Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 september 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 september 2014 kl. 13.00 16.00."

Transkript

1 1 (35) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 september 2014 kl Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M) Elin Landerdahl (M) Gunnar Jansson (S) Kajsa Andersson (S) Ann-Margret Knutsson (S) Susanne Hultman (S) Annette Torstensson (C) Kenneth Hardy Axelsson (FP) Christina Sundsmon (VDM) Se nästa sida Margareta Nilsson (M) Barn- och utbildningskontoret 5 september 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Aldebert Ordförande Justerande Christin Rampeltin Molin Margareta Nilsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Sammanträdesdatum 2 september 2014 Anslaget sätts upp 5 september 2014 Anslaget tas ned 29 september 2014 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret Birgitta Aldebert

2 (35) Övriga närvarande Bertil Gyllenram (M), ers Tomas Sundell (S), ers Johnny Wiman (MP), ers Bo Andersson (V), ers Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom, biträdande barn- och utbildningschef Birgitta Aldebert, nämndsekreterare Anna-Carin Hammersjö, rektor 79 Ewa Myhrén, utvecklingsledare Johanna Hafström, förvaltningscontroller, Maria Skarin, utredningssamordnare, Magdalena Borgemo, Lärarförbundet (tfn)

3 (35) Ärendelista till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2 september Val av justerare 79. Barn- och utbildningskontoret informerar 80. Ekonomirapport 81. Ramfördelning Resursfördelningsmodell för fritidshem, förskola och grundskola 83. Skolinspektionen Beslut efter tillsyn i Västerviks kommun 84. Medborgarförslag om en central pool för utlåning av idrotts- och friluftsmaterial inom skolan 85. Medborgarförslag om att satsa på klassuppsättning av skönlitteratur 86. Internkontrollplan VO-college 88. Redovisning av granskningsrapport gällande Kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) i Västerviks kommun 89. Rapporter 90. Rapporter från kontaktpolitikerbesök 91. Anmälan om delegationsbeslut 92. Meddelanden (tfn)

4 (35) Bun 78 Val av justerare utser en justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. I tur att justera är Margareta Nilsson (M). beslutar att utse Margareta Nilsson (M) till att justera protokollet jämte barn- och utbildningsnämndens ordförande (tfn)

5 (35) Bun 79 Barn- och utbildningskontoret informerar Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg och biträdande barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom kommer vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde informera om aktuella ärenden. Barn- och utbildningsförvaltningens Vision Ulrika Mellblom Skolnärvaro - Plan för arbetet med elevers skolnärvaro rektor Anna-Carin Hammersjö Lärarförbundets ranking, Bästa skolkommunen 2014 Kalle Söderberg Karriärtjänster fr o m höstterminen 2014 Ewa Myhrén Förskolan Gertrud bitr barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom Lokaler o Solkullen - färdig tidigare än vad som beräknats o Kvännaren/Mastodonten upphandling avbruten. Skolan ska vara klar hösten 2015 o Arabia Process med att bygga nytt Arabia fortgår Tillsättning ledartjänster o Ulrika Andersson förskolechef vid Resedan och Tallen o Magnus Bengtsson tillträder i oktober 2014 anställning som skolchef i Högsby o Ingrid Persson har slutat sin anställning vid barn- och utbildningsförvaltningen o Johanna Hafström förvaltningscontroller vid barn- och utbildningsförvaltningen. Kränkande behandling elva stycken sedan och 38 sedan årsskiftet. Klagomål via webben ett sedan och sex sedan årsskiftet Skolinspektionen en anmälan sedan Uppmaning att barn- och utbildningskontoret informerar samtliga ledare vad som gäller gällande riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun (tfn)

6 (35) Bun 80 Au 54 Ekonomirapport Dnr 2014/ Controller Anne-Catherine Davidsson kommer vid arbetsutskottets sammanträde redovisa ekonomirapport för barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning. Arbetsutskottets behandling av ärendet Förvaltningscontroller Johanna Hafström redovisar ekonomirapport för barn- och utbildningsförvaltningen. Bokföringen stängde fredag 15 augusti, prognosen visar vid dags datum på ett underskott på cirka -3,5 mkr. Underskottet är -2 mkr för förskolan och -1,5 för gymnasiet. Schablonbidrag för nyanlända på ca 3,5 mkr, vilket kompenserar det beräknade underskottet. Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad information Arbetsutskottet beslutar att godkänna lämnad information samt att föreslå barn- och utbildningsnämnden godkänna lämnad information. s behandling av ärendet Förvaltningscontroller Johanna Hafström redovisar ekonomirapport för barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen uppvisar efter juli månads slut ett bättre resultat än tidigare och prognostiserar för helåret ett resultat i balans. Förbättringen för helåret kommer dels av ett minskat underskott i verksamheterna med 1,5 mkr samt schablonbidrag för nyanlända på 3,5 mkr. Forts nästa sida (tfn)

7 (35) Bun 80 forts Au 54 Underskottet inom verksamheterna ligger fördelat på förskolan med -2 mkr och på gymnasiet med -1,5 mkr. Förskolans helårsresultat är oförändrat mot tidigare och underskottet kommer av ett högre barnantal än budgeterat. Gymnasiets helårsresultat har försämrats med 0,5 mkr mot tidigare prognos, till följd av högre personalkostnader än budgeterat. Detta mycket eftersom fler elever läser ett extra år, genom programbyte, vilket innebär att det faktiska elevantalet är högre än det budgeterade. Grundskolans tidigare negativa prognos är förbättrad till ett nollresultat, genom minskade lönekostnader. Förvaltningens nettokostnad uppgår efter juli månad till 381,1 mkr, vilket procentuellt sett är bättre än budget och föregående års förbrukning. Efter juli månad har 58,3 % av året passerat och av budgeten har 55,7 % förbrukats. Jämfört med 2013 var motsvarande siffra 56,2 %. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad information beslutar att godkänna lämnad information (tfn)

8 (35) Bun 81 Au 55 Ramfördelning 2015 Dnr 2014/ Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg, förvaltningscontroller Johanna Hafström och controller Anne-Catherine Davidsson kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för förslag till ramfördelning 2015 för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning samt att anta redovisat förslag gällande ramfördelning 2015 för barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottets behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg och förvaltningscontroller Johanna Hafström redogör för förslag till ramfördelning 2015 för barnoch utbildningsnämnden. Ursprungsläget till budget 2015 är baserad på budget 2014, med en justering mellan verksamheterna för den besparing förvaltningen kommer att göra genom minskade avskrivningskostnader, 0,2 mkr förslås flytta från förskolan och 1,1 mkr från obligatorisk skolan från kapitalkostnader utanför elevpengen. Tillsammans med den minskade kostnaden för gymnasiet för avskrivningar på 0,5 mkr frigörs totalt 1,8 mkr för gymnasiet att klara den elevökning som skett. Då det finns en ökning av elever som läser ett extra år på gymnasiet är det faktiska elevantalet högre än det budgeterade. Beläggningsgraden har under de två senaste åren ökat från 103,7% till 109,6%, vilket motsvarar 67 elever, vilket i sin tur skulle inneburit 8,5 mkr vid utökning av ram. Till nämndens budget kommer också anslag för volymjusteringar på sammanlagt 2,8 mkr, utökade anslag för lokalkostnader på 7 mkr, samt 5 mkr för en extra förskolesatsning. För löneökningar anslås med 11,2 mkr i utökat budgetutrymme. Den totala budgeten för 2015 uppgår därmed till 709,7 mkr. Forts nästa sida (tfn)

9 (35) Bun 81 forts Au 55 forts Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att anta redovisat förslag gällande ramfördelning 2015 för barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att anta redovisat förslag gällande ramfördelning 2015 för barn- och utbildningsnämnden. s behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg och förvaltningscontroller Johanna Hafström redogör för förslag till ramfördelning 2015 för barnoch utbildningsnämnden. Vid MBL 11 den 1 september avslutades förhandlingen i enighet med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet. Förhandlingen avslutades i oenighet med Kommunal. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning samt att anta redovisat förslag gällande ramfördelning 2015 för barn- och utbildningsnämnden. beslutar godkänna lämnad redovisning samt att anta redovisat förslag gällande ramfördelning 2015 för barn- och utbildningsnämnden (tfn)

10 (35) Bun 82 Au 56 Resursfördelningsmodell för fritidshem, förskola och grundskola Dnr 2013/ PwC har haft uppdraget att ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola. Förslaget redovisades för den 25 mars. Redovisningen godkändes och barn- och utbildningskontoret fick i uppdrag att med utgångpunkt i rapporten ta fram en resursfördelningsmodell för förskola, fritidshem och grundskola. Rapportens förslag till möjliga förändringar och ställningstaganden har därefter bearbetats av barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med rektorer och förskolechefer. Sammanfattningsvis innebär det att det gjorts en lokal anpassning utifrån Västerviks specifika förutsättningar, prioriteringar och önskemål. Avseende målsättningen om större utfördelning via kommunal barn- och elevpengen istället för central avsättning och finansiering sker det stegvis. Arbetet med detta går vidare inför budgetåret 2016 och sker då bl a i nära samverkan med uppdraget om att avlasta ledarna sådana arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till ledaruppdraget som förskolechef eller rektor. Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra förslag till ny resursfördelningsmodell för fritidshem, förskola och grundskola. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning, att godkänna redovisat förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola samt att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning via kommunal barn- och elevpengen istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret Forts nästa sida (tfn)

11 (35) Bun 82 forts Au 56 forts Arbetsutskottets behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg redogör förslag till ny resursfördelningsmodell för fritidshem, förskola och grundskola samt för barn- och utbildningskontorets förslag att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning vid kommunal barn- och elevpeng istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret 2016 Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning att godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola samt att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning via kommunal barn- och elevpeng istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning att godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola samt att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning via kommunal barn- och elevpeng istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret s behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg och förvaltningscontroller Johanna Hafström redogör för uppdaterat förslag till ny resursfördelningsmodell för fritidshem, förskola och grundskola samt för barn- och utbildningskontorets förslag att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning vid kommunal barn- och elevpeng istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret Forts nästa sida (tfn)

12 (35) Bun 82 forts Au 56 forts De uppdateringar som skett av texten i förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola är: Sidan 1 - Differentiering av ersättningsnivån mellan fritidshemsverksamhet 6 år till 10/12 år och öppen fritidsverksamhet (Klubb) år. Sidan 4 - Grundbelopp utgör en lika stor resurs per barn och elev oberoende av socioekonomiska faktorer och utgår för alla barn och elever som är inskrivna i verksamheten vid mättillfället för utbetalning. Grundbeloppet är differentierad efter olika faktorer beroende på ålder eller skolår som t ex att antalet undervisningstimmar per vecka är högst för årskurs 7-9 och lägst för F-6. Sidan 4 Barnet beräknas vara 2 år till och med sista juni det år barnet fyller 3 år och barnet beräknas vara 5 år till och med det året barnet övergår till förskoleklass. Sidan 6 - Om en enhet inte har samtliga årskurser inom intervallen F-6 respektive 7-9 så anpassas brytpunkterna i relation till aktuellt antal årskurser. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning att godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola samt att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning via kommunal barn- och elevpeng istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret Forts nästa sida (tfn)

13 (35) Bun 82 forts Au 56 forts beslutar att godkänna lämnad redovisning att godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell avseende förskola, fritidshem och grundskola samt att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med målsättningen om större utfördelning via kommunal barn- och elevpeng istället för central avsättning och finansiering inför budgetåret (tfn)

14 (35) Bun 83 Au 57 Skolinspektionen Beslut efter tillsyn i Västerviks kommun Dnr 2014/ Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn. Tillsynens fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjlighet att nå målen för verksamheten. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn under läsåret har barn- och utbildningskontoret i samverkan med ledarna tagit fram förslag till åtgärder. Utvecklingsledare Ewa Myhrén kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för förslag till svar till Skolinspektionen gällande åtgärder samt fortsatt process. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna redovisat förslag gällande utförda åtgärder samt fortsatt process. Arbetsutskottets behandling av ärendet Utvecklingsledare Ewa Myhrén redogör för förslag till svar till Skolinspektionen gällande åtgärder samt för fortsatt process. Områden som Skolinspektionen fokuserar i kommunbeslutet är trygghet och studiero, uppföljning av utbildningen, ledningsstruktur och erbjudande om utbildning. För fritidshemmet handlar det om utveckling och lärande, särskilt stöd, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen och gruppsammansättningens lämplighet. För förskolans del handlar det om utveckling och lärande, materiella resurser samt gruppsammansättningens lämplighet. Forts nästa sida (tfn)

15 (35) Bun 83 forts Au 57 forts Barn- och utbildningskontoret kommer under läsåret 2014/15 att arbeta kontinuerligt och systematiskt med att utveckla kvalitetsarbetet i dessa delar. Under årets organisationsarenor kommer fokus att vara på att utveckla verksamheten utifrån dessa aspekter. Extra fokus kommer att ligga på det systematiska kvalitetsarbete och hur det ska fungera framåt så att alla barn och elever kan utvecklas maximalt. Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att godkänna redovisat förslag gällande utförda åtgärder samt fortsatt process. Arbetsutskottet beslutar att föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att godkänna redovisat förslag gällande utförda åtgärder samt fortsatt process. s behandling av ärendet Utvecklingsledare Ewa Myhrén redogör för förslag till svar till Skolinspektionen gällande åtgärder samt för fortsatt process. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning samt att godkänna redovisat förslag gällande utförda åtgärder samt fortsatt process. beslutar att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna redovisat förslag gällande utförda åtgärder samt fortsatt process. Expedieras till: Utvecklingsledare Ewa Myhrén (tfn)

16 (35) Bun 84 Au 58 Medborgarförslag om en central pool för utlåning av idrotts- och friluftsmaterial inom skolan Dnr 2014/ Daniel Dolk, Västervik har väckt ett medborgarförslag om att skapa en central pool för utlåning av idrotts- och friluftsmaterial inom skolan. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut och besvarande. Utredningssamordnare Maria Skarin kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för medborgarförslag samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets behandling av ärendet Utredningssamordnare Maria Skarin redogör för medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar. Barn- och utbildningskontorets förslag efter handläggning av medborgarförslaget är att ge rektorerna möjlighet att uttrycka behov och intresse för en central pool av idrotts- och friluftsmaterial, t ex via skolutvecklings- och stadiearenor. Samt om intresse och behov finns undersöka möjligheten att söka externa medel t e x via fonder för att bygga upp den centrala poolen med material. Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. Forts nästa sida (tfn)

17 (35) Bun 84 forts Au 58 forts Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. s behandling av ärendet Utredningssamordnare Maria Skarin redogör för medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. beslutar att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. Expedieras till: Förslagsställaren och kommunledningskontoret (tfn)

18 (35) Bun 85 Au 59 Medborgarförslag om att satsa på klassuppsättning av skönlitteratur Dnr 2014/ Sandra Andersson, Ankarsrum har väckt ett medborgarförslag att Västerviks kommun ska satsa centrala medel till ett cirkulationsbibliotek som består av boklådor med böcker för barn/ungdomar i grundskolans alla stadier. Boklådorna kan lånas av alla kommunala grundskolor under en begränsa tid för att arbeta med gemensamhetsläsning i klassen. Friskolor bör kunna låna boklådorna mot en avgift eller enligt särskilt avtal. Utredningssamordnare Maria Skarin kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets behandling av ärendet Utredningssamordnare Maria Skarin redogör för medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar. Barn- och utbildningskontorets förslag efter handläggning av medborgarförslaget är att ge alla rektorer möjlighet att uttrycka behov och intresse för ett cirkulationsbibliotek t ex via skolutvecklings- och stadiearenor samt om intresse och behov finns på skolorna lämna vidare det fortsatta arbetet med medborgarförslaget till projektgruppen för skapande skola. En samverkansgrupp där det både finns representanter för biblioteket och skolorna samt kunskap och erfarenhet av att söka externa medel via kulturrådet. Att samarbeta med biblioteket kring det ev genomförandet av cirkulationsbiblioteket t ex val av litteratur, handhavande av materialet och söka externa medel via kulturrådet för att bygga upp materialet i boklådorna. Forts nästa sida (tfn)

19 (35) Bun 85 forts Au 59 forts Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. s behandling av ärendet Utredningssamordnare Maria Skarin redogör för medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. beslutar att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar på medborgarförslaget med tillägget att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till det fortsatta arbetet med idén. Expedieras till: Förslagsställaren och kommunledningskontoret (tfn)

20 (35) Bun 86 Au 60 Internkontrollplan 2015 Dnr 2014/ Utredningssamordnare Maria Skarin kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun enligt kommunstyrelsens direktiv. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun. Arbetsutskottets behandling av ärendet Utredningssamordnare Maria Skarin redogör för barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun enligt kommunstyrelsens direktiv. Barn- och utbildningskontoret föreslår att kontrollmoment 2015 är Att utdrag ur belastningsregistret inhämtas vid anställning av all personal som arbetar inom förskolan/skolans lokaler Kontroll av att delegationsordningen är aktuell Kontroll av att fastställda rutiner och skolverkets riktlinjer efterlevs Finns en upprättad krishanteringsplan och som följs vid behov Kontroll av att fastställda riktlinjer efterlevs gällande systematiskt brandskyddsarbete Uppföljning av att rutiner kring rapportering av kränkande behandling efterlevs Kontroll av att det finns tydliga uppföljningsrutiner och underlag till samtliga med budgetansvar Kontroll av att skolverkets allmänna råd följs samt att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas Granskning av arbetsbelastning, arbetsklimat, delaktighet, hälsa, medarbetarskap och trivsel Forts nästa sida (tfn)

21 (35) Bun 86 forts Au 60 forts Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun. Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun. s behandling av ärendet Utredningssamordnare Maria Skarin redogör för barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun enligt kommunstyrelsens direktiv. Ordförande yrkar barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning samt att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun. beslutar att godkänna lämnad redovisning samt att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun. Expedieras till: barn- och utbildningskontoret (tfn)

22 (35) Bun 87 Au 61 VO-college Dnr 2013/ Kommunstyrelsen beslutade den 14 april i samband med beslutet gällande att bilda ett regionalt vård- och omsorgscollege att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att utse medlemmar i interimistisk styrgrupp för regionalt respektive lokalt Vård- och omsorgscollege. Till den regionala styrgruppen ska enligt förstudien barn- och utbildningsförvaltningen ha en representant från KOMVUX och till den lokala styrgruppen en representant från KOMVUX samt en representant från gymnasiet. Utöver vad som framgår av förstudien så föreslår barn- och utbildningsförvaltningen också att Västerviks kommun kommer att ha en adjungerad representant från Campus i såväl den regionala som den lokala styrgruppen. Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för barn- och utbildningsförvaltningens förslag till representanter i regional styrgrupp samt i den lokala styrgruppen. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning samt att godkänna redovisat förslag till representanter gällande regional respektive lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege. Arbetsutskottets behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg redogör för barn- och utbildningsförvaltningens förslag till representanter i regional styrgrupp samt i den lokala styrgruppen. Förslag till representanter från barn- och utbildningsförvaltningen i den regionala styrgruppen är rektor Emma Sohlman och i den lokala styrgruppen rektor Emma Sohlman och gymnasiechef Jörgen Jonsson. Forts nästa sida (tfn)

23 (35) Bun 87 forts Au 61forts Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning att godkänna redovisat förslag till representanter gällande regional respektive lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege samt att föreslå kommunstyrelsen att adjungerad representant till regional respektive lokal styrgrupp utses för Campus Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn-och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning att godkänna redovisat förslag till representanter gällande regional respektive lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege samt att föreslå kommunstyrelsen att adjungerad representant till regional respektive lokal styrgrupp utses för Campus s behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg redogör för barn- och utbildningsförvaltningens förslag till representanter i regional styrgrupp samt i den lokala styrgruppen. Ordförande yrkar att barn-och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning att godkänna redovisat förslag till representanter gällande regional respektive lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege samt att föreslå kommunstyrelsen att adjungerad representant till regional respektive lokal styrgrupp utses för Campus Forts nästa sida (tfn)

24 (35) Bun 87 forts Au 61forts beslutar att godkänna lämnad redovisning att godkänna redovisat förslag till representanter gällande regional respektive lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege samt att föreslå kommunstyrelsen att adjungerad representant till regional respektive lokal styrgrupp utses för Campus Expedieras till: Rektor Emma Sohlman, Gymnasiechef Jörgen Jonsson, Kommunledningskontoret (tfn)

25 (35) Bun 88 Au 62 Redovisning av granskningsrapport gällande Kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) i Västerviks kommun Dnr 2014/ Revisorerna har med skrivelse överlämnat en granskningsrapport av PWC avseende granskning gällande Kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) i Västerviks kommun. Kommunfullmäktige beslutade att remittera rapporten till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 15 september Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande samt att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen Arbetsutskottets behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg redogör för barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande. Ordförande yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande samt att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen Forts nästa sida (tfn)

26 (35) Bun 88 forts Au 62 forts Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande samt att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen s behandling av ärendet Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg redogör för barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande över granskningsrapport av PWC avseende granskning gällande Kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) i Västerviks kommun. Ordförande yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande samt att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad redovisning att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande samt att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen Expedieras till: Kommunledningskontoret (tfn)

27 (35) Bun 89 Rapporter Inga rapporter vid dagens sammanträde (tfn)

28 (35) Bun 90 Rapporter från kontaktpolitikerbesök Inga rapporter vid dagens sammanträde (tfn)

29 (35) Bun 91 Anmälan om delegationsbeslut Barn- och utbildningschefens beslut Dnr 2014/412 Anmälan om fattade delegationsbeslut avseende personer som har fått förlängda anställningar fr o m t o m Dnr 2014/413 Anmälan om fattade delegationsbeslut avseende personer som anställts fr o m t o m Övrigt Dnr 2014/ Rektor Jörgen Jonssons beslut gällande studieförändring enligt 9 kap 7 gymnasieförordningen för elev vid Västerviks Gymnasium Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut gällande ansökan om skolskjuts vid växelvis boende för elever vid Fågelbäret Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elever vid Ellen Keyskolan och Kvännarskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elever vid Himalajaskolan Dnr 2014/ Protokoll fört vid studieplaneringsmöte gällande elev vid Västerviks Gymnasium Dnr 2014/ Rektor Malin Ahlséns beslut att flytta elev till närmast högre årskurs enligt Skolförordningen 4 kap 7 Forts nästa sida (tfn)

30 (35) Bun 91 forts Dnr 2014/ Rektor Mirja Westerlunds beslut gällande möjlighet att fullfölja gymnasiestudier över längre tid än tre år enligt 9 kap 7 gymnasieförordningen Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Marieborgsskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Marieborgsskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Ellen Keyskolan Dnr 2014/ Rektor Emma Sohlmans delegationsbeslut om antagning Komvux inför hösten 2014 Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elever vid Lidhemsskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Ankarsrums skola Dnr 2014/372 Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för syskon vid Åbyängskolan och Åbyskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Lidhemsskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Fågelbäret Forts nästa sida (tfn)

31 (35) Bun 91 forts Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vi Åbyskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Åbyängskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Fågelbäret Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Loftahammars skola Dnr 2014/380 Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Himalajaskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Ellen Keyskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för syskon vid Åbyskolan och Åbyäng Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för syskon vid Åbyäng och Åbyskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Ankarsrums skola Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Skogshagaskolan Forts nästa sida (tfn)

32 (35) Bun 91 forts Dnr 2014/ Skolskutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för syskon vid Fågelbärets skola och Ludvigsborgsskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Åbyängskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Breviksskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Skogshagaskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Näktergalens skola Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Åbyäng Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Breviksskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Näktergalens skola Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Kvännarskolan Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för syskon vid Breviksskolan och Ellen Keyskolan Forts nästa sida (tfn)

33 (35) Bun 91 forts Dnr 2014/ Skolskjutssamordnares beslut om skolskjuts vid växelvis boende för elev vid Breviksskolan (tfn)

34 (35) Bun 92 Meddelanden Dnr 2014/ Rektor Ulf Ebegårds sammanställning gällande beslut för barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 och 14 kap 5 och 6, avser maj 2014 Dnr 2014/ Ordförandebeslut gällande delårsrapport per sista april 2014 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2014/ Förskolechef Christina Thoressons sammanställning gällande beslut för barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 avseende maj 2014 Dnr 2014/ Förskolechef Christina Thoressons sammanställning gällande beslut för barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 avseende april 2014 Dnr 2014/ Rektor Ann Nilssons sammanställning gällande beslut för barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 och 14 kap 5 och 6 Dnr 2014/ LiU startar försöksverksamhet med övningsskolor inom inriktningen förskoleklass och årskurs 1-3 i Grundlärarprogrammet Dnr 2014/ Granskningsrapport gällande "Kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) i Västerviks kommun Dnr 2014/ Ks beslut Prövning inför eventuell konkurrensutsättning av mathållningen vid Loftahammars förskola och skola Forts nästa sida (tfn)

35 (35) Bun 92 forts Dnr 2014/ Förskolechef Torbjörn Petterssons sammanställning gällande beslut för barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 och kap 14 5 och 6 Dnr 2014/ Sammanställning gällande beslut för barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 och 14 kap 5 och 6 avseende juni månad Dnr 2014/ Protokoll fört vid sammanträde med bun:s antagningsutskott Dnr 2013/ Ordförandebeslut gällande föreläggande förskolan Gertrud Dnr 2013/ Faktagranskning/synpunkter på tillsynsrapport vid Förskolan Gertrud Dnr 2014/ Beslut Kf 124, i ärendet Preliminär Budget 2015 och ekonomisk planering för Västerviks kommun Dnr 2013/ Beslut Kf 127 i ärendet Nybyggnad av sporthall och ombyggnad för ny förskola i Totebo hyresavtal Dnr 2014/ Rapport/sammanställning anmälan om kränkande behandling daterad (tfn)

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 november 2013 kl. 13.00-16.45

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 november 2013 kl. 13.00-16.45 1 (30) 2013-11-12 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 november 2013 kl. 13.00-16.45 Christin Rampeltin

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20 1 (29) 2016-04-19 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20 Gunnar Jansson (S) ordförande Marcus Fridlund (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Miniaulan, Västerviks Gymnasium 2 februari 2015 kl. 13.00 16.30.

Miniaulan, Västerviks Gymnasium 2 februari 2015 kl. 13.00 16.30. 1 (41) 2015-02-03 Plats och tid Beslutande Miniaulan, Västerviks Gymnasium 2 februari 2015 kl. 13.00 16.30. Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen Henriksson (S)

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 oktober 2014 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 oktober 2014 kl 1 (22) 2014-10-07 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 oktober 2014 kl. 13.00 15.45 Christin Rampeltin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 maj 2014 kl. 13.00 17.25

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 maj 2014 kl. 13.00 17.25 1 (35) 2014-05-27 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 maj 2014 kl. 13.00 17.25 Christin Rampeltin

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp)

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp) Nämnd/Styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-21.30 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Christina Ebenfors (M) Ellinor

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/17 Plats och tid Gyllenhjelmssalen, Kommunhuset Strängnäs, kl. 17.00-20:00, med ajournering mellan 18:40-18:55 Paragrafer 39-47 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2011-03-28 40 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.25 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Björn Andreasson, (m), ordförande Adéle Olander, (m), tjg ersättare Johan Svanberg, (m), ledamot Brita

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2015-04-08 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.10.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Skogsbrynets förskoleenhet, Köping, kl 14.00 16.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S)

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 18.00 20.50 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Lena Gerby (M) ordförande Rolf Bergenstråhle (M) t o m 41 Hanna Svensson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 maj 2016 kl ,

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 maj 2016 kl , 1 (39) 2016-05-31 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 maj 2016 kl. 13.00 14.30, 15.15 18.00. Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Rinkabyholmsskolan, kl 13.00-16.15. Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-20 1-13

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-20 1-13 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-20 1-13 Plats och tid A 1, kl. 13.00 17.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Strömbacka, Lilla Herrgården, kl 08.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Ruth Rahkola Anders Berg Birgitta Elfgren Lina Bergman Peter Eriksson Kjell

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-04-07 40 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-17.20 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Leif Andersson c ledamot Åsa Olsson v ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:00-17:45, 18:00-19:30 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-11 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersätttare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Birgith Olsson Johansson (s), ordf., Gösta Svensson (s), Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) Fredrik Hammarstrand

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 november 2015 kl. 13.00 16.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 november 2015 kl. 13.00 16.30 1 (32) 2015-11-10 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 november 2015 kl. 13.00 16.30 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15) 1(15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset Huskvarna, kl. 13:00 16.45 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M)

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Beslutande Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, Norrtäljesalen Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-16.00 Se förteckning Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef Agneta Brus,

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2015-10-13 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Bjuvs familjecentral, onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30-20:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Bjuvs familjecentral, onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30-20:30 Beslutande 1 (12) Plats och tid Bjuvs familjecentral, onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30-20:30 Beslutande Ann-Sofie Fridehjelm (S), Ordförande Caroline Wegner (S), 1:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Denise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2011-05-23 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-16.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Susanna Ekströmer-Lövgren (m) Barn- och utbildningskontoret 2006-05-19, kl. 09.00. Susanna Ekströmer-Lövgren (m) ANSLAG/BEVIS

Susanna Ekströmer-Lövgren (m) Barn- och utbildningskontoret 2006-05-19, kl. 09.00. Susanna Ekströmer-Lövgren (m) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-16 1-13 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum Bergaholm, kl. 16.00 21.05 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-20 kl 19.00-20.15 Beslutande Gunilla Quist-Lundin (M) Wiggo Wrangborg (M) ers tj Tina Johnsson (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2011-12-05 Revisorerna i Handläggare: Cecilia Knutsson Ann-Britt Johansson Direktnr: 0322-61 64 22 Beteckning: 2011.352 BUN Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas

Läs mer

Bente Sandström. Erik Myrlund. Jan-Erik Jonsson. Bente Sandström

Bente Sandström. Erik Myrlund. Jan-Erik Jonsson. Bente Sandström Protokoll 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Bergsjö 13.00-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Jan-Erik Jonsson (C) ordf Bengt-Åke Nilsson (C) Sven-Åke Eriksson (C) Bernt Jons (C) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer