Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) ersättare för Karl Längberg (s) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Nils Grönqvist (c) ersättare för Lars-Gunnar Hellström (c) Övriga deltagande Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Susanne Johansson, administrativ chef, omsorgsförvaltningen, 157 Håkan Anderberg, servicechef, 177 Nils-Erik Gustafsson, handläggare Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera John Green Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink John Green Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 338 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 155 Budgetuppföljning januari-juli 2010 för Nybro kommun. 156 Delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun. 157 Avgiftsöversyn inom omsorgsförvaltningen. 158 Uppföljning av jämförelseprojekt Julia, Hemtjänst. 159 Redovisning av uppdragsbeskrivningar och direktiv för genomförande av projekt från NY-brogruppen. 160 Besvarande av medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i hela Nybro kommun. 161 Besvarande av motion angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg. 162 Besvarande av motion om meddelarfrihet och meddelarskydd. 163 Besvarande av motion om att förändra taxan för va-avgifter för att underlätta företagsetableringar. 164 Besvarande av motion angående Jämställdhetspris. 165 Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 166 Förslag till ansvarig nämnd och taxa utifrån nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. 167 Justering av kommunstyrelseförvaltningens organisation och kommunstyrelsens överlämnande av ansvar för viss verksamhet. 168 Koncernstruktur Nybro kommun. 169 Nya förutsättningar för kommunala bostadsbolag. 170 Tillsättning av tjänst som skolchef. 171 Besvarande av motion angående offentliga upphandlingar. 172 Motion om inrättande av kommunal servicetelefon för äldre. 173 Eventuell tidigareläggning av offentlig medfinansiering av Leader.

3 Sammanträdesdatum 339 (forts) 174 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning, DOFF Data AB. 175 Sammanträdesdagar Yttrande över Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 stöd för styrning och ledning. 177 Redovisning av anbudsunderlag inför konkurrensutsättning av delar av måltidsservice. 178 Beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen Nora Möre Vägfons styrelse och kassaförvaltaren för räkenskapsåret Ej slutbehandlade motioner. 180 Ej slutbehandlade medborgarförslag. 181 Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun. 182 Anmälan av delegationsbeslut. 183 Aktuellt från Regionförbundet. 184 Anmälningar a-p.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-juli 2010 för Nybro kommun Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-juli 2010 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 11 augusti Riktpunkten för perioden uppgår till 58,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,1% 55,5% Personalkostnader ,3% 58,3% Övriga kostnader ,5% 61,4% Kapitalkostnader ,9% Bruttokostnader ,8% 59,4% Nettokostnader ,1% 61,0% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 59,1 procent, vilket är 0,8 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar knappt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 61,0 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds prognos från juni månad I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 172,3% 48,4% 104,4% 98,0% 102,5% 96,8% 100,0% 101,2% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna i princip på riktpunkten i likhet med föregående års utfall. Likviditet Per den 4 augusti 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomichefen Anette Arbman redovisar uppdaterad budgetuppföljning per den 30 augusti I nämndernas prognoser för helår 2010 noteras att tekniska nämnden prognostiserar ett underskott på kronor. Senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar på ökade skatteintäkter på kronor. Totalt visar prognosen för 2010 på ett överskott med kronor. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in förvaltningschefen för tekniska nämnden till nästa kommunstyrelsesammanträde för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att eliminera eventuellt underskott i 2010 års verksamhet samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Bengt-Eve Petersson, teknisk chef Kommunstyrelsen i september 2010 Ekonomienheten Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 10/0165 Delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport behandlas i kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporten och dess förvaltningsberättelse är framförallt att få en avstämning av det ekonomiska läget efter årets sex första månader, men också att få en prognos för resultatet för helåret Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten för perioden januari-juni 2010 omfattar: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys I föreliggande delårsrapport saknas sammanställd redovisning för koncernen. Det finns heller inga krav på att detta ska finnas. Kommunens bolag kommer att rapportera deras ekonomiska utfall per den 31 augusti Bolagen upprättar två delårsrapporter dels per april, dels per augusti I delårsrapporten för kommunen ingår nämndernas och styrelsens prognos för årsutfallet och mål- och verksamhetskommentarer. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om budgeten. Budgeterat ekonomiskt resultat uppgick då till kronor. Det redovisade utfallet efter sex månader 2010 visar på ett positivt resultat om kronor. Avstämning av mål Kommunfullmäktige har sedan tidigare fastställt finansiellt mål, som avser resultatnivå samt avsättning för kommande pensioner. Avstämning av detta mål återfinns i delårsrapporten.

7 Sammanträdesdatum (forts) Inom kommunens nämnder och styrelsen finns också sedan tidigare mål antagna, men de har inte varit kopplade till god ekonomisk hushållning. En process inleddes under 2008, som sedan fortsatt under 2009 med att arbeta igenom, aktualisera och vidareutveckla övergripande mål, som ska gälla för nämnder, styrelsen och kommunala bolag. Vision och övergripande inriktningsmål är numera processade och beslutade. De övergripande målen ska fungera som vägvisare för nämndernas och bolagens mål. Målen ska bland annat vara mätbara, realistiska, utvärderingsbara och finansierade. Samtliga nämnder har nu beslutat om mål och dessa har redovisats för kommunstyrelsen, som begärt kompletteringar och förtydliganden för att målen ska klara de uppställda kraven. Målen finns angivna i förvaltningsberättelsen och i verksamhetsberättelserna, där de också utvärderas eller följs upp i den utsträckning som är möjlig per juni månad Ekonomisk prognos Historiskt har tidigare prognoser oftast varit mer negativa än vad det verkliga utfallet blev. En orsak till detta kan vara att prognoserna haft styrande effekt, det vill säga åtgärder har vidtagits för att minska de negativa avvikelserna. I delårsrapporten ges en årsprognos för kommunen som helhet på kronor, där det är inberäknat minus kronor för nämnderna exklusive va, där också tagits hänsyn till de senaste skatteprognoserna och prognoserna avseende statsbidrag m m. Nästa skatteprognos kommer kring den 17 augusti Ekonomichefen Anette Arbman redovisar och kommenterar förslag till delårsbokslutet. Revisionen har granskat rapporten och redovisat vissa kommentarer. Bland annat önskas verbal kommentar till prognosen. Synpunkterna kommer att beaktas vid kommande tillfällen. Ekonomichefen kommenterar särskilt personaluppföljningen, där det bland annat noteras att antalet tillsvidaretjänster minskat i förhållande till föregående år. Dessutom noteras att korttidsfrånvaron ökat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, efter granskning av Nybro kommuns revision, därefter överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för fastställande.

8 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Nybro kommuns revision 2 kommunfullmäktige Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 08/0175 Avgiftsöversyn inom omsorgsförvaltningen Kommunfullmäktige antog nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen den 23 februari 2009, 30. Omsorgsnämnden beslutade den 6 oktober 2009 om viss revidering av de tidigare fastställda avgifterna. Vid kommunstyrelsens behandling av förslaget den 30 november 2009, 213, beslutade kommunstyrelsen om återremiss till omsorgsnämnden för samordning med annan aktuell översyn av taxorna. Omsorgsnämnden beslutade den 18 maj 2010, 32, att återremittera ärendet till omsorgsnämndens presidium med begäran om beslutsförslag till omsorgsnämndens sammanträde i juni Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 41 om förslag till avgiftsöversyn, omsorgsförvaltningen. Förslaget finns med som bilaga. Vid omsorgsnämndens behandling av förslaget yrkade alliansen och SPI under rubrik Förslag till avgiftssystem vid hemsjukvård/hemrehabilitering, där inga övriga insatser lämnas under punkt 1: att hemsjukvården är avgiftsfri för alla som tillhör målgruppen. Omsorgsnämnden beslutade att avslå yrkandet. Mot beslutet reserverade sig allianspartierna till förmån för sitt eget förslag. Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om fastställande av avgiftsförslaget redovisar omsorgsförvaltningen de sakliga förutsättningar, som förvaltningen noterat som viktiga:

10 Sammanträdesdatum (forts) Laglighet. Socialtjänstlagen avgör möjligheterna till avgifter och uttag av den enskilde i kommunen. Detta oavsett om insatsen eller hjälpen man får är enligt socialtjänstlagen eller utifrån hälso- och sjukvårdslagen, vilket inte alla godtagit. Likställighetsprincipen i kommunallagen kan också vara aktuell, menar omsorgsförvaltningen. Det innebär att en "gratistjänst" inom hemsjukvård, vilket alliansen föreslog på nämnden, kan resultera i att andra grupper av sjuka eller handikappade kommer att kräva kommunal avgiftsfrihet. Tidigare förslag och andra kommuners beslut om ett fast månadsbelopp för alla, oavsett betalningsförmåga på en eller några 100- lappar per månad, är inte heller i linje med lagstiftningen då det strider mot reglerna om beräkning av avgiftsutrymme. Viss andel av våra patienter och omsorgstagare har inget avgiftsutrymme att ta av och får därför 0 kronor i avgift idag, helt enligt lagstiftningen. De som däremot kan betala får betala. Regionförbundets slutsatser kring avgifter. Regionförbundet har kommit fram till en rekommendation, som innebär att kommunens avgifter för hemsjukvård bör följa kommunens övriga avgiftssystem, som vi gör idag, och i enlighet med föreliggande förslag från majoriteten och nämnden. Regionförbundet menar i princip att kommuner, som kan tänka sig en ökad efterfrågan och därmed ökad konsumtion av hemsjukvård, kan låta bli att ta ut avgift enligt alliansens förslag. Enkelhet och likställighet mellan omsorgstagare/patienter och personal. Vi menar att en personalgrupps insatser (sjuksköterskor) är lika värdefulla som en annan grupps (omsorgsassistenter, baspersonal) insatser. Om det dessutom är så att insatserna är något mer kvalificerade och ofta något kortvarigare är det logiskt att kommunen för denna grupps arbete också tar ut avgift. Det kan dessutom bli svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan hemtjänst och hemsjukvård eftersom vissa hemsjukvårdsinsatser utförs av båda personalgrupperna. Ett argument för avgiftsfrihet har varit att kommuner inte vill att sjuksköterskor ska behöva administrera avgifter. Vi menar dock att det endast rör sig om tidsrapport till avgiftshandläggare. Redovisningen är ju till för att skydda patienten/omsorgstagaren mot att ta mer betalt än självkostnaden och skydd enligt maxtaxebestämmelsen i SoL ifall det finns avgiftsutrymme. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar och kommenterar administrativa chefen Susanne Johansson, omsorgsförvaltningen, omsorgsnämndens förslag till avgifter. Karin Helmersson (c) yrkar

11 Sammanträdesdatum (forts) att hemsjukvården är avgiftsfri för alla som tillhör målgruppen och i övrigt fastställa omsorgsnämndens beslut. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Karin Helmersons m fl:s yrkande. Ordförande ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enlig arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till avgiftsöversyn för omsorgsförvaltningen samt att de nya avgifterna börjar gälla från och med den 1 oktober Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0069 Uppföljning av jämförelseprojekt Julia, Hemtjänst Sammanfattning Nätverket Julia har i sin femte rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra hemtjänsten mellan kommunerna. De kommuner som deltar i denna rapport är Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Projektgruppen har hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister, där det visat sig möjligt, uppgifterna avser Merparten av måtten har dock fått undersökas lokalt genom att ibland göra retrospektiva studier och ibland genomföra undersökningar under gemensamma undersökningsveckor (avser 2009). Nätverket har i ett första steg valt att titta på hemtjänsten ur främst nedanstående åtta delar: 1. Hemtjänst servicenivåer 2. Hemtjänst omsorgsnivåer 3. Nöjdhemtjänsttagarindex 4. Effektivitetsmått 5. Informationsgivning 6. Omsorgsnivåer 7. Personalkontinuitet 8. Beviljad och utförd tid Rapportens resultat kan kortfattat sammanfattas i att det inte råder någon stark tydlighet mellan ett högt omsorgs- och serviceutbud i förhållande till kostnadseffektivitet även om det ibland kan synas finnas ett svagt samband. Ärendets beredning Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 mars 2010, 71, varvid beslut fattades att överlämna rapporten till omsorgsnämnden med begäran om kommentarer inom tre månader. Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 13 april 2010, 26, varvid beslut fattades om att överlåta till omsorgsnämndens presidium att lämna förslag till kommentar i ärendet.

13 Sammanträdesdatum (forts) Bakgrund Jämförelseprojektet bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rådet för kommunal analys (RKA) och Finansdepartementet. Syftet med arbetet i nätverket är att utveckla nationella kvalitetsmått, som kompletterar befintliga kostnads- och volymmått i offentlig statistik. Från 2010 kommer kommunerna själva att kunna publicera de mått som tas fram i kommundatabasens utvecklingsdel. Förslag till svar och kommentar Att delta i ett jämförelseprojekt ger alltid frågor och insikter som är bra för den enskilda kommunen. Därför bör projekt liknande detta fortsätta. Det skulle då innebära att innehållet förbättras och resultatet av jämförelsen blir än mer trovärdigt. I rapporten finns felkällor, som beror på att materialet, som skulle ligga till grund för rapporten, inte riktigt tolkats eller arbetats fram på samma sätt i kommunerna. Till viss del beror detta på tidsbrist i projektet, men i huvudsak handlar det nog om definitioner och begrepp inom verksamheten. Just av den anledningen är det därför viktigt att projekt liknande detta fortsätter med inblandade kommuner. Felkällor kan då identifieras och åtgärdas så att en rapport liknande denna får ännu bättre trovärdighet i sin jämförbarhet. Ett intressant värde i rapporten är det sammanlagda värdet för hemtjänstens utbud och innehåll vad avser service- och omsorgstjänster. Rapportens underrubrik är En jämförelse av kommunens hemtjänst ur ett medborgarperspektiv. Ett medelvärde för medverkande kommuner är 55 procent i uppfyllelsenivå. Är det ett bra resultat eller borde det vara högre? Kan orsakerna vara resursbrist för att kunna nå högre uppfyllelsenivå eller kan kommunernas resurser användas på ett effektivare sätt för att nå högre resultat? Något svar i denna rapport ges dessvärre inte, men frågeställningen är intressant och våra folkvalda politiker bör tänka över vilken målnivå som bör uppnås i den enskilda kommunen. Nivån som uppfylls i denna rapport kan ju faktiskt vara den nivå som anses rimlig i den enskilda kommunen. Rapporten är därför angelägen att analysera något djupare i den enskilda kommunen än vad som nu har skett. Detta bör ske genom verksamhetsbaserade diskussioner och dialoger samt kanske tydligare politiska beslut om nivåer än vad som finns nu. Jämförelseprojektet bör också fortsätta och kanske skapa en ny liknande rapport åtminstone vartannat år. För att möjliggöra en fortsatt analys av resultatet håller en handlingsplan på att framställas. Handlingsplanen är ett program för utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen, som bland annat tar upp mål som: Att utveckla frivilliginsatser för träffpunktverksamhet på helgerna.

14 Sammanträdesdatum (forts) Att arbeta mer individuellt med social samvaro och aktiviteter. Programmet finansieras med stimulansmedel. Ett annat angeläget område är att öka andelen grundutbildad personal. Den nya bemanningsenheten har här ett viktigt ansvar i samband med nyrekrytering. Målet är att all ny personal ska ha en grundutbildning. Genom centralisering av rekryteringsarbetet finns möjligheter att därmed öka andel personal med grundutbildning. Önskvärt vore vidare att Nybro kommun satsade utbildningsresurser för att ge möjligheter för outbildad personal till grundutbildning. Dessvärre saknar omsorgsnämnden egna resurser för att tillgodose detta utbildningsbehov. Vidare arbetas det ständigt med att förbättra och minska kringtid i omsorgsarbetet. En sådan möjlighet är ruttplanering, vilket arbetas med i projekt tillsammans med Oskarshamn, Mörbylånga och Energikontoret Sydost. Avslutningsvis kan alltid bättre marknadsföring ske av nämndens verksamhetsområden. Det kan ske genom information på hemsida eller i broschyrer. Här sker ett ständigt återkommande förbättringsarbete. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsen den 29 mars 2010, Omsorgsnämnden den 13 april 2010, Jämförelseprojekt Julia - En jämförelse av kommunens hemtjänst ur ett medborgarperspektiv. Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 42, att anta föreliggande förslag till svar och kommentar på kommunstyrelsens begäran över jämförelserapport Julia som sitt eget samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna omsorgsnämndens förslag om uppföljande mätningar om hemtjänsten till styrgruppen för Julia-jämförelser, att ge AB Nybro Brunn, arbetsmarknadsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen undersöka möjligheter till anordnande av grundutbildning för arbete inom omsorgsförvaltningen samt

15 Sammanträdesdatum (forts) att i övrigt notera omsorgsnämndens redovisning till protokollet. Utdrag till: Styrgruppen Julia AB Nybro Brunn Arbetsmarknadsenheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0009 Redovisning av uppdragsbeskrivningar och direktiv för genomförande av projekt från NY-brogruppen Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2008, 170, att under perioden 6 oktober december 2009 inrätta NY-brogruppen, som direkt underställs kommunstyrelsen. Gruppens arbete har letts av tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2010, 1, redovisades slutrapport från NY-brogruppen. I slutrapporten föreslogs ett antal områden, där arbetet bör fortsätta med förslag till åtgärder. För det fortsatta arbetet betonades vikten av att tydliga uppdrag ges samt att resursavsättning görs. Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2010 innebar följande: att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med Bo, Leva, Uppleva och inflyttarservice, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att stödja utvecklingsprojekt, som bedrivs av Nybro Ski, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att via kommunstyrelseförvaltningen fortlöpande svara för utgivning av näringslivsinformation från Nybro kommun, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med Tillväxt Nybro, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av material och aktiviteter för marknadsföring av Handelsstaden Nybro i Glasriket, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med syfte att tillskapa en yrkeshögskola i Kalmar län, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansvara för utvärdering av Medborgarenkät samt bevaka att ny enkät genomförs 2011, att ge personalchefen i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av projekt och åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten, att ge personalchefen i uppdrag att vara projektledare för projekt Nybro kommun som arbetsgivare enligt beskrivning,

17 Sammanträdesdatum (forts) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att stödja och samordna processer, som leder till att öka antalet boende i centrum av Nybro tätort, att ge kommundirektören i uppdrag att lämna förslag till uppdragsbeskrivningar och direktiv, som därefter underställs kommunstyrelsen för slutligt fastställande vid mars-sammanträdet 2010, att ge samtliga uppdrags- och projektansvariga i uppdrag att senast till den 31 mars 2010 återkomma med en projektplan och projektbeskrivning, inklusive eventuellt resursbehov för uppdragets genomförande samt att frågan om avsättning av särskilda medel för genomförande av projekten tas upp till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde 2010 i samband med redovisning av projektplan och projektbeskrivning. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 31 maj 2010, 110, redovisade tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist dels lägesrapport för ett antal av projekten, dels projekt Tillväxt Nybro. Jan Lagerqvist kommenterade även projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun för hållbar utveckling. För att genomföra detta projekt behövs ett resurstillskott på kronor, vilket framgår av projektbeskrivningen. Beloppet motsvarar en 0,5 tjänst. I förhållande till slutrapporten, som redovisades till kommunstyrelsen i januari 2010, har samordningsvinster kunnat göras, vilket minskar det totala resursbehovet. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återremitteras. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna för centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 30 augusti 2010 kompletteras ärendet med att resurstillskott för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun görs i samband med antagande av budget för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsplan för genomförande av beslutade uppdrag inom NYbrogruppen, att föreslå att i samband med antagande av budget för 2011 anvisa kronor för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun samt

18 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna redovisningen och notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/0067 Besvarande av medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i hela Nybro kommun Kicki Karlsson har den 18 mars 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Enligt djurskyddslagen ska djur inte utsättas för onödigt lidande, vilket de gör av detta smällande. Icke främja barnarbete då barn jobbar i fabriker för smällare/raketer. Miljöförstörning av bland annat tungmetaller i smällare/raketer. Brandfara vid smällande. Fara för skador, bland annat ögon, fingrar vid smällande. Förbjud raketer, smällare i hela Nybro kommun eller bara ha skjutning Linnéasjön, så vet alla när och var och under ordnade förhållanden. Kicki Karlsson Radhusvägen , Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansåg därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010, 59, att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämndens yttrande Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun gäller för 21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor följande: Pyrotekniska varor (fyrverkerier, smällare bengaliska eldar m m) är endast tillåtna att användas, utan särskilt tillstånd från Polismyndigheten, påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag.

20 Sammanträdesdatum (forts) Det finns sålunda regler för när skjutning får ske. Tyvärr visar alla inte den hänsyn vare sig mot tider, levande djur eller mot den närmaste omgivningen. Fördelen är ändå att den är begränsad under just dessa tider. Att förbjuda eller endast ha skjutning under ordnade former kan vara svårt att få en acceptans för. Dessutom är det svårt att övervaka ett sådant förbud. Det finns därför ingen anledning att ändra på ordningsföreskriften. Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2010, 57, att ställa sig bakom förslaget till yttrandet och att överlämna svaret till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Inför samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet redovisade samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2009 behandlades ett medborgarförslag från Walter Fagerdal om att förbjuda fyrverkerier förutom vid särskilda högtider och att endast tillåta fyrverkerier vid utsedda och bevakade platser. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 203, att: informera via försäljare och kommunens hemsida om vilka regler som gäller vid användande av pyrotekniska varor, ändra i 21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun så att det endast är tillåtet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag, anse första delen av medborgarförslaget uppfyllt och att i övrigt avstyrka förslaget. I förslag till samhällsbyggnadsnämnden redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens ståndpunkt, där man anser att Kicki Karlssons medborgarförslag i stort liknar förslaget från Walter Fagerdal daterat den 16 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ärendet är utrett. De åtgärder som beslutades i kommunfullmäktige anses tillräckliga. Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstyrka medborgarförslaget från Kicki Karlsson samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

21 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

22 Sammanträdesdatum Dnr 09/0085 Besvarande av motion angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg Ledamöterna Sivert Hugosson (kd), Bjarnette Tallberg (kd) och Myrthel Tobiasson (kd) har den 27 april 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg, t ex som i Växjö och Jönköping. Flera kommuninnevånare skulle ha nytta av att kunna parkera nära affärerna kring torget. Centrumhandeln kan också gynnas av den möjligheten. Därför föreslår vi att en utredning görs av vilka fördelar och eventuella nackdelar det kan innebära med en begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg. För Kristdemokraterna i Nybro Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Myrthel Tobiasson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, AB Nybro Brunn, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Tekniska nämndens yttrande Enkät utförd av samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden har utfört en enkät i centrum under septemberoktober Alla svar har ännu inte utvärderats, varvid nedanstående får ses som en indikation av vad centrumbesökarna tycker. Besöksenkäten frågade bland annat Hur ska vi använda torget de dagar det inte är torghandel?

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer