Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!"

Transkript

1 Nr Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget sid. 1 Rekommenderade läkemedel 2013 sid. 2 Diklofenak tas bort ur Rekommenderade läkemedel sid. 3 Läkemedelsupphandling slutenvården sid. 4 Ur patientsäkerhetssynpunkt väljer landstinget att enas om att använda Fragmin injektion som lågmolekylärt heparin både till inneliggande patienter inom slutenvården och vid receptförskrivning. Detta beslut fattades vid terapigrupp Antikoagulantia möte den 3 december Väldokumenterat preparat Fragmin är ett väldokumenterat preparat som är lätt att dosera. Redan idag är Fragmin det preparat som man rekvirerar mest av och skriver flest recept på. Fördelen med att välja samma preparat är att alla avdelningar arbetar med samma preparat och skriver man sedan Fragmin även på receptet när patienten skrivs ut så har patienten redan fått undervisning i den sprutan som de ska ta hemma. Potentiell besparing På receptsidan skiljer sig inte priserna särskilt för de olika preparaten. Vid beställning till avdelningen är Fragmin upphandlat till lägst pris vilket ger en potentiell besparing. När ska man byta? Om man idag har andra (Klexan, Innohep) lågmolekylära hepariner i sitt läkemedelsförråd så använd dessa tills de tar slut. Meddela sjukhusapoteket eller er avdelningsfarmaceut när ni vill gå över till Fragmin. Om det finns medicinska skäl till att inte använda Fragmin så kan alternativt lågmolekylärt heparin (Klexan, Innohep) användas. Malin Rhodin Löndahl Apotekare, läkemedelsenheten Ny riktlinje för dosdispenserade läkemedel sid. 6 Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2013 sid. 8 Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre överenskommelse 2013 sid. 8

2 Rekommenderade läkemedel för 2013 Skriften Rekommenderade läkemedel 2013 är nu klar och har distribuerats till alla förskrivare, så håll utkik efter Läkemedelskommitténs lilla gröna! De största förändringarna står terapigrupperna för diabetes, hjärta-kärl och smärta för. Dessa ändringar, som beskrivs kortfattat nedan, och mycket annat matnyttigt presenterades den 16 och 17 januari i samlingssalen på Centralsjukhuset i Karlstad. Arrangörer var Läkemedelskommittén i Värmland och vid rodret dess ordförande, Gunilla Welander. I publiken satt många intresserade och engagerade åhörare från både primärvård och slutenvård, och flera enheter fanns också med på videolänk. För dig som inte kunde komma, finns presentationerna i sin helhet här: livlinan.liv.se/lakemedel Diabetes typ 1 och 2 ordförande terapigrupp diabetes Johan Jendle Inom diabetes gäller de största förändringarna insulinbehandling, till stor del på grund av en förändrad kostnadsbild. Prissänkning på medellångverkande basinsulinerna (NPH-insulin) Insuman Basal och Humulin NPH innebär att dessa rekommenderas i första hand, och att dyrare Insulatard lyfts ut. Motsvarande förändring görs för måltidsinsulin där Apidra och Humalog rekommenderas framför dyrare Novorapid. Vid typ 1- diabetes rekommenderas inte längre NPH-insulinerna till förmån för långverkande basinsulin Lantus och Levemir. Vid typ 2-diabetes rekommenderas metformin som tidigare i första hand. DPP-4-hämmarna Januvia (sitagliptin) och Onglyza (saxagliptin) kan dock vara ett alternativ till metformin då detta ej är aktuellt pga. nedsatt njurfunktion, eller som ett tillägg till metformin. Till överviktiga patienter med insulinresistens kan GLP-1-analogerna Bydureon (exenatid) och Victoza (liraglutid) vara ett alternativ till insulin. Strokeprevention vid förmaksflimmer ordförande terapigrupp hjärta-kärl Johan Lugnegård Inom läkemedelsgruppen antikoagulantia har det kommit flera nyheter, som fått konsekvenser för strokepreventionen vid förmaksflimmer. Waran (warfarin) har fortfarande sin plats som förstahandsval, men av kostnadsmässiga skäl ska det nu stå Warfarin Orion på receptet. För kännedom kan nämnas att Warfarin är vit, och inte blå som Waran är. Dessa två läkemedel är utbytbara på apoteket. Som andrahandsval introduceras de relativt nya perorala antikoagulantia Pradaxa (dabigatran) och Xarelto (rivaroxaban), som bör användas som alternativ när Warfarin inte är lämpligt. Fortfarande gäller remiss till AK mottagning vid behandlingsstart. För mer information se livlinan.liv.se/lakemedel (internt) eller Trombyl (ASA) är inte längre rekommenderad profylax vid förmaksflimmer då vinsten med behandlingen inte överstiger riskerna. Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme på s. 29 i Rekommenderade läkemedel Nedan ser du hur faktarutan om CHA2DS2-VASc ska se ut. Smärta alltid lika aktuellt ordförande terapigrupp smärta Thomas Emmesjö Även inom området smärta har det hänt en del sedan förra året, och den största förändringen är att Diklofenak inte längre rekommenderas som antiinflammatoriskt läkemedel. Detta i avvaktan på den utredning kring risken för hjärtkärlbiverkningar vid användning av diklofenak som pågår (läs mer på sidan 3) och av miljöskäl. Ordförande för terapigrupp smärta presenterade också en efterlängtad och vägledande tabell för ekvivalenta doser av korttids- och långtidsverkande opioider. Tabellen som ni ser på nästa sida, finns också på sidan 53 i Rekommenderade läkemedel Maria Norlin Sjukhusfarmacevt, läkemedelsenheten 2 REKOMMENDERAT NR

3 Ekvianalgetiska doser långtidsverkande Morfin (Dolcontin) 30 mg peroralt Oxycodon (OxyContin) 15 mg peroralt Fentanyl 12 µg transdermalt Buprenorfin (Norspan) 15 µg transdermalt Ekvianalgetiska doser korttidsverkande Morfin 30 mg peroralt Oxycodon (Oxynorm) 15 mg peroralt Kodein 300 mg peroralt Tramadol 300 mg peroralt Tabellerna ska ses som en rekommendation och är approximativa. De baseras på klinisk erfarenhet, FASS samt Höglandssjukhusets konverteringstabell. De ska därför endast användas som vägledning. Vid behandling med en opioid kan tolerans utvecklas hos patienten för den analgetiska effekten liksom för biverkningar, men patienten kan uppvisa större känslighet för annan opioid. Vid byte från en opioid till en annan ska därför försiktighet iakttas. Angivna doser är inte rekommenderade startdoser i detta sammanhang. Vid opioidbyte inleds förslagsvis behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50 procent av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen för att därefter under kontrollerade former trappas upp. Man kan här också behöva ta hänsyn till lever- och njurfunktion samt till eventuella läkemedelsinteraktioner. Diklofenak tas bort ur Rekommenderade läkemedel 2013 Tillsvidare rekommenderas inte diklofenak av Läkemedelskommittén i Värmland på grund av pågående utredning om dess säkerhet samt att läkemedlet har visat sig vara sämre ur miljöhänsyn än likvärdiga läkemedel. Diklofenak finns därför inte med i årets Rekommenderade läkemedel. Diklofenak kommer att utredas av PRAC, Pharmacovigilance Risk Assesment Committee, en grupp inom EMA (Europeiska läkemyndigheten) för att bestämma om man behöver uppdatera de rekommendationer som finns vid behandling med hänsyn taget till hjärt- kärlrisken. Detta sedan EMA i oktober 2012 slutfört en genomgång av de senaste vetenskapliga studierna på just hjärta- kärlriskerna med NSAID. EMA har dragit slutsatsen att nya data överensstämmer med tidigare studier och de data som nu har granskats visar på en större kardiovaskulär risk med diklofenak än med någon annan icke-selektiv NSAID. En risk som kan jämföras med den för de selektiva COX-2 hämmarna. Flera andra landsting har också tagit bort diklofenak ur sina rekommendationslistor. Nya studier visar på en tidigt ökad risk Tidigare har man ansett att en kort behandlingsperiod på under 10 dagar inte innebär en ökad risk. Nyligen publicerade studier talar för att det inte finns någon säker period, studierna visar att den kardiovaskulära risken ökar redan vid behandlingens början. PRAC kommer att förutom de data som finns idag även att begära in data från företag som idag markandsför läkemedel som innehåller diklofenak. De kommer sedan att utforma rekommendationer för om man ska ändra nuvarande behandling och varningar för kardiovaskulär risk vid behandling med mediciner som innehåller diklofenak. Läkemedelsenheten och läkemedelskommittén följer detta arbetet. Rekommendationen i Värmland I Värmland rekommenderas NSAID som andrahandsval till paracetamol eller i kombination med paracetamol vad gäller ickeopioida analgetika. Vidare säger rekommendationen att behandlingseffekten ska utvärderas efter 2-4 veckor. De substanser som rekommenderas är ibuprofen, ketoprofen (gel) samt naproxen. För den äldre patientgruppen bör man begränsa behandlingen till korta kurer om 1-2 veckor. NSAID kan också kräva dosreduktion hos äldre med hjärtsvikt och/eller njursvikt. Terapigrupp Smärta Källor: Läkemedelsverket Rekommenderade Läkemedel 2013 EMA Scheringer Olsen et al. Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior myocardial infarction: a nationwide cohort study Circulation. 2011;123: Tove Tevell Apotekare, läkemedelsenheten REKOMMENDERAT NR

4 Läkemedelsupphandling slutenvården Vi har i förra numret av Rekommenderat berättat att landstinget från 1 januari 2013 har nya avtal för läkemedel som beställs på rekvisition. Upphandlingen är gjord tillsammans med landstingen i Sörmland och Örebro. Tidigare läkemedelsupphandlingar har endast styrt cirka en tredjedel av våra läkemedel inom slutenvården, men med den nya upphandlingen räknar vi med att nå upp emot %, räknat i kostnader för våra läkemedel. Byte av läkemedel i förråden Nya avtal betyder även att det initialt blir många byten av läkemedelsförpackningar i våra läkemedelsförråd. Vissa byten skedde redan strax innan jul och vissa kommer att ske så snart som apoteket har bytt ut sitt sortiment efter de nya avtalen. Förhoppningen är att vi med denna större upphandling kan minska antalet byten under avtalsperioden eftersom vi nu har avtal på produkterna. Nettopriser Nytt är även att vi nu beställer läkemedel till nettopriser alltså vi får rätt pris direkt vid beställningen och slipper rabatter i efterhand. Synpunkter mottages tacksamt Som ofta vid en upphandling blir vissa saker bättre och vissa saker tyvärr lite sämre. En sak som vi fått in synpunkter på och som saknas är pump till Duphalac. Företaget har i dagsläget inte någon pump, de har haft en men den höll inte kraven på dosnoggrannhet så det har dragits tillbaka. Vi från läkemedelsenheten har stött på dem för att ta fram en ny pump, gör det ni också om ni tycker att det är viktigt ju fler synpunkter som kommer in desto större chans till förändring. Uppdaterade ordinationsmallar i Cosmic De landstingsövergripande ordinationsmallarna i Cosmic som läkemedelenheten ansvarar för är nu uppdaterade efter de nya avtalen. De egna mallarna som finns på era kliniker måste ni själva uppdatera. Behöver ni stöd/bollplank i detta arbete får ni höra av er till oss på läkemedelenheten. Hela upphandlingen hittar ni på läkemedelenhetens hemsida, Enkel lathund Skriv rätt från början För att underlätta övergången till nya upphandlingen så har vi tagit fram en liten broschyr Skriv rätt från början här tar vi upp de största förändringrana som är i den nya upphandlingen. Broschyren är tänkt att användas av förskrivarna när de ordinerar läkemedel till inneliggande patienter, men kan vara ett stöd även för sjuksköterskorna inom landstinget. Tove Tevell Apotekare, läkemedelsenheten 4 REKOMMENDERAT NR

5 Ny upphandling nya möjligheter GnRh analog - Leuprorelin Sandoz Läkemedel som ges av sjukvårdspersonal kan enligt gällande lagstiftning upphandlas som rekvisitionsläkemedel. Upphandling medför priskonkurrens och landstinget har i gemensam upphandling med Sörmland och Örebro fått ett halverat pris på GnRh analogen Leuprorelin Sandoz. Avtalet gäller från 1/ och två år framåt, det kan förlängas ytterligare två år. GnRh analoger har en antiandrogen effekt och ges vid prostatacancer i regel var 3:e till var 6:e månad på urologmottagningar och vårdcentraler. Behandlingen är i regel livslång. Urologenheten har beslutat att de patienter som behandlas med Eligard, Enanton och Procren istället kan få Leuprorelin Sandoz. En 80 procentig följsamhet till upphandlingen ger en besparing på cirka två miljoner. Idag när patienten kommer till vårdcentralen för att få sin sedvanliga spruta ska de uppmanas att inte hämta ut mer läkemedel på recept utan ta kontakt med urologenheten för att få en remiss till sjukskötskerskan på vårdcentralen. En särskild rutin har utarbetats och den innebär att läkemedlet rekvireras till vårdcentralen på ett särskilt rekvisitionsnummer och som belastar urologenhetens budget. Urologenheten har behandlingsansvar men istället för att skriva recept skriver urologenheten en remiss till den sköterska på vårdcentralen som ska ge injektionen/implantatet. För de fåtal patienter som utremitterats från urologenheten och där behandlingsansvaret är inom primärvården (huvudsakligen patienter i särskilt boende) ska Leuprorelin Sandoz ges men rekvireras då istället på vårdcentralens eget rekvisitionsnummer och bekostas även av vårdcentralen. De patienter som har GnRh behanding med Zoladex eller Pamorelin ska inte bytas utan kontakt med urologenheten. Intravenöst järn Intravenöst järn ges till patientgrupper som, till följd av njursvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller andra tillstånd med kraftig inflammation, har försämrat upptag av peroralt järn. En allt vanligare grupp är också de som genomgått obesitaskirurgi. Det är en kostsam behandling som ges intravenöst av sjukvårdspersonal och har därför upphandlats. I aktuell upphandling har landstinget fått ett halverat pris och därför rekommenderar läkemedelskommittén att följande preparat inte skrivs på recept utan rekvireras till vårdcentralen eller mottagningen istället. Venofer som tidigare använts ges enbart i samband med dialysbehandling. Exempel prisjämförelse: Ferinject 500 mg kostar på recept 1973 kr och via rekvisition 950 kr. Dosen ges på cirka 15 min. Monofer 500 mg 1590 kr på recept och rekvisition 795 kr. Dosen ges på cirka 30 minuter Gunilla Welander Ordförande, Läkemedelskommittén i Värmland REKOMMENDERAT NR

6 Ny riktlinje för dosdispenserade läkemedel Riktlinjen för Apodos har ersatts av Riktlinje för dosdispenserade läkemedel. Efter att apoteksmarknaden omreglerats har landstingen upphandla tjänsten dos. Landstingen inom Uppsala-Örebroregionen gjorde en gemensam upphandling men tyvärr har denna överprövats. För att inte riskera att stå utan dos under tiden som överprövningen pågår har landstinget valt att skriva ett nytt avtal med nuvarande dosleverantör. Dosriktlinjerna har under en tid behövts reviderats och Läkemedelskommittén har avvakta beslut i rätten. Då upphandlingen ännu inte var klar under hösten 2012 har riktlinjerna reviderats. Riktlinjen är giltigt under 2013 i avvakta på nytt dosavtal. Förändringar i dosriktlinjen Under rubriken förutsättningar för att få dos har minst tre läkemedel ändrats till fyra eller fler stående läkemedel. Huvudansvarig läkare har ersatts med ansvarig läkare för att harmonisera med Pascal. Information om E-dos har ersatts med information om Pascal. Läkemedelskommittén har tydligare beskrivit att första mottagande sjuksköterska inom slutenvården ansvarar för att skriva ut aktuellt dosrecept via Pascal vid inläggning. Vid akuta ordinationsändringar kan originalförpackningar skrivas ut via Pascal och hämtas på lokalt apotek. Idag finns flera apotek öppna på helger där originalförpackningar kan hämtas ut. Kommunens personal skickar kopia på avvikelser till Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, märkt avvikelser. Vid längre vårdtid (tre dygn eller fler) ska dos vara vilande. Sjuksköterskan inom sluten ansvar för att meddela dosapoteket. Susanne Carlsson Läkemedelschef, läkemedelsenheten Notis Försäljningen av Tredaptive upphör Tredaptive (som innehåller nikotinsyra och laropiprant) tillhandahålls inte längre på apotek från den 21 januari Läkemedelsverket har tidigare informerat om att en utredning av nyttan och riskerna med Tredaptive inletts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att en studie, (HPS2-THRIVE) inte kunnat visa att risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar var lägre när Tredaptive kombinerades med statiner än med enbart statinbehandling. Samtidigt visade studien på en högre frekvens av allvarliga biverkningar i patientgruppen som behandlades med Tredaptive och statiner. PRAC, den europeiska säkerhetskommittén (Pharmacovigilance risk Assessment Committee) rekommenderade förra veckan att marknadsföringstillståndet skulle upphöra. CHMP följer nu PRACs rekommendation. CHMPs rekommendation överlämnas nu till Europeiska kommissionen som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Parallellt har företaget som marknadsför Tredaptive beslutat att inte tillhandahålla läkemedlet från och med den 21 januari Patienter som behandlas med Tredaptive bör boka en tid för återbesök hos sin läkare för att diskutera fortsatt behandling. Tredaptive kan inte längre förskrivas och patienter bör erbjudas andra behandlingsalternativ. Farmaceuter på apotek bör hänvisa patienter som har recept på Tredaptive till behandlande läkare. Källa: Läkemedelsverket 18 januari, REKOMMENDERAT NR

7 Ny medarbetare på Läkemedelsenheten Notiser itt namn är Maria Norlin och jag jobbar sedan januari i år på Läkemedelsenheten. Jag är utbildad recep- M tarie och kommer att vikariera som sjukhusfarmacevt. I mitt uppdrag ingår det mesta som har med läkemedelshantering inom landstinget att göra. Det innefattar arbete inom både slutenvård, primärvård och folktandvård. Till vardags kommer jag att jobba med att implementera upphandlade och rekommenderade läkemedel samt att verka som länken mellan vårdenheterna och sjukhusapoteket. På mitt bord ligger också att genomföra, utvärdera och följa upp kvalitetsgranskningarna. Innan jag började här på landstinget har jag jobbat på flera apotek, både med traditionell receptexpedition men också i några år som apotekschef. Jag gillar att träffa nya människor och tror att jag kommer att trivas jättebra på läkemedelsenheten. Möjligheten att verka närmare vården ser jag som något väldigt positivt, och jag får också använda mina farmacevtiska kunskaper på bästa sätt. Generell subvention för atorvastatin Från och med 1 april 2013 kommer de produkter som innehåller atorvastatin, filmdragerade tabletter, som ingår i högkostnadsskyddet att ha generell subvention. Simvastatin och atorvastatin är två substanser som används för att behandla höga blodfetter. För simvastatin har det under många år funnits flera tillverkare och priskonkurrensen mellan leverantörerna har gjort att priset har varit lågt, för många styrkor under en krona per tablett. Priset på atorvastatin, som varit patentskyddat, har däremot varit högt. För de mest använda styrkorna har varje tablett kostat mer än tio kronor. Av denna anledning har subventionen av atorvastatin varit begränsad till vissa patienter. Under 2012 gick patentet på atorvastatin ut. Det har kommit ett flertal leverantörer som nu priskonkurrerar på beredningsformen filmdragerad tablett. En konsekvens av detta är att priset på atorvastatin i de flesta fall ligger på samma nivå som simvastatin. Eftersom atorvastatin har minst lika god medicinsk effekt, sett till sänkning av LDL-kolesterol har TLV beslutat att ta bort begränsningen i subvention för filmdragerade tabletter som innehåller atorvastatin. Atorvastatin, filmdragerade tabletter, inom högkostnadsskyddet kommer därför att ha generell subvention från och med 1 april. Observera! Lipitor tuggtablett Atorvastatin 10 mg finns också som Lipitor, tuggtablett. Priset för denna produkt är väsentligt högre än för motsvarande produkter i beredningsformen filmdragerad tablett. Tuggtabletten kommer därför även fortsättningsvis att ha en begränsad subvention. Ref: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 11 februari 2013 Atacand har utgått ur förmånen Skriv kandersatan på receptet Atacand och Atacand Plus har utgått ur förmånen från och med 1 december Detta innebär att Atacand/Atacand Plus förskrivna efter 1 december inte får bytas ut på apotek mot generiskt kandersatan / kandersatan med hydroklortiazid, patienten får då stå för hela kostnaden själv. Förskriv därför generiskt kandersatan för att undvika problem för patienten och för dig som förskrivare. Jag bor med sambo och min son som fyller 2 år i sommar. På min fritid blir det därför mycket lek och stoj med familjen, men jag försöker komma iväg och träna ett par kvällar i veckan. Jag är också en bokmal som läser allt från Camilla Läckberg till nobelpristagare REKOMMENDERAT NR

8 är ett informationsblad för förskrivare i Värmland och kommer ut med sex nummer per år. Postadress Rekommenderat Landstingshuset Karlstad Webbadress Redaktion Gunilla Welander Susanne Carlsson Tove Tevell Ansvarig utgivare Gunilla Welander Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2013 Läkemedelskommittén har i uppdrag att medverka till att förskrivare vidareutbildas i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs ambition är att årligen erbjuda ett antal utbildningstillfällen inom aktuella terapiområden. Datum och tid Ämnesområde Plats 26 mars kl Terapiområde smärta Landstingshuset, lokal Galaxen 2 maj kl Terapiområde sömn Landstingshuset, lokal Galaxen Terapiområde osteoporos Ytterligare information finns på läkemedelskommitténs webbsida Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre överenskommelse 2013 Grafisk form Júlia Megyeri Layout Christer Carlmark Tryck City Tryck i Karlstad AB Sedan 2010 har regeringen ingått en årlig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring vård och omsorg kring de mest sjuka äldre. Syftet är att ge ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre. God läkemedelsanvändning för äldre Grundkrav Landstinget ska ha tecknat ett samarbetsavtal med CeHiS (Center för ehälsa i Samverkan) avseende införande av NOD (nationell ordinationsdatabas). Andelen personer 75 år och äldre som har olämpliga läkemedel Preparat som långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin har hög risk för biverkningar hos äldre. De bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation och att förskrivande läkare bedömt att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör dessutom följas upp och omprövas regelbundet vid täta intervaller. Andel personer 65 år och äldre med dosdispenserade läkemedel mot psykos Psykosläkemedel vid allvarliga beteendesymtom, demens, psykotiska symtom och psykossjukdom ger ofta biverkningar som passivitet och kognitiv störning. De ger dessutom en öka risk för stroke och förtida död hos äldre med demens. Andel personer över 75 år som har antiinflammatoriska läkemedel Dessa läkemedel (Cox-hämmare, NSAID) medför vid behandling av äldre en ökad risk för sår och blödningar i mag-tarmkanalen, vätskeretention, hjärtkompensation samt nedsatt njurfunktion. De kan dessutom genom läkemedelsinteraktion minska effekten av både diuretika, ACE-hämmare och betareceptorblockerare, som används vid behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck. Ersättning Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för var och en av indikatorerna till de kommuner och landsting som minskar användningen av ovan nämnda läkemedel. Den 31 augusti 2013 ska användingen av dessa läkemedel ha en statistiskt säkerställd förbättring på länsnivå för att landstinget ska få ta del av avsatta medel.

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt,

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Sune Petersson 1 Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första Branschrapport 2013 BRANSCHRAPPORT 2013 Inledning 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Medicin på kredit och i påse

Medicin på kredit och i påse ANSER 2001:6 Medicin på kredit och i påse Apotekets delbetalningssystem och dosdispenseringsverksamhet RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl a rättslägesanalyser

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011 nr 4 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA adhd

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation. Långvariga effekter av korta antibiotikakurer

Information från. Läkemedelsverket. Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation. Långvariga effekter av korta antibiotikakurer Information från Läkemedelsverket Årgång 21 nummer 6 december 2010 sid 14 Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation Smärtlindring i livets slutskede ska alltid ses i ett helhetsperspektiv där

Läs mer

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska Årsredovisning 28 Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska subventioneras. ÅRSREDOVISNING 28 Innehåll

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4

Läs mer