1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende 1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelseärende 4. Ansökan om partnerstöd Filipstads Nyföretagarcentrum 5. Lesjöfors Servicecenter-Förlängning av projekt 6. Yttrande Revisionsrapport över Årsredovisning 2014 AU-ärenden 7. Motion ang. aktiviteter på Hötorget (instansordning) 8. Motion ang. försörjningsstöd (instansordning) 9. Budgetuppföljning mars Ansökan om basfinansiering Communicare 11. Fortsatt stöd till föreningars verksamhet ur integrationsperspektiv 12. Näringslivsfrågor 13. Personalfrågor 14. Delgivning 15. Ev. ärenden

2 Au Dnr 2015/69 Ej redovisade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i maj avges enligt följande: Christer Olssons (M) Motion ang. behov av utbyggnad av Spångbergshallen, har behandlats av kommunfullmäktige 11 december Motionen är remitterad till teknikutskottet. Christer Olssons (M) Motion ang. installation av alkolås i kommunens tjänstebilar och övriga fordon, har behandlats av kommunfullmäktige 12 februari Motionen är remitterad till kommunchefen. Gisela Nyquists (SD) Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun, har behandlats av kommunfullmäktige 12 februari Motionen är remitterad till kommunchefen. Patrik Fornanders (M) Motion ang. revidering av hela den kommunala vindrbruksplanen, har behandlats av kommunfullmäktige 12 februari Motionen är remitterad till chefen för miljö- och bygg i samarbete med näringslivskontoret. Helen Erikssons (FIL) Motion ang. aktiviteter på Hötorget, har behandlats av kommunfullmäktige 12 mars Motionen är remitterad till (behandlas av au 13 april 2015) Ulf Söhrmans (M) Motion ang. försörjningsstöd, har behandlats av kommunfullmäktige 12 mars Motionen är remitterad till (behandlas av au 13 april 2015)

3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Utdragsbestyrkand

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2015/13 april / Kommunstyrelsen 27 augusti Kommunfullmäktige 12 juni Au Au 4 Ks 89 Kf 56 Dnr 2014/125 Kf 12 juni 2014 Motion angående kontanthantering I motion inkommen till kommunkansliet 10 juni 2014 anför Ulf Söhrman (M) följande: Föreningar och klubbar har i Filipstad allt svårare med att kunna hantera kontanter. Närmsta bank som tar emot kontanta insättningar ligger i Storfors, vilket medför omfattande svårigheter med kontanter som kommer in till föreningarna i samband med evenemang. Kommunen bör därför pröva möjligheten att kommunen under en två dagar i månaden öppnar ett kassakontor som kan ta emot kontanter från föreningar och klubbar och sedan genomför överföringar till föreningarnas konton. Det kan finnas vissa tekniska problemställningar med frågorna och även problem med lagstiftningen på området men ett kontantkassakontor som kan ta emot den mindre penningström våra föreningar kommer med vid viss tillfällen bör vara möjligt att hantera Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Ks 27 augusti 2014 Beslutsexp: KC Au 9 februari 2015 Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kommunchefen Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg lämnar i tjänsteskrivelse 27 januari 2015 förslag enligt följande: I vår kommun finns ca 140 föreningar. Att kommunen skulle agera bank och under ett par dagar i månaden ta emot kontanter från föreningar är dels en resursfråga, dels en säkerhetsfråga. Vidare är det inte någon långsiktig lösning.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari Au 9 februari 2015 Filipstads kommun tog för flera år sedan bort möjligheten för externa kunder att betala räkningar mm. i kommunens kassa. Kommunen har idag färre anställda i kassan än tidigare. Det skulle innebära mycket administrativt arbete dels med att ta emot pengar, dels med att sedan återföra dem till föreningarnas konton. Kommunens kassa hanterar mycket lite kontanta medel åt våra interna kommunala enheter då detta är förenat med stor säkerhetsrisk, då pengar ska förflyttas manuellt till vårt bankkontor. Denna risk skulle bli så mycket större om möjligheten för föreningar och klubbar att lämna kontanta medel skulle finnas. Bankerna i Filipstad hanterar ju inte längre kontanter, men informerar föreningarna om alternativ. Det finns bl.a. alternativ att lämna kontanter som nyttjas av föreningarna till dagligvaruhandel och servicebox samt möjlighet att reducera kontanthantering med mobila kortläsare. Kommunen kan för egen del fortfarande hantera kontanter vid den bank som enligt pågående avtal tillhandahåller banktjänster. Under år 2016 ska ny upphandling av banktjänster genomföras och det blir då troligen så att även kommunen finner nya vägar för att hantera detta. Förslag till beslut att tjänsteskrivelsen utgör svar på motionen samt att motionen avslås. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 13 april 2015 Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson meddelar i tjänsteskrivelse 7 april 2015 att I vår kommun finns ca 140 föreningar. Att kommunen skulle agera bank och under ett par dagar i månaden ta emot kontanter från föreningar är dels en resursfråga, dels en säkerhetsfråga. Vidare är det inte någon långsiktig lösning. Filipstads kommun tog för flera års sedan bort möjligheten för externa kunder att betala räkningar mm. i kommunens Kassa. Kommunen har idag färre anställda i kassan än tidigare. Det skulle innebära mycket administrativt arbete dels med att ta emot pengar, dels med att sedan återföra dem till föreningarnas konton.

6 Au 13 april 2015 Filipstads kommun tog för flera års sedan bort möjligheten för externa kunder att betala räkningar mm. i kommunens Kassa. Kommunen har idag färre anställda i kassan än tidigare. Det skulle innebära mycket administrativt arbete dels med att ta emot pengar, dels med att sedan återföra dem till föreningarnas konton. Kommunens kassa hanterar mycket lite kontanta medel åt våra interna kommunala enheter då detta är förenat med stor säkerhetsrisk, då pengar ska förflyttas manuellt till vårt bankkontor. Denna risk skulle bli så mycket större om möjligheten för föreningar och klubbar att lämna kontanta medel skulle finnas. Bankerna i Filipstad hanterar ju inte längre kontanter, men informerar föreningarna om alternativ. Det finns bl.a. alternativ att lämna kontanter som nyttjas av föreningarna till dagligvaruhandel och servicebox samt möjlighet att reducera kontanthantering med mobila kortläsare. Kommunen kan för egen del fortfarande hantera kontanter vid den bank som enligt pågående avtal tillhandahåller banktjänster. Under år 2016 skall ny upphandling av banktjänster genomföras. I samband med upphandlingen kommer kommunen att särskilt trycka på frågan om fortsatt möjlighet till kontanthantering på lokal bank. Förslag till beslut Att tjänsteskrivelse utgör svar på motionen samt Att motionen avslås.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober Kommunfullmäktige 18 september Au Au 75 Kf 79 Dnr 2014/160 Kf 18 september 2014 Motion ang. flyktingmottagande I motion inkommen 29 augusti 2014 anför Patrik Fornander (M), Ulf Söhrman (M) och Christer Olsson (M) följande: Vi anser att den nuvarande nivån av flyktingmottagande till kommunen måste minskas med anledning av att kommunens resurser inte räcker till samt att migrationsverket inte tillhandahåller en godtagbar nivå på servicen till kommunen. Vi föreslår därför att vi i ett första steg minskar antalet kommunala platser med samma antal som det idag finns privata platser inom kommunen och att kommande nyetableringar möts med en egen minskning med dubbla antalet platser. att avtalet med migrationsverket omförhandlas så att HVB hemmet för ensamkommande pojkar omvandlas till ett könsneutralt boende där hälften av platserna ska reserveras till ensamkommande flickor. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunchefen. Beslutsexp: KC Au 13 april 2015 Kommunchefen Claes Hultgren lämnar förslag till svar på motionen i tjänsteskrivelse 7 april 2015 enligt följande: I motion 29 augusti 2014 föreslog Patrik Fornander, Ulf Söhrman och Christer Olsson, bl a att kommunen som ett första steg skulle minska antalet kommunala asylplatser motsvarande det som finns i privat regi.

8 Au 13 april 2015 Vid tidpunkten för motionärerna skrivelse genomförde migrationsverket ny direktupphandling av boendeplatser för att möta den ökade inströmningen av asylsökanden. I ett första skedde pekade upphandlingen på att kommunen skulle få upp mot ca 400 nya anläggningsplatser utöver dåvarande ca 580 platser. Vi har tillsammans med SKL under flera år arbetat för att migrationsverket måste finna lösning så att kommuner med stort åtagande undantas. För Filipstads del(inkl. landstinget) skull en utökning av anläggningsplatser med upp till totalt ca 1000 platser stark riskera vår möjlighet att klara en godtagbar nivå på vår gemensamma service. Övriga brister i integrationsprocessen som vi och SKL påtalat till Migrationsverket innebär även risk för ökade ekonomiska kostnader. Höstens upphandling medförde i slutändan att ytterligare ett boende tillkom i kommunen som efter en kort tid avvecklades. Sedan tidigare etablerat asylboendet på sjukhuset har idag en beläggning runt 130 platser mot tidigare 180 platser. Migrationsverket har inför kommande upphandlingar infört bedömningskriterier som i praktiken medför att kommuner med högt åtagande undantas från nya boendeplatser. Lagligheten i åtgärden är ännu inte prövad. Filipstad och ytterligare 14 kommuner har i pågående upphandling undantagits. Utifrån dagens situation är läget inte lika aktuellt att minska antalet platser i förhållande till privata alternativ. En viktig aspekt är att det är det totala antalet platser som är Migrationsverkets kriterier för om kommunen ska undantas i kommande upphandlingar. Om Migrationsverkets kriterier för undantag inte håller vid en ev. laglighetsbedömning och detta skulle medföra att kommunen får fler privata anläggningsboenden får frågan tas upp till ny bedömning. När det gäller HVB hemmet för ensamkommande barn är det idag könsneutralt. Det är dock inte möjligt att ange ett fast tal för resp.kön. Förslag till beslut Att kommunchefens skrivelse får utgöra svar på motionen

9 Au Dnr 2015/61 Borgensförbindelse-Kommuninvest ekonomisk förening Kommunchefen Claes Hultgren och Controller Ulf Persson meddelar i tjänsteskrivelse 24 mars 2015 för att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Filipstads kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8 november Borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet så är det av mycket stor vikt att Filipstads kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige. Förslag till beslut att Filipstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8 november 2005 ( Borgensförbindelsen ), vari Filipstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller att Kommuninvest äger företräda Filipstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

10 Au Dnr 2015/57 Ansökan om partnerstöd Filipstads Nyföretagarcentrum Näringslivschefen Agneta Svensson meddelar i tjänsteskrivelse 30 mars 2015 att Nyföretagarcentrum jobbar till skillnad från olika projekt, långsiktigt och finns till för alla som tänker starta företag och fyller på det sättet en viktig funktion inom kommunen. Nytt för i år är att Nyföretagarcentrum tillsammans med Arbetsförmedlingen har riktad starta-eget-information som vänder sig till arabisk-talande personer. Förslag till beslut att Filipstads kommun stödjer Filipstads Nyföretagarcentrum med 75 tusen kronor för verksamhetsåret 2015.

11 Au Dnr 2015/72 Fortsatt drift av Lesjöfors Servicecenter Näringslivschefen Agneta Svensson meddelar i tjänsteskrivelse 30 mars 2015 att Lesjöfors Servicecenter har sedan drivits i projektform med stöd från Tillväxtverket, Länsstyrelsen Värmland och leader Värmlands BergsLAG. Projektstödet avslutades 31 oktober Finansiering har därefter lösts internt. Filipstadsbostäder bekostar 15% av projektledarens halvtidstjänst för diverse avhjälpande arbeten mot fastighetsservice och Filipstadsbostäder. Driftskostnaden för Servicecenter ligger på ca :-/mån. Näringslivsenheten lämnade 13 oktober 2014 förslag till beslut gällande Lesjöfors Servicecenter att Näringslivsenheten skulle komplettera med annan finansiering från och med när mer information om annan finansiering fanns tillgängligt. I dagsläget finns inga sökbara medel att tillgå via Landbygdsprogrammet och/eller Leader (LLU, lokal ledd utveckling.) Landsbygdsprogrammet godkänns i Kommissionen i maj Därefter ska svenska förordningar skrivas av Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet väntas vara klart i september När det gäller LLU, lokal ledd utveckling väntas besked i april från Jordbruksverket om vilka områden som prioriteras av urvalskommittén. Preliminära besked vecka 17 vilka strategier som Urvalskommittén prioriterar och vilka partnerskap som kan fortsätta förberedelserna för att ansöka om att starta ett leaderområde. Besked lämnas också om vilken budget som tilldelas respektive område samt vilka fonder området får jobba emd. 53 ansökningar har inkommit till Jordbruksverket om att bilda leaderområde Om området är prioriterat, så ska ansökan om att starta ett leaderområde göras från 17 augusti Förslag till beslut att bevilja 85 tkr ur kommunstyrelsens tillgängliga medel för fortsatt drift av Lesjöfors Servicecenter under perioden

12 Au Dnr 2015/63 Yttrande Revisionsrapport över Årsredovisning 2014 Kommunrevisionen meddelar i skrivelse 26 mars 2015 att man granskat kommunens årsredovisning I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. Utifrån granskningen konstateras att årsredovisningen och koncernredovisningen, i allt väsentligt bör ge en rättvisande bild av kommunens och koncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Kommunrevisionen anser att kommunens årsredovisning för år 2014 uppfyller de krav som den kommunala redovisningslagen ställer. Kommunrevisionen önskar svar senast 15 juni 2015 Ekonomienheten har i skrivelse 30 mars 2015 upprättat ett yttrande över revisionsrapporten enligt följande: Revisorerna konstaterar, utifrån den granskning de gjort, att kommunens årsredovisning för 2014 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Att den uppfyller de krav som kommunala redovisningslagen ställer och att kommunen följer god redovisningssed. Revisionen delar kommunens uppfattning om att det i budget för 2014 angivna finansiella målet, är uppfyllt. Därtill kommer att kommunens verksamheter skall bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållenkvalitét, inte överskrider den genomsnittliga kostnaden hos jämförbara kommuner. Revisorerna menar att kommunens arbete med kostnadsjämförelser med liknande kommuner har tillfört årsredovisningen ett värdefullt underlag för bedömning av kommunens verksamhet. Revisionen pekar också på redogörelsen för de under 2014 prioriterade verksamhetsområden. Även om dessa mål inte, enligt revisorerna, är direkt kopplade till målen för god ekonomisk hushållning, ger redogörelsen värdefull information om kommunens aktiviteter under året. Sammanfattningsvis har ekonomienheten tagit del av revisionens granskning och målsättningen är att kontinuerligt fortsätta förbättra årsredovisningen. Förslag till beslut Att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisionen.

13 Kommunfullmäktige 12 mars Au Kf 20 Dnr 2015/44 Motion ang. aktiviteter på Hötorget I motion inkommen till kommunkansliet 5 mars 2015 anför Helen Eriksson (FIL) följande: Under sommarhalvåret kommer många turister till vår stad. Centrum håller på att rustas upp och blir finare och finare. En plats som man kan gå förbi om man tar sig från Lilltorget, eller Stora Torget mot Möjligheternas Trädgård är över ett annat torg - Hötorget med dess kullerstenar och anor från talet som är ganska så övergivet. Mestadels är det parkerade bilar och ingenting annat sker på platsen. För att främja turism och för att få föreningslivet och frivilliga organisationer att öka på sina inkomster, samt visa upp sig, skulle man kunna anordna bakluckeloppis eller annan valfri aktivitet för allmänheten på Hötorget under några söndagar på sommaren i samarbete med just föreningslivet och frivilliga organisationer - något andra kommuner har gjort liknande genom att upplåta plats, såsom i Falköping, Gnesta och Sala m fl. orter. Filipstadspartiet yrkar på att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att kommunen upplåter plats på Hötorget för föreningar och frivilligorganisationer under sommaren att anordna aktiviteter. att sätta upp ett regelverk kring hur detta ska gå till. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

14 Kommunfullmäktige 12 mars Au Kf 19 Dnr 2015/34 Motion angående försörjningsstöd I motion inkommen till kommunkansliet 23 februari 2015 anför Ulf Söhrman (M) följande: Filipstads kommun delar ut försörjningsstöd till allt fler och fler. I bestämmelserna för försörjningsstöd står det bl.a. att personen som får försörjningsstöd skall ha sin vistelse i kommunen, med undantag för vissa rekreationsresor. Filipstads kommun jobbar vid sidan om detta med försörjningsstöd även med centrumutveckling, vilket är ett krävande projekt då trenden går mot allt mer handel via nätet eller på platser som Ullared och t.ex. Bergvik. Kommunen har med de bestämmelser som gäller försörjningsstöd nu en möjlighet att styra upp hur delar av försörjningsstödet används i Kommunen. Svensk handel i Filipstad säljer ett presentkort som innebär att detta endast får användas genom inlösen hos affärer som är anslutna till Svensk Handel i Filipstad. Presentkortet (korten) skall lösas in hos Svensk handels medlemmar i Filipstad inom 2 år. För att centrumutvecklingen i kommunen skall få en injektion i rätt riktning, så yrkas att Filipstads kommun skall lämna 25 % av försörjningsstödet i forma av presentkort från Svensk handel i Filipstad, så att en del av försörjningsstödet måste förbrukas i kommunen och inte på annan plats. Det finns inga bestämmelser i socialtjänstlagen som säger att man inte kan styra upp var försörjningsstödet skall konsumeras. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

15 BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsens arbetsutskott Period: Mars 2015 Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv. period period budget årsbudget 2015 mot budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Partistöd Administration stab Informationsverksamhet Bergslagens räddningstjänst Ekonomi / Kundtjänst Civilförsvar Kulturverksamhet Totalt Stabsenhet Administration Företagshälsovård Fackliga företrädare FFA Förebyggande friskvårdsarbete Övriga PA-åtgärder Totalt Personalenhet Ekonomiskt ledningsstöd Totalt Ekonomiskt ledningsstöd Allmänna näringslivsinsatser Turism Skola/Näringsliv Kultur Totalt Näringslivsenhet Administration Arbetsmarknadsåtgärder social art Arbetsmarknadsprojekt Integrationsarbete Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art Totalt AIE-enhet TOTALT KSau Diff mot budget 0

16 Kommentarer: Stab: Till följd av uppstartskostnader och utbildning för nya politiker ligger utfallet för Kommunfullmäktige över budget. För Kommunstyrelsen finns överskott inom tillgängliga medel. Kostnaden för Bergslagens Räddningstjänst är underbudgeterat och hur mycket är under utredning men beräknas kunna täckas under stabsenhetens total budget. Övriga verksamheter är i stort sett i balans med budget och prognosen för 2015 beräknas vara i nivå med budget. Kostnaden Personalenhet: Utfallet är i stort sett i nivå med budget. I kostnaderna för företagshälsovården saknas fakturan för mars månad vilket kommer att göra att utfallet är i nivå med budget. Prognosen förväntas ligga i nivå med budget. Ekonomiskt ledningsstöd: Överskottet beror på att medel för konsulttjänster för ekonomisystemen inte har nyttjats under de tre första månaderna. Prognosen är i nivå med budget. Näringslivsenhet: Prognosen beräknas ligga i nivå med budget. AIE-enhet: Enheten visar ett resultat i stort sett i balans efter första kvartalet. Underskottet på arbetsmarknadsprojekt beror på ännu ej erhållna revirerade bidrag från Arbetsförmedlingen. Överskott på arbetsmarknadsåtgärder av social art beror på ännu ej återbesatt tjänst. Prognosen för 2015 beräknas vara i balans med budget. Underskrift Claes Hultgren

17 Au Dnr 2014/182 Ansökan om basfinansiering - Communicare Näringslivschefen Agneta Svensson meddelar i tjänsteskrivelse 8 april 2015 att Communicare är en projektbaserad ideell organisation som jobbar för att stödja unga till egen försörjning samt stötta ungt entreprenörskap. Filipstads kommun har under många år medfinansierat flera av dess projekt och Communicare är en naturlig del i vårt stöd till unga entreprenörer. I dagsläget pågår projektet Ung idé där Communicare finns på plats här i Filipstad en dag per vecka. Det direkta stödet till specifika projekt har fungerat bra och många ungdomar i Filipstad har deltagit. Näringslivsenheten anser dock att basfinansieringen för Communicare inte kan vara en kommunal angelägenhet. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen avslår ansökan om basfinansiering till Communicare.

18 Au Dnr 2015/71 Fortsatt stöd till föreningars verksamhet ur integrationsperspektiv Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 7 april 2015 att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 16 juni 2014, 48 att för år 2014 avsätta 100 tkr för att öka nyanländas ungdomars möjlighet att delta i föreningslivet. Idag görs ett gott arbete i vårt föreningsliv men fortsatt stöd för att stimulera arbetet känns viktigt. Under 2014 utdelades ca 80 tkr. På sikt bör stödet inarbetas i Kfu s normala budget och ingå som en del i kriterierna för nivån på föreningsbidraget. För 2015 finns ca 70 tkr tillgängliga av utbetalda 37 medel från länsstyrelsen. Förslag till beslut Att från integrationsmedel avsätta 70 tkr till Kultur- och föreningsutskottets förfogande för att öka nyanlända ungdomars möjlighet att delta i det lokala föreningslivet.

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-14 OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer