Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter"

Transkript

1 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter erfarenheter av europeiskt kultursamarbete EU-PROGRAMMET KULTUR

2 Innehåll Förord s. 3 EU-programmet Kultur s. 4 MED EGNA ORD s. 6 Universitet och identitetsfrågor på det nordliga gränsområdet s. 6 Konst i stadsrummet s. 9 Helsingfors i ett europeiskt hemalbum s. 12 Ikonkonservering inom nätverkssamarbete s. 15 Hela museet engagerat i europeiskt samarbete s. 17 Kultur för blöjåldern s. 20 EUROPEISKA PRISER s. 24 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD s. 26 Kulturhuvudstäderna s. 26 Åbo 2011 s. 26 FINLÄNDSKA AKTÖRER OCH PROJEKT s. 28 LITTERÄRA ÖVERSÄTTNINGSPROJEKT s. 33 FINLAND I PROGRAMMET KULTUR s. 35 BILD: COMPAGNIA PICCOLI PRINCIPI 4 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

3 Förord Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter erfarenheter av europeiskt kultursamarbete EUROPEISKA UNIONENS I ORDNINGEN ANDRA ramprogram för kultur, med det korta och koncisa namnet Kultur har kommit halvvägs år Det är ett finansierings program som genom årliga ansökningsomgångar beviljar bidrag till sameuropeiska kulturprojekt och bland annat för översättning av europeisk skönlitteratur. Den här publikationen ger en översikt av typerna av verksamhet som hittills har finansierats ur programmet. Sammantaget har över 650 europeiska projekt fått bidrag under åren och bland deltagarna har det funnits 49 finländska organisationer från kultursektorn. Publikationens fokus ligger på finländska aktörers egna erfarenheter av europeiska samarbetsprojekt inom kulturområdet. Sex intervjuer ger inblickar i projekt inom olika konstarter. De ger en uppfattning om hur vitt skilda typer av projekt som har fått finansiering från programmet. Längre versioner av intervjuerna har publicerats tidigare på CIMOs webbplats i artikelserien Tutustu hankkeeseen! Vi presenterar också kort andra verksamheter som finansieras ur EU-programmet Kultur, som europeiska kulturhuvudstäder och europeiska kulturpriser. Sist i publikationen finns en förteckning över alla projekt som har finländska deltagare. I slutet finns också mer detaljerad statistik över finländares deltagande enligt både konstarter och de länder som Finland har mest samarbete med. Publikationen har skrivits av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, som sedan år 2000 har varit nationellt kontaktkontor för EU:s kulturramprogram utsett av Undervisnings- och kulturministeriet. Utöver EU-programmet Kultur ansvarar CIMO också för det nationella genomförandet av EU-programmen för ungdomar, utbildning och medborgaraktivitet. De årliga ansökningsomgångarna inom EU-programmet Kultur fortsätter fram till Kontakta Kulturkontaktkontoret vid CIMO om du vill diskutera möjligheterna för din organisation att utnyttja bidragen som beviljas från programmet eller få närmare information om projekt som fått finansiering från programmet. Silja Hakulinen & Hanna Hietaluoma-Hanin Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 3

4 EU-programmet Kultur EU-programmet Kultur ( ) EU-PROGRAMMET KULTUR ÄR ett finansieringsprogram som genom årliga ansökningsomgångar beviljar bidrag för bland annat sameuropeiska kultur projekt och översättning av europeisk skönlitteratur. Budgeten för hela program perioden uppgår till cirka 400 miljoner euro. Programmet Kultur har ett nationellt kontaktkontor i varje land som deltar i programmet på olika håll i Europa. År 2010 deltar totalt 35 länder. De nationella kontaktkontoren, Cultural Contact Points, sköter den lokala informationen om programmet Kultur och ger råd till sökande. I Finland fungerar CIMO som kulturkontaktkontor. Trots att finansieringsprogrammets information och rådgivning har decentraliserats till nationell nivå, sköts själva administrationen centraliserat i Bryssel. Europeiska kommissionen och genomförandeorganet EACEA ansvarar för ansökningsomgångarna och urvalet av finansierade projekt. I programmet Kultur deltar utöver EU:s 27 medlemsländer alla kandidatländer (Kroatien, Turkiet, före detta jugoslaviska republiken Makedonien), EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) samt av länderna på västra Balkan Serbien och Montenegro 1. Bidrag kan ansökas av offentliga och privata organisationer inom kulturområdet. Programmet omfattar alla konstarter och kulturarvssektorn. Den audiovisuella sektorn får stöd från EU-programmet Media bild: Petteri Kivimäki 1 Läget år Fler länder kan gå med i programmet åren Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

5 Bidrag kan ansökas av offentliga och privata organisationer inom kulturområdet. Programmet omfattar alla konstarter och kulturarvssektorn. Den audiovisuella sektorn får stöd från EU-programmet Media Närmare information om bidragsformerna inom programmet Kultur finns på CIMOs webbplats på adressen Ansökningsmaterialet har publicerats på Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA:s webbplats på adressen Kontaktinformationen för de europeiska Kulturkontaktkontoren finns på adressen EU-programmet Kultur PROJEKTTYP LÄNGD ARRANGÖRSANTAL BIDRAGSBELOPP ANSÖKNINGSTID Fleråriga Minst 3 Minst 6 arrangörer euro/år; Årligen samarbetsprojekt högst 5 år från 6 olika länder täcker högst 50 % i oktober (programområde 1.1) av budgeten Korta Högst 2 år Minst 3 arrangörer euro Årligen samarbetsprojekt (24 mån.) från 3 olika länder för hela projekttiden; i oktober (programområde 1.2.1) täcker högst 50 % av budgeten Samarbetsprojekt Högst 2 år Minst 3 arrangörer euro Årligen med tredje länder 2 (24 mån.) från 3 olika länder för hela projekttiden; i maj (programområde 1.3.5) och minst en partner täcker högst 50 % från ett tredje land av budgeten Stöd till europeiska Högst 1 år Festivalen är sökande, Högst euro/år; Årligen festivaler (12 mån.) inga andra arrangörer. täcker högst 60 % i november (programområde 1.3.6) Festivalen bör ha artister av den bidragsberättigade från minst 7 programländer. budgeten Översättning Högst två år Förlaget är sökande, euro Årligen av skönlitteratur (24 mån.) inga andra arrangörer. i februari (programområde 1.2.2) 2 Med tredje länder avses länder som inte deltar i EU-programmet Kultur. Vilka tredje länder som kan delta i ansökan meddelas separat varje år. År 2011 ges bidrag för kultursamarbete med Mexiko och 2012 med Sydafrika. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 5

6 Pan-Barentz med egna ord Snowman av Svein Flygari Johansen från Oslo kontrasterar olja och snö, som är centrala för ekonomin och identiteten i Barentsområdet. Snögubben smälter och växer enligt hur börspriset på olja ändras. Universitet och identitetsfrågor på det nordliga gränsområdet Pan-Barentz Huvudarrangör: Pikene på Broen (Norge) Medarrangörer: Lapplands universitet (Finland), Anadolu Kültür (Turkiet), Koncentrat (Sverige) Beviljat EU-bidrag: Längd: 06/ /2010 INSTITUTIONEN FÖR KONSTFOSTRAN VID LAPPLANDS UNIVERSITET deltar i ett projekt som samordnas från Norge och där man undersöker och utvecklar identiteten i Barentsområdet och samarbete på gränsområdet från konstens, arkitekturens och stadsplaneringens perspektiv. Projektet har valt 12 städer på gränsområden för närmare undersökning och jämförelse. Arkitekter och konstkuratorer har bekantat sig med städerna och som resultat av deras exkursioner har man skapat utställningen Pan-Barentz som har visats i projektländerna. Projektet omfattar också workshoppar riktade till barn och unga. lektor Maria Huhmarniemi och studerandena Anniina Mikkonen och Elina Partanen från Lapplands universitet. 6 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

7 Pan-Barentz The City of N av Olga och Alexander Florensky från S:t Petersburg har skapats av hittegods. Verket fungerade som inspiration för arkitekturworkshopparna som studerande från Lapplands universitet höll för skolelever från Murmansk, där de skulle visionera sina drömstäder. Verket Games of Barentz Minds av konstnärsgruppen Blue Noses från Novosibirsk visar en grupp inflytelserika personer från Barentsregionen. Här finns bland andra den officiella grundaren av Barentsregionen, Norges tidigare utrikesminister Thorvald Stoltenberg. Bakgrunden till projektet Pan-Barentz är det mångåriga samarbetet mellan Lapplands universitet och projektets koordinator, den norska föreningen Pikene på Broen. Vilka nya aspekter har EU-projektet medfört för samarbetet? M.H.: Framför allt ger projektet resurser för såväl samarbete som verksamhet. Tidigare koncentrerades verksamheten till Kirkenes, dit lärare och studerande från Lapplands universitet har inbjudits som experter eller deltagare i workshoppar. Nu kommer utställningen som har producerats med projektmedel också till Rovaniemi. EU-projektet har också medfört nya samarbetspartner för oss båda, som Trondheims universitet och arkitekt byrån Projektet har deltagare från Finland, Norge, Sverige, Ryssland och Turkiet. Hur har projektsamarbetet mellan länder som har rätt så olika verksamhetskulturer fungerat? Hur skulle du bedöma arbetsinsatsen och processerna som projektadministrationen har krävt? M.H.: I det här projektet har Lapplands universitet haft praktiskt samarbete bara med norska och ryska partner. Pikene på Broen ansvarar för projektets administration, så Lapplands universitet använder inga större resurser på administrationen bara konstfakultetens ekonomichef är tvungen att passa ihop olika verksamhetskulturer. Men det handlar inte om nationella skillnader, utan snarare om olika verksamhetssätt inom en förening och en universitetsinstitution. Lapplands universitet har ansvarat för planeringen och genomförandet av tre arkitekturworkshoppar i samband med projektets vandringsutställning. Studenterna Anniina Mikkonen och Elina Partanen från institutionen för konstfostran har lett workshoppar i Murmansk där skolelever har visionerat sina drömstäder. Hurdan dialog har workshopparna gett upphov till och hur ser ungdomarnas framtida stadsvisioner ut? A.M.: Det är vissa element som återkommer i ungdomarnas städer under alla workshoppar. Vi började med att bekanta oss med vandringsutställningen och studerande installationen The City of N som Olga och Alexander Florensky från Petersburg har byggt av hittegods. Till följd av verket och kanske också den inledande diskussionen dök det ofta i städerna upp till exempel en klockstapel, en fyr, en teater, ett palats, ett stadshus, ett monument och en springbrunn. E.P.: I workshopparna diskuterades det bland annat vad det är som gör att en stad är bra. I flera grupper lyfte ungdomarna fram att en stad inte kan vara bra eller färdig utan människor. I många av städerna fanns flera platser ägnade åt kultur, som museer och teatrar. Också barn och unga beaktades speciellt vid planeringen av städerna planerarna själva var ju barn och unga. A.M.: I städerna som deltagarna i de tidiga tonåren har skissat upp med monument, springbrunnar, museer, Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 7

8 Pan-Barentz teatrar och torn finns ett tydligt romantiskt drag som präglas av det nationella arvet. De lite äldre tonåringarna som har tagit till sig en västerländsk livsstil byggde däremot sina städer med tanke på underhållning. Museerna eller minnesmärkena som kurade intill de monumentala shoppingcentren, caféerna och biograferna i deras städer framstod snarare som obligatoriska fornlämningar som hör till en stad än som viktiga element för ungdomar. De flesta grupperna upplevde att de hade lyckats bygga en stad där de själva skulle vilja bo. Vardagsverkligheten tycktes inte begränsa fantasin hos deltagarna, för exempelvis fabriker och produktionsanläggningar ibland till och med bostadshus lämnades oftast helt obyggda. Att delta i projektet stödjer internationell nätverksbildning och regionalt samarbete. För forsknings- och undervisningspersonalen är projektet en utkiksplats till konstvärlden i Barentsregionen. Vid sidan av stadsperspektivet är en av projektets centrala frågor hur den nationella identiteten formas på gränsoch randområden. Vilka tankar har temat väckt hos deltagarna och hur tar det sig uttryck i verken i utställningen Pan-Barentz? A.M.: Det är svårt att bedöma djupet hos en eventuell identitetskris på Murmanskområdet. Det är klart att det inte finns någon orsak att betrakta kulturutbyte på gränsområden, eller på ett bredare plan mellan stater, som ett hot, utan snarare som något som främjar kulturens utveckling. Det som jag ser som det största hotet mot Murmansk och i själva verket mot hela vår civilisation är att den materialistiska och upplevelseinriktade monokulturen blir vanligare på bekostnad av det nationella kulturarvet och hela mänsklighetens kulturella mångfald. Många av verken på utställningen Pan-Barentz avspeglar en oro till exempel över multinationella varumärken som tränger in överallt med sin reklampropaganda, inte så mycket över gränsregionernas förmåga eller vilja att bevara sin nationella särprägel. Den kapitalistiska globaliseringen kan exempelvis i sin propaganda vända det att man vill hålla fast vid traditioner till något efterblivet och bakåtsträvande. Jag tror att det har uppstått ett verkligt behov i avlägsna trakter och på staters randområden att undvika det här. M.H.: Studerandena från Lapplands universitet som har deltagit i projektet har märkt att Barentsregionen och dess identitet är ett mycket hetare samtalsämne på gränsen mellan Norge och Ryssland än i Finland. Finland verkar vara liksom lite perifert i Barentsregionen. Många av verken i utställningen Pan-Barentz utforskar identiteten utgående från byggnader och arkitektur. Konstnärerna och arkitekterna utmanar snarare betraktaren att reflektera över identiteten på Barentsområdet än definierar den. Exempelvis Amund Sveen provocerar i sin performans United States of Barents genom att föreläsa om att Haparanda är huvudstad i Barentsregionen och att Ingvar Kamprad (grundaren av möbelbolaget IKEA) är dess ledare. E.P.: Utställningen är kritisk och informativ, men å andra sidan rolig och lekfull. I en utomståendes ögon kan gräns- och randområden ses som dystra periferier, men invånarna själva definierar naturligtvis den egna hemorten som livets mittpunkt. Workshopparna visade att ungdomarna i till exempel Murmansk ser sin egen stad i ett positivt ljus och är stolta över den. Studerande från Lapplands universitet deltog i projektet som ledare av work - s hoppar och det har gett material till åtminstone ett lärdomsprov. Vad betyder deltagande i den här typen av projekt för högskolan? M.H.: Projektet utgör verksamhet enligt strategin för konstfakulteten vid Lapplands universitet: fakultetens uppgift är att utveckla och genomföra konstinriktade, mångvetenskapliga och innovativa utvecklingsprojekt i en nordlig verksamhetsmiljö som hänför sig till undervisningen och forskningen. Att delta i projektet stödjer internationell nätverksbildning och regionalt sam arbete. För forsknings- och undervisningspersonalen är projektet en utkiksplats till konstvärlden i Barentsregionen. Samarbetet mellan Lapplands universitet och Pikene på Broen fortsätter i det årliga evenemanget Barents Spektakel och i nästa Barents Art Triennale. Pan-Barentz är redan den tredje triennalen och vi planerar att fortsätta evenemangsserien också i framtiden. HHH Bild: Pikene på Broen. Verken visades på utställningen Pan-Barentz Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

9 A Space for Live Art På ANTI-festivalen i Kuopio hösten 2009 visades nyzeeländska Olive Bieringas och amerikanska Otto Ramstads projekt BodyCartography. med egna ord Konst i stadsrummet A Space for Live Art Huvudarrangör: Les halles de Schaerbeek (Belgien) Medarrangörer: Föreningen ANTI Contemporary Art Festival (Finland), New Moves International Limited (Stor britannien), Les Nouvelles Subsistences (Frankrike), Kampnagel Internationale Kulturfabrik GMBH (Tyskland), Stowarzyszenie Dzialan Artystycznych Galeria OFF (Polen), The Association for the Promotion of Women in Culture, City of Women Association (Slovenien), Asociación Acción!MAD (Spanien) Beviljat EU-bidrag: Längd: 09/ /2013 ANTI I KUOPIO ÄR en internationell festival för nutidskonst som fokuserar på platsbundna verk skapade för offentliga rum. ANTI-festivalen deltar i ett omfattande sameuropeiskt projekt med syftet att förstärka positionen för konstformen live art i Europa. Det femåriga projektet samordnas i Belgien och deltagarna är olika stora live art-festivaler från åtta olika länder. Projektet A Space for Live Art bygger på ett redan avslutat projekt som också det samordnades av belgiska Les halles des Schaerbeek. Det ettåriga projektet Un espace pour le performance fick finansiering från programmet Kulturs föregångare, programmet Kultur Nu utvidgades projektet avsevärt. ANTI-festivalens konstnärliga ledare Johanna Tuukkanen och producent Johanna Hänninen. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 9

10 A Space for Live Art Essi Kausalainens performance-installation Kasvihuone (Växthus) på Valkeinens sjukhus i Kuopio. Kanadensiska Vincent Chevaliers Red Carpet Treatment, där konstnären ger sig själv VIP-bemötande genom att rulla ut en två meter lång röd matta framför sig. Hur kom en liten festival från Kuopio med i det här nya projektet som enda nordeuropeiska aktör? Allt bygger på personliga kontakter. Jag var själv med på festivalen New Territories i Glasgow för ungefär åtta år sedan och blev då bekant med dess konstnärliga ledning. Ända sedan ANTIfestivalen inrättades 2002 har många europeiska kolleger följt vår verksamhet. Få har kunnat delta, men vi har haft bra promomaterial som vi har spritt effektivt runt om i Europa. På så sätt har många varit medvetna om festivalen och vårt program. Men ANTI är också en unik festival i Finland och därför har det varit naturligt med kontakter till Europa under hela dess existens. Vi skiljer oss från våra europeiska partners genom att vi sprider ut oss i det offentliga rummet i staden. Det här verksamhetssättet ger något extra också till det här projektet, där många festivaler fungerar till exempel på bara två arenor, som festivalen i Glasgow. Vi har redan i flera år funderat på att börja med internationellt samarbete. Vi har tidigare diskuterat med olika partner och också det här projektet planerades länge. Hela bakgrundsarbetet, som att säkerställa övriga finansieringskanaler och det gemensamma planeringsarbetet, var väldigt lärorikt. Jag upplever att det inte skulle ha varit bortkastat, även om vi hade fått ett negativt finansieringsbeslut från EU. Fleråriga projekt inom programmet Kultur är utmanande också för större aktörer. Det här projektet har en budget på över 4 miljoner euro. Vilken är ANTI-festivalens andel och hur fick ni ihop finansieringen? Det var verkligen en utmaning att hitta den rätta storleksklassen! Vi måste noggrant överväga, vilka risker vi var beredda att ta. Vi var ändå på det klara med att vi vill utveckla och göra vår festival större, och det här projektet är ett bra tillfälle för att göra det. Vi förband oss alltså till en ganska stor budget och litade på att vi hittar egen finansiering. Våren 2009 fick vi ett treårigt bidrag av Finska kulturfonden på euro. Kuopio stad har också tidigare stött ANTI-festivalen med ett mindre belopp, så vi hade en bra grund för fortsatta förhandlingar för att säkerställa vår finansieringsandel. Tack vare grundliga förberedelser fick När man förbereder ett projekt är det viktigt att kunna motivera för potentiella finansiärer vilka effekter projektet kommer att ha och få folk på den egna orten att ställa sig bakom projektidén. vi tillsammans med festivalens andra konstnärliga ledare Gregg Whelan staden att förbinda sig att delta ekonomiskt i projektet ifall vi fick ett positivt bidragsbeslut från EU. Det var ett krävande arbete, vi träffade 10 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

11 Slovenska Samo Gosari rekonstruerade i sin promenadföreställning verket Drawing a Line från 1969 av Tomaž Šalamun som hörde till Sloveniens viktigaste neoavantgardegrupp OHO. ordförande för fullmäktigegrupperna och sektorchefer, men det lönade sig, eftersom staden ökade vår finansiering och förband sig till projektet. Det är fint att staden finansierar festivalen i dessa svåra tider. När man förbereder ett projekt är det viktigt att kunna motivera för potentiella finansiärer vilka effekter projektet kommer att ha och få folk på den egna orten att ställa sig bakom projektidén. Det europeiska projektet strävar efter att förstärka positionen för live art i Europa, men vilket är läget för konstformen i Finland? I Finland hänger live art traditionellt ihop med bildkonst och sker i stor uträckning inom museer. Men många av den nya generationens konstnärer kommer från scenkonstens område. I Finland är ändå gränserna mellan konstarterna fortfarande ganska starka. Live art har fått en större roll också hos oss under de senaste åren. Ibland kan det vara svårt att hitta den rätta kanalen i sin verksamhetsmiljö, men det har hänt mycket inom detta område på fem år. Vi använder begreppet live art för att särskilja oss från den traditionella performancekonsten som sammanhänger med bildkonst. Projektet A Space for Live Art har pågått i ett par år. Vilka erfarenheter har ni i det här skedet av internationellt projektsamarbete? Har ni stött på överraskningar eller har allt gått enligt planerna? Ekonomiförvaltningen kräver mycket jobb, men det var absolut ingen överraskning. ANTI-festivalen är inte den minsta organisationen i det här projektet: vi har alltid haft bokföring andra tycktes inte ens ha haft det när projektet startade! Allt har hittills gått enligt planerna, men allt måste bokföras noggrant och det är ibland ganska jobbigt. Vi har tre interna möten inom projektet per år, som alltid arrangeras i samband med någon festival. Det är klart att det lätt uppstår grupperingar när det finns totalt åtta partner, och man har förstås mer gemensamt med vissa än med andra. För oss som kommer långt från norr tar resandet till internationella träffar mycket tid och pengar, vilket kanske de som bor i Mellaneuropa inte helt har insett. Lyckligtvis har vi fått extra bidrag för resorna av bland annat Centralkommissionen för konst. Aktörernas olika situationer och arbetskulturer ger projektet sin egen krydda. Festivalerna är sinsemellan olika, vissa är stora organisationer, vissa till och med mindre än vi. Det här har också lett till innehållsmässiga utmaningar: det har varit överraskande utmanande att genomföra samproduktioner för festivalerna, eftersom alla även har olika konstnärliga profiler. Projektet A Space for Live Art fortsätter till år Har ni redan idéer för vad ni ska göra efter detta? Ett så här omfattande europeiskt projekt inom den egna branschen är en fin sak, men vi är mycket medvetna om att man inte bara kan luta sig tillbaka mot det, utan måste se framåt. Vi vill att ANTIs program ska vara fortsatt intressant och att vi kan utvidga festivalen också framöver. Vi har hittills genomfört festivalen med en så liten budget att ingen egentligen har trott att det ens är möjligt! Nu har finansieringen kommit upp på en ny nivå och vi vill förstås inte falla tillbaks till den gamla efter projektet. Det europeiska nätverket som nu har uppstått vill vi absolut hålla levande och fortsätta arbeta för nya gemensamma mål. Det pågående projektet ger också upphov till kontakter från andra aktörer som är intresserade av samarbete eller vill komma med i vårt nätverk. Under det här projektet kan vi inte täcka hela Europa eller ger live art en helt etablerad ställning, så det finns mycket kvar att göra. SH Bild: Petteri Kivimäki. Verken visades på ANTI-festivalen som arrangerades hösten 2009 i Kuopio. A Space for Live Art Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 11

12 Fotorally Euro Slam med egna ord Helsingfors i ett europeiskt hemalbum Övre raden från vänster: Amsterdam, 1930-talet / Frisörskan Jenny Anttila. Helsingfors, 1940-talet / Laura. Villanova, 1990-talet. Nedre raden från vänster: Barcelona, 1960-talet / Bröderna Otto och Väinö Saastamoinen. Helsingfors, 1940-talet / Skolutflykt. Manchester, 1950-talet. Fotorally Euro Slam Huvudarrangör: Glaspalatsets Mediacenter Ab Medarrangörer: Manchester City Council (Storbritannien), Fundació Privada i2cat (Spanien), Amsterdam Innovation Motor (Nederländerna) Beviljat EU-bidrag: ,50 Längd: 05/ /2011 GLASPALATSETS MEDIACENTER LEDER projektet som startade 2009, där man vid europeiska kulturcentrum sammanställer fotografier från folks egna hemalbum till en levande bildberättelse om Europa. Utöver den ständigt växande fotosamlingen på nätet arrangerar projektet två fotoutställningar i varje partnerland och utbyte av personal och arbetssätt från de deltagande kulturcentren. Utställningen och webbplatsen Fotorally som sammanställts av foton från fyra länder lanserades i oktober 2009 och därefter har fotoutställningen visats på bibliotek och kulturcentrum i Helsingfors. Fotorallys producenter Raisa Niemi och Kimmo Lehtonen. 12 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

13 Fotorally Euro Slam Övre raden från vänster: Sambakarneval, Helsingfors, 2000-talet / Årliga Les comparses, som slutar i ett färggrant godiskrig. Barcelona, 2000-talet / Årliga Hartjesdag i augusti. Amsterdam, 2000-talet. Nedre raden från vänster: Strandliv. Amsterdam, 1936 / Promenad i parken, Parc Samà de Vilanova. Barcelona, 1971 / Makligt liv vid de s.k. hundramarksvillorna i Gräsviken. Helsingfors, sent 1960-tal. Glaspalatset mediacenter är huvudarrangör för det tvååriga projektet Fotorally. Hur kom det sig att ni gjorde en ansökan till EU-programmet kultur? K.L.: Vi har kollat upp programmet Kultur i flera år och väntat på en lämplig lediganslagning. Vår verksamhet handlar i stor utsträckning om kulturarbete och vi har mycket samarbete med Helsingfors kulturcentrum. Därigenom har mediearbetet fått ett kulturellt innehåll och åtminstone för mig är det här det vettigaste sättet att ta sig an olika planer, idéer och projekt. R.N.: Eftersom det handlar om vanliga människors egna foton, kändes det viktigt för oss att göra kultur av bilderna och därigenom också vidga hela kulturbegreppet. Fotorally är inte högkultur som serveras uppifrån och neråt, utan genuin verksamhet på gräsrotsnivå. Vilka tips kan ni ge dem som planerar en ansökan? R.N.: En av våra starka sidor var absolut det att Fotorally bygger på något som vi redan hade gjort, det vill säga projektet Albumit auki (Öppna albumen) från åren Därför var det väldigt lätt att förklara idén och tanken för projektpartnerna. Vi kollade också alla aktuella europeiska temaår, och vårt projekt passade bra in med åren för kreativitet och innovation och för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2009 och 2010). K.L.: Eftersom vi hade en färdig grund, kunde vi i lugn och ro satsa på att skapa ett nätverk. Men jag anser att det är väldigt viktigt att det redan när man sätter igång ansökan finns någon typ av internationellt nätverk. Det är tungt att söka projektpartner precis innan ansökan ska lämnas in och det blir väldigt stressigt. Fast visst blev det stressigt också för oss det tar sin tid att få deltagarbreven av alla projektarrangörer. Av Fotorallys projektpartner är spanska i2cat och holländska Amsterdam Innovation Motor små aktörer, medan det är staden som deltar från Manchester. Hur kommer det sig att just dessa kom med i projektet? Hur har projektsamarbetet kommit igång? R.N.: Manchester var bekant för oss från tidigare projekt och via nätverket Eurocities. Vi träffade dem personligen och de tände på idén. Via Manchester och det europeiska nätverket Living Lab kom Amsterdam och Barcelona med. K.L.: I själva verket är Manchester av samma storleksklass som vi andra, eftersom de som i praktiken deltar är ett rätt så litet mediabolag som staden äger. Vi är ett mediacenter och media är vår kärnkompetens, men kultur är ändå det centrala innehåller i vår verksamhet och media bara ett instrument. Organisationer av Living Lab-typen har samma perspektiv. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 13

14 Fotorally Euro Slam R.N.: Eftersom alla partner är så lika, har samarbetet gått naturligt. En annan praktisk fördel är att beslutsfattandet går mycket snabbt. Man hittar den ansvariga personen genast och besluten fattas snabbt. En av Fotorallys styrkor är dess verksamhetssätt, som går genuint nerifrån och upp. Samtidigt är aktiveringen av medborgare att delta i skapandet av det europeiska fotoalbumet ett livsvillkor för projektet. Hur får man folk att komma med i projektet? R.N.: Vi försöker informera på ett så brett plan som möjligt. Helsingfors stadsbibliotek är vår lokala partner, som är absolut väsentlig i det här arbetet. Fotorally startade på allvar i oktober 2009 med fotoutställningen vid Glaspalatsets Träffpunkt. Med hjälp av den försökte vi locka och inspirera människor att lägga till fotografier som en del av Fotorallys europeiska hemalbum. Utställningen bestod av fotografier som samlats ur partnerländernas existerande arkiv. Därefter har utställningen visats i Helsingfors förorter på lokala bibliotek och kulturcentrum från öst till väst. På varje utställningsplats har det mot slutet av utställningsperioden på ett par veckor arrangerats en eftermiddag när folk har kunnat komma och träffa personal från Fotorally och ha med sig sina egna foton. Och dessutom går det att själv lägga till foton i databasen när som helst från sin egen dator. Våren 2010 inledde vi besök vid servicehem för åldringar. Under det första besöket presenteras projektet och vi bläddrar tillsammans bland foton som redan sparats i projektet. Under det andra besöket sparas de boendes egna bilder i Fotorallys album. Förutom att Fotorally är avsett speciellt för invandrare och den äldre befolkningen, fokuserar sig projektet geografiskt utanför centrum. Avsikten är att förstärka lokala förorter och deras kultur och invånarnas livskvalitet. Hur viktig anser ni att denna typ av social dimension är för ett kulturprojekt? R.N.: Mycket viktig. Glaspalatsets Mediacenter har också i alla sina tidigare projekt beaktat den sociala sidan. De stadsbor som hittar till centrum och högkulturen kommer dit i alla fall. Vi ville rikta verksamheten till sådana människor som bor längre bort och som inte nödvändigtvis vågar sig till centrum eller hittar något intressant här. Projektet är dock öppet för alla och syns också i stadens centrum. Fotorally har en permanent info- och rådgivningsdisk vid Glaspalatsets Träffpunkt under de två projektåren. Om idén är tydlig och enkel och tröskeln för att delta görs låg, griper folk gärna chansen. K.L.: Vid kulturinstitutionerna i centrum, museerna och konsertsalarna, är kulturbegreppet rätt så konstorienterat, det vill säga att konstnärer framställer kultur för publiken. Men förortsverksamheten är mer av typen vi gör tillsammans. Egentligen är konst ett lite felaktigt ord i det är sammanhanget som ju handlar om kultur. I förorterna dyker det lättare upp lokala konstnärer som lever och bor i området. Därför kommer verksamheten mycket närmare publiken och blir lättare interaktiv. Om idén är tydlig och enkel och tröskeln för att delta görs låg, griper folk gärna chansen. Med den här attityden är det lätt att ta projektet till små kulturcentrum. Vid biblioteken har Fotorally fått 40 nya deltagare. Dessutom har vi gjort puffar med adb- föreningen Enter rf för seniorer och nästa steg är att göra ett andra besök på äldreboendena för att samla in bilder. Hur många bilder kommer det slutligen att ingå i den europeiska bildtapeten när projektet Fotorally avslutas 2011? K.L.: Det är svårt att säga, men vi talar om tiotals tusen, kanske till och med hundratals tusen. Vem vet hur långt vi kommer om vi får med fler partnerländer? Avsikten är att paketera verksamhetsidén i ett kuvert som kan skickas exempelvis till de europeiska kulturhuvudstäderna och erbjuda dem möjlighet att komma med i Fotorally. HHH Bild: Vänstra sidan, övre raden från vänster: Samira / O Saastamoinen / Barcelona. Nedre raden från vänster: Guillermo / O Saastamoinen / Manchester. Högra sidan, övre raden från vänster: Lissu Kaivolehto / Barcelona / Stadsarchief Amsterdam. Nedre raden från vänster: Yassmina Arrihani / Rafael / Timo Heinonen. 14 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

15 bild: Petter Martiskainen Icon Network med egna ord Ikonkonservering inom nätverk Icon Network Huvudarrangör: Atelier de Conservation- Restauration d OEuvres Peintes, Catherine Ruel et Kiriaki Tsesmeloglou (Frankrike) Medarrangörer: Konserveringsenheten vid Valamo (Finland), Byzantine & Christian Museum (Grekland) EU-bidrag: Längd: 11/ /2009 PROJEKTET ICON NETWORK BEVILJADES finansieringsbidrag under den första ansökningsomgången inom EUprogrammet Kultur Projektets mål är att sammanföra europeiska forskare, konservatorer, museer samt utbildnings- och konserveringsinstitutioner för att sprida kunskap om konservering och ikonsamlingars placering. Projektet leds i Frankrike och konserveringsenheten vid Valamo kloster är finländsk medarrangör. Petter Martiskainen från Konserveringsenheten vid Valamo. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 15

16 Icon Network Nätverkets medlemmar håller kontinuerligt kontakt i professionella frågor, också utanför projekten. Av europeiska kolleger får man bra råd, och om någon inte själv vet svaret, känner han någon som kan ge närmare råd. Valamo konserveringsenhet börjar redan vara gammal i gamet inom EU:s kulturfinansieringsprogram. Enheten samordnade själv tre EU-finansierade projekt på 1990-talet och har på talet deltagit som medarrangör i tre projekt. Vad betyder europeiskt samarbete inom ikonkonservering? P.M.: Inom en liten bransch är det oerhört nyttigt. Vi har samarbetat med hjälp av EU-finansiering redan länge, och under årens lopp har vi genom dessa projekt skapat ett heltäckande europeiskt nätverk. Nätverkets medlemmar håller kontinuerligt kontakt i professionella frågor, också utanför projekten. Av europeiska kolleger får man bra råd, och om någon inte själv vet svaret, känner han någon som kan ge närmare råd. Projektet Icon Network som pågår nu har som mål att ytterligare förstärka nätverket, få med mer människor och underlätta kontakten med hjälp av en nätportal. Det har dock tagit tid att skapa ett förtroligt och vänskapligt nätverk: jag minns hur alla deltagare på den första träffen i Valamo på 90-talet undvek att tala direkt om saker och ting och till och med förskönade. Under årens lopp har det uppstått ett förtroende och tack vare det talas det nu fritt också om problem och motgångar inom branschen. Projektet har bland annat konserverat ikoner i verkstaden i Valamo. Hurdana ikoner var det fråga om och hur gjordes konserveringen? P.M.: Konserveringsobjektet var ikonostasen från Sotkuma som antagligen härstammar från slutet av 1700-talet. Den består av åtta ikoner målade på sidentyg som inte hade förvarats på korrekt sätt och som därför skadats. Konstkonservatorer stöter i sitt arbete sällan på ikoner målade på siden, så det fanns mycket att lära sig. Två specialister från S:t Petersburg ledde verkstaden. Alla deltagare var yrkes konservatorer och den absoluta styrkan i arbetet var växelverkan. Det positiva i verkstaden i Finland var att alla deltagare arbetade konkret med konservering hela veckan. Också i verkstäder som har arrangerats i andra länder har man fått mycket information och kunskap, men på dem har inte alla deltagare nödvändigtvis själva fått konservera, utan det hela har snarare gått ut på att följa en konservator i arbete. Personligen tycker jag att det inte kändes lika nyttigt som att själv få göra något. Antagligen känns EU-finansieringen inte besvärlig, eftersom Valamos konserveringsenhet redan deltar i sitt sjätte projekt? P.M.: Ett EU-projekt kräver alltid att man är noggrann, men inget orimligt. Man måste bara omsorgsfullt följa upp hur mycket medel som används till olika ändamål så att budgetposterna inte överskrids. Det att Valamos konserveringsenhet är så liten utgör speciella utmaningar: till exempel bokföringen köper vi som en extern tjänst. Vi börjar kunna de administrativa mönstren, men EU-ansökningarna ändras i så snabb takt, att det inte hinner uppstå någon rutin. I det här projektet gick det bra med egenfinansieringen, eftersom Finlands ortodoxa kyrkostyrelse gav oss bidrag och dessutom beviljade Undervisningsoch kulturministeriet oss nationell finansiering som reserverats för EUprojekt. Det är helt tänkbart att vi går med i nya EU-projekt i framtiden, trots att det innebär mycket extra arbete, eftersom all projektadministration görs vid sidan av det normala arbetet. Dessutom har vi märkt att vi är benägna att alltid ambitiöst ta på oss stora bitar av projekten, vilket gör det ännu tyngre. I varje fall fortsätter nätverket som uppstått i och med dessa sex EU-projekt säkert sin starka existens, och det i sig har varit en stor behållning från projekten. Vilka var de konkreta resultaten från det här projektet? P.M.: Vi åstadkom mycket positiva resultat och av våra europeiska kontakter förstärktes banden speciellt till Bysantinska museet i Grekland. En stor ansträngning för oss var utställningen Ikoner, människor och kriget som visades 2009 först på Finlands ortodoxa kyrkomuseum i Kuopio och därefter på Nationalmuseet i Helsingfors. Utställningen presenterade relationen mellan människor och ikoner under krig: Finlands ortodoxa led av krigsåren , eftersom majoriteten av dem bodde i Karelen och Petsamo. En utställning med samma tema visades på Bysantinska museet i Grekland, där fokus låg på grekernas flykt från Turkiet under landets frihetskrig Vår utställning kompletterades med en publikation om samma ämne. En DVD som gjordes om utställningen har visats på Bysantinska museet i Grekland. Också det gemensamma konserveringsprojektet var en fin upplevelse. Den konserverade ikonostasen är nu utställd på det ortodoxa kulturcentret i Joensuu. Projektet skapade en sameuropeisk nätportal där vi har samlat bland annat projektets utställningar i virtuell form. Utmaningen nu är hur portalen ska administreras i framtiden när projektfinansieringen har upphört. Under projektet publicerades också boken Ikoner, människor och kriget. SH 16 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

17 bild: Iloinen Liftari Oy Museums in Motion med egna ord Hela museet engagerat i europeiskt samarbete Ants Viidalepp & Helve Viidalepp: Unga modellflygare Olja på duk. Konstmuseet Kumu. Museums in Motion Huvudarrangör: Åbo konstmuseum (Finland) Medarrangörer: Kumu (Estland), Malmö konstmuseum (Sverige) EU-bidrag: Längd: 02/ /2010 ÅBO KONSTMUSEUM SAMORDNADE projektet Museums in Motion som fick bidrag ur EU-programmet Kultur i ansökningsomgången Utöver Åbo konstmuseum deltog Malmö konstmuseum från Sverige och konstmuseet Kumu från Estland i projektet. Projektet omfattade fyra utställningar samt utbildning, samarbete och seminarier för museernas personal. Projektet inleddes med en utställning på Kumu i Tallinn vårvintern 2008, som visade konst från Finlands guldålder från samlingarna vid Åbo konstmuseum. Nästa fas var utställningen Punaste lippude all (Under de röda fanorna) på Åbo konstmuseum sommaren Den visade konst från den stalinistiska tiden från Kumus samlingar. Utställningen gick därefter vidare till Malmö konstmuseum. Den sista delen av helheten var en utställning av nordisk nutidskonst från Malmö konstmuseums samlingar som visades på Kumu. Kari Immonen, chef för Åbo konstmuseum. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 17

18 Viktor Karrus: Spannmål till staten Olja på duk. Konstmuseet Kumu. Museums in Motion Hur kom ni på att ansöka om finansiering från EU-programmet Kultur för ert projekt och hur samlade ni ihop arrangörerna? Tanken om att ansöka EU-finansiering hade funnits redan länge. Utmaningen var dock att hitta lämpliga partner. Vi hade inte tidigare samarbetat med Estlands nya konstmuseum Kumu, men med Malmö konstmuseum har vi en lång historia av samarbete och många goda erfarenheter av att arbeta tillsammans. Personligen anser jag att det är viktigt med samarbete på närområdet: såväl nordiskt som baltiskt samarbete har alltid legat nära mitt hjärta. Utställningen Under de röda fanorna som visades på Åbo konstmuseum sommaren 2008 är antagligen den delen av ert projekt som är bäst känd för finländarna. Vilket mottagande fick utställningen? Utställningen fick mycket uppmärksamhet och, det viktigaste av allt, väckte debatt och tankar såväl för som emot. Besökarna speglade utställningen i sina egna erfarenheter och gav utlopp för sina känslor i gästboken. Det är alltid fint när en utställning talar till och berör publiken. För den yngre generationen, som inte nödvändigtvis har personliga minnen av Sovjetunionen, lyfte utställningen fram många nya aspekter. Även utställningspublikationen hade som mål att föra fram de olika aspekterna och ämnets konflikter, vilket också lyckades väl. Publikationen har fått mycket beröm och den belönades som årets museipublikation i Finland hösten Förutom i Finland väckte utställningen debatt också i Estland, där man bland annat begrundade vilken betydelse konsten från stalinismens tidevarv har haft för den estniska identiteten. Det här var första gången som estnisk konst presenterades i så här stor skala utomlands sedan landet åter blev självständigt, vilket givetvis väckte tanke bland esterna om vilken bild det skapar av deras konst. Men utställningen visade ju inte socialistisk realism, utan estnisk konst från sovjettiden. Vad annat ingick det i projektet Museums in Motion? En av de mest givande delarna av projektet var de gemensamma träffarna för personalgrupper från alla tre museer. Tanken var alla som arbetar vid museerna, till exempel museimästarna, informations- och marknadsföringspersonalen samt amanuenserna och intendenterna samlas inom sin yrkesgrupp. De här träffarna gav upphov till många nya idéer och naturligtvis personliga kontakter, som är nyttiga för musei arbetet också i framtiden. Även publikseminarierna som arrangerades i samband med utställningarna var en framgång liksom själva utställningarna. Till exempel Kumu slog nytt publikrekord med besökare under utställningen med konst från Finlands guldålder. Hur gick det internationella samarbetet? Kom det fram några tydliga kulturskillnader också i samarbete inom närområdet? Samarbetet gick bra och engagerade alla delar av museerna som deltog, eftersom det alltid är en stor process att flytta på samlingar. Den gemensamma nämnaren för att tre arrangörer tycktes vara plikttrogenhet: man höll fast vid det som överenskommit och allt genomfördes snällt och pedantiskt. Men man måste ändå konstatera att informationsgången och tidtabellerna var projektets stora utmaning. Även arbetskulturerna har mötts och ibland också krockat. En sak som inte beror på kultur är personalomsättningen, vilket också utgjorde en utmaning. I 18 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

19 Estland släpar lönerna inom den offentliga sektorn och i synnerhet inom museibranschen efter och det är stor omsättning på personalen. Alla utställningarna sattes dock upp i tid och med hedern i behåll, och det är ju huvudsaken! Bidraget från EU-programmet Kultur utgör alltid en delfinansiering. Museums in Motion fick euro i bidrag, men också andelen egen finansiering var stor. Hur ordnades ekonomin? Utan EU-bidraget hade projektet inte kunnat förverkligas i den här skalan. Museernas ekonomiska resurser är mycket olika och alla deltog i finansieringen enligt sin förmåga. Till exempel Kumu har inte alls någon egen utställningsbudget, utan pengarna måste skramlas ihop separat från olika källor och sponsorer för varje utställning. För dem var alltså EU-stöd extremt viktigt. För Åbo konstmuseum innebar EU-bidraget att verksamheten kunde breddas. För att komma igång med nätverksbildningen ska man vara fördomsfri och våga rycka folk i ärmen och presentera sig. Inom ramen för det här projektet gjorde man på annat sätt än vad som är normal praxis när det gäller lån av verk: museerna betalade inte varandra för utställningarna, utan stod bara för de logistiska kostnaderna. EU-bidraget var en bra erfarenhet och vi överväger absolut den här bidragsformen också framöver, men att hitta lämpliga partner förblir nog en ständig utmaning. Dessutom utgör de egna resurserna en begränsning: det går inte att genomföra så här stora projekt alltför ofta i en liten organisation vid Åbo konstmuseum har vi bara fem museiproffs. Vilka tips kan du ge finländska aktörer som överväger att ansöka om bidrag från EU-programmet Kultur? För att komma igång med nätverksbildningen ska man vara fördomsfri och våga rycka folk i ärmen och presentera sig. Europeiskt samarbete skiljer sig inte från övrigt samarbete som vi har. Allt bygger på personliga kontakter. När man planerar ett projekt är det viktigaste att noggrant läsa på vad finansiären vill ha: hurdana projekt har beviljats finansiering tidigare och vad har de gjort, vad prioriteras och vilka kulturpolitiska frågor är aktuella. Det här ger goda riktlinjer för vilken typ av projekt det lönar sig att ansöka bidrag. Vi hade kanske alltför rosenröda föreställningar om projektledning och trodde att det skulle gå bra att sköta parallellt med det egna jobbet. Men rapporteringen och uppföljningen kräver så mycket resurser att vi anställde en separat person för det. Projektledaren har en utmanande roll: man måste lägga sig i saker hos de övriga organisationerna som de anser vara interna och piska på andra. Vilka resultat gav projektet? Med tanke på museiarbetet fick vi mest ut av träffarna för olika yrkesgrupper. De gav upphov till nya kontakter som säkert kommer att bära frukt framöver. Redan under projektets gång hade vi också annat samarbete med dessa partner, som naturligtvis kommer att fortsätta i framtiden. Vi lyckades hela tiden hålla en hög standard på projektets produkter: utställningarna, publikationerna och seminarierna var verkligen högklassiga och väckte intresse bland såväl publiken som medierna. Vi är överlag mycket nöjda med själv projektet och det att vi gick med i den här processen. SH Nina Saunders: Never Malmö konstmuseum. Museums in Motion Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 19

20 my house. bild: Paul Watt Small size, big citizens med egna ord Kultur för blöjåldern På den internationella festivalen Bravo! för barn- och ungdomsteater i mars 2010 visades flera föreställningar producerade av projektet Small size för den allra yngsta publiken, som Andy Manleys My House, Compagnia Piccoli Principis BaBa och Compagnie Médianes ivi s Life. Small size, big citizens Widening of the European network for the diffusion of the performing arts for early years Huvudarrangör: La Baracca S.R.L. (Italien) Yhteisjärjestäjät: Helsingfors kulturcentrum/annegårdens konstcentrum (Finland), Ville de Limoges (Frankrike), Acción Educativa (Spanien), Baboró Galway International Children s Festival Ltd (Irland), Gledališ e za otroke in mlade GOML (Slovenien), Toihaus Theater am Mirabellplatz (Österrike), Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház (Ungern), Polka Children s Theatre Ltd (Storbritannien), Théâtre de la Guimbarde (Belgien), Teatrul Ion Creang (Rumänien), Helios 6 Live Art Production E.V. (Tyskland) Beviljat EU-bidrag: Längd: 09/ /2014 NÄTVERKET SMALL SIZE UTGÖRS AV europeiska teatrar och kulturinstitutioner vars målgrupp utgörs av under sexåringar. Under det fleråriga projektet syftar nätverket till att sprida information om och yrkeskunskap för förskolepedagogiskt arbete genom olika seminarier, utbildningsprojekt och föreställningar och festivaler för barn under skolåldern. I Finland deltar Annegårdens konstcentrum i Helsingfors i projektet. kulturproducent Katariina Metsälampi från Annegården. 20 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

21 POESIJAM. bild: Mauri Tahvonen ba ba. bild: Compagnia Piccoli Principi Small size, big citizens Projektet genomförs av ett stort nät - verk för europeiska teatrar och kulturinstitutioner som arbetar med barn under sex år. När gick Annegården med i nätverket och var projektet en naturlig fortsättning på samarbetet? Det här femåriga projektet förgicks av Small size-nätverkets tidigare ett- och treåriga projekt som fått bidrag ur EU:s kulturprogram. Annegården var med i diskussionerna redan i början av 2000-talet, men just då deltog vi i ett annat projekt och dessutom hade vi andra prioriteringar då. Den här gången riktigt friade man till Annegården att komma med. Jag var på La Baraccas festival i mars 2008 där jag plötsligt drogs in i ett hörn för att diskutera deltagande i projektet. Samtidigt presenterades svensk teater för riktigt små barn synligt på festivalen, så jag var först lite förundrad. Men nätverket hade verkligen övervägt vem som skulle vara en bra partner och kommit fram till Annegården. De flesta av partnerna hade redan besökt oss och våra festivaler och också i övrigt bekantat sig med vår verksamhet. Projektet var trevligt i och med att det verkligen passar in i Annegårdens egen verksamhet. Det vill säga att den grundläggande verksamheten redan fanns och vi behövde inte satsa något extra på den. Vi räknade med att kunna vidareutveckla verksamheten med EU-pengarna. Projektets namn Small size, big citizens tyder på att barn under skolåldern är en viktig, men på något sätt undervärderad eller bortglömd målgrupp. Varför är det viktigt och aktuellt att fundera på konstfostran just med tanke på de allra minsta medborgarna? Man har i själva verket funderat på det här ända sedan 90-talet och det har redan länge funnits en efterfrågan på föreställningar för de minsta i familjen. Frankrike, Spanien, Italien och Belgien är länder där barnen börjar i dagvård mycket tidigt och det EU-bidraget ger det lilla extra som gör att vi kan resa på möten, planera gemensam verksamhet och genomföra sådant som vi inte annars skulle göra. kallas redan skola. I de här länderna finns det en lång tradition av föreställningar för de yngsta i familjen. Visserligen har det också i Finland i flera decennier gjorts dockteater för 2 3-åringar. Barnkultur nämns ofta i festtal, men vi saknar en helhetssyn på att konst är viktigt även för de allra minsta barnen. Förhållandet till konst uppstår redan som alldeles liten när barnet upplever att konst är en naturlig del av vardagen. Om barnet går på teater första gången först som 12-åring, så blir det något extra, konstigt och underligt. Speciellt scenkonsten lär barnen att kommunicera med andra och skapar en positiv jagbild och självförtroende. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 21

22 ivi s Life. bild: Compagnie Médiane Small size, big citizens Varje projektpartner har sitt eget specialområde. Vad bidrar Annegården med? Och finns det något specialområde som ni själva vill förstärka via nätverket? Annegårdens bidrag är tvärkonstnärlighet och forskningsverksamhet. Vi planerar ett tvärkonstnärligt museiprojekt med Ateneums konstmuseum. Från Finland deltar en koreograf och den pedagogiska sidan från Ateneum, från Belgien en bildkonstnär och från Frankrike en musiker. Avsikten är att utifrån projektet skapa en metod som också de övriga projektpartnerna kan utnyttja. Dessutom har vi starkt samarbete med föräldrar och barn, vilket man egentligen inte har på annat håll. Finland har ju den specialiteten, att barnet är hemma med en förälder tills det är minst ett år. Därför arrangeras det ganska mycket föräldra-barn-verksamhet på Annegården. Inom ramen för detta gjorde vi i juni 2010 projektets första presentations-dvd om poesijam. Poesijam arrangeras traditionellt på bibliotek för barn och deras föräldrar. Nu testar vi hur samma sak kunde genomföras också på daghem. Jag har blivit imponerad av hur man till exempel i Frankrike, Belgien och Italien har fört scenkonst till daghem för de allra minsta. Jag har satt mig in i modeller för dagvård och försöker få dagvårdspersonalen och konstnärer att närma sig varandra också hos oss. Mobilitet bland konstnärer och andra proffs som arbetar med projektets teman samt ett ökat flöde av kunskaper och färdigheter har en mycket central roll i projektet. Festivalerna är centrala stationer för informationsutbyte inom projektnätverket. Vilka andra konkreta åtgärder ingår i dessa mål? Avsikten är att med projektets gemensamma grundfinansiering stödja nya föreställningsprojekt som besöker flera av nätverkets festivaler. Vårt mål är att producera högklassiga och genomtänkta föreställningar för projektets målgrupp. Vi söker föreställningar med öppen utlysning. Nätverket har nu för första gången en kvalitetsgrupp eller jury på två personer. Alla verk skickas till mig och min spanska kollega och vi tittar på och utvärderar dem. Small size-pengar eller -stämpel beviljas inte åt föreställningar som inte respekterar barnet eller söker nya grepp. I projektplanen utlovar vi flera metodguider i form av böcker och DVD-produktion om olika teman. Dessa inbegriper alltid aspekten att verksamheten som presenteras ska gå att genomföra någon annanstans. Alla publikationer publiceras också samtidigt åtminstone delvis på nätverkets webbplats. Vad betyder EU-bidraget för verksamheten kan ni exempelvis göra något sådant som ni kanske inte annars hade gjort? Absolut. Utan programmets stöd skulle nätverket Small size och just nu är projektet det samma som nätverket knappast finnas. Själva bidragsbeloppet är ju inte så svindlande, eftersom vi är så många partner, men i och med bidraget kan vi prioritera vår verksamhet friare. Vi kan dessutom utnyttja allt också i det nationella nätverket Taikalamppu för barnkulturcentra. Jag har jobbat med barnteater, teater och dans i långt över tjugo år och alltid ha man frågat sig varifrån man ska få respengar för internationell verksamhet. Allt annat går bra, men finansieringen av resor har ständigt varit det stora fråge tecknet. Nu var vår tanke att EUbidraget ger det lilla extra som gör att vi kan resa på möten, planera gemensam verksamhet och genomföra sådant som vi inte annars skulle göra. HHH 22 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

23 Projektet Jeunes talents cirque Europe. Race Horse Company: Petit mal. Bild: Heli Sorjonen Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 23

24 Europeiska priser Europeiska priser UR PROGRAMMET KULTUR FINANSIERAR EU fyra europeiska priser som avser att ge kulturen och kulturaktörer mer synlighet i Europa. Priserna stödjer även arkitekter, författare och musiker som är i början av sin karriär. Europa Nostra Europa Nostra-priset beviljas årligen till europeiska objekt, projekt eller personer som är speciellt framstående när det gäller bevarandet av kulturarvet. Europa Nostra är det europeiska förbundet för kulturarvsorganisationer. Det har ansvarat för priset sedan Europeiska priset för samtida litteratur Europeiska priset för samtida litteratur ges varje år till lovande förmågor inom den samtida litteraturen i tio länder. Därtill utnämns en känd person inom sektorn till ambassadör för den europeiska litteraturen. En roterande ordning har fastställts för länderna som deltar i programmet Kultur, så att priset beviljas till respektive land vart tredje år. Finland deltar första gången Europeiska förläggarföreningen, Europeiska bokhandlarföreningen och Europeiska författarkongressen ansvarar tillsammans för att utse de nationella priskommittéerna och dela ut priset. Priset utdelades första gången år European Border Breakers Awards (EBBA) EU:s pris i populärmusik, European Border Breakers Awards (EBBA), delas varje år ut till tio musiker eller musikgrupper som har lyckats slå igenom med sitt debutalbum över hemlandets gränser på den europeiska musikmarknaden. EU-ländernas gemensamma organisation för musikbranschen EMO ansvarar för priset i samarbete med Europeiska radio- och TV-unionen EBU, Billboard Information Group och European Talent Exchange Program som EU understöder. Allmänheten kan välja sin favorit bland de tio prisvinnarna i en online-omröstning. Priset har delats ut sedan år Mies van der Rohe-priset för samtida arkitektur Mies van der Rohe-priset för samtida arkitektur delas ut vartannat år till en byggnad som har uppförts under de senaste två åren och som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet. Därtill prisbelönas en lovande ung arkitekt. Tävlingen arrangeras av den spanska Mies van der Rohestiftelsen i Barcelona. Priset har delats ut sedan år Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

25 Europeiska priser Prisvinnare i Finland Europa Nostra: 2009: Restaureringen av väggmålningarna i familjen Grotenfelts gravkapell, Jorois Restaureringen av klockstapeln vid Kesälax kyrka, Kesälax 2008: Renoveringen och utbyggnaden av Hagalunds simhall, Esbo 2007: Renoveringen av byggnaden Porthania vid Helsingfors universitet, Helsingfors EBBA: 2009: The Do: A Mouthfull (Frankrike/Finland) 2008: Sunrise Avenue: On The Way to Wonderland SUNRISE AVENUE. BILD: VILLE AKSELI JUURIKKALA SIMHALLEN I HAGALUND. BILD: ESBO STAD Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 25

26 Europas kulturhuvudstad Europas kulturhuvudstad EUROPEISKA KULTURHUVUDSTADEN (European Capital of Culture, ECOC) hör till de synligaste formerna av EU:s stöd till kulturen. Kulturhuvudstäderna har valts sedan 1985 och projektet ingår numera i programmet Kultur. Varje år väljs en eller flera städer till Europas kulturhuvudstad. Projektets syfte är att understryka den kulturella mångfalden i Europa och öka kulturutbytet i Europa. För kulturhuvudstäderna själva är evenemanget ett omfattande projekt som förenar stadens egen förvaltning, intressegrupper, det kulturella fältet samt offentliga och privata finansiärer. För många städer har kulturhuvudstadsåret haft bestående effekter på bland annat kulturen, turismen, samarbetet och stadsbilden. Kulturhuvudstäderna : Sibiu (Rumänien) och Luxemburg 2008: Liverpool (Storbritannien) och Stavanger (Norge) 2009: Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen) 2010: Essen (Tyskland), Pécs (Ungern) och Istanbul (Turkiet) 2011: Tallinn (Estland) och Åbo (Finland) 2012: Guimarães (Portugal) och Maribor (Slovenien) 2013: Marseille (Frankrike) och Košice (Slovakien) 2014: Umeå (Sverige) och Riga (Lettland) 2015: Belgien och Tjeckien 2016: Spanien och Polen 2017: Danmark och Cypern 2018: Nederländerna och Malta 2019: Italien och Bulgarien Åbo 2011 Åbo är Europas kulturhuvudstad år 2011 tillsammans med Tallinn. Åbo och Tallinn förenas utöver kulturen och historien av Östersjön, som har valts till utgångspunkt för de två städernas gemensamma teman. bild: Jenni Erkintalo, Petri Summanen 26 Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

27 Europas kulturhuvudstad Den enorma månskulpturen Largest Moon on Earth av Wolfgang Volz i gasklockan i Oberhausen är en del av Essens kulturhuvudstadsår 2010 som har brett ut sig på hela Ruhrområdet. Föregående sida: Åbo 365 är ett stadskonstprojekt på ett år som utspelar sig i det offentliga rummet och sprider sig från bussar till förorter, från åfärjor till broar, från pendolinos till stadens hemliga platser. Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter 27 bild: Sven Siebenmorgen

28 Finländska aktörer och projekt EU-programmet Kultur Finländska aktörer och projekt År 2010 DESIGN RECHERCHE EUROPE ART MÉTIER EXPERIMENT DIVERSITY bild: compagnie médiane Huvudarrangör: Société d Encouragement (WITH THE STREET ARTS AND CIRCUS!) aux Métiers d Art (Frankrike) Huvudarrangör: Subtopia (Sverige) ART NOUVEAU & ECOLOGY Medarrangörer: Konstindustriella högskolan Medarrangörer: Informationscentralen Huvudarrangör: Ministère de la Région (Finland), Fondazione per il Clima e la Sostenibi- för cirkus (Finland), Circus Arts Forum Bruxelles-Capitale (Belgien) lità (Italien), Fundación Española para la Innova- (Stor britannien), Internationaal Medarrangörer: Helsingfors stadsmuseum ción de la Artesanía (Spanien), ASTRA National Straattheaterfestival (Belgien) (Finland), Câmara Municipal de Aveiro (Portugal), Museum Complex (Rumänien), Agence pour la EU-bidrag: Institut Mathildenhöhe Darmstadt (Tyskland), promotion de la création industrielle (Frankrike) Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat EU-bidrag: de Vida (Spanen), Jugendstilsenteret Kultur- kvartalet (Norge), Jugendstilverein Bad Nauheim FESTIVAL LAB THEORY AND PRACTICE e.v. (Tyskland), Musée Horta (Belgien), Regione FOR THE NEXT GENERATION OF EUROPEAN Lombardia Direzione Generale Culture (Italien), EUROPEAN NETWORK OF FESTIVAL PROGRAMMERS Riga Municipal Agency (Lettland), Servei de FOLK ORCHESTRAS Huvudarrangör: Spielmotor München e. V. / Cultura, Ajuntament de Terrassa (Spanien), Huvudarrangör: Municipality of Vigo (Spanien) Festival SPIELART (Tyskland) Urban Planning Institute of the Republic of Medarrangörer: Sibelius-Akademin (Finland), Medarrangörer: Q-teatteri ry./ Baltic Circle Slovenia (Slovenien), Ville de Nancy (Frankrike) Fundación SonDeSeu (Spanien), Associazione di (Finland), London International Festival of EU-bidrag: Promozione Sociale (Italien) Theatre (Storbritannien), New Theatre Institute of Typ av projekt: 3 5-åriga EU-bidrag: Latvia / Festival Homo Novus (Lettland), Stowar- zyszenie Rotunda / Festiwal Reminiscencje (Polen) EU-bidrag: CHANGING IDENTITIES AND CONTEXTS IN EUROPEAN PUBLIC ART CENTRE THE ARTS. ARTISTIC RESEARCH AS THE NEW Huvudarrangör: Centre for Art Management EUROPEAN PARADIGM FOR THE ARTS and Information MMIC (Lettland) OUTSIDER ART PAST FORWARD Huvudarrangör: Bildkonstakademin (Finland) Medarrangörer: Suomen Biotaiteen seura Huvudarrangör: GAIA Museum Medarrangörer: KEHYS / Statens konstmuseum (Finland), SCART Society for the Convergence Outsider Art (Danmark) (Finland), Göteborgs universitet, Konstnärliga of Science and Art (Tjeckien), Trondheim Elektro- Medarrangörer: Landsbygdens bildnings- fakulteten (Sverige), University of Leeds (Storbri- niske Kunstsenter (Norge), C-lab (Storbritannien), och kulturförbund (Finland), Kunsthaus Kannen tannien), Henry Moore Institute (Storbritannien), University of Leiden, Arts and Genomics Centre (Tyskland), Museum Dr. Guislain (Belgien) Göteborgs Konsthall (Sverige) (Nederländerna), Ectopia Experimentação EU-bidrag: EU-bidrag: ,50 artistica associação (Portugal) EU-bidrag: Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Det svenska i Finland år 2030

Det svenska i Finland år 2030 1 2010 Det svenska i Finland år 2030 Ett scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld Finlandssvenskarna bör framstå som föregångare och förnyare. Vi bidrar aktivt till

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer