Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!"

Transkript

1 Nr Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget sid. 1 Rekommenderade läkemedel 2013 sid. 2 Diklofenak tas bort ur Rekommenderade läkemedel sid. 3 Läkemedelsupphandling slutenvården sid. 4 Ur patientsäkerhetssynpunkt väljer landstinget att enas om att använda Fragmin injektion som lågmolekylärt heparin både till inneliggande patienter inom slutenvården och vid receptförskrivning. Detta beslut fattades vid terapigrupp Antikoagulantia möte den 3 december Väldokumenterat preparat Fragmin är ett väldokumenterat preparat som är lätt att dosera. Redan idag är Fragmin det preparat som man rekvirerar mest av och skriver flest recept på. Fördelen med att välja samma preparat är att alla avdelningar arbetar med samma preparat och skriver man sedan Fragmin även på receptet när patienten skrivs ut så har patienten redan fått undervisning i den sprutan som de ska ta hemma. Potentiell besparing På receptsidan skiljer sig inte priserna särskilt för de olika preparaten. Vid beställning till avdelningen är Fragmin upphandlat till lägst pris vilket ger en potentiell besparing. När ska man byta? Om man idag har andra (Klexan, Innohep) lågmolekylära hepariner i sitt läkemedelsförråd så använd dessa tills de tar slut. Meddela sjukhusapoteket eller er avdelningsfarmaceut när ni vill gå över till Fragmin. Om det finns medicinska skäl till att inte använda Fragmin så kan alternativt lågmolekylärt heparin (Klexan, Innohep) användas. Malin Rhodin Löndahl Apotekare, läkemedelsenheten Ny riktlinje för dosdispenserade läkemedel sid. 6 Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2013 sid. 8 Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre överenskommelse 2013 sid. 8

2 Rekommenderade läkemedel för 2013 Skriften Rekommenderade läkemedel 2013 är nu klar och har distribuerats till alla förskrivare, så håll utkik efter Läkemedelskommitténs lilla gröna! De största förändringarna står terapigrupperna för diabetes, hjärta-kärl och smärta för. Dessa ändringar, som beskrivs kortfattat nedan, och mycket annat matnyttigt presenterades den 16 och 17 januari i samlingssalen på Centralsjukhuset i Karlstad. Arrangörer var Läkemedelskommittén i Värmland och vid rodret dess ordförande, Gunilla Welander. I publiken satt många intresserade och engagerade åhörare från både primärvård och slutenvård, och flera enheter fanns också med på videolänk. För dig som inte kunde komma, finns presentationerna i sin helhet här: livlinan.liv.se/lakemedel Diabetes typ 1 och 2 ordförande terapigrupp diabetes Johan Jendle Inom diabetes gäller de största förändringarna insulinbehandling, till stor del på grund av en förändrad kostnadsbild. Prissänkning på medellångverkande basinsulinerna (NPH-insulin) Insuman Basal och Humulin NPH innebär att dessa rekommenderas i första hand, och att dyrare Insulatard lyfts ut. Motsvarande förändring görs för måltidsinsulin där Apidra och Humalog rekommenderas framför dyrare Novorapid. Vid typ 1- diabetes rekommenderas inte längre NPH-insulinerna till förmån för långverkande basinsulin Lantus och Levemir. Vid typ 2-diabetes rekommenderas metformin som tidigare i första hand. DPP-4-hämmarna Januvia (sitagliptin) och Onglyza (saxagliptin) kan dock vara ett alternativ till metformin då detta ej är aktuellt pga. nedsatt njurfunktion, eller som ett tillägg till metformin. Till överviktiga patienter med insulinresistens kan GLP-1-analogerna Bydureon (exenatid) och Victoza (liraglutid) vara ett alternativ till insulin. Strokeprevention vid förmaksflimmer ordförande terapigrupp hjärta-kärl Johan Lugnegård Inom läkemedelsgruppen antikoagulantia har det kommit flera nyheter, som fått konsekvenser för strokepreventionen vid förmaksflimmer. Waran (warfarin) har fortfarande sin plats som förstahandsval, men av kostnadsmässiga skäl ska det nu stå Warfarin Orion på receptet. För kännedom kan nämnas att Warfarin är vit, och inte blå som Waran är. Dessa två läkemedel är utbytbara på apoteket. Som andrahandsval introduceras de relativt nya perorala antikoagulantia Pradaxa (dabigatran) och Xarelto (rivaroxaban), som bör användas som alternativ när Warfarin inte är lämpligt. Fortfarande gäller remiss till AK mottagning vid behandlingsstart. För mer information se livlinan.liv.se/lakemedel (internt) eller Trombyl (ASA) är inte längre rekommenderad profylax vid förmaksflimmer då vinsten med behandlingen inte överstiger riskerna. Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme på s. 29 i Rekommenderade läkemedel Nedan ser du hur faktarutan om CHA2DS2-VASc ska se ut. Smärta alltid lika aktuellt ordförande terapigrupp smärta Thomas Emmesjö Även inom området smärta har det hänt en del sedan förra året, och den största förändringen är att Diklofenak inte längre rekommenderas som antiinflammatoriskt läkemedel. Detta i avvaktan på den utredning kring risken för hjärtkärlbiverkningar vid användning av diklofenak som pågår (läs mer på sidan 3) och av miljöskäl. Ordförande för terapigrupp smärta presenterade också en efterlängtad och vägledande tabell för ekvivalenta doser av korttids- och långtidsverkande opioider. Tabellen som ni ser på nästa sida, finns också på sidan 53 i Rekommenderade läkemedel Maria Norlin Sjukhusfarmacevt, läkemedelsenheten 2 REKOMMENDERAT NR

3 Ekvianalgetiska doser långtidsverkande Morfin (Dolcontin) 30 mg peroralt Oxycodon (OxyContin) 15 mg peroralt Fentanyl 12 µg transdermalt Buprenorfin (Norspan) 15 µg transdermalt Ekvianalgetiska doser korttidsverkande Morfin 30 mg peroralt Oxycodon (Oxynorm) 15 mg peroralt Kodein 300 mg peroralt Tramadol 300 mg peroralt Tabellerna ska ses som en rekommendation och är approximativa. De baseras på klinisk erfarenhet, FASS samt Höglandssjukhusets konverteringstabell. De ska därför endast användas som vägledning. Vid behandling med en opioid kan tolerans utvecklas hos patienten för den analgetiska effekten liksom för biverkningar, men patienten kan uppvisa större känslighet för annan opioid. Vid byte från en opioid till en annan ska därför försiktighet iakttas. Angivna doser är inte rekommenderade startdoser i detta sammanhang. Vid opioidbyte inleds förslagsvis behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50 procent av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen för att därefter under kontrollerade former trappas upp. Man kan här också behöva ta hänsyn till lever- och njurfunktion samt till eventuella läkemedelsinteraktioner. Diklofenak tas bort ur Rekommenderade läkemedel 2013 Tillsvidare rekommenderas inte diklofenak av Läkemedelskommittén i Värmland på grund av pågående utredning om dess säkerhet samt att läkemedlet har visat sig vara sämre ur miljöhänsyn än likvärdiga läkemedel. Diklofenak finns därför inte med i årets Rekommenderade läkemedel. Diklofenak kommer att utredas av PRAC, Pharmacovigilance Risk Assesment Committee, en grupp inom EMA (Europeiska läkemyndigheten) för att bestämma om man behöver uppdatera de rekommendationer som finns vid behandling med hänsyn taget till hjärt- kärlrisken. Detta sedan EMA i oktober 2012 slutfört en genomgång av de senaste vetenskapliga studierna på just hjärta- kärlriskerna med NSAID. EMA har dragit slutsatsen att nya data överensstämmer med tidigare studier och de data som nu har granskats visar på en större kardiovaskulär risk med diklofenak än med någon annan icke-selektiv NSAID. En risk som kan jämföras med den för de selektiva COX-2 hämmarna. Flera andra landsting har också tagit bort diklofenak ur sina rekommendationslistor. Nya studier visar på en tidigt ökad risk Tidigare har man ansett att en kort behandlingsperiod på under 10 dagar inte innebär en ökad risk. Nyligen publicerade studier talar för att det inte finns någon säker period, studierna visar att den kardiovaskulära risken ökar redan vid behandlingens början. PRAC kommer att förutom de data som finns idag även att begära in data från företag som idag markandsför läkemedel som innehåller diklofenak. De kommer sedan att utforma rekommendationer för om man ska ändra nuvarande behandling och varningar för kardiovaskulär risk vid behandling med mediciner som innehåller diklofenak. Läkemedelsenheten och läkemedelskommittén följer detta arbetet. Rekommendationen i Värmland I Värmland rekommenderas NSAID som andrahandsval till paracetamol eller i kombination med paracetamol vad gäller ickeopioida analgetika. Vidare säger rekommendationen att behandlingseffekten ska utvärderas efter 2-4 veckor. De substanser som rekommenderas är ibuprofen, ketoprofen (gel) samt naproxen. För den äldre patientgruppen bör man begränsa behandlingen till korta kurer om 1-2 veckor. NSAID kan också kräva dosreduktion hos äldre med hjärtsvikt och/eller njursvikt. Terapigrupp Smärta Källor: Läkemedelsverket Rekommenderade Läkemedel 2013 EMA Scheringer Olsen et al. Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior myocardial infarction: a nationwide cohort study Circulation. 2011;123: Tove Tevell Apotekare, läkemedelsenheten REKOMMENDERAT NR

4 Läkemedelsupphandling slutenvården Vi har i förra numret av Rekommenderat berättat att landstinget från 1 januari 2013 har nya avtal för läkemedel som beställs på rekvisition. Upphandlingen är gjord tillsammans med landstingen i Sörmland och Örebro. Tidigare läkemedelsupphandlingar har endast styrt cirka en tredjedel av våra läkemedel inom slutenvården, men med den nya upphandlingen räknar vi med att nå upp emot %, räknat i kostnader för våra läkemedel. Byte av läkemedel i förråden Nya avtal betyder även att det initialt blir många byten av läkemedelsförpackningar i våra läkemedelsförråd. Vissa byten skedde redan strax innan jul och vissa kommer att ske så snart som apoteket har bytt ut sitt sortiment efter de nya avtalen. Förhoppningen är att vi med denna större upphandling kan minska antalet byten under avtalsperioden eftersom vi nu har avtal på produkterna. Nettopriser Nytt är även att vi nu beställer läkemedel till nettopriser alltså vi får rätt pris direkt vid beställningen och slipper rabatter i efterhand. Synpunkter mottages tacksamt Som ofta vid en upphandling blir vissa saker bättre och vissa saker tyvärr lite sämre. En sak som vi fått in synpunkter på och som saknas är pump till Duphalac. Företaget har i dagsläget inte någon pump, de har haft en men den höll inte kraven på dosnoggrannhet så det har dragits tillbaka. Vi från läkemedelsenheten har stött på dem för att ta fram en ny pump, gör det ni också om ni tycker att det är viktigt ju fler synpunkter som kommer in desto större chans till förändring. Uppdaterade ordinationsmallar i Cosmic De landstingsövergripande ordinationsmallarna i Cosmic som läkemedelenheten ansvarar för är nu uppdaterade efter de nya avtalen. De egna mallarna som finns på era kliniker måste ni själva uppdatera. Behöver ni stöd/bollplank i detta arbete får ni höra av er till oss på läkemedelenheten. Hela upphandlingen hittar ni på läkemedelenhetens hemsida, Enkel lathund Skriv rätt från början För att underlätta övergången till nya upphandlingen så har vi tagit fram en liten broschyr Skriv rätt från början här tar vi upp de största förändringrana som är i den nya upphandlingen. Broschyren är tänkt att användas av förskrivarna när de ordinerar läkemedel till inneliggande patienter, men kan vara ett stöd även för sjuksköterskorna inom landstinget. Tove Tevell Apotekare, läkemedelsenheten 4 REKOMMENDERAT NR

5 Ny upphandling nya möjligheter GnRh analog - Leuprorelin Sandoz Läkemedel som ges av sjukvårdspersonal kan enligt gällande lagstiftning upphandlas som rekvisitionsläkemedel. Upphandling medför priskonkurrens och landstinget har i gemensam upphandling med Sörmland och Örebro fått ett halverat pris på GnRh analogen Leuprorelin Sandoz. Avtalet gäller från 1/ och två år framåt, det kan förlängas ytterligare två år. GnRh analoger har en antiandrogen effekt och ges vid prostatacancer i regel var 3:e till var 6:e månad på urologmottagningar och vårdcentraler. Behandlingen är i regel livslång. Urologenheten har beslutat att de patienter som behandlas med Eligard, Enanton och Procren istället kan få Leuprorelin Sandoz. En 80 procentig följsamhet till upphandlingen ger en besparing på cirka två miljoner. Idag när patienten kommer till vårdcentralen för att få sin sedvanliga spruta ska de uppmanas att inte hämta ut mer läkemedel på recept utan ta kontakt med urologenheten för att få en remiss till sjukskötskerskan på vårdcentralen. En särskild rutin har utarbetats och den innebär att läkemedlet rekvireras till vårdcentralen på ett särskilt rekvisitionsnummer och som belastar urologenhetens budget. Urologenheten har behandlingsansvar men istället för att skriva recept skriver urologenheten en remiss till den sköterska på vårdcentralen som ska ge injektionen/implantatet. För de fåtal patienter som utremitterats från urologenheten och där behandlingsansvaret är inom primärvården (huvudsakligen patienter i särskilt boende) ska Leuprorelin Sandoz ges men rekvireras då istället på vårdcentralens eget rekvisitionsnummer och bekostas även av vårdcentralen. De patienter som har GnRh behanding med Zoladex eller Pamorelin ska inte bytas utan kontakt med urologenheten. Intravenöst järn Intravenöst järn ges till patientgrupper som, till följd av njursvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller andra tillstånd med kraftig inflammation, har försämrat upptag av peroralt järn. En allt vanligare grupp är också de som genomgått obesitaskirurgi. Det är en kostsam behandling som ges intravenöst av sjukvårdspersonal och har därför upphandlats. I aktuell upphandling har landstinget fått ett halverat pris och därför rekommenderar läkemedelskommittén att följande preparat inte skrivs på recept utan rekvireras till vårdcentralen eller mottagningen istället. Venofer som tidigare använts ges enbart i samband med dialysbehandling. Exempel prisjämförelse: Ferinject 500 mg kostar på recept 1973 kr och via rekvisition 950 kr. Dosen ges på cirka 15 min. Monofer 500 mg 1590 kr på recept och rekvisition 795 kr. Dosen ges på cirka 30 minuter Gunilla Welander Ordförande, Läkemedelskommittén i Värmland REKOMMENDERAT NR

6 Ny riktlinje för dosdispenserade läkemedel Riktlinjen för Apodos har ersatts av Riktlinje för dosdispenserade läkemedel. Efter att apoteksmarknaden omreglerats har landstingen upphandla tjänsten dos. Landstingen inom Uppsala-Örebroregionen gjorde en gemensam upphandling men tyvärr har denna överprövats. För att inte riskera att stå utan dos under tiden som överprövningen pågår har landstinget valt att skriva ett nytt avtal med nuvarande dosleverantör. Dosriktlinjerna har under en tid behövts reviderats och Läkemedelskommittén har avvakta beslut i rätten. Då upphandlingen ännu inte var klar under hösten 2012 har riktlinjerna reviderats. Riktlinjen är giltigt under 2013 i avvakta på nytt dosavtal. Förändringar i dosriktlinjen Under rubriken förutsättningar för att få dos har minst tre läkemedel ändrats till fyra eller fler stående läkemedel. Huvudansvarig läkare har ersatts med ansvarig läkare för att harmonisera med Pascal. Information om E-dos har ersatts med information om Pascal. Läkemedelskommittén har tydligare beskrivit att första mottagande sjuksköterska inom slutenvården ansvarar för att skriva ut aktuellt dosrecept via Pascal vid inläggning. Vid akuta ordinationsändringar kan originalförpackningar skrivas ut via Pascal och hämtas på lokalt apotek. Idag finns flera apotek öppna på helger där originalförpackningar kan hämtas ut. Kommunens personal skickar kopia på avvikelser till Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, märkt avvikelser. Vid längre vårdtid (tre dygn eller fler) ska dos vara vilande. Sjuksköterskan inom sluten ansvar för att meddela dosapoteket. Susanne Carlsson Läkemedelschef, läkemedelsenheten Notis Försäljningen av Tredaptive upphör Tredaptive (som innehåller nikotinsyra och laropiprant) tillhandahålls inte längre på apotek från den 21 januari Läkemedelsverket har tidigare informerat om att en utredning av nyttan och riskerna med Tredaptive inletts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att en studie, (HPS2-THRIVE) inte kunnat visa att risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar var lägre när Tredaptive kombinerades med statiner än med enbart statinbehandling. Samtidigt visade studien på en högre frekvens av allvarliga biverkningar i patientgruppen som behandlades med Tredaptive och statiner. PRAC, den europeiska säkerhetskommittén (Pharmacovigilance risk Assessment Committee) rekommenderade förra veckan att marknadsföringstillståndet skulle upphöra. CHMP följer nu PRACs rekommendation. CHMPs rekommendation överlämnas nu till Europeiska kommissionen som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Parallellt har företaget som marknadsför Tredaptive beslutat att inte tillhandahålla läkemedlet från och med den 21 januari Patienter som behandlas med Tredaptive bör boka en tid för återbesök hos sin läkare för att diskutera fortsatt behandling. Tredaptive kan inte längre förskrivas och patienter bör erbjudas andra behandlingsalternativ. Farmaceuter på apotek bör hänvisa patienter som har recept på Tredaptive till behandlande läkare. Källa: Läkemedelsverket 18 januari, REKOMMENDERAT NR

7 Ny medarbetare på Läkemedelsenheten Notiser itt namn är Maria Norlin och jag jobbar sedan januari i år på Läkemedelsenheten. Jag är utbildad recep- M tarie och kommer att vikariera som sjukhusfarmacevt. I mitt uppdrag ingår det mesta som har med läkemedelshantering inom landstinget att göra. Det innefattar arbete inom både slutenvård, primärvård och folktandvård. Till vardags kommer jag att jobba med att implementera upphandlade och rekommenderade läkemedel samt att verka som länken mellan vårdenheterna och sjukhusapoteket. På mitt bord ligger också att genomföra, utvärdera och följa upp kvalitetsgranskningarna. Innan jag började här på landstinget har jag jobbat på flera apotek, både med traditionell receptexpedition men också i några år som apotekschef. Jag gillar att träffa nya människor och tror att jag kommer att trivas jättebra på läkemedelsenheten. Möjligheten att verka närmare vården ser jag som något väldigt positivt, och jag får också använda mina farmacevtiska kunskaper på bästa sätt. Generell subvention för atorvastatin Från och med 1 april 2013 kommer de produkter som innehåller atorvastatin, filmdragerade tabletter, som ingår i högkostnadsskyddet att ha generell subvention. Simvastatin och atorvastatin är två substanser som används för att behandla höga blodfetter. För simvastatin har det under många år funnits flera tillverkare och priskonkurrensen mellan leverantörerna har gjort att priset har varit lågt, för många styrkor under en krona per tablett. Priset på atorvastatin, som varit patentskyddat, har däremot varit högt. För de mest använda styrkorna har varje tablett kostat mer än tio kronor. Av denna anledning har subventionen av atorvastatin varit begränsad till vissa patienter. Under 2012 gick patentet på atorvastatin ut. Det har kommit ett flertal leverantörer som nu priskonkurrerar på beredningsformen filmdragerad tablett. En konsekvens av detta är att priset på atorvastatin i de flesta fall ligger på samma nivå som simvastatin. Eftersom atorvastatin har minst lika god medicinsk effekt, sett till sänkning av LDL-kolesterol har TLV beslutat att ta bort begränsningen i subvention för filmdragerade tabletter som innehåller atorvastatin. Atorvastatin, filmdragerade tabletter, inom högkostnadsskyddet kommer därför att ha generell subvention från och med 1 april. Observera! Lipitor tuggtablett Atorvastatin 10 mg finns också som Lipitor, tuggtablett. Priset för denna produkt är väsentligt högre än för motsvarande produkter i beredningsformen filmdragerad tablett. Tuggtabletten kommer därför även fortsättningsvis att ha en begränsad subvention. Ref: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 11 februari 2013 Atacand har utgått ur förmånen Skriv kandersatan på receptet Atacand och Atacand Plus har utgått ur förmånen från och med 1 december Detta innebär att Atacand/Atacand Plus förskrivna efter 1 december inte får bytas ut på apotek mot generiskt kandersatan / kandersatan med hydroklortiazid, patienten får då stå för hela kostnaden själv. Förskriv därför generiskt kandersatan för att undvika problem för patienten och för dig som förskrivare. Jag bor med sambo och min son som fyller 2 år i sommar. På min fritid blir det därför mycket lek och stoj med familjen, men jag försöker komma iväg och träna ett par kvällar i veckan. Jag är också en bokmal som läser allt från Camilla Läckberg till nobelpristagare REKOMMENDERAT NR

8 är ett informationsblad för förskrivare i Värmland och kommer ut med sex nummer per år. Postadress Rekommenderat Landstingshuset Karlstad Webbadress Redaktion Gunilla Welander Susanne Carlsson Tove Tevell Ansvarig utgivare Gunilla Welander Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2013 Läkemedelskommittén har i uppdrag att medverka till att förskrivare vidareutbildas i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs ambition är att årligen erbjuda ett antal utbildningstillfällen inom aktuella terapiområden. Datum och tid Ämnesområde Plats 26 mars kl Terapiområde smärta Landstingshuset, lokal Galaxen 2 maj kl Terapiområde sömn Landstingshuset, lokal Galaxen Terapiområde osteoporos Ytterligare information finns på läkemedelskommitténs webbsida Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre överenskommelse 2013 Grafisk form Júlia Megyeri Layout Christer Carlmark Tryck City Tryck i Karlstad AB Sedan 2010 har regeringen ingått en årlig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring vård och omsorg kring de mest sjuka äldre. Syftet är att ge ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre. God läkemedelsanvändning för äldre Grundkrav Landstinget ska ha tecknat ett samarbetsavtal med CeHiS (Center för ehälsa i Samverkan) avseende införande av NOD (nationell ordinationsdatabas). Andelen personer 75 år och äldre som har olämpliga läkemedel Preparat som långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin har hög risk för biverkningar hos äldre. De bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation och att förskrivande läkare bedömt att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör dessutom följas upp och omprövas regelbundet vid täta intervaller. Andel personer 65 år och äldre med dosdispenserade läkemedel mot psykos Psykosläkemedel vid allvarliga beteendesymtom, demens, psykotiska symtom och psykossjukdom ger ofta biverkningar som passivitet och kognitiv störning. De ger dessutom en öka risk för stroke och förtida död hos äldre med demens. Andel personer över 75 år som har antiinflammatoriska läkemedel Dessa läkemedel (Cox-hämmare, NSAID) medför vid behandling av äldre en ökad risk för sår och blödningar i mag-tarmkanalen, vätskeretention, hjärtkompensation samt nedsatt njurfunktion. De kan dessutom genom läkemedelsinteraktion minska effekten av både diuretika, ACE-hämmare och betareceptorblockerare, som används vid behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck. Ersättning Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för var och en av indikatorerna till de kommuner och landsting som minskar användningen av ovan nämnda läkemedel. Den 31 augusti 2013 ska användingen av dessa läkemedel ha en statistiskt säkerställd förbättring på länsnivå för att landstinget ska få ta del av avsatta medel.

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol DIABETES RIKTVÄRDEN HbAc Diabetes typ P-glukos Före måltid Efter måltid Kolesterol LDL-kolesterol Blodtryck mmol/mol - mmol/mol mmol/l mmol/l

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes

Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes Vårddokument Kunskapsunderlag Sida 1 (6 Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes Målvärde: HbA1c < 52 mmol/mol Målvärde sätts upp individuellt. Ingen känd hjärt-kärlsjukdom: INTENSIV

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Lipitor Tuggtablett 20 mg Blister, ,85 414,00

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Lipitor Tuggtablett 20 mg Blister, ,85 414,00 2012-02-23 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 20 februari 2016 Gäller: t.o.m. 28 februari 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Antidepressiva och risk för hyponatremi. Hydroxizin (Atarax)

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén TerapiTips NR 3 JUNI 2015 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från SID 2 Överenskommelse om samverkansregler SID 3 Dospatienter på sjukhus - pausa!

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Susanne Carlsson Christina Ledin 2017-04-06 2019-03-31 Dosdispenserade

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Diabetesläkemedel. Utbildning i diabetes för kommunsjusköterskor. Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare

Diabetesläkemedel. Utbildning i diabetes för kommunsjusköterskor. Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare Diabetesläkemedel Utbildning i diabetes för kommunsjusköterskor Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare specialist i allmän- och internmedicin Processledare för Diabetesprocessen Läkemedelsinteraktioner

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se okt nov 2013 Innehåll Diklofenak nya kontraindikationer och varningar. Sällsynta men allvarliga biverkningar

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Richard Lindgren ny ordförande i läkemedelskommittén

Richard Lindgren ny ordförande i läkemedelskommittén Nr 1 2014 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Richard Lindgren ny ordförande i läkemedelskommittén I detta nummer Ny ordförande i läkemedelskommittén sid. 1

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-08

BESLUT. Datum 2011-12-08 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-08 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50 1 (5) Datum 2013-06-20 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj/juni 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång blodfetter. Tredaptive nytt läkemedel mot höga blodfetter.

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

rörigt då utsatta och slutexpedierade läkemedel fanns med. Det sistnämnda kunde dock Inera relativt snabbt avhjälpa.

rörigt då utsatta och slutexpedierade läkemedel fanns med. Det sistnämnda kunde dock Inera relativt snabbt avhjälpa. nr 2 2012 Pascal hjälp eller stjälp? I maj 2012 övergick Landstinget Dalarna från att ordinera dosdispenserade läkemedel i E-dos till att ordinera i Pascal. Anledningen till bytet var att E-dos var Apoteket

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Nya diabetesläkemedel. Fokus typ 2 diabetes Jesper Brandstedt läkemedelssektionen LKL

Nya diabetesläkemedel. Fokus typ 2 diabetes Jesper Brandstedt läkemedelssektionen LKL Nya diabetesläkemedel Fokus typ 2 diabetes Jesper Brandstedt läkemedelssektionen LKL Plats i terapin (teorin.)? Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Rätt läkemedel, till rätt patient, vid rätt tillfälle! Hur kan vi hjälpa till?

Rätt läkemedel, till rätt patient, vid rätt tillfälle! Hur kan vi hjälpa till? Nr 4 2014 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Rätt läkemedel, till rätt patient, vid rätt tillfälle! Hur kan vi hjälpa till? I detta nummer Aktuellt från TLV

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-11-07 Kl. 09.00-12.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNUMMER på alla sidor.

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska användas Effekten ska utvärderas

Läs mer

PK prov waran. Arbetsordning Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Vård och omsorg Örebro kommun orebro.se. Version:

PK prov waran. Arbetsordning Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Vård och omsorg Örebro kommun orebro.se. Version: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: Trygg och säker hälso- och sjukvård Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Sjuksköterskor, chefer Omfattar enhet/verksamhet: Vård och omsorg Version:

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter 2010-12-02 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Abcur AB Campus Gräsvik 5 371 75 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 17316090HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2016-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - TIA Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn: Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Läkemedel - Dosexpedition

Läkemedel - Dosexpedition Läkemedel - Dosexpedition Hitta i dokumentet Syfte Syfte med Dosexpedition Kriterier för Dosexpedition Nyinsättning Ordination i Pascal Ny ordination Dosrecept Helförpackning Akut ordination Förnya eller

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 BESLUT Vår beteckning 1 (6) ASTRAZENECA SVERIGE 151 85 Södertälje SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-30 Vår beteckning 1262/2004 SÖKANDE AVENTIS PHARMA Box 47604 117 94 Stockholm Företrädare: Karin Kaspar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer