Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!"

Transkript

1 Nr Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget sid. 1 Rekommenderade läkemedel 2013 sid. 2 Diklofenak tas bort ur Rekommenderade läkemedel sid. 3 Läkemedelsupphandling slutenvården sid. 4 Ur patientsäkerhetssynpunkt väljer landstinget att enas om att använda Fragmin injektion som lågmolekylärt heparin både till inneliggande patienter inom slutenvården och vid receptförskrivning. Detta beslut fattades vid terapigrupp Antikoagulantia möte den 3 december Väldokumenterat preparat Fragmin är ett väldokumenterat preparat som är lätt att dosera. Redan idag är Fragmin det preparat som man rekvirerar mest av och skriver flest recept på. Fördelen med att välja samma preparat är att alla avdelningar arbetar med samma preparat och skriver man sedan Fragmin även på receptet när patienten skrivs ut så har patienten redan fått undervisning i den sprutan som de ska ta hemma. Potentiell besparing På receptsidan skiljer sig inte priserna särskilt för de olika preparaten. Vid beställning till avdelningen är Fragmin upphandlat till lägst pris vilket ger en potentiell besparing. När ska man byta? Om man idag har andra (Klexan, Innohep) lågmolekylära hepariner i sitt läkemedelsförråd så använd dessa tills de tar slut. Meddela sjukhusapoteket eller er avdelningsfarmaceut när ni vill gå över till Fragmin. Om det finns medicinska skäl till att inte använda Fragmin så kan alternativt lågmolekylärt heparin (Klexan, Innohep) användas. Malin Rhodin Löndahl Apotekare, läkemedelsenheten Ny riktlinje för dosdispenserade läkemedel sid. 6 Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2013 sid. 8 Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre överenskommelse 2013 sid. 8

2 Rekommenderade läkemedel för 2013 Skriften Rekommenderade läkemedel 2013 är nu klar och har distribuerats till alla förskrivare, så håll utkik efter Läkemedelskommitténs lilla gröna! De största förändringarna står terapigrupperna för diabetes, hjärta-kärl och smärta för. Dessa ändringar, som beskrivs kortfattat nedan, och mycket annat matnyttigt presenterades den 16 och 17 januari i samlingssalen på Centralsjukhuset i Karlstad. Arrangörer var Läkemedelskommittén i Värmland och vid rodret dess ordförande, Gunilla Welander. I publiken satt många intresserade och engagerade åhörare från både primärvård och slutenvård, och flera enheter fanns också med på videolänk. För dig som inte kunde komma, finns presentationerna i sin helhet här: livlinan.liv.se/lakemedel Diabetes typ 1 och 2 ordförande terapigrupp diabetes Johan Jendle Inom diabetes gäller de största förändringarna insulinbehandling, till stor del på grund av en förändrad kostnadsbild. Prissänkning på medellångverkande basinsulinerna (NPH-insulin) Insuman Basal och Humulin NPH innebär att dessa rekommenderas i första hand, och att dyrare Insulatard lyfts ut. Motsvarande förändring görs för måltidsinsulin där Apidra och Humalog rekommenderas framför dyrare Novorapid. Vid typ 1- diabetes rekommenderas inte längre NPH-insulinerna till förmån för långverkande basinsulin Lantus och Levemir. Vid typ 2-diabetes rekommenderas metformin som tidigare i första hand. DPP-4-hämmarna Januvia (sitagliptin) och Onglyza (saxagliptin) kan dock vara ett alternativ till metformin då detta ej är aktuellt pga. nedsatt njurfunktion, eller som ett tillägg till metformin. Till överviktiga patienter med insulinresistens kan GLP-1-analogerna Bydureon (exenatid) och Victoza (liraglutid) vara ett alternativ till insulin. Strokeprevention vid förmaksflimmer ordförande terapigrupp hjärta-kärl Johan Lugnegård Inom läkemedelsgruppen antikoagulantia har det kommit flera nyheter, som fått konsekvenser för strokepreventionen vid förmaksflimmer. Waran (warfarin) har fortfarande sin plats som förstahandsval, men av kostnadsmässiga skäl ska det nu stå Warfarin Orion på receptet. För kännedom kan nämnas att Warfarin är vit, och inte blå som Waran är. Dessa två läkemedel är utbytbara på apoteket. Som andrahandsval introduceras de relativt nya perorala antikoagulantia Pradaxa (dabigatran) och Xarelto (rivaroxaban), som bör användas som alternativ när Warfarin inte är lämpligt. Fortfarande gäller remiss till AK mottagning vid behandlingsstart. För mer information se livlinan.liv.se/lakemedel (internt) eller Trombyl (ASA) är inte längre rekommenderad profylax vid förmaksflimmer då vinsten med behandlingen inte överstiger riskerna. Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme på s. 29 i Rekommenderade läkemedel Nedan ser du hur faktarutan om CHA2DS2-VASc ska se ut. Smärta alltid lika aktuellt ordförande terapigrupp smärta Thomas Emmesjö Även inom området smärta har det hänt en del sedan förra året, och den största förändringen är att Diklofenak inte längre rekommenderas som antiinflammatoriskt läkemedel. Detta i avvaktan på den utredning kring risken för hjärtkärlbiverkningar vid användning av diklofenak som pågår (läs mer på sidan 3) och av miljöskäl. Ordförande för terapigrupp smärta presenterade också en efterlängtad och vägledande tabell för ekvivalenta doser av korttids- och långtidsverkande opioider. Tabellen som ni ser på nästa sida, finns också på sidan 53 i Rekommenderade läkemedel Maria Norlin Sjukhusfarmacevt, läkemedelsenheten 2 REKOMMENDERAT NR

3 Ekvianalgetiska doser långtidsverkande Morfin (Dolcontin) 30 mg peroralt Oxycodon (OxyContin) 15 mg peroralt Fentanyl 12 µg transdermalt Buprenorfin (Norspan) 15 µg transdermalt Ekvianalgetiska doser korttidsverkande Morfin 30 mg peroralt Oxycodon (Oxynorm) 15 mg peroralt Kodein 300 mg peroralt Tramadol 300 mg peroralt Tabellerna ska ses som en rekommendation och är approximativa. De baseras på klinisk erfarenhet, FASS samt Höglandssjukhusets konverteringstabell. De ska därför endast användas som vägledning. Vid behandling med en opioid kan tolerans utvecklas hos patienten för den analgetiska effekten liksom för biverkningar, men patienten kan uppvisa större känslighet för annan opioid. Vid byte från en opioid till en annan ska därför försiktighet iakttas. Angivna doser är inte rekommenderade startdoser i detta sammanhang. Vid opioidbyte inleds förslagsvis behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50 procent av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen för att därefter under kontrollerade former trappas upp. Man kan här också behöva ta hänsyn till lever- och njurfunktion samt till eventuella läkemedelsinteraktioner. Diklofenak tas bort ur Rekommenderade läkemedel 2013 Tillsvidare rekommenderas inte diklofenak av Läkemedelskommittén i Värmland på grund av pågående utredning om dess säkerhet samt att läkemedlet har visat sig vara sämre ur miljöhänsyn än likvärdiga läkemedel. Diklofenak finns därför inte med i årets Rekommenderade läkemedel. Diklofenak kommer att utredas av PRAC, Pharmacovigilance Risk Assesment Committee, en grupp inom EMA (Europeiska läkemyndigheten) för att bestämma om man behöver uppdatera de rekommendationer som finns vid behandling med hänsyn taget till hjärt- kärlrisken. Detta sedan EMA i oktober 2012 slutfört en genomgång av de senaste vetenskapliga studierna på just hjärta- kärlriskerna med NSAID. EMA har dragit slutsatsen att nya data överensstämmer med tidigare studier och de data som nu har granskats visar på en större kardiovaskulär risk med diklofenak än med någon annan icke-selektiv NSAID. En risk som kan jämföras med den för de selektiva COX-2 hämmarna. Flera andra landsting har också tagit bort diklofenak ur sina rekommendationslistor. Nya studier visar på en tidigt ökad risk Tidigare har man ansett att en kort behandlingsperiod på under 10 dagar inte innebär en ökad risk. Nyligen publicerade studier talar för att det inte finns någon säker period, studierna visar att den kardiovaskulära risken ökar redan vid behandlingens början. PRAC kommer att förutom de data som finns idag även att begära in data från företag som idag markandsför läkemedel som innehåller diklofenak. De kommer sedan att utforma rekommendationer för om man ska ändra nuvarande behandling och varningar för kardiovaskulär risk vid behandling med mediciner som innehåller diklofenak. Läkemedelsenheten och läkemedelskommittén följer detta arbetet. Rekommendationen i Värmland I Värmland rekommenderas NSAID som andrahandsval till paracetamol eller i kombination med paracetamol vad gäller ickeopioida analgetika. Vidare säger rekommendationen att behandlingseffekten ska utvärderas efter 2-4 veckor. De substanser som rekommenderas är ibuprofen, ketoprofen (gel) samt naproxen. För den äldre patientgruppen bör man begränsa behandlingen till korta kurer om 1-2 veckor. NSAID kan också kräva dosreduktion hos äldre med hjärtsvikt och/eller njursvikt. Terapigrupp Smärta Källor: Läkemedelsverket Rekommenderade Läkemedel 2013 EMA Scheringer Olsen et al. Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior myocardial infarction: a nationwide cohort study Circulation. 2011;123: Tove Tevell Apotekare, läkemedelsenheten REKOMMENDERAT NR

4 Läkemedelsupphandling slutenvården Vi har i förra numret av Rekommenderat berättat att landstinget från 1 januari 2013 har nya avtal för läkemedel som beställs på rekvisition. Upphandlingen är gjord tillsammans med landstingen i Sörmland och Örebro. Tidigare läkemedelsupphandlingar har endast styrt cirka en tredjedel av våra läkemedel inom slutenvården, men med den nya upphandlingen räknar vi med att nå upp emot %, räknat i kostnader för våra läkemedel. Byte av läkemedel i förråden Nya avtal betyder även att det initialt blir många byten av läkemedelsförpackningar i våra läkemedelsförråd. Vissa byten skedde redan strax innan jul och vissa kommer att ske så snart som apoteket har bytt ut sitt sortiment efter de nya avtalen. Förhoppningen är att vi med denna större upphandling kan minska antalet byten under avtalsperioden eftersom vi nu har avtal på produkterna. Nettopriser Nytt är även att vi nu beställer läkemedel till nettopriser alltså vi får rätt pris direkt vid beställningen och slipper rabatter i efterhand. Synpunkter mottages tacksamt Som ofta vid en upphandling blir vissa saker bättre och vissa saker tyvärr lite sämre. En sak som vi fått in synpunkter på och som saknas är pump till Duphalac. Företaget har i dagsläget inte någon pump, de har haft en men den höll inte kraven på dosnoggrannhet så det har dragits tillbaka. Vi från läkemedelsenheten har stött på dem för att ta fram en ny pump, gör det ni också om ni tycker att det är viktigt ju fler synpunkter som kommer in desto större chans till förändring. Uppdaterade ordinationsmallar i Cosmic De landstingsövergripande ordinationsmallarna i Cosmic som läkemedelenheten ansvarar för är nu uppdaterade efter de nya avtalen. De egna mallarna som finns på era kliniker måste ni själva uppdatera. Behöver ni stöd/bollplank i detta arbete får ni höra av er till oss på läkemedelenheten. Hela upphandlingen hittar ni på läkemedelenhetens hemsida, Enkel lathund Skriv rätt från början För att underlätta övergången till nya upphandlingen så har vi tagit fram en liten broschyr Skriv rätt från början här tar vi upp de största förändringrana som är i den nya upphandlingen. Broschyren är tänkt att användas av förskrivarna när de ordinerar läkemedel till inneliggande patienter, men kan vara ett stöd även för sjuksköterskorna inom landstinget. Tove Tevell Apotekare, läkemedelsenheten 4 REKOMMENDERAT NR

5 Ny upphandling nya möjligheter GnRh analog - Leuprorelin Sandoz Läkemedel som ges av sjukvårdspersonal kan enligt gällande lagstiftning upphandlas som rekvisitionsläkemedel. Upphandling medför priskonkurrens och landstinget har i gemensam upphandling med Sörmland och Örebro fått ett halverat pris på GnRh analogen Leuprorelin Sandoz. Avtalet gäller från 1/ och två år framåt, det kan förlängas ytterligare två år. GnRh analoger har en antiandrogen effekt och ges vid prostatacancer i regel var 3:e till var 6:e månad på urologmottagningar och vårdcentraler. Behandlingen är i regel livslång. Urologenheten har beslutat att de patienter som behandlas med Eligard, Enanton och Procren istället kan få Leuprorelin Sandoz. En 80 procentig följsamhet till upphandlingen ger en besparing på cirka två miljoner. Idag när patienten kommer till vårdcentralen för att få sin sedvanliga spruta ska de uppmanas att inte hämta ut mer läkemedel på recept utan ta kontakt med urologenheten för att få en remiss till sjukskötskerskan på vårdcentralen. En särskild rutin har utarbetats och den innebär att läkemedlet rekvireras till vårdcentralen på ett särskilt rekvisitionsnummer och som belastar urologenhetens budget. Urologenheten har behandlingsansvar men istället för att skriva recept skriver urologenheten en remiss till den sköterska på vårdcentralen som ska ge injektionen/implantatet. För de fåtal patienter som utremitterats från urologenheten och där behandlingsansvaret är inom primärvården (huvudsakligen patienter i särskilt boende) ska Leuprorelin Sandoz ges men rekvireras då istället på vårdcentralens eget rekvisitionsnummer och bekostas även av vårdcentralen. De patienter som har GnRh behanding med Zoladex eller Pamorelin ska inte bytas utan kontakt med urologenheten. Intravenöst järn Intravenöst järn ges till patientgrupper som, till följd av njursvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller andra tillstånd med kraftig inflammation, har försämrat upptag av peroralt järn. En allt vanligare grupp är också de som genomgått obesitaskirurgi. Det är en kostsam behandling som ges intravenöst av sjukvårdspersonal och har därför upphandlats. I aktuell upphandling har landstinget fått ett halverat pris och därför rekommenderar läkemedelskommittén att följande preparat inte skrivs på recept utan rekvireras till vårdcentralen eller mottagningen istället. Venofer som tidigare använts ges enbart i samband med dialysbehandling. Exempel prisjämförelse: Ferinject 500 mg kostar på recept 1973 kr och via rekvisition 950 kr. Dosen ges på cirka 15 min. Monofer 500 mg 1590 kr på recept och rekvisition 795 kr. Dosen ges på cirka 30 minuter Gunilla Welander Ordförande, Läkemedelskommittén i Värmland REKOMMENDERAT NR

6 Ny riktlinje för dosdispenserade läkemedel Riktlinjen för Apodos har ersatts av Riktlinje för dosdispenserade läkemedel. Efter att apoteksmarknaden omreglerats har landstingen upphandla tjänsten dos. Landstingen inom Uppsala-Örebroregionen gjorde en gemensam upphandling men tyvärr har denna överprövats. För att inte riskera att stå utan dos under tiden som överprövningen pågår har landstinget valt att skriva ett nytt avtal med nuvarande dosleverantör. Dosriktlinjerna har under en tid behövts reviderats och Läkemedelskommittén har avvakta beslut i rätten. Då upphandlingen ännu inte var klar under hösten 2012 har riktlinjerna reviderats. Riktlinjen är giltigt under 2013 i avvakta på nytt dosavtal. Förändringar i dosriktlinjen Under rubriken förutsättningar för att få dos har minst tre läkemedel ändrats till fyra eller fler stående läkemedel. Huvudansvarig läkare har ersatts med ansvarig läkare för att harmonisera med Pascal. Information om E-dos har ersatts med information om Pascal. Läkemedelskommittén har tydligare beskrivit att första mottagande sjuksköterska inom slutenvården ansvarar för att skriva ut aktuellt dosrecept via Pascal vid inläggning. Vid akuta ordinationsändringar kan originalförpackningar skrivas ut via Pascal och hämtas på lokalt apotek. Idag finns flera apotek öppna på helger där originalförpackningar kan hämtas ut. Kommunens personal skickar kopia på avvikelser till Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, märkt avvikelser. Vid längre vårdtid (tre dygn eller fler) ska dos vara vilande. Sjuksköterskan inom sluten ansvar för att meddela dosapoteket. Susanne Carlsson Läkemedelschef, läkemedelsenheten Notis Försäljningen av Tredaptive upphör Tredaptive (som innehåller nikotinsyra och laropiprant) tillhandahålls inte längre på apotek från den 21 januari Läkemedelsverket har tidigare informerat om att en utredning av nyttan och riskerna med Tredaptive inletts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att en studie, (HPS2-THRIVE) inte kunnat visa att risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar var lägre när Tredaptive kombinerades med statiner än med enbart statinbehandling. Samtidigt visade studien på en högre frekvens av allvarliga biverkningar i patientgruppen som behandlades med Tredaptive och statiner. PRAC, den europeiska säkerhetskommittén (Pharmacovigilance risk Assessment Committee) rekommenderade förra veckan att marknadsföringstillståndet skulle upphöra. CHMP följer nu PRACs rekommendation. CHMPs rekommendation överlämnas nu till Europeiska kommissionen som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Parallellt har företaget som marknadsför Tredaptive beslutat att inte tillhandahålla läkemedlet från och med den 21 januari Patienter som behandlas med Tredaptive bör boka en tid för återbesök hos sin läkare för att diskutera fortsatt behandling. Tredaptive kan inte längre förskrivas och patienter bör erbjudas andra behandlingsalternativ. Farmaceuter på apotek bör hänvisa patienter som har recept på Tredaptive till behandlande läkare. Källa: Läkemedelsverket 18 januari, REKOMMENDERAT NR

7 Ny medarbetare på Läkemedelsenheten Notiser itt namn är Maria Norlin och jag jobbar sedan januari i år på Läkemedelsenheten. Jag är utbildad recep- M tarie och kommer att vikariera som sjukhusfarmacevt. I mitt uppdrag ingår det mesta som har med läkemedelshantering inom landstinget att göra. Det innefattar arbete inom både slutenvård, primärvård och folktandvård. Till vardags kommer jag att jobba med att implementera upphandlade och rekommenderade läkemedel samt att verka som länken mellan vårdenheterna och sjukhusapoteket. På mitt bord ligger också att genomföra, utvärdera och följa upp kvalitetsgranskningarna. Innan jag började här på landstinget har jag jobbat på flera apotek, både med traditionell receptexpedition men också i några år som apotekschef. Jag gillar att träffa nya människor och tror att jag kommer att trivas jättebra på läkemedelsenheten. Möjligheten att verka närmare vården ser jag som något väldigt positivt, och jag får också använda mina farmacevtiska kunskaper på bästa sätt. Generell subvention för atorvastatin Från och med 1 april 2013 kommer de produkter som innehåller atorvastatin, filmdragerade tabletter, som ingår i högkostnadsskyddet att ha generell subvention. Simvastatin och atorvastatin är två substanser som används för att behandla höga blodfetter. För simvastatin har det under många år funnits flera tillverkare och priskonkurrensen mellan leverantörerna har gjort att priset har varit lågt, för många styrkor under en krona per tablett. Priset på atorvastatin, som varit patentskyddat, har däremot varit högt. För de mest använda styrkorna har varje tablett kostat mer än tio kronor. Av denna anledning har subventionen av atorvastatin varit begränsad till vissa patienter. Under 2012 gick patentet på atorvastatin ut. Det har kommit ett flertal leverantörer som nu priskonkurrerar på beredningsformen filmdragerad tablett. En konsekvens av detta är att priset på atorvastatin i de flesta fall ligger på samma nivå som simvastatin. Eftersom atorvastatin har minst lika god medicinsk effekt, sett till sänkning av LDL-kolesterol har TLV beslutat att ta bort begränsningen i subvention för filmdragerade tabletter som innehåller atorvastatin. Atorvastatin, filmdragerade tabletter, inom högkostnadsskyddet kommer därför att ha generell subvention från och med 1 april. Observera! Lipitor tuggtablett Atorvastatin 10 mg finns också som Lipitor, tuggtablett. Priset för denna produkt är väsentligt högre än för motsvarande produkter i beredningsformen filmdragerad tablett. Tuggtabletten kommer därför även fortsättningsvis att ha en begränsad subvention. Ref: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 11 februari 2013 Atacand har utgått ur förmånen Skriv kandersatan på receptet Atacand och Atacand Plus har utgått ur förmånen från och med 1 december Detta innebär att Atacand/Atacand Plus förskrivna efter 1 december inte får bytas ut på apotek mot generiskt kandersatan / kandersatan med hydroklortiazid, patienten får då stå för hela kostnaden själv. Förskriv därför generiskt kandersatan för att undvika problem för patienten och för dig som förskrivare. Jag bor med sambo och min son som fyller 2 år i sommar. På min fritid blir det därför mycket lek och stoj med familjen, men jag försöker komma iväg och träna ett par kvällar i veckan. Jag är också en bokmal som läser allt från Camilla Läckberg till nobelpristagare REKOMMENDERAT NR

8 är ett informationsblad för förskrivare i Värmland och kommer ut med sex nummer per år. Postadress Rekommenderat Landstingshuset Karlstad Webbadress Redaktion Gunilla Welander Susanne Carlsson Tove Tevell Ansvarig utgivare Gunilla Welander Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2013 Läkemedelskommittén har i uppdrag att medverka till att förskrivare vidareutbildas i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs ambition är att årligen erbjuda ett antal utbildningstillfällen inom aktuella terapiområden. Datum och tid Ämnesområde Plats 26 mars kl Terapiområde smärta Landstingshuset, lokal Galaxen 2 maj kl Terapiområde sömn Landstingshuset, lokal Galaxen Terapiområde osteoporos Ytterligare information finns på läkemedelskommitténs webbsida Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre överenskommelse 2013 Grafisk form Júlia Megyeri Layout Christer Carlmark Tryck City Tryck i Karlstad AB Sedan 2010 har regeringen ingått en årlig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring vård och omsorg kring de mest sjuka äldre. Syftet är att ge ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre. God läkemedelsanvändning för äldre Grundkrav Landstinget ska ha tecknat ett samarbetsavtal med CeHiS (Center för ehälsa i Samverkan) avseende införande av NOD (nationell ordinationsdatabas). Andelen personer 75 år och äldre som har olämpliga läkemedel Preparat som långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin har hög risk för biverkningar hos äldre. De bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation och att förskrivande läkare bedömt att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör dessutom följas upp och omprövas regelbundet vid täta intervaller. Andel personer 65 år och äldre med dosdispenserade läkemedel mot psykos Psykosläkemedel vid allvarliga beteendesymtom, demens, psykotiska symtom och psykossjukdom ger ofta biverkningar som passivitet och kognitiv störning. De ger dessutom en öka risk för stroke och förtida död hos äldre med demens. Andel personer över 75 år som har antiinflammatoriska läkemedel Dessa läkemedel (Cox-hämmare, NSAID) medför vid behandling av äldre en ökad risk för sår och blödningar i mag-tarmkanalen, vätskeretention, hjärtkompensation samt nedsatt njurfunktion. De kan dessutom genom läkemedelsinteraktion minska effekten av både diuretika, ACE-hämmare och betareceptorblockerare, som används vid behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck. Ersättning Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för var och en av indikatorerna till de kommuner och landsting som minskar användningen av ovan nämnda läkemedel. Den 31 augusti 2013 ska användingen av dessa läkemedel ha en statistiskt säkerställd förbättring på länsnivå för att landstinget ska få ta del av avsatta medel.

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén TerapiTips NR 3 JUNI 2015 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från SID 2 Överenskommelse om samverkansregler SID 3 Dospatienter på sjukhus - pausa!

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-30 Vår beteckning 1262/2004 SÖKANDE AVENTIS PHARMA Box 47604 117 94 Stockholm Företrädare: Karin Kaspar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland PROTOKOLL 1 ( 5) Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland Närvarande: Förhindrade: Adjungerade: Kjell Gunnarsson Ewa Hellberg Solveig Johansson Fredin Kjell Jansson ordförande

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING DIABETES DIAGNOSTIK KAPILLÄRPROVER. Maria Gustafsson Apotekare Umeå Universitet VIKTIGA BEGREPP EFFEKT AV GLUKOS/INSULIN

LÄKEMEDELSBEHANDLING DIABETES DIAGNOSTIK KAPILLÄRPROVER. Maria Gustafsson Apotekare Umeå Universitet VIKTIGA BEGREPP EFFEKT AV GLUKOS/INSULIN DIABETES LÄKEMEDELSBEHANDLING VID DEL 1 Diabetes mellitus är ett tillstånd med kronisk hyperglykemi. Prevalensen av diabetes mellitus är i Sverige 3-5% Typ 2 utgör 85-90% av all diabetes Maria Gustafsson

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge PM Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Anna Janson ordf. Läkemedelskommittén Gemensamt med: Godkänt datum: 2013-03-01 Huvudområde/delområde:

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson 2015-05-21 Centrala rekommendationer 140618 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson 2015-05-21 1 Centrala rekommendationer 140618 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Rådgivning på apotek. Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01

Rådgivning på apotek. Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01 Rådgivning på apotek Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01 Apoteket AB Apoteket X, i staden Y. Intervju med apotekschefen, chef sedan 4 månader, kvinna i 30-års åldern, utbildad Receptarie. Apoteket

Läs mer

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Bästa kollega - i din hand håller du en undersökning som rör behandling med blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner. Undersökningen riktar sig

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015

Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Riktlinjeprocessen 2015-06-01 Anders Hallberg Karin Lundberg 1 (13) Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Inledning Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård från

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän.

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän. Värkbarometern Undersökningen syftar till att öka kunskapen om långvarig värk och de 11 frågorna centrerar kring långvarig värk, livskvalitet, rätt behandling och bemötandet i vården. Undersökningen är

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen BESLUT Datum Diarienummer 2015-09-03 1 (7) SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer