Stockholm den 4 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 4 april 2011"

Transkript

1 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering för beskattning av lån. Rubriceringen och numreringen nedan ansluter till den i promemorian förekommande men ett ytterligare avsnitt nr 7 har lagts till för att behandla vissa övriga kommentarer. Sammanfattning Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa dubbla system avseende förbjudna lån. Samfundet anser att om nya regler ska införas, så krävs en betydligt mer omfattande och förutsättningslös utredning och analys av såväl för- och nackdelar med sådana regler, som av utformning och konsekvenser. Detta innebär enligt Advokatsamfundets mening att betydande förändringar och klarlägganden måste företas. Skrivelsen innehåller omfattande och ingripande förändringar, vilka ofta berör mycket betydande belopp för de skattskyldiga. Tidigare tillåtna lån och säkerheter riskerar att efter en förändring bli beskattade. Bland annat som en följd härav får beskattningsåtgärderna mycket kännbara konsekvenser. Det är därför viktigt att de föreslagna övergångsreglerna förändras och utformas med omsorg för att ge skälig tid att hantera redan existerande lån och säkerheter. Advokatsamfundet avstyrker förslaget att utvidga reglerna till att alltid avse även lån från icke-koncernbolag. Samfundet tillstyrker dock förslaget att reglerna om förbjudna lån också ska omfatta ekonomiska föreningar och stiftelser i särskilda fall. Advokatsamfundet avstyrker vidare förslaget att reglerna om beskattning av lån även ska omfatta lån till delägare i handelsbolag. Anledningen till detta är att delägarens

2 2 mellanhavanden med handelsbolaget normalt torde ske i form av uttag över kapitalkontot och alltså inte utgör lån. Frågeställningen måste utredas och klarläggas ytterligare innan förändringar kan ske i lagstiftningen. De föreslagna undantagsreglerna bör enligt Advokatsamfundets mening förändras och vad avser synnerliga skäl anges att frågan är om exempel på fall där sådana skäl anses uppfyllda. Begränsningen till driftsmässigt samband avseende kommersiella lån bör enligt Advokatsamfundets mening tas bort. Advokatsamfundet har särskilt kommenterat ett antal frågor, vilka behandlas under olika rubriker i promemorian. Inträde i den förbjudna kretsen är en sådan fråga som Advokatsamfundet anser bör utredas och belysas ytterligare eftersom den enligt samfundet kan ge orättfärdigt negativa konsekvenser eller åtminstone skapa osäkerhet. En annan sådan fråga är vilka personer som berörs av de nya reglerna. Anledningen till denna frågeställning är att den krets som kommer att omfattas av de associationsrättsliga och skatterättsliga reglerna till följd av skillnader i de båda regelsystemen, inte är identiska utan avviker från varandra. Detta är enligt Advokatsamfundets mening olämpligt och kan förväntas skapa problem. Vidare anser Advokatsamfundet att anledningen till förändringen av terminologin från penninglån till lån bör utvecklas. Advokatsamfundet är av uppfattningen att principiellt bör samma terminologi finnas i de båda lagstiftningarna. Den svepande förklaringen att samma lån avses är inte tillräcklig, utan möjliga effekter av skillnader i begreppen mellan de båda lagstiftningarna bör belysas ytterligare. Slutligen bör enligt Advokatsamfundet konsekvenserna och innebörden av dispensinstitutet behandlas ytterligare. Med en lagändring kan dispensinstitutet förväntas få ökad betydelse och komma till användning än oftare. Advokatsamfundet anser därför att det inte är möjligt att avveckla dispensmöjligheten. Det bör vidare klargöras att dispens innebär att synnerliga skäl mot beskattning föreligger. 5.1 En ny reglering för beskattning av lån Förslaget innebär att sambandet mellan de associationsrättsliga regleringarna om förbjudna lån och de skatterättsliga reglerna om beskattning av lån slopas och att särskilda skatteregler införs. Skatteverket anför att det finns betydande målkonflikter och brister i effektiviteten mellan de associationsrättsliga och skatterättsliga regleringarna av lån och anför ett antal omständigheter till stöd för en särskild skattereglering. Skatteverket anför vidare att prövningen kompliceras av att denna ska ske enligt båda regelsystemen och att associationsrättsliga termer och uttryckssätt ska tolkas och läggas till grund för beskattningsåtgärder. Verket anför vidare att oklarheter i den associationsrättsliga regleringen får genomslag på beskattningen. Att överge sambandet mellan de båda systemen och i stället ha fristående skattebestämmelser är enligt Skatteverket ett sätt att komma tillrätta med de anförda problemen. Det skulle även innebära betydande förenklingar och underlätta framtida

3 3 förändringar. Skatteverket anser att detta är övervägande skäl för att helt slopa sambandet mellan det associationsrättsliga regelverket och de skatterättsliga bestämmelserna. Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget och anser tvärtom att det finns betydande fördelar med att behålla ett enhetligt system, vilket fortsatt omfattar både den associationsrättsliga och den skatterättsliga sidan av förbjudna lån. Detta innebär med naturlighet att en viss skatterättslig anpassning är nödvändig i inkomstskattelagen (1999:1229) - IL. Sådan anpassning skedde bl.a. i samband med att beskattning av lån från utländska juridiska personer infördes. Risken är enligt Advokatsamfundets mening, tvärtom mot vad Skatteverket anför, att ny lagstiftning i IL medför att nya erfarenheter måste dras och ny praxis utvecklas. Kopplingen till associationsrätten innebär tillgång till en lång tids mer omfattande praxis, samt till förarbeten och litteratur. Riskerna för olika bedömning av samma lånesituation, dvs. en associationsrättslig och en skatterättslig bedömning, är uppenbar vid användande av två olika system, men minimeras om det bara finns ett enhetligt system. Skatteverket föreslår i promemorian stora och betydande förändringar inom flera områden. Ett flertal av frågorna behandlas endast kortfattat och utan detaljerad analys av andra konsekvenser vid sidan av det rent skatterättsliga. Sådan utredning bör enligt Advokatsamfundet ske och utredningen bör ha ett bredare anslag. Advokatsamfundet ifrågasätter om det finns ett verkligt fortsatt behov av en skatterättslig reglering inom området, utöver vid lån från utländska juridiska personer. Den associationsrättsliga regleringen är i övrigt rimligen tillräcklig. Så anses vara fallet vad gäller bl.a. aktiebolag. Den rättsliga innebörden är att det som beskattas i grunden endast är dispositionsrätten till pengar inte ägandet. Denna förmån anses mer viktig att beskatta till sitt fulla belopp än vad gäller andra typer av förmåner, där endast själva nyttjandet beskattas. Skatteverket anför på s. 25 i promemorian genom lån som i realiteten är en permanent disposition utan beskattning. Advokatsamfundet anser att denna beskrivning av innebörden av lån är svår att förstå eftersom beskrivningen inte är vare sig juridiskt eller ekonomiskt korrekt. I villkoren för ett lån ingår den självklara beståndsdelen återbetalningsskyldighet till långivaren av lånat belopp. Härtill kommer normalt sett ett pris för lånet, dvs. ränta. Säkerhet kan, men behöver inte, ställas och amortering kan, men behöver inte, ske. Ingen av dessa omständigheter påverkar att frågan är om ett lån. Det avgörande är alltså återbetalningsskyldigheten. Beskattning ska självklart äga rum vid den tidpunkt då återbetalning inte ska ske, respektive om lånet avskrivs. Fråga är enligt Advokatsamfundets mening inte, på sätt Skatteverket gör gällande, om en förmögenhetsöverföring redan vid tidpunkten för lånet. Självklart krävs att marknadsmässiga villkor gäller för lånet.

4 4 5.2 Långivande subjekt Indirekta äganden I promemorian föreslås att om långivaren är ett aktiebolag ska lånebeloppet tas upp som intäkt hos låntagaren om denne direkt eller indirekt genom ett eller flera aktiebolag eller handelsbolag är delägare i det långivande aktiebolaget. Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget och anser att det inte föreligger behov av en lagändring. Det är lätt att godta Skatteverkets beskrivning av lån i situationer av 50/50- ägande. Steget från att beskatta endast lån från bolag inom samma koncern till, i praktiken, delägare som äger mer än en procent av bolagets aktiekapital (se den föreslagna undantagsbestämmelsen i 11 kap. 45b IL) är dock långt. Den föreslagna lagändringen får därför enligt Advokatsamfundet alltför omfattande konsekvenser. Det kan tilläggas att de flesta lånesituationer ändå torde träffas av övriga regler rörande beskattning av lån, på grund av att de avser lån till styrelseledamot eller VD, m.m. Handelsbolag I promemorian föreslås att lån som lämnas av svenska handelsbolag ska tas upp som intäkt hos låntagaren under vissa omständigheter. Regeln är avsedd att utgöra en stoppregel. Advokatsamfundet avstyrker införandet av en bestämmelse med denna innebörd. Enligt Advokatsamfundet bör reglerna utredas mer i detalj och omarbetas innan införandet. Det är lätt att instämma i att lån, enligt Exempel ett på s i promemorian, kan utgöra ett kringgående som kan behöva förhindras. Beskattning av lånet i det fall som beskrivs i Exempel två på s. 23 i promemorian bör dock inte äga rum. Anledningen till detta är att lån till delägare normalt sett inte torde förekomma från ett handelsbolag. Frågan är i stället om ett uttag över delägarens kapitalkonto. Sådana uttag påverkar bl.a. underlaget för räntefördelning, vilket också nämns i promemorian. Beskattning kommer därför i de flesta fall att kräva en rättslig omklassificering av transaktioner bokförda som, och i förekommande fall även av bolagets revisor vid företagen revision godtagna, uttag. Denna problematik nämns inte i promemorian. Ett införande av nya regler med detta innehåll kan enligt Advokatsamfundets mening förväntas innebära inledandet av ett betydande antal ifrågasättanden från Skatteverkets sida, följda av skatteprocesser, vilket står i direkt motsats till det av Skatteverket påstådda förebyggandet av oklarheter. Härutöver anser Advokatsamfundet att det vore olämpligt att införa en sådan regel, utan att i motsvarande mån genomföra korrigeringar i räntefördelningsreglerna m.m. Det kan tilläggas att oklarheten rörande vad som med Skatteverkets synsätt är lån och vad som är uttag kan förväntas vara så betydande att fysiska personer som är delägare i handelsbolag, med ett närstående aktiebolag som delägare, knappast kommer att våga göra uttag över kapitalkontot, utan en ingående analys av förhållandet, och även då ta en risk. I praktiken kan bestämmelsen på grund av Skatteverkets tolkning av lån felaktigt

5 5 komma att omfatta flertalet kommanditbolag som existerar. Det måste enligt Advokatsamfundet undvikas. 5.3 Låntagande subjekt I promemorian föreslås att bara fysiska personer ska kunna beskattas för lån. Advokatsamfundet anser att den föreslagna förändringen är bra och att den bör genomföras snarast. 5.4 Undantag Enligt förslaget i promemorian ska lånebeloppet inte upptas till beskattning under ett antal omständigheter, vilka delvis överensstämmer med dagens regler. I tillägg härtill ska beskattning inte ske om det finns synnerliga skäl. Förslaget till lagtext innehåller en uppräkning av vad som särskilt ska beaktas vid denna bedömning. Kommersiella lån Det i promemorian föreslagna undantaget är betydligt snävare än det som gäller enligt aktiebolagslagen (2005:551) ABL. Skillnaden består i huvudsak i att det ska finnas ett nära driftmässigt samband med den av långivaren bedrivna verksamheten, för att lånet inte ska beskattas. I promemorian anförs att om denna begränsning inte finns, så finansierar ägaren sin enskilt bedrivna näringsverksamhet med medel som inte beskattats hos ägaren. Advokatsamfundet anser att en begränsning av bestämmelsens tillämplighet till situationer av driftmässigt samband inte bör införas och vill även här markera sin tvekan till lämpligheten att ha olika regler inom olika områden. Redan de aktiebolagsrättsliga reglerna uppställer betydande krav på de båda parterna i låneförhållandet, samt kräver affärsmässighet. Härtill kan läggas de vanliga skattereglerna, vilka kräver att marknadsmässiga villkor gäller för lånet. Det kan tilläggas att en snävare bestämmelse står i direkt strid mot önskan att underlätta företagande. Synnerliga skäl I promemorian anförs att tillämpningen ska vara ytterst restriktiv. Vid bedömningen av synnerliga skäl, vilken i huvudsak bygger på Regeringsrättens domskäl i RÅ 2004 ref. 116, ska enligt promemorian särskilt beaktas följande. 1. förhållandena vid lånets tillkomst, 2. lämnad säkerhet och låntagarens återbetalningsförmåga, 3. lånetidens längd, 4. syftet med lånet, och 5. risken för undandragande av skatt.

6 6 Advokatsamfundet anser att en uppräkning innebär betydande fördelar vid bedömningen. I stället för uttrycket särskilt beaktas följande bör anges bl.a. beaktas följande.., för att markera att fråga är om just exempel. Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör regler i samband med återbetalning av lån under beskattningsåret införas. En stor andel av felaktigheterna i form av förbjudet lån, uppkommer erfarenhetsmässigt av misstag avseende t.ex. avräkningskonto mellan bolaget och delägaren och avser ofta mindre belopp. Denna typ av låneförhållanden, vilka räntebeläggs och återbetalas under beskattningsåret, dvs. endast sträcker sig över en kortare tid, bör kunna undgå beskattning. Se även kommentar nedan rörande dispens. 6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Advokatsamfundet anser att promemorians förslag tillövergångsbestämmelser inte är helt tydliga, och synes innebära att bestämmelserna om slopad avdragsrätt för ränteutgifter tillämpas även på ränteutgifter för lån som har upptagits före den 2 januari 2012, medan i övrigt beskattning endast sker av lån som lämnats efter den 1 januari De nya bestämmelserna får alltså i denna del retroaktiv verkan. Advokatsamfundet anser att avdragsrätt för redan lämnade lån bör föreligga under deras löptid, dvs. till dess att återbetalning sker eller nytt lån anses ha lämnats. 7 Övriga kommentarer 7.1 Inträde i den förbjudna kretsen Enligt de nuvarande reglerna sker en koppling till lämnandet av ett lån, dvs. ett därefter följande inträde i den förbjudna kretsen föranleder inte beskattning. Så kan dock ske genom t.ex. att ett nytt lån anses uppkomma. Beskattning är enligt vad som framgår i promemorian avsedd att äga rum även vid inträde i den förbjudna kretsen och hänvisning sker till synnerliga skäl som ett sätt att undgå beskattning. På sätt redovisats ovan ska förekomsten av synnerliga skäl bedömas restriktivt. Advokatsamfundet inser att kringgåendesituationer kan förekomma. Dessa har såvitt kan förstås hittills inte varit särskilt bekymmersamma. Ett införande av de föreslagna reglerna skulle bl.a. innebära att fullständigt normala förändringar, utan skatteinnebörd inom det familjerättsliga området, skulle riskera att beskattas. Detta avser t.ex. ingående av äktenskap och sambor som får gemensamt barn och därigenom blir närstående. Ett annat exempel inom det kommersiella området är att aktier i ett bolag förvärvas. Ett ytterligare exempel är inflyttning till och bosättning i Sverige av en person med skatterättslig hemvist utanför landet. Att i fall som dessa vara utlämnad åt synnerliga skäl för att undgå beskattning, är enligt Advokatsamfundets uppfattning inte godtagbart. 7.2 Ställande av säkerhet I promemorian föreslås införande av regler rörande beskattning av ställande av säkerhet.

7 7 Advokatsamfundet har inte något att invända mot reglerna i och för sig. Det är dock viktigt att övergångsbestämmelserna utformas på sådant sätt, att inte redan lämnade säkerheter träffas av beskattning. 7.3 Vilka personer berör de nya reglerna? I promemorian görs ingen analys av denna fråga, men det konstateras att närståendereglerna i 2 kap. 22 IL ska tillämpas. Advokatsamfundet anser att en analys av konsekvenserna av den förändring av personer som omfattas bör ske. Det kan mer övergripande noteras att ändringarna innebär både en utvidgning och inskränkning av de personer som omfattas av skattereglerna. Utan att i detalj analysera skillnaderna önskar dock Advokatsamfundet peka på ett par skillnader. Det kan konstateras att enligt ABL omfattas lån till sambo medan enligt IL så endast är fallet med lån till sambor som har eller har haft gemensamt barn. En annan skillnad är att lån till dödsbo inte omfattas av låneförbudet enligt ABL men enligt reglerna i IL. Den förvirring som riskerar uppstå rörande i vad mån ett lån inte är tillåtligt respektive beskattas enligt endera av eller båda regelkomplexen är olycklig och bör enligt Advokatsamfundet undvikas. Enligt Advokatsamfundets uppfattning visar detta att de aktuella frågeställningarna måste utredas ytterligare innan förändringar genomförs. 7.4 Penninglån I förslaget till lagtext föreslås en förändring av ABL:s begrepp penninglån till ordet lån. Det är inte avsett att det förändrade ordet ska innebära en förändring av vilka lån som ska omfattas av bestämmelsen. Advokatsamfundet anser att ett införande av ett nytt ord, för vilka transaktioner som är tänkta att omfattas, bör undvikas. Detta innebär en ökad oklarhet och en ökad risk för att ordet lån i onödan tolkas på olika sätt enligt de båda lagstiftningarna. Enligt Advokatsamfundets mening kan man i promemorian skönja en betydande osäkerhet och missuppfattning från Skatteverkets sida rörande vad som utgör lån från civilrättslig synvinkel, se även ovan rörande delägares uttag ur handelsbolag. Denna osäkerhet understryks av den stora mängd skatteprocesser Skatteverket driver rörande lån från utländska juridiska personer. Skatteverkets uppfattning i dessa processer varierar stort men kravet på vad som anses utgöra lån ställs genomgående mycket högre än vad som finns stöd för civilrättsligt. Det är osannolikt att Skatteverket skulle uppställa lika höga krav på vad som utgör ett lån i en situation där beskattning ska ske enligt såväl de nuvarande reglerna som enligt de föreslagna reglerna rörande beskattning av lån. Enligt Advokatsamfundets uppfattning visar detta ytterligare att de aktuella frågeställningarna måste utredas mer i detalj innan förändringar genomförs.

8 8 7.5 Dispens Det är enligt ABL möjligt att få dispens från låneförbudsreglerna. Om dispens medges ska beskattning för närvarande inte ske. Advokatsamfundet anser att det är viktigt att dispensinstitutet finns kvar. Det innebär en förutsebarhet och ökad säkerhet för berörda parter. Det kan dessutom förväntas att behovet kommer att öka vid genomförande av de ändringar som föreslås i promemorian. Det kan tilläggas att samfundet, redan i remissvar 1 i samband med införandet av nya skatteregler vid lån från utländsk juridisk person, anförde att avsaknaden av dispensregler vid lån från utländska motsvarigheter till aktiebolag innebär att lån från sådana juridiska personer missgynnas. Enligt Advokatsamfundets uppfattning står avsaknaden av en sådan bestämmelse i strid med såväl gemenskapsrätten som dubbelbeskattningsavtal. Skatteverket uttrycker i promemorian olika uppfattningar i frågan om dispens innebär synnerliga skäl. På s. 27 i promemorian uttalas att dispens innebär att beskattning inte ska ske medan det på s. 31 anförs att dispens innebär att synnerliga skäl i regel ska anses uppfyllda om dispens medgetts. Detta är enligt Advokatsamfundets uppfattning inte tillfredsställande och det måste klart framgå att dispens alltid innebär att beskattning inte ska ske. Enligt Advokatsamfundet förlorar dispensinstitutet annars helt sin mening. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg 1 Remissyttrande R-2009/0188 daterad

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Fi2010/5475/S1 Stockholm, 2011-04-04 Remissyttrande Skatteverkets promemoria En ny reglering för beskattning

Läs mer

Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477

Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477 R-2009/0188 Stockholm den 20 april 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/1477 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2009, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändringar

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

R 9276/2002 Stockholm den 26 september 2002

R 9276/2002 Stockholm den 26 september 2002 R 9276/2002 Stockholm den 26 september 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 maj 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Förenklingsutredningens slutbetänkande

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Februari 2009 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 Målnummer: 402-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002

R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002 R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 oktober 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Cfc-regler (Fi2001/709).

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 19 februari 2009 R-2008/1017. Till Finansdepartementet. Fi2008/5181

Stockholm den 19 februari 2009 R-2008/1017. Till Finansdepartementet. Fi2008/5181 R-2008/1017 Stockholm den 19 februari 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/5181 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Beskattningstidpunkten

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 juni 2009

Läs mer

Skattelagstiftningen och stoppskrivelser

Skattelagstiftningen och stoppskrivelser Skattelagstiftningen och stoppskrivelser Ingrid Melbi Retroaktivitetsförbudet Retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 andra stycket regeringsformen innebär att skatt eller statlig avgift endast får tas ut

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Remissvar 1(5) Dnr: 131-152258- 16/112 Finansdepartementet Skatte och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Fi2016/01138/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Ränteavdragsbegränsningar i syfte

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter.

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter. R-2008/0247 Stockholm den 30 maj 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/4949 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 februari 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Prissättningsbesked

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand samt justitierådet Margit Knutsson. Investeraravdrag Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden Kommissionärsförhållanden 1435 6 Kommissionärsförhållanden SOU 1964:29, prop. 1965:126, bet. 1965:BevU43, SOU 1977:86, prop. 1978/79:210, bet. 1978/79:SkU57, DsFi 1984:9, prop. 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden 191 6 Kommissionärsförhållanden 36 kap. IL bet. 1965:BevU43, prop. 1965:126, SOU 1964:29, bet. 1978/79:SkU57, prop. 1978/79:210, SOU 1977:86, bet. 1984/85:SkU23, prop. 1984/85:70, DsFi 1984:9, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Koncernavdrag i vissa

Läs mer

Stockholm den 27 september 2007 R-2007/0877. Till FAR SRS revisionskommitté

Stockholm den 27 september 2007 R-2007/0877. Till FAR SRS revisionskommitté R-2007/0877 Stockholm den 27 september 2007 Till FAR SRS revisionskommitté Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2007 beretts tillfälle att lämna synpunkter på FAR SRS revisionskommittés

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag Promemoria 2001-02-01 Fi2001/438 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S 3 Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 Målnummer: 6832-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-04-05 Rubrik: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Stockholm den 15 december 2015

Stockholm den 15 december 2015 R-2015/2024 Stockholm den 15 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04904/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 oktober 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Kompletterande

Läs mer

NSD. Finansdepartementet Er referens: Fi 2008/4390 Skatte- och Tullavdelningen Stockholm REMISSYTTRANDE

NSD. Finansdepartementet Er referens: Fi 2008/4390 Skatte- och Tullavdelningen Stockholm REMISSYTTRANDE NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Er referens: Fi 2008/4390 Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Promemorian Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-01-29 AdmD-591-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-10-19 Fi2015/03570/S1 Finansdepartementet Remissyttrande över slutbetänkande av tjänstepensionsbeskattningsutredningen

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer

R 9330/2002 Stockholm den 27 september 2002

R 9330/2002 Stockholm den 27 september 2002 R 9330/2002 Stockholm den 27 september 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Inkomstskatteregler

Läs mer

Stockholm den 29 mars 2012

Stockholm den 29 mars 2012 R-2012/0282 Stockholm den 29 mars 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/397 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 februari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Företagsskatteutredningens

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer