Konkurrentanalys för ett belysningsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrentanalys för ett belysningsföretag"

Transkript

1 Konkurrentanalys för ett belysningsföretag ERIK KILANDER VIKTOR WAHLSTRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Konkurrentanalys för ett belysningsföretag av Erik Kilander Viktor Wahlstrand Examensarbete INDEK 2008:43 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation SE STOCKHOLM

3

4 Examensarbete INDEK 2008:43 Konkurrentanalys för ett belysningsföretag Erik Kilander Viktor Wahlstrand Godkänt Examinator Thomas Sandberg Uppdragsgivare Fagerhults Belysning AB Handledare Thomas Sandberg Kontaktperson Linda Yngdén Sammanfattning Detta examensarbete har utförts av Erik Kilander och Viktor Wahlstrand på Institutionen för industriell ekonomi och organisation, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, på uppdrag av Fagerhults Belysning AB. Svenska belysningsmarknaden präglas av en hård konkurrens både från nya offensiva företag som etablerade företag. Fagerhults Belysning vill därför upprätta en konkurrentanalys för den svenska marknaden. Konkurrentanalysen ska ge insikt i hur konkurrenterna arbetar på marknaden, skillnader mellan företagen och hur konkurrensen kan bemötas av Fagerhults Belysning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka styrkor och svagheter som Fagerhults Belysning har i förhållande till de tre största konkurrenterna på svenska marknaden. Jämförelsen mellan bolagen, med tillhörande konkurrentanalys, syftar till att utveckla, anpassa och föreslå åtgärder för att stärka Fagerhults Belysnings position som marknadsledande. Genom interna intervjuer på Fagerhults Belysning och en speciellt utformad enkätundersökning, riktad till belysningskunder, har vi inhämtat information för att upprätta en SWOT-analys. På så vis kan vi ge förslag och rekommendationer till Fagerhults Belysning. I konkurrentanalysen har vi identifierat följande svaga områden hos Fagerhults Belysning. Industribelysningsområdet Förändringar av armaturer Vi föreslår ett billigare sortiment inom industribelysning och en avdelning för specialarmaturer.

5 Master of Science Thesis INDEK 2008:43 Competition analysis for a lighting company Erik Kilander Viktor Wahlstrand Approved Examiner Thomas Sandberg Commissioner Fagerhults Belysning AB Supervisor Thomas Sandberg Contact person Linda Yngdén Abstract This master thesis has been conducted by Erik Kilander and Viktor Wahlstrand, at the Department of Industrial Economics and Management, at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden, on behalf of Fagerhults Belysning AB. The Swedish lighting market is characterized by hard competition both from new agressive and established companies. Therefore Fagerhults Belysning wants to establish a competition analysis for the Swedish lighting market. The competition analysis should give insight of how the competitors work, the differences between them and how Fagerhults Belysning should meet the competitors. The purpose of this master thesis is to investigate the strengths and weaknesses for Fagerhults Belysning compared to the competitors on the Swedish lighting market. The comparison between the companies, with the competition analysis, is aimed to develop, adjust and suggest measures to Fagerhults Belysning to consolidate as market leader. By internal interviews and a questionnaire addressed towards customers of lighting equipment, we have got information to be able to establish a SWOT-analysis and thus give suggestions and recommendations to Fagerhults Belysning. In comparison with the competition we have identified the following weak areas for Fagerhults Belysning: Industrial Lighting Modification of fittings (special) We suggest a low cost range of industrial lighting and a special department for modified fitting.

6 Förord Detta är ett examensarbete på 20 poäng inom Industriell Ekonomi & Organisation på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har utförts på Fagerhult Belysning AB:s säljkontor i Stockholm under perioden 1 oktober 2007 till 7 mars Vi vill rikta ett stort tack till Fagerhults Belysning AB som givit oss möjligheten att utföra ett examensarbete inom företaget och vår handledare Linda Yngdén för värdefulla kommentarer och vägledning genom examensarbetets gång. Vi väl även tacka Stockholmskontoret för ert engagemang, intresse och hjälpsamhet under examensarbetets gång och att ni orkade stå ut med ringklockans ljud var dag under fem månaders tid. Tack Christer Bengtson med försäljningskår. Från Kungliga Tekniska Högskolan riktar vi ett tack för värdefull rådgivning under examensarbetets gång till vår seminariegrupp och vår handledare vid Industriell Ekonomi & Organisation, Thomas Sandberg. Hoppas ingen känner sig glömd! Stockholm den 7 mars 2008 Erik Kilander Viktor Wahlstrand

7

8 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar AB Fagerhult Fagerhults Belysning AB Professionell Belysning Metodval Arbetsplan Inledningsfas Empirifas Analysfas Slutfas Kvantitativa & kvalitativa metoder Sekundärdata & Primärdata Riskanalys Reliabilitet & validitet Konkurrentanalys Webbaserad enkätundersökning Teori SWOT-analys Marknadsmixen Produkt Pris Plats Påverkan Marknadens utseende Svenska belysningsmarknaden Målgrupper Aktörer Fagerhults Belysning AB Elektroskandia AB... 30

9 5.3.3 Thorn Lighting AB Luxo Sverige AB Plats Branschtidningar Försäljningstyper Prisjämförelser Interiör Infällt Industri Downlights Spotlights Helhetslösning (totalt pris) Frakt och betalningsvillkor Kundanalys Påverkan Bearbetning av marknaden Säljstöd Kompetens Belysningskataloger Hemsida Mässor Produkt Produktsortiment Elektroskandia Thorn Lighting Luxo Sverige Fagerhults Belysning Armatur som föredras Installation Kvalitet Design Påverkan av armatur Leverans av produkter

10 9. SWOT-analys Elektroskandias styrkor & svagheter Thorn Lightings styrkor & svagheter Luxo Sveriges styrkor & svagheter Fagerhults Belysnings styrkor & svagheter Fagerhults Belysnings möjligheter & hot Slutsats och rekommendationer Fagerhult Light Fagerhult Feedback Fagerhult Individuell Käll- & litteraturlista

11 Bilagor Bilaga 1 Enkätfrågor Bilaga 2 Nyckeltal för Fagerhults Belysning AB Bilaga 3 Nyckeltal för Elektroskandia AB Bilaga 4 Nyckeltal för Thorn Lighting AB Bilaga 5 Nyckeltal för Luxo Sverige AB Bilaga 6 Prisjämförelse interiörbelysning Bilaga 7 Prisjämförelse infälld belysning Bilaga 8 Prisjämförelse industribelysning Bilaga 9 Prisjämförelse downlights Bilaga 10 Prisjämförelse spotlights Figurförteckning Figur 1: Försäljning per geografisk marknad Figur 2: Egen tolkning av SWOT-analysens struktur Figur 3: Egen illustration av SWOT-analys i matrisform Figur 4: Marknadsandel för respektive bolag Figur 5: Struktur över kundkedja för belysningsföretag Figur 6: Placeringsort för fabrik, utställning, säljkontor och butik för respektive bolag

12 Tabellförteckning Tabell 1: Antal kundkontakter från respektive region och målgrupp Tabell 2: Svarsfrekvens för respektive region och målgrupp Tabell 3: Hur tillgängligt kunderna anser företagen är Tabell 4: Reklam i branschtidningar Tabell 5: Hur ofta företagen omnämns i artiklar Tabell 6: Hur ofta företagen omnämns i kapitlet Ljusnytt Tabell 7: Betyg på försäljningstyper Tabell 8: Prisuppgifter på interiörbelysning Tabell 9: Prisuppgifter på infälld belysning Tabell 10: Prisuppgifter på industriarmaturer Tabell 11: Prisuppgifter på downlights Tabell 12: Prisuppgifter på spotlights Tabell 13: Prisuppgifter på helhetslösning Tabell 14: Kundernas uppfattning om prisnivån, skala 1-5 (5= billigt) Tabell 15: Elinstallatörernas rabattförmåner, skala 1-5 (5=mycket bra) Tabell 16: Hur aktiva företagen upplevs på marknaden Tabell 17: Hur stödet från säljare upplevs Tabell 18: Hur kompetensnivån upplevs Tabell 19: Vad kunderna tycker om produktkatalogerna Tabell 20: Vad kunderna tycker om hemsidorna Tabell 21: Hur kunderna upplever företagen i mäss-sammanhang Tabell 22: Antal modeller av armaturer företagen har inom sina produktområden Tabell 23: Bredd på produktsortimentet Tabell 24: Sammanställning över vilken leverantör kunderna föredrar Tabell 25: Hur lätt är armaturen att installera Tabell 26: Upplevd kvalitet Tabell 27: Vilken armatur som föredras designmässigt Tabell 28: Påverka förbättring av en armatur Tabell 29: Leveranssäkerhet

13 1. Inledning I detta kapitel presenteras bakgrund till vad rapporten behandlar och vad den syftar till. Vidare presenteras vilka avgränsningar som gjorts. 1.1 Bakgrund Fagerhults Belysnings mål är att upprätthålla en ledande ställning inom Norden och fortsätta 1 expandera inom belysningsområdet.f F Belysningssektorn gynnas av att tillväxten inom byggbranschen är god. Fagerhults Belysning verksamhet ligger sent i denna cykel och ser en bra marknad även då konjunkturen börjar mattas. Samtidigt ökar kraven på effektivitet och den ökade konkurrensen är kännbar. För att behålla sin position som marknadsledande och ta ytterligare marknadsandelar gäller det att möta konkurrensen. Fagerhults Belysning har därför som önskemål att göra en 2.F konkurrentanalys. Konkurrentanalysen ska ge insikt i hur konkurrenterna arbetar på marknaden, vad som skiljer de olika företagen åt samt ge svar på hur konkurrensen kan mötas. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka styrkor och svagheter som Fagerhults Belysning har i förhållande till de tre största konkurrenterna på svenska marknaden. Jämförelsen mellan bolagen, med tillhörande konkurrentanalys, syftar till att utveckla, anpassa och föreslå åtgärder för att stärka Fagerhults Belysnings position som marknadsledande. 3F 1 AB Fagerhults årsredovisning, Dahlström, Yngdén,

14 1.3 Avgränsningar Följande avgränsningar gjordes i samråd med uppdragsgivaren Fagerhults Belysning och med hänsyn till tidsaspekten om 20 veckor 4. Konkurrentanalysen avgränsas till att omfatta enbart den svenska marknaden. Analysen omfattar konkurrenter inom affärsområdet Professionell Belysning. Konkurrentanalysen fokuseras på de tre största aktörerna på svenska belysningsmarkanden nämligen Elektroskandia, Thorn Lighting och Luxo Sverige. 4 Yngdén,

15 2. AB Fagerhult I detta kapitel presenteras moderbolaget AB Fagerhult samt uppdragsgivaren Fagerhults Belysning AB. Vidare presenteras även affärsområdet Professionell Belysning. I detta kapitel förekommer en viss sekretess varför vissa värden är X:ade. AB Fagerhult (Fagerhultgruppen) grundades 1945 i Habo, nordväst om Jönköping. Idag är gruppen Sveriges största och en av Europas största belysningskoncerner. Den fakturerade 5 försäljningen uppgick under räkenskapsår 2006 till MSEKF F. Försäljning per geografisk marknad kan ses i figur 1. Gruppen sysselsätter cirka 1800 anställda och utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningssystem för publika inom- och utomhusmiljöer, butiksbelysning och för inredning. Produkterna marknadsförs under flera varumärken av en försäljningsorganisation representerade i 16 länder. Tillverkande enheter finns i Australien, England, Kina och Sverige. Figur 1: Försäljning per geografisk marknad 6 Koncernens verksamhet är uppdelad i fyra olika affärsområden: professionell belysning, butiks-, utomhus- och inredningsbelysning. Professionell belysning omfattar försäljning av utomhus- och inomhusbelysning för publika miljöer som kontor, skolor, sjukhus, industrier Butiksbelysning omfattar försäljning av belysningssystem, ljuskällor och service till butiker. 5 AB Fagerhults årsredovisning, ibid

16 Utomhusbelysning omfattar försäljning av utomhusprodukter för belysning av byggnader, parker, fritidsområden och gångvägar Inredningsbelysning omfattar belysning för hotell, konferensanläggningar, offentliga lokaler samt hemmiljöer. 2.1 Fagerhults Belysning AB Fagerhults Belysning AB med säte i Habo är ett dotterbolag till AB Fagerhult. Omsättningen 7 för räkenskapsår 2006 uppgick till 1100 MSEK varav cirka XXX MSEKF F kan relateras till den svenska belysningsmarknaden. Fagerhults Belysning är Sveriges ledande belysningsföretag och sysselsätter drygt 800 anställda i sina tre fabriker i Sverige. I Sverige agerar Fagerhults Belysning med ett landsomfattande nät av försäljningskontor och utställningar. Fagerhults Belysning är det största dotterbolaget inom koncernen och utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem. Konkurrentanalysen fokuseras på konkurrenter inom affärsområdet Professionell Belysning Professionell Belysning Professionell Belysning är Fagerhultsgruppens största affärsområde som motsvarar 69 procent av koncernens totala omsättning, under MSEK. Tillväxten är god med en årlig nivå på 3-4 procent. Fagerhults Belysning är koncernens största producent inom affärsområdet Professionell Belysning för publika miljöer som kontor, skolor, sjukhus, industrier och utomhus. Affärsområdet riktar sig i första hand till det föreskrivande ledet, det vill säga arkitekter och byggtekniska konsulter, som i sina uppdrag ska leverera lösningar på belysningsproblem. Affärsområdet riktar sig också mot elinstallatörer. Utvecklingen inom området drivs i hög grad av krav på energieffektivitet där EU:s Energidirektiv är styrande. Det innebär att alla byggnader ska energideklareras. 7 Fagerhults Belysnings årsredovisning,

17 3. Metodval I detta kapitel presenteras arbetsplanen och de metoder som användes för att genomföra examensarbetet. 3.1 Arbetsplan För att hjälpa oss i vårt arbete upprättade vi en arbetsplan. Arbetsplanen var indelad i fyra faser Inledningsfas I inledningsfasen studerades belysningsbranschens aktörer med tyngdpunkten på Fagerhults Belysning, Elektroskandia, Thorn Lighting och Luxo Sverige. Målet i inledningsfasen var att få en bra bild av belysningsföretagen i Sverige samt att få kunskap om belysningsmarknaden. Inledningsvis studerades också vilka teorier som kunde användas för att upprätta en konkurrentanalys. Här söktes litteratur inom området och studier genomfördes på tidigare konkurrentanalyser för att finna inspiration. Här identifierade vi även vilka data som kan komma att användas i en konkurrentanalys Empirifas Under empirifasen gjorde vi vår empiriska undersökning som består av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. I den kvantitativa undersökningen ville vi, med hjälp av belysningsbranschens målgrupper, identifiera belysningsföretagens starka och svaga sidor. I vår kvalitativa undersökning ville vi, med Fagerhult Belysnings medarbetares hjälp, få en djupare bild om belysningsmarknaden och aktörernas verksamhet Analysfas Efter insamling av data i både inledningsfasen och empirifasen sammanställdes detta i analysfasen och informationen användes som underlag för våra rekommendationer till Fagerhults Belysning

18 3.1.4 Slutfas Under slutfasen sammanställs rapporten och presentationsunderlag togs fram för presentation hos uppdragsgivaren Fagerhults Belysning såväl som på institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation på KTH i Stockholm. 3.2 Kvantitativa & kvalitativa metoder 8 Kvantitativa metoder innebär att forskaren systematiskt samlar in empirisk och kvantifierbar data. Detta sammanfattas i statistisk form och data bearbetas och analyseras med hjälp av valda teorier. De kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i forskningsprocessen väl definierat och avskilt från de övriga. Man utgår från representativa urval i en befolkning eller grupp och undersöker dessa med olika former av mätinstrument som skall fånga samband, fördelning och variation i det som studeras. Att använda sig av kvantitativa metoder förutsätter inte att forskaren själv deltar i det denne studerar, vilket uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. 9 Ett väl utformat kvantitativt frågeformulär bör ha tre egenskaperf F. 1. Det ska vara enkelt. 2. Det ska vara lätt för intervjuobjektet att svara på frågorna och för intervjuaren att sammanställa svaren. 3. Det ska hålla intervjun längs den röda tråd som ska leda till det önskade resultatet. Vid tillämpandet av kvantitativa metoder används ofta telefonintervjuer, postala undersökningar, besöksintervjuer eller webbenkäter. Vår kvantitativa undersökning består av en webbenkät som är riktad till företagens målgrupper. Vid sammanställning av webbenkäten identifieras företagens styrkor och svagheter. Som komplement till den kvantitativa undersökningen är det ofta viktigt att även göra en kvalitativ undersökning. Kvalitativa metoder är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som binds samman av att forskaren själv befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren försöker fånga såväl människors handlingar och dess handlingars innebörd. Metoden omfattar mindre populationer än t.ex. vid kvantitativa metoder. Vanligast genomförs kvalitativa 8 Bryman Bell, Keegan,

19 undersökningar genom personliga intervjuer. Vår kvantitativa undersökning består av intervjuer med medarbetarna på Fagerhults Belysning. Den kvalitativa undersökningen önskar ge en ökad förståelse för belysningsmarknaden och aktörernas verksamhet. 3.3 Sekundärdata & Primärdata Vid insamling av data finns det två typer av datamaterial att använda sig av, sekundär- och primärdata. Sekundärdata är information som redan finns tillgängligt för allmänheten i form av böcker, tidningsartiklar, vetenskapliga journaler, forskningsrapporter, uppsatser och Internet med 10 mera.f I denna undersökning användes Internet, litteratur, branschtidningar och belysningskataloger som källa för sekundärdata. Sekundärdata användes främst i inledningsfasen för att få en övergripande bild om företagen och belysningsmarknaden. Primärdata är information som inte finns insamlad eller publicerat sen tidigare. Vanligtvis samlas primärdata in med hjälp av intervjuer, enkäter, observationer och experiment. 11 FInformationen samlas in för ett undersökningssyfte vanligtvis med hjälp av kvantitativa eller kvalitativa metoder. I denna undersökning används både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av personliga intervjuer och en enkätundersökning. Primärdatan insamlades i empirifasen. 3.4 Riskanalys En svårighet i utredningen blir att samla korrekt information om konkurrenterna. Då arbetet utförs på uppdrag av Fagerhults Belysning ser vi en svårighet i att samla information om konkurrenterna med direkt hjälp av dem. Nedan har vi samlat några risker som kan påverka arbetets resultat i en negativ riktning. När förfrågningar sker till konkurrenterna lämnar de då pålitlig information om sig själva? Framkommer en sanningsenlig bild av företaget vid interna intervjuer? Den som blir intervjuad kan har svårt att se företagens brister eller missuppfattar frågan? 10 Kotler, ibid

20 Är målgrupperna till webbenkäten kapabla att ge oss korrekta bedömningar av företagen? Kommer webbenkäten få tillräckligt många respondenter för att enkäten ska bli statistiskt säkerställd? Missuppfattas någon av webbenkätens frågor av målgrupperna som kan ge ett missvisande resultat? 3.5 Reliabilitet & validitet För att undersökningsmetoden skall vara användbar och lämplig krävs att den är reliabel och valid. Uppfylls inte dessa två krav har inte forskningsresultatet något vetenskapligt värde. Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig en undersökning är. Reliabilitet handlar om huruvida mätinstrumenten ger rätt utslag på undersökningen eller inte. En undersökning med hög reliabilitet innebär att man kan göra samma undersökning flera gånger och uppnå samma resultat. För att vår enkätundersökning ska bli tillförlitlig så är antalet tillfrågade och svarsfrekvensen från dessa en viktig parameter. Om urvalet eller svarsfrekvensen är för lågt är det inte säkert att undersökningen ger rätt utslag. Med validitet menas om resultatet är giltigt/relevant det vill säga om resultatet stämmer med verkligheten. I vår undersökning finns risken att verkligheten förvrängts. Dels kan vi, vid vår studie, omedvetet ha dragit egna slutsatser om företagen och branschen som är inkorrekta. Dels kan missuppfattningar av frågor av de tillfrågade, både vid intervjuer och vid enkätundersökningen, ge en missvisande bild av företagen och branschen. 3.6 Konkurrentanalys Genom att upprätta en konkurrentanalys skaffar man sig god kännedom om sina konkurrenter. Detta är en av de viktigaste omvärldsfaktorer för det flesta företagen. En konkurrentanalys kan innehålla, frånsett konkurrenterna, en analys om deras produkter/tjänster, marknadsandelar, kundgrupper, marknadsstrategier och finansiella mått. Denna information finns som regel redan hos företaget men det gäller att sammanställa den på informativt sätt så att alla inom företag kan ta del av den Porter,

21 3.7 Webbaserad enkätundersökning Vid insamlande av kvantitativ data användes en enkätundersökning riktad mot belysningsbranschens målgrupper det vill säga arkitekter, el-installatörer och el-konsulter. Kundkontakterna har valts ut i samråd med Fagerhults Belysnings säljare representerade från samtliga distrikt, Norr, Öst, Väst, Syd och Stockholm. Målgruppen är av den karaktär att dem använder sig av Fagerhults Belysning produkter samt undersökta konkurrenters produkter. Nedan i tabell 1 redovisas hur många kundkontakter som valts ut inom respektive område: Stockholm Norr Väst Syd Öst Totalt Arkitekter Elinstallatörer El-konsulter Tabell 1: Antal kundkontakter från respektive region och målgrupp För att underlätta arbetet och minska tidsåtgången gjordes enkäten webbaserad. Detta innebar att målgrupperna gick in via Internet och svarade på frågor i skala 1-5, där 5 var högsta betyg, samt ett par frågor där målgrupperna fick svara med egna ord. På samtliga frågor kunde frivilliga kommentarer ges. Se bilaga 1 för enkätfrågor Efter insamling av kundkontakter har vi ringt varje person inom respektive målgrupp, presenterat oss som examensarbetare på Fagerhults Belysning, och frågat om de skulle vilja delta i vår enkätundersökning. Därefter har vi skickat länken till enkäten via . Vid uteblivet svar, cirka en vecka efter första samtalet, har en påminnelse om enkäten skickats ut. Nedan ses svarsfrekvens för respektive område samt respektive målgrupp. Svarsfrekvens Stockholm Norr Väst Öst Syd Totalt Arkitekter 7,4 % 42,9 % 75,0 % 40,0 % 60,0 % 33,9 % Elinstallatörer 25,0 % 80,0 % 22,2 % 60,0 % 62,5 % 42,3 % El-konsulter 20,0 % 60,0 % 50,0 % 88,9 % 90,9 % 51,7 % 16,7 % 58,8 % 48,0 % 62,1 % 72,4 % 44,2 % Tabell 2: Svarsfrekvens för respektive region och målgrupp Totalt ombads 172 stycken att delta i undersökningen och svarsfrekvensen blev 44,2 %. Enkätunderlaget baserades på Kotlers 4 P som behandlas i kapitel

22 4. Teori I detta kapitel behandlas utvalda teorier och verktyg som använts för att underlätta konkurrentanalysen i detta examensarbete. Kapitlet tar upp SWOT-analysen samt Marknadsmixen med Kotlers 4P: Pris, Plats, Produkt och Påverkan. 4.1 SWOT-analys SWOT är en förkortning av engelskans strengths, weakness, opportunities and threaths (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Modellen är ett grovt men mycket praktiskt orienterat verktyg. Analysen syftar till att ta reda på ett företags styrkor och svagheter (internt) samt vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden (externt). Målsättningen är att samla in 13 tillräckliga kunskaper om företaget och omvärlden så strategiska val kan utformasf F. Styrkor (Strengths): Vilka är företagets styrkor, d.v.s. starka sidor? Svaghet (Weaknesses): Vilka svagheter anser sig företaget ha? Möjligheter (Opportunities): Vilka möjligheter har företaget? Hot (Threats): Vilka är de allvarligaste hoten för företaget? Styrkor Svagheter Internt Möjligheter Hot Omvärlden Figur 2: Egen tolkning av SWOT-analysens struktur. 13 Kotler,

23 Omvärldens hot påverkar företagets svagheter vilket ofta leder till defensiva strategier. Möjligheterna kan däremot nyttjas av verksamhetens styrkor och leda till offensiva strategiska val (se figur 2). SWOT-analysen illustreras ofta med hjälp av en matrismodell med fyra rutor. Detta ger en överblick över de viktigaste punkterna kring ett företag. Figur 3 visar hur en SWOT-analys kan tänkas se ut. Styrkor Marknadsledande Starkt varumärke Effektiva Svag ledning Okända Dålig kvalitet Höga priser Svagheter Möjligheter Nya marknader Ny teknologi Ekonomiskt klimat Politiska beslut Konkurrenternas aktivitet Hot Figur 3: Egen illustration av SWOT-analys i matrisform

24 4.2 Marknadsmixen Ett belysningsföretag kan påverka hur en kund väljer belysning genom att göra säljbesök, lämna provbelysning, skriva artiklar, göra reklam i tidskrifter och medverka på el-mässor. 14 Dessa aktiviteter är en del som kan ingå i en marknadsmix F F. För att få en mer överskådlig bild av de olika aktiviteter som kan ingå i marknadsmixen studeras den marknadsmix som består av 4P: produkt, pris, plats och påverkan. En marknadsförare kan använda de 4 P:na som ett verktyg för vägleda och planera marknadsföringen. En viktig aspekt är att ta hänsyn till kundens syn på marknaden och inte 15 säljarensf F. En köpare som överväger ett erbjudande ser det inte som försäljaren. En köpare ser produkten som han/hon köper som ett värde, medan en försäljare ser produkten som han/hon säljer som just en produkt. Var och ett av de 4P: na bör därför beskrivas ur kundens synpunkt. Målsättningen för företaget är att erbjuda sin produkt annorlunda eller bättre på något sätt som får kunderna att föredra den och vilja betala för den istället för konkurrenternas, så kallad 16 differentieringf F. Ett välkänt exempel på differentiering är när kaffetillverkare vill marknadsföra ett gott kaffe så erbjuder de ett colombianskt kaffe. Tanken att ett colombianskt kaffe är det bästa lever kvar trots att det inte är någon större skillnad gentemot ett kaffe från t.ex. Brasilien eller Argentina. Att det colombianska kaffet är det bästa lever kvar tack vare reklamen som påstår det. Detta är en form av psykologisk differentiering. Ett annat fall är verklig differentiering. Det är då produkten är differentierbar rent fysiskt t.ex. en lampa kan differentieras i storlek, design, prestanda och så vidare. Därutöver kan man även blanda in psykologisk differentiering som i lampans fall skulle kunna vara naturligt ljus eller säkert ljus. 14 Kotler, ibid 16 ibid

25 17 Differentiering kan grundas på följandef F: Fysiska skillnader (t.ex. kännetecken, utförande, kvalitet, design, installation) Skillnader i service (t.ex. leverans, installation, utbildning, rådgivning, underhåll, garanti) Skillnader i pris (högt, medel, lågt pris) Skillnader i tillgänglighet (t.ex. butiker, Internet, telefon, lager) Skillnader i image (t.ex. varumärke, symboler, media, evenemang) Differentiering kopplas, i vårt fall, samman med Kotlers 4 P för att se om det är något av företagen som urskiljer sig på belysningsmarknaden. De 4P: na används sedan som grund i SWOT-analysen där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras Produkt Grunden i belysningsföretagens affärsverksamhet är produkterna. Att erbjuda en bättre eller annorlunda produkt som får kunden att välja eller föredra den produkten framför de andras är den huvudsakliga målsättningen. Bland dagens belysningsföretag är produkterna relativt lika 18 varandra. Det gäller därför att erbjuda mer än en produktf F. Följande områden kan undersökas närmare för att se om det är något av belysningsföretagen som differentierat sig vad det gäller produkterna: Produktsortiment Kvalitet Utförande Design Kännetecken Garantier Utveckling 17 Kotler, AB Fagerhults årsredovisning,

26 4.2.2 Pris Priset skiljer sig mot de övriga P:na då det skapar intäkter medan de andra är förknippade med kostnader. Då man bestämmer priset vill man följaktligen att priset ska vara så högt som det är möjligt. Priset får samtidigt inte vara så högt att det påverkar försäljningsvolymen. Det är självklart viktigt att skilja på det verkliga priset och listpriset (officiella prislistan). De priser som förekommer som listpris är sällan det pris som kunden betalar. Det förekommer mängdrabatter, erbjudanden, representation och så vidare vilket innebär att många kunder inte betalar det egentliga priset. Följande områden kan undersökas närmare för att se om det är något av belysningsföretagen som differentierat sig vad det gäller priset: Listpris högt, medel, lågt. Rabatter Avdrag Betalningsperiod Kreditvillkor Avtal Plats Hur gör belysningsföretagen sina produkter tillgängliga för belysningsmarknaden? Det finns två sätt att sälja sina produkter till kunderna. Det ena är att sälja varorna själv eller genom återförsäljare. Det förekommer också att båda distributionssätten används, så kallad tvåvägsdistribution, då man säljer både direkt till slutkunden och genom återförsäljare. Då gäller det att priserna inte varierar mellan de olika distributionssätten annars kan priskonflikter uppstå mellan återförsäljaren och företaget

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter Strålkastare med unika möjligheter PoleLITE och Keen är två LED-strålkastare som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION Selection. - Innovativ utvald kvalité Selection. - Innovativ utvald kvalité Inredningsarmatur Argus One LED Beskrivning: Pendelarmatur i minimalistiskt och kvadratiskt utseende, 40W-3100lm, 80W-6200lm.

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg Affärsutveckling och marknadsföring Bok 4 Marknadsföringens verktyg HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. Vi Bilägare Maj 2013

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. Vi Bilägare Maj 2013 En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB Rapport VarumärkesBarometern Vi Bilägare Maj 2013 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Ett oberoende undersökningsinstitut Välkommen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

OM LABEL Våra tjänster

OM LABEL Våra tjänster OM LABEL Våra tjänster Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Vi utvecklar nordiska företag med varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområde omfattar varumärkesanalys, strategiutveckling,

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28 Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer