UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess"

Transkript

1 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF Reviderad KF (punkt 7.9 Riktlinjer för Direktupphandling). UPPHANDLINGSPOLICY Upphandlingspolicyn baseras på dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess huvudregel om affärsmässighet och därmed sammanhängande krav på konkurrens och objektivitet grundprinciper för hur upphandlingar skall genomföras dels stadens egna krav på ett professionellt och enhetligt agerande på leverantörsmarknaden miljöhänsyn och ett effektivt utnyttjande av upphandlingsresurserna så att stadens anskaffningsbehov kan tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Policyn gäller för alla verksamheter i staden som genomför upphandlingar. Upphandling är enligt LOU: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. I en upphandling innefattas allt arbete från framtagande av förfrågningsunderlag med kravspecifikation till dess avtal fullföljts.

2 2(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 INLEDNING 3 2 SYFTE OCH MÅL 3 3 ORGANISATION OCH ANSVAR 4 4 KOMPETENS 6 5 UTGÅNGSPUNKTER/PRINCIPER FÖR ALL UPPHANDLINGSVERKSAMHET 7 6 FORMELLA UPPHANDLINGSREGLER Definition upphandling 6.2 Grundläggande gemenskapsrättsliga principer Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 6.3 Upphandlingsförfaranden Över tröskelvärdet Under tröskelvärdet 7 HAPARANDA STADS UPPHANDLINGREGLER Beställningar och avtal 7.2 Standardiserade avtal/bestämmelser 7.3 Beslutsformer 7.4 Konkurrens 7.5 Miljöhänsyn 7.6 Etiska hänsynstaganden och antidiskriminering 7.7 Etik stadens anställda 7.8 Sekretess 7.9 Riktlinjer för direktupphandling 7.10 Handbok Inköp/upphandling 7.11 Uppföljning och revision Bilaga 1: Schematisk bild över hur varor och tjänster skall upphandlas i Haparanda stad Bilaga 2: Arbetsätt Exempel Förenklad upphandling Bilaga 3: Aktuella lagar vid upphandlingar

3 3(20) 1 INLEDNING Haparanda stad bedriver en bred och omfattande verksamhet. För att verksamhetens skall fungera och servicenivån till invånarna hållas hög krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster till alla delar av organisationen. Staden köper årligen varor och tjänster för mycket stora belopp. Det är därför av stor betydelse att upphandlingar hanteras på ett professionellt sätt. Föreliggande Upphandlingspolicy utgör en övergripande policy för hur stadens upphandlingsverksamhet skall bedrivas. Vidare beskriver policyn hur ansvaret för upphandlingsverksamheten ska fördelas och på vilka organisatoriska nivåer olika uppgifter skall utföras. Närmare anvisningar, rutiner och hjälp för fullgöra policyns mål och syften presenteras i en webb-baserad Handbok Inköp/upphandling tillgänglig för samtliga anställda. Det åligger var och en som hanterar upphandlings-/inköpsfrågor att informera sig om stadens policy och förekomsten av anvisningar samt känna till tecknade avtal. 2 SYFTE OCH MÅL Syftet med denna policy är att staden genom sin upphandlingsverksamhet skall säkerställa att utifrån verksamhetens behov och mål anskaffa varor och tjänster med rätt kvalitet, till rätt kostnad och enligt gällande bestämmelser. All upphandlingsverksamhet skall baseras på helhetssyn och totalekonomi. Målet är att upphandlingspolicyn skall bidra till - att all upphandling sker på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet för hela staden - att den påverkbara delen av stadens samlade upphandlingskostnader minskar Målsättningen skall uppnås genom att denna Upphandlingspolicy och Handbok Inköp/upphandling med närmare anvisningar som är tillgänglig för alla anställda. vid all upphandling skall ansvarig tillvarata stadens intressen och genomföra upphandling efter upprättad policy och anvisningar. upphandling skall ske objektivt och med största möjliga affärsmässighet. konkurrens skall utnyttjas och stimuleras långsiktigt. samverkan skall ske på bästa sätt med kollegor inom staden, samt med kollegor och organisationer i övrigt.

4 4(20) 3 ORGANISATION OCH ANSVAR Haparanda stad är en upphandlande enhet enligt LOU. Det betyder att vi måste följa reglerna i LOU. Konsekvenserna vid brott mot LOU är att staden kan tvingas göra om hela eller delar av upphandlingen, eller korrigera felaktigheter, eller, om upphandlingen avslutats, erlägga skadestånd. Vid varje upphandling, skall ansvarig för genomförandet vara utsedd. Ansvaret för att all upphandling inom staden sker enligt LOU åligger kommunledningen, oavsett om detta sker t.ex. på en självständig enhet eller en central inköpsfunktion. Detta ansvar kan inte delegeras. Däremot har ett internt regelverk skapats för att säkerställa den interna ansvarsfördelningen: Kommunfullmäktige - Beslutar om upphandlingspolicy - Reviderar upphandlingspolicy efter förslag från kommunstyrelsen Kommunstyrelse - Ansvarar för uppföljning av upphandlingspolicy - Föreslår, vid behov, revidering av upphandlingspolicyn, som sedan överlämnas till KF för fastställande - Delegerar det övergripande operativa ansvaret för upphandlingsverksamheten till Kommunledningskontoret Nämnd/Förvaltning/Verksamhet Den grundläggande principen för organisationen av upphandlingsverksamheten inom staden är att varje nämnd/förvaltning/verksamhet själva ansvarar för sin upphandling. Varje nämnd och förvaltning/verksamhet har ett ansvar för att inte bara se till den egna verksamhetens intressen utan även beakta stadens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ansvar ligger bl. a att medverka i utvecklingen av samordnade inköp, att eftersträva att stadens egna resurser utnyttjas effektivt samt att vara köptrogen mot och känna till tecknade avtal. Förvaltningschef/verksamhetsansvarig svarar att all upphandling sker enligt stadens regelverk. Detta återfinns i denna Policy och i Handboken för Inköp/upphandling. Definition av verksamhet: egen budget och förmåga att träffa avtal i enlighet med gällande delegationsordning Varje förvaltning har en centralt ansvarig för upphandlingar och denna agerar som stöd-/resurs för verksamheternas inköp/upphandling (Se upphandlingsgruppen nedan).

5 5(20) Beslut om upphandling (antagande av anbudsgivare) inom ramen för tillgängliga medel fattas av dem som är ansvariga för verksamheten enligt de delegationsbestämmelser som fastställts för varje nämnd och förvaltning. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet och samordningen av upphandlingsverksamheten. Kommunledningskontoret har en Upphandlingssamordnare. Samordnarens roll är att: - övergripande för staden fungera som sammanhållande av nätverket för ansvariga för inköp/upphandling - leda stadens upphandlingsgrupp - initiera, samordna och genomföra kommungemensamma varu- och tjänsteupphandlingar - stödja förvaltningarna i deras egna upphandlingar; granska anbudsförfrågningar och kravspecifikationer - vara stadens allmänna expertfunktion på upphandling - ge information och samordna utbildning till ansvariga inom förvaltningar så att staden uppfyller de krav som LOU ställer - ansvara för drift av en lokal avtalsdatabas - samverka med kommuner i Östra Norrbotten avseende möjligheter till gemensamma upphandlingar/ramavtal - sammanställa statistik avseende upphandling, enligt krav i LOU - ajourhålla och utveckla handboken inköp/upphandling - initiera uppdateringar av den övergripande upphandlingspolicyn Upphandlingsgruppen Haparanda stad har en upphandlingsgrupp med representanter från förvaltningar: Titel Miljöinsp. Kamrer Kamrer Upphandlingssamordnare Förvaltning-Upphandlingsområde Miljö- och byggkontoret samt Miljöaspekter vid upphandlingar Socialförvaltningen Barn- & Ungdomsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen/Utvecklingsförv.: Förvaltningsövergripande upph. / centrala ramavtal Upphandlingsgruppen skall: - verka som ett samordnande organ för stadens verksamhetsgrenar - initiera tecknande av avtal/ramavtal på varor och tjänster där så bedöms lämpligt - bevaka att stadens upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och stadens upphandlingspolicy - informera nämnder, styrelser och förvaltningar om gällande regelsystem för upphandling samt ev. förändringar i detta - agera som stöd/resurs för verksamheternas i inköp/upphandling

6 6(20) Förvaltningsövergripande upphandlingar fördelas efter samråd i gruppen mellan förvaltningarnas representanter och upphandlingssamordnaren. Referensgrupper från olika verksamheter bildas efter behov för att säkerställa/tillvarata brukarinflytande och produkt-/tjänstspecifik kompetens. 4 KOMPETENS Samtliga anställda Samtliga anställda inom staden skall informeras om att det finns särskilda regler för upphandling/inköp och att dessa finns tillgängliga via datanätet samt hos Förvaltnings- /verksamhetschef samt Upphandlingsgruppen. Förvaltningscheferna och Verksamhetsansvariga Krav: God kännedom om stadens regler för upphandling, andra regelverk och agera affärsmässigt. Samtliga skall genomgå en grundläggande utbildning i LOU, Köplagen, Avtalslagen m.fl. samt kontinuerligt fortbilda sig inom upphandlingsområdet. Utbildning: Inledande utbildning med utgångspunkt i denna policy och därefter tvådagarsutbildning fördelad på en första dag omfattande juridik i upphandlingen och en andra dag om detaljregleringen av den offentliga upphandlingen. Upphandlingsgruppen Krav: Besitta en god kompetens avseende LOU, men även ha goda förutsättningar för att genomföra affärsmässiga upphandlingar. För detta skall upphandlingsgruppen genomgå introduktionsutbildning med detta syfte, samt regelbundet uppdateras genom kortare uppfräschningskurser. Utbildning: Inledande utbildning med utgångspunkt i denna policy och därefter tvådagarsutbildning fördelad på en första dag omfattande juridik i upphandlingen och en andra dag om detaljregleringen av den offentliga upphandlingen. Kortare uppfräschningsutbildningar och specialutbildningar inom sina upphandlingsområden.

7 7(20) 5 UTGÅNGSPUNKTER/PRINCIPER FÖR ALL UPPHANDLINGSVERKSAMHET All upphandlingsverksamhet skall utgå ifrån objektivitet, affärsmässighet, konkurrens och likabehandling Med objektivitet avses: Ingen leverantör får särbehandlas samt att anbud och anbudsgivare skall behandlas sakligt och opartiskt. Med affärsmässighet avses: Varje inköp/upphandling skall utföras på ett riktigt sätt, med korrekthet mot leverantörer och vara marknadsorienterat. Att skapa sig en totalbild för inköpet/upphandlingen. Varje inköp/upphandling skall präglas av tillvaratagande av konkurrens, objektivitet och baseras på kunskap om krav på funktion, kvalité, miljö och kostnader mm. Med konkurrens avses: Anbudsgivare får tävla om upphandlingen på lika villkor. Konkurrens skall inrättas där det är möjligt. Varje inköpare har skyldighet att aktivt undersöka och tillvarata den konkurrens som finns inom och utom landet. Med likabehandling avses: Alla leverantörer skall behandlas lika och erhålla exakt samma grundförutsättningar samt information. Upphandlingsverksamheten inom staden skall präglas av effektivitet, kompetens, samverkan och miljöhänsyn Med effektivitet avses: Att använda stadens resurser på bästa sätt, att rutiner och hjälpmedel är ändamålsenliga, att valet av varor och tjänster baseras på en riktig behovsanalys. Med kompetens avses: Stadens förutsättningar att uppnå god effektivitet i inköpsverksamheten, baserad på tillgänglig intern och extern kunskap. Med miljöhänsyn avses: Att vid alla inköp/upphandlingar skall hänsyn tas till kretsloppstänkande och övrig miljöhänsyn. Detta skall vara vägledande vid alla inköp av varor och tjänster. Av staden antagna miljödokument skall således alltid beaktas vid upphandling. Med samverkan avses: Att på bästa sätt utnyttja den kompetens som finns, att dra nytta av de fördelar som en stor volym

8 8(20) kan ge vid prissättning, service, distribution o.s.v. samt att begränsa de inköpsadministrativa kostnaderna genom att undvika dubblering i handläggningen. De fördelar som samverkan vid upphandling kan ge skall tillvaratas. Samordning kan ske mellan förvaltningar, kommunala bolag eller med annan kommun, landsting eller statlig myndighet. Upphandling av ramavtal skall ske i samverkan med kommunledningskontorets inköpsfunktion och handläggare från stadens förvaltningar/bolag.

9 9(20) 6 FORMELLA UPPHANDLINGSREGLER 6.1 Definition upphandling Med upphandlingar avses köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentrprenader eller tjänster (ej fast egendom). Lagen om offentlig upphandling gäller all upphandling som görs inom staden, dess bolag och stiftelser. 6.2 Grundläggande gemenskapsrättsliga principer - Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Reglerna i LOU skall följa EU:s upphandlingsdirektiv och syftar till, ur ett EU-perspektiv att ge upphov till en varaktig och långsiktig tillväxt och skapa sysselsättning, att gynna utvecklingen av företag så att de får förmåga att utnyttja de möjligheter som en integrerad marknad (EU) erbjuder och på ett effektivt sätt möta konkurrensen på globala marknader, samt göra det möjligt för skattebetalarna och konsumenterna av offentlig service att erhålla bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad. Detta skall uppnås genom öppna och icke diskriminerande upphandlingsförfaranden, samt möjlighet för leverantörer att hävda sina intressen inför nationell domstol. LOU är således ett skydd för att leverantörerna behandlas rättvist samtidigt som konkurrens skall utnyttjas i största möjliga omfattning. Grundläggande gemenskapsrättsliga principer inom offentlig upphandling: Likabehandling: Alla leverantörer skall behandlas lika. De måste få samma information. Den upphandlande enheten får inte ge ett lokalt företag företräde. Förfrågningsunderlaget skall vara klart och tydligt. Det skall också innehålla samtliga krav på det som skall upphandlas. Transparens: Upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Normalt skall annonsering ske. Samtliga utvärderingskriterier skall anges i underlaget och innebörden beskrivas, kriterierna skall rangordnas efter angelägenhetsgrad och helst också viktas. Man får inte lägga till eller dra ifrån några kriterier vid utvärderingen. Proportionalitet: Kvalifikationskraven, kraven i kravspecifikationen och utvärderingskriterierna skall stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

10 10(20) 6.3 Upphandlingsförfaranden I LOU förekommer olika förfaranden för upphandling. Dessa bestäms av upphandlingens värde och om detta över- eller understiger vissa belopp, s k tröskelvärden: För närvarande (juni 2003) gäller följande tröskelvärden milj. SEK för kommunerna; Varor och tjänster: 1,8 Byggentreprenader: 43, Över tröskelvärden Det finns tre upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena: Öppen upphandling: alla leverantörer får lämna anbud. Efter annonsering begär leverantören förfrågningsunderlaget som sänds ut efter hand som begäran kommer in. Några förhandlingar med leverantören får inte förekomma. Selektiv upphandling: inbjudan via annons till vissa leverantörer att lämna anbud och uppgift om hur anbud får lämnas. Efter annonsering, i vilken kraven på leverantören skall finnas, styrker leverantören sin förmåga i olika avseenden genom intyg samt begär att få delta i anbudstävlingen (anbudsansökan). Den upphandlande enheten väljer sedan ut minst fem (om det finns så många), eller så många som angetts i annonsen, bland de leverantörer som uppfyllt ställda krav (prekvalificeringsfasen). Till dessa skall förfrågningsunderlaget skickas ut samtidigt. Inga andra anbud än från de leverantörer som inbjudits kommer att prövas. Några förhandlingar med leverantören får inte förekomma. Förhandlad upphandling: upphandling där man inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem. Liksom vid selektiv upphandling sker först en prekvalificering av leverantörerna. Därefter bjuder enheten in leverantörer att lämna anbud eller till förhandling. Förhandlad upphandling får endast väljas i få, särskilt uppräknade situationer. I några begränsade fall får förhandlad upphandling ske utan att föregås av annonsering. Lagen har fastställda tidsfrister (minimitider) för anbud och anbudsansökningar: Vid öppen upphandling är minsta tid för att lämna anbud 52 dagar Vid selektiv och förhandlad upphandling är tiden normalt 37 dagar för att ansöka om att få delta i upphandlingen samt ytterligare normalt 40 dagar att lämna anbud Tidsfristerna börjar löpa från den dag då annonsen skickas till TED (Tenders Economic Daily - EG s databas för upphandlingsannonser). Under vissa förutsättningar får ett snabbare förfarande användas (påskyndat förfarande).

11 6.3.2 Under tröskelvärden 11(20) Upphandlingsförfaranden under tröskelvärden (samt för vissa tjänster enl. avd. B i bilagan i LOU och telefoni oavsett värde): Förenklad Upphandling. Enligt LOU skall normalt förfarandet förenklad upphandling tillämpas. Vid förenklad upphandling infordras anbud genom annons i allmänt tillgänglig databas eller på ett annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Anbudsinfordran skall göras även om man undantagsvis tvingas vända sig till endast en leverantör, detta för att kunna visa innehållet i upphandlingen. Deltagande leverantörer skall enligt huvudregeln lämna anbud skriftligt. Den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare, men bara på sådant sätt att konkurrensen ej snedvrids och de ursprungliga kraven ej ändras. Urvalsupphandling: Alla leverantörer har rätt ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande enheten bestämmer genom ett kvalificeringsförfarande vilka som skall få lov att delta som anbudsgivare. Upphandlande enhet skall annonsera urvalsupphandlingen i en allmänt tillgänglig databas. Direktupphandling: Upphandling utan krav på annonsering och infordran av skriftliga anbud, men skriftligt anbud rekommenderas då det vid ev. tvist står ord mot ord. Den bärande principen är att all upphandling, så även direktupphandling, skall göras affärsmässigt och med utnyttjande av tillgänglig konkurrens. Direktupphandling kan ske vid köp av varor eller tjänster endast om det finns synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på upphandlingsförfarandet, eller om varans/tjänstens värde är lågt.

12 12(20) 7 HAPARANDA STADS UPPHANDLINGSREGLER Lagen om offentlig upphandling anger i detalj kraven i olika skeden i en upphandling. Huvudprincipen om affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling, bestämmelser för utvärdering av anbud, regler för överprövning och skadestånd m m gäller alla upphandlingar stora som små. Upphandlingar skall präglas av ett totalkostnadstänkande där samtliga kostnader som är förenliga med köpet av varan/tjänsten inkluderas. 7.1 Beställningar och avtal Beställningar och avtal skall vara skriftliga om inget annat framgår av LOU. Ramavtal tecknas för vissa varor och tjänster och innefattar hela stadens behov. I ramavtal fastställs samtliga villkor som gäller för avrop vilka görs under avtalsperioden. Ramavtal tecknas i regel för en period av 2+1 år. Staden skall använda sig av befintliga ramavtal och avropa från dessa. Avsteg från avrop på befintliga ramavtal får endast ske: med tillstånd av kommunledningskontorets inköpsfunktion skall kunna motiveras av beställaren på ett nöjaktigt sätt rapportering skall ske i varje enskilt fall till kommunledningskontorets inköpsfunktion Det är av största vikt att alla i staden använder sig av befintliga ramavtal samt inrapporterar till upphandlingssamordnaren vid kommunledningskontoret om nya önskade avtal. Syftet med användandet av ramavtal är: att minska stadens totala inköpskostnad tillgång till förmånligare betalningsvillkor tillgång till bättre leveransvillkor minskad administration lägre fakturahanteringskostnader förbättrad service Kommunledningskontorets inköpsfunktion har ambitionen att tillhandahålla så många ramavtal som möjligt/lämpligt. Återrapportering är därför av största vikt. Avtal tecknas för specifika köp som ej omfattas av ramavtal. Rabattavtal kan tecknas för vissa varor. Prisjämförelser m m skall dock göras enligt riktlinjer för direktupphandling (se nedan).

13 13(20) 7.2 Standardiserade avtal/bestämmelser Vid stadens upphandlingar skall standardiserade avtal/bestämmelser användas: ALOS 05: Allmänna bestämmelser för leverans till offentlig sektor MONTAGE 85: Allmänna bestämmelser för leverans av gods inklusive montage till offentlig sektor AB 92: Allmänna bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader ABT 94: Bestämmelser för totalentreprenad för bygg-, anläggning- och installation ABK 87: Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag om arkitekt- och ingenjörsuppdrag TEKAB 90: Allmänna bestämmelser för transport- och anläggningsmaskintjänster. Vid upphandlingar skall anbudsgivarna meddelas skriftligen om gällande avtalsbestämmelser. I de fall inget särskilt avtalats är Köplagen, Avtalslagen och Räntelagen tillämpliga. Dessa lagar är dispositiva, d v s gäller när annat inte har avtalats. 7.3 Beslutsformer Anskaffning av varor och tjänster sker genom två former av beslut: Upphandlingsbeslut och Anskaffningsbeslut Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut för ramavtal som skall nyttjas av flera än en förvaltning samt bygg- och anläggningsentreprenader fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Upphandlingsbeslut för avtal som endast nyttjas av en förvaltning samt specifika köp exkl. byggoch anläggningsentreprenader fattas av respektive nämnd. Anskaffningsbeslut Med detta avses avrop på ramavtal. Anskaffningsbeslut fattas av verksamhets-/budgetansvarig. Delegation Kommunstyrelsen och Nämnd får delegera upphandlingsbeslut enligt särskild delegationsordning. 7.4 Konkurrens Upphandlingar bör utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen.

14 7.5 Miljöhänsyn 14(20) Upphandling skall ske i enlighet med svensk lag, EU-rätt samt stadens miljöpolicy. Antagen miljöpolicy skall användas vid all upphandling. Alla som är involverade i upphandlingsfrågor skall därför ha god kännedom om stadens miljöpolicy. Det är därutöver nödvändigt att kunskap om lagar och regler inom miljöområdet säkerställs i upphandlingsprocessen. EKU-verktyget (www.eku.nu), framtaget av delegationen för ekologisk hållbar upphandling) bör användas som hjälp när miljökrav skall ställas. 7.6 Etiska hänsynstaganden och antidiskriminering Stadens upphandlingar skall omfatta etiska hänsynstaganden där detta är möjligt i förhållande till vid var tid gällande lagstiftning och rättspraxis. Staden skall i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning, verka för antidiskriminering vid upphandling och där så är möjligt infoga antidiskrimineringsklausuler. 7.7 Etik - stadens anställda Stadens upphandlings-/inköps/avropsansvariga skall som företrädare för staden uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt gentemot stadens leverantörer vad avser t ex konfidentiell information, intressekonflikter och gåvor. Ställningen som stadens upphandlings-/inköps/avropsansvariga får inte utnyttjas för personliga inköp på andra förmånligare villkor än vad som gäller för andra konsumenter. 7.8 Sekretess Skall beaktas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. 7.9 Riktlinjer för Direktupphandling Olika regler gäller beroende på om upphandlingsvärdet uppgår till eller ligger under vissa s k tröskelvärden. Staden måste därför beräkna det totala värdet, inklusive ev. optioner, vid varje upphandling för att se vilka regler som gäller. Se även Bilaga 1. Direktupphandling får användas vid brådskande och oförutsedda behov då ingen annan upphandlingsförfarande hinner tillämpas (t.ex. vid ersättningsanskaffningar efter brand, stöld, översvämning, maskinhaveri eller motsvarande) eller om synnerliga skäl talar för att direktupphandling skall användas. Bedömning skall göras i varje enskilt fall eller när upphandlingens värde är lågt: Inom Haparanda stad gäller som huvudregel att upphandling av varor upp till fem basbelopp (f n ca SEK exkl. moms) och tjänster upp till 7 basbelopp (ca SEK exkl. moms) är sådana upphandlingar där värdet kan anses som lågt och direktupphandling kan förekomma.

15 15(20) Observera att även vid direktupphandling gäller de grundläggande reglerna om affärsmässighet. När det är möjligt skall en enklare marknadsundersökning göras för att hitta potentiella anbudsgivare, prisförfrågningar och jämförelser ske och minst 3 leverantörer kontaktas. Om värdet av upphandlingen överstiger 2 basbelopp (ca SEK exkl. moms) SKALL UPPHANDLINGSSAMORDNAREN ALLTID KONTAKTAS för att bestämma det bästa förfarandet för aktuell upphandling. Direktupphandlingar SKALL DOKUMENTERAS; antalet kontaktade leverantörer, förfrågningssätt och motiveringen för valet av anbudsgivare skall framgå. ANNONSERNA SKALL in på hemsidan Dokumentation av upphandlingen och antagande av offerter SKALL DELGES KOMMUNSTYRELSEN LOKALA LEVERANTÖRER SKALL ALLTID INBJUDAS och ges möjlighet att lämna anbud OBS! Brådska på grund av dålig inköpsplanering eller brist på planering i verksamheten i övrigt är inte ett godtagbart skäl för direktupphandling Handbok Inköp/upphandling För att fullgöra målsättningarna i denna Policy har ett webb-baserad verktyg Handbok Inköp/upphandling upprättats. Handboken ger närmare anvisningar, hjälp, mallar, avtalsinformation m m för upphandlingsverksamheten. Det åligger var och en som hanterar inköpsfrågor att informera sig om förekomsten av anvisningar och gällande avtal Uppföljning och revision Upphandlingsgruppen skall bevaka att stadens upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och stadens upphandlingspolicy. Upphandlingsgruppen skall informera nämnder, styrelser och förvaltningar om gällande regelsystem för upphandling samt ev. förändringar i detta. Upphandlingsgruppen initierar och rekommenderar nämnder, styrelser och förvaltningar om åtgärder vid avvikelser från Upphandlingspolicyn, lagar och förordningar. I övrigt görs kontinuerlig granskning av kommunrevisorerna.

16 16(20) BILAGA 1. SCHEMATISK BILD ÖVER HUR VAROR OCH TJÄNSTER SKALL UPPHANDLAS INOM HAPARANDA STAD HAR VI RAMAVTAL PÅ DET VI SKA KÖPA? NEJ VET EJ JA Kolla ramavtalsförteckningen på Kommun- LedningsKontoret (KLK) el. avtalsdatabasen NEJ JA Beställ enligt Ramavtal KOMMER UPPHANDLINGENS VÄRDE ÖVERSTIGA 1,8 MILJ SEK? (Obs! Totala värde, inkl. ev. optioner) NEJ JA Är upphandlingens värde Är Upphandlingens Speciella EGlägre än 5 basbelopp för varor värde mellan 5 basbelopp (varor) / regler gäller! (F n ca: ) och 7 basbelopp 7 basbelopp (tjänster) Kontakta KLK! för tjänster (ca ) och och 1,8 milj SEK Delegation finns? DIREKTUPPHANDLING FÖRENKLAD UPPHANDLING Se punkt 7.9 i Används varan/tjänsten av mer än en förvaltning? Upphandlingspolicyn & KONTAKTA KLK/UPPHANDLINGS- SAMORDNAREN, tfn JA NEJ KONTAKTA KLK/ Förvaltningen UPPHANDLINGS- beslutar själv, SAMORDNAREN, tfn kontakta KLK vid behov

17 17(20) BILAGA 2: ARBETSSÄTT EXEMPEL FÖRENKLAD UPPHANDLING 1. INITIATIV/BESLUT ATT UPPHANDLA Före upphandling frågeställningar: Köpa, hyra, leasa? Hur ser marknaden ut? Utbud? Priser? Budget? Beslut fattas av Förvaltning, KLK, Bolag. 2. KOMPLETT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kravspecifikationer Här beskrivs behoven som ligger till grund för upphandlingen och de krav som ställs på det som efterfrågas och på leverantören. En kravspecifikation skall vara tydlig och innehålla samtliga krav som förvaltningen har på den upphandlade varan eller tjänsten. En bristande kravspecifikation kan försvåra för anbudsgivare att lämna rätt anbud och därmed försvåra för förvaltningen att utvärdera anbuden. Dessutom skall det blivande avtalet vara en direkt spegling av de krav som anges i anbudsförfrågan inklusive kravspecifikationen och får inte uttrycka något annat. Kraven skall vara relevanta till varan/tjänsten som skall upphandlas och inte vara mer långtgående än varan kräver. Kraven får inte vara kopplade till en speciell vara/tjänst eller process. Utvärderingskriterier Här anges de särskilda kriterier och metoder som skall gälla för prövning om det ställda kraven uppfylls. Endera av dessa två utvärderingsprinciper skall finnas angiven i förfrågningsunderlaget. Det ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de utvärderingskriterier som har angetts, såsom pris, driftkostnader, kvalitet, estetiska och funktionella egenskaper, service och underhåll, miljöpåverkan Lägsta priset Den upphandlande enheten får inte göra prövningen mot andra kriterier än dem som funnits med i annonsen eller i förfrågningsunderlaget. Utvärderingskriterierna skall rangordnas och innebörden beskrivas (Kriterierna bör om möjligt vara viktade). Kommersiella villkor Här samlas alla villkor som man avser grunda beställningen eller upphandlingsavtalet på ( t ex fast el rörligt pris, indexreglering, betalningsvillkor, faktureringsvillkor). Administrativa bestämmelser Här samlas förutsättningarna för anbudsgivningen samt upplysningar om regler för upphandlingsförfarande, anbudsöppning, tilldelningsbeslut och de kontroller av anbudsgivare som kommer att göras.

18 18(20) Förvaltningsspecifik upphandling: Förvaltning, verksamhet. Stöd lämnas vid behov av upphandlingssamordnaren. Förvaltningsövergripande upphandling: Upphandlingssamordnaren tillsammans med upphandlingsgruppen samt tjänstemän med produkt-/tjänstespecifik kompetens vid behov. 3. ANNONSERING - ANBUDSTID Vid planering av upphandling måste man ta hänsyn till de tidsfrister som gäller enligt LOU samt väga in möjligheten för leverantören att begära överprövning av upphandlingsbeslutet före avtalsteckning. Man bör också tänka på att antagna leverantörer får en skälig tid på sig att förbereda sig inför kommande upphandling/avtalsperiod. Annonsering: Alla upphandlingsformer utom direktupphandling kräver annonsering i nationell databas. Anbudstid förenklad upphandling: Normalt minst 3-4 veckor. Förvaltningsspecifik upphandling: Förvaltning, verksamhet. Stöd lämnas vid behov av upphandlingssamordnaren. Förvaltningsövergripande upphandling: Upphandlingssamordnaren. 4. ANBUDSÖPPNING Minst två personer måste öppna anbudet och föra Öppningsprotokoll över inlämnade anbud. Öppnandet bör genomföras av två representanter från upphandlingsgruppen alt. en från upphandlingsgruppen och berörd verksamhetsansvarig. 5. ANBUDSUTVÄRDERING Utvärdering av anbud sker i två steg. I första delen skall leverantören och de kommersiella kraven utvärderas. Om alla kraven är uppfyllda tar del två vid. I andra delen utvärderas att kravspecifikationen till varan/tjänsten uppfylles samt vilket av anbuden som är mest ekonomiskt mest fördelaktiga. Utifrån detta lämnas förslag till beslut om leverantör. Samtliga steg i processen skall enligt LOU dokumenteras. Förvaltningsspecifik upphandling: Förvaltning, verksamhet. Stöd lämnas vid behov av upphandlingssamordnaren. Förvaltningsövergripande upphandling: Upphandlingssamordnaren tillsammans med upphandlingsgruppen samt tjänstemän med produkt-/tjänstespecifik kompetens vid behov. 6. BESLUT Beslut om leverantörer fattas av Ksau, nämnd eller av utsedda personer enligt delegationsbeslut.

19 19(20) Ej antagen leverantör Samtliga anbudsgivare skall direkt efter beslut meddelas skriftligen med ett s k tilldelningsbeslut. 7. AVTAL Tidigast avtalsskrivning 12 dagar från att tilldelningsbeslutet skickats alt. att man skriver ett villkorat avtal som gäller under förutsättning att upphandlingen inte blir föremål för överprövning. När båda parter undertecknat avtalet är det juridiskt bindande. Avtals tecknas i normalfallet för 2 år + ev. 1 förlängningsår. 8. UPPFÖLJNING Upphandling omfattas av hela processen från upprättande av Förfrågningsunderlag till avtalsperiodens utgång. Därför är det viktigt att slutna avtal utvärderas och följs upp, t ex för att vid nästa upphandling kunna korrigera/justera krav och villkor så att bästa möjliga avtal uppnås. Återkoppling om missförhållanden under avtalstiden o dyl. och/eller ev. synpunkter från verksamheterna är av stor vikt. Rapportering sker till upphandlingssamordnaren (förvaltningsövergripande avtal) och upphandlingsgruppens medlemmar (förvaltningsspecifika avtal).

20 BILAGA 3: AKTUELLA LAGAR 20(20) De lagar som främst är aktuella vid stadens upphandlingar är följande: Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) Lag (1964:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (OBTL) Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, den s.k. Avtalslagen (AvtL) Konkurrenslag (1993:20) (KKL) Sekretesslag (1980:100) (SekrL) Köplag (1990:931) (KöpL) Kommunallag (1991:900) (KL) Arkivlag (1990:782) (ArkivL) Observera att vissa lagar är dispositiva, d v s de är bara tillämpliga om parterna inte avtalat om annat. Köplagen och Avtalslagen är exempel på lagar som ofta sätts ur spel genom att standardavtal används i affärsuppgörelser. Den centrala lagen är Lag om offentlig upphandling (LOU). För tillsyn av LOU finns Nämnden för offentlig upphandling (NOU). NOU publicerar bl.a. fortlöpande kommentarer angående tillämpningen av LOU.:

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Inköpspolicy för Höörs kommun anger de riktlinjer som under iakttagande av gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Inköpspolicy för Höörs kommun

Inköpspolicy för Höörs kommun Inköpspolicy för Höörs kommun Vägledning till förtroendevalda och tjänstemän i upphandlingsfrågor samt riktlinjer vid direktupphandling KSF 2017/351 Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-12-04, 315 Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Simrishamns kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav.

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav. Bilaga 6 20 EDA KOMMUN 1999-12-06 INKÖPSPOLICY ORGANISATION Kommunen är upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att hela kommunen är en enhet vad avser inköpsvolym,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun Inköpspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 MÅL OCH INRIKTNING 1 3 GRUNDERNA I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 2 4 OLIKA FORMER FÖR UPPHANDLING 2 4.1 Direktupphandling 2 4.2 Förenklad

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 (10) Antagen av kommunfullmäktige den 28 oktober 2015, 197. Dnr: KS 000512/2015 900 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN Båstads kommun Kommunledningskontor 269 80 BÅSTAD Telefon: 0431-770

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Riktlinjer Upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (12) Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktiges beslut 140/99 Allmänna

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy 1(6) Kommunledningsförvaltningen Inköps- och upphandlingspolicy Inledning Denna policy, antagen av kommunfullmäktige 2012-10-22, 132, skall tillämpas vid all upphandling som genomförs av kommunens nämnder

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 119 Komplettering i anvisningarna

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer