ÅRSREDOVISNING ÖVERINTENDENTENS INLEDNING INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8"

Transkript

1

2

3

4

5 ÅRSREDOVISNING ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL EKONOMI Ett år med osedvanligt höga kostnader och intäkter Det andra önskemuseet blev en framgång Rekordstora gåvor och donationer Moderna Museet Malmö Accessprojektet Höga lokal- och bevakningskostnader SAMLINGENS BEVARANDE Måluppfyllelse Verksamhetsöversikt Konserveringsarbeten och förebyggande vård TILLGÄNGLIGHET TILL SAMLINGEN Måluppfyllelse Verksamhetsöversikt Samlingens tillgänglighet Den unga publiken Åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade Antal besökare fördelat på olika kategorier KUNSKAPSUTVECKLING Måluppfyllelse Verksamhetsöversikt Kunskapsstrategier Kataloger och böcker Pontus Hulténs samling Konstdatabasen/Sök i Samlingen/Bildrättigheter Fotografibiblioteket Samverkan med universitet och högskola Symposier, seminarier och konferenser SVENSKA KONSTNÄRER UTOMLANDS Måluppfyllelse LEDANDE INSTITUTION INOM OCH 2000-TALSKONSTEN Måluppfyllelse Verksamhetsöversikt Samlingen 26

6

7 Förvärv till samlingen Genusbalans etnicitet globalt lokalt Det andra önskemuseet Gåvor, donationer Tillfälliga utställningar Program Stor publik Mottagande i media Internationellt intresse UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING Måluppfyllelse Verksamhetsöversikt Rätt kompetens Medarbetares kompetens nyttjas effektivt Personalsammansättning som präglas av mångfald Attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats med god arbetsmiljö LOKALKOSTNADER Hyra El och uppvärmning Reparationer och underhåll Övriga driftskostnader Fördelning på publik verksamhet, magasin och kontorslokaler AVGIFTER OCH BIDRAG Avgiftsbelagd verksamhet Sponsring Bidrag FINANSIELLREDOVISNING 43 Bilaga 1: Förteckning över inköp och gåvor 53 Bilaga 2: Förteckning över utlån 56 Bilaga 3: Förteckning över programverksamheten 58 Bilaga 4: Förteckning över producerade kataloger 61 Bilaga 5: Förteckning över resebidrag 62 Bilaga 6: Mätmetoder 63

8

9 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING Vilket märkesår! Inte bara bokstavligen Moderna Museet firade ju sin 50-åriga födelsedag. Utan i det närmaste i alla hänseenden! Med över besökare hade vi en av de bästa besökssiffrorna i vår historia, vilket är roligt, inte minst med tanke på vad våra gäster erbjöds i form av utställningar, pedagogik och program just i år! Trots en i stort sett oförändrad grundfinansiering under de senaste åren kunde vi 2008 producera innehåll i form av bl.a. utställningar, för mer än dubbelt så mycket pengar som ett normalår närmare bestämt ca 30 mkr. Tack vare god hushållning tidigare år, bra sponsorsamarbeten och stark egen intjäning via framför allt entrébiljetter, uthyrningar, butik och restaurang, kunde vi göra utställningar som ytterst få moderna museer i världen mäktar med. Främst bör förstås de rosade Andy Warhol- och Max Ernst-retrospektiverna och samtidsutställningen Eklips Konst i en mörk tid nämnas, liksom utställningsserien Tid & Plats, som i tur och ordning fokuserade på tiden runt 1960 i Rio de Janeiro, Milano/Turin och Los Angeles. Alla utställningarna fick ett fantastiskt mottagande i såväl svenska som internationella media och, i sig ett mått på museets internationella status, fem av de sex utställningarna turnerar sedan vidare till andra platser i Europa och USA. 50-årsfirandet kulminerade kring månadsskiftet maj juni med en rad festligheter för såväl den breda publiken, som för Moderna Museets Vänner, konstnärerna, konstvärlden och museets närmaste stöttepelare och donatorer. Just donatorerna bör få ett särskilt omnämnande detta år. Personer, främst med anknytning till våra supportergrupper 100 Vänner i Sverige och den amerikanska vänföreningen The American Friends of the Moderna Museet, Inc. (AFMM) donerade kontanter för inköp till samlingen, eller verk till densamma, för sammanlagt 111,2 mkr! Moderna Museets Vänner, som vid årsskiftet passerade det magiska strecket för antalet medlemmar bidrog med 2 mkr och AFMM med 7,3 mkr, varav drygt 6,6 mkr på den auktion föreningen ordnade i samband med museets jubileumsfirande. Det är, som framgår av förteckningen i slutet av årsredovisningen, många som visat extraordinär generositet, men jag vill särskilt nämna tre storslagna gåvor: Pontus, Åke, Eva, Karl Otto och Peggy Bonniers donation av Pablo Picassos, Tête de Femme, 1957, Anna-Stina Malmborgs donation av Cy Twomblys, Roman Notes, 1970 och till sist Krister och Karin Olssons penninggåva, som möjliggjorde förvärvet av Lioubov Popovas, Space-force Construction, Den anda av generositet och vilja att ge till det allmännas bästa som lade grunden till att vi här långt upp i norr kan ha en av världens främsta samlingar av modern konst ser ut att vara återuppväckt! Det stöd museet fått från olika håll under året publik, sponsorer, donatorer är det yttersta beviset för att Moderna Museet möter de höga förväntningar som rätteligen också ställs på detta, ett av världens mest ansedda moderna museer. Ett varmt tack för ert stöd och sist, men som bekant inte minst, till dem som realiserade detta makalösa år: konstnärerna och museets fenomenala, alldeles fantastiska personal! Tack! Stockholm i februari 2009 Lars Nittve Överintendent

10 2. RESULTATREDOVISNING 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL Denna årsredovisning har en annorlunda disposition jämfört med de närmast föregående åren. Detta beror på att regeringen har beslutat att de tidigare tre verksamhetsgrenarna Bevarande, Förmedling och Kunskapsuppbyggnad ska ersättas av en verksamhetsgren Museiverksamhet. Även målen och återrapporteringskraven har ändrats och blivit färre och mindre detaljerade. Moderna Museet har anpassat dispositionen efter återrapporteringskraven i 2008 års regleringsbrev. Dock innehåller årets resultatredovisning i de flesta fall information som också har redovisats föregående år. Detta gäller särskilt beträffande de olika tabellerna. Trots ändrad struktur går det alltså att göra jämförelser med tidigare år. Museets övergripande verksamhetsmål är Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Modernas Museets verksamhet Ett barnperspektiv ska integreras i Moderna Museets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Moderna Museets verksamhet. Moderna Museet ska redovisa måluppfyllelse samt analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. De övergripande verksamhetsmålen genomsyrar hela verksamheten och kommer till uttryck på en rad olika sätt och måluppfyllelsen redovisas på flera olika ställen i resultatredovisningen. Eftersom de övergripande målen är att integrera olika perspektiv i verksamheten har någon särskild redovisning av dessa mål inte gjorts, utan det framgår vid redovisningen av de olika museiverksamhetsmålen på vilka sätt och i vilken utsträckning de övergripande målen har uppfyllts. Avsnitten för de olika målen har en likartad disposition som förgående år. Varje avsnitt innehåller en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen angiven på en fyrgradig skala: helt uppfyllt, i huvudsak uppfyllt, delvis uppfyllt och inte uppfyllt. Därefter följer en verksamhetsöversikt som mer detaljerat beskriver årets verksamhet såväl kvalitativt som kvantitativt. De metoder som används för att mäta t.ex. antal konstverk av olika slag, antal besökande både på museet och på hemsidan och bevakning i massmedia redovisas i bilaga EKONOMI Ett år med osedvanligt höga kostnader och intäkter År 2008 präglades av Moderna Museets 50-årsjubileum. Utställningsverksamheten, inklusive katalogproduktionen, var mer än dubbelt så omfattande som ett normalår. De sammanlagda kostnaderna för utställningar och kataloger, exklusive kostnader för museets egen personal, uppgick till 30 mkr, vilket är ca 17 mkr mer än ett normalår.

11 Tabell 1. Resultatredovisning totala kostnader och intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag * TOTALA INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftskostnader TOTALA KOSTNADER *I årsredovisningen för 2007 redovisades Intäkter av bidrag med tkr. I detta belopp ingick de 5 mkr som regeringen under 2007 gav som engångsbidrag för inköp av konst till Det andra önskemuseet. Denna extraordinära post stör jämförelsen mellan åren och har därför inte tagits med i årets redovisning. Som framgår av tabell 1 ovan har museets totala kostnader ökat med 14,4 mkr (9,1 %) under 2008 jämfört med Kostnadsökningen är, förutom effekten av avtalsenliga löne- och hyresökningar, helt hänförlig till utställnings- och katalogproduktionen. Intäkterna har ökat med 15,2 mkr (9,6 %) under 2008 jämfört med Intäkter av anslag har ökat med 7,2 mkr, vilket beror på att tidigare anslagssparande har ianspråktagits (2,7 mkr), att inköp av konst för anslagsmedel tillfälligt har minskats (2,5 mkr) samt att anslaget har ökats (1,0 mkr). Avgiftsintäkter har sammantaget ökat med 9,3 mkr. De största posterna är ökade entréintäkter (3,2 mkr), ökade sponsringsintäkter (2,3 mkr), höjda ersättningar för turnering av museets utställningar till utländska museer (2,5 mkr) samt stöd från Moderna Museets Vänner (1,0 mkr). Intäkterna av bidrag har minskat med 1,4 mkr. Denna minskning är en kombination av minskade bidrag för Accessprojektet och ökade bidrag för bl.a. museets historieprojekt. Redovisningsmässigt är intäkterna från bidrag lika stora som kostnaderna. Det sammantagna resultatet för 2008 blev att museet, tack vare de osedvanligt höga avgifts- och bidragsintäkterna och genom att använda större delen av tidigare års anslagssparande, kunde finansiera de osedvanligt höga kostnaderna som årets omfattande utställningsverksamhet innebar Det andra önskemuseet blev en framgång Till och med den 31 december 2008 hade museet tagit emot sammanlagt drygt 37 mkr i bidrag till Det andra önskemuseet, varav drygt 32 mkr från privata donatorer och 5 mkr i engångsbidrag från regeringen. Detta har möjliggjort inköp av flera nyckelverk av kvinnliga konstnärer, primärt verksamma under 1900-talets första hälft. Under 2008 förvärvades två särskilt betydande verk av Mary Kelly och Lioubov Popova. Till och med den 31 december 2008 hade inköp för sammanlagt ca 30 mkr genomförts. Därutöver har tre konstverk donerats till ett värde av 1,4 mkr. Bakgrunden och inköpen till Det andra önskemuseet beskrivs närmare i avsnitt (s. 27) Rekordstora gåvor och donationer Jubileumsåret innebar också att museet fick ta emot utöver till Det andra önskemuseet extraordinära gåvor och donationer för inköp till samlingen, eller verk till densamma. Konstverk till ett värde av sammanlagt 100 mkr förvärvades på så vis till samlingen Samtliga förvärv redovisas i bilaga 1.

12 2.2.4 Moderna Museet Malmö År 2008 blev ett märkesår också för att det blev året då staten, Malmö stad och Region Skåne träffade en överenskommelse om ett unikt samarbete för att kunna etablera Moderna Museet i Malmö. Verksamheten som bedrivs inom ramen för den statliga myndigheten Moderna Museet skall hålla samma höga internationella klass som denna. Hösten 2008 beviljade regeringen ett särskilt bidrag på 3 mkr för att museet ska kunna etablera och påbörja verksamheten i Malmö. Rekryteringen av personal har inletts, en chef har utsetts och ombyggnadsprojektet har påbörjats. Allt med sikte på att Moderna Museet ska kunna öppna i Malmö under hösten Accessprojektet Accessprojektet, som var en särskild sysselsättningssatsning för kultursektorn varigenom Kulturrådet fördelat bidrag till olika kulturinstitutioner i hela landet fr.o.m. 2006, gav museet en tillfällig personalförstärkning på 24 personer under delar av 2006, hela 2007 och delar av Härigenom har museet fått en mycket välkommen möjlighet att ordna, vårda, dokumentera, registrera och fotografera stora delar av museets samling, arkiv och bibliotek. Satsningen omfattade också en ökad tillgänglighet till de nyregistrerade verken i museets konstdatabas och på hemsidan. En begränsad förlängning 2009 har beviljats i januari Resultaten av de olika Accessinsatserna kommer att slutredovisas till Kulturrådet senast i augusti Höga lokal- och bevakningskostnader Moderna Museet har en exceptionellt hög hyra. I föregående årsredovisningar har beskrivits hur Moderna Museets lokalkostnadsandel är mer än tre gånger så hög som genomsnittet för hela statsförvaltningen. Under 2008 uppgick kostnaderna för hyror, andra nödvändiga kostnader för fastighetsbunden utrustning och inredning, lokalvård och bevakning till knappt 60 % av statsanslaget. Konsekvensen av att Moderna Museet har så höga fasta kostnader för lokaler och bevakning är att utrymmet för personal och de direkt verksamhetsknutna kostnaderna blir mycket begränsat. För att klara sin verksamhet måste museet uppnå mycket höga intjänandekrav. Statsanslaget räcker knappt till att täcka enbart de fasta kostnaderna. Något mer än hela den rörliga delen av budgeten måste täckas av egengenererade intäkter. Med tanke på osäkerheten i de flesta inkomstkällorna (entréintäkter, sponsorer, butik etc.) blir det nödvändigt för museet att kunna bygga upp och disponera ett större anslagssparande som buffert mellan ekonomiskt goda och dåliga år. 10

13 2.3 SAMLINGENS BEVARANDE Mål Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. Återrapportering Moderna Museet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten Måluppfyllelse De tekniska förutsättningarna för samlingens långsiktiga bevarande är goda. Arbetet med att vårda samt registrera och dokumentera samlingen digitalt har fortgått under 2008 och har gett betydande resultat tack vare de extra resurser som Accessprojektet har inneburit. Den sammanfattande bedömningen är att målet helt har uppfyllts under året Verksamhetsöversikt Moderna Museet har en mycket fin samling och 2000-talskonst. Den anses vara en av Europas främsta och har under 2008, museets Jubileumsår, berikats med många högintressanta nyförvärv se vidare avsnitt 2.6 (s. 25). Samlingen växte med 91 konstverk 2008 och vid årets slut var konstverk registrerade i museets konstdatabas vartill kommer omkring oregistrerade fotografiska verk. Totalt uppgick samlingen till konstverk. Tabell 2. Antal föremål i samlingen Antal föremål Måleri, skulptur och installation Teckning och grafik Fotografi Rörlig bild (Film och video) Övrigt Totalt registrerade i konstdatabasen Fotografi Samlingens totala omfång I tabellen Antal föremål i samlingen redovisas verk klassificerade som måleri, skulptur, installation, teckning, grafik, fotografi och rörlig bild (rörlig bild klassificerades tidigare som film och video). Samtliga verk är digitalt registrerade i konstdatabasen 2 I kategorin övrigt ingår verk klassificerade som affisch, annat, artist s books, auktoriserat dokument, ej klassificerat och konst på papper i konstdatabasen. Att antalet verk inom kategorin är färre än tidigare årsredovisning beror på att t.ex. verk klassificerade som ej klassificerat har fått en klassificering under 2008 och därför ingår i en annan kategori. 3 En kvalificerad uppskattning av antalet oregistrerade fotografiska verk som ingår i samlingen. I arbetet med att bevara denna stora konstsamling ingår dels att säkra rätt klimat i byggnaden där konst visas och förvaras, dels direkta konserverings- och underhållsarbeten på enskilda konstverk. 11

14 Konserveringsarbeten och förebyggande vård Samarbetet med Statens Fastighetsverk för att klimatanläggningarna ska fungera för utställningsrummen, magasinen, konserveringsatejéerna har varit fortsatt tillfredsställande. Förutom löpande underhåll på uteskulpturerna har ett större arbete lagts ned på Alexander Calders De fyra elementen där den del som är elden har arbetats om så att det inte är någon risk att vingarna tar fatt i luften. Större konserveringsarbeten har även lagts ner på Elli Hembergs Husgavel och Liga Pangs Cat Woman. Depositioner och utlån: Arbetet med depositioner har varit något mindre under året. Tillståndsrapporter har gjorts för 79 konstverk och 47 av dessa har konserverats. Det löpande konserveringsarbetet har ändrats så att det genomförs vid behov hos depositionsmottagaren. Inför varje utlån har en besiktningsrapport utförts för varje konstverk. Denna medföljer sedan verket till utställningsplatsen. Detta föregås alltid av restaureringar och av konservering vid behov. Större konserveringar inför utlån har varit Niki de Saint Phalles King Kong och Eva Löfdahls Utan titel. Utställningar: Under Jubileumsåret 2008 koncentrerades arbetet på utställningsverksamheten. Tillståndsrapporter för varje enskilt verk har upprättats vid ankomst och efter utställningens slut. Speciella insatser gjordes i samband med utställningarna Andy Warhol Andra röster, andra rum och Max Ernst Dröm och revolution. Även Eklips och Tid & Plats: Rio de Janeiro, Milano Turin och Los Angeles, liksom för utställningsserierna Den 1:a på Moderna och Moderna Museet Nu. Konstnärsintervjuer: Under året har sex konstnärsintervjuer gjorts med konstnärerna Joseph Kosuth, Mike Nelson, Felix Gmelin, Magnus Bärtås, Peter Geschwind och Keith Sonnier. Metadata från intervjuerna har sedan registrerats i databasen International Network for the Conservation of Contemporary Arts (INCCA). Nyförvärv: Alla 91 nyförvärv (inköp och donationer) har gåtts igenom i konservatorsateljén. Material, teknik och måttuppgifter samt komponenter har dokumenterats och registrerats i konstdatabasen. Tillståndsrapport har införts i konservatorernas särskilda databas och nödvändiga konserveringsåtgärder har utförts. Exempel på nyförvärv under året är Ann Böttcher: Ryamatta, Sverige, Felix Gmelin: Tools and Grammar 2:5, Cy Twombly: Roman Notes, Pablo Picasso: Tête de femme, David Douglas Duncan: Ett porträtt av ett porträtt. Tre större konserveringsprojekt med Accessbidrag har avslutats under året: Pontus Hulténs donation Arbetet med de sista verken ur donationen har blivit dokumenterade och konserverade. Registrering i konstdatabasen samt konserveringens databas har utförts. Grafik- och teckningsmagasinet Utformandet av en vårdplan har fortsatt. Det nya förvaringssystemet har tagits i bruk för att under kommande år fullt ut ersätta det gamla. Direktpositivsamlingen Dokumentation och akut konservering har genomförts. Ändamålsenlig förvaring av de ca 400 föremålen har införskaffats. 12

15 2.4 TILLGÄNGLIGHET TILL SAMLINGEN Mål Ökad tillgänglighet för samlingarna. Återrapportering Moderna Museet ska redovisa: måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök Måluppfyllelse Moderna Museet arbetar fortgående med att öka tillgängligheten till samlingen, dels genom att presentera samlingen på ett intresseväckande och kunskapsgivande sätt, dels genom att på olika vis nå ut till såväl återbesökare som en ny publik. Ett brett utbud av visningar, workshops, program och kurser syftar till att förbättra tillgängligheten för olika kategorier besökare. Till detta kan läggas den museala grundverksamheten med samlingspresentation, depositioner och utlån av konstverk till många andra orter i landet och utomlands. I det följande redovisas ett antal aktiviteter för att öka tillgängligheten, sammanfattningsvis: Pontus Hulténs visningsmagasin har invigts. Detta möjliggör ett helt nytt sätt att tillgängliggöra samlingen magasinet bygger på interaktivitet och möjliggör fördjupning på ett banbrytande vis. Närmare barn och unga har deltagit i program, visningar och workshops riktade till den unga publiken, vilket är en stor ökning från år Tre Zon Moderna-projekt har genomförts med gymnasielever, vilket är en ökning med 50 %. Omkring 400 lärare från hela landet har deltagit i fortbildning på museet och ett helt nytt bildpaket har tagits fram som lärare ska kunna använda i sin undervisning även dessa insatser innebär en ökning i förhållande till föregående år. En helt ny folder Lättläst om samlingen, har tagits fram, för att underlätta för en bredare publik att tillgodogöra sig samlingen. Flera olika kurser, workshops och visningsserier har ordnats för besökare med olika funktionshinder såsom synsvaga, elever med neurologiska skador, personer med hörselnedsättning och skolbarn med kognitiva funktionshinder även dessa insatser har ökat jämfört med föregående år. Antalet besökare har ökat med drygt 10 %. Med besökare blev Moderna Museet det mest besökta konstmuseet i Sverige Den sammanfattande bedömningen är att målet helt har uppfyllts under året. 13

16 2.4.2 Verksamhetsöversikt Samlingens tillgänglighet Samlingsprestentationen Samlingen hängdes helt om inför Jubileumsåret, med den omvända kronologin kvar som en grundläggande princip för installationen. Vissa kompletteringar har senare gjorts i några av salarna. Några omhängningar påkallade av utlån och utställningar har också genomförts under året. Det stora rummet i blocket Samtid på temat samhällsmodeller har fått ett avgörande tillskott genom att Andrea Zittels A-Z Mobile Compartment Units (2003/2008) har kommit på plats. Verket, som ursprungligen gjordes i en turnerande version för en utställningsbuss under museets exilperiod ( ), har producerats inom museet under överinseende av konstnären och är nu slutgiltigt införlivat i samlingen. I det s.k. Richter-rummet har andra måleriska sammanhang uppstått då Bach-sviten lånats ut för en Gerhard Richter-retrospektiv. Tonvikten har lagts vid samtida svenska målare som Kristina Jansson, Erik Jeor och Karin Mamma Andersson i sällskap med Nigel Cook samt keramiska skulpturer av Klara Kristalova. I Videopassagen har programmet växlat, och även i det rum där måleri som handling varit temat. Här har tillfälliga utställningar visats, och sedan återgått till grundtanken: videoverk av bl.a. Bruce Nauman och Chris Burden samt fotografibaserade verk av Susan Hiller och Carolee Schneeman, grupperade kring Paul McCarthys ikoniska verk Ketchup Sandwich. I mittblocket, med underrubrik Framtid, har rummen varit i stort sett intakta, med tillägget att den remarkabla donationen av Picassos Tête de femme och den fotografiska sviten av David Douglas Duncan, Ett porträtt av ett porträtt (i urval) har hängts i nära anslutning till konstverk av Dorothea Tanning och Jean Fautrier. I den äldsta delen, betecknad Ny tid, har det stora rummet installerats på nytt: stor vikt har lagts vid Duchamp, Brancusis Le nouveau-né II har placerats centralt, Alexander Calders The white frame har lyfts fram vid sidan av ryska konkretister, bl.a. Malevitj och Alexandra Exter. Visningsmagasinet Färdigställandet och öppnandet av Visningsmagasinet var en av Jubileumsårets stora höjdpunkter. Visningsmagasinet är ett lagerrum för konst i två våningar. Magasinet är öppet för publik, och här visas delar av Pontus Hulténs samling tillsammans med andra donationer. En specialritad maskin transporterar konstverken från sin magasinsplats på det övre planet i lokalen ned till publiken, med hjälp av ett datorverktyg som styrs av en museivärd eller annan personal. Visningsmagasinet innehåller också ett referensbibliotek med studieplatser och är öppet för forskare efter överenskommelse och för museets besökare vissa timmar dagligen. Pontus Hulténs historiska donation har således fått den inramning som är hans gärning värdig, hans idéer kring konstmuseet som en dynamisk mötesplats kommer här till uttryck. Arkitekten Renzo Piano har utformat ett rum i hjärtat av museet som ger besökarna nya möjligheter att möta konsten, här finns ramverket för närstudier, samtal och fördjupningar av allehanda slag. 14

17 Depositioner Under 2008 var konstverk ur samlingen deponerade och antalet har således minskat något från Det är en trend när det gäller deponerade verk i Stockholm såväl som i övriga landet. Myndigheter upphör med sin verksamhet eller byter adresser, ofta till kontorsmiljöer med fler glasade ytor. Tabell 3. Depositioner Totalt Område Måleri Skulptur Grafik Teckning Övrigt Stockholm Övriga Sverige Utland Totalt Många av låntagarna återfinns i området runt Stockholm där konstverk är deponerade, vilket till stor del en följd av omfattande depositionsverksamhet hos departementen och andra statliga myndigheter. I övriga landet är spridningen stor, med nästan lika stor andel måleri som grafik, 354 verk respektive 356 verk. När det gäller svensk konst placerad runtom i världen är konstverken i huvudsak deponerade på svenska ambassader och konsulat. Utlån Under 2008 har antalet utlån legat på en relativt låg nivå i förhållande till tidigare år. Detta beror på att museet dels inte turnerat större samlingsutställningar, dels medvetet avslog utlån av verk som skulle ingå i museets 50-års hängning samt en ambition att begränsa arbetsinsatsen under det arbetsintensiva Jubileumsåret. Årligen ( ) inkommer ca 125 låneansökningar. Under 2008 behandlades 104 ansökningar om utlån under de kommande åren. För utställningar under 2008 lånades 209 konstverk ut till 68 institutioner i Sverige och utomlands, medan 86 institutioner fick avslag för 187 verk. Fördelningen av beviljade utlån framgår i tabell 4. Lån har beviljats till betydande monografiska och tematiska utställningar, bland andra Cézanne / Giacometti: Paths of Doubt, Louisiana Museum, Humlebæk, Thea Ekström, Länsmuseet, Halmstad och Västerås Konstmuseum, R E T R O ett svenskt romantiskt perspektiv, Kalmar Konstmuseum; Andy Warhol Other Voices Other Rooms, Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio och Southbank Center, London; Rolf de Maré, Dansmuseet, Stockholm; Giuseppe Penone, MAMBO, Bologna; Marcel Duchamp: A Work that is not a Work of Art, Museo de Arte Moderna, São Paulo och Fundación Proa, Buenos Aires. Det nyinköpta verket Pillar av Louise Bourgeois lånades fortsatt ut till Centre Pompidou, Paris, Guggenheim Museum, New York och MOCA, Los Angeles, för att efter visning våren 2009 i Hirshhorn Museum, Washington äntligen kunna visas i Moderna Museets samling. Samtliga beviljade utlån finns förtecknade i bilaga 2. Tabell 4. Utlån Låntagare Konstverk Område Stockholm Övriga Sverige Utland Totalt Avslag

18 Diagram 1. Fördelning av lånande institutioner % Utland Stockholm Övr Sverige 50% 21% Diagram 2. Fördelning av utlånade konstverk % Utland Stockholm Övr Sverige 56% 20% Visningar För att göra samlingen och utställningarna mer tillgängliga har de avgiftsfria visningarna utökats. Varje vecka ordnas flera offentliga (kostnadsfria och ej bokningsbara) visningar för vuxna och för barn. Totalt har 219 st offentliga visningar genomförts under året, varav 32 på engelska. Nytt för året var de offentliga visningarna av Pontus Hulténs visningsmagasin en gång i veckan alltsedan öppningen i början av maj. Moderna Museet genomför även andra typer av kostnadsfria visningar, t.ex. babyvisningar, visningar för synsvaga och visningar med teckentolk. Offentliga visningar för barn ges i samband med Familjesöndag och lovprogram. 87 st visningar har gjorts i samband med Familjesöndag och 62 st i samband med lovprogram. Antalet bokade avgiftsbelagda visningar av museets samling och tillfälliga utställningar har totalt varit 891 st. Av dessa var 501 st för förskolor och skolor och 390 för vuxna (inkl. Hylanders våning). I samband med särskilda besök från Sverige och utlandet samt studiebesök från högskolor och universitet genomfördes därutöver ett antal visningar av museets intendenter. 16

19 Tabell 5. Visningar Offentliga visningar Bokade visningar, vuxna Skolvisningar Förskolor Konstskola/kurs Familjesöndag Studiedagar Lovprogram för barn Visning Hylanders våning Företagsprogram Totalt Audioguiden Audioguiden fortsätter att vara ett populärt pedagogiskt verktyg för både svenska och utländska besökare. Genom sponsoravtal har museet även 2008 kunnat erbjuda besökarna gratis Audioguide. Den nya handenhet som introducerades 2007 har under året uppdaterats ett antal gånger både vad det gäller hårdvara och mjukvara. En grundaudioguide finns på svenska, engelska, tyska och franska. En konstnärsaudioguide, med konstnärskommentarer, och en familjeaudioguide för yngre besökare finns på svenska. En ny hörselslinga har även införskaffats till Audioguiden Den unga publiken Familjesöndag museets öppna programverksamhet för barn som äger rum varje söndag året runt fortsätter att dra en stor och trogen publik deltagare räknades in under Lovprogrammen är en annan mycket uppskattad kostnadsfri verksamhet för barn. Varje skollov arrangeras visning av aktuell utställning och verkstad deltog i årets lovprogram. Bara jullovet 2008 hade 832 deltagare i visning och verkstad. Förskolan och skolan, årskurs 0 6, kan boka visning och verkstadsprogram för en hel klass. 106 st visning och verkstadsprogram har bokats av förskoleklasser. Särskilda kurser arrangeras i Verkstan för barn och tonåringar, under året gavs 9 kurser med 10 deltagare i varje kurs, vid 85 tillfällen. För högstadiet och gymnasiet har de 2,5 timmar långa workshops som etablerades 2007 fortsatt och ökat markant. I samband med Andy Warhol Andra Röster, andra rum hölls workshops där man arbetade med frågor kring kommersialism, tid och rum, färg och form. Till utställningen Max Ernst Dröm och revolution erbjöds en surrealistisk workshop där eleverna fick möjlighet att iscensätta slumpmässiga situationer med hjälp av dadaistiska instruktioner. 607 elever, fördelade på 30 workshops, deltog i denna workshop. Ett antal workshops har också hållits med verk ur samlingen som utgångspunkt. Exempelvis har elever arbetat med surrealistiska och dadaistiska verk och skapat ljudpoesi utifrån Tristan Tzaras recept. Totalt har 64 st workshops genomförts med sammanlagt elever. I de sammanlagt 935 skolvisningarna har närmare elever deltagit. Totalt har närmare barn och unga deltagit i de aktiviteter som är riktade till den unga publiken en stor ökning i förhållande till år

20 Zon Moderna Zon Moderna vänder sig direkt till gymnasieskolan där eleven och konstnären, samhället och konsten kopplas samman. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och under året har Zon Moderna presenterats nationellt såväl som internationellt. Zon Moderna har även en efterföljare på 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanasawa, Japan. Inom ramen för Zon Moderna har tre projekt under ledning av tre konstnärer genomförts under året. Det första projektet knöt an till Tid & Plats: Rio de Janeiro , under ledning av Laercio Redondo. Arbetet resulterade i en kollektiv mobil skulptur, en vagn inpirerad av Rios slumområden, las favelas. Det andra projektet utgick från Andy Warhol Andra röster, andra rum med Åsa Cederqvist som konstnärlig ledare. Tillsammans med museets fotografer och tekniker genomförde eleverna en filmproduktion, iscensatt i ett silverfolierat Zon Moderna. Höstens projekt utgick från Tid & Plats: Los Angeles med Matti Kallioinen som konstnärligt ansvarig. Zon Moderna byggdes om till en suggestiv installation av ljus, ljud och film med en pneumatisk skulptur i centrum, inspirerat av L A:s undergroundscen. Varje projekt har redovisats i form av en utställning. Under 2008 inleddes ett samarbete med Kungliga Konsthögskolan där Zon Moderna-elever erbjuds besöka skolans studenter i deras ateljéer och verkstäder. Syftet är breddad rekrytering och mångfald på Konsthögskolan. Totalt har 65 gymnasieelever deltagit i Zon Moderna-projekten. Skolan, lärarna och övrig pedagogisk verksamhet För att nå den unga publiken utgör visningarna av utställningar och samling samt verksamheten i Verkstan och i Zon Moderna grundfundamenten. Till detta kan läggas direkt riktade åtgärder mot lärare för att de i sin tur ska kunna ge sina elever en insikt och ett intresse för den moderna och samtida konsten. Moderna Museet producerar därför lärarhandlingar till ett urval utställningar och har under Jubileumsåret också framställt ett nytt pedagogiskt paket: 50 högupplösta bilder av verk ur samlingen med texter, färdiga att använda i undervisningen. Till detta kan läggas de alltid fulltecknade lärarkvällarna, då en aktuell utställning presenteras under året arrangerades tre lärarkvällar för cirka 300 lärare. I samarbete med Nationalmuseum genomfördes en två dagars kostnadsfri fortbildningskurs för lärare i olika skolformer och ämnen. Ett hundratal lärare från hela Sverige fick ta del av hur båda museernas samlingar kan fungera som inspiration och kunskapskälla i skolarbetet. Totalt har antalet deltagande lärare ökat något i förhållande till år Åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade Moderna Museet definierar begreppet tillgänglighet i såväl fysiska som intellektuella termer. Målet är att tillgänglighetsarbetet ska vara en naturlig del av museets arbete och verksamhet med generella lösningar och integrerade insatser. Ett antal offentliga visningar för besökare med funktionshinder har genomförts: för synsvaga vid nio tillfällen, för personer i gruppboende vid nio tillfällen, med teckentolk för personer med hörselnedsättning vid åtta tillfällen. I samarbete med Jorielskolan, en skola för elever med neurologiska skador, har två heldagar med workshops genomförts i samband med Andy Warhol- och Max Ernst-utställningarna. En särskild kurs i samverkan med Lillholmsskolan har givits, skolbarn med kognitiva funktionshinder arbetade i Verkstan och gjorde en utställning tillsammans. 18

21 Antal besökare fördelat på olika kategorier Museet delar systematiskt och löpande under året ut enkäter till de besökare som löser en biljett i kassan. Målgruppen består av museets besökare över 14 år. Enkäten ställer frågor om besökarens ålder, kön, geografisk hemvist etc. men även frågor om vad de nyttjade av museets stora utbud samt synpunkter på dagens besök i synnerhet och museet i allmänhet. Året innan gjordes samma typ av enkätundersökningar istället under tre fastställda mätveckor. Den nya metoden är tänkt att ge ett än mer rättvisande resultat över året. Alla åldersgrupper besöker museet. Den positiva trenden med en blandad publik åldersmässigt håller i sig jämfört med tidigare perioder med entré (fram till 2001). Men den största gruppen besökare under 2008 är fortfarande vuxna yrkesarbetande år. Den andel av besökarna som främst har ökat är från Stockholms län och med utbildning på högskole- och universitetsnivå. Medelåldern bland besökarna är 45 år. Antalet bokade skolbesök har varit högt de senaste åren och ökat med 16 % under 2008 från 430 st till 500 st. Uppskattningsvis skolelever har, under ledning av sina lärare, besökt museet på egen hand. Som det ofta är i kultursammanhang överväger antalet kvinnliga besökare, men under 2008 ökade faktiskt antalet manliga besökare med 23 %. Bland utländska besökare är det däremot helt jämn könsfördelning. Under sommaren utgjorde de utländska besökarna över hälften av besöken. Men om man slår ut andelen svenska och utländska besökare över hela året blir andelen lägre än tidigare år 24 %. Andelen besökare med högre utbildning har ökat väsentligt efter det att den fria entrén togs bort, från 73 % år 2006 till 81 % år Andelen förvärvsarbetande har gått upp från drygt 50 % till 62 %, 11 % studerar och 17 % är pensionärer. Andelen besökare över 65 år har dock gått ned under året jämfört med de senaste åren. Detta år har de tillfälliga utställningarna varit det starkaste skälet till att besöka museet. 77 % angav det som avgörande eller av stor betydelse jämfört med samlingen som fick 48 %. Om vi ser enbart på de svenska besökarna så har 83 % tillfälliga utställningar som avgörande eller stor betydelse för besöket. Bland de utländska besökarna är det istället samlingen som avgör med 80 %. Ca 68 % går på museet för att tillbringa tid med familj och vänner. 70 % av besökarna tog del av samlingshängningen (95 % av de utländska besökarna och 62 % av de svenska). Andy Warhol Andra röster, andra rum var årets mest besökta utställning. Under sin utställningsperiod gick 93 % av besökarna på just den utställningen. Näst mest välbesökt var Max Ernst Dröm och revolution med 85 % och på tredje plats kommer Eklips Konst i en mörk tid med 67 % av besöket under sin utställningsperiod. Hälften av besökarna går även in i museets butik och 34 % besöker restaurangen. Av de senare är det främst de svenska besökarna. Längden på besöket har ökat för tredje året i rad och nu stannar 95 % av besökarna i mer än en timme (90 % år 2007 och 85 % år 2006). 52 % av besöken är två timmar eller längre. Det genomsnittliga besöket varar 113 min varav 86 minuter tillbringas i utställningarna. Museet fortsätter få oerhört positiva omdömen från besökarna; 93 % ger högsta eller näst högsta betyg. 1 % har en negativ helhetsbild av museet och sitt besök. De utställningar som uppskattas mest av årets besökare är i ordning Max Ernst Dröm och revolution, Andy Warhol Andra röster, andra rum och samlingen. Vad gäller den övriga verksamheten får även guidade visningar, museipersonalen och butiken högsta betyg. 19

22 Tabell 6. Totala antalet besökare fördelade på kön och ålder Fördelning män/kvinnor (%) 43/57 39/61 41/59 Vuxna över 25 år (%) Pensionärer (%) Ungdom år (%) Totalt (avrundat) c/o och övrigt i Sverige (avrundat) TOTALT I SVERIGE (avrundat) Tabell 7. Besökarnas geografiska ursprung, utbildning och tidigare besök Geografiskt ursprung % % % Storstockholm Övriga Sverige Utlandet Ej svar Högsta utbildning Universitet/högskola Gymnasium Grundskola Ingen uppgift Tidigare besök 1:a besöket någonsin :a besöket på 12 månader Besökt museet någon gång förut gånger per år gånger eller fler per år KUNSKAPSUTVECKLING Mål Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor. Återrapportering Moderna Museet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten Måluppfyllelse Museets resurser för att bedriva kunskapsuppbyggnad har alltid varit och är fortfarande begränsade. Samarbetet med universitet och högskolor är dock i tilltagande, liksom det internationella kunskapsutbytet med konstmuseer i andra länder. Forskningsprojektet om museets historia har kunnat avslutas under 2008 med stöd av Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse och Statens kulturråd. Konstdatabasen har, tack vare Accessprojekten, blivit till en allt större källa för kunskapssökning, en mängd verk 20

23 har registrerats och samlingen har gjorts än mer tillgänglig för internt och externt bruk. Pontus Hulténs visningsmagasin har därutöver bidragit med ett helt nytt verktyg för kunskapsinhämtning för såväl besökarna, forskarna som personalen. Den sammanfattande bedömningen är att målet delvis har uppfyllts, men att museet skulle behöva ökade resurser för att tillvarata den potential som finns både i samlingen och i personalens kompetens Verksamhetsöversikt Kunskapsstrategier Vid årsskiftet 2007/2008 utarbetade Moderna Museet på uppdrag av regeringen nya kunskapsstrategier för sitt verksamhetsområde. Museets kunskapsstrategiska mål är att intensifiera och vidareutveckla positionen som ledande institution inom och 2000-talskonsten i Sverige och norra Europa. För att tillgodose behoven av forskning och kvalificerat utvecklingsarbete inom den moderna och samtida konsten avser museet att konkretisera målen enligt tre handlingslinjer: Ett fortsatt kunskapsutbyte i seminarieform där museets samling och utställningar utgör den naturliga grunden Ett samarbete med två likvärdiga internationella museiparter för ömsesidig kunskapsutveckling Ett djupgående genusorienterat projekt med utgångspunkt i museets satsning Det andra önskemuseet. Tabell 8. Prestation inom Kunskapsuppbyggnad Föredrag vid seminarier, konferenser och liknande Kataloger och övrig bokproduktion Uppdrag i forskningsråd och liknande Redaktionella uppdrag i tidskrifter Forskarbesök vid museet (antal besök) Arrangerade seminarier Handledning av studerande på universitetsnivå Kataloger och böcker Moderna Museet har en omfattande utgivning av utställningskataloger och böcker. Samarbetet med Steidl förlag i Göttingen medför att museets kataloger får en stor internationell spridning. Till varje stor utställning har en katalog utgivits, med texter av ansvarig intendent, kompletterade med essäer av inbjudna skribenter. Den stora satsningen har varit Historieboken. Om Moderna Museet , resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt. Resultatet har blivit en omfattande publikation, en antologi som kommer att ligga till grund för fortsatt forskning när museernas roll och konsthistorien under främst 1900-talet skärskådas. Tolv skribenter, externa forskare och museets egna intendenter, har bidragit med texter om Moderna Museet ur olika synvinklar. Materialet är strukturerat i tre delar: Moderna Museets historia, Moderna Museets verksamhet och Moderna Museet i ett internationellt perspektiv. Därutöver innehåller boken ett rikt bildmaterial och en konstnärlig intervention av Neil Cummings och Marysia Lewandowska. I bilaga 4 förtecknas museets hela katalog- och bokutgivning för

24 Pontus Hulténs samling Pontus Hulténs donation av konst, arkiv och bibliotek har i princip uppordnats klart, med undantag av biblioteket som kvarstår. Tack vare Accessprojektet var konsten färdigregistrerad, konserveringsinsatserna gjorda och arkivet uppordnat i tid till öppningen av Pontus Hulténs visningsmagasin Konstdatabasen/Sök i Samlingen/Bildrättigheter Digitaliseringen av samlingen och det utställningsdokumentära bildmaterialet har, tack vare Accessprojekten, tagit ännu ett stort kliv framåt och gjort samlingen mer tillgänglig både för externt och för internt bruk. I slutet av 2007 var verk registrerade i databasen och vid utgången av 2008, verk. På grund av att verk som består av flera komponenter som portfolios, artist s books, skissböcker etc., sedan hösten 2008 registreras som överordnade verk med underordnade virtuella föremål, har antalet verk i kategorierna artist s books, fotografi, grafik, konst på papper och teckning minskat med nummer. Inklusive de virtuella föremålen omfattade samlingen verk vid utgången av Tabell 9. Antal verk registrerade i konstdatabasen Teknik/klassificering TOTALT Affisch Annat (trycksaker t.ex.) Artist s Books Auktoriserat dokument Fotografi Grafik Konst på papper Måleri Rörlig bild Rörlig bild - film Rörlig bild - filminstallation Rörlig bild - video Rörlig bild - videoinstallation Teckning Tredimensionellt verk Tredimensionellt verk 1 - Installation Tredimensionellt verk 1 - Skulptur Ej klassificerat verk Totalt registrerade i konstdatabasen Antal registrerade konstverk med bild Utställningsdokumentära bilder Klassificeringar som har utgått under Nya Klassificeringskategorier: installation och skulptur verk i kategorin ej klassificerade verk, har klassificerats och ingår i andra kategorier 3 Antal registrerade konstverk med bild inkluderar även virtuella föremål (se text ovan). Verket kan ha registrerats tidigare och bilden lagts till under På grund av ett misstag i förra årsredovisningen redovisades enbart statistik av utställningsdokumentära bilder från 2006 och framåt (arbete som ingick i Accessprojektet). Kolumnen har kompletterats med siffror i efterhand Museet bedriver sedan 2005 ett omfattande projekt för att tillgängliggöra konstdatabasen på hemsidan. Under åren kunde museet med bidrag från Accessprojektet utöka resurserna för Sök i Samlingen. Tack vare denna personalförstärkning har antalet sökbara verk i Sök i Samlingen mer än fördubblats från st år 2005 till st och antalet konstverk med bild ökat från st år 2005 till st. 22

25 Tabell 10. Antal sökbara verk i Sök i Samlingen Teknik/klassificering Antal verk varav m bild Antal verk varav m bild Antal verk varav m bild Blandteknik Affisch Annat (trycksaker t.ex.) Artist s Books Auktoriserat dokument Fotografi Grafik Installation Konst på papper Måleri Rörlig bild Skulptur Teckning Tredimensionellt verk Totalt i SIS Tredimensionellt verk har utgått som klassificeringskategori i konstdatabasen och ersatts med skulptur och installation För att kunna visa bilder i Sök i Samlingen till verk av konstnärer som inte är anslutna till BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) eller som avlidit för mer än 70 år sedan, måste tillstånd ansökas direkt från konstnären eller från annan bildrättsinnehavare. Av totalt konstnärer är bildrättigheterna vid utgången av 2008 klara för 82 % eller för konstnärer. Även detta arbete görs till största del med hjälp av extra Accessanställda Fotografibiblioteket Fotografibiblioteket har under året flyttat från Prästgården till hus 21, Sjökarteverket, på Skeppsholmen. Fr.o.m. mars april har arbetet huvudsakligen inriktats på flytten, vilken genomfördes under sommaren Höstens arbete har präglats av att återupprätta verksamheten inför öppnandet av biblioteket som är planerat till januari Under denna tid har även löpande arbete som katalogisering, förvärv, fjärrlån etc. bedrivits. Ärende Registrerade besökare 102 Läsesalslån Libris fjärrutlån 40 Libris fjärrinlån 4 Kopior till externa besökare 116 Löpande tidskrifter 92 Nya katalogposter i Libris 299 Uppdaterade poster i Libris Nya beståndsposter i Libris 532 Nya monografiska poster i Mikromarc 503 Nya periodikaposter i Mikromarc, huvudposter och häftesposter 616 Nyinlagda Video/Dvd 3 1 Begränsat öppethållande p.g.a. flytt 2 Förutom böcker som besökare själva hämtar i öppna hyllor 23

26 Samverkan med universitet och högskola Universitetens och högskolornas intresse för Moderna Museet är stort. Ett antal introduktioner för universitetsstuderande och doktorander har gjorts om samlingen, om utställningsverksamheten, om publikt och pedagogiskt arbete. Introduktioner och specialvisningar har bl.a. resulterat i uppsatsskrivande inom området. På forskarnivå har arbetet med att närstudera Moderna Museets egen historia resulterat i utgivningen av Historieboken. Moderna Museet Museets intendenter har bidragit till undervisningen på Kungliga Konsthögskolan, Konstfack, Södertörns Högskola samt universiteten i Stockholm och Uppsala. I seminarieform har flera utbyten möjliggjorts: tillsammans med International Artists Studio Program in Sweden (IASPIS) har en offentlig diskussion om konstnärlig forskning och praktik hållits, i samarbete med bl.a. Stockholms Universitet genomfördes tvådagarsseminariet Feminisms, historiography and curatorial practices och i samband med utgivningen av Historieboken arrangerades ett stort seminarium med deltagare från ett antal internationella lärosäten Symposier, seminarier och konferenser Moderna Museet arrangerar symposier, seminarier och konferenser i syfte att öka kunskapsutbytet inom området. I samverkan med bl.a. universitet och högskola fördjupas verksamheten ytterligare i detta avseende (se ovan). Därutöver deltar museets personal i ett kontinuerligt kunskapsutbyte vid symposier, vetenskapliga seminarier och föreläsningar inom och utom landet. Inom nätverk som CIMAM (International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art), IKT (International Association of Curators of Contemporary Art), IIC (The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works), INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art), ICROM (Center for Renovation and Maintenance), NKF (Nordiska Konservatorsförbundet), Engage (The National Association for Gallery Education) m.fl. nätverk har medarbetarna deltagit i seminarier och bidragit med föreläsningar inom sina respektive specialistområden. Museet anordnar kontinuerligt kurser för personal från andra museer i olika frågor, under året hölls en fulltecknad kurs för hantering, packning och transport av konstföremål. Tillsammans med nätverket för konst och publikfrågor (förutom Moderna Museet ingår Nationalmuseum, Riksutställningar, Statens konstråd, Västra Götalandsregionen och Region Skåne) arrangerades ett välbesökt nordiskt seminarium om forskning kring konst- och publikfrågor. Med utgångspunkt från projektet Det andra önskemuseet arrangerade museet det första publika seminariet i en serie om flera under rubriken Ljuset på Det andra önskemuseet, med fokus på Dorothea Tannings konstnärskap. De publika seminarierna är en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt, delvis finansierat av Kulturrådet som också omfattar mer forskningsinriktade symposier samt texter. 24

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson 2005-10-24 Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

ARTIST IN MY RESIDENCE

ARTIST IN MY RESIDENCE ARTIST IN MY RESIDENCE Rekrytering av konstnärer till deltagande i projekt ARTIST IN MY RESIDENCE Jag heter Gisela Fleischer och är aktiv konstvetare, konstpedagog och konstnär. Under senare delen av sommaren

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

KURS: DIGITAL SYSTEMKAMERA, STEG 2. Start 25 februari eller 4 april, 3 tillfällen 18.00-20.30 För dig som behärskar den grundläggande

KURS: DIGITAL SYSTEMKAMERA, STEG 2. Start 25 februari eller 4 april, 3 tillfällen 18.00-20.30 För dig som behärskar den grundläggande KURS: DIGITAL SYSTEMKAMERA, STEG 1. Start 22 februari eller 7 april, 3 tillfällen 18.00-20.30 Steg 1 ger dig kunskaper om exponering, ljusets påverkan samt de viktigaste digitala funktionerna. Här får

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 KU0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och fritid A.2 Statistikområde Museer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg

Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg Emma Nilsson, Chef för personal- och utvecklingsfunktionen Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 1 Uppföljningsrapport av etappmål 2012 Denna uppföljningsrapport

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7 Kalmar konstmuseum DRÖMMEN OM SAMLINGEN Från 4/7 2015 Kalmar konstmuseum, plan 4 FÖRORD Med utställningen Drömmen om samlingen har vi skapat

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet

KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 30 juli 2012 KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet Sammanfattning av KSLA:s viktigaste synpunkter: Arbetet i Svenska artprojektet är

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Örebro årskurs 6 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Ämneslärarprogram. inriktning gymnasiet

Ämneslärarprogram. inriktning gymnasiet Ämneslärarprogram inriktning gymnasiet Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp). Du kan välja mellan dessa två

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

Prislista eller guide till prissättning. fördelar och nackdelar ur ett svenskt perspektiv

Prislista eller guide till prissättning. fördelar och nackdelar ur ett svenskt perspektiv Prislista eller guide till prissättning fördelar och nackdelar ur ett svenskt perspektiv Fotosekretariatet En nationell funktion för svensk kulturhistorisk fotografi Finns vid Nordiska museet i Stockholm

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Transnationellt utbyte Reggio Emilia

Transnationellt utbyte Reggio Emilia CREARE VIVERE Transnationellt utbyte Reggio Emilia Rapport från resa 16 20 mars 2014 Reflektioner från resan till Reggo Emilia med deltagare från Sunne kommun, Torsby kommun och Munkfors kommun genom EU-projektet

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Ross Tensta gymnasium. Gymnasiet med det lokala och globala i fokus

Ross Tensta gymnasium. Gymnasiet med det lokala och globala i fokus Ross Tensta gymnasium Gymnasiet med det lokala och globala i fokus På Ross Tensta gymnasium förbereder vi eleverna för en globaliserad värld som kännetecknas av förändring och utveckling. Detta sker genom

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Projektmaterial. Tillgänglig väg till högskola/universitet. Furuboda folkhögskola

Projektmaterial. Tillgänglig väg till högskola/universitet. Furuboda folkhögskola Projektmaterial Furuboda folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Sammanfattning....

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning)

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Följande tariff skall tillämpas för 6 i avtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Animal Spirits Årsredovisning 2015 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Hej, Animal Spirits årsredovisning sammanfattar i bild, text och siffror vårt verksamhetsår, 1 januari - 31 december 2015. Under året

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 ÅRET SOM GICK 2007 Aktiviteter: Sex styrelsemöten vara tre telefonmöten och 1 internat Deltagit i företagsläkarspecialistutbildningarna

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i FORMULÄR FÖR KONSTNÄRER.

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer