, Eken 9 (ägd) Möjligheten att lösa lokalbehovet med en tillbyggnad var obefintlig då byggnadsarean redan täckte hela fastighetens byggbara areal. Det alternativ som då fanns var att bygga på ytterligare våningar på befintlig lågdel. För att frigöra hela markplanet för hälsocentralen, skulle rehabverksamheten flytta till det nya våningsplanet dit även familjecentralen skulle förläggas. Folktandvården skulle kunna vara kvar i befintliga lokaler. Markplanet på plan 1 har en area om ca m². Hälsocentralen och psykiatri har tillsammans ett areabehov om drygt m². Differensen mellan ytbehov och disponibel area är visserligen inte så stor, men vid en ombyggnation är man väldigt styrd av byggnadens fysiska disposition och det är svårt att få en lika yteffektiv lösning som vid en nybyggnation. Bedömningen var därmed att det inte skulle gå att få ut det antal rum och funktioner som krävdes. Den då disponibla delen av bygganden hade också en utformning som inte var rationell och det var inte möjligt att skapa tillräcklig bra logistik för verksamheten. Inte heller i en tillbyggnad över lågdelen för distriktsrehabilitering och familjecentral bedömdes det sannolikt att få ut ytbehovet och få ändamålsenliga lokaler. På grund av byggnadens fysiska utformning gjordes därmed bedömningen att den totala effektiva lokalytan för att erhålla en bra och flexibel lösning som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling inte kunde erhållas Alternativ 3 Nybyggnad inom Torget 5 Tillsammans med kommunens plan- och byggavdelning påbörjades en process för att finna andra alternativ inom tätorten. Det resulterade i nuvarande förslag om en nybyggnad inom Torget 5. Landstingets och kommunens fastighetsorganisationer kom i en preliminär överenskommelse fram till att en nybyggnad på Torget 5 är det bästa alternativet. En förutsättning för lösningen är att landstinget tar övertar fastigheten Torget 5 från kommunen och att kommunen övertar fastigheten Eken 9 från landstinget. En nybyggnation skapar förutsättningar för kostnads- och yteffektiva lokaler som medger utvecklingsmöjligheter och ger bästa möjliga förutsättningar att bygga en klimatoch energieffektiv byggnad som uppfyller landstingets hållbarhetsriktlinjer. På fastigheten Eken 9, där hälsocentralen idag är belägen, tillskapas efter rivning parkeringsplatser för besökande till fastigheten Torget 5. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

107 3. Förslag Efter genomförd förstudie konstaterar styrgruppen att alternativ 3, Torget 5, är det som uppfyller ställda krav. Som en del i förstudien har samarbete med kommunen skett för en förändring av tidigare detaljplan. Ny detaljplan har vunnit laga kraft Verksamhet och inre samband Samband Det övergripande behovet är att skapa en fastighet som tillgodoser en inbyggd flexibilitet som fungerar väl över tid och kan anpassas till nya behov som skapas genom kontinuerlig utveckling av samverkansprocessen och förvaltningarnas enskilda verksamheter. Entré I byggnaden skapas entréer för att få separata flöden för vårdtagare, personal och för verksamheternas samarbetspartners. Personalentrén är gemensam för samtliga verksamheters personal. Inre samband Planeringen av samlokalisering av Landstingets verksamheter i fastigheten skapar förutsättningar för god samverkan. Placeringen av de olika verksamheterna utgår från de funktionella kraven och utifrån samverkansmöten mellan verksamheterna. Hälsocentralen och öppenvårdsmottagning psykiatri placeras i markplan. Folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral placeras på plan 2. För att säkerställa kommunikationen mellan de olika verksamheterna skapas kommunikationsytor såväl horisontellt som vertikalt inom byggnaden. Gemensamma lokaler Lokaler som ska samutnyttjas av verksamheterna är: Personalrum Omklädningsrum Olika typer av mötesrum Olika typer av förrådsutrymmen Försörjningsfunktioner Personalentré 3.2 Yttre samband Separata flöden för vårdtagare och personal har tillskapats i och med att besöksentréerna är placerade på västra sidan mot Rådhusgatan och övriga entréer för personal, akutfall, godsmottagning och avfallshantering placerats på byggnadens östra sida. Parkering för besökare har placerats på tomten för den befintliga hälsocentralen kompletterat med ett antal hkpparkeringar längs byggnadens fasader. Personalparkering är placerad på den östra, mindre publika, delen. Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

108 Förslag 3.3 Översikt Beskrivning av flödet kring den nya fastigheten. Bostadshus Huvudentrén för besökare förläggs mot Rådhusgatan för att skapa en tydligare stadsmässig karaktär mot de offentliga verksamheterna som vänder sig åt det hållet. Bef. träddunge Parkering personal 24st Folktandvården har en egen entré då de även har kvälls- samt helgmottagning. Längs med västra sidan av Rådhusgatan förläggs en gångväg samt cykelbana som leder från stationen hela vägen fram till Bjurbäcksskolan. Trädgårdsgatan-Torget blir enkelriktad gata med angöring, entré för personal, inlastning och akutintag, personalparkering samt befintlig parkering för boende. Föreslagen plats för parkering besökare -- Bjurbäcksskolan P. entré 3 vån 2 vån Entré Inlast Entré FTV 1 vån Akut Bostadshus Handikapparkering förläggs längs Torggatan samt Rådhusgatan och parkering för besökande placeras på Eken Skala 1:1000 (A4) 25 (m) Parkering besökare Hkp 8st Vilhelm Moberg gymnasiet N Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

109 Förslag 3.4 Planer N Plan 1, markplan Skala 1:400 (A4) Hälsocentral Öppenvård / psykiatri Familjecentral, öppen förskola Folktandvård Distriktsrehabilitering Funktion som samutnyttjas av alla verksamheter Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

110 Förslag N Plan 2 Skala 1:400 (A4) Hälsocentral Öppenvård / psykiatri Familjecentral, öppen förskola Folktandvård Distriktsrehabilitering Funktion som samutnyttjas av alla verksamheter Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

111 Förslag N Plan 3 Skala 1:400 (A4) Hälsocentral Öppenvård / psykiatri Familjecentral, öppen förskola Folktandvård Distriktsrehabilitering Funktion som samutnyttjas av alla verksamheter Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

112 Förslag 3.5 Volymskisser Vy mot huvudentrén Vy mot baksidan Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

113 Förslag 3.6 Försörjning Extern entreprenör ansvarar för hämtning av avfall från fastighetens miljörum. De nya Landstingslokalerna mottar leveranser av läkemedel, gods från centralförråd samt tvätt från tvätteriet i Västervik. Respektive enhet får sin post levererad direkt till sin enhet. Verksamheterna hämtar och lämnar sina leveranser i försörjningsutrymmen inom byggnaden. 3.7 Teknisk försörjning El Nytt ställverk, två separata rum i fläktrum, ett för el och ett för tele. All kraft går som ÖL (övrig last). Kompletteras med ett utvändigt uttag för ett mobilt dieselaggregat, som kan användas vid ett ev strömavbrott. Armaturer ska vara försedda med ljuskälla av LED för att få minsta möjliga energiåtgång. Värme Värms upp med hjälp av vattenburet värmesystem anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet. Kyla Aggregaten installeras med integrerad kyla. Ventilation Det blir två aggregat, ett som försörjer Folktandvården och ett som försörjer resterande del. IT Utförs enligt IT-förvaltningens riktlinjer. Brand / Säkerhet Automatiskt brandlarm installeras. Det blir en helskyddad anläggning med rökdetektorer i alla rum. Möjlighet för fastighetsdriften i Kalmar att på distans stänga av brandlarmet. Larm Kallelsesignalsystem, överfallslarm och inbrottslarm ska installeras. 3.8 Program för teknisk standard (PTS) Program för teknisk standard (PTS) är ett stöd i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler. Systemet innehåller riktlinjer och krav som bygger på bästa erfarenhet och evidensbaserad kunskap över hur hälso- och sjukvårdslokaler ska byggas. PTS beskriver lägsta godtagbara standard på lokaler för hälso- och sjukvårdshuvudmännen effektivt och hållbart ska kunna möta samhällets behov av vård för dagens och framtida vårdtagare. 3.9 Ytredovisning Ytorna är avrundade och ska endast ses som ungefärliga. BRA:n innehåller innerväggar, korridorer samt tekniska utrymmen men inte större schakt. BTA är byggnadens area inklusive ytterväggar och schakt. BRA BTA Hälsocentral ÖPV Psykiatri Familjecentral Folktandvård Distriksrehabilitering TOTALT (m 2 ) Landstingslokaler i Emmaboda - En förstudie sammanställd

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Ärende 10 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin

Läs mer

Nya psykiatrilokaler i Kalmar Förstudie

Nya psykiatrilokaler i Kalmar Förstudie Nya psykiatrilokaler i Kalmar Förstudie 2015 04 30 Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv 6 1.2 Projektmål 7 1.3 Bakgrund psykiatrin 8 1.4 Nulägesbeskrivning 10 1.5 Mål och syften med

Läs mer

Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar

Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2016-09-28 Diarienummer 160429 Landstingsfullmäktige Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar Förslag

Läs mer

Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus

Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-09-28 Landstingsfullmäktige Sida 1 (2) Diarienummer Diarienummer 160618 Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus

Läs mer

Nya psykiatrilokaler i Oskarshamn Förstudie , rev

Nya psykiatrilokaler i Oskarshamn Förstudie , rev Nya psykiatrilokaler i Oskarshamn Förstudie 2015 09 25, rev 2015 10 06 Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund 1.1 Uppdrag, direktiv 6 1.2 Projektmål 7 1.3 Bakgrund psykiatrin 8 1.4 Nulägesbeskrivning 10 1.5

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus

Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2016-09-28 Diarienummer 160619 Landstingsfullmäktige Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus Förslag till

Läs mer

fastighetsutvecklingsplanens innehåll

fastighetsutvecklingsplanens innehåll 5 splanens innehåll Förslag på innehållsförteckning Inledning Planens innehåll och syfte Övergripande projektmål Framtidens vårdmiljö Risk och sårbarhet Tillgänglighet Sjukhuset som en del av samhället

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32 FJÄLLSJUKHUSET Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur 2014 1 / 32 Designkoncept Platsanalys Analys och gestaltning Funktioner & flöden Huvudentrén Vårdavdelningarna Fasader och

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten Välkommen till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten En satsning för hela Värmlands bästa SKANSKA Sjukhuset i Karlstad - hundra år av förändringar SKANSKA Länslasarettet

Läs mer

Genomförandebeslut avseende nybyggnation av ambulansstation i Ålem

Genomförandebeslut avseende nybyggnation av ambulansstation i Ålem Ärende 24 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-03-17 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 150626 Genomförandebeslut avseende nybyggnation av ambulansstation

Läs mer

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-08-14 Landstingsfullmäktige Sida 1 (2) Diarienummer 170535 Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA 2 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas det översiktliga planeringsprojektet Lokalförsörjningsplan för Alingsås lasarett. Med utgångspunkt

Läs mer

REALOPTION AB MURÉNGATAN GÄVLE

REALOPTION AB MURÉNGATAN GÄVLE ORIENTERINGSKARTA GÄVLE CENTRUM KV MUMMAN D MURÉNGATAN LIGGER CENTRALT 700 M FRÅN CENTRALSTATIONEN OCH INNANFÖR CITYRINGEN XI I XV I I XV I XI PLAN HUSHÖJDER - STRUKTUR: STORGÅRDSKVARTER MED KRINGBYGGD

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Del av Kv Kastanjen DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING. Planområdet

Del av Kv Kastanjen DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING. Planområdet Planområdet HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 07-02-01 Samrådsredogörelse dat 07-04-24 Planen antagen 2007-04-24 Laga kraft

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

Yttrande över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus

Yttrande över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, P 21 1 (3) HSN 1509-1092 Yttrande över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord

Läs mer

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Inbjudan Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus -

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus - 2012-11-16 E 18 OSLO E 18 STOCKHOLM KARLSTAD STADSKÄRNA LÄGE: Kvarteret Fanfaren är beläget utefter E18 vid huvudinfarten till Karlstads Centrum. Läget ger ett kraftfullt annonsläge alldeles intill genomfartsleden,

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Inventering av inomhusmiljön i landstingets lokaler

Inventering av inomhusmiljön i landstingets lokaler Landstingsservice Landstingsservice gemensamt TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsstyrelsen 1(1) Inventering av inomhusmiljön i landstingets lokaler Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner redovisad handlingsplan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Markheden 4:61 mfl, Furugården

Markheden 4:61 mfl, Furugården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-10 Dnr: 10BMN242 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-10-27 Laga kraft: 2010-11-25 Markheden 4:61 mfl, Furugården Detaljplan för vård och särskilt

Läs mer

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 140481-A29 1(3) Landstingsfullmäktige Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-06-08 SN 2017/0365.11.01 0480-450000 Socialnämnden Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om den

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011 ETAPP 2 Vad söker du? sjukhuset Var? område, adress, plats, ort Kartsök g Personer (0) Platser Företag Personer Kartor Vägbeskrivning Begagnat Webb Karta Flygfoto Hybrid Sjökort Utsikt Gatuvy Skriv ut

Läs mer

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter Presentation av Tehusprojektet Tehuset En vårdbyggnad för framtidens sjukvård Bengt-Ove Bengt-Ove Ström Ström 2010-01-14 2010-01-14 VÄSTFASTIGHETER Borås lasarett Borås lasarett Borås lasarett Borås lasarett

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-21 7(25) 151 Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård Dnr 2011/11 INLEDNING Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

2020 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg, öppenvård och BUPs Skånes Regionala Heldygnsvård Ålder 0 18 år ca 91000

2020 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg, öppenvård och BUPs Skånes Regionala Heldygnsvård Ålder 0 18 år ca 91000 Bilaga 5 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv 2015 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg, öppenvård och BUPs Skånes Regionala Heldygnsvård Ålder 0 18 år drygt 83000 2020 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg,

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 1 Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 2 35 m² SEKTION A-A Förslag blockplan Normalplan 1:500 NORRTÄLJE HAMN

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström Bärande idéer för en hållbar utveckling Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS Eva Sandström 2009-11-11 Samordning programarbeten Projektmål Lösningar

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer