ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr

2 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING 2014 i korthet 4 VD s kommentar 5 Detta är Sportamore 6 Organisation och medarbetare 7 Sportamoreaktien 8 FINANISIELLA RAPPORTER Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Rapport över förändring i eget kapital 17 Kassaflödesanalys 18 Redovisningsprinciper samt noter 19 Revisionsberättelse 41 Definitioner 43 3

4 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december I KORTHET 1 JANUARI - 31 DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 369,8 (274,5) MSEK för helåret Försäljningstillväxten under perioden var 35% (79%). Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (-16,9) MSEK. Resultat per aktie före utspädning -1,55 (-2,43). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 (-26,4) MSEK. Nettoomsättning (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) 400,0 350,0 369,8 10,0 300,0 250,0 274,5 0,0 200,0 150,0 100,0 68,1 153,2-10,0-20,0-15,4-18,2-15,4-16,9-13,2 50,0 15,3 0, ,

5 VD S KOMMENTAR Sportamore fortsätter under 2014 att växa kraftigt och omsättningen uppgår till 370 MSEK. December blev den största månaden i Sportamores historia med tre miljoner besök och över skickade order. Att vi på de nivåerna vidmakthållit vår servicegrad ser vi som ett fint kvitto på vår logistiska förmåga och att vi är väl rustade för kommande tillväxt. Vår strävan att leverera marknadens bästa serviceerbjudande och att ta hand om våra nya och existerande kunder på bästa sätt har fortgått och vid årets slut återkommer 33% av vår totala kundbas redan inom 90 dagar efter föregående transaktion för att göra sitt nästa köp. Detta ser vi som en tydlig bekräftelse på att vår serviceinriktade affärsmodell uppskattas av våra kunder och bidrar till vår intjäningsförmåga. Vi har under året fortsatt stärka vår närvaro och fortsatt ta marknadsandelar i samtliga nordiska marknader samtidigt som fokus legat på upprätthållande och utveckling av vårt serviceerbjudande för att också i framtiden överträffa våra kunders höga förväntningar. Sportamore uppvisar fortsatt försäljningsökning och omsättningen för 2014 uppgår till 370 MSEK, en tillväxttakt om 35% mot föregående år. Tillväxttakten är starkast i segmentet Övriga Norden som nu representerar 25% av omsättningen. Det sammanlagda resultatet för bolaget före avskrivningar uppgår till -13,2 MSEK (-16,9 MSEK) och speglar investeringar i anskaffning av nya kunder i samtliga marknader. Vidare belastas resultatet också av kostnader av engångskaraktär hänförliga till det förberedande arbetet för notering på Nasdaq OMX Small Cap. Bruttomarginalen för året uppgår till 33% (32%). Bolagets finansiella position är fortsatt stark och kassan uppgår på balansdagen till 93 MSEK. Lagervärdet vid årets slut uppgick till 74 MSEK, en ökning med 19% jämfört med samma tidpunkt föregående år. Att varulagret växer betydligt långsammare än omsättningen är en effekt av bolagets fokus på förbättrade varuflöden i syfte att öka lageromsättningshastigheten. Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 11% härstammar från tidigare säsonger. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -11,8 MSEK (-26,4 MSEK), en förbättring hänförlig till bättre varuflöden och längre genomsnittlig kredittid. Sportamore är idag Nordens ledande sportbutik på nätet. Bolaget bedriver försäljning i samtliga nordiska länder och erbjuder sportbranschens i särklass bredaste utbud av varumärkesartiklar. Sortimentet omfattar artiklar från 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter och aktiviteter. Johan Ryding, VD, Sportamore AB (publ) 5

6 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 DETTA ÄR SPORTAMORE Sportamore är en butik på Internet med produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades 2009 och lanserade sin butik på Internet den 1 maj Sportamore säljer cirka produkter från cirka 350 olika varumärken, representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Sedan slutet av 2012 har Sportamore handel via filialer i Norge, Finland och Danmark. VISION, MÅL OCH STRATEGI Vision Att få en kund till att säga jag älskar att handla hos Sportamore. Affärsidé Sportamores affärsidé är att som generalist och återförsäljare erbjuda familjen en one-stop-shop inom sport- och fritid på Internet. Strategi Sportamores strategi är att över tid tillgodose familjens behov av sport- och fritidsartiklar genom ett välavvägt sortiment och marknadens bästa handelsupplevelse på Internet. I kraft av ett starkt erbjudande investerar Sportamore i åtgärder för kundtillströmning och hög kundlojalitet varigenom såväl tillväxt som lönsamhet ska uppnås. Sportamore ska främst växa organiskt, i första hand genom koncentration och ökade marknadsandelar på redan etablerade marknader och i andra hand genom geografisk expansion. Därtill kan även förvärv tillkomma. Sportamores tillväxt drivs till följd av kundförflyttning från traditionell handel mot e-handel, attraktiva pris- och serviceerbjudanden i paritet med marknadens bästa, breddning och fördjupning av sortiment samt en växande kunddatabas. Sportamore strävar kontinuerligt efter lönsamhetsförbättringar. Bolaget har operativa mål som syftar till förbättring av såväl brutto- som nettomarginaler under kommande år. Sportamores skalbara affärsmodell och tekniklösningar möjliggör synergieffekter som leder till ökad lönsamhet på såväl befintliga som framtida marknader i takt med att omsättningen ökar och marknader adderas. Sportamore jobbar hela tiden med att förbättra generella inköpsvillkor mot samtliga leverantörer, men också med att identifiera enskilda produkter av vilka stora volymer kan avyttras med marginalförbättring som resultat. Därtill kan egna varumärken också komma att bli ett framtida fokus för ökade marginaler. För att Sportamore på ett kontrollerat sätt ska kunna fullfölja sina övergripande mål arbetar Bolagets respektive avdelningar med uppsatta mål och en avdelningsspecifik strategisk plan. Varumärken Sportamore erbjuder idag ett av nordens bredaste produktsortiment inom sport- och fritid. Sportamore handlar idag med fler än 200 leverantörer och omkring 300 varumärken i ordinarie sortiment. Bolaget har samarbete med viktiga sportvarumärken och leverantörer som exempelvis Nike, Adidas, Puma, Peak Performance, Converse, Reebok, ASICS, Newline, Craft, Björn Borg, Casall, Salomon, Tretorn, Haglöfs och Helly Hansen. Varulager Värdet på Sportamores varulager uppgick per 31 december 2013 till TSEK och per 31 december 2014 till TSEK. Varulagret värderas till 100 procent av anskaffningsvärdet minus beräknad nedskrivning. Inventering av varulagret sker löpande under året. Produktsammansättningen innebär låga inslag av inkuranta produkter och flertalet av de produkter som inte säljs som planerat kan säljas nästa säsong eller reas ut. Sportamore strävar efter att hålla så lågt varulager som möjligt men tillväxt och krav på snabba leveranser till kund innebär att Bolaget kontinuerligt måste köpa in och lagerföra produkter. Bolaget fokuserar på att hålla en hög lageromsättningshastighet. Bolaget försöker även dela lagerrisk med leverantörer vilket Bolaget uppnår genom att köpa in produkter vid fler inköpstillfällen och genom att reservera volymer för Bolagets räkning på leverantörernas lager men inte beställa hem dessa volymer förrän behov uppstår. 6

7 ORGANISATION OCH MEDARBETARE Bolaget leds av verkställande direktören med stöd av en ledningsgrupp som utöver VD består av vice VD tillika marknadschef, finanschef, HR-chef, inköpschef, logistikchef och teknikchef. Samtliga personer i ledningsgruppen är anställda i Bolaget. Medlemmarna av ledningsgruppen ansvarar för de avdelningar som framgår av organisationsschemat ovan. Under 2014 hade Sportamore i medeltal 77 anställda varav samtliga var anställda i Sverige. Vid 2014 års utgång uppgick antalet medarbetare (omräknat till motsvarande heltidstjänster i december) till 101 personer. Det fjärde kvartalet är med avseende på julhandeln den omsättningsmässigt största, varför antalet anställda under den perioden tenederar att vara högre än under resterande månader. Sportamore fokuserar på tillväxt och i takt med att försäljningen ökar så kommer Bolaget att behöva anställa ytterligare personal inom främst marknadsföring och lager/ logistik. Kompetensen och drivkraften hos medarbetarna är betydelsefull för Sportamores utveckling. I syfte att uppmuntra de anställda att bidra till Sportamores utveckling har Bolaget erbjudit fast anställda att köpa teckningsoptioner, för ytterligare information om teckningsoptionerna, se not om optionsprogram. Genomsnittligt antal anställda per kvartal Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

8 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 SPORTAMOREAKTIEN Bolagets aktie är sedan oktober 2012 listad på Nasdaq First North. HANDEL MED AKTIEN OCH AKTIENS UTVECKLING UNDER 2014 Sista betalkurs den 31 december var 48,00 SEK, vilket gav ett börsvärde på Sportamore på 402 MSEK. Den högsta kursen aktie nådde under året var 72,00 SEK och lägsta kurs var 43,50 SEK. Aktiekapitalet Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till KSEK. Antal aktier uppgick vid periodens slut till st. Soliditeten i perioden är 65% (62%). Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rättigheter. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick enligt Euroclear den 31 december till 844 st och de tio största ägarna innehade motsvarande 60,6%. Incitamentsprogram Efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2014 har Sportamore under det andra kvartalet ställt ut st. teckningsoptioner riktat till nyckelpersoner inom bolaget. Teckningsoptionerna ger respektive innehavare rätt att under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016, för varje option, teckna en aktie i Sportamore AB (publ) till ett pris motsvarande 63,90 kronor. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal. Utestående teckningsoptioner på balansdagen; Serie Antal aktier, st Teckningskurs, SEK Maximal utspädning, % Serie 2010: ,00 1,87% Serie 2013: ,20 2,78% Serie 2014: ,90 1,50% Totalt ,00 5,92% De tio största aktieägarna per den 31 december 2014: Namn Antal aktier & röster Andel (%) J3 Brunkeberg Invest AB ,2% Pvik AB ,8% Kalin Setterberg AB ,8% JF Asset Management AB ,5% Nordea Life & Pensions ,3% AMF Aktiefond Småbolag ,0% Rupes Futura AB ,9% UTN Holding AB ,8% Net Departo Toshi AB ,7% Kent Stevens Larsen ,6% Övriga ,4% Summa

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktör i Sportamore AB (publ) org.nr lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK om inget annat anges. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Verksamhet Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet den 1 maj Sportamore säljer närmare produkter från ca. 300 olika varumärken, representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Sedan slutet av 2012 har Sportamore AB (publ) handel via filialer i Norge, Finland och Danmark. Aktien och ägarförhållanden Sportamore AB:s (publ) aktie är sedan oktober 2012 listad på Nasdaq First North. Största ägare är J3 Brunkeberg Invest som den 31 december 2014 ägde 13,2% av aktierna och rösterna. Bolaget ägs av Sportamores tre grundare; Jan Friedman, Joakim Friedman och Johan Ryding. Jan Friedman är Sportamores styrelseordförande, Johan Ryding är VD och Joakim Friedman marknadschef och vice VD. En förteckning över de tio största aktieägarna finns att tillgå på sidan 7. Sportamore AB:s (publ) aktiekapital uppgår till kr och består av aktier till ett kvotvärde om 0,14 kr vardera. Alla aktier har samma rösträtt. Styrelsen i Sportamore kommer under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. Därefter kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Per den har bolaget bytt redovisningsprincip till RFR 2 enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den Tillämpningen av RFR 2 innebär att Sportamore i juridisk person tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt som möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Under det första kvartalet genomförde bolaget en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya aktier, vilket tillförde bolaget 60,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2014 har bolaget under perioden ställt ut st. teckningsoptioner riktat till nyckelpersoner inom bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats samt förvärvats mot en marknadsmässig premie. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande blir ca 1,5 procent av Bolagets utestående aktier och röster. Under det fjärde kvartalet har nya aktier registrerats efter teckning i det optionsprogram som beslutades av styrelsen den 3 december 2010 med stöd av bemyndigande beslutat på extra bolagsstämma den 26 mars Se Not 7 Optionsprogram. Antalet aktier och röster uppgick därefter till stycken. Resterande aktier i optionsprogrammet tecknades under perioden, men registrerades hos Bolagsverket efter perioden. 9

10 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Försäljning och resultat Nettoomsättning 2014 uppgick till 369,8 (274,5) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 35%. Bruttomarginalen uppgick till 33% (32%) och rörelseresultatet till -12,6 (-16,6) MSEK. Investeringar Under helåret 2014 uppgick investeringarna till 1,0 (0,5) MSEK. Investeringar gjordes primärt i inventarier till lagret (0,9 MSEK), då Bolaget under året utökade den existerande lagerytan. Kassaflöde och finansiell ställning Det totala kassaflödet för 2014 uppgick till +45,4 (-7,3) MSEK. Det löpande verksamheten genererade ett kassaflöde om -11,8 (-26,4) MSEK, en förbättring som bland annat är hänförlig till bättre varuflöden och längre genomsnittliga kredittider. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick -1,0 (-0,5) MSEK och påverkas av investeringar i inventarier i lagret. Se Investeringar ovan. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till +58,2 (+19,6) MSEK och grundar sig i den emission som genomfördes i början av året. Soliditeten uppgår vid periodens slut till 65%. Resultat per aktie före utspädning beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utstående aktier. För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utstående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella aktier. Potentiell utspädning föreligger när lösenkursen för utställda teckningsoptioner är lägre än aktuell marknadskurs. Potentiella stamaktier ger upphov till utspädning endast om en konvertering av dem ger upphov till lägre vinst per aktie eller högre förlust per aktie. Resultatet per aktie för helåret 2014 uppgår till -1,57 (-2,43) SEK. Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Det finns ett flertal faktorer som kan påverka Sportamores resultat och verksamhet. Merparten av dessa kan hanteras genom interna rutiner och riktlinjer, medan andra styrs av yttre faktorer och förhållanden. Risker och osäkerhetsfaktorer finns relaterat till marknaden i form av konkurrens, e-handelns utveckling och modetrender, men kan även uppkomma i geografisk expansion, distribution etc. Konkurrensutsatt marknad Sportamore säljer sport- och fritidsutrustning till konsument. Generellt råder stark konkurrens inom detta område med många konkurrenter som erbjuder likadana produkter. Konkurrenterna består både av aktörer som erbjuder ett brett sortiment och nischaktörer. Konkurrensen finns både i den fysiska detaljhandeln och inom e-handeln. Generellt sett så är priset en viktig konkurrensfaktor vilket påverkar lönsamheten inom segmentet. Det finns en risk att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Sportamore. Utvecklingen för e-handel Sportamore är endast verksamt inom e-handel. E-handel är en försäljningskanal som vuxit kraftigt de senaste åren. Sportamore är beroende av att e-handel, som försäljningskanal, fortsätter att utvecklas positivt. En försämrad utveckling på e-handelsmarknaden för den typ av produkter som Sportamore säljer eller för e-handelsmarknaden i stort kan ha en negativ påverkan på Sportamores framtidsutsikter, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Geografisk expansion Sverige har sedan start varit Sportamores kärnmarknad. Under de senaste åren har företaget expanderat sin verksamhet till Danmark, Finland och Norge, vilket har medfört kostnader för etablering men också en ökad omsättning och stigande marknadsandelar enligt Bolagets plan. Det finns dock risk för att Sportamores expansion till dessa nya marknader inte kommer att uppvisa tillräckligt god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Expansionskostnader i nya marknader är till största del relaterade till marknadsföringskostnader. Bolagets expansion påverkas av genomslaget av marknadsföringsinsatser där sämre genomslag kan resultera i lägre försäljningstillväxt än förväntat, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. 10

11 Risker relaterade till modetrender Sportamore är exponerat mot svängningar i trender och mode och konsumenternas referenser beträffande design, kvalitet och prisnivå. Om Bolaget missbedömer konsumenternas preferenser, och inte lyckas sälja sina produkter, kan det leda till överskottslager av vissa produkter och prissänkningar, vilket kan ge negativa effekter på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Distribution Bolaget har som policy att leverera alla lagerhållna produkter till kund inom en till fyra arbetsdagar. Om den interna orderhanteringen eller distributionen hanterad av externa parter (PostNord, DB Schenker, Itella och UPS) inte lever upp till kunders krav kan det leda till ökade returer samt en försämrad försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Returer Som en del av sitt attraktiva kunderbjudande erbjuder Sportamore fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Kunder som handlar den typ av produkter som Sportamore tillhandahåller på Internet har ofta ett behov av att se de fysiska produkterna, och inom branschen är det vanligt att erbjuda möjligheten att returnera köpta varor utan kostnad. Historiskt sett har andelen returer till Sportamore legat konstant på en nivå understigande 25 procent av bruttoomsättningen och Bolaget bedömer risken att andelen returer ska öka som liten. En väsentligt ökad returgrad skulle dock kunna innebära att ett ökat antal varor inte kan säljas till andra kunder förrän de faktiskt har kommit tillbaka till Sportamore. En ökad andel returer skulle dessutom innebära ökade fraktkostnader. En väsentligt ökad returgrad skulle därför kunna få en negativ inverkan på Sportamores finansiella ställning och resultat. Valutarisk Vid handel och transaktioner med leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i annan valuta än SEK, som är Bolagets redovisningsvaluta. Sportamore bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, vilket innebär försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering mot NOK, DKK och EUR. Det finns en risk för att Sportamores resultat och finansiella ställning kan komma att påverkas negativt vid valutakursförändringar. Framåtblickande uttalande Den överordnade målsättningen under 2015 är att fortsätta leverera försäljningstillväxt och ökande marknadsandelar på samtliga marknader. Tillväxtorienterade investeringar kommer att tillåtas att belasta resultatet för både segment Sverige och Övriga Norden under första halvåret Vid sidan av att leverera fortsatt försäljningstillväxt kommer bolaget 2015 också att lansera en uppdaterad nätbutik och en redaktionell satsning samtidigt som arbetet med effektivitetsförbättringar i underliggande funktioner fortsätter. Bolagets långsiktiga finansiella målsättning är fortsatt att 2016 omsätta 800 MSEK och att ha en god intjäningsförmåga. I enlighet med tidigare kommunikation arbetar bolaget för en notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Small Cap. Bolagets intention är att sådan notering ska komma att ske under Q Rådgivare i denna process är ABG Sundal Collier. Riktade emissioner Under det första kvartalet genomförde bolaget en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya aktier, vilket tillförde bolaget 60,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen beslutades av styrelsen den 18 mars 2014 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2013 och riktades till en begränsad krets internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige. Likviden från den riktade nyemissionen stärker Sportamores balansräkning och möjliggör investeringar i ytterligare tillväxt, inklusive olika marknadsföringsaktiviteter ämnade att stärka bolagets position på dess befintliga marknader samt finansiering av lager. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag, men även att tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor tillföra nytt kapital från starka investerare. Efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2014 har bolaget under perioden har ställt ut st. teckningsoptioner riktat till nyckelper- 11

12 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 soner inom bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats samt förvärvats mot en marknadsmässig premie. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande blir ca 1,5 procent av Bolagets utestående aktier och röster. Bemyndiganden Vid årsstämman 2014 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. 12

13 Flerårsöversikt Nedan anges finansiell översikt för bolagets senaste fem verksamhetsår. Jämförelseåren för 2012 till 2010 har inte omräknats enligt RFR 2. Resultaträkning Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Årets resultat Balansräkning Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Aktiedata Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,55-2,37-2,22-3,85-4,74 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,55-2,37-2,22-3,85-4,74 Eget kapital per aktie, SEK 15,31 11,35 11,84 5,93 4,83 Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria fonder, balanserat resultat och årets vinst (belopp i SEK): Balanserad vinst Överkursfond Årets förlust Summa Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs: Balanserad vinst Överkursfond Totalt överförs i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tillläggsupplysningar. 13

14 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning (KSEK) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 11-1,55-2,37 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 11-1,55-2,37 Rapport över totalresultat (KSEK) Not Årets resultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -3 0 Årets övrigt totalresultat Hänförligt till bolagets aktieägare Årets totalresultat

15 Balansräkning (KSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Spärrade bankmedel Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Lager av handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 (KSEK) Not EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 0 Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Rapport över förändring i eget kapital (KSEK) Aktiekapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Nyemission Emissionskostnader Premie teckningsoptioner Resultatdisposition Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övrigt totalresultat -3-3 Årets totalresultat Nyemission Emissionskostnader Premie teckningsoptioner Resultatdisposition Utgående eget kapital Redovisat eget kapital har inte påverkats av byte av redovisningsprincip till RFR 2. 17

18 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Kassaflödesanalys (KSEK) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta -3-3 Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av spärrade bankmedel Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av övriga imm. anläggningstillgångar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Emissionskostnader Erhållna optionspremier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Företagsinformation Sportamore AB (publ) org.nr är ett aktiebolag med säte i Solna, Sverige. Bolagets adress är Bangatan 19, SE Solna, Sverige. Sportamore är listat på NASDAQ First North sedan oktober 2012 under kortnamnet SPOR. Denna årsredovisning har den 2 april 2015 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för offentliggörande. Grund för rapportens upprättade Denna rapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Svensk lagstiftning tillåter att International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom som de antagits EU, tillämpas på koncernnivå. Sportamore AB (publ) upprättar ingen koncernredovisning utan tillämpar istället RFR 2 - Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att Sportamore i juridisk person tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt som möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Resultaträkning och balansräkning är uppställda enlig årsredovisningslagens scheman, medan rapport över förändring av eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Sportamores finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 1 januari 2014 tillämpar Sportamore Årsredovisningslagen och RFR 2. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Vid upprättande av rapporter överensstämmande med IFRS krävs användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. För de områden som innefattar en hög grad av bedömning som är komplex, eller områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse anges detta separat, se Not 3. Sportamores funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. Finansiella rapporter presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundande till närmaste tusentals kronor (KSEK) om inget annat anges. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började har haft någon väsentlig inverkan på redovisningen för Sportamore. Framtida redovisningsprinciper och upplysningskrav Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats men ännu inte trätt i kraft. Inga av dessa ändringar med framtida tillämpning bedöms få någon väsentlig effekt på Bolagets redovisning. 19

20 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Utformning av finansiella rapporter Den särskilda räkning som skall föras över förändring i eget kapital har följts. Standarden delar upp förändringen i eget kapital till följd av transaktioner med ägarna och andra förändringar. Finansiella instrument Standarden anger krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar och kommer inte någon större utsträckning påverka bolagets redovisning av finansiella tillgångar, förutom vad gäller spärrade bankmedel, se Not 3. Rörelsesegment Styrelsen utgör Sportamores högsta verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt segmenten baserat på den information som behandlas av styrelsen och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Styrelsen bedömer verksamheten utifrån ett geografiskt perspektiv. Försäljningen och EBITDA följs upp för Sverige och övriga norden. Ränteintäkter, räntekostnader, avskrivningar och inkomstskatter följs inte upp per segment. För närvarande sker inte heller någon uppföljning av tillgångar och skulder per segment. Segmentrapportering se not 5. Immateriella tillgångar Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs av förvärvade programvarulicenser samt egenutvecklad programvara. Direkt hänförliga externa och interna utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som tillgång i rapport över finansiell ställning, under förutsättning att framtida effektivitetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för förstudie, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande. Programvarulicenser som förvärvats separat har redovisats till anskaffningsvärde, dvs. på basis av de kostnader som uppstått när programvaran förvärvats och satts i drift. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar är baserade på beräknade nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella anläggningstillgångar skrivs av från det datum då de tas i bruk. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas: Förvärvad programvarulicens Egenutvecklad programvara 5 år 5 år Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelse eller förändring i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader, och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på dess lägsta nivå där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivning. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som separat tillgång, beroende på vilket som är lämplig, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 20

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer