Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken"

Transkript

1 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA MAJ 6 Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights.

2 SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook -Maj 6 Denna rapport publicerades den 9 maj 6. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar var den maj 6. Klas Eklund, chefekonom Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys Bo Enegren, ekonom 89 Ann Enshagen Lavebrink, ekonomassistent 877 Olle Holmgren, ekonom 879 Mikael Johansson, ekonom 893 Tomas Lindström, ekonom 897 Fax nr Bidrag till texten om Tyskland har lämnats av Thomas Köbel och Klaus Schrüfer från SEB Frankfurt/M. Bidrag till texten om Norge har lämnats av Elisabeth Holvik från Trading Strategy, Merchant Banking, Oslo. SEB, Ekonomisk Analys, K A3, SE-16 STOCKHOLM Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter från källor som av Banken bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av rapporten uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

3 Sammanfattning Internationellt Världsekonomin håller tillväxten uppe, trots oljepriset. Alla stora regioner växer över trend, och arbetslösheten faller. Inflationen förblir dock låg. USA bromsar nästa år, men Europa och Asien håller farten uppe. Tillväxtriskerna är främst knutna till geopolitisk oro. En eskalerande konflikt om Irans kärnteknologi kan ge ännu högre energipriser och broms på tillväxten. Då skulle dock centralbankerna avbryta sina höjningar och marknadsräntorna sjunka. I USA tvingar resursbrist Federal Reserve att fortsätta upp. Efter en kortare paus höjs Fed funds-räntan till, procent i höst. I Euro-zonen, däremot, finns gott om ledig kapacitet och inflationen sjunker gradvis tillbaka. ECBs refiränta går bara till 3, procent i början av 7. Obligationsräntorna i USA fortsätter uppåt ytterligare en bit när Fed höjer vidare, men vänder nedåt efter årsskiftet. I Europa är långräntorna nära toppen. Dollarns försvagning hejdas tillfälligtvis av Fed-höjningarna. Men nästa år börjar Fed sänka, samtidigt som centralbanker och andra aktörer minskar sin dollarexponering. Det ger en svagare dollar. Yuanen skrivs upp mot dollarn med ca procent om året. Sverige BNP-tillväxten blir bred och stark; 3, procent i år och 3, procent 7. Både export, investeringar och konsumtion driver på. Expansiv finanspolitik ger understöd till den privata konsumtionen. Sysselsättningen är på väg upp, och vi räknar med sammanlagt 1 nya jobb under 6 och 7. Samtidigt stiger arbetsutbudet, vilket bromsar nedgången av arbetslösheten och håller tillbaka lönekostnader och inflation. Ett regeringsskifte skulle ytterligare accentuera detta, genom den borgerliga alliansens förslag om förstärkta drivkrafter för arbete. Inflationen är fortsatt låg, tack vare billig import och stark produktivitetstillväxt. UND1X blir i snitt 1,3 procent i år och bara 1, procent nästa år. Det stigande arbetsutbudet överraskar i viss mån Riksbanken, och takten i räntehöjningarna blir något lägre än vad marknaden räknar med. I slutet av 7 är räntan 3, procent samma nivå som ECBs. Kronan stärks i takt med att Riksbanken sluter gapet mot ECB. Övriga Norden och Baltikum Norge växer över trend. Arbetsmarknaden förstärks snabbt, och Norges Bank måste successivt öka tempot i räntehöjningarna för att undvika överhettning. Folioräntan stiger till, procent i slutet av 7 och kronen stärks. Danmarks tillväxt sjunker marginellt till 3 procent i år. Tillväxtkrafterna breddas då konsumtionsboomen klingar av. Arbetsmarknaden blir alltmer ansträngd och inflationen kryper uppåt. Finlands BNP fortsätter att växa i god takt, med export som allt viktigare kraft. Arbetsmarknaden stärks, men inflationsimpulserna förblir svaga. De baltiska staterna tvingas senarelägga sin övergång till euron på grund av allt för hög inflation. Estland, och sannolikt även Litauen, kommer in i valutaunionen 8. Lettland kommer med 9. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Internationell översikt USA 1 Japan 13 Kina 1 Euro-zonen 1 Storbritannien 19 Central- och Östeuropa Norden 1 Sverige Danmark 9 Norge 3 Finland 3 Nordiska nyckeldata 33 Internationella nyckeldata 3 Fördjupningsrutor Iranhotet: Lägre tillväxt, lägre räntor och svagare dollar 7 Kriser i Frankrike och Italien 16 Sverige: Stor potential för ökat arbetsutbud Inga tecken på andra ordningens effekter Vart tog den optimala räntebanan vägen? 6 Finanspolitiskt vägval: Ökade transfereringar eller sänkta skatter? 8

5 Internationell översikt Förlig vind trots olja och obalanser Synkroniserad tillväxt med fallande arbetslöshet Styrräntor upp, obligationsräntorna nära toppen USA saktar in 7, svagare dollar Externa hot: Iran och protektionism Den globala tillväxten blir fortsatt stark. För första gången på decennier växer alla de stora regionerna samtidigt över trend, vilket gör att arbetslösheten sjunker på bred front. Samtidigt ligger inflationen fortfarande lågt, trots stigande råvarupriser. Kinesisk billig export, trovärdiga centralbanker och god produktivitetstillväxt utgör starka disinflationistiska krafter. I denna mening har den nya ekonomin globalisering och ny teknik uppenbarligen skapat nya och mer positiva makroekonomiska förutsättningar i världsekonomin. Samtidigt som den underliggande styrkan i världsekonomin manifesteras har en rad hotbilder förstärkts den senaste tiden. Råvarupriserna har fortsatt att raka i höjden, vilket aktualiserar att utbudsrestriktioner på råvarusidan och kampen om kontrollen över råvarutillgångarna blir en allt viktigare fråga i en globaliserad ekonomi. Långräntorna har stigit markant de senaste månaderna, vilket kan tolkas som en oro för att snabb tillväxt, stigande råvarupriser och fallande arbetslöshet ändå utgör ett så tydligt inflationshot att centralbankerna tvingas öka takten i räntehöjningarna. Och även om en del steg tagits under senare tid mot minskade globala obalanser lurar de amerikanska underskotten fortfarande i bakgrunden; den senaste tidens dollarfall illustrerar sårbarheten. BNP-tillväxt 6 7 USA, 3, 3,,6 Japan,3,7 3,,3 Kina 1,1 9,9 9, 9, Euro-zonen 1,8 1,,3, OECD 3,3,8 3,1,6 Världen,3,8,9, Källor: OECD, SEB Den ekonomiska tillväxten hotas också av politiska faktorer. Irankonflikten har redan pressat upp oljepriset till nya rekordnivåer (se ruta) och de handelspolitiska orosmolnen tätnar. Vårt huvudscenario innebär att goda underliggande tillväxtförutsättningar i kombination med bromskrafter och en stramare amerikansk penningpolitik gör att den globala tillväxten i år blir,9 procent. Den ligger alltså kvar på fjolårets höga nivå. Under 7 mjuklandar USA och den globala tillväxten dämpas till, procent. Balanserad tillväxt utan excesser Världsekonomin är inne i en positiv spiral där regionerna ger varandra dragkraft, samtidigt som fallande arbetslöshet, stigande tillgångspriser och goda vinster stimulerar konsumtion och investeringar. Första kvartalets tillväxt i USA visade en rejäl uppgång efter den svaga avslutningen. I Euro-zonen är det positiva stämningsomslaget särskilt märkbart i Tyskland, men även i de politiskt plågade länderna Italien och Frankrike pågår ett konjunkturellt uppsving. Japan har sett glädjande produktionssiffror, starka sentimentsindikatorer samt viktigast tydliga tecken på att deflationen viker. I Kina tuffar tillväxten på i en till synes obetvinglig årstakt på 1 procent. Även på lite längre sikt ser vi faktorer som talar för att det pågående uppsvinget i världsekonomin är ovanligt uthålligt: Att alla regioner nu växer samtidigt minskar beroendet av USA som lokomotiv för världsekonomin. När USA som ligger främst i konjunkturen bromsar in, finns förutsättningar att Japan och Europa, som har outnyttjad kapacitet efter flera års svag tillväxt, har kraft att fortsätta upp ett tag till. Uppgången har hittills varit fri från finansiella excesser såsom överinvesteringar, omfattande fusioner och annan aktivitet som brukar förebåda överhettning och en abrupt inbromsning. I själva verket har investeringsbeteendet präglats av stor försiktighet; en mer offensiv utbyggnad av produktionskapacitet kommer att kunna utgöra en injektion för tillväxten ytterligare ett par år. Globaliseringen innebär ökad konkurrens på såväl produktmarknader som arbetsmarknad. Detta håller tillbaka inflationen och ger fortsatt snabb produktivitetstillväxt, vilket i sin tur gör att centralbankerna inte behöver pressa upp sina styrräntor så högt för att knäcka någon inflation. Traditionella bromskrafter verkar Samtidigt är inte allt frid och fröjd. Kostnaderna för de senaste årens globala expansion är tydliga. Den starka tillväxten, inte minst i Kina och Indien, har drivit upp efterfrågan på råvaror och energi. Det höjer energipriserna och lägger en broms på BNP-tillväxten. Den globala ekonomin har dock blivit betydligt mer motståndskraftig mot höga oljepriser under senare år, och centralbankerna svarar inte på spikar i energipriserna med att driva upp räntorna.

6 Internationell översikt När arbetslösheten sjunker, rycker risken för flaskhalsproblem på arbetsmarknaden närmare. Vår syn är emellertid att det är främst i USA som överhettningstendenser utgör ett reellt hot de närmaste åren. I Euro-zonen tyder mycket på att strukturella förändringar nu möjliggör en lägre arbetslöshetsnivå än under t ex millennieboomen. Den amerikanska konjunkturen har i alltför hög grad byggt på lånefinansierad konsumtion. Hushållssparandet är negativt och huspriserna stiger fortfarande snabbt, även om en dämpning har kunnat märkas under senare tid. USA:s bytesbalansunderskott har fortsatt att växa. Vår syn är nu liksom tidigare att dessa faktorer i sig inte är tillräckliga för att förorsaka en hårdlandning av världsekonomin. De underliggande tillväxtkrafterna är tillräckligt starka och balansräkningarna i företagssektorn robusta. Vi tycker oss dessutom kunna urskilja ett antal åtgärder som innebär en rad små steg för att på sikt kunna hantera de globala obalanserna: Fed höjer vidare, Kina vidtar steg för att vrida om tillväxten till mer konsumtion, yuanen kommer att skrivas upp, dollarn kommer att falla och Europa och Japan börjar äntligen få fart på den inhemska efterfrågan. Vår prognos är därför en amerikansk inbromsning under 7, men långt från någon recession. Otäckare politisk hotbild Andra hot mot tillväxten är knutna till politiska omständigheter. Den geopolitiska spänningen i Mellanöstern risken för en väpnad konflikt mellan USA/ Israel och Iran har redan lagt en krigspremie på oljepriset på ca 1 USD/fat. Denna avspeglar marknadernas nuvarande riskbedömning, hävdar OPEC. Skulle dagens dragkamp övergå i väpnad konflikt lär oljepriset gå ännu mycket högre och ge en mer markerad inbromsning men också lägre räntor. Ett annat politiskt hot som tilltagit under senare tid är protektionism. Här talar vi inte om en enstaka, lätt urskiljbar chock som när det gäller oljan, utan snarare en gradvis eskalering av åtgärder som bromsar handelsutbyte och kapitalrörelser över gränserna. Här finns två illavarslande trender. Den första är den som förekommer i Frankrike och en del andra länder och som systematiskt försvårar utländska direktinvesteringar inom sektorer där landet förbehåller sig rätten att bygga national champions. Den andra faran ligger i dragkampen mellan USA och Kina rörande yuan-kursen. USA:s finansdepartement överväger att stämpla Kina som valutamanipulatör, vilket skulle öppna för kvoter och importrestriktioner. Slutligen finns ett helt annat slags hot, nämligen en fågelinfluensa-epidemi med virus som muterar till spridning även mellan människor. En sådan skulle slå mot handel, samfärdsel och turism och bromsa upp världsekonomin påtagligt under en kortare period. Centralbanker på väg upp Starka disinflationistiska krafter och hög trovärdighet för centralbankerna medför att dessa inte behöver gå upp till styrräntenivåer som varit vanliga i tidigare konjunkturuppgångar. Den låga inflationen är i den meningen oerhört positiv. Men den medför också nya utmaningar för centralbankerna. Låga räntor sätter tillgångspriserna i fokus, samtidigt som det kan vara svårt för konservativa centralbankirer att riktigt lita på att globaliseringens prispressande effekter verkligen kommer att bestå även då kapacitetsutnyttjandet stiger. Företagen har numera svårt att vältra över kostnadsökning i konsumentledet, t o m i goda tider. Samtidigt har lönepressen tilltagit genom ökad konkurrens på såväl arbetssom produktmarknader. Detta innebär att centralbankerna inte riktigt kan höra traditionella varningsklockor som inflation och löneökningstakt. Att Fed så tydligt framhäver högt resursutnyttjande som ett skäl till räntehöjningar medan man i samma andetag säger sig vara lugn för inflationsutvecklingen är talande för den nya situationen Styrräntor Procent 1 Euro-zonen: Refiränta (Tyskland fram till 1999) USA: Fed funds Källor: ECB, Fed, SEB Den starka tillväxten gör, mot denna bakgrund, att centralbankerna över lag fortsätter att höja sina styrräntor, trots att inflationen på de flesta håll fortfarande är låg. Även om arbetslösheten nu faller i samtliga huvudregioner är fortfarande de cykliska skillnaderna stora när det gäller USA å ena sidan och Japan och Europa å den andra. Detta påverkar tydligt centralbankerna. Federal Reserve I USA har den nye Fed-chefen Ben Bernanke ingen lätt uppgift. De stora obalanserna kvarstår, samtidigt som resursutnyttjandet blir allt mer ansträngt. Samtidigt finns tecken på att den hittills oavbrutna raden av räntehöjningar börjar bita, bl a pekar flera indikatorer 6 Prognos SEB

7 Internationell översikt Iranhotet: Lägre tillväxt, lägre räntor och svagare dollar De reala och finansiella prognoserna i denna Outlook baseras på att oljepriset utvecklas i linje med terminsmarknadens nuvarande prissättning, dvs ett råoljepris på 7 USD/fat i snitt för både 6 och 7. Redan dagens oro är en faktor bakom att oljepriset stigit så kraftigt. Som framgått ovan finns emellertid ett betydligt obehagligare riskscenario, med en allvarligare konflikt kring Irans kärnanläggningar. Det verkar uteslutet att Väst skulle acceptera ett Iran med kärnvapen. A andra sidan är det också svårt att se hur man ska få dagens iranska ledare att överge kärnprogrammet. Därmed måste marknaderna ställa in sig på ett utdraget psykkrig där båda sidor försöker demonstrera sin oböjlighet. Detta kan gå i flera steg och innefatta olika typer av upptrappning: visumtvång, gemensamma uttalanden, handelsblockad, militära manövrer etc från Väst och från Irans sida reducerad oljeproduktion, blockad av oljeexport från andra länder, gemensamma uttalanden med andra länder i Mellanöstern samt terrorattacker etc. Det är i dag omöjligt att spå vilka av dessa vägar kraftmätningen kommer att gå, men risken för att vi får se en eller flera oljeprisspikar det kommande året är uppenbar. Ett obehagligt riskscenario Ett riskscenario innebär att USA/Israel med stöd av ett antal andra västländer iscensätter en handelsblockad mot Iran, att Iran svarar med att blockera oljetransporter genom Hormuzsundet, och att denna militära uppladdning i sin tur leder till ett antal terrorattacker mot amerikanska och israeliska mål runt om i världen. I det läget kan oljepriset under en period drivas upp klart över 1 dollar. Vid den nivån drabbas transporter, byggsektor och boende. Just-in-time-produktion skulle påverkas negativt. USA framstår som särskilt sårbart, pga den höga olje- och gasimporten samt det låga hushållssparandet. Under de senaste sex åren har amorteringar och räntebetalningar samt energikostnader ökat sin sammanlagda andel av amerikanernas disponibla inkomster med procentenheter (från 16 till procent). En fortsatt uppgång skulle trycka ut inhemskt producerade konsumtionsvaror och ge negativa multiplikatoreffekter på amerikansk ekonomi. Högt oljepris, uppskrämt av geopolitisk oro skulle också driva upp riskpremierna på världens finansiella marknader. Man kan förutse börsfall, en flykt till säkra papper och därmed också att spreadarna mellan säkra och osäkra papper ökar. Åtskilliga tillgångar i emerging markets skulle drabbas, men också företagsobligationer i de företag och branscher som drabbas av höga oljepriser och geopolitisk oro såsom t ex den amerikanska bilindustrin. USA: Räntebetalningar och energikonsumtion Procent av disponibel inkomst, 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 1, Källa: Reuters EcoWin Men en fullständig analys av ett sådant riskscenario måste också inkludera den ekonomiska politikens svar. När ekonomin bromsar in av skäl som ytterst rör nationell säkerhet och geopolitik är det rimligt att räkna med att i första hand Federal Reserve men i andra hand även andra västliga centralbanker vill dämpa effekten. Styrräntorna skulle sänkas av två skäl. För det första för att hjälpa ekonomierna över en real svacka, för det andra för att säkerställa likviditet och stabilitet i den finansiella sektorn. En Irankris skulle därmed ge lägre styrränta än i vår huvudprognos. Även obligationsräntorna skulle falla. En annan effekt skulle bli en svagare dollar. Ett högt oljepris försvagar den amerikanska bytesbalansen samt föranleder Fed att gå före med räntesänkningar. Båda faktorerna talar för att dollarn försvagas mer än i vår huvudprognos., 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 1, på en svalare husmarknad. I sitt tal till kongressen nyligen signalerade Bernanke vikten av att ge räntehöjningarna tid att verka och att eventuella fortsatta räntehöjningar är helt beroende av nya data. När vi väger samman alla dessa faktorer landar vi i slutsatsen att Fed efter att ha höjt räntan till procent i maj gör en kort paus. En stram arbetsmarknad leder sedan till ytterligare två höjningar, varefter man ligger stilla på, procent till mitten av 7. Då kontrar Fed en svagare bostadsmarknad med en försiktig sänkning av Fed funds-räntan. Den europeiska centralbanken ECB började sina höjningar redan före årsskiftet, vilket i backspegeln ter sig profetiskt. Sedan dess har konjunktursignalerna för Euro-zonen stärkts, samtidigt som energiprisuppgången fördröjt det väntade fallet av inflationen. ECB-ledningen signalerar att den vill dra upp sin styrränta i små, inte alltför täta steg, men att den inte har någon blåkopia för det exakta tempot. Vår bild är att inflationen kommer att överraska på nedsidan och att ECB:s oro för spridningseffekter från 7

8 Internationell översikt höga råvaru- och energipriser är överdrivna. Den nuvarande tjurrusningen av de ledande indikatorerna bedarrar också framöver. Euron stärks. Det finns därför anledning för ECB att gå förhållandevis försiktigt fram. Vi räknar med kvartsprocentiga höjningar i juni och oktober, vilket ger en refiränta på 3, procent vid årets slut. Under 7 sjunker tillväxten tillbaka igen. Den amerikanska inbromsningen och den svagare dollarn pressar på marginalen ned både tillväxt och inflation i omvärlden. Därtill kommer en stramare inriktning av finanspolitiken, bl a innehållande en tysk momshöjning. ECB nöjer sig därför med ytterligare en höjning, till 3, procent. Denna prognos ligger under konsensussynen för den europeiska räntan. Bank of Japan Den japanska centralbanken ligger sist i kedjan av de tre stora. Att deflationen släppt greppet betyder dock att en normalisering av penningpolitiken äntligen kan inledas. Redan har man börjat reducera de stora likviditetsinjektionerna. Om inflationsförväntningar etableras under de närmaste månaderna, blir det möjligt att efter sommaren försiktigt börja höja styrräntan från dagens nollnivå. I vår förra prognos bedömde vi att detta inte skulle ske förrän i början av 7. Men den senaste tidens japanska styrka samt mer hökaktiga signaler från centralbanken gör att vi nu flyttar fram den första höjningen till tredje kvartalet. Flacka avkastningskurvor Denna bild innebär överlag en något högre styrräntenivå än den vi räknade med i vår förra Outlook, men i stort kvarstår bilden av att centralbankerna kan gå lugnt fram. Därigenom ser vi heller inga starka drivkrafter för en fortsatt uppgång i obligationsräntorna. De senaste månadernas påtagliga ränteuppgång tolkar vi främst som en korrigering från tidigare nedpressade nivåer, driven av stramare arbetsmarknad, stigande råvarupriser och högre styrräntenivåer inte som en stormfågel för klart högre framtida räntenivåer. Vi räknar med att den amerikanska 1-årsräntan toppar på, procent i höst. Givet vår relativt försiktiga ECB-syn når inte den tyska 1-åringen högre än,1 procent. Även om detta är en höjning i förhållande till vår förra prognos, betyder det lägre obligationsräntor än vad som varit historiskt vanligt under motsvarande konjunkturfas. Skälet är naturligtvis den låga och stabila inflationen, vilken inte bara ger låga nominella räntor utan också minskad volatilitet och därmed lägre riskpremie. Därmed också sagt att avkastningskurvorna blir flackare, både i Europa och i Japan. I USA blir kurvan t o m negativ under en del av 6. Tidigare har detta setts som en recessionssignal. Som framgått ovan är dock inte detta fallet i dag Källor: EcoWin, SEB 1-åriga obligationsräntor USA Tyskland Japan 3 Vidgade spreadar, ökande börsrisker Under de gångna åren har den låga räntenivån drivit allt fler placerare till att jaga avkastning och därmed lockat dem till stora investeringar i högriskpapper (emerging markets samt företagsobligationer). Den ökade efterfrågan på sådana tillgångar har drivit upp priset på dem, vilket minskat räntespreadarna. Den lägre räntedifferensen speglar också för många emerging markets-länder en strukturell utveckling som fortfarande pågår. Åtskilliga länder gynnas dessutom av råvaruboomen. Om trenden med uppåtriktade räntor fortsätter och den geopolitiska osäkerheten tilltar inte minst till följd av oljepriset och Iran är det dock troligt att riskpremierna ökar och den långa trenden mot lägre spreadar bryts. Att ränteläget stiger och centralbankerna inte längre bedriver en lika ackommoderande politik innebär att tillgången på ultrabillig likviditet gradvis torkar upp. De globala börserna har stigit påtagligt de senaste åren, drivna av höga vinster och låga räntor. Den goda utvecklingen kan mycket väl fortsätta ytterligare ett tag, givet vår konjunkturbild. Samtidigt är det uppenbart att börsriskerna håller på att öka. Under den senaste tiden har värderingarna (p/e-talen) stigit, samtidigt som räntorna gått upp. Dollarförsvagning i makligt tempo Under senare år har växelkursrörelserna i ovanligt hög grad styrts av korträntedifferenser. Under perioden med låg Fed-ränta medförde det en dollarförsvagning. Men när Feds höjningscykel pågått ett tag och Fed passerat över ECBs räntenivå, gav räntedifferensen i stället stöd till dollarn. 6 Prognos SEB

9 Internationell översikt Under den senaste tiden har dollarn försvagats kraftigt. Euro-zonens pånyttfödda ekonomiska styrka i kombination med att Fed närmar sig toppen har fått genomslag på valutamarknaden. Bernankes klargörande av att en svagare USD är nödvändig för att USA:s obalanser ska kunna hanteras har säkert också haft betydelse. Våra ränteprognoser ligger strax över konsensus för Fed men under för ECB. De talar för att dollarn kan stabiliseras temporärt under tredje kvartalet. Därefter fortsätter försvagningen när Fed har toppat, medan ECB fortfarande rör sig försiktigt uppåt. Samtidigt börjar BoJ höja den japanska räntan. Till detta kommer att fjolårets tillfälliga skattelättnad för de dotterbolag i ulandet som tog hem sina vinster nu fallit bort. Därutöver och potentiellt viktigare börjar flera centralbanker signalera att de vill vikta om sina valutareserver. I praktiken betyder detta att de liksom den svenska Riksbanken nyligen gjort säljer dollar och i stället köper bl a euro. Allt detta talar för att dollarn från hösten ska börja försvagas igen, både mot euron och mot yenen. Vi räknar med att EUR/USD vid årets slut står i 1,3 och i december 7 1,3. De asiatiska centralbankerna kommer aktivt att motverka en kraftigare dollarförsvagning. Kina har nu världens största valutareserv snart 1 miljarder USD. Japan har den näst största. Kina kommer att gradvis diversifiera sin portfölj dvs öka andelen euro på dollarns bekostnad men man har klart signalerat att processen blir långsam och att man inte vill framkalla någon valutaturbulens Växelkurser USD/JPY och EUR/USD 1 1. USD/JPY (vä axel) Prognos EUR/USD (hö axel) SEB Källor: EcoWin, SEB Samma signal har skickats ut upprepade gånger också vad gäller yuanens dollarkoppling. En rad smärre tekniska åtgärder har under det senaste året vidtagits för att vidga ramarna för valutahandeln; det har blivit lättare för turister att växla och föra ut pengar, bandet har vidgats, etc. Men banksystemet är fortfarande alldeles för bräckligt för att valutakonvertibilitet och rörlig växelkurs ska införas. Det mest sannolika är att dagens system med en crawling peg fortsätter, men att apprecieringstakten ökar något, inte minst för att kyla av den glödheta kinesiska exportindustrin. Vi räknar med en kinesisk appreciering mot dollarn om procent per år i små steg, både 6 och

10 USA På väg mot mjuklandning Tillväxtdämpning mot slutet av året Resursutnyttjandet oroande högt Husmarknaden svalnar långsamt Fed höjer över procent BNP-siffran för första kvartalet bekräftar att den amerikanska ekonomin fortfarande har god fart. Tillväxten på,8 procent var visserligen delvis en rekyleffekt efter det svaga fjärde kvartalet, men signalerar ändå tydligt att den förutspådda avmattningen än så länge inte materialiserats. Utjämnat för enskilda kvartal har BNP-tillväxten i årstakt under en relativt lång tid legat runt 3½ procent, något över trend. Denna takt har varit lagom snabb för att generera nya jobb i en utsträckning som hållit uppe hushållens framtidstro, men utan att skapa överhettning på arbetsmarknaden. USA: BNP och sysselsättning BNP Sysselsättning Källor: US Department of Commerce, Bureau of Labour Statistics Men ekonomin står nu inför ett vägskäl. De närmaste kvartalens utveckling blir av stor betydelse. Företagssektorns underliggande styrkeposition gör att riskerna för att ekonomins stora obalanser ska förorsaka en skarp inbromsning under prognosperioden är relativt små. Vårt huvudscenario innebär i stället att en mjuk inbromsning sker mot slutet av året. Den sammantagna åtstramningseffekten av högre räntor, höga energi- och råvarupriser samt den osäkerhet som Irankonflikten för med sig gör att tillväxten dämpas till ca ½ procent, mätt som årsgenomsnitt för 7. Husmarknaden svalnar långsamt Utvecklingen på husmarknaden är strategisk av flera skäl. Det är den viktigaste indikatorn för Fed när det gäller att avgöra huruvida räntehöjningarna verkligen biter och förmår mildra obalanserna i ekonomin. Samtidigt är hastigheten i avkylningsprocessen avgörande för konsumtions- och investeringsutvecklingen i hela ekonomin USA: Hushållssparande och huspriser Hushållssparande, procent (vä axel) Huspriser, årlig procentuell förändring (hö axel) 1, 1, 1, 7,,,, Källa: Reuters EcoWin Sedan en tid har det stått klart att den tidigare glödheta temperaturen varit på väg att svalna. Omsättningstalen för låneansökningar och antal husförsäljningar har börjat falla. Ökningstakten när det gäller husinvesteringar och priser på nya bostäder har dämpats påtagligt. På vissa heta delmarknader har ökningstakten fallit kraftigt, men den totala marknaden visar bara en mindre nedgång. Vi drar följande slutsatser av denna indikatorbild: De indikatorer där avmattningen är tydligast är normalt ledande. Den till synes spretiga indikatorbilden ger därför inte anledning att ifrågasätta Feds grundtes att en avmattning verkligen är på väg. Fortsatt ökning av de genomsnittliga huspriserna innebär att hushållens förmögenhetsställning fortsätter att förbättras. Med en stark arbetsmarknad och regionala bostadsmarknader i olika faser är det heller inte troligt att vi får se någon tvär nedgång i detta avseende. Ökad husförmögenhet kommer därför även fortsättningsvis att utgöra en konsumtionsinjektion. Konjunktureffekterna av en svalare husmarknad ser därför ut att bli måttliga och tidsmässigt utdragna under en lång period. En svalare husmarknad bidrar till att dämpa den privata konsumtionens ökning. Liksom BNP studsade den privata konsumtionen för första kvartalet upp till en annualiserad tillväxttakt på nära procent. På årsbasis har dock tillväxten gradvis mattats från till 3 procent det senaste halvåret. Även om någon abrupt korrigering av det exceptionellt låga hushållssparandet inte är sannolik, kommer ändå en gradvis anpassning av sparandet att leda till att konsumtionstakten fortsätter att mattas. 1

11 USA -1-1 USA: Låneansökningar och husförsäljningar Husförsäljningar Låneansökningar Källa: Reuters EcoWin Resursutnyttjandet allt mer ansträngt Resursutnyttjandet i ekonomin tilltar allt mer och har gradvis blivit ett centralt motiv för Fed att fortsätta räntehöjningarna. Kapacitetsutnyttjandet ligger nu nära nivåerna runt millennieskiftet, och arbetslösheten har kommit ned en bit under procent. Vår kortsiktiga prognosmodell tyder på att arbetslösheten närmar sig procent efter sommaren. Historiska erfarenheter tyder på att en så låg arbetslöshetsnivå förr eller senare leder till lönepress. Att arbetslösheten faller till så låga nivåer beror delvis på att sysselsättningen ökar i stabil takt. Men det beror också på att arbetsutbudet inte stiger på ett sätt som varit legio i tidigare konjunkturuppgångar. I förra Nordic Outlook diskuterade vi några strukturella förklaringar till detta, bl a att andelen studerande som deltidsarbetar minskat samt att barnfamiljer i högre grad satsar på att klara sig med en yrkesverksam förälder. USA: Arbetskraftsdeltagande och sysselsättning 68, 1 68, 13 67, 13 67, 1 66, 1 66, 11 6, 11 6, 1 6, 1 6, 9 63, 9 63, Arbetskraftsdeltagande, procent (vä axel) Sysselsättning, miljoner personer (hö axel) Källa: Bureau of Labor Statistics I en nyutkommen Fedstudie dras slutsatsen att dessa faktorer i kombination med trenden mot en åldrande befolkning gör det orealistiskt att räkna med att förvärvsfrekvensen ska vända uppåt inom överskådlig tid. Därmed är det, enligt studien, sannolikt att den potentiella tillväxttakten redan nu har fallit under 3 procent. En faktor som skulle kunna förändra denna bild är om förvärvsfrekvensen i de äldre åldersgrupperna, som gradvis utgör en allt större del av arbetskraften, skulle öka. Till skillnad från fallet i vissa andra länder, t ex Sverige, finns dock ännu inga tecken på detta. Trots stigande resursutnyttjande har den underliggande inflationen hittills inte visat någon tendens att accelerera. Följdverkningar av energiprisvariationer i KPI har nästan helt uteblivit. Disinflationistiska krafter i form av global konkurrens och stark inhemsk produktivitetstillväxt har alltså visat sig tillräckligt starka för att stå emot inflationsimpulser även vid ett allt högre resursutnyttjande Kärninflation KPI. Källor: BLS, SEB USA: Inflation Inte heller framöver är det troligt att Fed kan basera sin räntestrategi på tydliga direkta inflationssignaler. De disinflationistiska krafterna förblir starka, även om inflationen av cykliska skäl smyger ytterligare lite uppåt den närmaste tiden och nästa år på marginalen hålls uppe av en svagare USD. Att kärninflationen parkerar lite högre än det bekvämlighetsintervall som bl a Fedchefen ibland refererar till har nog mindre betydelse. Fed höjer vidare Det senaste halvåret har Fed på olika sätt betonat att räntehöjningarna inte längre sker automatiskt. Den långa perioden av autopilot med en kvarts procentenhets höjning per FOMC-möte är därmed avslutad. Inkommande data styr besluten i högre grad än tidigare. Trots att marknaden vid flera tillfällen tolkat den ekonomiska statistiken som en bekräftelse på att ytterligare höjningar inte behövs har Fed envist höjt vidare. Orsaken till detta har troligen varit en kombination av oro för förvärrade obalanser samt en stark tilltro till den underliggande styrkan i ekonomin. I ett sådant 6 Prognos SEB

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer