Konkurrentanalys för ett belysningsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrentanalys för ett belysningsföretag"

Transkript

1 Konkurrentanalys för ett belysningsföretag ERIK KILANDER VIKTOR WAHLSTRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Konkurrentanalys för ett belysningsföretag av Erik Kilander Viktor Wahlstrand Examensarbete INDEK 2008:43 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation SE STOCKHOLM

3

4 Examensarbete INDEK 2008:43 Konkurrentanalys för ett belysningsföretag Erik Kilander Viktor Wahlstrand Godkänt Examinator Thomas Sandberg Uppdragsgivare Fagerhults Belysning AB Handledare Thomas Sandberg Kontaktperson Linda Yngdén Sammanfattning Detta examensarbete har utförts av Erik Kilander och Viktor Wahlstrand på Institutionen för industriell ekonomi och organisation, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, på uppdrag av Fagerhults Belysning AB. Svenska belysningsmarknaden präglas av en hård konkurrens både från nya offensiva företag som etablerade företag. Fagerhults Belysning vill därför upprätta en konkurrentanalys för den svenska marknaden. Konkurrentanalysen ska ge insikt i hur konkurrenterna arbetar på marknaden, skillnader mellan företagen och hur konkurrensen kan bemötas av Fagerhults Belysning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka styrkor och svagheter som Fagerhults Belysning har i förhållande till de tre största konkurrenterna på svenska marknaden. Jämförelsen mellan bolagen, med tillhörande konkurrentanalys, syftar till att utveckla, anpassa och föreslå åtgärder för att stärka Fagerhults Belysnings position som marknadsledande. Genom interna intervjuer på Fagerhults Belysning och en speciellt utformad enkätundersökning, riktad till belysningskunder, har vi inhämtat information för att upprätta en SWOT-analys. På så vis kan vi ge förslag och rekommendationer till Fagerhults Belysning. I konkurrentanalysen har vi identifierat följande svaga områden hos Fagerhults Belysning. Industribelysningsområdet Förändringar av armaturer Vi föreslår ett billigare sortiment inom industribelysning och en avdelning för specialarmaturer.

5 Master of Science Thesis INDEK 2008:43 Competition analysis for a lighting company Erik Kilander Viktor Wahlstrand Approved Examiner Thomas Sandberg Commissioner Fagerhults Belysning AB Supervisor Thomas Sandberg Contact person Linda Yngdén Abstract This master thesis has been conducted by Erik Kilander and Viktor Wahlstrand, at the Department of Industrial Economics and Management, at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden, on behalf of Fagerhults Belysning AB. The Swedish lighting market is characterized by hard competition both from new agressive and established companies. Therefore Fagerhults Belysning wants to establish a competition analysis for the Swedish lighting market. The competition analysis should give insight of how the competitors work, the differences between them and how Fagerhults Belysning should meet the competitors. The purpose of this master thesis is to investigate the strengths and weaknesses for Fagerhults Belysning compared to the competitors on the Swedish lighting market. The comparison between the companies, with the competition analysis, is aimed to develop, adjust and suggest measures to Fagerhults Belysning to consolidate as market leader. By internal interviews and a questionnaire addressed towards customers of lighting equipment, we have got information to be able to establish a SWOT-analysis and thus give suggestions and recommendations to Fagerhults Belysning. In comparison with the competition we have identified the following weak areas for Fagerhults Belysning: Industrial Lighting Modification of fittings (special) We suggest a low cost range of industrial lighting and a special department for modified fitting.

6 Förord Detta är ett examensarbete på 20 poäng inom Industriell Ekonomi & Organisation på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har utförts på Fagerhult Belysning AB:s säljkontor i Stockholm under perioden 1 oktober 2007 till 7 mars Vi vill rikta ett stort tack till Fagerhults Belysning AB som givit oss möjligheten att utföra ett examensarbete inom företaget och vår handledare Linda Yngdén för värdefulla kommentarer och vägledning genom examensarbetets gång. Vi väl även tacka Stockholmskontoret för ert engagemang, intresse och hjälpsamhet under examensarbetets gång och att ni orkade stå ut med ringklockans ljud var dag under fem månaders tid. Tack Christer Bengtson med försäljningskår. Från Kungliga Tekniska Högskolan riktar vi ett tack för värdefull rådgivning under examensarbetets gång till vår seminariegrupp och vår handledare vid Industriell Ekonomi & Organisation, Thomas Sandberg. Hoppas ingen känner sig glömd! Stockholm den 7 mars 2008 Erik Kilander Viktor Wahlstrand

7

8 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar AB Fagerhult Fagerhults Belysning AB Professionell Belysning Metodval Arbetsplan Inledningsfas Empirifas Analysfas Slutfas Kvantitativa & kvalitativa metoder Sekundärdata & Primärdata Riskanalys Reliabilitet & validitet Konkurrentanalys Webbaserad enkätundersökning Teori SWOT-analys Marknadsmixen Produkt Pris Plats Påverkan Marknadens utseende Svenska belysningsmarknaden Målgrupper Aktörer Fagerhults Belysning AB Elektroskandia AB... 30

9 5.3.3 Thorn Lighting AB Luxo Sverige AB Plats Branschtidningar Försäljningstyper Prisjämförelser Interiör Infällt Industri Downlights Spotlights Helhetslösning (totalt pris) Frakt och betalningsvillkor Kundanalys Påverkan Bearbetning av marknaden Säljstöd Kompetens Belysningskataloger Hemsida Mässor Produkt Produktsortiment Elektroskandia Thorn Lighting Luxo Sverige Fagerhults Belysning Armatur som föredras Installation Kvalitet Design Påverkan av armatur Leverans av produkter

10 9. SWOT-analys Elektroskandias styrkor & svagheter Thorn Lightings styrkor & svagheter Luxo Sveriges styrkor & svagheter Fagerhults Belysnings styrkor & svagheter Fagerhults Belysnings möjligheter & hot Slutsats och rekommendationer Fagerhult Light Fagerhult Feedback Fagerhult Individuell Käll- & litteraturlista

11 Bilagor Bilaga 1 Enkätfrågor Bilaga 2 Nyckeltal för Fagerhults Belysning AB Bilaga 3 Nyckeltal för Elektroskandia AB Bilaga 4 Nyckeltal för Thorn Lighting AB Bilaga 5 Nyckeltal för Luxo Sverige AB Bilaga 6 Prisjämförelse interiörbelysning Bilaga 7 Prisjämförelse infälld belysning Bilaga 8 Prisjämförelse industribelysning Bilaga 9 Prisjämförelse downlights Bilaga 10 Prisjämförelse spotlights Figurförteckning Figur 1: Försäljning per geografisk marknad Figur 2: Egen tolkning av SWOT-analysens struktur Figur 3: Egen illustration av SWOT-analys i matrisform Figur 4: Marknadsandel för respektive bolag Figur 5: Struktur över kundkedja för belysningsföretag Figur 6: Placeringsort för fabrik, utställning, säljkontor och butik för respektive bolag

12 Tabellförteckning Tabell 1: Antal kundkontakter från respektive region och målgrupp Tabell 2: Svarsfrekvens för respektive region och målgrupp Tabell 3: Hur tillgängligt kunderna anser företagen är Tabell 4: Reklam i branschtidningar Tabell 5: Hur ofta företagen omnämns i artiklar Tabell 6: Hur ofta företagen omnämns i kapitlet Ljusnytt Tabell 7: Betyg på försäljningstyper Tabell 8: Prisuppgifter på interiörbelysning Tabell 9: Prisuppgifter på infälld belysning Tabell 10: Prisuppgifter på industriarmaturer Tabell 11: Prisuppgifter på downlights Tabell 12: Prisuppgifter på spotlights Tabell 13: Prisuppgifter på helhetslösning Tabell 14: Kundernas uppfattning om prisnivån, skala 1-5 (5= billigt) Tabell 15: Elinstallatörernas rabattförmåner, skala 1-5 (5=mycket bra) Tabell 16: Hur aktiva företagen upplevs på marknaden Tabell 17: Hur stödet från säljare upplevs Tabell 18: Hur kompetensnivån upplevs Tabell 19: Vad kunderna tycker om produktkatalogerna Tabell 20: Vad kunderna tycker om hemsidorna Tabell 21: Hur kunderna upplever företagen i mäss-sammanhang Tabell 22: Antal modeller av armaturer företagen har inom sina produktområden Tabell 23: Bredd på produktsortimentet Tabell 24: Sammanställning över vilken leverantör kunderna föredrar Tabell 25: Hur lätt är armaturen att installera Tabell 26: Upplevd kvalitet Tabell 27: Vilken armatur som föredras designmässigt Tabell 28: Påverka förbättring av en armatur Tabell 29: Leveranssäkerhet

13 1. Inledning I detta kapitel presenteras bakgrund till vad rapporten behandlar och vad den syftar till. Vidare presenteras vilka avgränsningar som gjorts. 1.1 Bakgrund Fagerhults Belysnings mål är att upprätthålla en ledande ställning inom Norden och fortsätta 1 expandera inom belysningsområdet.f F Belysningssektorn gynnas av att tillväxten inom byggbranschen är god. Fagerhults Belysning verksamhet ligger sent i denna cykel och ser en bra marknad även då konjunkturen börjar mattas. Samtidigt ökar kraven på effektivitet och den ökade konkurrensen är kännbar. För att behålla sin position som marknadsledande och ta ytterligare marknadsandelar gäller det att möta konkurrensen. Fagerhults Belysning har därför som önskemål att göra en 2.F konkurrentanalys. Konkurrentanalysen ska ge insikt i hur konkurrenterna arbetar på marknaden, vad som skiljer de olika företagen åt samt ge svar på hur konkurrensen kan mötas. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka styrkor och svagheter som Fagerhults Belysning har i förhållande till de tre största konkurrenterna på svenska marknaden. Jämförelsen mellan bolagen, med tillhörande konkurrentanalys, syftar till att utveckla, anpassa och föreslå åtgärder för att stärka Fagerhults Belysnings position som marknadsledande. 3F 1 AB Fagerhults årsredovisning, Dahlström, Yngdén,

14 1.3 Avgränsningar Följande avgränsningar gjordes i samråd med uppdragsgivaren Fagerhults Belysning och med hänsyn till tidsaspekten om 20 veckor 4. Konkurrentanalysen avgränsas till att omfatta enbart den svenska marknaden. Analysen omfattar konkurrenter inom affärsområdet Professionell Belysning. Konkurrentanalysen fokuseras på de tre största aktörerna på svenska belysningsmarkanden nämligen Elektroskandia, Thorn Lighting och Luxo Sverige. 4 Yngdén,

15 2. AB Fagerhult I detta kapitel presenteras moderbolaget AB Fagerhult samt uppdragsgivaren Fagerhults Belysning AB. Vidare presenteras även affärsområdet Professionell Belysning. I detta kapitel förekommer en viss sekretess varför vissa värden är X:ade. AB Fagerhult (Fagerhultgruppen) grundades 1945 i Habo, nordväst om Jönköping. Idag är gruppen Sveriges största och en av Europas största belysningskoncerner. Den fakturerade 5 försäljningen uppgick under räkenskapsår 2006 till MSEKF F. Försäljning per geografisk marknad kan ses i figur 1. Gruppen sysselsätter cirka 1800 anställda och utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningssystem för publika inom- och utomhusmiljöer, butiksbelysning och för inredning. Produkterna marknadsförs under flera varumärken av en försäljningsorganisation representerade i 16 länder. Tillverkande enheter finns i Australien, England, Kina och Sverige. Figur 1: Försäljning per geografisk marknad 6 Koncernens verksamhet är uppdelad i fyra olika affärsområden: professionell belysning, butiks-, utomhus- och inredningsbelysning. Professionell belysning omfattar försäljning av utomhus- och inomhusbelysning för publika miljöer som kontor, skolor, sjukhus, industrier Butiksbelysning omfattar försäljning av belysningssystem, ljuskällor och service till butiker. 5 AB Fagerhults årsredovisning, ibid

16 Utomhusbelysning omfattar försäljning av utomhusprodukter för belysning av byggnader, parker, fritidsområden och gångvägar Inredningsbelysning omfattar belysning för hotell, konferensanläggningar, offentliga lokaler samt hemmiljöer. 2.1 Fagerhults Belysning AB Fagerhults Belysning AB med säte i Habo är ett dotterbolag till AB Fagerhult. Omsättningen 7 för räkenskapsår 2006 uppgick till 1100 MSEK varav cirka XXX MSEKF F kan relateras till den svenska belysningsmarknaden. Fagerhults Belysning är Sveriges ledande belysningsföretag och sysselsätter drygt 800 anställda i sina tre fabriker i Sverige. I Sverige agerar Fagerhults Belysning med ett landsomfattande nät av försäljningskontor och utställningar. Fagerhults Belysning är det största dotterbolaget inom koncernen och utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem. Konkurrentanalysen fokuseras på konkurrenter inom affärsområdet Professionell Belysning Professionell Belysning Professionell Belysning är Fagerhultsgruppens största affärsområde som motsvarar 69 procent av koncernens totala omsättning, under MSEK. Tillväxten är god med en årlig nivå på 3-4 procent. Fagerhults Belysning är koncernens största producent inom affärsområdet Professionell Belysning för publika miljöer som kontor, skolor, sjukhus, industrier och utomhus. Affärsområdet riktar sig i första hand till det föreskrivande ledet, det vill säga arkitekter och byggtekniska konsulter, som i sina uppdrag ska leverera lösningar på belysningsproblem. Affärsområdet riktar sig också mot elinstallatörer. Utvecklingen inom området drivs i hög grad av krav på energieffektivitet där EU:s Energidirektiv är styrande. Det innebär att alla byggnader ska energideklareras. 7 Fagerhults Belysnings årsredovisning,

17 3. Metodval I detta kapitel presenteras arbetsplanen och de metoder som användes för att genomföra examensarbetet. 3.1 Arbetsplan För att hjälpa oss i vårt arbete upprättade vi en arbetsplan. Arbetsplanen var indelad i fyra faser Inledningsfas I inledningsfasen studerades belysningsbranschens aktörer med tyngdpunkten på Fagerhults Belysning, Elektroskandia, Thorn Lighting och Luxo Sverige. Målet i inledningsfasen var att få en bra bild av belysningsföretagen i Sverige samt att få kunskap om belysningsmarknaden. Inledningsvis studerades också vilka teorier som kunde användas för att upprätta en konkurrentanalys. Här söktes litteratur inom området och studier genomfördes på tidigare konkurrentanalyser för att finna inspiration. Här identifierade vi även vilka data som kan komma att användas i en konkurrentanalys Empirifas Under empirifasen gjorde vi vår empiriska undersökning som består av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. I den kvantitativa undersökningen ville vi, med hjälp av belysningsbranschens målgrupper, identifiera belysningsföretagens starka och svaga sidor. I vår kvalitativa undersökning ville vi, med Fagerhult Belysnings medarbetares hjälp, få en djupare bild om belysningsmarknaden och aktörernas verksamhet Analysfas Efter insamling av data i både inledningsfasen och empirifasen sammanställdes detta i analysfasen och informationen användes som underlag för våra rekommendationer till Fagerhults Belysning

18 3.1.4 Slutfas Under slutfasen sammanställs rapporten och presentationsunderlag togs fram för presentation hos uppdragsgivaren Fagerhults Belysning såväl som på institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation på KTH i Stockholm. 3.2 Kvantitativa & kvalitativa metoder 8 Kvantitativa metoder innebär att forskaren systematiskt samlar in empirisk och kvantifierbar data. Detta sammanfattas i statistisk form och data bearbetas och analyseras med hjälp av valda teorier. De kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i forskningsprocessen väl definierat och avskilt från de övriga. Man utgår från representativa urval i en befolkning eller grupp och undersöker dessa med olika former av mätinstrument som skall fånga samband, fördelning och variation i det som studeras. Att använda sig av kvantitativa metoder förutsätter inte att forskaren själv deltar i det denne studerar, vilket uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. 9 Ett väl utformat kvantitativt frågeformulär bör ha tre egenskaperf F. 1. Det ska vara enkelt. 2. Det ska vara lätt för intervjuobjektet att svara på frågorna och för intervjuaren att sammanställa svaren. 3. Det ska hålla intervjun längs den röda tråd som ska leda till det önskade resultatet. Vid tillämpandet av kvantitativa metoder används ofta telefonintervjuer, postala undersökningar, besöksintervjuer eller webbenkäter. Vår kvantitativa undersökning består av en webbenkät som är riktad till företagens målgrupper. Vid sammanställning av webbenkäten identifieras företagens styrkor och svagheter. Som komplement till den kvantitativa undersökningen är det ofta viktigt att även göra en kvalitativ undersökning. Kvalitativa metoder är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som binds samman av att forskaren själv befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren försöker fånga såväl människors handlingar och dess handlingars innebörd. Metoden omfattar mindre populationer än t.ex. vid kvantitativa metoder. Vanligast genomförs kvalitativa 8 Bryman Bell, Keegan,

19 undersökningar genom personliga intervjuer. Vår kvantitativa undersökning består av intervjuer med medarbetarna på Fagerhults Belysning. Den kvalitativa undersökningen önskar ge en ökad förståelse för belysningsmarknaden och aktörernas verksamhet. 3.3 Sekundärdata & Primärdata Vid insamling av data finns det två typer av datamaterial att använda sig av, sekundär- och primärdata. Sekundärdata är information som redan finns tillgängligt för allmänheten i form av böcker, tidningsartiklar, vetenskapliga journaler, forskningsrapporter, uppsatser och Internet med 10 mera.f I denna undersökning användes Internet, litteratur, branschtidningar och belysningskataloger som källa för sekundärdata. Sekundärdata användes främst i inledningsfasen för att få en övergripande bild om företagen och belysningsmarknaden. Primärdata är information som inte finns insamlad eller publicerat sen tidigare. Vanligtvis samlas primärdata in med hjälp av intervjuer, enkäter, observationer och experiment. 11 FInformationen samlas in för ett undersökningssyfte vanligtvis med hjälp av kvantitativa eller kvalitativa metoder. I denna undersökning används både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av personliga intervjuer och en enkätundersökning. Primärdatan insamlades i empirifasen. 3.4 Riskanalys En svårighet i utredningen blir att samla korrekt information om konkurrenterna. Då arbetet utförs på uppdrag av Fagerhults Belysning ser vi en svårighet i att samla information om konkurrenterna med direkt hjälp av dem. Nedan har vi samlat några risker som kan påverka arbetets resultat i en negativ riktning. När förfrågningar sker till konkurrenterna lämnar de då pålitlig information om sig själva? Framkommer en sanningsenlig bild av företaget vid interna intervjuer? Den som blir intervjuad kan har svårt att se företagens brister eller missuppfattar frågan? 10 Kotler, ibid

20 Är målgrupperna till webbenkäten kapabla att ge oss korrekta bedömningar av företagen? Kommer webbenkäten få tillräckligt många respondenter för att enkäten ska bli statistiskt säkerställd? Missuppfattas någon av webbenkätens frågor av målgrupperna som kan ge ett missvisande resultat? 3.5 Reliabilitet & validitet För att undersökningsmetoden skall vara användbar och lämplig krävs att den är reliabel och valid. Uppfylls inte dessa två krav har inte forskningsresultatet något vetenskapligt värde. Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig en undersökning är. Reliabilitet handlar om huruvida mätinstrumenten ger rätt utslag på undersökningen eller inte. En undersökning med hög reliabilitet innebär att man kan göra samma undersökning flera gånger och uppnå samma resultat. För att vår enkätundersökning ska bli tillförlitlig så är antalet tillfrågade och svarsfrekvensen från dessa en viktig parameter. Om urvalet eller svarsfrekvensen är för lågt är det inte säkert att undersökningen ger rätt utslag. Med validitet menas om resultatet är giltigt/relevant det vill säga om resultatet stämmer med verkligheten. I vår undersökning finns risken att verkligheten förvrängts. Dels kan vi, vid vår studie, omedvetet ha dragit egna slutsatser om företagen och branschen som är inkorrekta. Dels kan missuppfattningar av frågor av de tillfrågade, både vid intervjuer och vid enkätundersökningen, ge en missvisande bild av företagen och branschen. 3.6 Konkurrentanalys Genom att upprätta en konkurrentanalys skaffar man sig god kännedom om sina konkurrenter. Detta är en av de viktigaste omvärldsfaktorer för det flesta företagen. En konkurrentanalys kan innehålla, frånsett konkurrenterna, en analys om deras produkter/tjänster, marknadsandelar, kundgrupper, marknadsstrategier och finansiella mått. Denna information finns som regel redan hos företaget men det gäller att sammanställa den på informativt sätt så att alla inom företag kan ta del av den Porter,

21 3.7 Webbaserad enkätundersökning Vid insamlande av kvantitativ data användes en enkätundersökning riktad mot belysningsbranschens målgrupper det vill säga arkitekter, el-installatörer och el-konsulter. Kundkontakterna har valts ut i samråd med Fagerhults Belysnings säljare representerade från samtliga distrikt, Norr, Öst, Väst, Syd och Stockholm. Målgruppen är av den karaktär att dem använder sig av Fagerhults Belysning produkter samt undersökta konkurrenters produkter. Nedan i tabell 1 redovisas hur många kundkontakter som valts ut inom respektive område: Stockholm Norr Väst Syd Öst Totalt Arkitekter Elinstallatörer El-konsulter Tabell 1: Antal kundkontakter från respektive region och målgrupp För att underlätta arbetet och minska tidsåtgången gjordes enkäten webbaserad. Detta innebar att målgrupperna gick in via Internet och svarade på frågor i skala 1-5, där 5 var högsta betyg, samt ett par frågor där målgrupperna fick svara med egna ord. På samtliga frågor kunde frivilliga kommentarer ges. Se bilaga 1 för enkätfrågor Efter insamling av kundkontakter har vi ringt varje person inom respektive målgrupp, presenterat oss som examensarbetare på Fagerhults Belysning, och frågat om de skulle vilja delta i vår enkätundersökning. Därefter har vi skickat länken till enkäten via . Vid uteblivet svar, cirka en vecka efter första samtalet, har en påminnelse om enkäten skickats ut. Nedan ses svarsfrekvens för respektive område samt respektive målgrupp. Svarsfrekvens Stockholm Norr Väst Öst Syd Totalt Arkitekter 7,4 % 42,9 % 75,0 % 40,0 % 60,0 % 33,9 % Elinstallatörer 25,0 % 80,0 % 22,2 % 60,0 % 62,5 % 42,3 % El-konsulter 20,0 % 60,0 % 50,0 % 88,9 % 90,9 % 51,7 % 16,7 % 58,8 % 48,0 % 62,1 % 72,4 % 44,2 % Tabell 2: Svarsfrekvens för respektive region och målgrupp Totalt ombads 172 stycken att delta i undersökningen och svarsfrekvensen blev 44,2 %. Enkätunderlaget baserades på Kotlers 4 P som behandlas i kapitel

22 4. Teori I detta kapitel behandlas utvalda teorier och verktyg som använts för att underlätta konkurrentanalysen i detta examensarbete. Kapitlet tar upp SWOT-analysen samt Marknadsmixen med Kotlers 4P: Pris, Plats, Produkt och Påverkan. 4.1 SWOT-analys SWOT är en förkortning av engelskans strengths, weakness, opportunities and threaths (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Modellen är ett grovt men mycket praktiskt orienterat verktyg. Analysen syftar till att ta reda på ett företags styrkor och svagheter (internt) samt vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden (externt). Målsättningen är att samla in 13 tillräckliga kunskaper om företaget och omvärlden så strategiska val kan utformasf F. Styrkor (Strengths): Vilka är företagets styrkor, d.v.s. starka sidor? Svaghet (Weaknesses): Vilka svagheter anser sig företaget ha? Möjligheter (Opportunities): Vilka möjligheter har företaget? Hot (Threats): Vilka är de allvarligaste hoten för företaget? Styrkor Svagheter Internt Möjligheter Hot Omvärlden Figur 2: Egen tolkning av SWOT-analysens struktur. 13 Kotler,

23 Omvärldens hot påverkar företagets svagheter vilket ofta leder till defensiva strategier. Möjligheterna kan däremot nyttjas av verksamhetens styrkor och leda till offensiva strategiska val (se figur 2). SWOT-analysen illustreras ofta med hjälp av en matrismodell med fyra rutor. Detta ger en överblick över de viktigaste punkterna kring ett företag. Figur 3 visar hur en SWOT-analys kan tänkas se ut. Styrkor Marknadsledande Starkt varumärke Effektiva Svag ledning Okända Dålig kvalitet Höga priser Svagheter Möjligheter Nya marknader Ny teknologi Ekonomiskt klimat Politiska beslut Konkurrenternas aktivitet Hot Figur 3: Egen illustration av SWOT-analys i matrisform

24 4.2 Marknadsmixen Ett belysningsföretag kan påverka hur en kund väljer belysning genom att göra säljbesök, lämna provbelysning, skriva artiklar, göra reklam i tidskrifter och medverka på el-mässor. 14 Dessa aktiviteter är en del som kan ingå i en marknadsmix F F. För att få en mer överskådlig bild av de olika aktiviteter som kan ingå i marknadsmixen studeras den marknadsmix som består av 4P: produkt, pris, plats och påverkan. En marknadsförare kan använda de 4 P:na som ett verktyg för vägleda och planera marknadsföringen. En viktig aspekt är att ta hänsyn till kundens syn på marknaden och inte 15 säljarensf F. En köpare som överväger ett erbjudande ser det inte som försäljaren. En köpare ser produkten som han/hon köper som ett värde, medan en försäljare ser produkten som han/hon säljer som just en produkt. Var och ett av de 4P: na bör därför beskrivas ur kundens synpunkt. Målsättningen för företaget är att erbjuda sin produkt annorlunda eller bättre på något sätt som får kunderna att föredra den och vilja betala för den istället för konkurrenternas, så kallad 16 differentieringf F. Ett välkänt exempel på differentiering är när kaffetillverkare vill marknadsföra ett gott kaffe så erbjuder de ett colombianskt kaffe. Tanken att ett colombianskt kaffe är det bästa lever kvar trots att det inte är någon större skillnad gentemot ett kaffe från t.ex. Brasilien eller Argentina. Att det colombianska kaffet är det bästa lever kvar tack vare reklamen som påstår det. Detta är en form av psykologisk differentiering. Ett annat fall är verklig differentiering. Det är då produkten är differentierbar rent fysiskt t.ex. en lampa kan differentieras i storlek, design, prestanda och så vidare. Därutöver kan man även blanda in psykologisk differentiering som i lampans fall skulle kunna vara naturligt ljus eller säkert ljus. 14 Kotler, ibid 16 ibid

25 17 Differentiering kan grundas på följandef F: Fysiska skillnader (t.ex. kännetecken, utförande, kvalitet, design, installation) Skillnader i service (t.ex. leverans, installation, utbildning, rådgivning, underhåll, garanti) Skillnader i pris (högt, medel, lågt pris) Skillnader i tillgänglighet (t.ex. butiker, Internet, telefon, lager) Skillnader i image (t.ex. varumärke, symboler, media, evenemang) Differentiering kopplas, i vårt fall, samman med Kotlers 4 P för att se om det är något av företagen som urskiljer sig på belysningsmarknaden. De 4P: na används sedan som grund i SWOT-analysen där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras Produkt Grunden i belysningsföretagens affärsverksamhet är produkterna. Att erbjuda en bättre eller annorlunda produkt som får kunden att välja eller föredra den produkten framför de andras är den huvudsakliga målsättningen. Bland dagens belysningsföretag är produkterna relativt lika 18 varandra. Det gäller därför att erbjuda mer än en produktf F. Följande områden kan undersökas närmare för att se om det är något av belysningsföretagen som differentierat sig vad det gäller produkterna: Produktsortiment Kvalitet Utförande Design Kännetecken Garantier Utveckling 17 Kotler, AB Fagerhults årsredovisning,

26 4.2.2 Pris Priset skiljer sig mot de övriga P:na då det skapar intäkter medan de andra är förknippade med kostnader. Då man bestämmer priset vill man följaktligen att priset ska vara så högt som det är möjligt. Priset får samtidigt inte vara så högt att det påverkar försäljningsvolymen. Det är självklart viktigt att skilja på det verkliga priset och listpriset (officiella prislistan). De priser som förekommer som listpris är sällan det pris som kunden betalar. Det förekommer mängdrabatter, erbjudanden, representation och så vidare vilket innebär att många kunder inte betalar det egentliga priset. Följande områden kan undersökas närmare för att se om det är något av belysningsföretagen som differentierat sig vad det gäller priset: Listpris högt, medel, lågt. Rabatter Avdrag Betalningsperiod Kreditvillkor Avtal Plats Hur gör belysningsföretagen sina produkter tillgängliga för belysningsmarknaden? Det finns två sätt att sälja sina produkter till kunderna. Det ena är att sälja varorna själv eller genom återförsäljare. Det förekommer också att båda distributionssätten används, så kallad tvåvägsdistribution, då man säljer både direkt till slutkunden och genom återförsäljare. Då gäller det att priserna inte varierar mellan de olika distributionssätten annars kan priskonflikter uppstå mellan återförsäljaren och företaget

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

induled Ljusmaskinen

induled Ljusmaskinen induled Ljusmaskinen Investera i hög produktivitet och snabb pay off Att byta till LED-belysning är en investering i din produktivitet. Nya InduLED är en äkta ljusmaskin med överlägsen effektivitet och

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 Resultat - Totalt Kundundersökning vår 2015 För Robustus Wear Components Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 1 Fakta Syfte & mål: Målgrupp: Datainsamling: Att ta reda på hur nöjda existerande kunder

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter Strålkastare med unika möjligheter PoleLITE och Keen är två LED-strålkastare som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg Affärsutveckling och marknadsföring Bok 4 Marknadsföringens verktyg HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

induled Ljusmaskinen

induled Ljusmaskinen induled Ljusmaskinen Investera i hög produktivitet och snabb pay off Att byta till LED-belysning är en investering i din produktivitet. Nya InduLED är en äkta ljusmaskin med överlägsen effektivitet och

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se

med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se N O R D I C med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se COMPANY PROFILE Vårt produktsortiment innehåller armaturer för inomhusmiljöer, utomhusmiljöer samt belysning för tung industri. Då armaturerna i vårt

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Naturvårdsverkets kundundersökning

Naturvårdsverkets kundundersökning Naturvårdsverkets kundundersökning Image och NKI 2 Inledning Gullers Grupp har under november 2015 genomfört kundundersökningar för att mäta image, NKI samt följande tre leveranser: Vägledning om industri-

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Utredning och utveckling av rådgivningspaket för små och medelstora företag

Utredning och utveckling av rådgivningspaket för små och medelstora företag Utredning och utveckling av rådgivningspaket för små och medelstora företag UTREDNING OCH UTVECKLING AV RÅDGIVNINGSPAKET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3. Syfte 3 3. Metodik

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

led-nyheter Hösten 2012 1

led-nyheter Hösten 2012 1 led-nyheter Hösten 2012 1 Ta vara på LED-teknikens möjligheter Nu har Fagerhult två helt nya produkter och flera trotjänare som har uppdaterats med den senaste LED-tekniken. Här presenterar vi höstens

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

delårsrapport januari - september 2007

delårsrapport januari - september 2007 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Marknadsmiljö och marknadsundersökningar Vad består en omvärldsanalys av? På vilka sätt kan företag lära sig om kunden och marknaden? Marknadsmiljön Består av de aktörer och faktorer som påverkar ett företags

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB 2006-05-30 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL Att sälja NordicDays produktpaket är enkelt och roligt! Ni får de rätta förutsättningarna som behövs för en lyckad försäljning. För

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjuktur Marknadsföring i lågkonjunktur 2009 Sveriges Annonsörer Juni 2009

Marknadsföring i lågkonjuktur Marknadsföring i lågkonjunktur 2009 Sveriges Annonsörer Juni 2009 Marknadsföring i lågkonjunktur 2009 Juni 2009 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Presentation YouGov 1 Information om undersökningen 1 Information om undersökningen Metod

Läs mer

Marknadsföring. Daniel Nordström

Marknadsföring. Daniel Nordström Marknadsföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Marknad Segmentering Affärsidé Kundens behov Marknadsmixen AIDAS Marknadsplanering SWOT-analys Marknadsundersökningen Kontaktuppgifter Marknad En

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

fagerhult health & care

fagerhult health & care fagerhult health & care Fagerhult Health & Care Vi har arbetat med att utveckla belysningssystem och medicinska försörjningsenheter till sjukhus sedan 1968 och är idag marknadsledande i Skandinavien.

Läs mer

Företagsbeskrivning. Vidare ombeds Du att inte delge information ur eller förevisa detta material för tredje man utan vårt medgivande.

Företagsbeskrivning. Vidare ombeds Du att inte delge information ur eller förevisa detta material för tredje man utan vårt medgivande. S E K R E T E S S K R A V Försäljningen av detta företag omgärdas av stor sekretess, som innebär att Du ombedes att inte kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till företaget

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

avion nya former för kontorsbelysning

avion nya former för kontorsbelysning avion nya former för kontorsbelysning Fångad i tyngd löshet Is som flyter på vattnet. En snöflinga som skär genom den kristallklara luften Fagerhults Avion är ett visuellt luftakrobatiskt nummer. Ett

Läs mer