Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) ersättare för Karl Längberg (s) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Nils Grönqvist (c) ersättare för Lars-Gunnar Hellström (c) Övriga deltagande Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Susanne Johansson, administrativ chef, omsorgsförvaltningen, 157 Håkan Anderberg, servicechef, 177 Nils-Erik Gustafsson, handläggare Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera John Green Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink John Green Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 338 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 155 Budgetuppföljning januari-juli 2010 för Nybro kommun. 156 Delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun. 157 Avgiftsöversyn inom omsorgsförvaltningen. 158 Uppföljning av jämförelseprojekt Julia, Hemtjänst. 159 Redovisning av uppdragsbeskrivningar och direktiv för genomförande av projekt från NY-brogruppen. 160 Besvarande av medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i hela Nybro kommun. 161 Besvarande av motion angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg. 162 Besvarande av motion om meddelarfrihet och meddelarskydd. 163 Besvarande av motion om att förändra taxan för va-avgifter för att underlätta företagsetableringar. 164 Besvarande av motion angående Jämställdhetspris. 165 Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 166 Förslag till ansvarig nämnd och taxa utifrån nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. 167 Justering av kommunstyrelseförvaltningens organisation och kommunstyrelsens överlämnande av ansvar för viss verksamhet. 168 Koncernstruktur Nybro kommun. 169 Nya förutsättningar för kommunala bostadsbolag. 170 Tillsättning av tjänst som skolchef. 171 Besvarande av motion angående offentliga upphandlingar. 172 Motion om inrättande av kommunal servicetelefon för äldre. 173 Eventuell tidigareläggning av offentlig medfinansiering av Leader.

3 Sammanträdesdatum 339 (forts) 174 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning, DOFF Data AB. 175 Sammanträdesdagar Yttrande över Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 stöd för styrning och ledning. 177 Redovisning av anbudsunderlag inför konkurrensutsättning av delar av måltidsservice. 178 Beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen Nora Möre Vägfons styrelse och kassaförvaltaren för räkenskapsåret Ej slutbehandlade motioner. 180 Ej slutbehandlade medborgarförslag. 181 Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun. 182 Anmälan av delegationsbeslut. 183 Aktuellt från Regionförbundet. 184 Anmälningar a-p.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-juli 2010 för Nybro kommun Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-juli 2010 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 11 augusti Riktpunkten för perioden uppgår till 58,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,1% 55,5% Personalkostnader ,3% 58,3% Övriga kostnader ,5% 61,4% Kapitalkostnader ,9% Bruttokostnader ,8% 59,4% Nettokostnader ,1% 61,0% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 59,1 procent, vilket är 0,8 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar knappt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 61,0 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds prognos från juni månad I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 172,3% 48,4% 104,4% 98,0% 102,5% 96,8% 100,0% 101,2% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna i princip på riktpunkten i likhet med föregående års utfall. Likviditet Per den 4 augusti 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomichefen Anette Arbman redovisar uppdaterad budgetuppföljning per den 30 augusti I nämndernas prognoser för helår 2010 noteras att tekniska nämnden prognostiserar ett underskott på kronor. Senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar på ökade skatteintäkter på kronor. Totalt visar prognosen för 2010 på ett överskott med kronor. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in förvaltningschefen för tekniska nämnden till nästa kommunstyrelsesammanträde för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att eliminera eventuellt underskott i 2010 års verksamhet samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Bengt-Eve Petersson, teknisk chef Kommunstyrelsen i september 2010 Ekonomienheten Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 10/0165 Delårsrapport januari-juni 2010 för Nybro kommun Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport behandlas i kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporten och dess förvaltningsberättelse är framförallt att få en avstämning av det ekonomiska läget efter årets sex första månader, men också att få en prognos för resultatet för helåret Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten för perioden januari-juni 2010 omfattar: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys I föreliggande delårsrapport saknas sammanställd redovisning för koncernen. Det finns heller inga krav på att detta ska finnas. Kommunens bolag kommer att rapportera deras ekonomiska utfall per den 31 augusti Bolagen upprättar två delårsrapporter dels per april, dels per augusti I delårsrapporten för kommunen ingår nämndernas och styrelsens prognos för årsutfallet och mål- och verksamhetskommentarer. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om budgeten. Budgeterat ekonomiskt resultat uppgick då till kronor. Det redovisade utfallet efter sex månader 2010 visar på ett positivt resultat om kronor. Avstämning av mål Kommunfullmäktige har sedan tidigare fastställt finansiellt mål, som avser resultatnivå samt avsättning för kommande pensioner. Avstämning av detta mål återfinns i delårsrapporten.

7 Sammanträdesdatum (forts) Inom kommunens nämnder och styrelsen finns också sedan tidigare mål antagna, men de har inte varit kopplade till god ekonomisk hushållning. En process inleddes under 2008, som sedan fortsatt under 2009 med att arbeta igenom, aktualisera och vidareutveckla övergripande mål, som ska gälla för nämnder, styrelsen och kommunala bolag. Vision och övergripande inriktningsmål är numera processade och beslutade. De övergripande målen ska fungera som vägvisare för nämndernas och bolagens mål. Målen ska bland annat vara mätbara, realistiska, utvärderingsbara och finansierade. Samtliga nämnder har nu beslutat om mål och dessa har redovisats för kommunstyrelsen, som begärt kompletteringar och förtydliganden för att målen ska klara de uppställda kraven. Målen finns angivna i förvaltningsberättelsen och i verksamhetsberättelserna, där de också utvärderas eller följs upp i den utsträckning som är möjlig per juni månad Ekonomisk prognos Historiskt har tidigare prognoser oftast varit mer negativa än vad det verkliga utfallet blev. En orsak till detta kan vara att prognoserna haft styrande effekt, det vill säga åtgärder har vidtagits för att minska de negativa avvikelserna. I delårsrapporten ges en årsprognos för kommunen som helhet på kronor, där det är inberäknat minus kronor för nämnderna exklusive va, där också tagits hänsyn till de senaste skatteprognoserna och prognoserna avseende statsbidrag m m. Nästa skatteprognos kommer kring den 17 augusti Ekonomichefen Anette Arbman redovisar och kommenterar förslag till delårsbokslutet. Revisionen har granskat rapporten och redovisat vissa kommentarer. Bland annat önskas verbal kommentar till prognosen. Synpunkterna kommer att beaktas vid kommande tillfällen. Ekonomichefen kommenterar särskilt personaluppföljningen, där det bland annat noteras att antalet tillsvidaretjänster minskat i förhållande till föregående år. Dessutom noteras att korttidsfrånvaron ökat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, efter granskning av Nybro kommuns revision, därefter överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för fastställande.

8 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Nybro kommuns revision 2 kommunfullmäktige Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 08/0175 Avgiftsöversyn inom omsorgsförvaltningen Kommunfullmäktige antog nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen den 23 februari 2009, 30. Omsorgsnämnden beslutade den 6 oktober 2009 om viss revidering av de tidigare fastställda avgifterna. Vid kommunstyrelsens behandling av förslaget den 30 november 2009, 213, beslutade kommunstyrelsen om återremiss till omsorgsnämnden för samordning med annan aktuell översyn av taxorna. Omsorgsnämnden beslutade den 18 maj 2010, 32, att återremittera ärendet till omsorgsnämndens presidium med begäran om beslutsförslag till omsorgsnämndens sammanträde i juni Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 41 om förslag till avgiftsöversyn, omsorgsförvaltningen. Förslaget finns med som bilaga. Vid omsorgsnämndens behandling av förslaget yrkade alliansen och SPI under rubrik Förslag till avgiftssystem vid hemsjukvård/hemrehabilitering, där inga övriga insatser lämnas under punkt 1: att hemsjukvården är avgiftsfri för alla som tillhör målgruppen. Omsorgsnämnden beslutade att avslå yrkandet. Mot beslutet reserverade sig allianspartierna till förmån för sitt eget förslag. Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om fastställande av avgiftsförslaget redovisar omsorgsförvaltningen de sakliga förutsättningar, som förvaltningen noterat som viktiga:

10 Sammanträdesdatum (forts) Laglighet. Socialtjänstlagen avgör möjligheterna till avgifter och uttag av den enskilde i kommunen. Detta oavsett om insatsen eller hjälpen man får är enligt socialtjänstlagen eller utifrån hälso- och sjukvårdslagen, vilket inte alla godtagit. Likställighetsprincipen i kommunallagen kan också vara aktuell, menar omsorgsförvaltningen. Det innebär att en "gratistjänst" inom hemsjukvård, vilket alliansen föreslog på nämnden, kan resultera i att andra grupper av sjuka eller handikappade kommer att kräva kommunal avgiftsfrihet. Tidigare förslag och andra kommuners beslut om ett fast månadsbelopp för alla, oavsett betalningsförmåga på en eller några 100- lappar per månad, är inte heller i linje med lagstiftningen då det strider mot reglerna om beräkning av avgiftsutrymme. Viss andel av våra patienter och omsorgstagare har inget avgiftsutrymme att ta av och får därför 0 kronor i avgift idag, helt enligt lagstiftningen. De som däremot kan betala får betala. Regionförbundets slutsatser kring avgifter. Regionförbundet har kommit fram till en rekommendation, som innebär att kommunens avgifter för hemsjukvård bör följa kommunens övriga avgiftssystem, som vi gör idag, och i enlighet med föreliggande förslag från majoriteten och nämnden. Regionförbundet menar i princip att kommuner, som kan tänka sig en ökad efterfrågan och därmed ökad konsumtion av hemsjukvård, kan låta bli att ta ut avgift enligt alliansens förslag. Enkelhet och likställighet mellan omsorgstagare/patienter och personal. Vi menar att en personalgrupps insatser (sjuksköterskor) är lika värdefulla som en annan grupps (omsorgsassistenter, baspersonal) insatser. Om det dessutom är så att insatserna är något mer kvalificerade och ofta något kortvarigare är det logiskt att kommunen för denna grupps arbete också tar ut avgift. Det kan dessutom bli svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan hemtjänst och hemsjukvård eftersom vissa hemsjukvårdsinsatser utförs av båda personalgrupperna. Ett argument för avgiftsfrihet har varit att kommuner inte vill att sjuksköterskor ska behöva administrera avgifter. Vi menar dock att det endast rör sig om tidsrapport till avgiftshandläggare. Redovisningen är ju till för att skydda patienten/omsorgstagaren mot att ta mer betalt än självkostnaden och skydd enligt maxtaxebestämmelsen i SoL ifall det finns avgiftsutrymme. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar och kommenterar administrativa chefen Susanne Johansson, omsorgsförvaltningen, omsorgsnämndens förslag till avgifter. Karin Helmersson (c) yrkar

11 Sammanträdesdatum (forts) att hemsjukvården är avgiftsfri för alla som tillhör målgruppen och i övrigt fastställa omsorgsnämndens beslut. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Karin Helmersons m fl:s yrkande. Ordförande ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enlig arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till avgiftsöversyn för omsorgsförvaltningen samt att de nya avgifterna börjar gälla från och med den 1 oktober Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0069 Uppföljning av jämförelseprojekt Julia, Hemtjänst Sammanfattning Nätverket Julia har i sin femte rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra hemtjänsten mellan kommunerna. De kommuner som deltar i denna rapport är Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Projektgruppen har hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister, där det visat sig möjligt, uppgifterna avser Merparten av måtten har dock fått undersökas lokalt genom att ibland göra retrospektiva studier och ibland genomföra undersökningar under gemensamma undersökningsveckor (avser 2009). Nätverket har i ett första steg valt att titta på hemtjänsten ur främst nedanstående åtta delar: 1. Hemtjänst servicenivåer 2. Hemtjänst omsorgsnivåer 3. Nöjdhemtjänsttagarindex 4. Effektivitetsmått 5. Informationsgivning 6. Omsorgsnivåer 7. Personalkontinuitet 8. Beviljad och utförd tid Rapportens resultat kan kortfattat sammanfattas i att det inte råder någon stark tydlighet mellan ett högt omsorgs- och serviceutbud i förhållande till kostnadseffektivitet även om det ibland kan synas finnas ett svagt samband. Ärendets beredning Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 mars 2010, 71, varvid beslut fattades att överlämna rapporten till omsorgsnämnden med begäran om kommentarer inom tre månader. Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 13 april 2010, 26, varvid beslut fattades om att överlåta till omsorgsnämndens presidium att lämna förslag till kommentar i ärendet.

13 Sammanträdesdatum (forts) Bakgrund Jämförelseprojektet bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rådet för kommunal analys (RKA) och Finansdepartementet. Syftet med arbetet i nätverket är att utveckla nationella kvalitetsmått, som kompletterar befintliga kostnads- och volymmått i offentlig statistik. Från 2010 kommer kommunerna själva att kunna publicera de mått som tas fram i kommundatabasens utvecklingsdel. Förslag till svar och kommentar Att delta i ett jämförelseprojekt ger alltid frågor och insikter som är bra för den enskilda kommunen. Därför bör projekt liknande detta fortsätta. Det skulle då innebära att innehållet förbättras och resultatet av jämförelsen blir än mer trovärdigt. I rapporten finns felkällor, som beror på att materialet, som skulle ligga till grund för rapporten, inte riktigt tolkats eller arbetats fram på samma sätt i kommunerna. Till viss del beror detta på tidsbrist i projektet, men i huvudsak handlar det nog om definitioner och begrepp inom verksamheten. Just av den anledningen är det därför viktigt att projekt liknande detta fortsätter med inblandade kommuner. Felkällor kan då identifieras och åtgärdas så att en rapport liknande denna får ännu bättre trovärdighet i sin jämförbarhet. Ett intressant värde i rapporten är det sammanlagda värdet för hemtjänstens utbud och innehåll vad avser service- och omsorgstjänster. Rapportens underrubrik är En jämförelse av kommunens hemtjänst ur ett medborgarperspektiv. Ett medelvärde för medverkande kommuner är 55 procent i uppfyllelsenivå. Är det ett bra resultat eller borde det vara högre? Kan orsakerna vara resursbrist för att kunna nå högre uppfyllelsenivå eller kan kommunernas resurser användas på ett effektivare sätt för att nå högre resultat? Något svar i denna rapport ges dessvärre inte, men frågeställningen är intressant och våra folkvalda politiker bör tänka över vilken målnivå som bör uppnås i den enskilda kommunen. Nivån som uppfylls i denna rapport kan ju faktiskt vara den nivå som anses rimlig i den enskilda kommunen. Rapporten är därför angelägen att analysera något djupare i den enskilda kommunen än vad som nu har skett. Detta bör ske genom verksamhetsbaserade diskussioner och dialoger samt kanske tydligare politiska beslut om nivåer än vad som finns nu. Jämförelseprojektet bör också fortsätta och kanske skapa en ny liknande rapport åtminstone vartannat år. För att möjliggöra en fortsatt analys av resultatet håller en handlingsplan på att framställas. Handlingsplanen är ett program för utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen, som bland annat tar upp mål som: Att utveckla frivilliginsatser för träffpunktverksamhet på helgerna.

14 Sammanträdesdatum (forts) Att arbeta mer individuellt med social samvaro och aktiviteter. Programmet finansieras med stimulansmedel. Ett annat angeläget område är att öka andelen grundutbildad personal. Den nya bemanningsenheten har här ett viktigt ansvar i samband med nyrekrytering. Målet är att all ny personal ska ha en grundutbildning. Genom centralisering av rekryteringsarbetet finns möjligheter att därmed öka andel personal med grundutbildning. Önskvärt vore vidare att Nybro kommun satsade utbildningsresurser för att ge möjligheter för outbildad personal till grundutbildning. Dessvärre saknar omsorgsnämnden egna resurser för att tillgodose detta utbildningsbehov. Vidare arbetas det ständigt med att förbättra och minska kringtid i omsorgsarbetet. En sådan möjlighet är ruttplanering, vilket arbetas med i projekt tillsammans med Oskarshamn, Mörbylånga och Energikontoret Sydost. Avslutningsvis kan alltid bättre marknadsföring ske av nämndens verksamhetsområden. Det kan ske genom information på hemsida eller i broschyrer. Här sker ett ständigt återkommande förbättringsarbete. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsen den 29 mars 2010, Omsorgsnämnden den 13 april 2010, Jämförelseprojekt Julia - En jämförelse av kommunens hemtjänst ur ett medborgarperspektiv. Omsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2010, 42, att anta föreliggande förslag till svar och kommentar på kommunstyrelsens begäran över jämförelserapport Julia som sitt eget samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna omsorgsnämndens förslag om uppföljande mätningar om hemtjänsten till styrgruppen för Julia-jämförelser, att ge AB Nybro Brunn, arbetsmarknadsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen undersöka möjligheter till anordnande av grundutbildning för arbete inom omsorgsförvaltningen samt

15 Sammanträdesdatum (forts) att i övrigt notera omsorgsnämndens redovisning till protokollet. Utdrag till: Styrgruppen Julia AB Nybro Brunn Arbetsmarknadsenheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0009 Redovisning av uppdragsbeskrivningar och direktiv för genomförande av projekt från NY-brogruppen Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2008, 170, att under perioden 6 oktober december 2009 inrätta NY-brogruppen, som direkt underställs kommunstyrelsen. Gruppens arbete har letts av tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2010, 1, redovisades slutrapport från NY-brogruppen. I slutrapporten föreslogs ett antal områden, där arbetet bör fortsätta med förslag till åtgärder. För det fortsatta arbetet betonades vikten av att tydliga uppdrag ges samt att resursavsättning görs. Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2010 innebar följande: att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med Bo, Leva, Uppleva och inflyttarservice, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att stödja utvecklingsprojekt, som bedrivs av Nybro Ski, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att via kommunstyrelseförvaltningen fortlöpande svara för utgivning av näringslivsinformation från Nybro kommun, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med Tillväxt Nybro, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av material och aktiviteter för marknadsföring av Handelsstaden Nybro i Glasriket, att ge AB Nybro Brunn i uppdrag att arbeta vidare med syfte att tillskapa en yrkeshögskola i Kalmar län, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansvara för utvärdering av Medborgarenkät samt bevaka att ny enkät genomförs 2011, att ge personalchefen i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av projekt och åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten, att ge personalchefen i uppdrag att vara projektledare för projekt Nybro kommun som arbetsgivare enligt beskrivning,

17 Sammanträdesdatum (forts) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att stödja och samordna processer, som leder till att öka antalet boende i centrum av Nybro tätort, att ge kommundirektören i uppdrag att lämna förslag till uppdragsbeskrivningar och direktiv, som därefter underställs kommunstyrelsen för slutligt fastställande vid mars-sammanträdet 2010, att ge samtliga uppdrags- och projektansvariga i uppdrag att senast till den 31 mars 2010 återkomma med en projektplan och projektbeskrivning, inklusive eventuellt resursbehov för uppdragets genomförande samt att frågan om avsättning av särskilda medel för genomförande av projekten tas upp till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde 2010 i samband med redovisning av projektplan och projektbeskrivning. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 31 maj 2010, 110, redovisade tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist dels lägesrapport för ett antal av projekten, dels projekt Tillväxt Nybro. Jan Lagerqvist kommenterade även projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun för hållbar utveckling. För att genomföra detta projekt behövs ett resurstillskott på kronor, vilket framgår av projektbeskrivningen. Beloppet motsvarar en 0,5 tjänst. I förhållande till slutrapporten, som redovisades till kommunstyrelsen i januari 2010, har samordningsvinster kunnat göras, vilket minskar det totala resursbehovet. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återremitteras. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna för centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 30 augusti 2010 kompletteras ärendet med att resurstillskott för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun görs i samband med antagande av budget för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsplan för genomförande av beslutade uppdrag inom NYbrogruppen, att föreslå att i samband med antagande av budget för 2011 anvisa kronor för projekt Yrkeshögskola i Nybro kommun samt

18 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna redovisningen och notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/0067 Besvarande av medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i hela Nybro kommun Kicki Karlsson har den 18 mars 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Enligt djurskyddslagen ska djur inte utsättas för onödigt lidande, vilket de gör av detta smällande. Icke främja barnarbete då barn jobbar i fabriker för smällare/raketer. Miljöförstörning av bland annat tungmetaller i smällare/raketer. Brandfara vid smällande. Fara för skador, bland annat ögon, fingrar vid smällande. Förbjud raketer, smällare i hela Nybro kommun eller bara ha skjutning Linnéasjön, så vet alla när och var och under ordnade förhållanden. Kicki Karlsson Radhusvägen , Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansåg därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010, 59, att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämndens yttrande Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun gäller för 21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor följande: Pyrotekniska varor (fyrverkerier, smällare bengaliska eldar m m) är endast tillåtna att användas, utan särskilt tillstånd från Polismyndigheten, påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag.

20 Sammanträdesdatum (forts) Det finns sålunda regler för när skjutning får ske. Tyvärr visar alla inte den hänsyn vare sig mot tider, levande djur eller mot den närmaste omgivningen. Fördelen är ändå att den är begränsad under just dessa tider. Att förbjuda eller endast ha skjutning under ordnade former kan vara svårt att få en acceptans för. Dessutom är det svårt att övervaka ett sådant förbud. Det finns därför ingen anledning att ändra på ordningsföreskriften. Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2010, 57, att ställa sig bakom förslaget till yttrandet och att överlämna svaret till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Inför samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet redovisade samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2009 behandlades ett medborgarförslag från Walter Fagerdal om att förbjuda fyrverkerier förutom vid särskilda högtider och att endast tillåta fyrverkerier vid utsedda och bevakade platser. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 203, att: informera via försäljare och kommunens hemsida om vilka regler som gäller vid användande av pyrotekniska varor, ändra i 21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun så att det endast är tillåtet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag, anse första delen av medborgarförslaget uppfyllt och att i övrigt avstyrka förslaget. I förslag till samhällsbyggnadsnämnden redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens ståndpunkt, där man anser att Kicki Karlssons medborgarförslag i stort liknar förslaget från Walter Fagerdal daterat den 16 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ärendet är utrett. De åtgärder som beslutades i kommunfullmäktige anses tillräckliga. Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstyrka medborgarförslaget från Kicki Karlsson samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

21 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

22 Sammanträdesdatum Dnr 09/0085 Besvarande av motion angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg Ledamöterna Sivert Hugosson (kd), Bjarnette Tallberg (kd) och Myrthel Tobiasson (kd) har den 27 april 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Angående begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg, t ex som i Växjö och Jönköping. Flera kommuninnevånare skulle ha nytta av att kunna parkera nära affärerna kring torget. Centrumhandeln kan också gynnas av den möjligheten. Därför föreslår vi att en utredning görs av vilka fördelar och eventuella nackdelar det kan innebära med en begränsad parkering affärstid torgfria dagar på Nybro salutorg. För Kristdemokraterna i Nybro Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Myrthel Tobiasson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, AB Nybro Brunn, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Tekniska nämndens yttrande Enkät utförd av samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden har utfört en enkät i centrum under septemberoktober Alla svar har ännu inte utvärderats, varvid nedanstående får ses som en indikation av vad centrumbesökarna tycker. Besöksenkäten frågade bland annat Hur ska vi använda torget de dagar det inte är torghandel?

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer