Dnr Årsredovisning Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148"

Transkript

1 Dnr Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag Viktiga insatser och resultat Övergripande redovisning av verksamhetskostnader 16 3 Kort om Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsens uppdrag Länsstyrelsens verksamhetsidé Regionala långsiktiga mål Organisation Så här arbetar vi 22 4 Förutsättningar för resultatredovisningen 24 5 Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete Viktiga insatser och resultat Utåtriktat sektorsövergripande arbete Regional utveckling Miljömålsarbete Matchning på arbetsmarknaden (Arbetsmarknadspolitik) Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden (Arbetsmarknadspolitik) Rådgivning, utbildning och information (Skogspolitik) Inventering, uppföljning och utvärdering (Skogspolitik) Statligt stöd (Skogspolitik) Övriga myndighetsuppgifter (Skogspolitik) 76 6 Tillsyn och vägledning Övergripande måluppfyllelse Viktiga insatser och resultat Social tillsyn Miljötillsyn Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt övrig tillsyn Lagtillsyn (Skogspolitik) 94 7 Ärendehandläggning Övergripande måluppfyllelse Viktiga insatser och resultat Omställning av energisystemet EU-stöd Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning Kompetenshöjande insatser (Arbetsmarknadspolitik) Uppdragsverksamheten (Skogspolitik) 103 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

3 8 Effektiv och samordnad länsförvaltning Länsstyrelsens framgångsfaktorer som bidragit till att stärka det sektorsövergripande arbetet Svårigheter och hinder för att arbeta sektorsövergripande på ett effektivt sätt Hur kompetensutvecklingen har skett för att förstärka detta arbete Jämställdhetsintegrering Övergripande måluppfyllelse Viktiga insatser och resultat Felaktiga utbetalningar Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning Personalstrategiska nyckeltal Uppdrag som enligt regleringsbrevet skall redovisas i årsredovisningen Sammanställning över väsentliga uppgifter Finansiell redovisning Uppgifter om ersättningar m.m Uppdrag som styrelse eller rådsledamot 148 Bilaga 1: Återrapportering enligt bilaga 3 i regleringsbrevet för 2006 tabell B1, B2, D samt tabell Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

4 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

5 1 Landshövdingens kommentar Det gångna året har kännetecknats av en ökad medvetenhet och påminnelse om Gotlands beroende och påverkan av det som händer i vår omvärld. Året inleddes med att Gotland drabbades av ett utbrott av fågelinfluensan. Detta utbrott medförde konsekvenser för stora delar av det gotländska samhället och ställde samtidigt krav på omprioriteringar av Länsstyrelsens egen verksamhet. Under slutet av året aktualiserades klimatförändringarna genom att flera olika, både internationella och nationella rapporter visade på möjliga konsekvenser för samhället under de närmaste årtiondena. Dessa två exempel visar tillsammans med många andra på nödvändigheten att lösning av våra framtida utmaningar framför allt inom miljöområdet måste ske gemensamt och i samverkan mellan olika länder och regioner. Det är därför med stor tillfredställelse som jag ser att Gotland fortsätter att utvecklas som en aktiv och attraktiv mötesplats i Östersjön. Som ett exempel på detta kan nämnas den stora Östersjökonferens som anordnades i Visby i augusti 2006, där nära 300 personer samlades för att diskutera frågor om hållbar utveckling och tillväxt i Östersjöregionen. Deltagare på konferensen var förutom stats- eller premiärministrar från Sverige, Litauen och Finland och EU:s kommissionär för regionalpolitik även lokala och regionala ledare från städer och provinser runt Östersjön, Norge, Island, Ukraina samt Vitryssland. Bland deltagarna fanns också representanter för ett antal organisationer som länderna samverkar med på en europeisk och internationell nivå, exempelvis EU-parlamentet, Östersjöstaternas råd (CBSS), Nordiska ministerrådet och Union of Baltic Cities. Ett annat exempel på att Gotland utvecklas som internationell mötesplats är att under året så har de sista besluten om utlokaliseringar av statliga myndigheter med anledning av försvarsbeslutet 2004 fattats. Bland annat så tror jag att de delar av SIDA som kommer att lokaliseras till Gotland, bl.a. en verksamhet för lärande om hållbar utveckling, kommer att ha betydelse för Gotlands möjligheter att utvecklas till en internationell mötesplats. En annan viktig del i den utvecklingen är inriktningen på Högskolans verksamhet med en ökad satsning på utbildningsprogram som riktar sig till internationella studenter. Den nya kongresshallen, Wisby Strand, som färdigställs under våren 2007 kommer att få en stor betydelse i Gotlands ambitioner att vara en av mötesplatserna i Östersjöområdet. En av de stora utmaningarna för Gotland under de närmaste åren är ett fortsatt arbete för att det gotländska näringslivet skall utvecklas på ett positivt sätt. En nödvändighet för detta är att kommunikationsfrågan både för person- och godstrafik löses på ett långsiktigt hållbart sätt. Om inte staten tar ett övergripande ansvar för att lösa frågan så kommer villkoren för det gotländska näringslivets möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt att avsevärt försämras och kanske till och med omöjliggöras. En annan viktig uppgift som måste lösas är hur vi kan trygga den framtida energiförsörjningen. Gotlands kommun har antagit ett mål att inom en generation bli ett s.k. fossilbränslefritt område. Undersökningar har visat att Gotland är ett av de län i Sverige som har de bästa Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

6 förutsättningarna till detta. Anledningen är den stora andelen lantbruksföretag och de gröna näringarnas möjlighet att bidra till denna omställning. Det är därför med stor glädje jag ser att många lantbrukare och andra entreprenörer på Gotland antar den stora utmaning som ligger framför oss. De gotländska sockerbetsodlarna har visat på en stor initiativkraft för att hitta lösningar som både kan bidra till lösning av energifrågorna och ge möjlighet till fortsatt odling. Den gotländska landsbygden har påverkats starkt av den senaste tidens strukturförändringar inom lantbruket. En lokal energiproduktion kan bidra till att skapa arbetstillfällen på den gotländska landsbygden och genom att nya samverkansformer utvecklas kan den även bidra till en ökad social sammanhållning. Gotland är som många andra delar av den svenska landsbygden starkt negativt påverkad av den demografiska utvecklingen. Det är därför viktigt att vi kan erbjuda bra förutsättningar så att både ungdomarna och andra uppfattar Gotland som en attraktiv plats att bo och leva på och väljer att flytta hit. Det handlar om att kunna erbjuda goda utbildningsmöjligheter men också förutsättningar för ett attraktivt och stimulerande arbetsliv både för kvinnor och män med tillgång till bra boendemiljöer med en väl fungerande social och kommersiell service för alla medborgare. För att bättre tillgodose den kommande generationens önskemål är det viktigt att ungdomarnas synpunkter tas till vara. Därför kommer jag och Länsstyrelsen att under de kommande åren fortsätta den dialog med ungdomar i utvecklings- och säkerhetsfrågor som har inletts under Enligt min uppfattning har Länsstyrelsens nya organisation som infördes under 2005 bidragit till att hela myndighetens kompetens bättre har tagits tillvara för att bedöma vilka utvecklingsvägar som är långsiktigt hållbara för Gotlands utveckling. Som ett exempel vill jag lyfta fram det omfattande kunskapsunderlag som har tagits fram omkring de förutsättningar som finns för olika former av markanvändning på norra Gotland. Det har visat sig att denna typ av breda projekt inte är så vanliga och har därför rönt ett nationellt intresse. För Länsstyrelsens del har detta projekt blivit en del i ett större paket som omfattar även Strategin för formellt skydd av skog och en Produktionsstrategi för skog i Gotlands län. Detta är även ett exempel på samband mellan olika områden och hur Länsstyrelsen har valt att hantera dem. Uppföljningen av de regionala miljömålen är ytterligare ett bra exempel på ett sektorsövergripande projekt som har engagerat stora delar av Länsstyrelsen. Under året har frågan om den framtida bemanningen på Gotska Sandön diskuterats flitigt i lokal och nationell media. Det är min förhoppning att vi tillsammans med övriga intressenter under de närmaste åren kan hitta aktiviteter inom turismområdet som möjliggör att fler människor kan få njuta av den säregna natur som finns på Gotska Sandön och att ön även i framtiden kan bemannas under stora delar av året. Under 2006 har många av mina medarbetare lagt ner ett omfattande arbete i samband med framtagandet av de nya strukturfondsprogrammen och ett nytt regionalt utveck- Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

7 lingsprogram för Gotland. Dessa program är tillsammans med de två program som Länsstyrelsen ansvarar för, Landsbygdsprogrammet och ett program för Natur och kulturturism, viktiga dokument och utgångspunkter för de närmaste årens utvecklingsarbete för att skapa goda sociala, ekologiska och ekonomiska förutsättningar för gotlänningarna. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att stödja de övriga statliga myndigheterna på Gotland bl.a. i arbetet mot en hållbar utveckling. Under året har speciella insatser gjorts inom t.ex. jämställdhetsarbetet. Länsstyrelsens kontakter med de gotländska arbetsgivarna är viktiga för våra möjligheter att stödja utvecklingen av det gotländska näringslivet. Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att vi under året ytterligare vidtagit åtgärder för att utveckla formerna för att kunna göra det arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. Indelning av personalen på våra arbetsförmedlingskontor i s.k. bransch- lag är ett exempel på detta. Den nya regeringens förslag till förändringar i arbetsmarknadspolitiken kommer att innebära minskade resurser både för såväl arbetsmarknadspolitiska program som för den egna verksamheten. Under 2007 kommer även Länsstyrelsens anslagsintäkter att minska vilket kommer att ställa ökade krav på effektiviseringar i verksamheten. Min förhoppning och förvissning är dock att vi kommer att kunna hantera dessa förändrade förutsättningar på ett sätt som tar hänsyn både till de som är beroende av Länsstyrelsens verksamhet och till vår egen personal på bästa sätt. Marianne Samuelsson Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

8 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

9 2 Året i sammandrag Verksamheternas andel av de totala verksamhetskostnaderna (exkl resurssamverkan) Myndighetsövergripande verksamhet samt Administration och intern service 23,7% Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete 47,9% Ärendehandläggning 24,8% Tillsyn och vägledning 3,6% 2.1 Viktiga insatser och resultat Redovisningen av viktiga insatser och resultat har inte för avsikt att vara heltäckande. Istället har några nedslag gjorts inom för Länsstyrelsen strategiska och resursmässigt omfattande områden Gotlands miljö Under året följdes för första gången de regionala miljömålen upp. Det finns det goda förhoppningar om att vi skall nå målsättningarna: Bara naturlig försurning och Levande sjöar och vattendrag. I en jämförelse med riket kan man konstatera att arbetet på flera områden kommit långt på Gotland. Däremot visade uppföljningen att det blir svårt att nå följande målsättningar inom angivna tidsramar: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

10 miljökvalitetsmål Når vi våra mål? Delmål Frisk luft 2. Bara naturlig försurning 3. Begränsad klimatpåverkan 4 skyddande ozonskikt 5. ett rikt odlingslandskap 6. levande skogar 7. God bebyggd miljö 8. säker strålmiljö 9. Giftfri miljö 10. Grundvatten av god kvalitet 11. levande sjöar och vattendrag 12. ingen övergödning 13. myllrande våtmarker 14. Hav i balans samt levande kust och skärgård 15. ett rikt växt och djurliv För samtliga miljömål gäller att de endast kan uppnås genom att insatser från alla aktörer i samhället, i form av myndigheter, kommunen, näringsliv och enskilda medborgare, initieras Nytt och gammalt landsbygdsprogram Den viktigaste insatsen som Länsstyrelsen genomfört under 2006, i arbetet med att stödja en positiv utveckling av landsbygden, är framtagandet av en regional genomförandestrategi för nya landsbygdsprogrammet. Strategin är flexibelt utformad vilket innebär att den är öppen för nya idéer och lösningar vartefter som förutsättningarna i det gotländska samhället förändras. En viktig skillnad mellan det nya och det gamla programmet är att fokus flyttats från lantbruket till landsbygden som helhet. Exempel på nya insatsområden är skogen, turismen och energiomställningen. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

11 Det gamla landsbygdsprogrammet har genom miljöstöden haft, och det nya kommer att ha, en stor betydelse för det gotländska lantbrukets omställning till en mer miljömässig produktion. Miljöstöd Antal Areal Antal Areal Antal Areal Betesmarker Ekologisk odling Andel av beslutat miljömål Andel ekologisk odling >100 % ca 17 % Enligt det regionala miljömålet Ett rikt odlingslandskap skall arealen hävdad betesmark, av de mest hotade typerna, uppgå till minst hektar år Som framgår av tabellen ovan har Länsstyrelsen de senaste två åren beviljat miljöstöd till runt hektar betesmark. Övervägande delen av denna mark utgörs av de mest hotade typerna varvid vi kan konstatera att miljömålet i dagsläget är uppnått. Regeringens mål för den ekologiska odlingen är att 20 % av jordbruksmarken skall nyttjas till certifierad ekologisk odling år Av den gotländska jordbruksmarken nyttjas cirka 17 % till ekologisk odling vilket innebär att vi kommit en bit på vägen men ännu inte har uppnått den nationella målsättningen. Det gamla landsbygdsprogrammet har haft stor betydelse för utvecklingen inom miljöområdet. Men det är inte det enda område där det haft betydelse, exempelvis har det varit viktigt för investeringsviljan i lantbruket. Den gotländska lantbrukskåren är jämfört med riket ung och expansiv. Av den anledningen har programmets investerings- och startstöd haft stor betydelse. Under de tre senaste åren har sammanlagt investeringsstöd beviljats till 97 lantbrukare uppgående till cirka 18,1 miljoner. Under motsvarande period har 25 nya lantbrukare beviljats startstöd på 4,5 miljoner. Stöden i sig är kanske inte så omfattande men Länsstyrelsens uppfattning är att de kan vara av avgörande betydelse när någon funderar på att starta upp eller utöka sin verksamhet. Stöd till utveckling av lantbruksföretagandet Investeringsstöd (tkr) Startstöd (tkr) Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

12 2.1.3 Två skogsstrategier Länsstyrelsen har under året arbetat med att ta fram två viktiga strategier rörande den gotländska skogen. Den första strategin har tagits fram i syfte att ge vägledning i arbetet med formellt skydd av skogsmark, det vill säga miljömålet Levande skogar delmål 1. Den andra strategin behandlar de skogliga sektorsmål som syftar att öka aktiviteten och därmed med produktionen i den gotländska skogen. Länsstyrelsens styrelse fattade beslut om båda dessa strategier på förra årets sista styrelsemöte. Miljömålet Levande skogar anger att fram till och med 2010 skall hektar skyddsvärd produktiv skogsmark vara avsatt eller skötas för naturvårdsändamål. Av målet framgår det även att det under perioden 1999 till 2010 formellt skall skyddas hektar genom naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Av tabellen nedan framgår det att Länsstyrelsen till och med 2006 endast formellt skyddat drygt 60 % av den areal som vi skall skydda enligt miljömålet och därmed blir det mycket svårt att klara målsättningen till Områdesskyddad areal Beslutad Områdesskyddad areal hektar varav produktiv 207 Områdesskyddad areal hektar varav produktiv Andel av beslutat miljömål 63 % Initierad (ej beslutad) Områdesskyddad areal hektar varav produktiv 287 Utbetalda intrångsersättningar kronor En förutsättning för att skogsbruket skall kunna leva upp till högt ställda miljöambitioner, i form av formella och frivilliga avsättningar, är att den övriga marken effektivt nyttjas till produktion av vedråvara. I syfte att stimulera till detta har Länsstyrelsen under året i samverkan med skogsbruket utarbetat en strategi för ökad aktivitet i den gotländska skogen. Det största problemet inom det gotländska skogsbruket är att alldeles för lite skog föryngringsavverkas. Sektorsmålet för föryngringsavverkningar anger en målnivå på hektar per år fram till och med Den låga aktiviteten bedöms framförallt bero på att få gotländska skogsägare direkt försörjer sig på sitt skogsbruk. Under 2006 ökade föryngringsavverkningarna kraftigt jämfört med föregående år, fortfarande är vi dock långt ifrån att uppnå sektorsmålet. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

13 Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning, areal (ha) Andel av sektorsmål (%) Markanvändningen på norra Gotland Länsstyrelsen har under året slutfört den kartläggning av markanvändningen på norra Gotland som initierades Det material som tagits fram är mycket omfattande och behandlar såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter av markanvändningen på norra Gotland. Exempel på information som framkommit genom kartläggningen är dels att det inte finns någon målkonflikt mellan kalkbrytning och skogsbruk i stort, vilket det däremot finns mellan bevarandet av naturvärden och kalkbrytning. Dels har det framkommit att en majoritet av de fast boende på norra Gotland, både kvinnor och män, idag är positiva till kalkbrytning så länge den inte påverkar vattentillgången. Kartläggningen har tagits fram i samverkan med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och Gotlands kommun. Vid framtida beslutsfattande kommer kunskapsunderlaget, och den kompetens som byggts upp i och med dess framtagande, att utgöra ett värdefullt underlag Uppföljning av handlingsplanen för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen har under året följt upp den handlingsplan som finns för jämställdhetsintegreringsarbetet. Uppföljningen av arbetet mot externa aktörer visar bland annat att Länsstyrelsen sedan handlingsplanens antagande 2005 genomfört tolv seminarier och två konferenser om jämställdhet för att höja medvetenheten om samt påvisa betydelsen av att integrera jämställdhetsfrågan inom olika sak- och politikområden. Därutöver har myndigheten vid 20 tillfällen medverkat i externa utbildningsinsatser i jämställdhet. Sammanlagt bedömer Länsstyrelsen att personer har deltagit i dessa olika arrangemang under 2005 och Av deltagarna är majoriteten kvinnor men antalet män har ökat med tiden. Den aktör som efterfrågar mest kunskap och stöd från Länsstyrelsen är Gotlands kommun. Deras behov av stöd handlar om hur man kan jobba med jämställdhetsintegrering inom den sociala dimensionen (barn, utbildning och socialtjänst) samt inom tillväxtdimensionen (regionalt utvecklingsarbete och samhällsplanering). Andra aktörer som efterfrågat stöd är statliga myndigheter. Länsstyrelsens bedömning är att kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, och därmed frågans komplexitet, ökar i länet för varje år. Detta har fått till följd att efterfrågan på Länsstyrelsens kompetens ständigt ökar. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

14 2.1.6 Väl fungerande arbetsmarknad Länsstyrelsens bedömning är att tillståndet på den gotländska arbetsmarknaden är relativt gott. Under året har vi kunnat se att fler arbetslösa går i jobb, de flesta män, färre anmäler sig till Arbetsförmedlingen, mer nyanmälda platser och så vidare. Förklarande faktorer till den positiva utvecklingen är bland annat etableringen av nya myndigheter, till följd av försvarsnedläggningen, och en kraftig nybyggnation. Orosmoln finns givetvis, till exempel Swedish Meats varsel av ett 80-tal anställda. Sysselsättningsutveckling Sysselsättning :e kvartalet :e kvartalet Antal sysselsatta i åldern år Varav kvinnor Varav män Under året har en ökad aktivitet på länets arbetsmarknad noterats. Antalet sysselsatta ökade under 2006 med personer. Av tabellen ovan framgår det även att de gotländska männen har haft en betydligt gynnsammare sysselsättningsutveckling än kvinnorna. Sammanlagt har antalet arbetslösa under året endast minskat med 300 personer detta till följd av att arbetskraften under året ökat relativt kraftigt. Nya arbetstillfällen Nyanmälda platser Antal nyanmälda platser (st) Utvecklingen under de senaste åren har inneburit att det är främst inom den privata sektorn (handel- och tjänstesektorerna) som nya jobb skapats. Tillverkningsindustrin har trots god ekonomi och bra orderingång inte aviserat särskilt många rekryteringar förrän under fjärde kvartalet Starta eget Länsstyrelsen försöker inom ramen för sitt arbete med arbetsmarknadspolitiken stimulera till nyföretagande genom utbildning och bidrag. Bidrag till företagsutveckling Starta eget bidrag (tkr) Kostnader för Starta eget utbildningar (tkr) Under året har 30 kvinnor och 29 män genomgått en förberedande utbildning i Starta eget (2005: 36 kvinnor och 35 män). Bidrag till att Starta eget har under motsvarande Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

15 period beviljats till 26 kvinnor och 41 män, vilket är en minskning jämfört med föregående år (2005: 33 kvinnor och 49 män). De företag som beviljats bidrag har sammantaget startat upp 40 olika typer av verksamheter, de två vanligaste har varit byggnadssnickeri och konsultverksamhet inom organisation och information. Arbetsmarknadsåtgärder Omfattningen på arbetsmarknadspolitiska insatser, som utbildning, praktik och andra programinsatser ökade fram till och med september (jämfört med föregående år) för att därefter minska betydligt. Sammantaget innebar detta att insatserna under 2006 minskade med 6,2 % i omfattning jämfört med föregående år. Arbetsmarknadspolitiska medel Beviljade arbetsmarknadspolitiska medel (tkr) varav Aktivitetsstöd (tkr) varav Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden (tkr) varav Kompetenshöjande insatser inom Arbetsmarknadspolitiken (tkr) Under året har i genomsnitt personer (50 % kvinnor och 50 % män) deltagit i något arbetsmarknadspolitiskt program per vecka. Programvolymen har ökat jämfört med föregående år (2005: personer, varav 49 % kvinnor och 51 % män). Varje månad har i genomsnitt 61 personer (40 % kvinnor och 60 % män) genomgått någon yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och 80 personer (55 % kvinnor och 45 % män) någon förberedande utbildning. Under hösten har omfattningen på de förberedande utbildningarna minskat betydligt. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

16 2.2 Övergripande redovisning av verksamhetskostnader Tabell A Tabellen innehåller verksamhetskostnader enligt resultaträkningen, oavsett finansiering. De myndighetsövergripande kostnaderna (verksamheterna 10 och 11) har fördelats enligt s.k. Örebromodellen med lönekostnaden för respektive verksamhetsgren som grund. Verksamhetsområden och verksamhetsgrenar samt myndighetsövergripande verksamhet Kostnader exkl OH Kostnader inkl OH Tkr % Tkr % VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete , ,1 VG Utåtriktat sektorsövergripande arbete , ,8 VG Regional utveckling , ,7 VG Miljömålsarbete , ,2 VG Matchning på arbetsmarknaden , ,9 VG Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden , VG Rådgivning, utbildning och information ,4 VG Inventering, uppföljning och utvärdering 330 0, ,3 VG Statligt stöd , ,3 VG Övriga myndighetsuppgifter ,5 VO Tillsyn och vägledning , ,4 VG Social tillsyn , ,2 VG Miljötillsyn , ,4 VG Djur- och livsmedelstillsyn , VG Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt övrig tillsyn 434 0, ,3 VG Lagtillsyn 585 0, ,5 VO Ärendehandläggning , ,5 VG Omställning av energisystemet VG EG/EU-stöd ,5 VG Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning , VG Kompetenshöjande insatser , ,4 VG Uppdragsverksamhet , ,6 SUMMA PRODUKTION , Myndighetsövergripande verksamhet (10) samt Administration och intern service (11) ,7 SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL RESURSSAMVERKAN Resurssamverkan Totalsumma verksamhetens kostnader enl resultaträkningen Myndighetsövergripande verksamhet, uppdelat på: 2 Nivå 1 ( ) ,8 Nivå 2 ( , ) ,9 Nivå 3 ( ) ,2 Personalkostnad, produktion (kkl 4, verksamhetskod 2-8) ,9 1 Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser Länsstyrelsen redovisas på denna rad. Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 2 Den procentuella fördelningen visar resp. nivås andel av personalkostnaderna vg 2-8 (kkl 4). Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

17 2.2.2 Tabell B Länsstyrelsen har en redovisningsstruktur som innebär att verksamhetsgrenarna inom Arbetsmarknadspolitik och Skogspolitik har integrerats i verksamhetsområdena för Regional samhällsorganisation. Detta medför att vår redovisning inte direkt är jämförbar med andra länsstyrelsers redovisning. Verksamhetskostnader Myndighetsövergripande verksamhet särredovisad Kostnader per VO och VG VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete VG Utåtriktat sektorsövergripande arbete VG Regional utveckling VG Miljömålsarbete VG Matchning på arbetsmarknaden VG Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden VG Rådgivning, utbildning och information VG Inventering, uppföljning och utvärdering VG Statligt stöd VG Övriga myndighetsuppgifter VO Tillsyn och vägledning VG Social tillsyn VG Miljötillsyn VG Djur- och livsmedelstillsyn VG Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt övrig tillsyn VG Lagtillsyn VO Ärendehandläggning VG Trafikärenden (avser RB 2004 och RB 2005) VG Övrig ärendehandläggning (avser RB 2004 och RB 2005) VG Omställning av energisystemet 44 VG EG/EU-stöd VG Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning VG Kompetenshöjande insatser VG Uppdragsverksamhet PO Arbetsmarknadspolitik PO Skogspolitik Resurssamverkan Myndighetsövergripande kostnader ( ) Totala kostnader (inkl. OH) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta Länsstyrelsen har fördelats på resp. verksamhetsgren. 2 Inklusive myndighetsövergripande kostnader. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

18 Kommentarer till utvecklingen av verksamhetens kostnader Utåtriktat sektorsövergripande arbete De ökade kostnaderna för Utåtriktat sektorsövergripande arbete, jämfört med tidigare år, kommer sig dels av kostnaderna för investering i en ny sjöcentral inom ramen för GotSam projektet, dels av ökade kostnader för valet. Miljömålsarbete Kostnaderna för miljömålsarbetet har minskat under året. Framförallt är det de övriga kostnaderna för restaureringar och personal som minskat. Matchning på arbetsmarknaden Ökningen av kostnaderna för matchning på arbetsmarknaden beror på ändrad kostnadsredovisning. Statligt stöd De minskade kostnaderna inom Statligt stöd beror på att ett färre antal naturvårdsavtal har tecknats under året och att Länsstyrelsen därmed haft mindre kostnader för intrångsersättningar. Övriga myndighetsuppgifter Under 2006 har Länsstyrelsen tagit fram ett gediget kunskapsunderlag om markanvändningen på norra Gotland. Till följd av detta samt ett i allmänt intensifierat sektorsövergripande arbete har bidragit till ökade kostnader inom verksamhetsgrenen Övriga myndighetsuppgifter Kompetenshöjande insatser De minskade kostnaderna för Kompetenshöjande insatser är en följd av att Länsstyrelsen under 2005 gjorde inomstatliga upphandlingar av uppdragsutbildningar, vilket inte har förekommit under Kostnader för utbildningar som upphandlats inom staten skall bokföras som en kostnad i verksamheten, i övriga fall bokförs kostnaden som en transferering. Uppdragsverksamhet Under 2006 har omfattningen på Länsstyrelsens uppdragsverksamhet ökat markant och därmed även kostnaderna. Ökningen är framförallt ett resultat av den arbetsmarknadspolitiska satsningen Gröna jobb. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2015:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vattenprovtagning inom kalkeffektuppföljning i sjön

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer