Plats och tid Kommunens hus, Grästorp , kl 13:00 17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00"

Transkript

1 Allmänna utskottet (15) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp , kl 13:00 17:00 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) F Kent Hansson (M) N Tobias Leverin (C) F Per Götell (FP) N Maria Toll (C) N Jens Persson (S) N Övriga deltagande Ove Johansson, kommunchef Tommy Gidstedt, teknisk chef Ann Fransson, sekreterare 65 68, 71 Leif Blomqvist, Västra Götalandsregionen 69 Rolf Thor, Västra Götalandsregionen 69 Lars Törnblad, Trafikverket 69 Utses att justera Maria Toll(C) Tid och plats för justering Kommunens Hus , kl 13:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-68,70 Ann Fransson Sekreterare Paragrafer 69, 71 Ove Johansson Ordförande Kent Larsson Justerande Maria Toll

2 Allmänna utskottet (15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Allmänna utskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Allmänna utskottet (15) Innehållsförteckning 65 Landsbygdsutveckling/vatten och avlopp på landsbygden 66 Höjning av renhållningstaxa för Grästorps kommun 67 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun 68 Pågående och planerade investeringsobjekt 69 Väg 47 genom Grästorp. Västra Götalandsregionen och Trafikverket medverkar i en diskussion om infrastruktur 70 Redovisning av synpunktshanteringen 71 Projekt för framtagning av varumärket Grästorp

4 Allmänna utskottet (15) Beredningsärenden Au 65 Dnr 161/2012 Landsbygdsutveckling/vatten- och avlopp på landsbygden Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen besluta: Att landsbygdsutveckling i allmänhet ska ingå som en viktig del i det kommande översiktsplanearbetet. Detta förhindrar inte att vissa klart avgränsade pilotprojekt kan genomföras parallellt. Att kommunen prioriterar området närmast Dättern för att genom föreningsbildning erbjudas möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Dessa områden kan erbjudas anslutning så fort det är möjligt, dock tidigast Att kommunstyrelsen initierar en dialog med Miljö- och Byggnämnden i syfte att synkronisera deras tillsynsverksamhet med denna prioritering. Att en vatten- och avloppsplan ska upprättas och ingå som en del av kommande Översiktsplan, samt att det först efter att VA-planen är klar kan bli aktuellt med eventuellt ytterligare områden som kan anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. Att kommunförvaltningen upprättar en kommunikationsplan för att informera om kommunstyrelsens beslut och strategi i denna fråga. Ärendets tidigare behandling Allmänna utskottet , 11 Allmänna utskottet , 30 Allmänna utskottet , 37 Allmänna utskottet , 45 Allmänna utskottet , 59 Tillhörande handlingar Tjänstskrivelse: Landsbygdsutveckling/VA-på landsbygden Ärendebeskrivning De förtroendevalda har fattat beslut om verksamhetsinriktningen för I ett av de prioriterade målen står det bland annat:. Kommunen ska också verka för ökad bosättning på landbygden. Målsättningen är att skapa attraktiva områden med hög servicenivå i hela kommunen.

5 Allmänna utskottet (15) Forts Au 65 I budgetförslaget för 2013 finns 450 tkr anslaget för landsbygdsutveckling och dessutom finns 500 tkr anslaget för revidering av översiktsplanen. Landsbygdsutveckling, vatten- och avloppsplan och översiktsplanering hänger intimt samman. Det är därför viktigt att detta utgör en helhet i det kommande arbetet. Då frågan om val av enskild anläggning eller anslutning till det kommunala nätet av olika anledningar har aktualiserats och blivit het i Grästorp just nu, kan kommunen inte vänta med att agera tills en ny översiktsplan med VA-plan är på plats. Kommunstyrelsen bör därför så fort som möjligt slå fast vilka områden som i första hand ska erbjudas anslutning under nuvarande förutsättningar och vilka som får vänta till dess en avlopps- och vattenplan upprättats och nödvändiga åtgärder i det befintliga ledningsnätet och avloppsverk hunnit genomföras. Denna strategi bör förankras hos Miljö- och Byggnämnden för att deras verksamhet inte ska verka kontraproduktivt med kommunstyrelsens övergripande strategi. Strategin behöver också kommuniceras på bästa sätt med landsbygdsbefolkningen. För landsbygdsutvecklingen i övrigt finns det inget som hindrar att olika pilotprojekt genomförs i linje med kommunfullmäktiges mål Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

6 Allmänna utskottet (15) Au 66 Dnr 303/2012 Höjning av renhållningstaxa för Grästorps kommun Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till avfallstaxa. Tillhörande handlingar Renhållningstaxa Grästorps kommun Prisjämförelse mellan kommuners renhållningstaxa Ärendebeskrivning Under de tre senaste åren har renhållningstaxan varit oförändrad. Renhållningstaxan utgör intäkten för all hushållsavfallshämtning samt för kommunens ÅVC (Forshall). Under de senaste tre åren har indexhöjningen enligt renhållningsindex (R77:1) som används gentemot renhållningsentreprenören ökat med 10%. Detta betyder att de avgifter som kommunen tar in inte längre räcker för att finansiera verksamheten. Förslag till driftbudget för tekniska verksamheten 2013 förutsätter därför en höjning av renhållningstaxan med ca 8% Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

7 Allmänna utskottet (15) Au 67 Dnr 304/2012 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till VA-taxa, samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att beslut om att reducering av anslutningsavgifter (KF ) till va-nätet upphör att gälla från och med Tillhörande handlingar Förslag till vatten- och avloppstaxa Prisjämförelse kommuners Va-taxa Ärendebeskrivning Under de tre senaste åren har VA-taxan varit oförändrad. VA-taxan inkluderar både anslutningsavgifter och brukningsavgifter och utgör intäkten för hela VA-kollektivet. Under flera år har underhållsåtgärderna för VA-nätet anpassats till intäkterna vilket inte täckt underhållsbehovet. Grästorps kommun ligger idag på runt 110:e plats när det gäller kostnader för VA i de öppna jämförelserna från Svenskt Vatten. En höjning med 5 % ger ett tillskott till VA-kollektivet på ca kr som täcker kostnadsökningar för löner och material samt ger ett visst utrymme för en ökning av underhållsåtgärderna. Tekniska verksamhetens budgetförslag för 2013 förutsätter en höjning av VAtaxan med ca 5 %. Från 2002 finns ett beslut (Kf 136) att reducera anslutningsavgifterna till vanätet med hälften fr o m och tills vidare. Detta innebär att anslutningsavgiften delvis är skattefinansierad vilket inte är förenligt med principen att VA-verksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter från abonnenterna Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

8 Allmänna utskottet (15) Information/Uppföljningsärenden Au 68 Pågående och planerade investeringsobjekt Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Tekniske chefen Tommy Gidstedt redovisar pågående och planerade investeringsobjekt. Investeringsuppföljning 5 november 2012 Text Proj. start Årsbudget reviderad Utfall 1211 Kommentarer Maskiner/Fordon Exploateringsområde Brännebacka Centralskolan, handikappanpassning Centralkök, om- och tillbyggnad Kulturhus, nybyggnad, proj och bygg Utsmyckning av torgmiljö Centralskolan, projektering/ombyggnad Säkerhets- /Trygghetsåtgärder, brandlarm Gräsklippare, Diskmaskin, Traktor, Bil, Batterier till ismaskin Personal: 42', Material: 38,7' Kommer att läggas in i förstudien för Centralskolan Se separat uppföljning Se separat uppföljning Kostnad för de tre förslagen. Förstudien presenteras på KF 14 juni 2012 Brandlarm till Bollhallen, Lunneviskolan och Ugglan är under uppförande. Ytterdörrar till entréerna, Kommunens Hus är på plats. Finns det pengar över kommer fler lås att köpas in.

9 Allmänna utskottet (15) forts Au 68 VA- och gata Österlånggatan Gatan är nu klar. Förskolan Smultronet, Ventilation Övervakning vatten- och avloppsreningsverk Ändrade förutsättningar Återstår finjustering med kommunikationen samt larmhanteringen. Om- och tillbyggnad av Ambjörnsgården Se separat uppföljning Väggupp, Tengenevägen Målning och skylt 35 kvar Hiss Kommunens Hus Klar Lunnevi fotbollsplan Arbetet är slutfört. Ej slutfakturerat (Ivehag + lite 736 asfaltering) Anpassning Lunnevibadet Arbetet är slutfört. Förstudie Stallbyggnad Inte startat Vattenledning Salstad, förstärkning Inte startat Vatten och avlopp på landsbygden Första redovisning den 30 mars, samt på Grästorpsmässan, 14 april. Nästa möte är den 15 maj i konserthuset. Skolans utemiljö Arbetet utförs i egen regi. Material är 240 inköpt och monterat Förstudie, Förskolans kök Inte startat

10 Allmänna utskottet (15) forts Au 68 Centralskolans kök 5 november 2012 Projekt kalkyl Projekt Prognos status/utfall KOSTNADSSLAG 4 mars november november 2012 Förstudie 0 Projektering FFU Ark Inredningsark Kök VVS El Brandskydd Kinnekullehälsan Övriga konsulter Totalt projektering Entreprenad Tillk entreprenadkostn SUMMA Byggherrekostnad (BH) Projektledning/Kontroll Projektledn internt Besiktningskostnader Räntekostnader Konstnärlig utsmyckning Totalt Byggherrekostnad Myndighetskostnader Bygglov Ansl. Avgift VA Ansl. Avgift EL Ansl. Avgift Fjv Totalt Myndighetskostn Total summa inkl BH Summa investering

11 Allmänna utskottet (15) forts Au 68 Kulturhuset 5 november 2012 Projekt kalkyl Projekt Prognos status/utfall KOSTNADSSLAG 4 mars november november 2012 Förstudie Summa förstudie Projektering FFU Ark VVS El Geo Miljö Övriga konsulter Totalt projektering Entreprenad Tillk entreprenadkostn SUMMA Byggherrekostnad (BH) Projektledning/Kontroll Projektledn internt Besiktningskostnader Räntekostnader Konstnärlig utsmyckning Totalt Byggherrekostnad Myndighetskostnader Bygglov Ansl. Avgift VA Ansl. Avgift EL Ansl. Avgift Fjv Totalt Myndighetskostn Total summa inkl BH Projektreserv Summa investering

12 Allmänna utskottet (15) forts Au 68 Ambjörnsgården 5 november 2012 Prel kalkyl Projekt kalkyl Projekt Prognos underl. besl. status/utfall KOSTNADSSLAG 22 mars november november 2012 Förstudie Summa förstudie Projektering FFU Ark Inredningsark 0 Kök Byggnadskonstruktör VVS El Markkonsult Brandskydd Akustik 0 Summa byggkonsulter Övriga konsulter GEO 0 Övriga konsulter Hälsa, Miljö 0 Summa övriga konsulter Totalt projektering Entreprenad Tillk entreprenadkostn Summa Byggherrekostnad (BH) Projektledning internt Projektledning/Kontroll Besiktningskostnader Totalt Byggherrekostnad Myndighetskostnader Bygglov Ansl. Avgift VA Ansl. Avgift EL Ansl. Avgift Fjv Totalt Myndighetskostn Totalsumma inkl BH Flyttkostnader mm Summa investering

13 Allmänna utskottet (15) Au 69 Dnr 222/2012 Väg 47 genom Grästorp. Västra Götalandsregionen och Trafikverket medverkar i en diskussion om infrastruktur Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar att ge verksamheten i uppdrag att fortsätta diskussionen med Västra Götalandsregionen och Trafikverket med inriktningen att hitta en hållbar lösning. Ärendets tidigare behandling Allmänna utskottet , 46 Ärendebeskrivning Under en lång rad av år har trafiksituationen med en riksväg rakt igenom Grästorp varit ett problem som kommunen ständigt får synpunkter om från boende. Det är i synnerhet den tunga trafiken som utgör problemet. Vissa åtgärder har genomförts men inte på något vis löst problemet. Vid dagens sammanträde medverkar Leif Blomqvist och Rolf Thor från Västra Götalandsregionen och Lars Törnblad från Trafikverket i diskussionen. Under mötet diskuteras en lösning för att leda bort den tunga trafiken från Grästorps tätort. Det förslag som diskuteras innehåller tre etapper. Etapp 1 en rondell som leder in trafiken på Östra vägen tillsammans med vissa miljöåtgärder där bebyggelse finns i anslutning till vägen. Etapp 2 breddning och förstärkning av Tunvägen mellan Östra vägen och rastplats Viggen med rondellanslutning till väg 44. I ett senare skede skulle en etapp 3 kunna genomföras med en tidigare avfart med en ny väg öster om industriområdet som sedan ansluter till Tunvägen. Högsta prioritet för kommunen är etapp 1 och 2. Om det begränsas till detta är det också mer realistiskt utifrån ett ekonomiskt perspektiv eftersom dessa åtgärder beräknas kunna hållas på en nivå av ca 25 miljoner. VG-regionen vill emellertid ha ett mer underbyggt och säkrare underlag. Trafikverket ska därför på uppdrag av regionen ta fram ett sådant som beräknas vara klart tidigast under februari Därefter ska VG-regionen, kommunen och Trafikverket fortsätta diskussionerna med inriktningen att hitta en hållbar lösning Beslutsexp: Kommunchefen

14 Allmänna utskottet (15) Medborgardialog Au 70 Redovisning av synpunktshanteringen Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunchef Ove Johansson redovisar de synpunkter som inkommit sedan förra redovisningen, ärende

15 Allmänna utskottet (15) Beslutsärende Au 71 Dnr 302/2012 Projekt för framtagning av varumärket Grästorp Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar ge verksamheten i uppdrag att genomföra projektet för framtagning av varumärket Grästorp, enligt föreslagen projektplan. Tillhörande handlingar Projektplan Ärendebeskrivning Allmän verksamhets enda verksamhetsmål 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och verkar i kommunen kan enas om en grund som ska vara utmärkande för vad Grästorp ska stå för. Detta arbete har påbörjats under 2012 och kommer att fortsätta under första halvåret 2013 enligt föreslagen projektplan. Det är viktigt att först veta vad som är specifikt och värt att marknadsföra om Grästorp innan satsningar på marknadsföring görs. Framtagning av varumärket Grästorp beräknas rymmas inom befintlig budget. Efter projekttidens slut kommer en mer aktiv marknadsföringsfas att påbörjas och till den behövs en egen budget, beroende på ambitionsnivån Beslutsexp: Verksamhetsledare projekt varumärke Grästorp

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Niklas Arvidsson (M) Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Kerstin Rask (S) Agneta Brendt (S) Monika Flöjt (S) Solveig Jansson (V)

Niklas Arvidsson (M) Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Kerstin Rask (S) Agneta Brendt (S) Monika Flöjt (S) Solveig Jansson (V) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-11.25 Ajournering kl 10.35-10.40 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Thomas Sundlöf (M) Lena Frankenberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer