Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002"

Transkript

1 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

2 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kommersiella lokaler, främst kontor och butiker, i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping och Uppsala. Vi erbjuder effektiva och trivsamma arbetsplatser samt tjänster i fastigheter i citynära lägen. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på 2,1 miljoner m 2 där cirka människor arbetar. Människor som ska trivas med sina arbetsplatser och känna att service och funktion fungerar väl.

3 Hitta det du söker Administration och marknadsföring , 77, 78 87, 96, 97 Adresser Affärsidé Antal aktier Arbetstagarrepresentant , 101 Avfall, källsortering , 71, 72 Avkastning på eget kapital , 98 Avkastning på justerat eget kapital.....9, 19, 81, 98 Avkastning på sysselsatt kapital , 98 Avskrivning fastigheter , 87, 88, 89, 97 Avskrivningar Balansräkning , 21, 80, 97 Bokfört värde , 93, 98 Bolagsstämma Bruttoresultat , 96, 97 Chefjurist , 104 Data per aktie Definitioner Direktavkastning , 16, 29 Driftkostnader , 23, 74, 76, 78, 96, 97 Driftöverskott , 31, 39, 47, 53, 74, 75, 77, 78, 96, 97 Driftöverskottsmarginal , 75, 98 E V A , 21 Eget kapital , 19, 74, 80, 81, 84, 90, 94 Eget kapital per aktie Ekonomi- och finansdirektör , 104 El baksida Etik Fastighetsförsäljningar , 77, 82, 98 Fastighetsköp , 83, 98 Fastighetsbeskrivning Fastighetsmarknaden , 4, 32, 39, 44, 47, 51, 52, 57 Fastighetsskatt , 96, 97 Fastighetsutveckling , 60, 61, 93, 102, 104 Fastighetsägare , 34, 42, 45, 48, 51, 54, 58 Finansiering Finansiell riskhantering , 25 Finansiella anläggningstillgångar , 81, 85, 89 Finansiella poster , 78, 96, 97 Finansieringskällor Finansnetto , 78, 96, 97 Framtidsutsikter , 33, 40, 44, 47, 51, 52, 57 Företagskultur Företagsledning Förfallostruktur Förslag till vinstdisposition Förändring av fastighetsbeståndet , 98 Genomsnittlig låneränta , 98 Hyresgäster , 75, 76 Hyresintäkter...omslagsflik, 14, 22, 28, 75, 76, 96, 98 Icke räntebärande skulder , 81, 90, 91, 97 Icke-finansiella mål , 11 Immateriella anläggningstillgångar , 84, 88, 97 Incitamentsystem , 21, 87 Information Informationsdirektör Investeringar , 60 64, 81, 82, 83, 96, 98 IT , 40, 66, 86, 103, 104 Justerad balansräkning Justerat eget kapital , 18, 19, 81, 98 Jämställdhet , 66, 67 Kassaflöde , 83, 91, 98 Kassaflöde per aktie Kassaflödesanalys , 85 Kassaflödesmässig räntetäckningsgrad.....9, 31, 39 47, 53, 74, 98, 99 Koncernledning , 103 Konkurrenter , 34, 42, 45, 48, 51, 54, 58 Kontraktsportföljen , 75, 76 Kortfristiga fordringar , 82, 90, 97 Kvalitet , 103, 104 Kvartalsdata Känslighetsanalys Könsfördelning Likvida medel , 78, 80, 82, 97 Lokalarea , 31, 39, 47, 53, 98 Lokalhyresmarknaden , 39, 44, 50, 52, 56 Lokaltyper , 28, 76 Löner , 67, 87 Marknadsutveckling....3, 4, 32, 39, 44, 47, 51, 52, 57 Marknadsvärde , 98 Marknadsvärdering Medarbetare , 9, 10, 66, 67 Miljöorganisation Miljöpolicy Miljöredovisning Minoritetsintresse , 97 Moderbolaget , 78, 81, 84 Mål , 9, 10, 11, 13, 66, 69 Nedskrivning , 7, 17, 77, 85, 87 Noter Nyckeltal , 31, 39, 47, 53, 74, 80, 98 Organisation , 66 Ordinarie utdelning Personal , 104 Prognos , 4, 5, 78 Rapporttillfällen omslag IV Redovisningsprinciper Resultat efter finansiella poster , 78, 96, 97 Resultat fastighetsförsäljningar , 77, 96, 97 Resultat per aktie , 98, 99 Resultatutveckling , 19, 96, 97 Revisionsberättelse Revisor , 100, 101 Risk , 22, 23, 24, 25 Räntebärande skulder , 78, 80, 81, 83, 97 Räntebärande skulder, netto , 98 Räntetäckningsgrad , 22, 31, 43, 47, 53, 74, 98 Rörelseresultat , 78, 96, 97 Skatt , 88, 96, 97 Skulder , 24, 25, 91, 97 Skuldsättningsgrad , 99 Sociala kostnader Soliditet , 14, 25, 31, 39, 47, 53, 80, 81, 98 Strategisk inriktning , 3, 8, 30, 38, 46, 52 Styrelse , 100, 101 Summa eget kapital och skulder , 97 Sysselsatt kapital , 81, 98 Tillgångar , 97 Tjänster , 61, 64, 65 Totalarea omslag IV, 27, 98 Underhåll, hyresgästanpassning , 8, 23, 28, 76 96, 97 Utbildning , 67, 70 Utdelning , 78, 94, 98 Utsikter för , 5, 78 Vakansgrad area omslag II, 96, 98 Vakansgrad hyra.....omslag II, 22, 31, 39, 47, 53, 98 Varumärke , 3 Vasakronans exploateringsmark , 61 Vasakronan Fastighetsutveckling , 60 63, 93, 102, 104 Vasakronan Service Partner , 26, 64, 65, 93, 103, 104 VD , 87, 100, 102, 104 VD-kommentar Vice vd , 102 Vision baksida Värderingsmetod Värme , 72 Åldersfördelning Årets resultat , 94, 97, 99 Ägare Översikt Kvartal

4 KAPITELHÄNVISNING Innehåll Nyckeltal Sökregister En bättre värd flikens insida omslag II 2002 i korthet 1 VD-kommentar 2 Översikt Strategisk inriktning 8 Statligt ägande 13 Konkurrenter 14 Utveckling 15 Marknadsvärdering 16 E V A 20 Risker och möjligheter 22 Finansiell riskhantering 24 Fastighetsbestånd och organisation 26 Stockholm 30 Storstockholm-Uppsala 38 Uppsala 44 Göteborg 46 Linköping 50 Malmö 52 Lund 56 Fastighetsutveckling 60 Service och tjänster 64 Medarbetare 66 Miljöredovisning 68 Finansiell översikt 73 Resultaträkning 74 Utsikter för Balansräkning 80 Kassaflödesanalys 82 Redovisningsprinciper 84 Noter 86 Förslag till vinstdisposition 94 Revisionsberättelse 95 Kvartalsdata 96 Koncernen i sammandrag Definitioner 99 Styrelse och revisorer 100 Koncernledning 102 Adresser 104 Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 8 94 exklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, redovisningsprinciper och noter. Malmö 13% Göteborg 14% Lund Uppsala 3% 2% Linköping 2% EKONOMISKA DATA MARKNADSVÄRDE Stockholm 66% 93 procent av marknadsvärdet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. AVKASTNING PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL Utfall % Krav Totalavkastningen har sjunkit till följd av lägre marknadsvärden på fastighetsbeståndet HYRESINTÄKT PER LOKALTYP Övrigt 9% Bostäder 1% Garage och förråd 3% Butiker 9% Kontor 78% Vasakronan har renodlat fastighetsbeståndet mot kontor och butiker i citynära lägen. Mkr Förändring % Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och lösen av framtida räntekostnader Kassaflöde Investeringar inklusive fastighetsförvärv Marknadsvärde, fastigheter Bokfört värde, fastigheter Soliditet 33% 35% Vakansgrad, area 7% 7% Vakansgrad, hyra 7% 5% RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Exklusive jämförelsestörande poster som fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och kostnader för lösen av framtida räntekostnader.

5 Ett väl underhållet fastighetsbestånd ger konkurrenskraft i en vikande marknad i korthet Konjunkturnedgången har inverkat negativt på lokalhyresmarknaden. Även Vasakronan har påverkats, men redovisade ett något stärkt resultat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken har varit en fortsatt ökning av hyrorna i omförhandlade kontrakt. Hyresintäkterna uppgick till (2 725) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 48 (44) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 601 (2 281) Mkr. Exklusive resultat från fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och kostnader för lösen av framtida räntekostnader uppgick resultatet till 617 (603) Mkr, en ökning med 2 procent. Utsikterna för 2003 är att resultatet efter finansnetto kommer att uppgå till cirka 550 Mkr. 1

6 VD-KOMMENTAR "Attraktiva fastigheter i bra lägen, en kundorienterad organisation med kompletterande tjänster och ett ledande varumärke ger konkurrenskraft i en kärvare marknad" Håkan Bryngelson Stärkt konkurrenskraft, kärvare marknad 2002 ett konsolideringsår Efter stora strukturförändringar 2001, vilka omfattade 14 miljarder i genomförda affärer, har 2002 varit ett konsolideringsår för Vasakronan. Investeringarna har koncentrerats till att förädla fastighetsbeståndet och att stärka marknadspositionen. Verksamheten har inriktats på att integrera nyförvärvade fastigheter och projekt samt att vidareutveckla en kundorienterad organisation och expandera tjänsteverksamheten inom Vasakronan Service Partner. Vi har prioriterat kärnaffären med en professionell förvaltning och en aktiv kunddialog som mål. Relationen till våra kunder är än mer betydelsefull i en kärvare marknad. I den relation som vi vill ha med våra hyresgäster, är det viktigt att på ett kreativt sätt försöka medverka till lösningar som gagnar båda parter. Stärkt konkurrenskraft Företagsamhet bygger på att skapa största möjliga lönsamhet och konkurrenskraft. Detta görs för att stärka marknadspositionen, men även för att försvara uppnådda positioner i den tilltagande konkurrens som en svagare marknad ger. Vasakronan har under ett antal år konsekvent verkat för att öka konkurrenskraften genom huvudsakligen fem strategier; Omstrukturerat fastighetsbestånd Från ett startläge 1993 med verksamhet på 189 orter och med ett mycket blandat bestånd har Vasakronan renodlats till ett av Sveriges mest fokuserade fastighetsbolag, både avseende geografi och segment. Den geografiska koncentrationen har uppnåtts genom ett antal större och mindre strukturaffärer, varav försäljningen till Stenvalvet och Norrporten utgör de största tillsammans med förvärven av det noterade Gotic, SEBs rörelsefastigheter och Hötorgshusen. Därmed har verksamheten koncentrerats till sex städer; Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping samt Uppsala. 66 procent av beståndets marknadsvärde finns i Stockholm och 93 procent i Sveriges tre största städer. Fastighetsbeståndets sammansättning har utvecklats från ett blandbestånd till ett konkurrenskraftigt kommersiellt bestånd. Bästa fastigheterna I ett svagare marknadsläge är det köparens marknad och produktens utformning är avgörande för konkurrenskraften. Förutom läget på fastigheten är lokalens kvalitet och attraktivitet viktiga faktorer vid kundens val. Att erbjuda en effektiv arbetsplats innefattar främst trivsel, god kommunikation, bra infrastruktur och en hög servicenivå. Vasakronan har ett förhållandevis modernt fastighetsbestånd och har investerat i genomsnitt 1,2 miljarder kronor årligen för att utveckla och underhålla fastigheterna. Det innebär att vi idag kan erbjuda marknaden mycket attraktiva och konkurrenskraftiga lokaler. 2

7 VD-KOMMENTAR I genomsnitt har Vasakronan årligen investerat 1,2 miljarder kronor för att utveckla och underhålla fastigheterna. Kundorienterad organisation Kärnan i vår kundrelation ska utgöras av en aktiv dialog där vårt agerande präglas av professionalism, lyhördhet och serviceanda. Vasakronan har idag en bred kundbas med statliga myndigheter och näringslivet som de största hyresgästkategorierna. Detta medför stora krav på den egna organisationen för att kunna tillgodose varierade kundbehov. Under 2002 har en ny och mer kundnära organisation skapats för att vi ska agera snabbare och mer flexibelt i relationen med våra hyresgäster. För att säkerställa att genomförda åtgärder ger resultat mäts kontinuerligt kundattityder. Vasakronan återtog under året förstaplatsen i branschens NöjdKundIndex. Kompletterande tjänster Efterfrågan på kompletterande tjänster ökar på marknaden. Vasakronan satsade tidigt på utveckling av ett brett tjänsteutbud, genom dotterbolaget Vasakronan Service Partner. Verksamheten har strategisk betydelse och stödjer vår kärnverksamhet genom ökad interaktion med våra hyresgäster. Ett väl utvecklat tjänsteutbud ger möjlighet till förenkling och högre effektivitet hos våra kunder, vilket skapar ökad lojalitet. Vi kan konstatera att konkurrenskraften ökar vid nyuthyrning tack vare tjänsteutbudet. Satsningen på Vasakronan Service Partner kommer därför att fortsätta. Starkt varumärke Vasakronan har under ett antal år investerat i ett allt starkare varumärke. Målet är att attrahera potentiella kunder samt skapa stolthet hos befintliga hyresgäster och medarbetare. Detta leder till stärkt kundlojalitet respektive ökad effektivitet i organisationen. Ett ytterligare mål är att öka attraktiviteten vid konkurrens om kompetent arbetskraft. Vasakronan rankas idag högt som tänkbar arbetsgivare bland våra viktigaste målgrupper på högskolorna och i branschen. God resultatutveckling Det ekonomiska utfallet under den senaste konjunkturcykeln har klart överträffat ägarens avkastningskrav på justerat eget kapital, som uppgår till 5 procentenheter över den femåriga statsobligationsräntan. Det justerade egna kapitalet har ökat från 6,5 miljarder vid ingången av 1994 till 16,7 miljarder kronor vid utgången av Under perioden har 4,0 miljarder kronor utdelats. Detta motsvarar en genomsnittlig avkastning på cirka 14 procent. Resultatet efter finansnetto före jämförelsestörande poster som fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och lösen av framtida räntekostnader har utvecklats positivt sedan 1996 och uppgick för 2002 till 617 (603) Mkr. Vasakronan har en av Sveriges mest attraktiva kommersiella fastighetsportföljer med en hög potential för värdetillväxt, sett över tiden. Den högre volatiliteten i hyres- och fastighetsmarknaden på våra tillväxtorter kompenseras av en lägre likviditetsrisk. Portföljens värde har fördubblats från ursprungligt 16 miljarder kronor till dagens 34 miljarder. Fastighetsmarknaden är dock cyklisk och den svagare konjunkturen har lett till en minskning av portföljens marknadsvärde 2002, med 3 procent, huvudsakligen relaterad till Stockholmsmarknaden. Värdeminskningen är den första sedan Vasakronan bildades Den lägre totalavkastningen 2002 har också för första gången lett till ett negativt E V A-resultat, efter flera års värdeökning. 3

8 VD-KOMMENTAR Kärvare marknad 2002 har präglats av en fortsatt kraftig försvagning av konjunkturen inom de flesta branscher. Neddragningar inom konsult- och finanssektorn har minskat efterfrågan på lokaler framför allt i Stockholms city. Den kommersiella hyresmarknaden är helt beroende av den ekonomiska aktiviteten i samhället, även om effekterna av en konjunkturförändring är fasförskjutna i tiden. Under 2002 har den minskade lokalefterfrågan blivit alltmer tydlig. Stockholmsmarknaden har samtidigt tillförts ny kapacitet, vilket påverkat vakansutvecklingen ännu mer negativt, till en nivå på 8 9 procent. Utvecklingen på Vasakronans övriga marknader har varit betydligt lugnare med en relativt stabil efterfrågan. Sammantaget har detta lett till en prispress på de högsta hyrorna i Stockholms innerstad. Intervallet för topphyrorna, som omfattar en begränsad del av marknaden, har därvid sjunkit till mellan kr/m 2. Hyresnedgången för den övriga Stockholmsmarknaden samt i Göteborg och Malmö är fortsatt begränsad. Det finns fortfarande en viss rörlighet i marknaden, präglad av kundernas förändrade lokalbehov. Konjunkturutvecklingen kommer att bli avgörande för den totala lokalefterfrågan och hyresutvecklingen. Utvecklingen på fastighetsmarknaden har varit mer avvaktande under Utländska investerare har dock visat ett tilltagande intresse för den svenska marknaden och har förvärvat fastigheter för cirka 18 miljarder kronor, huvudsakligen i Stockholm. I Stockholm city har attraktiva fastigheter förvärvats för över kr/m 2. De utländska investeringarna svarar för nästan 50 procent av transaktionsvolymen. Framtidsutsikter Marknaden 2003 kommer att präglas av fortsatt osäkerhet och en svag konjunktur. Även om den ekonomiska tillväxten åter skulle öka mot slutet av året kommer det att dröja till 2004 innan lokalefterfrågan och hyresmarknaden påverkas positivt. Vakanserna förväntas öka något, men en viss stabilisering av hyresnivåerna kan skönjas, framför allt i attraktiva fastigheter. De genomsnittliga kontraktshyrorna i branschen har fortfarande en potential att öka då omförhandlingar av äldre hyresavtal kommer att leda till högre hyresnivåer. Marknaden 2003 kommer att präglas av fortsatt osäkerhet och en svag konjunktur. 4

9 VD-KOMMENTAR För Vasakronan kommer 2003 att innebära en fortsatt satsning på stärkt konkurrenskraft. Tydligt kundfokus, breddat tjänsteutbud samt prioriterade investeringar ska ge stärkta marknadspositioner och lägsta möjliga vakanser. Ökade satsningar på affärsutveckling ska bidra till ett kompetent och innovativt Vasakronan. Vasakronans position i Kista kommer att befästas dels under 2003 då Kista Entré tillträds och dels i slutet av 2004 då Kista Science Tower förväntas förvärvas. Det starka fokus som finns på Kista, från näringslivet och Stockholms stad, ger en fortsatt utvecklingspotential för denna marknad. Det goda läget, förbättrad infrastruktur, starkt centum och etablerad Teknisk Högskola ger den bästa hävstången när konjunkturen vänder. Ericssons beslut att flytta sin koncernledning till Kista är en mycket stark signal. Eftersom Vasakronans fastigheter kommer att vara de mest moderna och bäst belägna i Kista har vi en stark konkurrensposition. Förvärven av de tre mellersta Hötorgshusen under 2001 ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Denna typ av attraktiva fastigheter är i huvudsak till salu på toppen av konjunkturen, men förvärvades ändå som en viktig strategisk tillgång i portföljen. Ska Vasakronan kunna befästa en marknadsledande position måste det även ske med utgångspunkt från en förankring i topplägena på marknaden. Dessa sent förvärvade objekt har inte oväntat minskat i värde 2002 och förväntas inte heller ge en värdemässig hävstång förrän i nästa konjunkturuppgång. För 2003 bedöms Vasakronans intäkter och driftöverskott öka något som resultat av genomförda investeringar samt en förbättrad hyresnivå. Vakanserna kommer att öka något under året. Ökade avskrivningar och högre finanskostnader, primärt relaterade till investeringar i ännu ej driftsatta projekt, förväntas dock leda till ett totalt något lägre resultat efter finansnetto för Resultatet bedöms uppgå till cirka 550 Mkr. Stockholm i februari 2003 Håkan Bryngelson Verkställande direktör Prognosen för 2003 är ett något lägre resultat än Håkan Bryngelson, verkställande direktör 5

10 Ö VERSIKT 2002 Under året har Vasakronan fokuserat på kundvård, tjänster och utveckling av fastigheter. Översikt 2002 Stark marknadsposition Lokalhyresmarknaden har under 2002 varit svag med sjunkande hyror och ökande vakanser som följd. En tendens är att många företag med äldre och ineffektiva lokaler söker efter mer moderna och framför allt effektiva lokaler. Det gynnar fastighetsföretag som Vasakronan med ett modernt och väl underhållet bestånd. Vasakronan har investerat i genomsnitt 1,2 miljarder kronor årligen för att utveckla och underhålla fastigheterna. I den vikande konjunkturen har Vasakronan klarat sig förhållandevis bra tack vare bra fastigheter, ett gediget kundvårdsarbete och ett väl utvecklat tjänsteutbud. Samtidigt har satsningen på varumärket fortsatt. Uppgång dröjer Bedömningen är att lokalhyresmarknaden under 2003 kommer att präglas av fortsatt osäkerhet till följd av den svaga konjunkturen. Även om den ekonomiska tillväxten åter skulle öka dröjer det till 2004 innan efterfrågan på lokaler och hyresnivåer påverkas positivt. Vakanserna förväntas öka något. Fokus på kundvård Efter de många och stora fastighetsaffärerna under 2001 för Vasakronan har verksamheten under 2002 fokuserats på kundvård, förädling av det befintliga beståndet samt tjänsteutveckling. En ny organisation med mindre marknadsområden och fler kvinnor i ledande positioner har införts. Resultatet har blivit en mer flexibel, effektiv och kundnära organisation med större lyhördhet för kundernas behov och önskemål. Kundernas betyg på Vasakronan har ökat och i fastighetsbranschens 6

11 Ö VERSIKT 2002 NöjdKundIndex-mätning kom Vasakronan på första plats. Kompletterande tjänster Ett varierat tjänsteutbud bidrar till att skapa trivsamma och effektiva arbetsmiljöer. Under 2002 har efterfrågan på tjänster inom till exempel reception, telefoni och konferens ökat. Verksamheten stödjer Vasakronans kärnverksamhet och satsningen på Vasakronan Service Partner kommer att fortsätta. Starkt resultat Trots en kärvare konjunkturutveckling visar Vasakronan ett resultat, exklusive resultat från fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och kostnader för lösen av framtida räntekostnader, som ökat till 617 (603) Mkr. Marknadsvärdet på Vasakronans fastighetsbestånd sjönk med 3 procent till 34,1 miljarder kronor. I Malmö, Göteborg, Uppsala och Lund var marknadsvärdesutvecklingen positiv, medan värdet i Stockholm sjönk med 6 procent. Resultatet i det kompletterande ekonomiska styrsystemet E V A minskade 2002 och uppgick till Mkr till följd av den negativa marknadsvärdesutvecklingen. Under de senaste fem åren har E V A uppgått till totalt Mkr. Balanserad projektutveckling Satsningarna på nya projekt fokuseras till Kista, Stockholms innerstad, Göteborg och Lund. Något lägre resultat 2003 Resultatet för 2003, exklusive fastighetsförsäljningar, kommer att vara något lägre jämfört med 2001 och Detaljerad prognos finns på sidan 78. Marknadsvärdesutvecklingen för Vasakronans fastighetsbestånd i Göteborg har varit positiv. 7

12 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Strategisk inriktning Vasakronans uppdrag från ägaren är att som fastighetsföretag långsiktigt uppnå högsta möjliga totala avkastning och värdetillväxt på det egna kapitalet. Målet är att vara marknadsledande på kontor och butiker i storstadsregionerna. Vision Vasakronan ska vara Sveriges ledande fastighetsföretag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Som investeringsobjekt ska Vasakronan uppfylla de villkor som ställs på ett välrenommerat börsnoterat företag och vara ansedd som den bästa investeringen bland svenska fastighetsföretag. Som hyresvärd ska Vasakronan vara erkänd som den mest kompetenta fastighetsägaren. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö för sina medarbetare. Affärsidé Vasakronan ska vara ledande på utvalda marknader för kommersiella lokaler i Sverige främst kontor. Vasakronan erbjuder effektiva och attraktiva arbetsplatser och kompletterande tjänster för att få nöjda och lojala kunder. Med hög kompetens, ständiga förbättringar och i samverkan med kunderna ska Vasakronan uppnå en stark marknadsposition och en god resultat- och värdeutveckling. Strategi Vasakronans strategi är att vara marknadsledande på kommersiella lokaler, kontor och butiker, i citynära lägen på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping och Uppsala. utveckla fastigheter på dessa marknader för att bättre möta kundernas behov. erbjuda kundanpassade tjänster som stöd till fastighetsverksamheten. med egen personal sköta fastighetsservice för att hålla tätare kundkontakt. stärka varumärket för att vara kundernas förstaval. Vasakronans mål Vasakronans finansiella mål är satta för att ge en kombination av hög totalavkastning, hög utdelningskapacitet, hög tillväxtkapacitet och finansiell stabilitet. De ska fungera som 8

13 STRATEGISK INRIKTNING incitament för tillväxt samtidigt som räntetäckningsgrad och soliditetsmål ger restriktioner så att tillväxten sker med begränsad finansiell risk. Vasakronans icke-finansiella mål är att huvudintressenterna; kunder, medarbetare, kapitalmarknad, media och politiker ska uppfatta Vasakronan som Sveriges ledande fastighetsföretag i flera avseenden. Huvudintressenterna ska även vilja ha en fortsatt god relation och ett utvecklande samarbete med företaget. Finansiella mål och måluppfyllelse Målen fokuseras på en tillväxt i det egna justerade kapitalet, vilket speglar Vasakronans totalavkastning på ett tydligt sätt. Totalavkastningen består av direktavkastningen från fastighetsrörelsen och värdeutvecklingen i fastighetsportföljen. Ägarna har i sitt uppdrag till Vasakronan angett högsta möjliga långsiktiga totalavkastning som mål, vilket har lett till den strukturomvandling som företaget har genomgått. Fastigheter i städer med begränsad tillväxt har avyttrats och fastigheter i expansiva regioner med högre tillväxt har förvärvats i attraktiva lägen där värdeutvecklingen bedöms vara störst. Avkastning på justerat eget kapital Avkastning på justerat eget kapital är det övergripande finansiella målet. Det inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar samt förändring av marknadsvärdet i hela fastighetsbeståndet. Avkastningskravet är inte ett fast mål utan ändras i takt med att inflation och räntenivå förändras. Avkastningskravet gäller över en konjunkturcykel och ska motsvara den riskfria räntan, definierad som den 5-åriga statsobligationen, plus 5 procentenheter. För 2002 uppgick avkastningskravet till 10,0 procent och avkastningen minskade till 3,9 procent beroende på utvecklingen av fastighetsbeståndets marknadsvärde. Över den senaste femårsperioden har Vasakronan uppfyllt avkastningskravet. Kassaflödesmässig räntetäckningsgrad Räntetäckningskravet återspeglar att räntekostnaden är den största kostnaden i Vasakronan. För att kunna absorbera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Vasakronans mål är att ha en räntetäckningsgrad på lägst 2,0 gånger. För 2002 uppgick den kassaflödesmässiga räntetäckningsgraden till 2,6 gånger. Soliditet Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalintensiv verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Målet är att den synliga soliditeten långsiktigt ska uppgå till lägst 35 procent. Per den 31 december 2002 uppgick soliditeten till 33 procent, vilket är lägre än det långsiktiga målet. Över en femårsperiod har dock soliditeten varit över målet. Den justerade soliditeten uppgick till 44 (46) procent. Utdelning Utdelningsmålet har fastställts för att aktieägare ska erhålla en relativt hög utdelningsandel och samtidigt medge AVKASTNING PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL Utfall % Mål 30 Mål riskfri ränta plus 5 procentenheter KASSAFLÖDESMÄSSIG - RÄNTETÄCKNINGSGRAD Utfall ggr Mål 2,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 SOLIDITET Utfall % Mål 35% UTDELNING Utfall Mkr Extra utdelning Mål Mål 3% av justerat eget kapital (dock max 50% av vinsten efter skatt) , förslag Variationerna i avkastning förklaras av förändringar i marknadsvärdeutvecklingen. För att kunna klara förändringar i räntenivån är det av stor vikt att ha ett resultat som med god marginal klarar räntekostnaderna. För att klara konjunktursvängningar och stora investeringar krävs finansiell styrka. Utdelningen till ägaren har varit på en hög nivå under hela perioden. 9

14 STRATEGISK INRIKTNING Medarbetarnas trivsel och motivation mäts årligen. För 2002 var det återigen mycket positiva siffror med hög trivsel och högt engagemang. KUNDER Kan du tänka dig att hyra av Vasakronan igen? Ja, definitivt % Ja Mål 90% 100 MEDARBETARE Tycker du att ditt arbete har betydelse för att nå Vasakronans mål? Ja, definitivt % Ja Mål 95% 100 KAPITALMARKNAD, MEDIA, POLITIKER Känner du till Vasakronan? Ja, mycket väl % Ja, väl Mål 95% Under de senaste åren har kundlojaliteten legat på en oförändrad relativt hög nivå, även om målet på 90 procent inte är nått Välinformerade medarbetare och en god kunskap om hur ledningen vill utveckla företaget är faktorer som bidrar till hög trivsel och högt engagemang Genom konsekventa informationsinsatser är kunskapen hos intressenterna på en hög nivå

15 STRATEGISK INRIKTNING möjlighet att genom investeringar utveckla Vasakronan. Målet är en utdelning som motsvarar 3 procent av justerat eget kapital. Dock ska utdelningen uppgå till maximalt 50 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag för schablonskatt. För 2001 uppgick utdelningen till 537 Mkr, vilket motsvarade 3 procent av justerat eget kapital. För 2002 föreslås en utdelning på 216 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag för schablonskatt. Icke-finansiella mål och måluppfyllelse Som hyresvärd Vasakronans mål är att minst 90 procent av kunderna kan tänka sig att hyra igen av Vasakronan, varav minst 50 procent definitivt kan tänka sig att göra det. Vasakronans kundundersökning för 2002 visade på en kundlojalitet på 80 procent, oförändrat sedan föregående år. Vasakronan har inte ännu nått det långsiktiga målet. I fastighetsbranschens egen Nöjd- KundIndex-mätning, Fastighetsbarometern, kom Vasakronan på första plats Det är resultatet av ett intensivt arbete med att höja servicegrad och trivsel för hyresgästerna. NKI är hyresgästernas betyg på hur nöjda de totalt sett är med sin hyresvärd. Det baseras på ett antal frågor om bland annat lokalernas läge, standard, inomhusklimat, image, service, hyra, felanmälan och klagomål. Enkäten omfattar 13 av de största fastighetsföretagen i landet och startade Syftet är att finna sambanden mellan kvalitetsförbättringar och kundlojalitet. Vasakronan fick index 72 (av 100) i NKI-Fastighetsbarometern. Målet är att nå index 80. Som arbetsgivare Vasakronans mål är att minst 95 procent av medarbetarna känner att deras arbete har betydelse för att nå företagets mål, varav minst 60 procent definitivt känner det. För 2002 uppgick resultatet till 94 respektive 55 procent. Stora insatser har gjorts för att förändra Vasakronans företagskultur med en bakgrund i en statlig myndighet till ett affärsmässigt tjänsteföretag. Värdena för personalens motivation har ökat stadigt under senare år bland annat till följd av öppen information och effekter från styr- och incitamentsystemet E V A. Vasakronan är rankad som mest attraktiva arbetsgivare bland eleverna på KTH sektion Fastighetsekonomi och Lantmäteri. Som fastighetsföretag Vasakronans mål är att minst 95 procent av intressenterna inom politik, kapitalmarknad och massmedia känner till bolaget väl, varav minst 60 procent känner till Vasakronan mycket väl. Årliga mätningar sker bland dessa tre intressentgrupper. Kunskapen hos målgrupperna är på en hög nivå. För 2002 uppgick resultatet till 91 respektive 56 procent. NKI, NÖJDKUNDINDEX, FASTIGHETSBAROMETERN Hyresvärd Vasakronan Hufvudstaden Castellum John Mattson 68 Position Stockholm 67 Platzer Drott AP Fastigheter Tornet Länsförsäkringar/Wasa SEB Aberdeen Skandia/Jones Lange Lasalle Branschindex Genom systematiska insatser för att förbättra kundservice och hantering av klagomål samt en stark image har Vasakronan återtagit första platsen i NKI-Fastighetsbarometern. 11

16 STRATEGISK INRIKTNING Hötorgshusen är en viktig strategisk tillgång för Vasakronan. 12

17 STATLIGT Ä GANDE Värdeskapande övergripande mål för statliga företag på konkurrensutsatta marknader Konkurrensutsatta statliga företag fungerar på samma sätt som övriga företag på marknaden. Staten vill som ägare utöva en aktiv, långsiktig och professionell förvaltning. Värdeskapande har införts som övergripande mål. Det innebär att marknadsmässiga krav ställs på resultat och avkastning baserade på riskprofil. Värdeskapande sätter fokus på aktieägarvärdets tillväxt. Statens långsiktiga ambition med ägandet i Vasakronan är att stödja företagets utveckling genom en tillväxtstrategi för att skapa bästa möjliga värdeutveckling av företaget. Störste ägaren Den svenska staten är den största företagsägaren och arbetsgivaren i Sverige. Dessutom den störste ägaren på Stockholmsbörsen. Genom Regeringskansliet förvaltas ett sextiotal företag/koncerner, varav flertalet ägs helt av staten. Totalt arbetar cirka personer i företag i den statliga företagssfären. Omsättningen uppgår till cirka 300 miljarder kronor. Företag med statligt ägande kan delas in i två grupper; de som verkar med marknadsmässiga krav och villkor samt företag som främst har särskilda samhällsintressen att infria. Vasakronan tillhör den första kategorin som verkar fullt ut under marknadsmässiga krav och villkor. Ägarstruktur Vasakronan AB är ett helägt dotterbolag till Civitas Holding AB som ägs Den svenska staten är den största ägaren på Stockholmsbörsen. av den svenska staten via Finansdepartementet. Från och med 2002/2003 svarar Näringsdepartementet för ägarstyrningen av samtliga de statliga företagen. Krav på genomlysning För att påverka företagen har staten främst tre ägarverktyg: genomlysning, fokus på kärnverksamhet och effektiva styrelser. Företagens rapportering är av särskild vikt för uppföljning och utvärdering, de statliga företagen ska vara minst lika genomlysta som de börsnoterade. Riktlinjer finns för den externa ekonomiska informationen. Styrelsenomineringar syftar till att skapa effektiva styrelser med relevant kompetens i bolagens olika utvecklingsskeden. Viktiga policyfrågor Regeringen har prioriterat viktiga policyfrågor som jämställdhet, mångfald, etik, IT-utveckling och miljöfrågor. Ett delmål är att andelen kvinnor i de statliga bolagsstyrelserna ska vara minst 40 procent år För 2001 uppgick andelen kvinnor i styrelserna till 39 procent. I Vasakronans styrelse är 44 procent kvinnor. Under de senaste åren har några större förändringar skett inom den statliga företagssfären; exempelvis har Telia börsintroducerats, Celsius och VPC har sålts medan AssiDomän har förvärvats. Telia och finländska Sonera har gått samman och efter fusionen äger svenska staten cirka 45 procent i det nya bolaget. 13

18 KONKURRENTER Konkurrentjämförelse Konkurrenter I Sverige är fastighetsbranschen av tradition mycket fragmenterad. Uppdelningen av branschen mellan bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter har blivit tydligare. De bolag som haft blandade innehav har till exempel allt oftare valt att sälja bostadsfastigheterna till bostadsrättsföreningar, inte minst i Stockholm. Ägarbilden är starkt diversifierad och det finns många olika sorters fastighetsägare. Många fastighetsägare äger en fastighet som används för den egna verksamheten. Byggbolagen har traditionellt varit stora fastighetsägare, men strategiförändringar har lett till att byggbolagen idag är med i utvecklingsskedet av fastigheter och därefter säljer till professionella fastighetsföretag. Försäkringsbolagen är stora fastighetsägare, där fastigheterna är en del av de finansiella placeringarna. Skandia har till exempel blivit en av de största fastighetsägarna i Sverige genom förvärvet av Diligentia. Flera stora strukturella förändringar i fastighetsägandet har skett sedan början av 1990-talet. Bankerna börsnoterade fastighetsbolag från tidigare pantsatta krediter. Många företag har de senaste åren avyttrat sina fastigheter till fastighetsbolag. Ericsson och SEB har sålt till bland andra Vasakronan. Utländska fastighetsbolag och fastighetsfonder har investerat i Sverige under Flera av de utländska ägarna lägger ut sin fastighetsförvaltning externt. Staten är en stor fastighetsägare, bland annat genom Vasakronan. Statliga företag har också sålt ut stora fastighetsbestånd, under senare år exempelvis Telaris fastighetsbestånd, Stenvalvet och Postfastigheter. AP-fonderna äger tillsammans AP Fastigheter. Uppgifter ur årsredovisningar 2001, för Vasakronan 2002 HYRESINTÄKTER Mkr Drott AP Fastigheter Vasakronan Wihlborgs Tornet Castellum Hufvudstaden Drott AP Fastigheter Vasakronan Wihlborgs Tornet Castellum Hufvudstaden1 MARKNADSVÄRDE/ BOKFÖRT VÄRDE Mkr Bokfört värde Marknadsvärde Redovisar ej marknadsvärden. Drott AP Fastigheter Vasakronan Wihlborgs Tornet Castellum Hufvudstaden UTHYRBAR AREA, SVERIGE m 2 varav kommersiella lokaler DIREKTAVKASTNING % Drott AP Fastigheter Vasakronan Wihlborgs Tornet Castellum Hufvudstaden Drott AP Fastigheter Vasakronan Wihlborgs Tornet Castellum Hufvudstaden RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Mkr SOLIDITET % Drott AP Fastigheter Vasakronan Wihlborgs Tornet Castellum Hufvudstaden

19 UTVECKLING Vasakronans utveckling Från ett startläge 1993 med blandad verksamhet på 189 orter i Sverige har Vasakronan renodlat fastighetsbeståndet till kommersiella lokaler i sex städer. Den strategiska omvandlingen har kunnat genomföras under en kort tidsperiod och med stark resultatutveckling. Vasakronan bildades 1993 när Byggnadsstyrelsen, enligt ett riksdagsbeslut, upphörde. Den 1 oktober förvärvades fastigheter från staten för totalt 17,2 miljarder kronor inklusive lagfarter. I och med att monopolet upphörde kunde myndigheter och verk välja fritt på marknaden när de sökte lokaler. Till en början var det ett blandat bestånd som förutom kontorsfastigheter även innehöll lokaler för Lantbruksuniversitetet och så kallade specialfastigheter, bland annat kriminalvårdens fastigheter och specialskolor. Renodlingen till kommersiella lokaler, främst kontor och butiker, har skett samtidigt som verksamheten successivt har koncentrerats geografiskt till tillväxtmarknader i sex städer i storstadsregionerna. Renodlingen och koncentrationen har skett genom flera affärer, däribland; 1995 avyttrades fastigheter för Lantbruksuniversitetet till Akademiska Hus bildades Specialfastigheter Sverige med bland annat kriminalvårdens fastigheter och specialskolor. Under 1998 såldes de två sista specialfastigheterna till Specialfastigheter och bolaget delades sedan ut till Finansdepartementet förvärvades det O-listenoterade Gotic i Malmö med fastigheter värderade till 1,8 miljarder kronor såldes 188 fastigheter på 98 orter för 4,9 miljarder kronor till det nybildade bolaget Stenvalvet förvärvades SEB:s rörelsefastigheter för 4,2 miljarder kronor såldes fastigheter i nio städer till fastighetsbolaget Norrporten för 5,1 miljarder kronor. Vasakronan förvärvade en tredjedel av Norrporten köptes tre av Hötorgshusen i Stockholm av Förenade Liv för drygt 1,9 miljarder kronor. I bytesaffärer med attraktiva fastigheter, däribland Lilla Bommen 1 i Göteborg, såldes exploateringsmark på Järvafältet och i Hägernäs utanför Stockholm till Skanska, NCC och JM. En andel på 50 procent förvärvades av NCC i det bolag som bygger Kista Science Tower. Under perioden har Vasakronan totalt förvärvat fastigheter för 16,1 miljarder kronor och avyttrat fastigheter för 16,8 miljarder kronor med en reavinst på 5,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har koncentrerats till sex städer, däribland Uppsala. 15

20 MARKNADSVÄ RDERING Marknadsvärden Vasakronan har ett övervärde i fastighetsportföljen på 10,8 miljarder kronor. NewSec Analys genomförde vid årsskiftet 2002/2003 en marknadsvärdering av Vasakronans fastighetsbestånd. Fastigheterna värderades även vid de fem föregående årsskiftena enligt samma grundläggande principer. Innan dess värderades det samlade fastighetsbeståndet i samband med köpet av fastigheterna från staten Marknadsvärdering Den externa värderingen har omfattat samtliga fastigheter. Marknadsvärdet för Vasakronans fastighetsbestånd bedömdes till 34,1 (35,1) miljarder kronor, en minskning med 1,0 miljarder kronor. Minskningen för jämförbart fastighetsbestånd uppgick till 1,0 miljarder kronor, ( 3 procent), varav investeringar 0,7 miljarder kronor (2 procent) och marknadsvärdets förändring 1,7 miljarder kronor ( 5 procent). BEDÖMT MARKNADSVÄRDE Kontrakterad Drift- Direkt- Marknads- Bokfört Mkr årshyra 1 överskott 2 avkastning, % 3 värde värde 4 Stockholm City , Gamla Stan , Vasastan , Östermalm , Övriga innerstan , Norra Storstockholm , Södra Storstockholm , InfraCity , Kista , Uppsala , Göteborg , Linköping , Malmö , Lund , Total Kostnad för lokal administration 97 Totalt GEOGRAFISK ANALYS AV MARKNADSVÄRDEN JÄMFÖRBARA FASTIGHETER För- Investerat Nettoför- Mkr ändring % 2002 ändring, % Stockholm Göteborg Malmö Lund Uppsala Linköping Totalt Vasakronans fastighetsbestånd på jämförbara fastigheter har minskat i värde med 1,0 miljarder kronor ( 3 procent) mellan 2001 och 2002, varav investeringar 0,7 miljarder kronor (2 procent) och marknadsvärdeförändring 1,7 miljarder kronor ( 5 procent). Det totala marknadsvärdet uppgick till 34,1 miljarder kronor. 1 Samtliga gällande hyreskontrakt per 1 januari 2003 omräknade till helår. 2 Driftöverskott omräknat med gällande hyreskontrakt per 1 januari Direktavkastning beräknat på marknadsvärde per 1 januari Exklusive pågående projekt. 16

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2003

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2003 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2003 Välkommen till en bättre värd Vasakronan har fastighetsbranschens mest nöjda kunder. För andra året i rad blev Vasakronan etta i NöjdKundIndex-mätningen. Vasakronan är ett

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2002 STORA PÅ KONTOR STÖ RRE PÅ MÄ NNISKOR EKONOMISKA DATA

JANUARI SEPTEMBER 2002 STORA PÅ KONTOR STÖ RRE PÅ MÄ NNISKOR EKONOMISKA DATA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 22 Hyresintäkterna uppgick till 2 162 (2 57). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 42 (47) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 6 (4) procent. Lokalhyresmarknaden

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Vasakronan Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4

Vasakronan Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 Vasakronan Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 Sökregister flikens insida VD-kommentar 1 Strategisk inriktning 4 Bolagsstyrning 8 Konkurrenssituation 11 Fastighetsbestånd 13 Stockholm 14 Storstockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217.

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217. Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Mkr Not 25 24 Hyresintäkter 1 2 689 2 719 Driftkostnader 2 686 669 Underhåll 3 18 243 Tomträttsavgäld 4 64 47 Fastighetsskatt 5 175 191 Driftöverskott 6 1 584 1

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer