Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16"

Transkript

1 Tekniska 11-16

2 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge Återvinningscentral Delegerade beslut Inkomna skrivelser Kor och får - lägesrapport 17

3 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, tisdagen den 25 mars 2014, kl Paragrafer Beslutande Anita Skoglund (M), ordförande Carl-Erik Bergsén (S) Thorsten Larsson (M) Hans Lindell (M) Thomas Jensen (KD) Lars-Åke Thunberg (FP) Gunnar Tiselius (S) Barbro Engh (S) Viola Schüberg Lundgren (S) Ersättare Simon Pehrsson (S) Mikael Andersson (FP) Gillis Carlsson (C) Lena Klevenås (MP) Övriga deltagare Utses att justera Barbro Sundström, förvaltningschef Gunilla Hedman, förvaltningssekreterare Tommy Blom, Va-chef Åke Aronsson, gatuchef Christian Nellis, avfallschef Conny Josefsson, utredare Martin Wollhag, enhetschef ekonomi/controller Agneta Wendesten, park/naturchef Anna Lindqvist, skogsmästare Carl-Erik Bergsén (S) Justeringens plats och tid Tisdagen den 1 april 2014, kl Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Hedman Anita Skoglund (M) Carl-Erik Bergsén (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska Sammanträdesdatum, 12 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Gunilla Hedman förvaltningssekreterare

5 5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Gunilla Hedman förvaltningssekreterare

6 6 Informationer och överläggningar A) Slutrapporter, investeringar 2013 B) Kor och får, lägesrapport C) Förvaltningschefen, aktuell information D) Studieresa, 22 maj 2014 E) Rapport från barn, liv och trafikseminariet F) Rapport från presidiekonferansen i Sigtuna (mer information vid nästa nämnd) Tekniska beslutar Tekniska anordnar en studieresa för, miljöskydds, samhällsbyggnads samt tekniska s ledamöter torsdagen den 22 maj 2014, klockan Inbjudan skickas ut till samtliga nämndledamöter senare. Punkt B utgår och överförs till 16.

7 7 TN 11 Dnr Upphandling av parkdrift, norra kommundelen Ärendebeskrivning Tekniska har , 40 beslutat att upphandlingen av parkdrift genomförs itre etapper med upphandling av norra respektive södra kommundelen var för sig under 2013 och staden i sin helhet, genom verksamhetsövergång, under Tekniska beslutade också att skötsel och underhåll av byggnader inte ska ingå i upphandlingen,samt att tekniska skall godkänna upphandlingsunderlaget innan det går ut på upphandling. Vid tekniska s möte den 19 november 2013, beslutade, 57, att återremittera upphandlingsunderlaget för den norra kommundelen. Förvaltningens yttrande Efter tekniska s återremiss har Alingsåshem valt att själva genomföra sin upphandling för den norra kommundelen. Samhällsbyggnads har valt att awakta med sin upphandling av Gräfsnäsparken,för att samråda med kultur- och fritids om framtida drift och skötsel av Gräfsnäsparken. Av denna anledning finns det för närvarande inte något intresse eller möjlighet för någon av de övriga parterna att teckna något avtal med tekniska eller att vara huvudman för skötseln av den norra kommundelen. Om och när Samhällsbyggnads beslutar fullfölja sitt tidigare beslut om upphandling av all drift och skötsel i ett helhetskoncept inom Gräfsnäsparken, får detta genomföras som en separat upphandling. Om Samhällsbyggnads väljer en samverkan med Kultur- och fritids kan det istället bli aktuellt med någon form av föreningsdrift. l awaktan på beslut hos samhällsbyggnads svarar tekniska förvaltningens parkavdelning för skötseln av Gräfsnäsparken. Detta kan dock ske längst till dess en ny entreprenör är antagen för norra kommundelen, senast den 1 april Beroende på de övriga parternas beslut och hantering kan det innebära att det blir en eller flera entreprenörer för markskötsel inom den norra kommundelen. Tekniska kan upphandla den norra kommundelen per omgående men senast i samband med upphandlingen av staden. Eftersom upphandling av staden genomförs med verksamhetsövergång, kan den norra delen inte upphandlas senare än staden. Utifrån nuläget föreslår förvaltningen att tekniska själv genomför sin, tidigare beslutade, upphandling för den norra kommundelen. Upphandlingen bör genomföras samtidigt som upphandling av staden, men som en separat upphandlingsdel

8 8 Forts TN 11 Förvaltningens förslag till beslut i tekniska Tekniska beslutar att genomföra upphandlingen av norra kommundelen enligt förvaltningens förslag. Nämnden ska ta del av förfrågningsunderlaget innan upphandlingen genomförs. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars 2014, 6. Yrkande Carl-Erik Bergsén (S) yrkar att upphandlingen skall avbrytas. Proposition Ordföranden ställer propositions på Carl-Erik Bergséns (S) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag har bifallits Tekniska beslutar Tekniska beslutar att omgående genomföra upphandlingen av norra kommundelen. Nämnden ska ta del av förfrågningsunderlaget innan upphandlingen genomförs. Reservation Carl-Erik Bergsén (S), Viola Schüberg Lundgren (S), Gunnar Tiselius (S) samt Barbro Engh (S) reserverar sig mot beslutet. Exp: Sbk-Cj

9 9 TN 12 Dnr Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning Ärendebeskrivning Mantum AB är sedan Alingsås kommuns entreprenör gällande tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare. Då kvalitetsbrister i nuvarande upplägg mot våra abonnenter uppstått återkommande under 2013 och att vi i betydelsefulla delar ser väsentligt olika på avtalet har vi undersökt möjligheten att avsluta vårt samarbete med Mantum AB. Beredning Utgångspunkt De brister i nuvarande upplägg vi som ansvarig beställare upplever är att vi inte har någon som helst insyn i den dagliga verksamheten. Det s.k. anläggningsregistret med information om abonnenter och deras brunnar, tankar, avskiljare etc ägs av entreprenören, som också ansvarar för att hålla registret uppdaterat. Registret ska sedan vid ev. byte av entreprenör lämna över det till nästa anbudsvinnare. Vissa anläggningar töms inte alls pga. luckor i anläggningsregistret, vilket kan leda till bl.a. infiltrationsproblem hos fastighetsägare. Detta kan inte bara Mantum lastas för då de agerar inom ramen för vår uppdragsbeskrivning. Mantum har däremot visat brister i sina administrativa rutiner där abonnenter fakturerats fel. Avfallsavdelningen har inte erhållit rätt underlag för fakturering vilket vi upptäckt tack vare bra rutiner hos ekonomiavdelningen. Man har dessutom inte agerat som förväntat vad gäller att köra ikapp den tid man gick miste om under inledningen av avtalsperioden p.g.a. bristande underlag, däribland anläggningsregistret. Vid möte med Mantum AB har vi kommit överens om att gå skilda vägar. Formerna för detta är dock inte helt klara i dagsläget. Övriga köpande parter i avtalet, Fabs, Alingsåshem, Alingsås Energi är vidtalade och ställer sig positiva till en eventuell förändring såvida en ny lösning innebär likvärdig eller förbättrad kvalitet. För att lösa uppdraget då vi avslutar med Mantum, har flera aktiviteter planerats och kommunicerats. Dels har Cleanpipe, som är Mantums underentreprenör och utförare, vidtalats och de vill fortsätta att uföra uppdragen. De kan även tänka sig ett utökat uppdrag t.ex. fakturering. Dels har kommmunens upphandlingschef hjälpt oss göra bedömningen om slamuppdraget framöver går att hantera som s.k. tjänstekoncession istället för att handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

10 10 Forts TN 12 Tjänstekoncession Ett avtal om tjänstekoncession förutsätter att leverantören tar en ekonomisk risk för att genomföra kontraktet. En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att genomföra uppdraget och ta betalt av tredje man (abonnenten) för tjänsten. Som exempel kan nämnas att en leverantör på uppdrag av en kommun ansvarar för driften av ett badhus med rätt att ta ut ersättning från allmänheten. Leverantören kan inte på förhand vara säker på i vilken utsträckning tredje man kommer att köpa tjänsten vilket ökar den ekonomiska risken. Som framgår ovan är det vem som tar den ekonomiska risken som avgör om tjänstekoncession kan tillämpas eller ej. Vem som kan vara den fakturerande/ekonomiskt risktagande parten styrs av hur vi tillsammans med juridisk expertis på området, tolkar begreppet tjänstekoncession. Ekonomi De ekonomiska konsekvenserna för att genomföra förändringarna bedöms vara små. Men rimligtvis kommer kommande förhandlingar med Mantum leda till en förlikning som bägge parter kan leva med. Att vi får möjligheten att köpa tillbaka kunskapen om detta uppdrag, i form av anläggningsregistret, bör ses som värdeskapande och som en förutsättning att kunna göra ett bättre jobb med högre servicegrad framöver. Mantum ser dock ett kontrakt med vinst avslutas i förväg och kommer göra gällande att de vill ha viss kompensation för att bryta. I vilket fall kan konstateras att den kostnadsnivån vi har idag innehåller stora brister i genomförandet. Sammanfattning Avfallsavdelningen önskar ta över detta uppdrag, så snart som möjligt, i alla avseenden och bli en beställare i ordets rätta bemärkelse. Att utföra tömningarna med egna bilar ska inte uteslutas på sikt, men är inte aktuellt i närtid. Avfallsavdelningen ska sköta driftledning av fordon, avisering om tömning, själva disponera och löpande uppdatera anläggningsregister. På så vis kan vi upprätthålla en god kvalitet och leva upp till bl.a. bestämmelserna i avfallsförordning och renhållningsordning. Avfallsavdelningen bedömer att man kan utföra detta inom ramen för befintlig personalstyrka. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars 2014, 7.

11 11 Forts TN 12 Förslag till beslut i tekniska Tekniska godkänner förslaget till ny ansvarsfördelning och hantering av slamuppdraget och ger avfallschefen i uppdrag att avbryta nuvarande avtal, tillse att nuvarande entreprenör vid avtalets slut, överlämnar ett i alla avseenden uppdaterat anläggningsregister och skapar förutsättningar för att uppdraget i väsentliga delar kan styras av avfallsavdelningen. Vid kontraktsskrivning med ny entreprenör skall det framgå i avtalet att kommunen skall äga anläggningsregistret. Paragrafen direktjusteras Anita Skoglund (M) Ordförande Carl-Erik Bergsén (S) Justerare Exp: Tf-CN

12 12 TN 13 Dnr Granskning av Bälinge återvinningscentral Ärendebeskrivning Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås granskat Tekniska s styrning av Bälinge Återvinningscentral (ÅVC). Man har granskat följande frågor: Hur säkerställs att verksamheter får information om vilket avfall de kan lämna på Bälinge ÅVC och vad det kostar? Hur säkerställs en enhetlig information till verksamheter inom kommunen avseende avfall som omfattas av producentansvar? Hur har beslut fattats om vilket avfall från verksamheter i kommunen som ska omhändertas på Bälinge ÅVC? I vilken omfattning genererar skrot intäkter på Bälinge ÅVC? Finns risk för att kommunen belastas med kostnader avseende återvinning av insamlat material som producenten ska bära? Bakgrunden till ovanstående frågeställningar avseende Bälinge ÅVC är en förstudie gjord under våren 2013 där man kom fram till att en fördjupad granskning bör ske utifrån de huvudsakliga frågeställningarna: Är det tydligt kommunicerat vad som gäller för verksamhetsavfall? Hur hanterar kommunen avfall som omfattas av producentansvar? Hur hanteras risken för oegentligheter på Bälinge ÅVC? Beredning Dokumentgranskning och intervjuer med Bitr förvaltningschef, ekonomiansvarig, avfallschef, driftchef och administratör på Tekniska förvaltningen genomfördes av EY under hösten Sammanfattningsvis görs bedömningen att Bälinge är en väl fungerande anläggning med god ordning och kompetent personal men att det finns områden där styrningen kan stärkas ännu mer. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer enligt revisionsrapportens punkt 4.2 sid. 16 med tekniska förvaltningens kommentarer. 1. EY -Tekniska bör tillse att information till verksamheter avseende vilket avfall som kan lämnas och kostnaden för att lämna avfallet utvecklas i syfte att öka tillgängligheten. Även om kommunen inte har någon skyldighet att enligt lag informera verksamheter om möjligheten att omhänderta deras avfall så finns ett önskemål från politikerna att även bistå verksamheter inom kommunen. TF Information till verksamheter finns idag främst på kommunens hemsida. Där finns utrymme för förbättring. Information lämnas även på plats på Bälinge ÅVC eller

13 13 Forts TN 13 via telefon och mail. Vilka fraktioner från verksamhet som kan lämnas och vad det kostar ska framgå av hemsidan. Åtgärder för att säkerställa detta pågår. 2. EY -Tekniska bör säkerställa att information lämnas om beslut som avfallschefen fattat på delegation avseende prislista för verksamheter som lämnar avfall på återvinningscentralerna. TF Förslagsvis lämnas detta vid rapportering av delegerade beslut en gång per år eller vid större förändring av prislista. 3. EY Tekniska bör tillse att kommunens information till verksamheter avseende avfall som omfattas av producentansvar förbättras för att säkerställa att verksamheter får tillgång till enhetlig information. Kommunen har ingen skyldighet enligt lag att informera verksamheter men för att säkerställa att samtliga verksamhetsutövare i kommunen ges samma förutsättningar bör information lämnas om att även verksamheter kan lämna avfall som omfattas av producentansvar utan att avgift debiteras. TF Se svar på punkten 1 ovan. 4. EY -Tekniska bör säkerställa att aktiviteter fortsatt vidtas för att öka möjligheten för småföretagare att lämna farligt avfall på Bälinge ÅVC. TF Avtalet med NOAH Dr nr TN skapar goda förutsättningar för att företagare ska kunna avlämna farligt avfall på Bälinge ÅVC. Planering pågår och mer information kommer. 5. EY Tekniska bör tillse att förvaltningen dokumenterar uppföljande kontroller avseende skrotintäkter. TF Skrotintäkter bokförs månadsvis och kan alltid särredovisas vid behov. Avfallschefen följer upp det tillsammans med ekonomiavdelningen precis som man gör med övriga intäkter från försäljning. Marknadsprisets förändring för skrot rapporteras varje månad genom Järnbruksförnödenheter (JBF) och vår leverantör Skrotfrag AB. Blybatterier regleras dagligen på London Metal Exchange (LME) och rapporteras på avhämtningsdagen av Skrotfrag AB. 6. EY -Tekniska bör säkerställa att avtal avseende försäljning av skrot upprättas. TF avtal avseende skrot tecknades med Skrotfrag AB den 21 januari Prisjämförelse gjordes mellan Hans Andersson Recycling, Stena Recycling och Skrotfrag, varvid Skrotfrag lämnade de bästa villkoren.

14 14 Forts TN 13 Sammanfattning Vi kan bli mer systematiska i vår kommunikation mot verksamheter. Det fungerar mycket bra i praktiken men vid en genomlysning framgår brister ur ett systematiskt kvalitetsperspektiv. Hemsidan bör uppdateras så snart som möjligt och vara fullt utvecklad senast vid årsskiftet. Skrotintäkter och avtalet avseende skrot och metaller är under god kontroll. Svinn från nattliga besök förekommer men bedöms inte utgöra några större kostnader för kommunen. Detta ska ställas mot kostnader för att inhänga ett större område med el-stängsel och videoövervakning. Ökad rondering av Securitas övervägs. Farligt avfall från verksamheter är ett dilemma. Av vår statistik att döma minskade mängden farligt avfall på Bälinge under 2013 kontra Detta trots att Ragn-Sells flyttade sin anläggning till Marieholm i Göteborg. Enligt Tomas Hansen Johnsson, tidigare anläggningschef på Ragn-Sells i Alingsås, var det obetydliga volymer farligt avfall som kom till dem från småföretagare. Avfallsavdelningen tittar trots den informationen på olika lösningar tillsammans med NOAH, enligt vårt avtal, för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose det eventuella behov som finns. Även detta ska kommuniceras tydligt på hemsidan. Mer information om detta kommer löpande. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars 2014, 8. Tekniska beslutar Tekniska godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionens frågor och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och till Ernst & Young. Tekniska ger avfallschefen i uppdrag att under året uppdatera hemsidan med, för verksamheter, relevant information om vilka avfallsfraktioner som kan avlämnas på Bälinge och priser kopplade till dessa. Tekniska ger avfallschefen i uppdrag att rapportera förändring av verksamheters prislista en gång per år eller vid större förändring av prislistan. Tekniska ger avfallschefen i uppdrag att fortsatt utreda och löpande informera om bästa sätt att hantera farligt avfall från småföretagare. Exp: Tf-CN, Ks, Ernst & Young

15 15 TN 14 Dnr Delegerade beslut 2014 Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i delegationsordning. Trafikärenden: - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Beslut enligt listor från verksamhetscheferna: - Tekniska förv./adm: Beslut fattade VA-avdelningen: Beslut fattade mellan Gatuavdelningen: Inga beslut fattade - Park/natur: Inga beslut fattade - Avfall: Beslut fattade och Nämndordförande: Beslut fattat Tekniska beslutar Tekniska tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna

16 16 TN 15 Dnr Inkomna skrivelser 2014 Ärendebeskrivning Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska 1. från regionstyrelsen 348, , E20 Vägen framåt Ärende /340 TN sutdrag från KRF 9, , ansvarsförhållande angående Trottoar, borstning vintertid Ärende /343 TN Önskemål om installation av trafikljus i korsningen Kungälvsvägen - Kungegårdsgatan Ärende /340 TN Inbjudan till Vattenstämman 2014 (Jönköping maj) Ärende /360 TN-001 Tekniska beslutar Tekniska tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna

17 17 TN 16 Dnr Kor och får - lägesrapport Ärendebeskrivning Bakgrund Tekniska förvaltningen har ett 13 vänekor och 25 gutefår som används till bete och naturvård av kommunens mark som är känslig och svår att underhålla på annat sätt än med frigående djur. Övriga värden som kan tillskrivas dessa djur är landskapsvård, bevarande av biologisk mångfald samt inom turism. Kommunen har tidigare fått bidrag från EU och jordbruksverket och förväntas få det även fortsättningsvis, om kommunen ansöker om det. Fram till 2007 vinterförvarades djuren på Tokebacka. Då socialförvaltningen sedan flyttade sin verksamhet fanns därefter inte denna möjlighet. Förvaringen av tekniska förvaltningens kor och får under delen av året då det inte fanns tillräckligt med bete i naturen upphandlades enligt LoU (Lagen om offentlig upphandling). Sedan november 2007 har alla djuren varit inhyrda hos Roger Johansson i Ale kommun. Således har avtalet förlängts enligt den möjlighet som gavs i avtalet går fodervärdsavtalet ut och kan inte förlängas ytterligare. l praktiken har djuren vinterförvarats 9 månader om året sedan Djuren hålls i lösdrift hos Roger Johansson. Enligt avtal utgår ersättning endast då djuren vinterförvaras. Avtalet gäller kor samt får. Förvaltningens yttrande Det är önskvärt att behålla djuren hos förvaltningen av flera olika skäl. Främst naturvård, landskapsvård, bevarande av biologisk mångfald och turism. Bete på kommunens mark (ca 27 hektar) som är känslig och därmed svår att underhålla på annat sätt än med frigående djur är ett tungt vägande skäl att fortsätta med djurhållningen. För att om möjligt göra djurhållningen mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig föreslås att möjligheten med att utöka samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet i Nolhagaparken utreds. I dagsläget utövar djurparkspersonal daglig tillsyn av djuren då dessa vistas i Nolhagaviken. För att djuren skall kunna förvaras under vintertid och skötas om av kommunens personal krävs att vind- och regnskydd (ligghall} upprättas på lämpligt ställe. Om detta inte hinns med innan vintersäsongen 2014/2015 behöver ett avtal för förvaring tas fram med extern part. Upphandlingsavdelningen förslås hjälpa till med detta.

18 18 Forts TN 16 Förvaltningens förslag till beslut i tekniska Tekniska beslutar att frågan om utökat samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och förutsättningarna för att detta skall bli möjligt skyndsamt utreds av tekniska förvaltningen. Kontakt med upphandlingsenheten skall också inledas i syfte att förbereda en upphandling av vinterförvaring av djuren i ytterligare en period om detta blir tvunget. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att frågan om utökat samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och förutsättningarna för att detta skall bli möjligt skyndsamt utreds av tekniska förvaltningen samt att kontakt tas med upphandlingsenheten i syfte att förbereda en upphandling av vinterförvaring av djuren i ytterligare en period om detta blir nödvändigt. Rapport skall lämnas vid nästkommande nämndmöte. Upphandlingsunderlag skall godkännas av tekniska före en eventuell upphandling. Exp: Tf- al, mw, aw

Sammanträde med Tekniska nämnden

Sammanträde med Tekniska nämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den 25 Mars 2014, kl 14.00 Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Information och överläggningar A/ Slutrapporter, investeringar

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43 Tekniska 39-43 2 Information och överläggningar... 5 Upphandling av FNI bil nr 5 med option om bil 6... 6 Ändring i hastighetsplanen Alingsås kommun... 8 Nolhagagatan och Sidenvägen, problem med höga hastigheter...

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 21-22 2 Information och överläggningar...5 Upphandling av FNI bil nr 5 med option om bil 6...6 Ändring i hastighetsplanen Alingsås kommun...8 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, Sveagatan

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 29-33 2 Informationer och överläggningar Upphandling av parkdrift...6 Detaljplan för Alingsås, Väg E20 delen Kristineholm.Bälinge och verksamheter...10 Delegerade beslut 2013...11 Inkomna skrivelser 2013...12

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-04-15 17-21

Tekniska nämnden 2014-04-15 17-21 Tekniska 17-21 2 Informationer och överläggningar.6 Upphandling av parkdrift för norra kommundelen... 7 Rensning av Lillån... 9 Ledningsrättsavtal med Trafikverket... 12 Inkomna skrivelser 2014... 13 Delegerade

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 9-10 2 Informationer och överläggningar..5 Upphandlingsunderlag, Park norra kommundelen...6 Rensning av Lillån...8 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, Sveagatan 12, Alingsås kl. 09.00 11.20

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 2 Information och överläggningar...4 3 Plats och tid Gesällen Sveagatan 12, Alingsås Tisdagen den 15 mars 2016, kl 09.00 10.50 Paragrafer - Beslutande Tore Hult (S), ordförande Thorsten Larsson

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 1-8 2 Information och överläggningar...5 Val av ledamöter och ersättare till tekniska s arbetsutskott 2015-2018...6 Sammanträdestider för tekniska 2015...7 Utbildning för förtroendevalda mandatperioden

Läs mer

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Tekniska 55-62 2 Informationer och överläggningar..5 Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan... 6 Stadsskogen - utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Tekniska 22-28 2 Informationer och överläggningar...6 Våruppföljning 2014...7 Kor och får...8 Ledningsrättsavtal med Trafikverket...10 Revidering av antagen hastighetsplan, Revidering av antagen Hastighetsplan.

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 22-26 2 Information och överläggningar...6 TN 22 Vårbokslut 2016...7 TN 23 Flerårsstrategi Avfall och VA-verksamheter 2016-2018, reviderad...8 TN 24 Revidering av prislista för återställning i

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 21-26 2 Information och överläggningar... 5 Attestlistor för tekniska förvaltningen 2015... 6 Revidering av delegationsordningen... 9 Delegerade beslut 2015... 10 Inkomna skrivelser 2015... 11

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 159 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-15:45 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Protokoll för tekniska nämnden

Protokoll för tekniska nämnden 1(11) Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset, Harrie-salen, 14 april 2015 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Sofia Lindblom (M) Justeringens plats och

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-11-22 1 (10) Plats Vänersborg & Co, Sundsgatan 17, Vänersborg Tid Den 22 november 2007, kl. 15.00 16.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer