Budget och ekonomisk planering med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29"

Transkript

1 Budget 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 7 Prioriterade områden med mål 8 Ekonomisk omvärldsanalys 18 Kommunalekonomiskt regelverk 19 Principer för ekonomistyrning 22 Personal 23 Förutsättningar för ekonomisk planering Finansiell analys och nyckeltal 26 Resultatbudget 29 Balansbudget 29 Finansieringsbudget 30 Investeringar 31 Not 1 Skatter och kommunal utjämning 31 Not 2 Finansnetto 32 Femårsöversikt 35 Kommunkoncernens organisation 36 Budget per nämnd 37 Kommunstyrelsen 37 Kalmarsunds gymnasieförbund 37 Kommunens revisorer 38 Samhällsbyggnadsnämnden 38 Servicenämnden 38 Kultur- och fritidsnämnden 39 Barn- och ungdomsnämnden 39 Omsorgsnämnden 40 Socialnämnden 40 Södermöre kommundelsnämnd 41 Kommunägda företag 41 Kommunalförbund 42 Ordlista 42 Bilaga 1 Driftbudgetramar totalt 44 Bilaga 2 Förändringar i nämndernas driftbudgetramar 44 Bilaga 3 Investeringsbudget totalt 47 Bilaga 4 Investeringar per nämnd 47 Budget 2014 och ekonomisk planering

3 Politikens förord Det här är den första budget som den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lägger fram. Vi har ett gott samarbete som fungerar väldigt väl. Våra tre partier har bestämt oss för att ta ansvar för ekonomin samtidigt som vi fortsätter utveckla Kalmar. Vår vision är en kommun som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Visionen grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och en stark framtidsoptimism. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det är riktigt tuffa tider i kommunsektorn. Landstinget i Kalmar län är inte de enda som tvingats höja skatten. Även kommuner höjer nu skatten samtidigt som man lägger stora sparpaket. Sveriges Kommuner och Landsting kom nyligen med en prognos där man förutspådde ett väldigt tufft läge framåt. Höjs inte statsbidragen så måste kommunerna höja skatten motsvarande 91 öre för att bibehålla dagens kvalitet i välfärden. Utgångsläget för vårt budgetarbete i Kalmar har varit följande: 1. Vi ska ha en väl utbyggd välfärdsverksamhet med hög kvalitet. 2. Vi ska inte höja skatten. 3. Vi ska varje år klara överskott. 4. Vi ska inte lägga stora besparingar som i sin tur förvärrar lågkonjunkturen. 5. Vi ska bibehålla det resursfördelningssystem som innebär att våra verksamheter får ökning eller minskning baserat på demografiska förändringar. Vi är glada över att ha lyckats med samtliga dessa ambitioner. Vi presenterar nu en budget utan vare sig skattehöjning eller stora besparingar. Det är en budget som ger utveckling och framtidstro i hela kommunen. Nyckeln för att åstadkomma en vändning i samhällsekonomin är att arbetslösheten minskar. Under flera år har arbetslösheten legat på en lägre nivå i Kalmar än i våra jämförelsekommuner. En av orsakerna till att Kalmar har varit framgångsrika inom detta område är att vi bedrivit en aktiv arbetsmarknadspolitik och har en bred struktur på näringslivet. Vi drar inte heller ner på investeringarna. Under åren kommer investeringarna i kommunen uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. Kommunen växer och vi behöver fler skolor och förskolor, vi gör också investeringar för att få fram nya bostadsområden och i vår infrastruktur. I takt med att Kalmar växer blir det allt fler barn. Under de senaste åren har vi gjort en kraftig investering i nya förskole- och skollokaler. Detta går vi nu vidare med. Fram till 2016 kommer det exempelvis byggas nya lokaler ibland annat Hagby och Lindsdal. En ny särskola byggs på Falkenberg. I början av 2014 invigs en ny familjecentral i Oxhagen. Givetvis räcker det inte med nya lokaler för att eleverna ska må bra och klara sig väl i skolan. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalité. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss. Målsättningen är att vi år 2015 ska vara en av landets bästa skolkommuner. Vi är på god väg. När Kalmar växer behövs också fler bostäder. Under förra året antogs detaljplaner för 900 bostäder, hittills i år har planer antagits för 600. Vi kommer fortsätta i denna riktning. Målet är att det årligen ska produceras minst 300 bostäder i Kalmar kommun. Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar och kommer de kommande åren bygga lägenheter per år. Vi ska ha en blandad bebyggelse, värna hyresrätten och särskilt prioritera aktörer som vill uppföra hyresbostäder. Vi har också en särskilt generös syn på byggandet på landsbygden. För oss är det oerhört viktigt att hela kommunen får del av befolkningsökningen. Under februari 2014 står det nya vård- och omsorgsboendet i Berga klart för inflyttning. På Varvsholmen invigs det nya boendet under september och Jungmansgården i Norrliden byggs ut med 13 nya lägenheter som är klara i november nästa år. Den debatt som pågår i Sverige om att äldre människor tvingas bo hemma då det inte finns några platser inom dessa boende ska vi inte ha i Kalmar. Miljöarbetet fortsätter för att Kalmar ska vara en fossilbränslefri kommun Ett av kommun- Sveriges största energisparprojekt startas för att minska energianvändningen med 20 procent. Vi Budget 2014 och ekonomisk planering

4 höjer målet för andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel i våra verksamheter. Arbetet med att skapa ett kulturcentrum har pågått under många år. Nu tar vi ett steg närmare en byggnation. Slutligt beslut om kulturcentrum ska tas senast maj Målet är att en byggstart ska kunna ske senast Vi gör en rejäl satsning på infrastrukturen både i kommunen och i regionen. I budgeten avsätts medel för att bygga en plattform för pendeltåg i Smedby. Under slutet av 2014 eller början av 2015 kommer pendeltågstrafiken komma igång. De senaste årens hårda vintrar har gått hårt åt våra vägar och cykelvägar. Under 2013 gjordes en engångsinsats där totalt elva miljoner kronor satsades för att åtgärda bristerna. Under 2014 höjer vi anslaget med 4,8 miljoner kronor till underhåll för vägar, enskilda vägar och cykelvägar. I budgeten finns även specialdestinerade pengar till just cykelvägarna. Kalmar kommun är även med och finansierar mötesstationer på Kust- till kustbanan. Tillsammans med landstingets satsningar på tåg innebär det att vår arbetsmarknadsregion ökar från cirka invånare till Detta är helt avgörande för vår fortsatta utveckling. Gatubelysningen skapar både trygghet och trivsel. Gatubelysningen är ganska väl utbyggd i centrala Kalmar medan det är betydligt mörkare utanför centralorten. Vi vill under en tioårsperiod bygga ut gatubelysningen främst utanför de centrala delarna, och anslår 2014 en miljon kronor årligen för detta. Väl fungerande infrastruktur är a och o för att hela Kalmar ska leva. I detta ingår även ett väl utbyggt bredbandsnät. I budgeten avsätter vi en miljon kronor årligen för att bygga ut nätet i hela kommunen. Kvarnholmen är ett av Sveriges vackraste och mest attraktiva stadscentrum. Evenemangen under sommaren 2013 beskrivs som en succé. Nu gäller det att fortsätta arbetet. Inom de närmaste åren planeras för ett ökat bostadsbestånd med uppemot nya bostäder. Den politiska majoriteten har tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med handlare, krögare och fastighetsägare ska ta fram en gemensam åtgärdsplan. Denna ska presentera konkreta förslag på hur vi utvecklar vår stadskärna. Målsättningen är att bli Årets Stadskärna under nästa mandatperiod. Till detta avsätter vi särskilda medel. Linnéuniversitetet är oerhört viktigt för Kalmar. Om kommunfullmäktige i januari antar detaljplanen för gästhamnen så kommer ett arbete starta kring de lokaler som då sägs upp. Inriktningen i det arbetet blir att samla kommunal verksamhet på Norrgård, skapa förutsättningar för bostäder och kontor i Riskvarnen och skapa möjlighet för bostäder och förskola på Brofästet. Detta är ett arbete som kommer ta flera år. Det kan inte nog betonas vårt beroende av händelser som sker långt utanför vår kontroll. Skulle det ekonomiska läget i världen återigen drastiskt komma att förändras kommer majoriteten aldrig tveka om att vidta de åtgärder som är nödvändiga. Det långsiktiga målet om överskott på två procent av nettokostnadsandelen ligger fast. Det samma gäller målet om hundra procent självfinansiering av investeringarna. Med tanke på den rådande ekonomiska situationen i vår omvärld är vi dock både nöjda och stolta över att kunna presentera en budget med överskott under hela perioden Lika stolta är vi över att välfärden håller en hög kvalité. Vi tror även på breda politiska lösningar. Kalmar tjänar inte på stenhårda partipolitiska strider. För oss är det självklart att sätta Kalmar före ideologiska låsningar. Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) Budget 2014 och ekonomisk planering

5 Budgetdokumentets funktion Utifrån visionen Kalmar 2020 och våra prioriteringar har vi formulerat mål och resurser i budgeten. Kalmar 2020 och de prioriterade områdena ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder och styrelser, där man inom de ekonomiska ramarna gör sina egna prioriteringar i internbudgetarbetet och utarbetar egna detaljerade mål. Med hjälp av vårt verksamhetsledningssystem ska avstämning och uppföljning ske genom årsredovisning, budgetuppföljning och delårsrapporter. Från och med 2011 har vi ett systemstöd för uppföljning av mål. KALMAR 2020 PRIORITERADE OMRÅDEN Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun RESURSER Ekonomi Organisation Personal Omvärld Budget 2014 och ekonomisk planering

6 Kalmar 2020 vision antagen av ett enhälligt kommunfullmäktige våren 2012 Varför Kalmar 2020? Kalmar står inför stora utmaningar. Mycket sannolikt kommer vår roll som residensstad förändras, samtidigt som strukturomvandling i näringslivet, Linnéuniversitetets fortsatta etablering, urbanisering och globalisering kontinuerligt påverkar våra villkor. Mot den bakgrunden tog kommunfullmäktige i juni 2011 beslut att under 2012 ta fram en ny vision för Kalmar. Medborgarna liksom kommunfullmäktiges partier har haft möjlighet att delta i processen. Ambitionen med visionen är att ge uttryck för vår önskade färdriktning. Den ligger till grund för såväl budget som organisatoriska förändringar de kommande åren. Samtidigt är Kalmar 2020 som titeln antyder endast ett steg på en lång väg. Delar av visionen kommer att vara lika giltig även efter Mycket kommer att vara uppnått, men utvecklingen liksom ambitionen att bygga vidare på Kalmar kommer aldrig att upphöra. Framtidstro Kalmar är ett attraktivt centrum i en region präglad av framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi i ett kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den stora stadens möjligheter och den lilla stadens charm skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. Optimism och framtidstro är signum för ett Kalmar där vi söker lösningar. Hållbart och tillåtande Kalmar är en del av Kalmarsundsregionen som erbjuder hög livskvalitet. I vår roll som regionalt centrum utövar vi ett ödmjukt ledarskap i samspel med andra aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle. Genom målmedvetenhet, tydlig målstyrning och hållbar bostadsproduktion är Kalmar mer attraktivt och expansivt. Hos oss erbjuds människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Vår strävan efter kulturell och mänsklig mångfald bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en genuint välkomnande och tillåtande attityd. Vi är en av de ledande kommunerna i arbetet för en friskare Östersjö och arbetar aktivt mot målet att vara en helt fossilbränslefri region år Allt detta innebär att vi år 2020 är invånare i kommunen. Kunskap, lärande och entreprenörskap I Kalmarsundsregionen är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till universitet sätter fokus på kunskap och livslångt lärande. Vi gläds åt att vara en av landets bästa skolkommuner och är stolta över att vara kända för kreativet och entreprenörskap. En förutsättning för detta har varit vår nära samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv. Expansiv arbetsmarknadsregion Kalmar är en motor i en gemensam arbetsmarknadsregion där också Växjö, Oskarshamn och Karlskrona ingår. Genom utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom hela Sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Näringslivet betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de bästa i landet. Detta tack vare nära och djup samverkan med Kalmars näringsliv och dess tydliga kluster. Linnéuniversitetet fortsätter att vara grogrund för innovationer, forskning och nya företag, inte minst tack vare familjen Kamprads forskningsstiftelse. Kalmar flygplats fortsätter ge näringslivet goda möjligheter att utvecklas genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa. Ständiga förbättringar I Kalmar utövas ett öppet politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet. Den kommunala verksamheten utvecklas under ständiga förbättringar med bästa möjliga service till invånarna som främsta ledmotiv. All skattefinansierad verksamhet bedrivs i ekonomiskt hållbara former med kompromisslös respekt för medborgarnas krav på kostnadseffektivitet och kvalitet. Nyfikenhet och upplevelser Kalmar har gott om platser där naturliga, spontana möten bidrar till att fylla kulturlivet med nyfikenhet och experimentlusta. I det stadsintegrerade universitet och vårt nya Kulturcentrum möts studenter och andra kalmarbor i ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring mot nya potentiella invånare. Tack vare våra satsningar på att lyfta fram Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest frekventa besöksmål. Detta har också bidragit till att stimulera det lokala idrotts- och kulturlivet. Budget 2014 och ekonomisk planering

7 Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Budget 2014 och ekonomisk planering

8 Prioriterade områden med mål De skrivningar som följer inom områdena Attraktiva Kalmar, Social Hållbarhet, Ekologisk Hållbarhet och Ekonomisk Hållbarhet ska läsas som en färdriktning för Kalmar. Texten ska i sin helhet betraktas som inriktningar och mål för hela verksamheten. Attraktiva Kalmar Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att kunna vara med i kampen om framtida etableringar och satsningar på infrastruktur. En av förutsättningarna för att växa är att ha en offensiv bostadspolitik. För att kunna växa krävs också satsningar på allt från förskolor till nya bostadsområden. Under åren kommer investeringarna i kommunen att uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor varav 271 miljoner kronor är räntabla investeringar och 207 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten. Tidigare satsningar inom området Mer planlagd mark Kalmar kommun har under de senaste åren gjort stora satsningar på ökad produktion av bostäder, bland annat genom en kraftig förstärkning av planberedskapen. Under 2012 togs planer fram för cirka 900 bostäder, fram till hösten 2013 är motsvarande summa drygt 600. Därtill har kommunen planlagt mark motsvarande kvadratmeter verksamhetsområde för företag. Kommunen arbetar också strategiskt med att bredda basen av befolkning som dagligen bor och verkar på Kvarnholmen. Inom de närmaste åren planeras för ett ökat bostadsbestånd med uppemot nya bostäder i de centrala delarna av Kalmar. Attraktivare stadskärna och ökad besöksnäring Kvarnholmen är ett av Sveriges vackraste och mest attraktiva stadscentrum. Stora insatser i form av evenemang och marknadsföring har genomförts för att locka besökare till Kvarnholmen. Den senaste sommaren beskrivs som en succé. Nu gäller det att fortsätta arbeta för att Kalmar ska vara en attraktiv sommarstad men också göra insatser för att förlänga säsongen. Kalmar är i dag en av Sveriges mest populära semestermål. Teaterföreställningarna i Krusenstiernska, musik på Larmtorget och satsningarna på Kalmar Slott är bara några exempel på sådant som gjort denna utveckling möjlig. Sedan ett par år är Kalmar, som enda stad i Norden, arrangör för multitävlingen Ironman vilket ytterligare bidragit till att sätta kommunen på kartan. Därutöver finns tävlingar inom löpning, cykling och simning. Under sommaren 2014 arrangeras Sveriges största tävling i Agility. Många nya företag och aktiv arbetsmarknadspolitik Det goda och framgångsrika samarbetet mellan kommunen och näringslivet har lett fram till många nya företag och arbetstillfällen. Inte minst syns detta eftersom arbetslösheten varit lägre i Kalmar under flera år än i våra jämförelsekommuner. Detta är ett historiskt trendbrott. Givetvis kommer detta samarbete att fortsätta eftersom det är helt avgörande för att Kalmar ska kunna fortsätta den positiva utvecklingen. Vi har också en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bland annat ge ungdomar en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Att själv kunna välja om man vill bo kvar i Kalmar eller flytta någon annanstans måste vara en självklarhet. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Kalmar kommun har tidigare satsat på att erbjuda arbetstillfällen under sommaren till kommunens ungdomar och denna satsning fortsätter även under Vi ska genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder hålla nere den öppna arbetslösheten. Socialförvaltningen har bland annat fått ett uppdrag att arbeta med så kallade nystartsjobb och instegsjobb. Stad och land I Kalmar värderas hela kommunen lika högt. Kalmar har under flera år aktivt och framgångsrikt arbetat med utvecklingsdialoger och ortsanalyser. Detta arbete har lett fram till att vi fått en total genomgång av varje tätort och dess förutsättningar och styrkor. I vårt Kalmar ställer vi inte stad mot land. I vårt Kalmar är det stad och land. Tillsammans. På gång just nu Ett stadsintegrerat Linnéuniversitet Linnéuniversitetet är en spjutspets för Kalmar. Kalmar är den minsta kommun i Sverige som även är en universitetsstad. Universitetet är oerhört viktigt, att vi är en universitetsstad är något vi måste utnyttja. Vi är mitt uppe i ett intensivt arbete med Linnéuniversitetets framtida placering. Under början av 2014 kommer kommunfullmäktige fatta beslut om ny detaljplan för Ölandshamnen. Det nya Linnéuniversitetet kommer bli ett stadsintegrerat universitet av nationellt föredöme. En del av diskussionerna kring universitetets placering i gästhamnen har handlat om Södra vägen. I budgeten avsätts nu medel för att förbättra framkomligheten på Södra vägen, inte minst för tung trafik. Om detaljplanen för gästhamnen antas av kommunfullmäktige kommer Linnéuniversitetet att samla all sin verksamhet på en plats. Det innebär att man successivt kommer lämna lokaler på andra platser i Kalmar. Mot denna bakgrund vill vi skapa Budget 2014 och ekonomisk planering

9 förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder. En helt ny stadsdel kan på det sättet växa fram. Kommunen samlar sin organisation på Norrgård medan Riskvarnen prövas för bostäder i kombination med kontor. Vi måste också ta tillvara alla de möjligheter som Ingvar Kamprads donation ger oss. Tack vare denna kommer Linnéuniversitetet över tid kunna konkurrera med de stora och etablerade universiteten i Sverige. Vi måste i än högre grad arbeta för att kunskapsintensiv innovation och forskning utvecklas i vår region. Under de senaste åren har Kalmar Science Park byggts upp. Kalmar kommun har på kort tid fördubblat anslagen till verksamheten. Detta har lett till fler företag, fler arbetstillfällen och bättre möjligheter för studenter att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. För att förstärka kopplingen mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har en universitetsstrateg nyligen anställts på kommunledningskontoret. Bryggornas stad Under 2013 har Kalmarsundsparkens brygga och badplats byggts. Den har på kort tid blivit en succé. I denna budget avsätts medel för att kunna utveckla området ytterligare, det handlar både om fler parkeringsplatser och en strandpromenad. Sedan tidigare finns medel avsatta för att kunna bygga en förbindelse mellan Kattrumpans badplats och Laboratorieholmen. Vi stärker de gröna näringarna De gröna näringarna har varit och är viktiga för vår kommun och region. LRF bedriver ett arbete för att vända livsmedelsproduktionen i Sverige. Vi vill genom god samverkan med de gröna näringarna öka produktionen av livsmedel i Kalmar kommun. Det ökar andelen miljövänliga och bra svenska livsmedel. De gröna näringarna präglar både landsbygden och staden. Dessa vill vi utveckla än mer och göra dem ännu tydligare. Vi ska bli topp hundra i företagsklimat! I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar i ett första steg bli en av de hundra bästa kommunerna. När det är uppnått ska vi klättra ytterligare. För att åstadkomma detta är dialog oerhört viktigt men också den typ av servicegarantier som nu införs när det gäller byggande. Att delta och arbeta med olika typer av rankingar är också viktigt som ett sätt att hela tiden förbättra sig. Arbetet med tillgänglighet och bemötande är ett gott exempel på hur man genom olika insatser kan gå från botten till toppen i en ranking. Kalmar kommun ska vara aktiv i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i kommunen samtidigt som vi stödjer redan befintliga företag. Nyföretagarcentrum, Kalmar Science Park och våra företagslotsar är exempel på insatser som kommunen satsar på. Så satsar vi framåt Fler bostäder Under de kommande åren vill vi i nära dialog med fastighetsägare och byggbolag fortsätta bygga en planberedskap som ger en årlig produktion av minst 300 bostäder, oavsett konjunktur. Vi vill medverka till att det byggs i hela kommunen och vi har en generös syn på byggande på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen får del av befolkningsökningen för att säkra underlaget för offentlig och privat service. Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. Vi vill också värna hyresrätter och särskilt prioritera aktörer som uppför hyresrätter. Kommunens eget bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar och kommer de kommande åren att bygga mellan 50 och 75 nya lägenheter per år. Det ska vara möjligt att bo och leva i en stadsdel under flera skeenden i livet. En blandning av olika bostäder skapar levande delar av hela Kalmar. Den nya bebyggelsen ska hänga ihop med omgivningen och alla nya bostäder ska vara fysiskt tillgängliga. För att bli attraktiv behövs satsningar Investeringar i exploateringsområden uppgår under perioden till 207 miljoner kronor, exempelvis bostäder på Varvsholmen (8,5 miljoner), bostäder och verksamhetslokaler på Kvarnholmen (kvarteren Muren och Gesällen, 5,1 miljoner), bostäder och verksamheter på gamla Rifa-tomten (3,2 miljoner), bostäder i Djurängen (15 miljoner), verksamhetsområde nordöstra Flygstaden (3,2 miljoner) och verksamheter i Smedby industriområde (3,7 miljoner). Investeringar inom gator och vägar uppgår till 71 miljoner kronor och inom gångoch cykelvägar till 24 miljoner kronor samt inom parkoch friluftsverksamhet till 33 miljoner kronor. Här kan nämnas att bygga bort felande länkar för cykeltrafik för 14,8 miljoner och investeringar i parker för 7 miljoner. En attraktiv och tillgänglig stad för alla I stadskärnan finns i dag parkeringsplatser. Det är viktigt att fortsätta arbeta med ett brett utbud av parkeringar när vi nu förtätar stadskärnan. För att öka tillgängligheten på parkeringar pågår nu arbetet med en detaljplan för ett parkeringshus. I budgeten avsätts också medel för att bygga. Därtill görs en översyn av hur ytterligare parkeringsplatser kan skapas i centrala Kalmar. Grunden för all utveckling är god dialog. Den politiska majoriteten har därför tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med handlare, krögare och fastighetsägare ska arbeta fram en gemensam åtgärdsplan som syftar till att lägga konkreta förslag kring hur vi kan utveckla stadskärnan med målsättning att bli årets stadskärna Budget 2014 och ekonomisk planering

10 under nästa mandatperiod. Förslagen ska visa hur vi kan utveckla Kvarnholmen med plats för kultur, upplevelser, möten och aktiviteter och som handels- och besöksmål. Gruppen ska också se över befintliga parkeringssystem för att i balans med alla trafikslag få bäst optimering av cykel- och bilparkering i stadskärnan. Förslagen kommer att behandlas av kommunstyrelsen där särskilda uppdrag och samarbetsprojekt mellan kommun och näringsidkare formuleras. Tio miljoner kronor under perioden avsätts för att möjliggöra detta. En ny brandstation planeras att vara klar vid årsskiftet Investeringar inom brandkåren uppgår till över 100 miljoner kronor. Slottsrestaurang och fler evenemang Kalmar slott är vårt kanske mest kända varumärke. Vi har under flera år tillsammans med Statens Fastighetsverk arbetat för att utveckla slottet ytterligare. Nu tas ytterligare steg. Under 2014 kommer en ny restaurang att förverkligas. Evenemangen kommer fortsätta även under Det sätter Kalmar på kartan och stärker evenemangsstaden Kalmar ytterligare. Dessutom skapar denna sektor många nya jobb, inte minst för ungdomar. En halv miljon avsätts i denna budget för att stödja serviceförvaltningens arbete kring evenemang. Större arbetsmarknadsregion och hårdsatsning på infrastrukturen En utvidgad arbetsmarknadsregion är avgörande för att vi ska nå våra högt uppsatta mål. Detta har man lyckats med i exempelvis Skåne, Västra Götaland och Mälardalen. Flera stora infrastruktursatsningar kommer att genomföras under perioden. Kalmar kommun har aktivt verkat för byggandet av ny förbifart för E22 vid Rinkabyholm. Trafikverket har i sin plan för infrastrukturen tidigarelagt finansieringen av E22 för förbifarten till perioden Kommunens beslut om förskottering på 230 miljoner kan därmed upphävas. En kraftig upprustning av Stångådalsbanan är på gång. Under slutet av 2014 eller början av 2015 drar pendeltågstrafiken i gång från Smedby in till Kalmar vilket gör att pendeltiden kommer ner till sex minuter. I denna budget avsätts medel för att bygga plattform i Smedby. Kalmar kommun är även med och finansierar mötesstationer utefter Kust- till kustbanan. Tillsammans med Landstingets satsningar på tåg innebär detta att vi på sikt får en arbetsmarknadsregion som ökar från cirka till invånare. Det är helt avgörande för att öka attraktiviteten i hela Sydöstra Sverige. I det sammanhanget är den allt tätare busstrafiken mellan Kalmar och Oskarshamn extra viktig. Detaljplanestyrda investeringar inom infrastrukturområdet uppgår till 187 miljoner kronor, till exempel en ny cirkulationsplats vid Erik Dahlbergs väg/galggatan, bullerskärm vid Djurängen och ett parkeringshus på norra Kvarnholmen. Investeringar inom övrig infrastruktur uppgår till 63 miljoner kronor såsom en ny pendelstation i Smedby för tåg och nya trafiklösningar vid Ölandshamnen/Södra vägen i samband med ny detaljplan för Linnéuniversitetet. Investeringar inom trafiksäkerhetsåtgärder, parkering, miljöåtgärder och övrig väghållning uppgår till 24 miljoner kronor, exempelvis muddring, säkra skolvägar och åtgärder enligt hastighetsplanen. Mer pengar till gatubelysning Gatubelysning skapar både trygghet och trivsel. Gatubelysningen är ganska väl utbyggd i centrala Kalmar medan det är betydligt mörkare utanför centralorten. Vi vill under en tioårsperiod bygga ut gatubelysningen, främst utanför de centrala delarna, och anslår 2014 en miljon kronor årligen för detta. Under 2014 presenteras en belysningsplan som beskriver hur detta ska ske. Landsbygden är viktig För varje tätort och by ska vi åstadkomma ett handslag för utveckling och förbättringar. Vi ska också främja landsbygdsutveckling som främjar fler jobb, företagande och nya bostäder. Vi ska skärskilt planlägga fler villatomter i ytterområdena och stödja service i alla våra tätorter med ett fokus på att stödja de orter som riskerar en negativ utveckling. Ett sådant exempel är Halltorp där byalaget arbetat framgångsrikt. Fiber till alla En viktig faktor för ett attraktivt Kalmar är ett utbyggt bredbandsnät inom regionen. Cirka hälften av Kalmars hushåll har i dag tillgång till bredband. Vårt mål är att alla i kommunen ska ha tillgång till fiber. Marknaden har visat ett större intresse än tidigare att gå in med bredbandslösningar även på landsbygden. Vi avsätter en miljon kronor årligen för att täcka kostnaden för samförläggning av fiber när Kalmar Vatten AB lägger ner ledningar. Det är också möjligt att söka medel för förprojektering och extern kompetens. Hembygdsföreningar får bidrag Våra tio hembygdsföreningar gör ett fantastiskt jobb runt om i kommunen. De jobbar ofta under knapphetens stjärna med att bevara och sprida kunskap om vårt kulturarv. Vi inrättar därför ett bidrag på kronor till hembygdsföreningarna att fördelas utifrån genomförda utåtriktade aktiviteter. Mål Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Budget 2014 och ekonomisk planering

Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016

Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-10-23 KS 2013/0462 Rev 2013-11-06 Kommunfullmäktige Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-05-21 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 21 maj kl. 10.00 Plats: Rådhussalen Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer