Revisionsrapport Landstinget Kronoberg Granskning av Servicecentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2011. Landstinget Kronoberg Granskning av Servicecentrum"

Transkript

1 Revisionsrapport 2011 Landstinget Kronoberg Granskning av Servicecentrum

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Väsentliga iakttagelser och slutsatser Rekommendationer Inledning Bakgrund Syfte Revisionsfrågor vgränsning Metod Kort om Servicecentrum Ändamålsenlig och effektiv internservice Revisionskriterier Tydligt regelverk ktiv controlling/styrning på landstingsnivå Begränsad avtalsadministration & avtal på rätt nivå Systematisk metod att följa kundnöjdhet & nöjda kunder Lämplig finansiering (anslag/internpris) Standardiserade tjänstepaket Tillgång till relevanta nyckeltal och jämförelsedata Källförteckning

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört denna granskning. Syftet har varit att bedöma om landstinget har en ändamålsenlig och effektiv internservice. Inom ramen för detta har en bedömning gjorts av om det rationaliseringskrav som riktats mot den nya organisationen har kunnat uppnås. Revisorerna har också särskilt önskat få belyst vilka nyckeltal/jämförelsetal som används för att följa upp och styra serviceverksamheten Väsentliga iakttagelser och slutsatser Tydligt regelverk Landstinget Kronoberg har fastställt en modell för den interna handeln. Modellen ska utgöra ett regelverk och underlätta för såväl köpare som säljare samt möjliggöra en mer rationell ekonomiadministration av den interna handeln. Syftet är också att modellen ska främja en helhetssyn som maximerar nyttan för landstingskoncernen som helhet och inte enbart för den enskilda serviceenheten. I modellbeskrivningen betonas att de interna diskussionerna mellan köpare och säljare ska fokusera på kvalitet och volym. Det finns på ett övergripande plan fastställda mål och regler för den interna handeln inom landstinget. Utifrån våra utgångspunkter för en ändamålsenlig intern marknad slår landstingets modell för intern handel fast viktiga och relevanta principer. Det fastställs t.ex. att de tjänster som tillhandahålls av Servicecentrum i regel inte får köpas av annan leverantör samt att priserna ska bygga på självkostnadsprincipen. Det sker ingen explicit reglering av hur ett över-/underskott hos Servicecentrum ska hanteras. ktiv controlling på landstingsnivå Den övergripande verksamhetsidén för Servicecentrum är att enheten ska medverka till en god vård genom kundanpassade tjänster, med kvalitet, kompetens och engagemang. I modellen för intern handel betonas också att Servicecentrum ska utgöra en specialistkompetens, som med konkurrenskraftiga priser och differentierade tjänster, ska ge bästa möjliga service till verksamheten. För att landstinget ska kunna styra verksamheten mot uppsatta mål krävs en systematisk uppföljning och kunskap om att kostnader och kvalitet ligger på acceptabla nivåer samt att verksamheten bidrar till kärnverksamhetens måluppfyllelse. Landstingsledningen behöver således utöva en aktiv controlling av i vilken grad målen med den interna handeln uppnås. I denna del finns stora utvecklingsmöjligheter på landstingsledningsnivå. Landstingsledningen har i begränsad utsträckning tillgång till verktyg som t.ex. mätetal för att kunna göra kostnads- och kvalitetsjämförelser av den interna servicen och i förlängningen kunna säkerställa att resurserna används kostnadseffektivt samt att kvalitetsnivåerna är tillfredställande. Informationen bör handla om kostnader och kvalitet (t.ex. genom kunduppfattningar, de professionella aktörernas bedömning, uppföljning av nyckeltal) samt hur tjänsterna står sig i jämförelse. För vissa tjänster kan en marknadsbaserad prisjämförelse göras, för andra krävs en jämförelse med uppgifter från andra jämförbara landsting. Utifrån en systematisk insamling av dessa uppgifter kan landstingsledningen utöva en aktiv styrning som ytterst handlar om att tillse att de övergripande målen med den interna handeln uppnås. Begränsad avtalsadministration & låga transaktionskostnader, avtal på rätt nivå I regelverket fastställs att samtliga tjänster som Servicecentrum utför ska vara överenskomna och skriftligen formulerade i avtal undertecknade av båda parter. Det kvarstår en del arbete 2

4 innan Servicecentrum uppfyller detta krav. I dagsläget tecknas avtal inom verksamhetsområdena kost/restauranger och lokalvård. Granskningen visar dock att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att i avtal beskriva de tjänster som tillhandahålls av samtliga verksamhetsområden. En utgångspunkt för en ändamålsenlig intern service är att avtalen är upprättade på en nivå som överensstämmer med ansvarsstrukturen i verksamheten. Mot bakgrund av att avtalen specificeras per delenhet bedömer vi att avtalsnivån följer ansvarsstrukturen. Det är viktigt att tjänsteutbudet förtydligas samt att överenskommelser/avtal för samtliga tjänsteområden upprättas så snart som möjligt. Det är först när detta är på plats som styrningen för en verksamhet som Servicecentrum är ändamålsenlig och det är först då som syftet med den interna handeln kan få full effekt både i ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv. Systematisk metod att följa kundnöjdhet och nöjda kunder Servicecentrum har formulerat mål och uppföljningsmått för att kunna bedöma utvecklingen mot det strategiska målområdet Nöjda kunder. Det har utarbetats ett uppföljningsverktyg och genomförts en första kundnöjdhetsundersökning som omfattade samtliga tjänsteområden. Utöver en systematisk kundnöjdhetsundersökning behövs en strukturerad kunddialog. Formen för dialogen kan vara ett kundråd. Det väsentliga är dock att Servicecentrum säkerställer att kunderna har ett forum där servicetjänsternas anpassning till kärnverksamheten kan avhandlas. Dagens organisation och funktionsuppdelning innebär att kunderna tvingas ha kontakt med många företrädare vid Servicecentrum. Precis som centrumledningen påtalat vid intervjuerna är vår bedömning att det behövs en ingång till Servicecentrum, t.ex. via en gemensam kundtjänst. Lämplig finansiering Val av finansieringsformer av den interna servicen ger olika styreffekter. En viktig utgångspunkt för valet är således landstingets ambitioner med den interna affärsmodellen. I regelverket för den interna handeln fastställs mål om en effektivare användning av befintliga resurser, lämpliga fördelningsgrunder för olika typer av tjänster, fokus på kvalitet och behov, relevanta kvalitetsmått för olika typer av tjänster och en effektivare budgetprocess. Som vi förstår dagens s.k. abonnemangsavtal så innebär modellen i praktiken till stora delar en anslagsfinansiering med kostnadsfördelning i redovisningssystemet. Detta mot bakgrund av att de verksamheter som fått budget utfördelad inte kan disponera dessa resurser till de ändamål som de finner mest angelägna. Centrumen är ålagda att köpa servicetjänsterna enligt det utfördelade beloppet. Modellen bygger vidare på att kostnaderna för Servicecentrums produktion inom respektive baspaket fördelas till de interna kunderna. När det gäller den rörliga delen av kostavtalen (livsmedelskostnad per beställd portion) finns dock en tydlig intäktsfinansiering då Servicecentrum ersätts för prestation och inte funktion. Modellen med abonnemangsavtal, som tillämpas inom huvuddelen av tjänsteområdena, ger små möjligheter för kärnverksamheten att påverka omfattning av och kostnaderna för den interna servicen. Incitamenten till återhållsamhet när det gäller utnyttjande av interna servicetjänster är således begränsade. Vår slutsats är att nuvarande modell med abonnemangsavtal i begränsad utsträckning understödjer Landstingets ambition om en effektivare användning av befintliga resurser. I ett övergångsskede och vid val av finansieringsform(er) är det angeläget att tjänsternas karaktär definieras, bl.a. avseende strategisk nivå, påverkbarhet samt vikten av att stimulera till kostnadseffektivitet. Val av finansieringsform bör bl.a. göras med utgångspunkt i önskad 3

5 styreffekt, landstingets regelverk samt mål med modellen för intern handel (bl.a. effektivare användning av befintliga resurser och fokus på kvalitet och behov). Standardiserade tjänstepaket Servicecentrum har en tydlig ambition att paketera och erbjuda kunderna standardiserade tjänstepaket. Målet är att kunna erbjuda helhetslösningar anpassade till kundernas behov, vilket är en grundläggande utgångspunkt för att tjänsterna i förlängningen ska kunna bidra till kärnverksamhetens måluppfyllelse. Standardisering är i grunden rationellt, framförallt ur effektivitetssynpunkt. Samtidigt är avvägningen viktig så att verksamheter för vilka standardtjänsterna inte passar, kan erhålla anpassningar av utbudet. vvägningen är svår och det finns skäl för Servicecentrum att vara lyhörd kring detta. För tjänsteområden där utformningen av tjänsten påtagligt påverkar enskilda delenheters måluppfyllelse kan behov finnas av specialanpassning som avviker från standardpaketen. Tillgång till relevanta jämförelsetal Servicecentrum rapporterar årligen uppföljningen av ett antal övergripande nyckeltal/jämförelsetal. Enheten är i början av arbetet med att utveckla verksamhetsmål och nyckeltal för den egna verksamheten. Inför 2011 har centrumet fastställt verksamhetsmål inom tre strategiska målområden: nöjda kunder, rätt saker på rätt sätt och attraktiv arbetsgivare. Inom respektive målområde har framgångsfaktorer, uppföljningsmått och måltal formulerats. Det finns dock i begränsad utsträckning nyckeltal/jämförelsedata om kostnad och kvalitet för de olika tjänsteområdena. Det pågår emellertid ett arbete med att utifrån Servicecentrums övergripande mål utarbeta verksamhetsnära mål och nyckeltal som kan mäta kvaliteten i samtliga tjänster. Landstinget Kronoberg deltar också i ett benchmarkingprojekt som ska resultera i gemensamma parametrar som ska kunna utgöra underlag vid såväl kostnads- som kvalitetsjämförelser Rekommendationer Med anledning av granskningens resultat lämnas följande rekommendationer: - Landstingsledningens styrning avseende uppföljning av kvalitets- och kostnadsnivåer behöver stärkas. Inriktningen bör vara att styra verksamheten mot uppsatta mål vilket kräver en systematisk uppföljning som säkerställer att de tjänster som tillhandahålls av Servicecentrum är ändamålsenliga, erbjuds till en rimlig kostnad samt att serviceverksamheterna bidrar till kärnverksamheternas måluppfyllelse. - Överenskommelser/avtal med ett preciserat tjänsteutbud bör upprättas inom samtliga verksamhetsområden. - Säkerställ att kunderna har ett forum där servicetjänsternas anpassning till kärnverksamheten kan avhandlas. - Se över i vilken utsträckning nuvarande modell med abonnemangsavtal understödjer Landstingets ambition om en effektivare användning av befintliga resurser. Vid val av finansieringsform(er) är det angeläget att tjänsternas karaktär definieras, bl.a. avseende strategisk nivå, påverkbarhet samt vikten av att stimulera till kostnadseffektivitet. - rbetet med att utarbeta nyckeltal/jämförelsetal om kostnad och kvalitet för respektive tjänsteprocess bör fortgå. Uppsättningen av nyckeltal bör vidare kompletteras med fler mått som mäter resultatkvaliteten i levererade tjänster. Kvalitetsmätningarna har i nuvarande uppsättning en stark tyngdpunkt på mätning via kundattityder. 4

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund Landstinget Kronoberg har nyligen sammanfört två enheter, Landstingsservice och Gemensam administration, till det nya Servicecentrum. Inom den nya organisationen ryms följande enheter: dministration (ekonomiadministration och personaladministration) Fastigheter Informationsteknik Kost och restauranger Lokalvården Upphandlingsavdelningen Syftet med att samla all drift och service i en enhet är att stärka koncernen och kunna genomföra nödvändiga omställningar i linje med den strategiska utvecklingsplanen för landstinget. Servicecentrum ska ge ett effektivt och samordnat stöd till kärnverksamheten utifrån ett koncernledningsperspektiv. Servicecentrum har också erhållit ett rationaliseringskrav som inför 2010 uppgick till 6,3 mkr. En serviceverksamhet som fokuserar på att tillhandahålla rätt stöd är en viktig förutsättning för att vården ska kunna koncentrera sig på sitt kärnuppdrag. I grundläggande granskning av serviceverksamheten har det tidigare framkommit att jämförelsetal saknas liksom en systematisk uppföljning av kundnöjdheten. Mot denna bakgrund har landstingsrevisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av styrningen av landstingets gemensamma serviceorganisation Syfte Syftet har varit att bedöma om landstinget har en ändamålsenlig och effektiv internservice. Inom ramen för detta har en bedömning gjorts av om det rationaliseringskrav som riktats mot den nya organisationen har kunnat uppnås. Revisorerna har också särskilt önskat få belyst vilka nyckeltal/jämförelsetal som används för att följa upp och styra serviceverksamheten vgränsning Eftersom en granskning nyligen genomförts avseende lokalförsörjning (fastighetsorganisationen) kommer föreliggande granskning att fokusera övriga delar inom Servicecentrum Metod Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Tre kliniker/ motsvarande har valts ut för att få kundernas uppfattning om den service som tillhandahålls av Servicecentrums verksamheter. Intervjuer har genomförts med: Ekonomidirektör Centrumchef Servicecentrum Controller Servicecentrum 5

7 Stf. Centrumchef/kvalitetsutvecklare Verksamhetsområdeschefer inom Servicecentrum Representanter för avnämare/interna kunder Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på utkast till granskningsrapport. Samtliga granskade dokument framgår av källförteckning i bilaga 1. I kapitel 3 beskrivs inledningsvis den schematiska modell som används för att granska styroch ersättningsformer avseende interna servicefunktioner. Modellens olika delar bildar delavsnitt i detta kapitel och respektive delavsnitt inleds med en beskrivning av våra utgångspunkter Kort om Servicecentrum Servicecentrum (SEC) är en sammanhållen enhet med 526 medarbetare. Verksamheten leds av en centrumchef och är organiserad i sex verksamhetsområden (VO). Respektive verksamhetsområde leds av en verksamhetsområdeschef som också ingår i centrumets ledningsgrupp. Centrumstöd ska stödja centrumledningen och verksamhetsområdena gällande ekonomi, kvalitetsutveckling och personal. Centrumchef Centrumstöd Fastigheter Lokalvården Kost och restauranger dministration Upphandlingsavdelningen Informationsteknik Servicecentrum består av följande verksamhetsområden: - Fastigheter handlägger förvaltning av landstingets fastigheter, uthyrning av lokaler och fastighetsdrift. vdelningen bereder också fastighetsärenden åt landstingsstyrelsen, deltar i olika hyresärenden samt har hand om transporter snöröjning, bevakning, id-foto, park- och trädgårdsarbete, källsortering och bilvård. Till verksamhetsområdet hör också landstingets miljö- och säkerhetsfunktioner. - Lokalvården ansvarar för städning av bl.a. sjukhusen i Växjö och Ljungby, landstingets kansli, servicecentrum och delar av tandvårdscentrum och primär- och rehabcentrum. Lokalvården arbetar också med utlämning av personalkläder, uthyrning av bilbarnstolar, textilservice, fikaservice och hantering av möbelförråd. - Kost och restauranger består av produktionskök i Växjö och Ljungby, tre personalrestauranger och kiosk- och cafeteriaverksamhet. Köken tillagar måltider till patienter, personal och övriga kunder. - Upphandlingsavdelningen upphandlar varor och tjänster åt landstinget och har specialkompetens inom affärsjuridik, logistik samt inom ett tjugotal upphandlingsområden. 6

8 - dministration består av följande avdelningar: verksamhetsstöd ekonomi, kundtjänst ekonomi, redovisningssupport, verksamhetsstöd, personaladministration och löneadministration. - Informationsteknik ansvarar för att utveckla, förvalta och tillhandahålla IT- och telefonitjänster. Verksamheten är organiserad i åtta avdelningar. 3. Ändamålsenlig och effektiv internservice 3.1. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgår bl.a. från Landstingets regelverk samt mål för den interna handeln. Det övergripande uppdraget för Servicecentrum är att utgöra en specialistkompetens som med konkurrenskraftiga priser och differentierade tjänster ska ge bästa möjliga service till verksamheten. Regelverket beskrivs närmare i avsnitt I nedanstående bild illustreras vidare översiktligt de utgångspunkter vi har beträffande en ändamålsenlig och effektiv internservice. Inledningsvis beskrivs övergripande utgångspunkter (skuggade boxar). Dessa berör hela systemet med tjänster på en intern marknad. I de nedre boxarna (ofärgade) tas de utgångspunkter upp som kan kopplas till enskilda tjänsteområden. Komponenterna i nedanstående modell bildar struktur för den granskning som genomförts. Varje box är i det följande ett eget avsnitt och respektive avsnitt inleds med en mer utförlig beskrivning av de bedömningskriterier som ligger till grund för våra slutsatser. Vi menar (vilket också närmare framgår av modellen nedan) att finansieringsfrågan långt ifrån på egen hand är avgörande för en effektiv internservice. Finansieringsfrågan är dessutom avhängig av och påverkar i sin tur andra delar som måste fungera för att få till stånd en effektiv internservice. Utgångspunkter Tydligt regelverk ktiv controlling / styrning på Lt-nivå Ändamålsenlig & effektiv internservice Begränsad avtalsadministration & låga transaktionskostnader, avtal på rätt nivå Systematisk metod att följa kundnöjdhet & nöjda kunder Lämplig finansiering Ger hushållning med lt-resurser Strategiska tjänster anslag Övriga tj. - internpris Standardiserade tjänstepaket Tillgång till relevanta jämförelsetal Specialanpassade tjänster (om stor och direkt betydelse för kärnverks. måluppfyllelse) Övergripande utgångspunkter Utgångspunkter kopplade till tjänsteområden 7

9 3.2. Tydligt regelverk Utgångspunkter För att klargöra hur den interna marknaden är tänkt att fungera behövs tydliga regler för den interna servicen. Det bör klaras ut hur servicetjänster ska finansieras, både avseende budgetfördelningsprinciper och avseende eventuella former för anslag-/intäktsfinansiering. Även övergripande principer bör läggas fast avseende prissättning, styrambitioner, avtals- /avropsförfarande, hantering av överskott hos serviceleverantören etc Iakttagelser Landstinget Kronoberg har fastställt en modell för den interna handeln. Modellen ska utgöra ett regelverk och underlätta för såväl köpare som säljare samt möjliggöra en mer rationell ekonomiadministration av den interna handeln. Syftet är också att modellen ska främja en helhetssyn som maximerar nyttan för landstingskoncernen som helhet och inte enbart för den enskilda serviceenheten. I modellbeskrivningen betonas att de interna diskussionerna mellan köpare och säljare ska fokusera på kvalitet och volym. Målen med modellen för intern handel är: - effektivare användning av befintliga resurser - lämpliga fördelningsgrunder för olika typer av tjänster - fokus på kvalitet och behov - relevanta kvalitetsmått för olika typer av tjänster och - effektivare budgetprocess. Det fastställs att det övergripande uppdraget för Servicecentrum är att utgöra en specialistkompetens som med konkurrenskraftiga priser och differentierade tjänster ska ge bästa möjliga service till verksamheten. I verksamhetsplan för 2011 framgår att verksamhetsidén är att Servicecentrum ska medverka till en god vård genom kundanpassade tjänster, med kvalitet, kompetens och engagemang. Servicecentrum har vidare fastställt verksamhetsmål inom tre strategiska målområden: nöjda kunder, rätt saker på rätt sätt och attraktiv arbetsgivare. Inom respektive målområde har framgångsfaktorer, uppföljningsmått och måltal formulerats. I verksamhetsplanen anges också Servicecentrums basuppdrag uppdelat på verksamhetsområde. Inom områdena HR/personal, ekonomi och IT har centrumet att förhålla sig till uppdrag från den centrala landstingsledningen för respektive tjänsteområde. Modellen för intern handel slår fast att de tjänster som tillhandahålls av Servicecentrum i regel inte får köpas av annan leverantör. I de fall som centrumet inte kan leverera efterfrågad tjänst ska eventuellt köp av extern part göras av respektive verksamhetsområde. Enligt regelverket ska samtliga tjänsteområden vara helt intäktsfinansierade. De senaste åren har det pågått ett arbete för att minimera landstingsersättningen och målet är att all verksamhet ska vara helt intäktsfinansierad från och med 1 januari En närmare beskrivning av nuvarande finansieringsformer görs i avsnitt Grundprincipen ska vara att de tjänster som erbjuds av verksamhetsområdena paketeras och säljs genom årsvisa abonnemang av standardiserade tjänster, s.k. baspaket. I regelverket definieras begreppen baspaket och tilläggstjänster. Baspaket beskrivs som standardiserade grundtjänster som ska utföras på samma sätt och med samma kvalitet för samtliga kunder. Debiteringsformen för baspaketen kan vara ett fast pris enligt årsabonnemang eller löpande debitering enligt gällande prislista efter beställning. Det 8

10 framgår dock att det i regel är en kombination av nämnda debiteringsformer som används. Formerna för debitering av baspaket anges vara beroende av tjänstens karaktär. Tilläggstjänster definieras som kundspecifika tjänster som går utöver de tjänster som ingår i baspaketet. Innehållet i dessa tjänster bestäms i dialog mellan kunden och Servicecentrum. Det är framför allt lokalvård, kost- och restauranger och fastigheter som erbjuder tjänster utöver de fasta baspaketen. Enligt intervjuade finns prislistorna tillgängliga i de elektroniska beställningssystemen. Servicecentrum har nyligen utarbetat en prissättningsmodell för varje tjänsteområde. I modellen fastläggs baspaketets omfattning, om tjänsterna debiteras som fast eller rörligt pris enligt avtal samt exempel på vad som är tilläggstjänster. v modellen framgår också fördelningsgrund samt på vilken nivå fördelning sker. Prissättningen ska bygga på självkostnadsprincipen. Städtjänsterna debiteras t.ex. enligt beräknad självkostnad per arbetad timme. v regelverket framkommer att resurser inom Servicecentrum i rimlig omfattning ska anpassas till de kvalitetskrav som köparen ställer. Ökade kvalitetskrav ska i första hand hanteras genom att Servicecentrum vid behov omfördelar resurser inom den egna verksamheten. Vid förändringar eller beslut som ej är påverkbara för Servicecentrum och som innebär krav på ökade externa resurser ska beslut om finansiering fattas av ledningsgruppen. Regelverket stipulerar också att samtliga tjänster som Servicecentrum utför ska vara överenskomna och skriftligen formulerade i avtal undertecknade av båda parter. Inför avtalstecknande ska kund och verksamhetsföreträdare vid Servicecentrum gå igenom uppdraget så att inga oklarheter föreligger. Vidare ska avtalsgenomgången skapa entydighet och samförstånd, klarlägga specifikationer, volymer och kvalitetsnivåer samt redovisa Servicecentrums resursmässiga förutsättningar för att genomföra uppdraget. Själva avtalet ska innefatta beskrivningar av tjänsten, pris samt relevanta termer av bl.a. volym, kvalitet, frekvens och leverans. En mall för baspaketsavtal har utformats. När det gäller budgetfördelningen sker den idag genom en rambudget till Servicecentrum. Årligen genomförs en avstämning av om kunderna har behov av de servicetjänster som Servicecentrum, mot bakgrund av utfallet föregående år, har för avsikt att leverera. Servicecentrum fördelar därefter årligen kostnadsbudgetar per verksamhetsområde som ska täcka centrumens kostnader för bruk av servicetjänster. Det pågår ett utvecklingsarbete inom Servicecentrum med att förändra budgetförfarandet. Centrumchefen och controller påtalar vid intervjuerna att utgångspunkten för beställningen hos Servicecentrum i högre grad bör vara kundernas behov. Tanken är att Servicecentrum fördelar rambudgeten en gång och att centrumen därefter disponerar ramen. För att få information om liknande budgetfördelningsupplägg har centrumledningen varit på studiebesök vid andra serviceförvaltningar. Även ekonomidirektören framhåller under intervjun att modellen kan bli mer kundorienterad och att budgetfördelningen i princip innebär en kostnadsfördelning till respektive centrum. Det finns inga skriftliga dokument som beskriver hantering av överskott vid Servicecentrum Bedömning Det finns på ett övergripande plan fastställda mål och regler för den interna handeln inom landstinget. Beträffande landstingets ambitioner med den interna affärsmodellen har ett antal mål formulerats som till vissa delar är samstämmiga med de effekter som vi belyser i avsnitt 9

11 3.6.1 och som i sin tur påverkar hur tjänsterna ska tillhandahållas och finansieras (se vidare avsnitt 3.6.1). Utifrån våra utgångspunkter för en ändamålsenlig intern marknad slår landstingets modell för intern handel fast viktiga och relevanta principer. Det fastställs t.ex. att de tjänster som tillhandahålls av Servicecentrum i regel inte får köpas av annan leverantör samt att priserna ska bygga på självkostnadsprincipen. Även övergripande principer avseende prissättning och avtalsförfarande har utarbetats. Det sker ingen explicit reglering av hur ett över- /underskott hos Servicecentrum ska hanteras. När det gäller budgetfördelningsprinciperna så bygger de i huvudsak på att kostnaderna för Servicecentrums produktion inom respektive tjänsteområde fördelas till de interna kunderna. Dagens modell med sk. abonnemangsavtal innebär att de verksamheter som fått budget utfördelad inte har kunnat disponera dessa resurser till de ändamål de finner mest angelägna. Kostnadsbudgeterna är öronmärkta till köp av servicetjänster, vilket innebär begränsade möjligheter för kärnverksamheten att påverka omfattning av och kostnaderna för den interna servicen. Finansieringsformerna analyseras närmare i avsnitt ktiv controlling/styrning på landstingsnivå Utgångspunkter På en extern marknad hålls kostnader och kvalitet på acceptabla nivåer genom att aktörer slås ut om de varaktigt har överkostnader eller kvalitetsbrister. Internmarknaden tenderar istället att gömma ineffektivitet. Frånvaron av marknadens utslagningsmekanism kan kompenseras av ett idogt controller-/styrningsarbete. Härigenom kan säkerställas att landstinget använder sina resurser effektivt. Detta är skälet till att landstinget på övergripande nivå bör ägna sig åt denna övergripande styrning Iakttagelser I modellen för den interna handeln ges bl.a. riktlinjer om att den interna servicen ska bedrivas så att befintliga resurser används effektivt. Servicecentrum har också erhållit ett rationaliseringskrav som inför 2010 uppgick till 6,3 mkr. Årligen rapporterar Servicecentrum till landstingsledningen genom delårs- och årsrapporter där utveckling av ekonomi och verksamhet redovisas. I övrigt följs verksamheten genom månadsrapporter som fokuserar den ekonomiska utvecklingen. Månatligen genomförs också controllermöten mellan landstingsledning och centrumchef. v intervjun med ekonomidirektören framkommer vidare att det finns krav på att Servicecentrum reglerar relationen till kärnverksamheten via avtal samt att det ska vara en tydlig intäktsfinansiering för samtliga tjänsteområden. På landstingsnivå sker idag en begränsad aktiv styrning för att följa upp och ytterst säkerställa att de tjänster som tillhandahålls av Servicecentrum är ändamålsenliga, erbjuds till en rimlig kostnad samt att serviceverksamheterna bidrar till kärnverksamheternas måluppfyllelse. Det finns också inom Servicecentrum i varierande grad underlag och kunskaper om hur tjänsterna står sig i en kostnads- och kvalitetsjämförelse vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.8. Enligt ekonomidirektören pågår ett utvecklingsarbete för att göra uppföljningen mer distinkt. Samtliga centrum har givits i uppdrag att under 2011 utarbeta tio nyckeltal som ska vara styrande för verksamheten från och med år Uppföljningen av nyckeltal ska redovisas i delårs- och årsrapporterna. 10

12 Inför 2009 ålades dåvarande Landstingsservice en minskad ram med 5 mkr. Planerade neddragningar redovisades i ett särskilt dokument. v årsrapporten framgår att neddragningarna skedde genom bl.a. indragning av vakanta tjänster, minskning av långtidsplanerat fastighetsunderhåll, upphandling av fönsterputsning, avveckling av nattbevakning på Sigfridsområdet, helgstängning av delar av restaurang- och kioskverksamheten samt överföring av telefonsamtal från Ljungby under helger till växeln i Växjö. Landstingsservice redovisade för 2009 ett överskott på 0,5 mkr. I budgeten för 2010 uppgick vardagsrationaliseringar och prioriteringar för Servicecentrum till 3,8 mkr. Utöver denna ramminskning tilldelades också enheten ett sparbeting på 2,3 mkr för administrativa rationaliseringar. Totalt ålades Servicecentrum en total ramminskning med 6,2 mkr. I verksamhetsplanen för 2010 fastställdes aktiviteter och prioriteringar för att nå ålagda besparingskrav. Enligt årsrapporten har rationaliseringskravet kunnat uppfyllas genom planerade prioriteringar och vardagsrationaliseringar. Huvuddelen av rationaliseringarna har nåtts genom att inte återbesätta vakanta tjänster, t.ex. vid pensionsavgångar. I årsrapporten framhålls att de förändringar som beslutades enligt verksamhetsplanen har utförts där ingen eller liten patientpåverkan funnits. Servicecentrum visar för 2010 ett underskott på 1,8 mkr. Enligt årsrapporteringen är det kostnader för personalkläder (-2,5 mkr) samt energikostnaderna (-2,0 mkr) som står för de största kostnadsöverskridanden som inte mötts av några intäkter. I budget för 2011 uppgår rationaliseringskravet på 1,5 % av budgetramen vilket motsvarar ca. 4,7 mkr. Centrumchefen betonar att organisationen i dagsläget är relativt slimmad vilket begränsar möjligheterna till ytterligare rationaliseringar, utan att påverka kvaliteten ur ett kundperspektiv. I verksamhetsplanen påtalas också att möjligheterna att göra nedprioriteringar är små mot bakgrund av att det arbete som centrumet utför bestäms utifrån de interna kundernas behov och beställningar Bedömning v landstingets regelverk framgår att Servicecentrum ska utgöra en specialistkompetens, som med konkurrenskraftiga priser och differentierade tjänster, ska ge bästa möjliga service till verksamheten. För att landstinget ska kunna styra verksamheten mot uppsatta mål krävs en systematisk uppföljning och kunskap om att kostnader och kvalitet ligger på acceptabla nivåer samt att verksamheten bidrar till kärnverksamhetens måluppfyllelse. Landstingsledningen behöver således utöva en aktiv controlling av i vilken grad målen med den interna handeln uppnås. I denna del finns stora utvecklingsmöjligheter på landstingsledningsnivå. Landstingsledningen har i begränsad utsträckning tillgång till verktyg som t.ex. mätetal för att kunna göra kostnads- och kvalitetsjämförelser av den interna servicen och i förlängningen kunna säkerställa att resurserna används kostnadseffektivt samt att kvalitetsnivåerna är tillfredställande. Informationen bör handla om kostnader och kvalitet (t.ex. genom kunduppfattningar, de professionella aktörernas bedömning, uppföljning av nyckeltal) samt hur tjänsterna står sig i jämförelse. För vissa tjänster kan en marknadsbaserad prisjämförelse göras, för andra krävs en jämförelse med uppgifter från andra jämförbara landsting. Utifrån en systematisk insamling av dessa uppgifter kan landstingsledningen utöva en aktiv styrning som ytterst handlar om att tillse att de övergripande målen med den interna handeln uppnås. 11

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer