Budget och ekonomisk planering med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29"

Transkript

1 Budget 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 7 Prioriterade områden med mål 8 Ekonomisk omvärldsanalys 18 Kommunalekonomiskt regelverk 19 Principer för ekonomistyrning 22 Personal 23 Förutsättningar för ekonomisk planering Finansiell analys och nyckeltal 26 Resultatbudget 29 Balansbudget 29 Finansieringsbudget 30 Investeringar 31 Not 1 Skatter och kommunal utjämning 31 Not 2 Finansnetto 32 Femårsöversikt 35 Kommunkoncernens organisation 36 Budget per nämnd 37 Kommunstyrelsen 37 Kalmarsunds gymnasieförbund 37 Kommunens revisorer 38 Samhällsbyggnadsnämnden 38 Servicenämnden 38 Kultur- och fritidsnämnden 39 Barn- och ungdomsnämnden 39 Omsorgsnämnden 40 Socialnämnden 40 Södermöre kommundelsnämnd 41 Kommunägda företag 41 Kommunalförbund 42 Ordlista 42 Bilaga 1 Driftbudgetramar totalt 44 Bilaga 2 Förändringar i nämndernas driftbudgetramar 44 Bilaga 3 Investeringsbudget totalt 47 Bilaga 4 Investeringar per nämnd 47 Budget 2014 och ekonomisk planering

3 Politikens förord Det här är den första budget som den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lägger fram. Vi har ett gott samarbete som fungerar väldigt väl. Våra tre partier har bestämt oss för att ta ansvar för ekonomin samtidigt som vi fortsätter utveckla Kalmar. Vår vision är en kommun som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Visionen grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och en stark framtidsoptimism. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det är riktigt tuffa tider i kommunsektorn. Landstinget i Kalmar län är inte de enda som tvingats höja skatten. Även kommuner höjer nu skatten samtidigt som man lägger stora sparpaket. Sveriges Kommuner och Landsting kom nyligen med en prognos där man förutspådde ett väldigt tufft läge framåt. Höjs inte statsbidragen så måste kommunerna höja skatten motsvarande 91 öre för att bibehålla dagens kvalitet i välfärden. Utgångsläget för vårt budgetarbete i Kalmar har varit följande: 1. Vi ska ha en väl utbyggd välfärdsverksamhet med hög kvalitet. 2. Vi ska inte höja skatten. 3. Vi ska varje år klara överskott. 4. Vi ska inte lägga stora besparingar som i sin tur förvärrar lågkonjunkturen. 5. Vi ska bibehålla det resursfördelningssystem som innebär att våra verksamheter får ökning eller minskning baserat på demografiska förändringar. Vi är glada över att ha lyckats med samtliga dessa ambitioner. Vi presenterar nu en budget utan vare sig skattehöjning eller stora besparingar. Det är en budget som ger utveckling och framtidstro i hela kommunen. Nyckeln för att åstadkomma en vändning i samhällsekonomin är att arbetslösheten minskar. Under flera år har arbetslösheten legat på en lägre nivå i Kalmar än i våra jämförelsekommuner. En av orsakerna till att Kalmar har varit framgångsrika inom detta område är att vi bedrivit en aktiv arbetsmarknadspolitik och har en bred struktur på näringslivet. Vi drar inte heller ner på investeringarna. Under åren kommer investeringarna i kommunen uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. Kommunen växer och vi behöver fler skolor och förskolor, vi gör också investeringar för att få fram nya bostadsområden och i vår infrastruktur. I takt med att Kalmar växer blir det allt fler barn. Under de senaste åren har vi gjort en kraftig investering i nya förskole- och skollokaler. Detta går vi nu vidare med. Fram till 2016 kommer det exempelvis byggas nya lokaler ibland annat Hagby och Lindsdal. En ny särskola byggs på Falkenberg. I början av 2014 invigs en ny familjecentral i Oxhagen. Givetvis räcker det inte med nya lokaler för att eleverna ska må bra och klara sig väl i skolan. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalité. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss. Målsättningen är att vi år 2015 ska vara en av landets bästa skolkommuner. Vi är på god väg. När Kalmar växer behövs också fler bostäder. Under förra året antogs detaljplaner för 900 bostäder, hittills i år har planer antagits för 600. Vi kommer fortsätta i denna riktning. Målet är att det årligen ska produceras minst 300 bostäder i Kalmar kommun. Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar och kommer de kommande åren bygga lägenheter per år. Vi ska ha en blandad bebyggelse, värna hyresrätten och särskilt prioritera aktörer som vill uppföra hyresbostäder. Vi har också en särskilt generös syn på byggandet på landsbygden. För oss är det oerhört viktigt att hela kommunen får del av befolkningsökningen. Under februari 2014 står det nya vård- och omsorgsboendet i Berga klart för inflyttning. På Varvsholmen invigs det nya boendet under september och Jungmansgården i Norrliden byggs ut med 13 nya lägenheter som är klara i november nästa år. Den debatt som pågår i Sverige om att äldre människor tvingas bo hemma då det inte finns några platser inom dessa boende ska vi inte ha i Kalmar. Miljöarbetet fortsätter för att Kalmar ska vara en fossilbränslefri kommun Ett av kommun- Sveriges största energisparprojekt startas för att minska energianvändningen med 20 procent. Vi Budget 2014 och ekonomisk planering

4 höjer målet för andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel i våra verksamheter. Arbetet med att skapa ett kulturcentrum har pågått under många år. Nu tar vi ett steg närmare en byggnation. Slutligt beslut om kulturcentrum ska tas senast maj Målet är att en byggstart ska kunna ske senast Vi gör en rejäl satsning på infrastrukturen både i kommunen och i regionen. I budgeten avsätts medel för att bygga en plattform för pendeltåg i Smedby. Under slutet av 2014 eller början av 2015 kommer pendeltågstrafiken komma igång. De senaste årens hårda vintrar har gått hårt åt våra vägar och cykelvägar. Under 2013 gjordes en engångsinsats där totalt elva miljoner kronor satsades för att åtgärda bristerna. Under 2014 höjer vi anslaget med 4,8 miljoner kronor till underhåll för vägar, enskilda vägar och cykelvägar. I budgeten finns även specialdestinerade pengar till just cykelvägarna. Kalmar kommun är även med och finansierar mötesstationer på Kust- till kustbanan. Tillsammans med landstingets satsningar på tåg innebär det att vår arbetsmarknadsregion ökar från cirka invånare till Detta är helt avgörande för vår fortsatta utveckling. Gatubelysningen skapar både trygghet och trivsel. Gatubelysningen är ganska väl utbyggd i centrala Kalmar medan det är betydligt mörkare utanför centralorten. Vi vill under en tioårsperiod bygga ut gatubelysningen främst utanför de centrala delarna, och anslår 2014 en miljon kronor årligen för detta. Väl fungerande infrastruktur är a och o för att hela Kalmar ska leva. I detta ingår även ett väl utbyggt bredbandsnät. I budgeten avsätter vi en miljon kronor årligen för att bygga ut nätet i hela kommunen. Kvarnholmen är ett av Sveriges vackraste och mest attraktiva stadscentrum. Evenemangen under sommaren 2013 beskrivs som en succé. Nu gäller det att fortsätta arbetet. Inom de närmaste åren planeras för ett ökat bostadsbestånd med uppemot nya bostäder. Den politiska majoriteten har tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med handlare, krögare och fastighetsägare ska ta fram en gemensam åtgärdsplan. Denna ska presentera konkreta förslag på hur vi utvecklar vår stadskärna. Målsättningen är att bli Årets Stadskärna under nästa mandatperiod. Till detta avsätter vi särskilda medel. Linnéuniversitetet är oerhört viktigt för Kalmar. Om kommunfullmäktige i januari antar detaljplanen för gästhamnen så kommer ett arbete starta kring de lokaler som då sägs upp. Inriktningen i det arbetet blir att samla kommunal verksamhet på Norrgård, skapa förutsättningar för bostäder och kontor i Riskvarnen och skapa möjlighet för bostäder och förskola på Brofästet. Detta är ett arbete som kommer ta flera år. Det kan inte nog betonas vårt beroende av händelser som sker långt utanför vår kontroll. Skulle det ekonomiska läget i världen återigen drastiskt komma att förändras kommer majoriteten aldrig tveka om att vidta de åtgärder som är nödvändiga. Det långsiktiga målet om överskott på två procent av nettokostnadsandelen ligger fast. Det samma gäller målet om hundra procent självfinansiering av investeringarna. Med tanke på den rådande ekonomiska situationen i vår omvärld är vi dock både nöjda och stolta över att kunna presentera en budget med överskott under hela perioden Lika stolta är vi över att välfärden håller en hög kvalité. Vi tror även på breda politiska lösningar. Kalmar tjänar inte på stenhårda partipolitiska strider. För oss är det självklart att sätta Kalmar före ideologiska låsningar. Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) Budget 2014 och ekonomisk planering

5 Budgetdokumentets funktion Utifrån visionen Kalmar 2020 och våra prioriteringar har vi formulerat mål och resurser i budgeten. Kalmar 2020 och de prioriterade områdena ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder och styrelser, där man inom de ekonomiska ramarna gör sina egna prioriteringar i internbudgetarbetet och utarbetar egna detaljerade mål. Med hjälp av vårt verksamhetsledningssystem ska avstämning och uppföljning ske genom årsredovisning, budgetuppföljning och delårsrapporter. Från och med 2011 har vi ett systemstöd för uppföljning av mål. KALMAR 2020 PRIORITERADE OMRÅDEN Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun RESURSER Ekonomi Organisation Personal Omvärld Budget 2014 och ekonomisk planering

6 Kalmar 2020 vision antagen av ett enhälligt kommunfullmäktige våren 2012 Varför Kalmar 2020? Kalmar står inför stora utmaningar. Mycket sannolikt kommer vår roll som residensstad förändras, samtidigt som strukturomvandling i näringslivet, Linnéuniversitetets fortsatta etablering, urbanisering och globalisering kontinuerligt påverkar våra villkor. Mot den bakgrunden tog kommunfullmäktige i juni 2011 beslut att under 2012 ta fram en ny vision för Kalmar. Medborgarna liksom kommunfullmäktiges partier har haft möjlighet att delta i processen. Ambitionen med visionen är att ge uttryck för vår önskade färdriktning. Den ligger till grund för såväl budget som organisatoriska förändringar de kommande åren. Samtidigt är Kalmar 2020 som titeln antyder endast ett steg på en lång väg. Delar av visionen kommer att vara lika giltig även efter Mycket kommer att vara uppnått, men utvecklingen liksom ambitionen att bygga vidare på Kalmar kommer aldrig att upphöra. Framtidstro Kalmar är ett attraktivt centrum i en region präglad av framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi i ett kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den stora stadens möjligheter och den lilla stadens charm skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. Optimism och framtidstro är signum för ett Kalmar där vi söker lösningar. Hållbart och tillåtande Kalmar är en del av Kalmarsundsregionen som erbjuder hög livskvalitet. I vår roll som regionalt centrum utövar vi ett ödmjukt ledarskap i samspel med andra aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle. Genom målmedvetenhet, tydlig målstyrning och hållbar bostadsproduktion är Kalmar mer attraktivt och expansivt. Hos oss erbjuds människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Vår strävan efter kulturell och mänsklig mångfald bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en genuint välkomnande och tillåtande attityd. Vi är en av de ledande kommunerna i arbetet för en friskare Östersjö och arbetar aktivt mot målet att vara en helt fossilbränslefri region år Allt detta innebär att vi år 2020 är invånare i kommunen. Kunskap, lärande och entreprenörskap I Kalmarsundsregionen är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till universitet sätter fokus på kunskap och livslångt lärande. Vi gläds åt att vara en av landets bästa skolkommuner och är stolta över att vara kända för kreativet och entreprenörskap. En förutsättning för detta har varit vår nära samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv. Expansiv arbetsmarknadsregion Kalmar är en motor i en gemensam arbetsmarknadsregion där också Växjö, Oskarshamn och Karlskrona ingår. Genom utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom hela Sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Näringslivet betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de bästa i landet. Detta tack vare nära och djup samverkan med Kalmars näringsliv och dess tydliga kluster. Linnéuniversitetet fortsätter att vara grogrund för innovationer, forskning och nya företag, inte minst tack vare familjen Kamprads forskningsstiftelse. Kalmar flygplats fortsätter ge näringslivet goda möjligheter att utvecklas genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa. Ständiga förbättringar I Kalmar utövas ett öppet politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet. Den kommunala verksamheten utvecklas under ständiga förbättringar med bästa möjliga service till invånarna som främsta ledmotiv. All skattefinansierad verksamhet bedrivs i ekonomiskt hållbara former med kompromisslös respekt för medborgarnas krav på kostnadseffektivitet och kvalitet. Nyfikenhet och upplevelser Kalmar har gott om platser där naturliga, spontana möten bidrar till att fylla kulturlivet med nyfikenhet och experimentlusta. I det stadsintegrerade universitet och vårt nya Kulturcentrum möts studenter och andra kalmarbor i ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring mot nya potentiella invånare. Tack vare våra satsningar på att lyfta fram Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest frekventa besöksmål. Detta har också bidragit till att stimulera det lokala idrotts- och kulturlivet. Budget 2014 och ekonomisk planering

7 Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Budget 2014 och ekonomisk planering

8 Prioriterade områden med mål De skrivningar som följer inom områdena Attraktiva Kalmar, Social Hållbarhet, Ekologisk Hållbarhet och Ekonomisk Hållbarhet ska läsas som en färdriktning för Kalmar. Texten ska i sin helhet betraktas som inriktningar och mål för hela verksamheten. Attraktiva Kalmar Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att kunna vara med i kampen om framtida etableringar och satsningar på infrastruktur. En av förutsättningarna för att växa är att ha en offensiv bostadspolitik. För att kunna växa krävs också satsningar på allt från förskolor till nya bostadsområden. Under åren kommer investeringarna i kommunen att uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor varav 271 miljoner kronor är räntabla investeringar och 207 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten. Tidigare satsningar inom området Mer planlagd mark Kalmar kommun har under de senaste åren gjort stora satsningar på ökad produktion av bostäder, bland annat genom en kraftig förstärkning av planberedskapen. Under 2012 togs planer fram för cirka 900 bostäder, fram till hösten 2013 är motsvarande summa drygt 600. Därtill har kommunen planlagt mark motsvarande kvadratmeter verksamhetsområde för företag. Kommunen arbetar också strategiskt med att bredda basen av befolkning som dagligen bor och verkar på Kvarnholmen. Inom de närmaste åren planeras för ett ökat bostadsbestånd med uppemot nya bostäder i de centrala delarna av Kalmar. Attraktivare stadskärna och ökad besöksnäring Kvarnholmen är ett av Sveriges vackraste och mest attraktiva stadscentrum. Stora insatser i form av evenemang och marknadsföring har genomförts för att locka besökare till Kvarnholmen. Den senaste sommaren beskrivs som en succé. Nu gäller det att fortsätta arbeta för att Kalmar ska vara en attraktiv sommarstad men också göra insatser för att förlänga säsongen. Kalmar är i dag en av Sveriges mest populära semestermål. Teaterföreställningarna i Krusenstiernska, musik på Larmtorget och satsningarna på Kalmar Slott är bara några exempel på sådant som gjort denna utveckling möjlig. Sedan ett par år är Kalmar, som enda stad i Norden, arrangör för multitävlingen Ironman vilket ytterligare bidragit till att sätta kommunen på kartan. Därutöver finns tävlingar inom löpning, cykling och simning. Under sommaren 2014 arrangeras Sveriges största tävling i Agility. Många nya företag och aktiv arbetsmarknadspolitik Det goda och framgångsrika samarbetet mellan kommunen och näringslivet har lett fram till många nya företag och arbetstillfällen. Inte minst syns detta eftersom arbetslösheten varit lägre i Kalmar under flera år än i våra jämförelsekommuner. Detta är ett historiskt trendbrott. Givetvis kommer detta samarbete att fortsätta eftersom det är helt avgörande för att Kalmar ska kunna fortsätta den positiva utvecklingen. Vi har också en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bland annat ge ungdomar en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Att själv kunna välja om man vill bo kvar i Kalmar eller flytta någon annanstans måste vara en självklarhet. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Kalmar kommun har tidigare satsat på att erbjuda arbetstillfällen under sommaren till kommunens ungdomar och denna satsning fortsätter även under Vi ska genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder hålla nere den öppna arbetslösheten. Socialförvaltningen har bland annat fått ett uppdrag att arbeta med så kallade nystartsjobb och instegsjobb. Stad och land I Kalmar värderas hela kommunen lika högt. Kalmar har under flera år aktivt och framgångsrikt arbetat med utvecklingsdialoger och ortsanalyser. Detta arbete har lett fram till att vi fått en total genomgång av varje tätort och dess förutsättningar och styrkor. I vårt Kalmar ställer vi inte stad mot land. I vårt Kalmar är det stad och land. Tillsammans. På gång just nu Ett stadsintegrerat Linnéuniversitet Linnéuniversitetet är en spjutspets för Kalmar. Kalmar är den minsta kommun i Sverige som även är en universitetsstad. Universitetet är oerhört viktigt, att vi är en universitetsstad är något vi måste utnyttja. Vi är mitt uppe i ett intensivt arbete med Linnéuniversitetets framtida placering. Under början av 2014 kommer kommunfullmäktige fatta beslut om ny detaljplan för Ölandshamnen. Det nya Linnéuniversitetet kommer bli ett stadsintegrerat universitet av nationellt föredöme. En del av diskussionerna kring universitetets placering i gästhamnen har handlat om Södra vägen. I budgeten avsätts nu medel för att förbättra framkomligheten på Södra vägen, inte minst för tung trafik. Om detaljplanen för gästhamnen antas av kommunfullmäktige kommer Linnéuniversitetet att samla all sin verksamhet på en plats. Det innebär att man successivt kommer lämna lokaler på andra platser i Kalmar. Mot denna bakgrund vill vi skapa Budget 2014 och ekonomisk planering

9 förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder. En helt ny stadsdel kan på det sättet växa fram. Kommunen samlar sin organisation på Norrgård medan Riskvarnen prövas för bostäder i kombination med kontor. Vi måste också ta tillvara alla de möjligheter som Ingvar Kamprads donation ger oss. Tack vare denna kommer Linnéuniversitetet över tid kunna konkurrera med de stora och etablerade universiteten i Sverige. Vi måste i än högre grad arbeta för att kunskapsintensiv innovation och forskning utvecklas i vår region. Under de senaste åren har Kalmar Science Park byggts upp. Kalmar kommun har på kort tid fördubblat anslagen till verksamheten. Detta har lett till fler företag, fler arbetstillfällen och bättre möjligheter för studenter att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. För att förstärka kopplingen mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har en universitetsstrateg nyligen anställts på kommunledningskontoret. Bryggornas stad Under 2013 har Kalmarsundsparkens brygga och badplats byggts. Den har på kort tid blivit en succé. I denna budget avsätts medel för att kunna utveckla området ytterligare, det handlar både om fler parkeringsplatser och en strandpromenad. Sedan tidigare finns medel avsatta för att kunna bygga en förbindelse mellan Kattrumpans badplats och Laboratorieholmen. Vi stärker de gröna näringarna De gröna näringarna har varit och är viktiga för vår kommun och region. LRF bedriver ett arbete för att vända livsmedelsproduktionen i Sverige. Vi vill genom god samverkan med de gröna näringarna öka produktionen av livsmedel i Kalmar kommun. Det ökar andelen miljövänliga och bra svenska livsmedel. De gröna näringarna präglar både landsbygden och staden. Dessa vill vi utveckla än mer och göra dem ännu tydligare. Vi ska bli topp hundra i företagsklimat! I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar i ett första steg bli en av de hundra bästa kommunerna. När det är uppnått ska vi klättra ytterligare. För att åstadkomma detta är dialog oerhört viktigt men också den typ av servicegarantier som nu införs när det gäller byggande. Att delta och arbeta med olika typer av rankingar är också viktigt som ett sätt att hela tiden förbättra sig. Arbetet med tillgänglighet och bemötande är ett gott exempel på hur man genom olika insatser kan gå från botten till toppen i en ranking. Kalmar kommun ska vara aktiv i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i kommunen samtidigt som vi stödjer redan befintliga företag. Nyföretagarcentrum, Kalmar Science Park och våra företagslotsar är exempel på insatser som kommunen satsar på. Så satsar vi framåt Fler bostäder Under de kommande åren vill vi i nära dialog med fastighetsägare och byggbolag fortsätta bygga en planberedskap som ger en årlig produktion av minst 300 bostäder, oavsett konjunktur. Vi vill medverka till att det byggs i hela kommunen och vi har en generös syn på byggande på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen får del av befolkningsökningen för att säkra underlaget för offentlig och privat service. Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. Vi vill också värna hyresrätter och särskilt prioritera aktörer som uppför hyresrätter. Kommunens eget bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar och kommer de kommande åren att bygga mellan 50 och 75 nya lägenheter per år. Det ska vara möjligt att bo och leva i en stadsdel under flera skeenden i livet. En blandning av olika bostäder skapar levande delar av hela Kalmar. Den nya bebyggelsen ska hänga ihop med omgivningen och alla nya bostäder ska vara fysiskt tillgängliga. För att bli attraktiv behövs satsningar Investeringar i exploateringsområden uppgår under perioden till 207 miljoner kronor, exempelvis bostäder på Varvsholmen (8,5 miljoner), bostäder och verksamhetslokaler på Kvarnholmen (kvarteren Muren och Gesällen, 5,1 miljoner), bostäder och verksamheter på gamla Rifa-tomten (3,2 miljoner), bostäder i Djurängen (15 miljoner), verksamhetsområde nordöstra Flygstaden (3,2 miljoner) och verksamheter i Smedby industriområde (3,7 miljoner). Investeringar inom gator och vägar uppgår till 71 miljoner kronor och inom gångoch cykelvägar till 24 miljoner kronor samt inom parkoch friluftsverksamhet till 33 miljoner kronor. Här kan nämnas att bygga bort felande länkar för cykeltrafik för 14,8 miljoner och investeringar i parker för 7 miljoner. En attraktiv och tillgänglig stad för alla I stadskärnan finns i dag parkeringsplatser. Det är viktigt att fortsätta arbeta med ett brett utbud av parkeringar när vi nu förtätar stadskärnan. För att öka tillgängligheten på parkeringar pågår nu arbetet med en detaljplan för ett parkeringshus. I budgeten avsätts också medel för att bygga. Därtill görs en översyn av hur ytterligare parkeringsplatser kan skapas i centrala Kalmar. Grunden för all utveckling är god dialog. Den politiska majoriteten har därför tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med handlare, krögare och fastighetsägare ska arbeta fram en gemensam åtgärdsplan som syftar till att lägga konkreta förslag kring hur vi kan utveckla stadskärnan med målsättning att bli årets stadskärna Budget 2014 och ekonomisk planering

10 under nästa mandatperiod. Förslagen ska visa hur vi kan utveckla Kvarnholmen med plats för kultur, upplevelser, möten och aktiviteter och som handels- och besöksmål. Gruppen ska också se över befintliga parkeringssystem för att i balans med alla trafikslag få bäst optimering av cykel- och bilparkering i stadskärnan. Förslagen kommer att behandlas av kommunstyrelsen där särskilda uppdrag och samarbetsprojekt mellan kommun och näringsidkare formuleras. Tio miljoner kronor under perioden avsätts för att möjliggöra detta. En ny brandstation planeras att vara klar vid årsskiftet Investeringar inom brandkåren uppgår till över 100 miljoner kronor. Slottsrestaurang och fler evenemang Kalmar slott är vårt kanske mest kända varumärke. Vi har under flera år tillsammans med Statens Fastighetsverk arbetat för att utveckla slottet ytterligare. Nu tas ytterligare steg. Under 2014 kommer en ny restaurang att förverkligas. Evenemangen kommer fortsätta även under Det sätter Kalmar på kartan och stärker evenemangsstaden Kalmar ytterligare. Dessutom skapar denna sektor många nya jobb, inte minst för ungdomar. En halv miljon avsätts i denna budget för att stödja serviceförvaltningens arbete kring evenemang. Större arbetsmarknadsregion och hårdsatsning på infrastrukturen En utvidgad arbetsmarknadsregion är avgörande för att vi ska nå våra högt uppsatta mål. Detta har man lyckats med i exempelvis Skåne, Västra Götaland och Mälardalen. Flera stora infrastruktursatsningar kommer att genomföras under perioden. Kalmar kommun har aktivt verkat för byggandet av ny förbifart för E22 vid Rinkabyholm. Trafikverket har i sin plan för infrastrukturen tidigarelagt finansieringen av E22 för förbifarten till perioden Kommunens beslut om förskottering på 230 miljoner kan därmed upphävas. En kraftig upprustning av Stångådalsbanan är på gång. Under slutet av 2014 eller början av 2015 drar pendeltågstrafiken i gång från Smedby in till Kalmar vilket gör att pendeltiden kommer ner till sex minuter. I denna budget avsätts medel för att bygga plattform i Smedby. Kalmar kommun är även med och finansierar mötesstationer utefter Kust- till kustbanan. Tillsammans med Landstingets satsningar på tåg innebär detta att vi på sikt får en arbetsmarknadsregion som ökar från cirka till invånare. Det är helt avgörande för att öka attraktiviteten i hela Sydöstra Sverige. I det sammanhanget är den allt tätare busstrafiken mellan Kalmar och Oskarshamn extra viktig. Detaljplanestyrda investeringar inom infrastrukturområdet uppgår till 187 miljoner kronor, till exempel en ny cirkulationsplats vid Erik Dahlbergs väg/galggatan, bullerskärm vid Djurängen och ett parkeringshus på norra Kvarnholmen. Investeringar inom övrig infrastruktur uppgår till 63 miljoner kronor såsom en ny pendelstation i Smedby för tåg och nya trafiklösningar vid Ölandshamnen/Södra vägen i samband med ny detaljplan för Linnéuniversitetet. Investeringar inom trafiksäkerhetsåtgärder, parkering, miljöåtgärder och övrig väghållning uppgår till 24 miljoner kronor, exempelvis muddring, säkra skolvägar och åtgärder enligt hastighetsplanen. Mer pengar till gatubelysning Gatubelysning skapar både trygghet och trivsel. Gatubelysningen är ganska väl utbyggd i centrala Kalmar medan det är betydligt mörkare utanför centralorten. Vi vill under en tioårsperiod bygga ut gatubelysningen, främst utanför de centrala delarna, och anslår 2014 en miljon kronor årligen för detta. Under 2014 presenteras en belysningsplan som beskriver hur detta ska ske. Landsbygden är viktig För varje tätort och by ska vi åstadkomma ett handslag för utveckling och förbättringar. Vi ska också främja landsbygdsutveckling som främjar fler jobb, företagande och nya bostäder. Vi ska skärskilt planlägga fler villatomter i ytterområdena och stödja service i alla våra tätorter med ett fokus på att stödja de orter som riskerar en negativ utveckling. Ett sådant exempel är Halltorp där byalaget arbetat framgångsrikt. Fiber till alla En viktig faktor för ett attraktivt Kalmar är ett utbyggt bredbandsnät inom regionen. Cirka hälften av Kalmars hushåll har i dag tillgång till bredband. Vårt mål är att alla i kommunen ska ha tillgång till fiber. Marknaden har visat ett större intresse än tidigare att gå in med bredbandslösningar även på landsbygden. Vi avsätter en miljon kronor årligen för att täcka kostnaden för samförläggning av fiber när Kalmar Vatten AB lägger ner ledningar. Det är också möjligt att söka medel för förprojektering och extern kompetens. Hembygdsföreningar får bidrag Våra tio hembygdsföreningar gör ett fantastiskt jobb runt om i kommunen. De jobbar ofta under knapphetens stjärna med att bevara och sprida kunskap om vårt kulturarv. Vi inrättar därför ett bidrag på kronor till hembygdsföreningarna att fördelas utifrån genomförda utåtriktade aktiviteter. Mål Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Budget 2014 och ekonomisk planering

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer