Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera"

Transkript

1

2 Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende fiberutbyggnaden. Kommunstyrelsen ger Kristinehamn Energi AB i uppdrag att utreda detta. Utredningen ska presenteras i Kommunstyrelsen den 5 februari

3 Utredningsdirektiv- vilken analys behöver göras - Kundperspektivet Kristinehamn Energi ska belysa om ett eget Stadsnät kan ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som TeliaSonera alternativet Utredningen ska jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet avseende: - kostnader och affärsvillkor för anslutning till fibernätet för olika kundgrupper (ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, byalag samt kommunens egen verksamhet) - utbud av tjänster och priser (engångskostnader årliga kostnader) - realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 i tätorten där fastighetsägare, företagare och kommunens egen verksamhet under Q/ : Djurgården, Strand, Södermalm och Picasso-området. - realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 på landsbygden Rudskoga-området och Ölme-området i nära samverkan med byalag/ekonomiska föreningar.

4 Utredningsdirektiv- vilken analys behöver göras - Ägarperspektivet : Kristinehamn kommun och Kristinehamn Energi Vilka möjligheter och begräsningar finns för att ikläda sig rollen som ägare av ett Stadsnät - belysa lagstiftningens möjligheter/begräsningar - redovisa under vilka förutsättningar kan Kristinehamn Energi äga, driva och utveckla ett Stadsnät Beskriva affärskonceptet där Kristinehamn Energi ikläder sig rollen Stadsnätägare. Utredningen ska beskriva på vilket sätt nedanstående uppgifter ska lösas för att leva upp till ett Öppet nät. Ägare av Stadsnätet: Organisation för att sälja och teckna avtal med enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, och byalag Tjänsteleverantör: Organisation för att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer med syfte att skapa ett brett urval av tjänster i fibernätet Nätägare: Organisation för att planera, äga och underhålla hela fiberinfrastrukturen, Redovisa en affärskalkyl för hela Stadsnäts konceptet - marknadsbedömning för tätort och landsbygd - investerings och lönsamhetskalkyl baserat på egen finansiering inom Energibolaget dvs egen upplåning och ej ägartillskott

5 DOKUMENTNAMN Utredningsrapport-Öppet Stadsnät REV. NR. DOK. NR. Sidan 1 av 16 UPPRÄTTAD AV DATUM GODKÄND DATUM Catarina Östling Johan Larsson Utredningsrapport - Ett Öppet Stadsnät via Kristinehamns Energi AB 1. Bakgrund År 2010 togs ett beslut i KF kring strategi för att stödja och stimulera etablering av ett öppet Fibernät i kommunen. Strategin innefattade att ett framtida fibernät ska etableras av marknadens aktörer på affärsmässiga villkor där aktörerna själva står för investeringarna. Strategins huvudinriktning var att etablera ett samarbetsavtal med TeliaSonera och i oktober 2010 tecknades en avsiktsförklaring med Telia Skanova Access AB. I januari 2013 återremitterade Kristinehamns Kommun förslaget om ett samarbetsavtal med Telia Sonera för att jämföra olika alternativ till lösningar avseende fiberutbyggnad i Kristinehamns Kommun. Kristinehamns Energi AB har därmed per den 18:e januari fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda om ett eget stadsnät kan ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som den som Telia/Skanova presenterat. Kristinehamns Energi AB har vid ett tidigare tillfälle gjort en utredning kring etablering av ett öppet stadsnät i Kristinehamn men eftersom förutsättningarna som den utredningen grundade sig på, ändrades under utredningstidens gång, blev slutsatsen att man utifrån dåvarande upplägg inte på ett ekonomiskt försvarbart sätt kunde genomföra uppgiften. Idag, ungefär 3 år senare kan vi konstatera att marknadsläget ser annorlunda ut, vilket medför att den tidigare utredningen inte går att använda. Därför krävs en ny utredning med utgångspunkt från dagens förutsättningar. Med tanke på den orimligt korta utredningstiden har Kristinehamns Energi valt att på ett övergripande och ej detaljerat plan åskådliggöra framtida strategier och möjligheter som Kristinehamns Energi ser i att bygga ett stadsnät i egen regi. Utredningen beskriver kort hur marknaden ser ut och huruvida Kristinehamns Energi ser en möjlighet till utbyggnad av ett stadsnät i egen regi eller inte. 2. Nuläge, marknaden 2.1 Uppbyggnad Marknaden för stadsnät är komplex och består av en rad olika aktörer med olika roller. 1. Nätägare 2. Kommunikationsoperatörer 3. Tjänsteleverantörer Kristinehamns Energi AB Varnumsleden 1, Kristinehamn Telefon Fax

6 Sidan 2 av 16 Rollen som nätägare: Nätägaren äger kanalisation och fiber med ansvar för projektering och planering. En nätägare kan välja att antingen ta en roll som passiv nätägare alternativt aktiv nätägare. Som aktiv nätägare äger man förutom kanalisation och fiber även aktiv utrustning såsom switchar, routrar mm. Ofta innebär detta även en egen uppbyggd serviceorganisation. Idag finns det framförallt ett par stora aktörer på marknaden dels TeliaSonera/Skanova och sen de olika kommunala stadsnätsägarna. Comhem har även 1,4 miljoner användare via returaktiverad kabel-tv. Rollen som Kommunikationsoperatör En kommunikationsoperatör adresserar som regel; Övervakning Drift, felhantering och ägande av aktivt nät Provisionering Marknadsföring Tjänsteförsäljning till företag, bostadsrätts byggare, villaägare, allmännytta och operatörer Transmission Kapacitetstjänster Avtal med tjänsteleverantörer Hantering av webb-plats KO kom egentligen till för att många stadsnät var för små för att själva på ett effektivt sätt kunna driva näten. Det har skett en konsolidering på marknaden och idag finns det fyra stora KO; Zitius, OpenNet, itux och Telia samt några mindre. Bilden ovan visar de 4 största KO och deras ägare eller systerföretag Rollen som tjänsteleverantör En tjänsteleverantör erbjuder tjänster i form av t ex telefoni, TV, internetaccess, larm osv. En tjänsteleverantör kommer in och kan sälja sina tjänster till slutkund via KO vilken i sin tur har avtal med

7 Sidan 3 av 16 olika nätägare. Marknaden består av en mängd olika tjänsteleverantörer och några exempel är Tele2, Telia, Bahnhof, UniversalTelecom, Bredband2, Viasat, AllTele mfl mfl. 2.2 Marknaden och dess aktörer i Kristinehamn Kommunala Bostadsbolaget äger idag ett eget nät där itux fungerar som KO. Kommunen hyr ut fiber till ett 30-tal företag. (Konkurrerar med marknaden) HSB - TeliaSonera Telia/Sonera levererar ADSL 2.3 Efterfrågan Under de senaste åren har det kommit fram flera nya produkter på marknaden som medfört ett ökat behov av snabb uppkoppling med hög kapacitet och tillgänglighet. Produkter som påverkat utvecklingen är bl a Netflix, Ipad och AppleTV. Bedömningen är att behovet fortsatt kommer att växa Kundunderlag i Kristinehamn Det finns ca (enligt SCB 2007) hushåll i Kristinehamn och ca 826 företag (enligt SCB 2007). Hur intresset hos dessa ser ut för att ansluta sig till ett framtida stadsnät är idag med hänsyn tagen till tiden för denna utredning inte möjligt att säga. Vi vet dock att behovet har ändrats sen den förra utredningen genomfördes. För de stadsnät som idag är igång har det visat sig att det krävs en anslutningsgrad på mellan 50-60% i enskilda villaområden de bygger för att nå break-even. Bilden nedan visar hur fibertäckningen ser ut i Värmlands olika kommuner. Tabellen visar att av Kristinehamns totala befolkning har 6,11 % tillgång till fiber. Statistiken är hämtad från PTS statistik från 2011 och visar de som har bredband som motsvarar minst 50Mbit/s.

8 Sidan 4 av 16 Tillgång till bredband behöver dock inte betyda att hushållen och företagen faktiskt har fiber, tillgång till det har man så länge man befinner sig inom 300m från en fibersatt nod eller station, (http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/faktablad_2012_nr5_digitalagenda.pdf, sidan 2) Kristinehamns Energi kommer vid en framtida utbyggnad att bygga ut nätet utefter marknadens intresse och efterfrågan. 2.4 Etablerade affärsmodeller Det finns naturligtvis en rad olika möjligheter att bygga upp ett stadsnät på. Nedan följer en kort sammanställning över vanliga upplägg och affärsmodeller. Modellerna är generaliserade och självklart har de olika aktörerna utifrån sin situation gjort anpassningar och justeringar. Passiv Stadsnätsägare Intäktsmodell 1 Intäkter Kickback på totalt antal portar Kickback per aktiv kund Kickback per iptv kund Kickback för ev kabel TV Kostnader Drift och underhåll Marknadsföring/försäljning Intäktsmodell 2 Intäkter Abonnemangsavgift/månad Kickback från Tjänsteleverantör och KO Kickback för ev kabel TV Kostnader Drift och underhåll Marknadsföring och försäljning Viss serviceorganisation ex kundtjänst, fakturering 2.5 Prisjämförelse PTS (Post och Telestyrelsen) har tagit fram en rapport som heter Prisutveckling på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet 2012 Rapporten visar att öppna stadsnät ger slutkunderna lägre bredbandspriser till följd av ökad tjänstekonkurrens. Texten nedan är hämtad ur sammanfattningen från PTS rapport. Priserna på de billigaste rikstäckande erbjudandena om fast bredband med överföringskapaciteterna minst 2 Mbit/s och minst 8 Mbit/s har varit i princip oförändrade mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet På sju år har dock dessa minskat med 38 respektive 11 procent. Det billigaste

9 Sidan 5 av 16 rikstäckande abonnemanget på 100 Mbit/s ökade med 26 procent mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet Många mindre aktörer erbjuder dock bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s mer eller mindre lokalt. En granskning av dessa lokala erbjudanden visar att bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s erbjuds till priser under riksgenomsnittet i områden med stadsnät där flera tjänsteleverantörer tillåts att tävla om slutkunderna (så kallade öppna stadsnät). I områden med stadsnät där endast en tjänsteleverantör erbjuder bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s (så kallade stängda stadsnät) är priserna däremot ofta i nivå med riksgenomsnittet. Det kan därmed konstateras att i områden där det finns öppna stadsnät är priset på bredbandsabonnemang via fiber ofta billigare för slutkunden än i områden som saknar öppna stadsnät. PTS bedömning är att priserna på bredbandsabonnemang via fiber i öppna stadsnät ofta ligger procent lägre än motsvarande rikstäckande erbjudanden. (http://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/telefoni/2012/prisutvecklingen-pa-mobiltelefoni-ochbredband---pts-er /, sidan 6) Bilden nedan visar Priser för bredbandsabonnemang via fiber i områden med öppna respektive stängda stadsnät. Bilden ovan är hämtad från PTS rapport Prisutveckling på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet 2012 (http://www.pts.se/upload/rapporter/tele/2012/prisutvecklingen-mobiltelefoni_bredband-q1-12-pts-er- 2012_26.pdf, sidan 35) 2.6 Exempel från andra orter med utbyggt stadsnät Strömstad Enligt Göran Wallo, VD på Strömstanet hade Strömstad kommun för avsikt att marknaden som sådan skulle lösa bredbandsutbyggnaden. Men eftersom marknaden inte kunde erbjuda invånarna i Strömstad en bredbandslösning valde man att starta AB Strömstanet som är ett dotterbolag till det kommunala bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen. Detta för att få bostadsbolagets lägenheter direkt från start i nätet så att en rimlig ekonomi uppnås.

10 Sidan 6 av 16 Strömstanet har idag Telia som KO och Göran menar att den stora skillnaden i att själva äga nätet istället för att en privat aktör äger det ligger i att ett nytt monopol annars hade uppstått med dess effekter på lång sikt. Invånarna i Strömstad hade fått vänta orimlig tid innan bredbandsnätet hade varit på plats. Texten nedan är citerad Göran Wallo Upplägget mellan Kommunen och AB Strömstanet är att bolaget sköter allt vad gäller bredbandsnätet i kommunen, precis på samma sätt som gator och vägar sköts av Tekniska förvaltningen. Befintliga fiberdragningar och tomrör har överförts till AB Strömstanet som aktieägartillskott. Fördelarna blir att man får ett helhetsansvar vad gäller fibernätet. Man kan uppnå en kvalitetsstandard som är avgörande för hur nätet ska skötas och utvecklas för framtida utmaningar. AB Strömstanet är medlem i Stadsnätsföreningen (Ssnf) vilket borgar för kompetensen på området. En annan fördel är att AB Strömstanet sköter kontakten med fiberföreningarna och hjälper till med teknisk kompetens för att projektera deras fibernät så att man får en neutral projektering istället för en styrd som är relativt vanlig i branschen. Kommunalt ägd infrastruktur borgar för att det blir ett öppet nät som kan erbjuda äkta konkurrens bland leverantörerna. Kommunen ger ekonomiskt bidrag till fiberföreningar i övrigt sköter bolaget allt i samverkan med Bygg och Miljö- och Tekniska förvaltningen Degerfors Degerfors är en passiv nätägare och har i dagsläget ZITIUS som KO. Genom sin lösning erbjuder de invånarna ett öppet stadsnät med tillgång till en mängd olika tjänster från en flera olika tjänsteleverantörer. Anledningen till att Degerfors valde att driva stadsnätet i egen regi var enligt Peter Lilja, stadsnätschef i Degerfors p g a att de ville ha kontroll på infrastrukturen inom kommunen. Vidare menar Peter att de är hjälpta av sin goda lokalkännedom, och att de genom sina lokala kontakter skapar en vi känsla och trygghet för medborgarna, något en aktör som inte finns på orten aldrig kan skapa. Sen finns det enligt Peter ytterligare en skillnad i att de själva äger nätet istället för en privat aktör och det är att det ger kommunen flexiblare kommunikationslösningar och kortare beslutsvägar med möjlighet att påverka. Peter menar även att det genom denna lösning blir billigare tjänster för kunderna och att det är en styrka att ha en lokal kontakt och ställe som kunderna kan komma till och prata om sina möjligheter eller problem. Som en lokal aktör kan man även ge mindre tjänsteleverantörer på orten möjlighet att transportera sina tjänster i nätet, vilket i sig är ett mervärde enligt Peter Karlstad I Karlstad ligger stadsnätet under Karlstad Elnät. De omsätter ungefär 23 miljoner kronor varav 2,5 miljoner är vinst. Deras omsättning ökar ungefär 15-20% per år. Karlstad Stadsnät är uppbyggt och fungerar som en slags beställarorganisation. De har projektering, beredning och projektledningskompetens. De har även en informatör och landsbyggdutvecklare. De beställer utförande av sin produktion alternativt av underentreprenörer. Deras beredskapsorganisation har de gemensamt med Elnät och detsamma gäller även ekonomi och personal.

11 Sidan 7 av 16 Hafsteinn Jonsson som är stadsnätschef i Karlstad har beskrivit vilka styrkor/fördelar och eventuella nackdelar han ser med att kommunen är med och äger stadsnätet. Texten nedan är citerad Hafsteinn: I kommuner med alternativa infrastrukturer ökar konkurrensen valmöjligheterna för operatörer. Telenor och Tele2 brukar gärna lyfta fram exempel på 4G utbyggnader där det varit enklare att få till utbyggnad där det även finns tillgång till Stadsnät jämfört med där det bara finns Telia. Konsekvensen är att det blir lägre och sämre utbyggnadstakt. Kommunikationskostnaden för kommuner med egen öppen fiberinfrastruktur är upp till 30% lägre än i övriga kommuner. Öppna nät har drivits fram av de kommunala stadsnäten och har gjort att valfriheten och tjänsteutbudet har ökat samtidigt som det blir enklare för lokala aktörer att erbjuda sina tjänster. Över tid ger ett kommunalt bredbandsnät den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för kunderna och för kommunerna. Eftersom det inte är vinstdrivande verksamhet och överskottet stannar kvar i kommunen. Det finns ett antal övriga gynnsamma samhällseffekter som det svenska forskningsbolaget Swedish ICT Acreo har visat på i en rapport nyligen Oxelösunds Stadsnät I Oxelösund ligger stadsnätet under Oxelö-Energi AB som ägs till 100% av Oxelösunds Kommun. Oxelösunds Stadsnät är en passiv nätägare och för drift av nätet anlitas en KO. KO:n äger i sin tur all utrustning som krävs för att få tjänsterna att fungera i nätet fram till slutkund, samt hanterar driften av utrustning. Affärsmodellen bygger på att KO:n ger stadsnätet en fast betalning per aktiv kund som använder nätet. All svartfiberförsäljning hanterar dock stadsnätet i egen regi. Avkastningskravet från kommunens sida är 0% och avskrivningstiden är 30år. Oxelösunds Stadsnät har haft en stark utveckling. Stadsnätet erbjuder kunderna flera alternativa sätt till anslutning; 555:an (555kr) Stadsnätet gräver åt kund med avbetalning på 36 månader där en 100/10mbit internet tjänst ingår från Bahnhof (53% tar denna) Fastprisavtal 9 900kr där kunden gräver själv på sin mark (22%) Fastpris kr där stadsnätet gräver åt kunden (25%) Håkan Franzén menar att deras 555:an gjort det enklare för de att få kunder. När kunderna jämför sin befintliga ADSL / 3-4G kostnader mot 555:an som ger 100Mbit samt en installation av fiber som även höjer marknadsvärdet på deras fastighet är det ett lätt val att gå över på fiber. PTS har en undersökning som visar att tjänsterna är billigare mot att välja trådlöst eller ADSL/Koax.(citat Håkan Franzén) När frågan om stadsnät blev aktuell i Oxelösunds kommun stod valet klart. Texten nedan är citerad Håkan Franzén. När Oxelösunds Stadsnät bildades så var det ingen diskussion om vi skulle äga eller inte, det var självklart att en så pass viktig infrastruktur som fibern ska ägas av kommunen. Risken är stor att en privat marknadsaktör inte bygger till de områdena som inte är lönsamma, exempel glesbygdsområden.. Kommunen kan se långsiktigt på en affär vilket marknaden kanske inte får göra för deras ägare. Vidare menar Franzén det är en trygghet för kommunen att veta att deras 100% ägda Stadsnät jobbar för kommunens bästa och att stadsnätet bygger ut till alla och inte bara till de lönsamma områdena. Vi bygger långsiktigt och kan göra investeringar för att hjälpa kommunen att få nyetableringar av företag som har krav på snabba förbindelser säger Håkan Franzén

12 Sidan 8 av Kristinehamns Energis förslag till ett framtida stadsnät 3.1 Vision Kristinehamns Energi AB:s vision är att erbjuda fiber till samtliga inom Kristinehamns Kommun. 3.2 Teknik och utbyggnad Ingen aktör kan idag, utan alla fakta på bordet gällande antalet faktiska kunder, med säkerhet säga vad som är ett rätt och riktigt sätt att bygga ett stadsnät på när det kommer till teknik, noder osv. Det finns inga rätt och fel. Hur ett nät rent tekniskt byggs upp är avhängt en rad faktorer där framförallt marknaden d v s antalet faktiska kunder spelar en avgörande roll. Det är t ex fullt möjligt att bygga nät som enskilda öar eller spretande stjärnor osv. Ett nät går i princip alltid att bygga ut, bygga om, frågan är bara till vilken kostnad och för vem. De flesta aktörer som idag bygger nät från scratch försöker bygga nätet i ett slags ringsystem med en eller flera huvudnoder för att möjliggöra redundans och därmed mycket hög leveranssäkerhet för kunden och självklart också för att göra utbyggnaden så kostnadseffektiv som möjligt. 3.3 Målbild Kristinehamns Energis ambition är att upprätta ett Öppet Stadsnät i ringstruktur för att säkerställa en hög leveranssäkerhet. Det Öppna Stadsnätet ska inkludera företag, samfälligheter, flerbostadshus, kommun, byalag och villaägare utan inbördes rangordning. Kristinehamns Energi AB som ägs till 100% av kommunen ser ett intresse av att bygga ett stadsnät i egen regi och på så sätt säkerställa att infrastrukturen och pengarna stannar inom kommunen. Genom en utbyggnad i egen regi vill företaget generera samhällsnytta och erbjuda invånarna och företagarna i Kristinehamn förutsättningar för fiberanslutning med hög leveranssäkerhet. För att göra detta på bästa sätt och med hänsyn tagen till operatörers anslutningspunkter i Kristinehamn ser Kristinehamns Energi i samråd med olika experter inom området att nätet bör byggas upp enligt modellen på nästa sida.

13 Sidan 9 av 16 Bilden ovan visar stadsnät byggt i ringstruktur där det röda är själva nätet och de gröna fyrkanterna är noder. Från ringen är det sen möjligt att koppla på områden och noder utefter behov. Genom att bygga nätet enligt modellen ovan kan Kristinehamns Energi erbjuda hög leveranssäkerhet i sitt nät, ett nät som tillåter kostnadseffektiva utbyggnader och effektiva anslutningar och därmed bidra till att göra Kristinehamns kommun attraktivt för invånare och företag att verka i. Bedömningen är att ett sådant nät över tid är fullt möjligt att bygga, etappvis och utefter efterfrågan. Hur lång tid det tar är beroende av en rad faktorer där följande anses vara de viktigaste: Framtida samarbete med kommunen kommunens intresse till anslutning (obs, ej finansiellt eller ansvarsmässigt) Framtida samarbete med Kristinehamns Bostäder Enskilda företags intresse Villakunders efterfrågan och intresse. För exakt tillvägagångssätt, tids- och kostnadsberäkning behövs mer tid till utredning, planering, marknadsbearbetning, avtalsskrivning, försäljning och projektering. Grunden till en utbyggnad är efterfrågan där just ovanstående aktiviteter som marknadsbearbetning, försäljning och avtalsskrivning är av väsentlig betydelse. Kristinehamns Energi AB äger idag kanalisation inom Kristinehamns tätort som med fördel kommer att kunna användas i en framtida utbyggnad. En utbyggnad av fiber till glesbygd är likt ovan avgörande marknadens intresse och här krävs tid till undersökning. För att genomföra en eventuell framtida utbyggnad på ett bra sätt vill Kristinehamns Energi få tillgång till en kontaktperson hos kommunen som tillsammans med Kristinehamns Energi kan svara på frågor från byalagen en sk bredbandssamordnare.

14 Sidan 10 av Strategi- uppbyggnad stadsnät För att möjliggöra en utbyggnad av ett stadsnät bör utbyggnaden ske etappvis där den första etappen är basen för en långsiktigt hållbar fiberutbyggnad med fördelning av initialkostnader. Kristinehamns Energis förslag är att första utbyggnadsetappen sker enligt nedanstående modell: Modellbeskrivning utbyggnad etapp 1 Huvudnoden kommer således att i etapp 1 ligga på Varnumsleden 1, i Kristinehamns Energis egna lokaler. Trafiken kommer att transporteras ner via Nämndehuset, vidare genom Tvillingarna, vidare till huvudnoden hos Kristinehamns Energi och sen ut till två mindre områdesnoder, en på Drevsta och en på Djurgården. Från områdesnoderna finns det sen möjlighet att förse de kunder som önskar med fiber. Genom att förlägga huvudnoden på Kristinehamns Energis område undviker företaget att ta på sig annars höga initialkostnader i form av exempelvis lås, larm, kyla, passersystem, reservkraft osv eftersom de funktionerna redan finns i befintliga lokaler. Dessutom kommer Kristinehamns Energi genom denna utbyggnad att kunna utnyttja redan befintlig kanalisation vilket också hjälper till att hålla nere initialkostnaderna.

15 Sidan 11 av 16 Etapp 1 möjliggör vidare etappvis utbyggnad i tänkt ringstruktur. Områden kan utefter efterfrågan senare anslutas till ringen. Mycket av den kanalisation som behövs för att bygga upp tänkt ringstruktur besitter Kristinehamns Energi redan idag. Självklart kommer det dock att behövas ytterligare kanalisation och på vissa ställen även ske ett utbyte av fiber och rör. För komplett inventering av den befintliga kanalisationen och dess skick behövs dock mer tid Prioriterade områden i etapp 1 (utan inbördes rangordning) Drevsta Höje Djurgården Utbyggnadsetapp 1 förutsätter att Kristinehamns Energi AB levererar tjänster till det 30-tal företag som idag finns inom kommunens nät. För vidare fortsatt utbyggnad av ett stadsnät förutsätts att kommunens fastigheter och det kommunala bostadsbolagets kunder ansluter sig till stadsnätet inom 5år Kristinehamns Energis roll Kristinehamns Energi kommer vid en utbyggnad att ta en roll som passiv nätägare med ansvar för kanalisation och fiber. För att snabbt kunna erbjuda ett öppet nät skulle Kristinehamns Energi inleda ett samarbete med en KO som i sin tur ansvarar för drift och underhåll av aktiv utrustning, tillgång till flera tjänsteleverantörer och dess tjänster. Diskussioner med olika KO har påbörjats. För att kontrollera och påverka intäkterna vill Kristinehamns Energi vara delaktiga i marknadsföring och försäljning på lokal nivå och kommer att verka för ett sådant samarbete med den framtida KO:n. Kristinehamns Energi har sen tidigare en kundrelation med invånarna i Kristinehamn via Kristinehamns Elnät AB. Kunderna känner således till företaget och dess lokala förankring Tjänsteutbud Tjänsteutbuden som de olika KO erbjuder innefattar en rad olika, alltifrån endast bredband till så kallade Triple and play lösningar d v s bredband, tv och telefoni. Ett krav från Kristinehamns Energis sida är att kunderna oavsett KO ska ha tillgång till olika tjänster från olika leverantörer och en webbportal där de kan se tillgängliga tjänster och tjänsteleverantörer samt lägga beställning Erbjudande till framtida kunder, utifrån nuvarande lönsamhetsbedömning. Anslutningsavgifterna nedan är uppskattade utifrån nuvarande lönsamhetsbedömning. Exakta prisuppgifter kan först redovisas efter marknadsbearbetning och efter att avtal med KO är färdigt. Priserna på tjänsterna är baserade på uppgifter från nu etablerade och verksamma kommunala stadsnätsägare och deras Tjänsteleverantörer. Företagskunder Fast anslutningsavgift på ca kr (kan komma att skilja något om de ligger långt ifrån kanalisationen)

16 Sidan 12 av 16 Brett utbud av tjänsteleverantörer i ett Öppet stadsnät till en månadskostnad på mellan kr beroende på vald kapacitet. Utöver detta finns möjlighet till premiumtjänster med upp till 1000Mbit/s. Privatkunder Alternativ 1 Fast anslutningsavgift på ca kr Månadsavgift varierar beroende på vald tjänst, alltifrån 25kr upp till 900kr. Alternativ 2 Fast månadsavgift bundet på visst antal år ihop med vald tjänst och tjänsteleverantör. Kommer sett till andra aktörer som erbjuder denna lösning att landa på mellan 500kr - 900kr Projektplan Nedan följer en övergripande plan för utbyggnad av ett Öppet Stadsnät i Kristinehamns Energis regi. Principen är att utbyggnaden sker etappvis, vilket illustreras i planen nedan. Första etappen etablerar ett stadsnät där stamnätets fortsatta sträckning följer en övergripande plan för nästkommande områdesetapp. Utbyggnad sker på affärsmässiga grunder och strategin är ett stamnät som når strategiska områden samt att stadsnätet i sin utbredning sluter ringar för redundans. För beskriven utbyggnad förutsätts att kommunens nät ingår och att bostadsbolagets kunder inom olika bostadsområden kommer att ingå, vilket påverkar planeringen av stamnätets sträckning. Diagrammet illustrerar olika scenarion där kommande resultatpåverkan från bostadsbolagets kunder kan förutses redan innan utbyggnad av Etapp 1. Däremellan är resultatpåverkan för utbyggnaden av stadsnätet obestämbar idag innan genomförd marknadsbearbetning.

17 Sidan 13 av 16 Nedan visas ett förslag till plan för aktiviteter inom Etapp 1 där bedömningen är att möjligheter till anslutning finns under senare delen av Lönsamhetsbedömning etapp 1 Förutsättningar; Villor 50% anslutningsgrad Företag anslutningsgrad hög Kommun 30 (företag) Kalkylränta 5% Avskrivningstid 30år I bedömningen ingår följande poster: Summa årliga kostnader uppgår till ca 500tkr, så som drift och underhåll mm Investeringskostnad är ca 2,9 miljoner kronor och avser bl a noder, utbyggnader av stamnät för transport av kommunikation, mediabox och områdesnät Djurgården Beräknade anslutningsavgifter uppskattas till ca 2,3 miljoner kronor Lånebehov ca 600tkr Resultat; Vid en anslutningsgrad på 50% av villorna är bedömningen att break-even uppnås i Etapp 1.

18 Sidan 14 av Möjliga fördelar i punktform för kommunen om Kristinehamns Energi bygger ett stadsnät Ett öppet stadsnät likt det Kristinehamns Energi ger som förslag, har genom erfarenheter och även genom statistik från PTS visat sig ge kunderna lägre priser vilket borde ses som en fördel. Genom att äga nätet säkerställer kommunen att infrastrukturen blir kvar och kan på så sätt kontrollera innehållet och utbudet som erbjuds till kommunens invånare, en styrka och ett bra verktyg i arbetet med att göra Kristinehamn till en attraktiv kommun att verka och bo i. Kristinehamns Energi har redan idag via Kristinehamns Elnät en etablerad kundrelation med invånarna i Kristinehamn vilket troligtvis många av framtida stadsnätskunder kommer att uppskatta, då företaget är lokalt och därför lätt att komma i kontakt med. En trygghet för invånarna. Kommunen har idag en IT-avdelning. Vid en utbyggnad av ett stadsnät i Kristinehamns Energis regi skulle det kunna finnas synergier och möjligheter till samarbete och nyttjande av resurser. Kristinehamns Energi kräver inte på något sätt någon exklusivitet vilket gör att det finns möjligheter för andra aktörer och på så sätt främja en öppen konkurrens. Kristinehamns Energi kommer att hålla i marknadsföring och försäljning för att säkerställa en god dialog med invånarna.

19 Sidan 15 av Slutsatser Kommunalt ägda stadsnät är ett sätt för kommunen att säkra infrastrukturen, på samma sätt som kommuner tidigare säkrat infrastruktur som vägar, vatten och el. Detta skulle innebära att nätet för all framtid kan hållas öppet för alla operatörer och deras tjänster på lika villkor, vilket i sig påverkar priset till slutkund på ett positivt sätt. Möjligheten till utbyggnad skall i utredningsdirektivet jämföras mot ett erbjudande från Telia/Skanova. I tillhandahållen karta från Telia/Skanova med inringade satsningsområden framgår dock ingen satsning på villaområden inom Kristinehamns tätort. Kristinehamns Energi finner det möjligt att bygga ett stadsnät i Kristinehamn, dock kräver en uppbyggnad en första bas att fördela initialkostnader kring. Erfarenheter från andra orter visar att allmännyttans kunder och kommunens egna fastigheter utgör en väsentlig viktig aspekt och förutsättning, så även i Kristinehamn. Att påbörja en utbyggnad med kundbas med endast villaområden är inte aktuellt. Kristinehamns Energi har ett förslag till strategisk plan för utbyggnad som innebär en första utbyggnadsetapp i områdena Drevsta, Djurgården och Höje. Planen förutsätter att Kristinehamns Energi får leverera tjänster till det 30-tal företag som idag finns i kommunens nät. Vid en anslutningsgrad på 50% av villorna på Djurgården är bedömningen att break-even uppnås i Etapp 1. För en fortsatt utbyggnad förutsätts att kommunens fastigheter och det kommunala bostadsbolagets kunder ansluter sig till stadsnätet inom en 5 års period. För att kunna presentera ett mer precist tillvägagångssätt med tids- och kostnadsberäkningar krävs längre utredningstid.

20 Sidan 16 av 16

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också!

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Påminnelse! Anslut ditt hus till Stadsnätet 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Kontaktpersoner Björn Antonsson Johan Kraft Riktigt bredband hemma Gästabudstadens

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät 2015-11-25 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Det finns många Byanät som redan är klara och befinner sig i en förvaltningsfas

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Brf Tegehöjden 3 Förslag att installera fiber Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Fiber i Tegefjäll Jämtfiber projekterar och anlägger under hösten 2015 fiberanslutning i Tegefjäll. Vi har fått ett erbjudande

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer