Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) ersättare för Karl Längberg (s) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Nils Grönqvist (c) ersättare för Lars-Gunnar Hellström (c) Övriga deltagande Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Susanne Johansson, administrativ chef, omsorgsförvaltningen, 157 Håkan Anderberg, servicechef, 177 Nils-Erik Gustafsson, handläggare Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera John Green Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink John Green Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 338 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 155 Budgetuppföljning januari-juli 2010 för Nybro kommun. 156 Delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun. 157 Avgiftsöversyn inom omsorgsförvaltningen. 158 Uppföljning av jämförelseprojekt Julia, Hemtjänst. 159 Redovisning av uppdragsbeskrivningar och direktiv för genomförande av projekt från NY-brogruppen. 160 Besvarande av medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i hela Nybro kommun. 161 Besvarande av motion angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg. 162 Besvarande av motion om meddelarfrihet och meddelarskydd. 163 Besvarande av motion om att förändra taxan för va-avgifter för att underlätta företagsetableringar. 164 Besvarande av motion angående Jämställdhetspris. 165 Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 166 Förslag till ansvarig nämnd och taxa utifrån nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. 167 Justering av kommunstyrelseförvaltningens organisation och kommunstyrelsens överlämnande av ansvar för viss verksamhet. 168 Koncernstruktur Nybro kommun. 169 Nya förutsättningar för kommunala bostadsbolag. 170 Tillsättning av tjänst som skolchef. 171 Besvarande av motion angående offentliga upphandlingar. 172 Motion om inrättande av kommunal servicetelefon för äldre. 173 Eventuell tidigareläggning av offentlig medfinansiering av Leader.

3 Sammanträdesdatum 339 (forts) 174 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning, DOFF Data AB. 175 Sammanträdesdagar Yttrande över Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 stöd för styrning och ledning. 177 Redovisning av anbudsunderlag inför konkurrensutsättning av delar av måltidsservice. 178 Beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen Nora Möre Vägfons styrelse och kassaförvaltaren för räkenskapsåret Ej slutbehandlade motioner. 180 Ej slutbehandlade medborgarförslag. 181 Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun. 182 Anmälan av delegationsbeslut. 183 Aktuellt från Regionförbundet. 184 Anmälningar a-p.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-juli 2010 för Nybro kommun Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-juli 2010 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 11 augusti Riktpunkten för perioden uppgår till 58,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,1% 55,5% Personalkostnader ,3% 58,3% Övriga kostnader ,5% 61,4% Kapitalkostnader ,9% Bruttokostnader ,8% 59,4% Nettokostnader ,1% 61,0% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 59,1 procent, vilket är 0,8 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar knappt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 61,0 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds prognos från juni månad I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 172,3% 48,4% 104,4% 98,0% 102,5% 96,8% 100,0% 101,2% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna i princip på riktpunkten i likhet med föregående års utfall. Likviditet Per den 4 augusti 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomichefen Anette Arbman redovisar uppdaterad budgetuppföljning per den 30 augusti I nämndernas prognoser för helår 2010 noteras att tekniska nämnden prognostiserar ett underskott på kronor. Senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar på ökade skatteintäkter på kronor. Totalt visar prognosen för 2010 på ett överskott med kronor. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in förvaltningschefen för tekniska nämnden till nästa kommunstyrelsesammanträde för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att eliminera eventuellt underskott i 2010 års verksamhet samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Bengt-Eve Petersson, teknisk chef Kommunstyrelsen i september 2010 Ekonomienheten Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 10/0165 Delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport behandlas i kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporten och dess förvaltningsberättelse är framförallt att få en avstämning av det ekonomiska läget efter årets sex första månader, men också att få en prognos för resultatet för helåret Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten för perioden januari-juni 2010 omfattar: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys I föreliggande delårsrapport saknas sammanställd redovisning för koncernen. Det finns heller inga krav på att detta ska finnas. Kommunens bolag kommer att rapportera deras ekonomiska utfall per den 31 augusti Bolagen upprättar två delårsrapporter dels per april, dels per augusti I delårsrapporten för kommunen ingår nämndernas och styrelsens prognos för årsutfallet och mål- och verksamhetskommentarer. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om budgeten. Budgeterat ekonomiskt resultat uppgick då till kronor. Det redovisade utfallet efter sex månader 2010 visar på ett positivt resultat om kronor. Avstämning av mål Kommunfullmäktige har sedan tidigare fastställt finansiellt mål, som avser resultatnivå samt avsättning för kommande pensioner. Avstämning av detta mål återfinns i delårsrapporten.

7 Sammanträdesdatum (forts) Inom kommunens nämnder och styrelsen finns också sedan tidigare mål antagna, men de har inte varit kopplade till god ekonomisk hushållning. En process inleddes under 2008, som sedan fortsatt under 2009 med att arbeta igenom, aktualisera och vidareutveckla övergripande mål, som ska gälla för nämnder, styrelsen och kommunala bolag. Vision och övergripande inriktningsmål är numera processade och beslutade. De övergripande målen ska fungera som vägvisare för nämndernas och bolagens mål. Målen ska bland annat vara mätbara, realistiska, utvärderingsbara och finansierade. Samtliga nämnder har nu beslutat om mål och dessa har redovisats för kommunstyrelsen, som begärt kompletteringar och förtydliganden för att målen ska klara de uppställda kraven. Målen finns angivna i förvaltningsberättelsen och i verksamhetsberättelserna, där de också utvärderas eller följs upp i den utsträckning som är möjlig per juni månad Ekonomisk prognos Historiskt har tidigare prognoser oftast varit mer negativa än vad det verkliga utfallet blev. En orsak till detta kan vara att prognoserna haft styrande effekt, det vill säga åtgärder har vidtagits för att minska de negativa avvikelserna. I delårsrapporten ges en årsprognos för kommunen som helhet på kronor, där det är inberäknat minus kronor för nämnderna exklusive va, där också tagits hänsyn till de senaste skatteprognoserna och prognoserna avseende statsbidrag m m. Nästa skatteprognos kommer kring den 17 augusti Ekonomichefen Anette Arbman redovisar och kommenterar förslag till delårsbokslutet. Revisionen har granskat rapporten och redovisat vissa kommentarer. Bland annat önskas verbal kommentar till prognosen. Synpunkterna kommer att beaktas vid kommande tillfällen. Ekonomichefen kommenterar särskilt personaluppföljningen, där det bland annat noteras att antalet tillsvidaretjänster minskat i förhållande till föregående år. Dessutom noteras att korttidsfrånvaron ökat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, efter granskning av Nybro kommuns revision, därefter överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för fastställande.

8 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Nybro kommuns revision 2 kommunfullmäktige Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 08/0175 Avgiftsöversyn inom omsorgsförvaltningen Kommunfullmäktige antog nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen den 23 februari 2009, 30. Omsorgsnämnden beslutade den 6 oktober 2009 om viss revidering av de tidigare fastställda avgifterna. Vid kommunstyrelsens behandling av förslaget den 30 november 2009, 213, beslutade kommunstyrelsen om återremiss till omsorgsnämnden för samordning med annan aktuell översyn av taxorna. Omsorgsnämnden beslutade den 18 maj 2010, 32, att återremittera ärendet till omsorgsnämndens presidium med begäran om beslutsförslag till omsorgsnämndens sammanträde i juni Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 41 om förslag till avgiftsöversyn, omsorgsförvaltningen. Förslaget finns med som bilaga. Vid omsorgsnämndens behandling av förslaget yrkade alliansen och SPI under rubrik Förslag till avgiftssystem vid hemsjukvård/hemrehabilitering, där inga övriga insatser lämnas under punkt 1: att hemsjukvården är avgiftsfri för alla som tillhör målgruppen. Omsorgsnämnden beslutade att avslå yrkandet. Mot beslutet reserverade sig allianspartierna till förmån för sitt eget förslag. Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om fastställande av avgiftsförslaget redovisar omsorgsförvaltningen de sakliga förutsättningar, som förvaltningen noterat som viktiga:

10 Sammanträdesdatum (forts) Laglighet. Socialtjänstlagen avgör möjligheterna till avgifter och uttag av den enskilde i kommunen. Detta oavsett om insatsen eller hjälpen man får är enligt socialtjänstlagen eller utifrån hälso- och sjukvårdslagen, vilket inte alla godtagit. Likställighetsprincipen i kommunallagen kan också vara aktuell, menar omsorgsförvaltningen. Det innebär att en "gratistjänst" inom hemsjukvård, vilket alliansen föreslog på nämnden, kan resultera i att andra grupper av sjuka eller handikappade kommer att kräva kommunal avgiftsfrihet. Tidigare förslag och andra kommuners beslut om ett fast månadsbelopp för alla, oavsett betalningsförmåga på en eller några 100- lappar per månad, är inte heller i linje med lagstiftningen då det strider mot reglerna om beräkning av avgiftsutrymme. Viss andel av våra patienter och omsorgstagare har inget avgiftsutrymme att ta av och får därför 0 kronor i avgift idag, helt enligt lagstiftningen. De som däremot kan betala får betala. Regionförbundets slutsatser kring avgifter. Regionförbundet har kommit fram till en rekommendation, som innebär att kommunens avgifter för hemsjukvård bör följa kommunens övriga avgiftssystem, som vi gör idag, och i enlighet med föreliggande förslag från majoriteten och nämnden. Regionförbundet menar i princip att kommuner, som kan tänka sig en ökad efterfrågan och därmed ökad konsumtion av hemsjukvård, kan låta bli att ta ut avgift enligt alliansens förslag. Enkelhet och likställighet mellan omsorgstagare/patienter och personal. Vi menar att en personalgrupps insatser (sjuksköterskor) är lika värdefulla som en annan grupps (omsorgsassistenter, baspersonal) insatser. Om det dessutom är så att insatserna är något mer kvalificerade och ofta något kortvarigare är det logiskt att kommunen för denna grupps arbete också tar ut avgift. Det kan dessutom bli svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan hemtjänst och hemsjukvård eftersom vissa hemsjukvårdsinsatser utförs av båda personalgrupperna. Ett argument för avgiftsfrihet har varit att kommuner inte vill att sjuksköterskor ska behöva administrera avgifter. Vi menar dock att det endast rör sig om tidsrapport till avgiftshandläggare. Redovisningen är ju till för att skydda patienten/omsorgstagaren mot att ta mer betalt än självkostnaden och skydd enligt maxtaxebestämmelsen i SoL ifall det finns avgiftsutrymme. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar och kommenterar administrativa chefen Susanne Johansson, omsorgsförvaltningen, omsorgsnämndens förslag till avgifter. Karin Helmersson (c) yrkar

11 Sammanträdesdatum (forts) att hemsjukvården är avgiftsfri för alla som tillhör målgruppen och i övrigt fastställa omsorgsnämndens beslut. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Karin Helmersons m fl:s yrkande. Ordförande ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enlig arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till avgiftsöversyn för omsorgsförvaltningen samt att de nya avgifterna börjar gälla från och med den 1 oktober Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0069 Uppföljning av jämförelseprojekt Julia, Hemtjänst Sammanfattning Nätverket Julia har i sin femte rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra hemtjänsten mellan kommunerna. De kommuner som deltar i denna rapport är Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Projektgruppen har hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister, där det visat sig möjligt, uppgifterna avser Merparten av måtten har dock fått undersökas lokalt genom att ibland göra retrospektiva studier och ibland genomföra undersökningar under gemensamma undersökningsveckor (avser 2009). Nätverket har i ett första steg valt att titta på hemtjänsten ur främst nedanstående åtta delar: 1. Hemtjänst servicenivåer 2. Hemtjänst omsorgsnivåer 3. Nöjdhemtjänsttagarindex 4. Effektivitetsmått 5. Informationsgivning 6. Omsorgsnivåer 7. Personalkontinuitet 8. Beviljad och utförd tid Rapportens resultat kan kortfattat sammanfattas i att det inte råder någon stark tydlighet mellan ett högt omsorgs- och serviceutbud i förhållande till kostnadseffektivitet även om det ibland kan synas finnas ett svagt samband. Ärendets beredning Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 mars 2010, 71, varvid beslut fattades att överlämna rapporten till omsorgsnämnden med begäran om kommentarer inom tre månader. Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 13 april 2010, 26, varvid beslut fattades om att överlåta till omsorgsnämndens presidium att lämna förslag till kommentar i ärendet.

13 Sammanträdesdatum (forts) Bakgrund Jämförelseprojektet bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rådet för kommunal analys (RKA) och Finansdepartementet. Syftet med arbetet i nätverket är att utveckla nationella kvalitetsmått, som kompletterar befintliga kostnads- och volymmått i offentlig statistik. Från 2010 kommer kommunerna själva att kunna publicera de mått som tas fram i kommundatabasens utvecklingsdel. Förslag till svar och kommentar Att delta i ett jämförelseprojekt ger alltid frågor och insikter som är bra för den enskilda kommunen. Därför bör projekt liknande detta fortsätta. Det skulle då innebära att innehållet förbättras och resultatet av jämförelsen blir än mer trovärdigt. I rapporten finns felkällor, som beror på att materialet, som skulle ligga till grund för rapporten, inte riktigt tolkats eller arbetats fram på samma sätt i kommunerna. Till viss del beror detta på tidsbrist i projektet, men i huvudsak handlar det nog om definitioner och begrepp inom verksamheten. Just av den anledningen är det därför viktigt att projekt liknande detta fortsätter med inblandade kommuner. Felkällor kan då identifieras och åtgärdas så att en rapport liknande denna får ännu bättre trovärdighet i sin jämförbarhet. Ett intressant värde i rapporten är det sammanlagda värdet för hemtjänstens utbud och innehåll vad avser service- och omsorgstjänster. Rapportens underrubrik är En jämförelse av kommunens hemtjänst ur ett medborgarperspektiv. Ett medelvärde för medverkande kommuner är 55 procent i uppfyllelsenivå. Är det ett bra resultat eller borde det vara högre? Kan orsakerna vara resursbrist för att kunna nå högre uppfyllelsenivå eller kan kommunernas resurser användas på ett effektivare sätt för att nå högre resultat? Något svar i denna rapport ges dessvärre inte, men frågeställningen är intressant och våra folkvalda politiker bör tänka över vilken målnivå som bör uppnås i den enskilda kommunen. Nivån som uppfylls i denna rapport kan ju faktiskt vara den nivå som anses rimlig i den enskilda kommunen. Rapporten är därför angelägen att analysera något djupare i den enskilda kommunen än vad som nu har skett. Detta bör ske genom verksamhetsbaserade diskussioner och dialoger samt kanske tydligare politiska beslut om nivåer än vad som finns nu. Jämförelseprojektet bör också fortsätta och kanske skapa en ny liknande rapport åtminstone vartannat år. För att möjliggöra en fortsatt analys av resultatet håller en handlingsplan på att framställas. Handlingsplanen är ett program för utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen, som bland annat tar upp mål som: Att utveckla frivilliginsatser för träffpunktverksamhet på helgerna.

14 Sammanträdesdatum (forts) Att arbeta mer individuellt med social samvaro och aktiviteter. Programmet finansieras med stimulansmedel. Ett annat angeläget område är att öka andelen grundutbildad personal. Den nya bemanningsenheten har här ett viktigt ansvar i samband med nyrekrytering. Målet är att all ny personal ska ha en grundutbildning. Genom centralisering av rekryteringsarbetet finns möjligheter att därmed öka andel personal med grundutbildning. Önskvärt vore vidare att Nybro kommun satsade utbildningsresurser för att ge möjligheter för outbildad personal till grundutbildning. Dessvärre saknar omsorgsnämnden egna resurser för att tillgodose detta utbildningsbehov. Vidare arbetas det ständigt med att förbättra och minska kringtid i omsorgsarbetet. En sådan möjlighet är ruttplanering, vilket arbetas med i projekt tillsammans med Oskarshamn, Mörbylånga och Energikontoret Sydost. Avslutningsvis kan alltid bättre marknadsföring ske av nämndens verksamhetsområden. Det kan ske genom information på hemsida eller i broschyrer. Här sker ett ständigt återkommande förbättringsarbete. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsen den 29 mars 2010, Omsorgsnämnden den 13 april 2010, Jämförelseprojekt Julia - En jämförelse av kommunens hemtjänst ur ett medborgarperspektiv. Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 42, att anta föreliggande förslag till svar och kommentar på kommunstyrelsens begäran över jämförelserapport Julia som sitt eget samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna omsorgsnämndens förslag om uppföljande mätningar om hemtjänsten till styrgruppen för Julia-jämförelser, att ge AB Nybro Brunn, arbetsmarknadsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen undersöka möjligheter till anordnande av grundutbildning för arbete inom omsorgsförvaltningen samt

15 Sammanträdesdatum (forts) att i övrigt notera omsorgsnämndens redovisning till protokollet. Utdrag till: Styrgruppen Julia AB Nybro Brunn Arbetsmarknadsenheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0009 Redovisning av uppdragsbeskrivningar och direktiv för genomförande av projekt från NY-brogruppen Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2008, 170, att under perioden 6 oktober december 2009 inrätta NY-brogruppen, som direkt underställs kommunstyrelsen. Gruppens arbete har letts av tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2010, 1, redovisades slutrapport från NY-brogruppen. I slutrapporten föreslogs ett antal områden, där arbetet bör fortsätta med förslag till åtgärder. För det fortsatta arbetet betonades vikten av att tydliga uppdrag ges samt att resursavsättning görs. Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2010 innebar följande: att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med Bo, Leva, Uppleva och inflyttarservice, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att stödja utvecklingsprojekt, som bedrivs av Nybro Ski, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att via kommunstyrelseförvaltningen fortlöpande svara för utgivning av näringslivsinformation från Nybro kommun, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med Tillväxt Nybro, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av material och aktiviteter för marknadsföring av Handelsstaden Nybro i Glasriket, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med syfte att tillskapa en yrkeshögskola i Kalmar län, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansvara för utvärdering av Medborgarenkät samt bevaka att ny enkät genomförs 2011, att ge personalchefen i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av projekt och åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten, att ge personalchefen i uppdrag att vara projektledare för projekt Nybro kommun som arbetsgivare enligt beskrivning,

17 Sammanträdesdatum (forts) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att stödja och samordna processer, som leder till att öka antalet boende i centrum av Nybro tätort, att ge kommundirektören i uppdrag att lämna förslag till uppdragsbeskrivningar och direktiv, som därefter underställs kommunstyrelsen för slutligt fastställande vid mars-sammanträdet 2010, att ge samtliga uppdrags- och projektansvariga i uppdrag att senast till den 31 mars 2010 återkomma med en projektplan och projektbeskrivning, inklusive eventuellt resursbehov för uppdragets genomförande samt att frågan om avsättning av särskilda medel för genomförande av projekten tas upp till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde 2010 i samband med redovisning av projektplan och projektbeskrivning. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 31 maj 2010, 110, redovisade tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist dels lägesrapport för ett antal av projekten, dels projekt Tillväxt Nybro. Jan Lagerqvist kommenterade även projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun för hållbar utveckling. För att genomföra detta projekt behövs ett resurstillskott på kronor, vilket framgår av projektbeskrivningen. Beloppet motsvarar en 0,5 tjänst. I förhållande till slutrapporten, som redovisades till kommunstyrelsen i januari 2010, har samordningsvinster kunnat göras, vilket minskar det totala resursbehovet. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återremitteras. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna för centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 30 augusti 2010 kompletteras ärendet med att resurstillskott för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun görs i samband med antagande av budget för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsplan för genomförande av beslutade uppdrag inom NYbrogruppen, att föreslå att i samband med antagande av budget för 2011 anvisa kronor för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun samt

18 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna redovisningen och notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/0067 Besvarande av medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i hela Nybro kommun Kicki Karlsson har den 18 mars 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Enligt djurskyddslagen ska djur inte utsättas för onödigt lidande, vilket de gör av detta smällande. Icke främja barnarbete då barn jobbar i fabriker för smällare/raketer. Miljöförstörning av bland annat tungmetaller i smällare/raketer. Brandfara vid smällande. Fara för skador, bland annat ögon, fingrar vid smällande. Förbjud raketer, smällare i hela Nybro kommun eller bara ha skjutning Linnéasjön, så vet alla när och var och under ordnade förhållanden. Kicki Karlsson Radhusvägen , Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansåg därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010, 59, att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämndens yttrande Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun gäller för 21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor följande: Pyrotekniska varor (fyrverkerier, smällare bengaliska eldar m m) är endast tillåtna att användas, utan särskilt tillstånd från Polismyndigheten, påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag.

20 Sammanträdesdatum (forts) Det finns sålunda regler för när skjutning får ske. Tyvärr visar alla inte den hänsyn vare sig mot tider, levande djur eller mot den närmaste omgivningen. Fördelen är ändå att den är begränsad under just dessa tider. Att förbjuda eller endast ha skjutning under ordnade former kan vara svårt att få en acceptans för. Dessutom är det svårt att övervaka ett sådant förbud. Det finns därför ingen anledning att ändra på ordningsföreskriften. Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2010, 57, att ställa sig bakom förslaget till yttrandet och att överlämna svaret till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Inför samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet redovisade samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2009 behandlades ett medborgarförslag från Walter Fagerdal om att förbjuda fyrverkerier förutom vid särskilda högtider och att endast tillåta fyrverkerier vid utsedda och bevakade platser. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 203, att: informera via försäljare och kommunens hemsida om vilka regler som gäller vid användande av pyrotekniska varor, ändra i 21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun så att det endast är tillåtet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag, anse första delen av medborgarförslaget uppfyllt och att i övrigt avstyrka förslaget. I förslag till samhällsbyggnadsnämnden redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens ståndpunkt, där man anser att Kicki Karlssons medborgarförslag i stort liknar förslaget från Walter Fagerdal daterat den 16 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ärendet är utrett. De åtgärder som beslutades i kommunfullmäktige anses tillräckliga. Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstyrka medborgarförslaget från Kicki Karlsson samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

21 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

22 Sammanträdesdatum Dnr 09/0085 Besvarande av motion angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg Ledamöterna Sivert Hugosson (kd), Bjarnette Tallberg (kd) och Myrthel Tobiasson (kd) har den 27 april 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg, t ex som i Växjö och Jönköping. Flera kommuninnevånare skulle ha nytta av att kunna parkera nära affärerna kring torget. Centrumhandeln kan också gynnas av den möjligheten. Därför föreslår vi att en utredning görs av vilka fördelar och eventuella nackdelar det kan innebära med en begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg. För Kristdemokraterna i Nybro Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Myrthel Tobiasson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, AB Nybro Brunn, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Tekniska nämndens yttrande Enkät utförd av samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden har utfört en enkät i centrum under septemberoktober Alla svar har ännu inte utvärderats, varvid nedanstående får ses som en indikation av vad centrumbesökarna tycker. Besöksenkäten frågade bland annat Hur ska vi använda torget de dagar det inte är torghandel?

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd. Privat sektor, 2012-03-08

Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd. Privat sektor, 2012-03-08 Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd Privat sektor, 2012-03-08 Frågeställningar Vad är Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, represalieförbud

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer