Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

2 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla och elproduktion, är resultatet positivt men sämre än budget, framför allt beroende på mycket låga marknadspriser på el och elcertifikat under året. I elnätsverksamheten minskar samtidigt kostnaderna för att täcka elnätsförluster. Biogasen har ett negativt resultat efter finansnetto, men bättre än budget. Under året har arbetet med den viktiga förnyelsen av fördelningsstation Kristianstad C slutförts och anläggningen är driftsatt. Leveranssäkerheten i centrala delar av Kristianstad förbättras därmed. Arbetet med komplettering av ytterligare en ångturbin för utökad elproduktion vid Allöverket har slutförts under året, elproduktionskapaciteten av grön el är därmed höjd till ca 105 GWh/år. Förvaltningsrättens dom, i C4 Elnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens (EI) beslutade intäktsramar för åren , biföll överklagan i det närmaste fullständigt. Därmed ligger intäktsramen för perioden mycket nära den ansökta. EI aviserar att de avser överklaga Förvaltningsrättens dom till högre instans. Utfallet av detta lär dröja till slutet av EI arbetar också för att få till stånd förändrad lagstiftning i syfte att få en tydligare framtida reglermöjlighet. Det är svårt att bedöma såväl tidsaspekten liksom inriktningen av eventuellt nya reglermöjligheter. Vi hoppas givetvis att eventuella förändringar leder till att elnätbranschen får stabila förutsättningarna att bedriva en långsiktig elnätsverksamhet. För vår kraft- och värmeproduktion bestod andelen bränsle under året till 99,5% av förnyelsebara bränslen, i huvudsak skogsflis, biogas och bioolja. Etablering pågår av en första etapp med miljövänlig fjärrkyla i centrala Kristianstad. Fjärrkylan produceras i en ny produktionsanläggning vid VA- verket och baseras från sommaren 2014 på frikyla som bas och konventionella kylmaskiner för topplast. Galleria Boulevard och Nya Rådhuskvarteret kopplades in som första kunder under året. Efterfrågan på fiberanslutning är fortsatt stark, genom ett positivt engagemang och statliga bidrag har också landsbygdsprojekt realiserats. Ett flertal byar har beviljats stöd och kommer att anslutas till stadsnätet kommande år. Nationella och Regionala mål i Skåne avseende tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 innebär i realiteten att endast fiberanslutna fastigheter kan klara detta. Under året har C4 Energi därför föreslagit ett kommungemensamt projekt för att utveckla en gemensam strategi för hur dessa mål skall kunna nås. Frågan bereds nu av en arbetsgrupp och slutligt politiskt beslut kan förhoppningsvis tas under I den årliga nationella prisjämförelsen, avseende 2013, Nils Holgersson-studien som bl.a. beställs av; Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna Sverige och Riksförbunden för HSB och Hyresgästföreningen, ligger C4 Energi fortsatt under riksgenomsnittet för såväl eldistribution som fjärrvärme. Från 2013 ingår Kristianstad Biogas AB som ett helägt dotterbolag i C4 Energi AB. Arbetet med att integrera Biogasverksamheten har pågått under hela året. I Karpalundanläggningen rötas idag ca ton/år organiskt avfall och planering pågår för att höja produktionen till ton/år. För att klara detta planeras för ny förbehandlingsoch gasuppgraderingskapacitet. Underlag för investeringsbeslut i styrelsen tas fram under Ny förbehandling kan tidigast vara i drift januari 2015 och ny gasuppgradering möjligen under senare delen av För att också långsiktigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser arbetar vi systematiskt med att effektivisera vår verksamhet. Vi strävar också efter att ständigt utveckla vår service och våra erbjudanden till våra kunder. En ny koncerngemensam kundserviceenhet etablerades under året och ett nytt gemensam kundinformations- och affärssystem är under införande och beräknas kunna tas i drift våren Systemet skall effektivisera vår administration och ger oss en bättre service till våra kunder. Omsättningen för koncernen uppgick till 460 Mkr, (412 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 49,2 Mkr, (39,2 Mkr). Kristianstad i februari 2014 Göran Thessén VD C4 Energi AB, C4 Elnät AB och Kristianstad Biogas AB

3 2 VERKSAMHETEN 2013 AO Värme Fjärrvärmeproduktionen har fungerat mycket bra under året, med få störningar och en hög totalverkningsgrad. En bättre bränslekvalitet beroende på eget rundvedslager som kan flisas vid behov har bidragit till detta. Verksamheten påverkas dock mycket av väder och vind. En kall inledning av året innebar mer spetslastproduktion än normalt, medan ett varmt andra halvår medförde att vi inte fick full nytta av billigare baslastproduktion. Summerat blev fjärrvärmeförsäljningen något lägre än budgeterat utan motsvarande sänkning av bränslekostnaderna, på grund av den dyrare bränslemixen i början av året. Den nya turbinen driftsattes som planerat under våren Priset på el och elcertifikat har dock legat så lågt att det inte varit lönsamt att utnyttja turbinernas fulla produktionspotential. Elförsäljningen blev därför 16% lägre än budgeterat. Både volym- och prisavvikelse har påverkat resultatet negativt. 155 nya kunder Under året har ca 155 nya anläggningar anslutits till fjärrvärmenätet, varav ca 115 villor. Exempel på större kunder som anslutits är HK Scan, som med en förbrukning på ca 11 GWh/år blir en av våra största kundanläggningar. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 358 GWh mot 359 GWh Fjärrkylaproduktion startades upp under året med hjälp av en tillfällig, mobil anläggning. Första etappen av ett stamnät för fjärrkyla har lagts i centrala Kristianstad. De två första kunderna, Galleria Boulevard och Rådhuset, har anslutits. En permanent produktionsanläggning som skall nyttja frikyla från grundvatten är under byggnation vid vattentornet. Ekonomi Affärsområdets intäkter för 2013 uppgick till 275,3 Mkr (261,7). Investeringarna uppgick till 80,3 Mkr (117,1) varav 15,4 Mkr har investerats i fjärrkylaverksamheten. AO Nät Transiteringen av energi blev 506 GWh för 2013 mot 518 GWh för En ny fördelningsstation Kristianstad C, har driftssatts och kommer under våren 2014 ersätta den gamla fullt ut. Underhålls- och reinvesteringsarbeten pågår kontinuerligt för att ge bästa möjliga tillgänglighet och funktion i anläggningar och system. Utbyggnaden av stadsnätet inom Kristianstad och Åhus tätorter fortsätter. Under året har 225 lägenheter, 210 Villor och 20 företag anslutits. Samförläggning sker vid grävning för fjärrvärme och andra markarbeten inom kommunen när så är möjligt. Försäljning av stadsnätsanslutningar genomförs i samarbete med itux. Intresset för att ansluta sig till stadsnätet är ökande. Uthyrning av svartfiber till operatörer och företag fortsätter och är ökande bl. a har Kristianstads kommun fortsätter sin satsning på fiber till kommunens verksamhetsställen. Stadsnätet har även under 2013 bidragit till att utbyggnaden på landsbygden har fortsatt. Sammanlagt har 585 villaanslutningar beställts i Norra Strö, Rickarum och Maglehemsområdet. Ekonomi Affärsområdets intäkter för 2013 uppgick till 173,6 Mkr (167,4). Totalt investerades ,1 Mkr (38,2). AO Biogas Biogasanläggningen i Karpalund har under 2013 tagit emot ton (85325) stallgödsel, matavfall och livsmedel/foderavfall som har skapat ton (85 325) biogödsel till lantbruket som gödning till åkermark. Gasproduktionen i Karpalund uppgick till 49,5 GWh (43,9). Biogasen användes till gasrening för framställning av fordonsgas 36,8 GWh (38,0) och till fjärrvärme i Allöverket 12,4 GWh (6,1). I oktober etablerades ett samarbete med Renhållningen avseende materialhantering i vår Omlastningshall. Ombyggnader pågår för att förbättra rutiner för att få en optimal verksamhet. Samarbetet med våra råvaruleverantörer har intensifierats under året för att möta ökad konkurrens och säkerställa kvalitet. Nya råvaror har provats och etablerats under året. Ekonomi Biogasen intäkter för 2013 uppgick till 29,8 Mkr (33,6). Investeringarna under året uppgick till 0,7 Mkr (2,0).

4 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för C4 Energi AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret KONCERNSTRUKTUR C4 Energi AB är helägt av Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är helägt av Kristianstads kommun. C4 Energi AB äger samtliga aktier i dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB. VERKSAMHET Verksamheten bedrivs i tre affärsområden; Värme, Nät och Biogas. Dessutom finns koncerngemensamma funktioner för ekonomi, IT, personal, kundservice, kontorsservice och miljö/arbetsmiljö. AO Värme producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. Vid produktion av fjärrvärme produceras samtidigt el i ett kraftvärmeverk. AO Nät bedriver elnätverksamhet samt fiberinfrastrukturverksamhet för Bredband och annan IT-kommunikation, kallat Stadsnät. Elnätverksamheten bedrivs i koncessionsområdet som omfattar Kristianstad och Åhus tätorter med kringliggande bebyggelse. Övriga verksamheter bedrivs företrädesvis i Kristianstad kommun och där ekonomiska förutsättningar finns. OMSÄTTNING OCH RESULTAT C4 Energikoncernens nettoomsättning uppgick under 2013 till 460,4 Mkr (år ,4 Mkr). Rörelseresultatet blev 79,4 Mkr (66,9 Mkr). Finansnettot uppgick till -30,3 Mkr (-27,7 Mkr). Årets resultat i koncernen uppgick till 58,1 Mkr (42,9 Mkr). C4 Energi AB:s försäljning av fjärrvärme uppgick till 358 GWh (359 GWh), elförsäljningen uppgick till 58 GWh (54 GWh). C4 Elnät AB:s transport av elenergi inklusive nätförluster uppgick till 506 GWh (518 GWh). INVESTERINGAR s investeringar under 2013 i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 213,3 Mkr. Härav finansierades 1,4 Mkr med statliga och kommunala investeringsbidrag. Under 2012 uppgick koncernens nyinvesteringar till 152,9 Mkr varav 0 Mkr finansierades med statliga och kommunala investeringsbidrag. FINANSIERING s soliditet per var 27,1 % (26,6 %). All extern upplåning sker i moder-

5 4 bolaget C4 Energi AB med kommunal borgen som säkerhet. s nettolåneskuld ökade under år 2013 från 756,9 till 818,8 Mkr. Av koncernens kassaflödesanalys framgår att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166,4 Mkr (107,5 Mkr). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 209,9 Mkr (152,6 Mkr). Det 2013 uppkomna underskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 43,5 Mkr har, tillsammans med utbetalt koncernbidrag på 18,4 Mkr, en minskning av utnyttjad checkräkningskredit 27,0 och en ökning av likvida medel på 21,1 Mkr, finansierats med upptagna lån på 110,0 Mkr. Det 2012 uppkomna underskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 45,1 Mkr har, tillsammans med utbetalt koncernbidrag på 17,2 Mkr, finansierats med upptagna lån på 50,0 Mkr och en ökning av utnyttjad checkräkningskredit med 12,3 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 Från 2013 ingår Kristianstads Biogas AB som ett helägt dotterbolag i C4 Energi AB. Arbetet med att integrera Biogasverksamheten har pågått under hela året. Under året anslöts Galleria Boulevard och Rådhuskvarteret som första kunder för både fjärrvärme och fjärrkyla. Bygget av en ny fjärrkylaproduktionscentral intill vattenverket har inletts, där från sommaren 2014 frikyla kommer att utnyttjas som baslast för fjärrkylaproduktionen. Hk Scan anslöts som ny kund till fjärrvärmen och blir därmed en av de större fjärrvärmekunderna. Ytterligare en turbin driftsattes vid Allöverket, därmed ökar produktionskapaciteten av grön el från ca 70 till ca 105 GWh/år. En ny fördelningsstation, Kristianstad C, färdigställdes vid Lokstallarna. Därmed har leveranssäkerheten av el i centrala Kristianstad förbättrats och gamla Barbacka fördelningsstation kan med början 2014 avvecklas och därmed frigörs mark för annan exploatering. Låg prisnivå på el och elcertifikat har inneburit att intäkterna för elproduktionen varit väsentligt lägre än normalt. Eldistributionen har å andra sidan haft lägre kostnader för elförluster. El- och fjärrvärme har under 2013 producerats till 99,5 % med förnyelsebara bränslen. I stadsnätsverksamheten har landsbygdsprojekt startats i Maglehemsområdet, Norra strö och Rickarum med hjälp av statliga stödpengar. I syfte att öka servicenivå och effektivitet i C4 Energikoncernen inleddes under året arbete med att skapa en gemensam kundservice och införa gemensamma kundstödssystem. Ett stort antal Elnätsföretag och däribland C4 Elnät AB överklagade under året Energimarknadsinspektionens (EI) intäktsramar för perioden Förvaltningsrätten biföll allt väsentligt det som Elnätsföretagen yrkat. Dock avser EI överklaga domen och ett utslag i högre instans lär dröja åtminstone till senare delen av Enligt branschorganisationen, Svensk Energis juridiska expertis, lär det dock vara svårt för EI att få avsevärt annat utfall i högre

6 5 instans. Det i sig kan innebära att EI istället agerar för att få lagstiftningen ändrad på sikt och att en ny reglermodell utarbetas för reglerperioden MILJÖ är certifierad enligt ISO 14001, med undantag för Kristianstads Biogas som ansluts under Miljöarbetet är en viktig och naturlig del av verksamheten. C4 Energikoncernens miljöpolicy och medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan är bas för miljöarbetet och ger tillsammans med miljöledningssystemets övriga delar ett strukturerat, fortsatt miljöarbete. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet bedrivs enligt miljöbalken i moderbolaget C4 Energi AB samt i dotterbolaget Kristianstads Biogas AB. s verksamhet avser el-, fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion. Under året har biobränsleandelen för produktion av el och fjärrvärme varit ca 99,5 % och därför är påverkan på växthuseffekten liten. Flera av bolagets produktionsanläggningar ingår i handelssystemet för utsläpp av växthusgaser. Panncentralen i Hammar har avvecklats under året, vilket innebär att tre produktionsenheter, utöver Allöverket, numer är kopplade till det centrala fjärrvärmenätet i Kristianstad. Kristianstads Biogas verksamhet avser rötning av organiska avfallsprodukter, vilket ger biogas som i första hand uppgraderas till miljöfördelaktig fordonsgas. Biogas används även vid Allöverket för el- och fjärrvärmeproduktion då full avsättning inte finns till fordonsgas. Från rötningsprocessen erhålls även en näringsrik restprodukt s.k. biogödsel, vilken främst används inom jordbruket. Biogödseln är certifierad enligt SPCR 120, ett system för kvalitetssäkring. ARBETSMILJÖ Med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel ska C4 Energikoncernen arbeta för en bra arbetsmiljö. Det ska vara roligt, inspirerande men också säkert att arbeta hos oss. Vi vill skapa positiva arbetsvillkor och motverka negativa förhållanden genom att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad och naturlig del i verksamheten. C4 Energikoncernen strävar efter att ha friska och välmående medarbetare. För att bidra till detta ger C4 Energikoncernen medarbetarna ett friskvårdsbidrag för att uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. Vi har även ett avtal med Arbetsmiljöenheten gällande företagshälsovård. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING AO Värme Det nordiska elsystemet har en överproduktionskapacitet jämfört med förväntad efterfrågan vilket under lång tid bedöms leda till relativt låga priser på el. Vattenfall indikerar åtminstone till 2020 och andra bedömer ytterligare 5-7 år. Kombinationen av låga elpriser och elcertifikatpriser gör att mycket fokus måste ligga på att säkerställa elproduktionen året runt med bränslen som tål de låga prisnivåerna på el. Låga elpriser och låga räntenivåer stärker också värmepumparnas konkurrenskraft.

7 6 Som en följd av detta kommer arbetet med att öka kapaciteten i befintliga kraftvärmepannor och att konvertera spetskapacitet från bioolja till träpellets/pulver att fortgå. Det är också stort fokus på ett systematiskt underhållsarbete för att upprätthålla hög drifttillgänglighet på kraftvärmepannorna. I ett lite längre tidsperspektiv kan det bli tal om ytterligare bränslekonverteringar samt investeringar i ny spetskapacitet. Översyn av prismodeller för fjärrvärmen är ett annat viktigt område. Frågan diskuteras med en grupp större kunder. Det handlar dels om att få kunder att hjälpa oss minska behovet av spetslast och dels att stärka konkurrenskraften sommartid. Ökningstakten i försäljning av fjärrvärme bedöms avta, dels beroende på att kunder energieffektiviserar, dels att anslutningsgraden inom fjärrvärmeområdet redan är hög. I centrala Kristianstad och Åhus har de flesta småhusområden bearbetats för en anslutning till fjärrvärme, vilket innebär att kommande år inriktas mot förtätningar. I fjärrkylaverksamheten tas den nya produktionsanläggningen i drift under sommaren 2014, ett intensivt marknadsarbete kommer att bedrivas under året för att få flera kunder. AO Nät De närmaste årens Elnätsinvesteringar styrs i stor utsträckning av utvecklingen inom koncessionsområdet med tillkommande nya exploateringsområden för såväl bostäder, handel som industri. I verksamheten bedrivs fortsatt ett långsiktigt och systematiskt arbete med att säkerställa drift- och personsäkerheten genom väl avvägda reinvesteringar. Den nya fördelningsstationen Kristianstad C tas i drift fullt ut under försommaren I syfte att öka konkurrensen på elmarknaden och förenkla för slutkunderna har ett arbete initierats på nordisk ministernivå: Dels med ambitionen att skapa en gemensam nordisk elmarknad som på sikt i linje skall kunna bli en del av en gemensam europeisk elmarknad. I det pågående arbetet i norden har man dock inte kunnat enas om uppbyggnaden av gemensamma systemprinciper. I dagsläget är det därför svårt att bedöma om och när detta skulle kunna realiseras. Tidshorisont tidigast 2020 är nog ett rimligt antagande. Konsekvensen för elnäts- och elhandelsbolag kan bli omfattande bl.a. med behov av mer omfattande system avseende de administrativa rutinerna, men exakt hur är fortfarande oklart. Dels i förändrade regelverk, avseende att skapa en kontakt för kunden, med ursprungligt startdatum under Omfattande utredningsarbeten och kritik avseende dessa leder med stor sannolikhet till att tidigaste reellt införande torde vara Inriktningen är att elförbrukning och elnätskostnad skall samfaktureras på en faktura till slutkund, där elhandelsbolagen skall sköta samfaktureringen. Innebörden blir att elnätsbolagen tappar en viktig kundkontakt, får sämre kostnadstäckning för gemensamma administrativa system och får en ökad risk för motpartsförluster. Detta driver idag många kommunala energiföretag att också starta elförsäljningsverksamhet. Frågan utreds också i C4 Energi. Den tilldelning av intäktsram som Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat om för perioden har överklagats i Förvaltningsrätten av C4 Elnät liksom mer än 50 % av alla elnätsverksamheter i Sverige. Domen som kom i början av 2014 gav elnätsbolagen rätt i allt

8 7 väsentligt. EI har nu för avsikt att överklaga domen i högre instans. Bedömningen är dock att det blir svårt för EI att få ett annat utfall i något väsentligt avseende. Mer sannolikt är att EI istället kommer att verka för ny lagstiftning som i sin tur kan påverka EI:s framtida reglering. För den innevarande reglerperioden bedöms att C4 Elnät kan räkna med en något utvidgad intäktsram, vilket dock inte med självklarhet kommer att behöva utnyttjas. I stadsnätsverksamheten bedöms fortsatt utveckling av fiberinfrastrukturen på affärsmässiga grunder. I dialog med kommunen diskuteras förutsättningarna för en intensifierad utbyggnad för att nå nationella och regionala mål. Region Skånes mål är att 2020 skall 100% av offentligt driven verksamhet och 95% av privata fastigheter kunna ansluta sig till fiber. I detta senare scenario behöver en samfinansieringsmodell utarbetas. Beslut kan sannolikt fattas under AO Biogas I Karpalund finns en rötningsanläggning som kan röta upp till ton/år av organiskt material. Idag körs ca ton/år. För att höja lönsamheten i verksamheten bedöms att det viktigaste är att utnyttja rötningskapaciteten fullt ut förutsatt att bra råvaror kan hittas till rimligt pris. Bedömningen är att Biogasverksamheten på några års sikt kan förbättra lönsamheten genom att fördubbla produktionen av biogas som i huvudsak skall säljas som fordonsgas, där bäst pris erhålls för gasen. Inriktningen är att producera ca 80 GWh/år fordonsgas mot dagens 40 GWh/år på några års sikt. För att kunna behandla större volymer nya råvaror behövs Karpalundsanläggningen kompletteras med ny förbehandlingskapacitet under Under året kommer också utredning och planering, för investering i ytterligare gasuppgraderingskapacitet att påbörjas. Sannolikt kommer sådan ny gasuppgradering kunna vara i drift under VINSTDISPOSITION s fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att årets resultat ,47 kr tillsammans med balanserat resultat ,70 kr, totalt ,17, balanseras i ny räkning. Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kkr. Koncernbidraget har föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet från 22,3 % till 20,8 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln).

9 8 Resultaträkning Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Koncernbidrag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 7, Årets resultat

10 9 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner o andra tekniska anläggn Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfrist. värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Immateriella omsättningstillgångar Elcertifikat och utsläppsrätter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar hos koncernföretag Fordran hos Kristianstads kommun Fordringar hos närstående bolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o. uppl. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 10 Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver / reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack. avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skuld till närstående bolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. o. förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser varav för dotterbolag

12 11 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet + Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsvinst vid inventarieförsäljning Utrangeringsförlust inventarier Erhållet koncernbidrag, avkastningsbetingat Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital +/- Minskn/ökn varulager m.m /- Minskn/ökn immateriella omsättningstillgångar /- Minskn/ökn ej räntebärande kortfrist. fordringar exkl fordran koncernbidrag, skattefordran och upplupna ränteintäkter /- Ökn/minskn kortfristiga ej räntebärande skulder exkl skatteskuld och upplupna räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten - Investering aktier och andelar Investering immateriella anläggningstillgångar Investering materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa tillförda medel genom löpande verksamhet och investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten +/- Minskn/ökn räntebärande långfristiga fordringar /- Ökn/minskn långfristig skuld till Kristianstads kommun /- Ökn/minskn långfristig skuld till kreditinstitut /- Ökn/minskn utnyttjad checkräkningskredit Erhållet koncernbidrag, skattebetingat Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 12 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och med Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom vad avser redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets rekommendation RR7 har tillämpats. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisningsprinciper I koncernredovisningen ingår de företag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1. Obeskattade reserver fördelas med 22,0% till uppskjuten skatteskuld och 78,0% till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld är bokförd som skattekostnad i koncernens resultaträkning. I koncernresultaträkningen elimineras alla transaktioner mellan moder- och dotterbolag. C4 Energi AB ägs, via Kristianstads Kommunföretag AB, till 100% av Kristianstads kommun som dock ej är att betrakta som moderföretag enligt Aktiebolagslagen. För att bättre belysa förhållandena mellan C4 Energi AB och dess ägare redovisas alla tillgångar och skulder som avser kommunen på egen rad i balansräkningarna. Tillgångar och skulder gentemot dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB redovisas såsom Fordringar hos/skulder till koncernföretag. Tillgångar och skulder gentemot andra bolag i Kristianstads Kommunföretag-koncern redovisas såsom Fordringar hos/skulder till närstående bolag. Värderingsprinciper Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar upptages till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde resp nominellt värde, om ej annat anges i not nedan. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden. Balanserade utgifter skrivs av med 20%, koncernmässig goodwill enligt förvärvsanalys med 10%, övrig goodwill med 20%, byggnader med 2%, markanläggningar med 5%, maskiner med 3-10% och inventarier med 5-33%. Anläggningstillgångar övertagna från Kristianstads kommun skrivs av i den takt som krävs för att ursprunglig avskrivningstid skall fullföljas. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. I bolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Samma värderingsprinciper tillämpas för hela koncernen.

14 13 Intäktsredovisning Nettoomsättning omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheterna, det vill säga försäljning, distribution och transmission av el, försäljning och distribution av värme samt intäkter kopplade till stadsnätet (stadsnätsanslutningar). Försäljning av el, värme, kyla och eldistribution Försäljning av el, värme, kyla och därtill hörande distribution och transmission redovisas som intäkter vid leveranstidpunkt exklusive moms och punktskatter. Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter intäktsförs över anläggningens nyttjandetid. Dock intäktsförs direkt den del av anslutningsavgiften som motsvaras av direkta kostnader i samband med själva anslutningen. Intäkten periodiseras över avtalsperioden om den är länkad till en avtalsenlig överenskommelse med kunden. Elcertifikat I syfte att främja användningen av förnyelsebara energikällor för elproduktion har Sverige ett certifikatsystem. Anläggningar som berörs av detta system erhåller gratis certifikat i takt med certifikatberättigad el produceras. Upparbetade certifikat, vilka erhålles gratis, redovisas som immateriella omsättningstillgångar till verkligt värde vid erhållandetidpunkten om syftet med innehavet är tänkt vara kortfristigt. Per balansdagen sker värdering enligt lägsta värdets princip. Om syftet med elcertifikaten inte är att använda elcertifikaten till inlösen eller avyttras inom ett år klassificeras elcertifikaten som immateriell anläggningstillgång. I samband med elförsäljning uppstår ett åtagande att leverera in certifikat till myndigheten. Detta åtagande (kvotplikt) redovisas som en kostnad och en skuld. Skulden värderas till det värde som den förväntas regleras med. Statliga bidrag Bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag hänförliga till inköp av materiella anläggningstillgångar reducerar anläggningens anskaffningsvärde och påverkar det redovisade resultatet genom lägre avskrivningar. Bidrag som avser täcka kostnader redovisas i resultaträkningen som Övrig intäkt i samma perioder och på samma sätt som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Entreprenaduppdrag För utförda entreprenaduppdrag till fast pris redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. redovisar fordringar på beställare av entreprenadavtal som tillgång för alla pågående uppdrag för vilka uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp. redovisar skulder till beställare av entreprenadavtal som skuld för alla pågående uppdrag för vilka fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster). Övriga intäkter Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som Övriga intäkter. Övriga intäkter inkluderar återkommande poster som hyresintäkter samt engångsposter som realisationsvinster av materiella anläggningstillgångar mm.

15 14 Pensionsförpliktelser Företagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Inom företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av företagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsbolag I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Företaget bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Företagets förpliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett nuvärde, bestämt för varje anställd av bland annat pensionsnivå, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. De tjänstemän som berörs av förmånsbestämda pensionsåtaganden är tryggade genom försäkring i Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan.

16 15 Noter för koncern och moderbolag Belopp i kkr om ej annat anges Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 6% (2012: 5%) försäljning till dotterföretag och av årets inköp utgjorde 3% (1%) inköp från dotterföretag. Not 2 Ersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers - revisionsuppdrag andra uppdrag Not 3 Medelantalet anställda Antal anställda Andel kvinnor 18% 19% 27% 24% Andel män 82% 81% 73% 76% Antal anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Kostnad för löner och ersättningar - till styrelse och VD till övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader - till styrelse och VD till övriga anställda Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månader. Företagets pensionsförpliktelse för VD utgår enligt förmånsbestämd plan som är tryggad genom försäkring hos Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan.

17 16 Not 5 Fördelning av rörelseresultat m.m. på affärsområden Nettoomsättning fördelar sig på affärsområden enligt följande: Affärsområde Värme Affärsområde Nät Affärsområde Elnät Affärsområde Stadsnät Affärsområde Biogas Gemensamt Koncernjusteringar Summa Rörelseresultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: Affärsområde Värme Affärsområde Nät Affärsområde Elnät Affärsområde Stadsnät Affärsområde Biogas Gemensamt 0 0 Koncernmässig goodwillavskrivn Summa Resultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: 2013 Gemen- Värme samt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Värme Gemensamt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

18 17 Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året - varav skatt på besk.bart resultat varav skatt på koncernbidrag varav minskn. uppskj. skattefordr Akt. skatt hänförlig till tidigare år Korr pga sänkt skattsats, 4,3% av obesk reserver per Uppskjuten skatt (spec i not 19) Not 8 Balanserade utgifter Ingående ack. anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Årets inköp Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

19 18 Not 9 Goodwill Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Goodwill enl. förvärvsanalys Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Goodwill enl. förvärvsanalys Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

20 19 Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Årets investeringsbidrag Försäljningar/utrangeringar Omklassificerat från pågående nyanläggningar Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Avskrivn. sålda/utrang. tillgångar Utgående ack. avskrivningar Ingående ack. nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ack. nedskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Årets investeringsbidrag Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Restvärde sålda/utrang. tillgångar Omklassificerat från pågående nyanläggningar Utgående planenligt restvärde

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer