ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr

2 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING 2014 i korthet 4 VD s kommentar 5 Detta är Sportamore 6 Organisation och medarbetare 7 Sportamoreaktien 8 FINANISIELLA RAPPORTER Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Rapport över förändring i eget kapital 17 Kassaflödesanalys 18 Redovisningsprinciper samt noter 19 Revisionsberättelse 41 Definitioner 43 3

4 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december I KORTHET 1 JANUARI - 31 DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 369,8 (274,5) MSEK för helåret Försäljningstillväxten under perioden var 35% (79%). Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (-16,9) MSEK. Resultat per aktie före utspädning -1,55 (-2,43). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 (-26,4) MSEK. Nettoomsättning (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) 400,0 350,0 369,8 10,0 300,0 250,0 274,5 0,0 200,0 150,0 100,0 68,1 153,2-10,0-20,0-15,4-18,2-15,4-16,9-13,2 50,0 15,3 0, ,

5 VD S KOMMENTAR Sportamore fortsätter under 2014 att växa kraftigt och omsättningen uppgår till 370 MSEK. December blev den största månaden i Sportamores historia med tre miljoner besök och över skickade order. Att vi på de nivåerna vidmakthållit vår servicegrad ser vi som ett fint kvitto på vår logistiska förmåga och att vi är väl rustade för kommande tillväxt. Vår strävan att leverera marknadens bästa serviceerbjudande och att ta hand om våra nya och existerande kunder på bästa sätt har fortgått och vid årets slut återkommer 33% av vår totala kundbas redan inom 90 dagar efter föregående transaktion för att göra sitt nästa köp. Detta ser vi som en tydlig bekräftelse på att vår serviceinriktade affärsmodell uppskattas av våra kunder och bidrar till vår intjäningsförmåga. Vi har under året fortsatt stärka vår närvaro och fortsatt ta marknadsandelar i samtliga nordiska marknader samtidigt som fokus legat på upprätthållande och utveckling av vårt serviceerbjudande för att också i framtiden överträffa våra kunders höga förväntningar. Sportamore uppvisar fortsatt försäljningsökning och omsättningen för 2014 uppgår till 370 MSEK, en tillväxttakt om 35% mot föregående år. Tillväxttakten är starkast i segmentet Övriga Norden som nu representerar 25% av omsättningen. Det sammanlagda resultatet för bolaget före avskrivningar uppgår till -13,2 MSEK (-16,9 MSEK) och speglar investeringar i anskaffning av nya kunder i samtliga marknader. Vidare belastas resultatet också av kostnader av engångskaraktär hänförliga till det förberedande arbetet för notering på Nasdaq OMX Small Cap. Bruttomarginalen för året uppgår till 33% (32%). Bolagets finansiella position är fortsatt stark och kassan uppgår på balansdagen till 93 MSEK. Lagervärdet vid årets slut uppgick till 74 MSEK, en ökning med 19% jämfört med samma tidpunkt föregående år. Att varulagret växer betydligt långsammare än omsättningen är en effekt av bolagets fokus på förbättrade varuflöden i syfte att öka lageromsättningshastigheten. Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 11% härstammar från tidigare säsonger. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -11,8 MSEK (-26,4 MSEK), en förbättring hänförlig till bättre varuflöden och längre genomsnittlig kredittid. Sportamore är idag Nordens ledande sportbutik på nätet. Bolaget bedriver försäljning i samtliga nordiska länder och erbjuder sportbranschens i särklass bredaste utbud av varumärkesartiklar. Sortimentet omfattar artiklar från 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter och aktiviteter. Johan Ryding, VD, Sportamore AB (publ) 5

6 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 DETTA ÄR SPORTAMORE Sportamore är en butik på Internet med produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades 2009 och lanserade sin butik på Internet den 1 maj Sportamore säljer cirka produkter från cirka 350 olika varumärken, representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Sedan slutet av 2012 har Sportamore handel via filialer i Norge, Finland och Danmark. VISION, MÅL OCH STRATEGI Vision Att få en kund till att säga jag älskar att handla hos Sportamore. Affärsidé Sportamores affärsidé är att som generalist och återförsäljare erbjuda familjen en one-stop-shop inom sport- och fritid på Internet. Strategi Sportamores strategi är att över tid tillgodose familjens behov av sport- och fritidsartiklar genom ett välavvägt sortiment och marknadens bästa handelsupplevelse på Internet. I kraft av ett starkt erbjudande investerar Sportamore i åtgärder för kundtillströmning och hög kundlojalitet varigenom såväl tillväxt som lönsamhet ska uppnås. Sportamore ska främst växa organiskt, i första hand genom koncentration och ökade marknadsandelar på redan etablerade marknader och i andra hand genom geografisk expansion. Därtill kan även förvärv tillkomma. Sportamores tillväxt drivs till följd av kundförflyttning från traditionell handel mot e-handel, attraktiva pris- och serviceerbjudanden i paritet med marknadens bästa, breddning och fördjupning av sortiment samt en växande kunddatabas. Sportamore strävar kontinuerligt efter lönsamhetsförbättringar. Bolaget har operativa mål som syftar till förbättring av såväl brutto- som nettomarginaler under kommande år. Sportamores skalbara affärsmodell och tekniklösningar möjliggör synergieffekter som leder till ökad lönsamhet på såväl befintliga som framtida marknader i takt med att omsättningen ökar och marknader adderas. Sportamore jobbar hela tiden med att förbättra generella inköpsvillkor mot samtliga leverantörer, men också med att identifiera enskilda produkter av vilka stora volymer kan avyttras med marginalförbättring som resultat. Därtill kan egna varumärken också komma att bli ett framtida fokus för ökade marginaler. För att Sportamore på ett kontrollerat sätt ska kunna fullfölja sina övergripande mål arbetar Bolagets respektive avdelningar med uppsatta mål och en avdelningsspecifik strategisk plan. Varumärken Sportamore erbjuder idag ett av nordens bredaste produktsortiment inom sport- och fritid. Sportamore handlar idag med fler än 200 leverantörer och omkring 300 varumärken i ordinarie sortiment. Bolaget har samarbete med viktiga sportvarumärken och leverantörer som exempelvis Nike, Adidas, Puma, Peak Performance, Converse, Reebok, ASICS, Newline, Craft, Björn Borg, Casall, Salomon, Tretorn, Haglöfs och Helly Hansen. Varulager Värdet på Sportamores varulager uppgick per 31 december 2013 till TSEK och per 31 december 2014 till TSEK. Varulagret värderas till 100 procent av anskaffningsvärdet minus beräknad nedskrivning. Inventering av varulagret sker löpande under året. Produktsammansättningen innebär låga inslag av inkuranta produkter och flertalet av de produkter som inte säljs som planerat kan säljas nästa säsong eller reas ut. Sportamore strävar efter att hålla så lågt varulager som möjligt men tillväxt och krav på snabba leveranser till kund innebär att Bolaget kontinuerligt måste köpa in och lagerföra produkter. Bolaget fokuserar på att hålla en hög lageromsättningshastighet. Bolaget försöker även dela lagerrisk med leverantörer vilket Bolaget uppnår genom att köpa in produkter vid fler inköpstillfällen och genom att reservera volymer för Bolagets räkning på leverantörernas lager men inte beställa hem dessa volymer förrän behov uppstår. 6

7 ORGANISATION OCH MEDARBETARE Bolaget leds av verkställande direktören med stöd av en ledningsgrupp som utöver VD består av vice VD tillika marknadschef, finanschef, HR-chef, inköpschef, logistikchef och teknikchef. Samtliga personer i ledningsgruppen är anställda i Bolaget. Medlemmarna av ledningsgruppen ansvarar för de avdelningar som framgår av organisationsschemat ovan. Under 2014 hade Sportamore i medeltal 77 anställda varav samtliga var anställda i Sverige. Vid 2014 års utgång uppgick antalet medarbetare (omräknat till motsvarande heltidstjänster i december) till 101 personer. Det fjärde kvartalet är med avseende på julhandeln den omsättningsmässigt största, varför antalet anställda under den perioden tenederar att vara högre än under resterande månader. Sportamore fokuserar på tillväxt och i takt med att försäljningen ökar så kommer Bolaget att behöva anställa ytterligare personal inom främst marknadsföring och lager/ logistik. Kompetensen och drivkraften hos medarbetarna är betydelsefull för Sportamores utveckling. I syfte att uppmuntra de anställda att bidra till Sportamores utveckling har Bolaget erbjudit fast anställda att köpa teckningsoptioner, för ytterligare information om teckningsoptionerna, se not om optionsprogram. Genomsnittligt antal anställda per kvartal Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

8 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 SPORTAMOREAKTIEN Bolagets aktie är sedan oktober 2012 listad på Nasdaq First North. HANDEL MED AKTIEN OCH AKTIENS UTVECKLING UNDER 2014 Sista betalkurs den 31 december var 48,00 SEK, vilket gav ett börsvärde på Sportamore på 402 MSEK. Den högsta kursen aktie nådde under året var 72,00 SEK och lägsta kurs var 43,50 SEK. Aktiekapitalet Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till KSEK. Antal aktier uppgick vid periodens slut till st. Soliditeten i perioden är 65% (62%). Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rättigheter. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick enligt Euroclear den 31 december till 844 st och de tio största ägarna innehade motsvarande 60,6%. Incitamentsprogram Efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2014 har Sportamore under det andra kvartalet ställt ut st. teckningsoptioner riktat till nyckelpersoner inom bolaget. Teckningsoptionerna ger respektive innehavare rätt att under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016, för varje option, teckna en aktie i Sportamore AB (publ) till ett pris motsvarande 63,90 kronor. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal. Utestående teckningsoptioner på balansdagen; Serie Antal aktier, st Teckningskurs, SEK Maximal utspädning, % Serie 2010: ,00 1,87% Serie 2013: ,20 2,78% Serie 2014: ,90 1,50% Totalt ,00 5,92% De tio största aktieägarna per den 31 december 2014: Namn Antal aktier & röster Andel (%) J3 Brunkeberg Invest AB ,2% Pvik AB ,8% Kalin Setterberg AB ,8% JF Asset Management AB ,5% Nordea Life & Pensions ,3% AMF Aktiefond Småbolag ,0% Rupes Futura AB ,9% UTN Holding AB ,8% Net Departo Toshi AB ,7% Kent Stevens Larsen ,6% Övriga ,4% Summa

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktör i Sportamore AB (publ) org.nr lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK om inget annat anges. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Verksamhet Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet den 1 maj Sportamore säljer närmare produkter från ca. 300 olika varumärken, representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Sedan slutet av 2012 har Sportamore AB (publ) handel via filialer i Norge, Finland och Danmark. Aktien och ägarförhållanden Sportamore AB:s (publ) aktie är sedan oktober 2012 listad på Nasdaq First North. Största ägare är J3 Brunkeberg Invest som den 31 december 2014 ägde 13,2% av aktierna och rösterna. Bolaget ägs av Sportamores tre grundare; Jan Friedman, Joakim Friedman och Johan Ryding. Jan Friedman är Sportamores styrelseordförande, Johan Ryding är VD och Joakim Friedman marknadschef och vice VD. En förteckning över de tio största aktieägarna finns att tillgå på sidan 7. Sportamore AB:s (publ) aktiekapital uppgår till kr och består av aktier till ett kvotvärde om 0,14 kr vardera. Alla aktier har samma rösträtt. Styrelsen i Sportamore kommer under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. Därefter kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Per den har bolaget bytt redovisningsprincip till RFR 2 enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den Tillämpningen av RFR 2 innebär att Sportamore i juridisk person tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt som möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Under det första kvartalet genomförde bolaget en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya aktier, vilket tillförde bolaget 60,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2014 har bolaget under perioden ställt ut st. teckningsoptioner riktat till nyckelpersoner inom bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats samt förvärvats mot en marknadsmässig premie. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande blir ca 1,5 procent av Bolagets utestående aktier och röster. Under det fjärde kvartalet har nya aktier registrerats efter teckning i det optionsprogram som beslutades av styrelsen den 3 december 2010 med stöd av bemyndigande beslutat på extra bolagsstämma den 26 mars Se Not 7 Optionsprogram. Antalet aktier och röster uppgick därefter till stycken. Resterande aktier i optionsprogrammet tecknades under perioden, men registrerades hos Bolagsverket efter perioden. 9

10 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Försäljning och resultat Nettoomsättning 2014 uppgick till 369,8 (274,5) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 35%. Bruttomarginalen uppgick till 33% (32%) och rörelseresultatet till -12,6 (-16,6) MSEK. Investeringar Under helåret 2014 uppgick investeringarna till 1,0 (0,5) MSEK. Investeringar gjordes primärt i inventarier till lagret (0,9 MSEK), då Bolaget under året utökade den existerande lagerytan. Kassaflöde och finansiell ställning Det totala kassaflödet för 2014 uppgick till +45,4 (-7,3) MSEK. Det löpande verksamheten genererade ett kassaflöde om -11,8 (-26,4) MSEK, en förbättring som bland annat är hänförlig till bättre varuflöden och längre genomsnittliga kredittider. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick -1,0 (-0,5) MSEK och påverkas av investeringar i inventarier i lagret. Se Investeringar ovan. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till +58,2 (+19,6) MSEK och grundar sig i den emission som genomfördes i början av året. Soliditeten uppgår vid periodens slut till 65%. Resultat per aktie före utspädning beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utstående aktier. För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utstående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella aktier. Potentiell utspädning föreligger när lösenkursen för utställda teckningsoptioner är lägre än aktuell marknadskurs. Potentiella stamaktier ger upphov till utspädning endast om en konvertering av dem ger upphov till lägre vinst per aktie eller högre förlust per aktie. Resultatet per aktie för helåret 2014 uppgår till -1,57 (-2,43) SEK. Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Det finns ett flertal faktorer som kan påverka Sportamores resultat och verksamhet. Merparten av dessa kan hanteras genom interna rutiner och riktlinjer, medan andra styrs av yttre faktorer och förhållanden. Risker och osäkerhetsfaktorer finns relaterat till marknaden i form av konkurrens, e-handelns utveckling och modetrender, men kan även uppkomma i geografisk expansion, distribution etc. Konkurrensutsatt marknad Sportamore säljer sport- och fritidsutrustning till konsument. Generellt råder stark konkurrens inom detta område med många konkurrenter som erbjuder likadana produkter. Konkurrenterna består både av aktörer som erbjuder ett brett sortiment och nischaktörer. Konkurrensen finns både i den fysiska detaljhandeln och inom e-handeln. Generellt sett så är priset en viktig konkurrensfaktor vilket påverkar lönsamheten inom segmentet. Det finns en risk att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Sportamore. Utvecklingen för e-handel Sportamore är endast verksamt inom e-handel. E-handel är en försäljningskanal som vuxit kraftigt de senaste åren. Sportamore är beroende av att e-handel, som försäljningskanal, fortsätter att utvecklas positivt. En försämrad utveckling på e-handelsmarknaden för den typ av produkter som Sportamore säljer eller för e-handelsmarknaden i stort kan ha en negativ påverkan på Sportamores framtidsutsikter, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Geografisk expansion Sverige har sedan start varit Sportamores kärnmarknad. Under de senaste åren har företaget expanderat sin verksamhet till Danmark, Finland och Norge, vilket har medfört kostnader för etablering men också en ökad omsättning och stigande marknadsandelar enligt Bolagets plan. Det finns dock risk för att Sportamores expansion till dessa nya marknader inte kommer att uppvisa tillräckligt god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Expansionskostnader i nya marknader är till största del relaterade till marknadsföringskostnader. Bolagets expansion påverkas av genomslaget av marknadsföringsinsatser där sämre genomslag kan resultera i lägre försäljningstillväxt än förväntat, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. 10

11 Risker relaterade till modetrender Sportamore är exponerat mot svängningar i trender och mode och konsumenternas referenser beträffande design, kvalitet och prisnivå. Om Bolaget missbedömer konsumenternas preferenser, och inte lyckas sälja sina produkter, kan det leda till överskottslager av vissa produkter och prissänkningar, vilket kan ge negativa effekter på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Distribution Bolaget har som policy att leverera alla lagerhållna produkter till kund inom en till fyra arbetsdagar. Om den interna orderhanteringen eller distributionen hanterad av externa parter (PostNord, DB Schenker, Itella och UPS) inte lever upp till kunders krav kan det leda till ökade returer samt en försämrad försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Returer Som en del av sitt attraktiva kunderbjudande erbjuder Sportamore fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Kunder som handlar den typ av produkter som Sportamore tillhandahåller på Internet har ofta ett behov av att se de fysiska produkterna, och inom branschen är det vanligt att erbjuda möjligheten att returnera köpta varor utan kostnad. Historiskt sett har andelen returer till Sportamore legat konstant på en nivå understigande 25 procent av bruttoomsättningen och Bolaget bedömer risken att andelen returer ska öka som liten. En väsentligt ökad returgrad skulle dock kunna innebära att ett ökat antal varor inte kan säljas till andra kunder förrän de faktiskt har kommit tillbaka till Sportamore. En ökad andel returer skulle dessutom innebära ökade fraktkostnader. En väsentligt ökad returgrad skulle därför kunna få en negativ inverkan på Sportamores finansiella ställning och resultat. Valutarisk Vid handel och transaktioner med leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i annan valuta än SEK, som är Bolagets redovisningsvaluta. Sportamore bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, vilket innebär försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering mot NOK, DKK och EUR. Det finns en risk för att Sportamores resultat och finansiella ställning kan komma att påverkas negativt vid valutakursförändringar. Framåtblickande uttalande Den överordnade målsättningen under 2015 är att fortsätta leverera försäljningstillväxt och ökande marknadsandelar på samtliga marknader. Tillväxtorienterade investeringar kommer att tillåtas att belasta resultatet för både segment Sverige och Övriga Norden under första halvåret Vid sidan av att leverera fortsatt försäljningstillväxt kommer bolaget 2015 också att lansera en uppdaterad nätbutik och en redaktionell satsning samtidigt som arbetet med effektivitetsförbättringar i underliggande funktioner fortsätter. Bolagets långsiktiga finansiella målsättning är fortsatt att 2016 omsätta 800 MSEK och att ha en god intjäningsförmåga. I enlighet med tidigare kommunikation arbetar bolaget för en notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Small Cap. Bolagets intention är att sådan notering ska komma att ske under Q Rådgivare i denna process är ABG Sundal Collier. Riktade emissioner Under det första kvartalet genomförde bolaget en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya aktier, vilket tillförde bolaget 60,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen beslutades av styrelsen den 18 mars 2014 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2013 och riktades till en begränsad krets internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige. Likviden från den riktade nyemissionen stärker Sportamores balansräkning och möjliggör investeringar i ytterligare tillväxt, inklusive olika marknadsföringsaktiviteter ämnade att stärka bolagets position på dess befintliga marknader samt finansiering av lager. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag, men även att tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor tillföra nytt kapital från starka investerare. Efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2014 har bolaget under perioden har ställt ut st. teckningsoptioner riktat till nyckelper- 11

12 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 soner inom bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats samt förvärvats mot en marknadsmässig premie. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande blir ca 1,5 procent av Bolagets utestående aktier och röster. Bemyndiganden Vid årsstämman 2014 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. 12

13 Flerårsöversikt Nedan anges finansiell översikt för bolagets senaste fem verksamhetsår. Jämförelseåren för 2012 till 2010 har inte omräknats enligt RFR 2. Resultaträkning Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Årets resultat Balansräkning Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Aktiedata Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,55-2,37-2,22-3,85-4,74 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,55-2,37-2,22-3,85-4,74 Eget kapital per aktie, SEK 15,31 11,35 11,84 5,93 4,83 Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria fonder, balanserat resultat och årets vinst (belopp i SEK): Balanserad vinst Överkursfond Årets förlust Summa Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs: Balanserad vinst Överkursfond Totalt överförs i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tillläggsupplysningar. 13

14 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning (KSEK) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 11-1,55-2,37 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 11-1,55-2,37 Rapport över totalresultat (KSEK) Not Årets resultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -3 0 Årets övrigt totalresultat Hänförligt till bolagets aktieägare Årets totalresultat

15 Balansräkning (KSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Spärrade bankmedel Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Lager av handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 (KSEK) Not EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 0 Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Rapport över förändring i eget kapital (KSEK) Aktiekapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Nyemission Emissionskostnader Premie teckningsoptioner Resultatdisposition Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övrigt totalresultat -3-3 Årets totalresultat Nyemission Emissionskostnader Premie teckningsoptioner Resultatdisposition Utgående eget kapital Redovisat eget kapital har inte påverkats av byte av redovisningsprincip till RFR 2. 17

18 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Kassaflödesanalys (KSEK) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta -3-3 Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av spärrade bankmedel Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av övriga imm. anläggningstillgångar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Emissionskostnader Erhållna optionspremier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Företagsinformation Sportamore AB (publ) org.nr är ett aktiebolag med säte i Solna, Sverige. Bolagets adress är Bangatan 19, SE Solna, Sverige. Sportamore är listat på NASDAQ First North sedan oktober 2012 under kortnamnet SPOR. Denna årsredovisning har den 2 april 2015 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för offentliggörande. Grund för rapportens upprättade Denna rapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Svensk lagstiftning tillåter att International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom som de antagits EU, tillämpas på koncernnivå. Sportamore AB (publ) upprättar ingen koncernredovisning utan tillämpar istället RFR 2 - Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att Sportamore i juridisk person tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt som möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Resultaträkning och balansräkning är uppställda enlig årsredovisningslagens scheman, medan rapport över förändring av eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Sportamores finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 1 januari 2014 tillämpar Sportamore Årsredovisningslagen och RFR 2. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Vid upprättande av rapporter överensstämmande med IFRS krävs användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. För de områden som innefattar en hög grad av bedömning som är komplex, eller områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse anges detta separat, se Not 3. Sportamores funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. Finansiella rapporter presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundande till närmaste tusentals kronor (KSEK) om inget annat anges. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började har haft någon väsentlig inverkan på redovisningen för Sportamore. Framtida redovisningsprinciper och upplysningskrav Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats men ännu inte trätt i kraft. Inga av dessa ändringar med framtida tillämpning bedöms få någon väsentlig effekt på Bolagets redovisning. 19

20 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Utformning av finansiella rapporter Den särskilda räkning som skall föras över förändring i eget kapital har följts. Standarden delar upp förändringen i eget kapital till följd av transaktioner med ägarna och andra förändringar. Finansiella instrument Standarden anger krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar och kommer inte någon större utsträckning påverka bolagets redovisning av finansiella tillgångar, förutom vad gäller spärrade bankmedel, se Not 3. Rörelsesegment Styrelsen utgör Sportamores högsta verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt segmenten baserat på den information som behandlas av styrelsen och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Styrelsen bedömer verksamheten utifrån ett geografiskt perspektiv. Försäljningen och EBITDA följs upp för Sverige och övriga norden. Ränteintäkter, räntekostnader, avskrivningar och inkomstskatter följs inte upp per segment. För närvarande sker inte heller någon uppföljning av tillgångar och skulder per segment. Segmentrapportering se not 5. Immateriella tillgångar Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs av förvärvade programvarulicenser samt egenutvecklad programvara. Direkt hänförliga externa och interna utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som tillgång i rapport över finansiell ställning, under förutsättning att framtida effektivitetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för förstudie, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande. Programvarulicenser som förvärvats separat har redovisats till anskaffningsvärde, dvs. på basis av de kostnader som uppstått när programvaran förvärvats och satts i drift. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar är baserade på beräknade nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella anläggningstillgångar skrivs av från det datum då de tas i bruk. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas: Förvärvad programvarulicens Egenutvecklad programvara 5 år 5 år Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelse eller förändring i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader, och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på dess lägsta nivå där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivning. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som separat tillgång, beroende på vilket som är lämplig, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 20

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer