BAKGRUNDSDOKUMENT, UPPDATERING ELKRITERIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAKGRUNDSDOKUMENT, UPPDATERING ELKRITERIER"

Transkript

1 Miljöstyrningsrådet Rapport 2014:11, UPPDATERING ELKRITERIER My Laurell

2 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 2 (33) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befintliga kriterier... 3 Bakgrundsdokument... 3 Kriterier... 4 Avgränsningar för fortsatt kriteriearbete... 6 Lagstiftning... 6 Ändring av ellagen... 7 Lag om ursprungsgarantier... 8 Lag om hållbarhetskriterier... 9 Andra styrmedel nnat kriteriearbete med anknytning till el Standarder och märkningssystem Marknadsutveckling Elproduktion Svensk förnybar elproduktion Förväntad utveckling Forskning och utveckling Analys av Förfrågningsunderlag El-upphandlingar inom offentlig sektor Frågor till helpdesk Telefonintervju Slutsatser och förslag Bilaga 1: Livscykelanalyser för solel

3 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 3 (33) INLEDNING Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd till offentliga upphandlare att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Verksamheten ska underlätta för organisationer i såväl privat som offentlig sektor att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling. Ambitionen är att gynna en utveckling där produkter och tjänster med en bättre miljöprestanda successivt tar allt större marknadsandelar. Miljöpåverkan från energisektorn är omfattande, inte minst vad gäller utsläpp av växthusgaser och förbrukning av ändliga resurser. Det finns därför goda skäl att arbeta med energirelaterade miljökriterier. Arbetet kan drivas på flera fronter. Att minska energianvändningen är i sig en viktig väg att minska miljöpåverkan från energisektorn. MSR:s kriteriebibliotek innehåller produktkriterier som lyfter fram varor med hög energiprestanda, exempelvis för belysning, vitvaror och datorer. MSR har också kriterier för upphandling av energitjänster för energibesparingar med prestandagaranti. Det finns även energirelaterade kriterier för drivmedel, fordon samt person- och godstransporter. El svarar som energibärare för 33 % av energitillförseln i Sverige. Miljöstyrningsrådet inledde 2007 ett arbete med att ta fram kriterier för att lyfta fram elproduktion från förnybara energikällor. Ett kriteriedokument antogs Den här rapporten har tagits fram som underlag för beslut om en uppdatering av elkriterierna, ett inslag i MSR:s aktiva kriterieförvaltning. Arbetet har bedrivits enligt Miljöstyrningsrådets riktlinjer för kriteriearbete. BEFINTLIGA KRITERIER Arbetet med att ta fram elkriterier inleddes med en genomgång av vilka miljöaspekter som kan vara relevanta vid upphandling av elektricitet. Bland annat gjordes då en kartläggning av tillgängliga livscykelanalyser för elproduktion. Syftet var att med likvärdiga utgångspunkter jämföra elproduktion från kommersiellt tillgängliga källor. Rapporten Miljöaspekter vid upphandling av elektricitet ger förslag till tolv olika miljöaspekter att beakta vid kriteriearbetet, bland annat klimatpåverkan, försurning, övergödningspotential, markanvändning och förbrukning av särskilt knappa material. Med dessa miljöaspekter i ett livscykelperspektiv dras i rapporten slutsatsen att vindkraft och vattenkraft uppvisar förhållandevis låga miljöbelastningar, medan både torvbaserad och biomassebaserad elproduktion har ett sämre utfall vid miljömässiga jämförelser. 1 I ett uppföljande arbete gjordes en genomgång av energipolitik och lagstiftning inom EU, av relevanta frivilliga standarder och märkningssystem och en analys av elmarknad samt genomförda elupphandlingar. En intressentanalys gjordes också. 1 Miljöaspekter vid upphandling av elektricitet. Miljöstyrningsrådet Rapport 2007:1. 3

4 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 4 (33) Målsättningen med kriteriearbetet avgränsades till att gälla upphandling av el från förnybara energikällor enligt EU:s definitioner. Detta med motiven att förnybara energikällor har låg miljöpåverkan och ger väsentligt lägre utsläpp av växthusgaser än till exempel kol och olja. Vidare avgränsades kriteriearbetet till att gälla kommersiellt tillgänglig elkraftsproduktion i Sverige: vattenkraft, vindkraft och biokraft. Förslaget till relevanta miljöaspekter reviderades och de som gällde markanvändning och markklassificering hanterades i stället under rubriken biologisk mångfald. Denna aspekt analyserades i relation till de svenska miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag för vattenkraft och Levade skogar och Ett rikt växt och djurliv för biokraft. För biobränsleproduktionen behandlades därutöver behovet av markskydd, skydd av regnskogsområden, grödor med genetiskt modifierade organismer (GMO) och energibalanser vid framställning av biobränslen. 2 KRITERIER Kriterieprocessen resulterade i kriterier för elektricitet från förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv 2001/77/EG artikel 2a, vilket utesluter el producerad med torv, ett energislag som i Sverige definieras som ett långsamt förnybart biobränsle. Aktuella elkriterier innehåller tre nivåer: baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav. Baskravet är att elen ska komma från förnybara energikällor enligt EU:s definition. Figur 1. Skillnad i elmix utan och med baskrav (med beräknad residualmix 2012 för Norden som nollalternativ) 71,6 % icke förnybar el 28,4 % förnybar el BASKRAV förnybar el 100 % förnybar el från vattenkraft, biokraft och vindkraft För att kvala in som leverantör av förnybar el (kvalificering) krävs att organisationen har ett kvalitetsledningssystem, eftersom det i leveransen av fysisk el inte går att göra någon åtskillnad mellan olika produktionsformer. I stället krävs värdebevis eller verifikationer som garanterar att leverantören för kundens räkning köpt in en viss volym el med specificerat ursprung och kända miljökvaliteter. Elhandelsföretaget måste visa att de har system och kompetens för att hantera och dokumentera elleveransernas ursprung. Som avancerat krav finns möjligheten att välja om elen ska komma från vindkraft, vattenkraft eller biokraft, eller bestå av en specificerad mix av elektricitet från dessa källor. Figur 2. Skillnad i elmix utan och med avancerade krav (med beräknad residualmix 2012 för Norden som nollalternativ) 71,6 % icke förnybar el 28,4 % förnybar el AVANCERADE KRAV 100 % förnybar el i föredragen mix, t ex 100 % vindkraft 2 Bakgrundsdokument miljömässiga förutsättningar vid upphandling av elektricitet från förnybara energikällor. Miljöstyrningsrådet

5 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 5 (33) Motiv för denna konstruktion är att dessa tre förnybara energikällor har olika miljöpåverkan. Med hjälp av det avancerade kravet vill MSR erbjuda den upphandlande organisationen möjlighet att välja en elmix som exempelvis är i samklang med egna miljömål. Som spjutspetskrav finns möjligheten att välja vad som beskrivs som miljöbästa produktsegment inom vattenkraft och biokraft. Spjutspetskraven ansluter till flera av de kriterier som ingår i kraven för märkningen Bra Miljöval el. Figur 3. Skillnad i elmix utan och med spjutspetskrav (med beräknad residualmix 2012 för Norden som nollalternativ) 71,6 % icke förnybar el 28,4 % förnybar el SPJUTSPETSKRAV 100 % förnybar el från miljöbästa segment av vatten- och/eller biokraft För vattenkraften handlar det om krav på att särskild hänsyn tagits till miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag i vattenkraftverket, till exempel genom att det finns regler om minimitappning, fiskvägar och dylikt (egenskapskrav och tilldelningskriterium) och/eller krav på att genomföra åtgärder för att minska vattenkraftverkets skador på miljön under kontraktstiden (särskilda kontraktsvillkor), och/eller krav på att elen inte får komma från kraftverk som etableras eller tas i drift i särskilt värdefulla vattendrag (särskilda kontraktsvillkor). För biokraften handlar det om krav på kännedom om ursprung för och krav på tagen miljöhänsyn vid utvinning av de skogsbränslen som använts (egenskapskrav), och/eller krav på att askan från förbränningen ska ha en sådan sammansättning att den kan återföras till skogen (egenskapskrav), och/eller krav på att övriga biobränslen åkerbränslen, biprodukter och importerade biobränslen från plantager inte ska leda till utarmning av jorden, eller kommer från plantager anlagda i regnskogsområden eller på torvmark (egenskapskrav), och/eller krav på att biobränslet inte härstammar från genmodifierade organismer (egenskapskrav), och/eller krav på att energiåtgången för att utvinna, transportera och förädla biobränslet inte får vara större än tio procent av elproduktionen omräknat per kwh producerad el, (tilldelningskriterium), och/eller krav på återföring av en viss andel aska (tilldelningskriterium). Ett vägledningsmaterial vid val av förnybara energikällor 3, information om verifikationer vid upphandling av elektricitet 4 och svarsformulär för baskrav och avancerade krav har tagits 3 Vägledning vid val av förnybara energikällor stöd för kravformulering i nivå 2, avancerade krav, MSR Upphandlingskriterier för elektricitet: Information om verifikationer/bevismedel, MSR

6 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 6 (33) fram för att underlätta användningen av kriterierna. Som bilaga finns även definitioner av begrepp som används i beskrivningen av spjutspetskriterier för vatten- och biokraft. 5 AVGRÄNSNINGAR FÖR FORTSATT KRITERIEARBETE I detta arbete görs samma avgränsning som i tidigare kriteriearbete: granskningen ska avse el från förnybara energikällor enligt EU:s definition och vara kommersiellt tillgängliga. Bakgrundsmaterialet ska innehålla en uppdatering av relevant lagstiftning samt relevanta, frivilliga standarder och märkningssystem inom EU och Sverige. Den ska också beskriva aktuell marknadssituation och undersöka om senare års forsknings- och utvecklingsarbete resulterat i att nya produktionsmetoder kan kommersialiseras eller skapat förutsättningar för att förbättra den förnybara elproduktionens miljöprestanda. I uppdraget ingick också att undersöka i vilken utsträckning miljökriterier, och då särskilt MSR:s miljökriterier, används vid offentliga upphandlingar av el. LAGSTIFTNING EU:s direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ersatte direktiven 2001/77/EG och 2003/30 EG år Det nya direktivet ger en gemensam ram för att främja energi från förnybara energikällor inom unionen. Definitionen av förnybara energikällor är oförändrad, men nya mål och krav på åtgärder har kommit till: 20 procent av unionens bruttoenergianvändning ska tillgodoses genom energi från förnybara energikällor senast För transportsektorn är målet att andelen energi från förnybara energikällor ska uppgå till minst 10 procent år Det senare målet gäller lika för alla medlemsstater, medan målen varierar vad gäller bruttoenergianvändning från förnybara energikällor. Det för Sverige tilldelade målet är att 49 procent av bruttoenergianvändningen ska tillgodoses med hjälp av förnybara energikällor år Förnybarhetsdirektivets regler har på olika sätt införlivats i svensk energipolitik och svensk lagstiftning. Riksdagen antog i juni 2009 nya mål och riktlinjer för energipolitiken ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektor ska vara minst 10 procent. En nationell planeringsram för vindkraft, med en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 antogs, liksom ett nytt mål om 20 procent effektivare energianvändning till samma år redovisade Sverige till EU att de nationella målen för 2020 redan har uppnåtts, med 51 procent förnybar energi av den totala energianvändningen och 12 procent förnybar energi i transportsektorn. 7 5 Definitioner för vatten- och biokraft, bilaga till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för elektricitet, MSR Betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken och Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200809/NU25/ 7 Sveriges andra rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Regeringskansliet

7 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 7 (33) Ellagen har justerats och två nya lagar har antagits: lag om ursprungsgarantier för el 8 och lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 9. Lagen om ursprungsgarantier har ersatt lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärme el och förnybar el. En EU-standard (CEN/CENELEC) för ursprungsgarantier finns sedan ÄNDRING AV ELLAGEN Ellagen har ändrats i flera olika delar sedan En väsentlig förändring är nya krav på att elens ursprung ska redovisas (8 kap, ). Förändring trädde i kraft och innebär att all el ska ursprungsmärkas. 10 Alla elhandlare/leverantörer är skyldiga att visa varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan produktionen haft. Den här informationen ska finnas på alla fakturor, i reklam och på elleverantörens hemsida. Anvisningar för hur redovisningen ska göras finns i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el (EIFS 2013:6). Grundkravet är att ursprunget ska redovisas i kategorierna kärnkraft, förnybar energi eller fossila energikällor. Ytterligare indelning kan göras (till exempel i vindkraft, vattenkraft etcetera), men det är inget lagkrav. Elproducenter är skyldiga att offentliggöra de uppgifter elleverantörer behöver enligt lagkravet för ursprungsmärkning. Syftet med lagändringen är att göra det möjligt för konsumenten att välja produktionsform, trots att det inte går att styra vilken el som levereras i kontakten. Kravet på ursprungsmärkning innebär en garanti för att elhandlaren har köpt in den mängd el av det ursprung som kunden beställt. Praktiskt innebär detta att en elhandlare som levererar förnybar el också måste köpa in ursprungsgarantier för förnybar el i motsvarande kvantitet (se lag om ursprungsgarantier). Elhandlare som avstår från att köpa ursprungsgarantier måste också redovisa elens ursprung. De får använda sig av en beräknad elmix kallad residualmix. Residualmixen räknas fram på årsbasis, med utgångspunkt från de elleveranser som gjorts från olika produktionskällor, med avdrag för de andelar som sålts med ursprungsgarantier. Eftersom huvuddelen av all el som säljs i Sverige handlas på en nordisk marknad är det i normalfallet residualmixen för de årliga elvolymerna som sålts i Norden som ska anges. Andelen förnybar energi i mixen sänks i relation till försäljningen av ursprungsgarantier för förnybar el, både inom och utom Norden Lag om ursprungsgarantier för el, SFS 2010: Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, prop. 2009/10: Ellag (1987:857). 11 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el; EIFS 2013:6. 7

8 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 8 (33) Figur 4. Beräkning av residualmix i Norden 2012 Residualmix 38,2 % 28,4 % 33,4 % 25,9 % 30,3 % 18,8 % 25,0 % Kärnkraft Fossil Förnybart UG Förnybart LAG OM URSPRUNGSGARANTIER Den nya lagen om ursprungsgarantier ger alla elproducenter möjlighet att registrera och få bevis för vilka kvantiteter el som produceras vid olika anläggningar och med olika energislag. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som innehåller uppgifter om var och hur en viss mängd el har producerats. Syftet är att skapa ett tillförlitligt system för ursprungsgarantier som också kan fungera som underlag för en tillförlitlig ursprungsmärkning av el. Garantierna ska kunna användas för att sälja ett miljömervärde på marknaden. 8 I Sverige administreras ursprungsgarantierna för närvarande av Svenska kraftnät, systemet övervakas av Energimyndigheten. Lagen reglerar systemets funktion, deltagandet är frivilligt. Ursprungsgarantierna utfärdas efter ansökan, anläggningar som deltar måste godkännas av Energimyndigheten. 16 europeiska länder, däribland Sverige, upprättar sina ursprungsgarantier med utgångspunkt från den gemensamma standarden EECS, European Energy Certificate. System är harmoniserat med EU:s förnybarhetsdirektiv från 2009 och EU:s elmarknadsdirektiv från samma år 12. Garantin annulleras vid försäljning. Icke använda garantier annulleras automatiskt efter 12 månader 13. Den här konstruktionen gör att handel med ursprungsgarantier kan ske inom och mellan länder i Europa. Systemen för annulering är sammankopplade. Ursprungsgarantier förkortas UG på svenska och GO (Guarantee of Origin) på engelska. I Sverige kan garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion, och samma gäller för den Europeiska standarden för ursprungsgarantier som antogs Målsättningen är att systemet framöver ska ge underlag för all ursprungsmärkning. Ellagen kräver att elleverantörer ska ange sammansättningen av de energikällor som används vid 12 (130823) 13 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el, STEM 2010:3. 8

9 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 9 (33) elproduktionen. Ännu så länge finns möjligheten att redovisa ursprung som residualmix, för de leverantörer som inte använder sig av ursprungsgarantier (se ovan). LAG OM HÅLLBARHETSKRITERIER Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen innehåller hållbarhetskriterier som måste uppfyllas för att dessa energibärare ska få räknas som förnybara. Hållbarhetskriterierna sätter upp gränsvärden för koldioxidutsläpp och regler för hur råvaran ska framställas. Reglerna innebär i sammanfattning att biodrivmedel och flytande biobränslen, för att betraktas som hållbara, måste ge en påtaglig minskning av växthusgasutsläppen vid jämförelse med de utsläpp som skulle ha uppkommit om fossila bränslen i stället hade använts. Råvaran som används för att framställa biodrivmedel får inte komma från mark som har ett stort värde för den biologiska mångfalden, den får inte heller komma från mark med stora kollager. Exempel på områden med stora värden för mångfalden är områden med urskogs/naturskogskaraktär, naturskyddade områden eller områden som i internationella avtal eller mellanstatliga överenskommelser pekats ut som viktiga för att skydda sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter. (Såvida det inte finns belägg för att produktionen av råvarorna inte påverkar dessa naturskyddssyften.) områden där uttaget resulterat i att skog eller trädbevuxna gräs- stäpp och savannområden konverterats till annan markanvändning. Exempel på mark med stora kollager är: torvmarker och våtmarker som en betydande del av året är täckt eller genomdränkt av vatten. (Detta under förutsättning att uttagen påverkar markens status) 9 En diskussion om att även ta fram hållbarhetskriterier för fasta biobränslen pågår inom EU, men processen kommer sannolikt inte ge några resultat i närtid. En del EU-länder har på eget initiativ antagit hållbarhetsregler för fasta biobränslen. Sveriges regering och ytterligare EU-länder är mindre positiva till ansatsen. EU:s timmerförordning (Förordning 995/2010) som trädde i kraft under 2013 skapar i viss mån ett regelverk som berör fasta biobränslen. Syftet med timmerförordningen är att förhindra att virke eller trävaror från olagliga avverkningar hamnar på EU:s inre marknad. Virket får inte vara avverkat i strid med ursprungslandets miljö- och skogslagstiftning, eller internationella överenskommelser (till exempel CITES) och inte heller komma från skyddade områden. Den som placerar trävaror på EU:s inre marknad ska ha system som utesluter att råvaran kommer från illegala källor. Det ska finnas dokumentation som visar varifrån råvaran kommer. Förordningen kräver även att den som placerar virket på marknaden ska ha system för att bedöma den dokumentation som finns, för att begränsa risken för förekomst av felaktiga eller vilseledande redovisningar. Kravet på spårbarhet är en viktig poäng och gäller inte bara importör utan även i handelsledet. Utöver detta har ett antal andra EU-direktiv och svenska lagar betydelse och en gränssättande verkan för miljöpåverkan vid elproduktion. Exempelvis EU:s vattendirektiv och art- och habitatdirektiv, och vad gäller svensk lagstiftning miljöbalken som innehåller 9

10 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 10 (33) allmänna hänsynsregler och regler för miljöfarlig verksamhet. Skogsvårdslagens regler och tillämpningsanvisningar har betydelse för miljöeffekterna vid utvinning av skogsbränslen. 14 ANDRA STYRMEDEL Skatter Koldioxidskatt och energiskatt tas inte ut för framställning av skattepliktig el. Uttaget av energiskatt sker i användarledet och gäller lika för alla energislag. Däremot finns en industriell fastighetsskatt för alla energiproduktionsanläggningar. Den är differentierad och räknas som en procentsats av taxeringsvärdet. Det finns också en särskild effektskatt för kärnkraft och avgifter som ska finansiera framtida kostnader för förvaring av använt kärnbränsle. 15 För närvarande pågår en diskussion om fastighetsskatten för vattenkraften som beskattas med en högre andel av taxeringsvärdet än övriga produktionsanläggningar (2,8 procent jämfört med 0,2 0,5 procent). I proposition 2013/14:151 föreslår regeringen skatteavdrag för mikroproduktion av förnybar el. Syftet är att göra det mer lönsamt att i liten skala producera förnybar el, exempelvis solel och vindkraft. Enligt förslaget ska mikroproducenter av förnybar el få göra skatteavdrag i inkomstdeklarationen för upp till kwh/år. Föreslagen skattereduktion är 0,6 kr/kwh, vilket ger ett maxbelopp på kronor/år. 16 Synpunkter från EUkommissionen kan leda till förändringar. Regeringens målsättning är för närvarande att ett justerat förslag ska kunna träda i kraft senast den 1 januari Handel med utsläppsrätter Förbränningsanläggningar med en installerad kapacitet över 20 MW, det vill säga de flesta el- och fjärrvärmeanläggningar, omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Verksamheterna begränsas av ett förutbestämt utsläppstak och verksamhetsutövarna inom systemet ska överlämna utsläppsrätter motsvarande sina koldioxidutsläpp. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. För att täcka sina utsläpp kan ett företag antingen köpa de utsläppsrätter det behöver, eller vidta åtgärder för att minska utsläppen vid anläggningen. Priset på utsläppsrätterna avgör vad som är mest kostnadseffektivt. Utsläppstaket sänks successivt, vilket innebär att antalet utsläppsrätter minskar successivt. Branscher som är utsatta för internationell konkurrens får fri tilldelning av utsläppsrätter Produktion av värme är berättigad till gratis tilldelning från och med Tilldelningen görs utifrån särskilda riktmärken 29. Handeln med utsläppsrätter påverkar elprissättningen, bland annat genom en tillämpad tumregel att ett utsläppsrättspris på 10 /ton medför en höjning på knappt 8 öre/kwh på elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Sedan utsläppsrätterna introducerades 14 Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar. DS 2009:63, Miljödepartementet. 15 Svensk Energi: Skatter och avgifter på produktion. 16 Regeringens proposition 2013:14/151. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. 17 Pressmeddelande från Finansdepartementet , 10

11 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 11 (33) har priset varierat, med 30 /ton som högsta pris. 15 Under 2013 sjönk priserna till rekordlåga nivåer, och låg som lägst under 3 /ton. 18 Elcertifikat Elcertifikatssystemet 19 ska främja utbyggnad av förnybar elproduktion. Systemet introducerades i Sverige år 2003, med målsättningen att öka produktionen av el från förnybara energikällor med 25 TWh från 2002 års nivå fram till Från och med 2012 deltar även Norge och marknaden för elcertifikat är gemensam. I samband med att Norge kom med tillfördes ambitionen att öka tillförseln av förnybar el från Sverige och Norge tillsammans med ytterligare 26,4 TWh mellan åren 2012 till 2020 Elproducenter som producerar el från vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk kan få ett elektroniskt elcertifikat av staten för varje producerad MWh el per ett år. Producenter med nya eller ombyggda anläggningar kan ansöka om att få delta. Rätten till årlig tilldelning av elcertifikat kvarstår som regel i 15 år eller längst till Tanken är att elproducenterna ska kunna sälja elcertifikaten och få en extra intäkt. Alla som levererar el och vissa stora användare av el är skyldiga att årligen köpa in elcertifikat. Vilket antal - kvotpliktens storlek - regleras i Lag om elcertifikat 20. Priset på elcertifikaten sätts på en öppen marknad. Kvotplikten ökade successivt från 2003 för att nå kvotkravet 0,179 elcertifikat per såld eller använd MWh el åren Kvotplikten sänks 2013 för att successivt stiga till en ny maxnivå 2020 på 0,195. Därefter sjunker kvotplikten ner till 0,008 fram till slutåret Beslut om justering av kvotnivåerna fattades år Att storleken på kvotplikten varierar är en anpassning till förväntade förändringar i antalet giltiga elcertifikat och ett sätt att styra priset. Ett antal anläggningar förlorade rätten till elcertifikat i slutet av Elcertifikaten ska årligen lämnas in till staten för annullering. Den som inte köpt tillräckligt med kvoter får betala en särskild kvotpliktsavgift motsvarande 150 procent av det volymavvägda medelvärdet av elcertifikatspriset under perioden. Det finns för närvarande ett ackumulerat överskott av elcerifikat. Det beror enligt Energimyndigheten på att den kvotpliktiga elanvändningen varit lägre än de bedömningar som låg till grund för kvotbesluten och att utbyggnadstakten varit snabbare än förväntat. Ett förslag till att höja kvoterna perioden presenterades i början av Investeringsstöd Sedan 2009 och fram till finns ett särskilt investeringsstöd för elnätanslutna solceller, från 2013 med möjlighet att få stöd för 35 procent av investeringskostnaden eller maximalt 1,2 Mkr. Stödet är rambegränsat till 210 Mkr perioden fram till nedladdat Elcertifikatsystemet ET 2012: Lag (2011:1200) om elcertifikat. 21 Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi, ER 2011: Kontrollstation för elcertifikat Energimyndigheten, ER 2014: (130627) 11

12 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 12 (33) Perioden finns också möjlighet att ansöka om EU-stöd för investeringsprojekt i kraftvärme med hög energieffektivitet, inklusive mikrokraftvärme och för investeringar i hållbar energi med potential för innovation och tillväxt. 24 Betydelse för en kriterieuppdatering Dessa förändringar har betydelse för möjligheterna att verifiera den förnybara elens ursprung. Tillkomsten av hållbarhetsdirektivet för flytande biobränslen ger verktyg för att utesluta icke hållbart producerade biooljor, till exempel palmolja. Tillkomsten av timmerförordningen ger verktyg för att utesluta skogsbränslen från illegala källor. Investeringsstödet till solceller och förslaget till skattebefrielse för mikroproduktion av kan bidra till ett marknadsgenombrott för solel, om än i liten skala, vilket motiverar att även solel ingår i kriteriearbetet. Om solel ska ingå behövs en sammanhållen genomgång av miljöaspekter i ett livscykelperspektiv. ANNAT KRITERIEARBETE MED ANKNYTNING TILL EL Miljöstyrningsrådet publicerade 2011 upphandlingskriterier för skogsråvara. Det rör sig om baskriterier som ska säkra att skogsråvaran kommer från legala och icke kontroversiella källor. Det finns möjlighet att koppla dessa kriterier till kriterierna för elproduktion baserad på skogsbränslen. EU kommissionen publicerade 2012 förslag till upphandlingskriterier för el. Här finns två kriterienivåer: baskriterier (Core criteria) och mer omfattande kriterier (Comprehensive criteria). Baskravet är att minst 50 procent av den levererade elen ska komma från förnybara energikällor (enligt EU-definition) och/eller högeffektiv kraftvärme. I nivå två krävs att all el ska komma från förnybara energikällor. Som grund för kriteriearbetet finns ett tekniskt bakgrundsdokument som bland annat klargör tillgången till olika verifikat på europanivå (130627) 25 EU GPP Criteria for Electricity, GPP Electricity, Technical Background Report, 12

13 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 13 (33) Betydelse för en kriterieuppdatering: Det kan finnas skäl att analysera möjligheter och konsekvenser av att koppla samman elkriterier med skogskriterier i samband med en uppdatering av elkriterierna. EU-kommissionens sammanställning och utvärdering av verifikat för förnybar el på europamarknaden är ett användbart underlag vid en uppdatering av MSR:s elkriterier. STANDARDER OCH MÄRKNINGSSYSTEM Den i Europa etablerade standarden för tillförlitlig ursprungsmärkning av el heter EECS (the European Energy Certificate System). Det är ett frivilligt certifieringssystem som initierades av och samordnas av organisationen RECS International Association i samarbete med Association of Issuing Bodies, AIS. 16 av 25 europeiska länder är för närvarande aktiva i AIB och varje deltagarland har godkänt att en oberoende nationell organisation ska sköta systemet. Denna organisation är i sin tur medlem i AIB, syftet är att certifikat ska kunna utbytas enligt samma principer mellan deltagande länder. Ett certifikat kan utfärdas för varje producerad MWh förnybar el. Sveriges företrädare i AIB är CMO.grexel, vilket är organisationen Grexlels centrala registerservice för ursprungsgarantier enligt EECS. Praktiskt hanteras svenska ursprungsgarantier av Svenska Kraftnät, i systemet Cesar. De certifikat som utfärdas enligt EECS har gått under olika benämningar, men kallas numera for Guaranties of Origin, GO, i Sverige för Ursprungsgarantier. Tidigare benämningar på certifikat utfärdade enligt EECS standarden har varit RECS-certifikat och RES-GO. Det finns också mer specifika miljömärkningssystem för grön el. Skillnaden är att de, utöver krav på ursprungsmärkning, också innehåller andra, mer specifika krav, exempelvis på miljöprestanda eller särskilt ursprung. På europeisk nivå finns ett antal olika miljömärkningssystem för grön el. Gemensam utgångspunkt är ett klimat- och miljöperspektiv, men kriterierna skiljer sig åt och de olika märkena har egna definitioner av vad som ska betraktas som förnybar el. Detta framgår av rapporten GPP Electricity, Technical Background Report som innehåller teknisk bakgrundsinformation om EU-kommissionens elkriterier. 25 Definitionerna är inte alltid i överensstämmelse med EU:s förnybarhetsdirekt. De kan både vara mer eller mindre strikta. Rapporten föreslår att märkena kan användas som bevis för att elen kommer från förnybara källor i de fall märkena minst ligger i nivå med förnybarhetsdirektivet. En del av märkena har flera nivåer, exempelvis det tyska systemet Grünen strom label som tillåter fossila bränslen i högeffektiva kraftvärmeverk på silvernivå, men däremot inte på guldnivå. Ett index över globala miljömärken för energi finns på Märkningssystem och kriterier förändras löpande, vilket gör det lämpligt att granska aktuella kriterier för märkningssystem som åberopas i samband med en upphandling. Exempel på ett omnämnt svenskt märke är Bra miljöval el. Bra miljöval har inte förändrats sedan förra kriterieprocessen. Bra miljöval planerar att inleda en uppdatering av 13

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer