BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret a O «R 3 fr- 00 o

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret 1909. a O «R 3 fr- 00 o 05 205"

Transkript

1 12 lo CD t-h CO «O CM i Ö f r O CQ 0 5 * l rh 0 0 r-h O fr- l> o t>t c S o t-h t-h CO OO O s O Os OJ 5 CÖ *3 T3 E ^ O o T o CO O o OQ lo I 1 ' 1 CM 1 io 05 CO 1 05 CO cvi < 5 c ä ö fr- CD CO o o f 0 5 c\t ot CO CO CO o cq_ o o o i>t o lo [> " r-h c r 1 8 c <D rö cöm CD fl O O-i GO ^3 o Finlands Landtdags Bankfullmäktige BERÄTTELSE Landtdagens Bankutskott D 'O nd oeö -*-» C/5 <1> S CD sh <D > omfattande äret CD nd CD cö 'ZS U cö CD *h f l CD O f l P h O a x P h ra o CO o 0 5 ro o fl CD O CD fi R O 8 r 2 P cö g a O «R 3 fr- 00 o cö TS sofl cd n3flo» CO O o <D ro ÖJO a -M T5 fl cö Kl E> Helsingfors, Finska Litteratursällskapets tryckeri.

2 ., -Pä den europeiska penningemarknadens hufvudorter Inledande t ili»e särskildt under förra hälften af är 1909 en riklig öfversikt af gang pä ledigt kapital, tili följd hvaraf diskonträntan penninge-, blbehö11 sig oförändrad vid 3»/ i Tyskland marknaden. sanktes fran 4 tili 3* V»/0 och i England, efter att i jari, T köjts tili 3 «/o, i mars äter nedgick tili 2 */, de* tösten tillstramades marknaden i Tyskland och n l England päverkades af en stark ökning i Förenta steo-6rnf S Räntesatserna i Berlin och London tili 4 1 / 0/ r- t ^ j '/( men ne(% ingo äter i december 3 1 / 0/ /2. ot 1 London samt i januari innevarande är tili Da* I1,,.0n och. 41' 2 /o i Berlin. I Sverige och ^ 5 o/ xt r diskonträntan under äret värit 4 1/ 2 /«1 Norge alltsedan februari mänad 4 V2 % Vällat T de allvarsamma rubbningar ärs kris mala f- ^ tek on om isk a lifvet har dettas ätergäng tili norpä (l(, ^ a lla n d e n försiggätt endast längsamt. Särskildt af, nuustriella omrädena har företagsamheten hämmats het 0V e,rproduktion och en märkbar äterhällsamvr kapitalplaceringar. heter e-ssaj f rhällanden i förening med andra omständiglen,,8jor(ie^ sig själffallet kännbara äfven vid de tillfälpä de pimau. f n fi gkt häll uppträdde säsom länsökande 3 i/ o1/0^ 1^ ^örserna. Medan emissionskurserna för u.tländska län landet orhöll under ären 1889 a f är i r q q m e l l a n 9 5 >s och 99,75 % samt 3 % länet sions W einitterades tili 97,75 %, utgjorde sälunda emisbe-*odn nf för det 4 1/2 j0 statslän, som tili ett nominelt alslöt«j mujoner mark efter längvariga underhandlingar *2,5 0/n äe<?ei$j)er 1908 ooh inflöt i januari 1909, endast n IrunelV [, ^an som ett antal af sju och ett skilda f f. PP a* sammanlagdt 57,7 miljoner mark, af särastighetsbanker och stadskommuner under är 1909

3 5 upptogos i utlandet, utgjorde emissionskursen för ett kommunalt 5 % län ä 5 miljoner mark 99,75»/«, for de öfriga 4 1L %> länen 92,5 ä 95,5 /o-., Det betydande belopp af utländskt kapital, som salunda tillfördes landet, verkade att den lindrmg l penni geknappbeten bos oss, som redan undör igös ars senare mänader förmärkts, ytterligare lortskred ochfnknds Banks ställning medgaf att det af Banken i apnl 190» pä ett ärs tid i utlandet tili förstärkande af dess metal liska kassa upptagna kassakreditivet ä 10 beböfde förnyas. Därjämte sag sig Banken i april mana i ständ att sänka sinä räntesatser med /2 /0, bvang dess lägsta diskontränta nedgick tili 5 /o- Emellertid fortsatte efterfrägan pa kapital att var stor. Yisserligen utföll resultatet af ärets skord i a inanhet tillfredsställande och insättnmgarna i de enskilda ban kerna ökades nägot i jämförelse med dem föregäende är. Men insättnmgarna i sparbankerna unde ^ stego uttagningarna och viktiga grenar af landets melu s tr arbetade fortsättningsvis under däliga konjunkturer inm^^ byggnadsverksamheten l städerna och deras omgiinm0 fortfor att vara liflig. Finlands Banks räntesatser und. ^ gingo därför icke nägon ytterligare nedsättning, ocb enskilda bankernas högsta depositionsranta forblel^ IxK som sparbankernas inläningsränta, under aret oforand Finlands Banks utläning bar under äret nägot minskats ity att Bankens tillgodohafvande l utestäende fordnng som vid ärets början steg tili 78,»miljoner mark, hvarai ^ miljoner mark bos de enskilda bankerna mot beviljade ^ och rediskonterade vexlar, den 31 december uppgi.^ a 71,9 miljoner mark, hvaraf 6,i miljoner mark hos de en f bankerna. Att beloppet af utelöpande sedlar, efter att u _ äret hafva utgjort i medeltal 88,t miljoner mark och ber let af januari endast 82,t miljoner mark, per ultimo e. uppgick tili icke mindre än 111,6 miljoner mark, bero U en större utbetalning i sedlar under senare hälften ai nämnda mänad tili statsverket a dess upp- och aiskn utvisade per ultimo november en ökning under äret af 22 miljoner mark. I skrifvelse tili Landtdagen af den 3 april 1908 före- Finlands slogo Bankfullmäktige att det belopp, hvarmed Finlands Banks regle- Banks utelöpande sedlar, enligt 18 i reglementet för Ban- mente. ken, fär öfverstiga dess valuta för sedelutgifning, mätte höjas frän 40 tili 50 miljoner mark, eller med 10 miljoner mark, äfvensom att högsta beloppet af län eller kredit, som för den iqetalliska kassans förstärkande, enligt 19 i reglementet, fär i utlandet upptagas, mätte höjas frän 10 tili 20 miljoner ^ark, eller med jämväl 10 miljoner mark, hvilka förslag icke kunno slutbehandlas vid den förra, men förnyades och Sodkändes af den senare af sagda ärs Landtdagar. Enär motiv, som föranledde dessa Bankfullmäktiges förslag förändringar i reglementet, fortfarande kvarstä, vore ^et för Banken af betydelse att Landtdagens beslut i ärenf'et snarast vunne Kejsarens och Storfurstens fastställelse. Jämväl i det förslag tili nytt reglemente och ny stat Disposi- -*1' Finlands Bank, hvilket Bankfullmäktige, säsom nedan tionen af jj^der 17 angifves, inlämnade tili 1909 ärs Landtdag, vinstmedlen. *öreslogs att grundfonden skall utgöra 50 miljoner mark 8amt reservfonden ökas med minst en tredjedel af vinstj^edlen för hvarje är intill dess att densamma uppgär minst 50 miljoner mark. Med afseende ä Finlands anks uppgift fä Bankfullmäktige äfven nu framhälla n ö d van d i g h e t o n af att dess fonder ökas samt i sädant syfte föreslä, att af Bankens vinstmedel för är 1909, ut- S rande 6,369,525 mark 56 penni, största möjliga belopp, Hen j hvarje fall minst en tredjedel öfverföres tili reservl0tiden. Bankens tillgängar i obligationer ä utlamlskt samt kontokuranter i utlandet hafva under äret ok ed 41.4 miljoner mark och valutan för dess sedelutgiini g 83.4 miljoner mark. Och de enskilda bankernas td lg n g t tillgodohafvanden l utlandet och vexlar a utland

4 Särskilda af Bankfullmäktige handlagda ärenden. i Finlands Uti skrifvelse af den 13 januari 1909 anmälte D i' Banks ut- rektionen att bankfirman London and County Banking ländska om- Company, Limited i London, hvilken disponerar öfver bud. omkring 9,750,000 pund egna medel, erbjudit sig att vara Finlands Banks ombud i sagda stad. I anledning häraf bemyndigade Bankfullmäktige den 16 januari 1909 Direktionen att tili Finlands Banks ombud i London antaga ifrägavarande bankfirma. Enligt meddelande af Direktionen hade jämväl bank' firman Berliner Handels-Gesellschaft i Berlin, hvilken eger ett kommanditgrundkapital af 110 miljoner tyska mar samt en reservfond af 3 4 1/2 miljoner tyska ma,rk, ei bjudit sig att vara Finlands Banks ombud i Berlin, oc bemyndigade Bankfullmäktige den 10 december 190 Direktionen att antaga Berliner Handels-Gesellschaft ti Finlands Banks ombud i sagda stad. 2 Bestämnin- Enligt beslut af den 19 september 1908 hafva f l' gar angäende jande räntesatser tillämpats vid Bankens länerörelse. Bankens 5 i/ 2 procent vid diskontering af rena affarsvex t vexel- och och uppsagda bankdepositionsbevis med en löptid i länerörelse. öfverstigande tre mänader; 6 procent för enahanda vexlar och depositionsbevis med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader; 6 r/2 procent vid diskontering af öfriga vexlar oberoende af deras längre eller kortare löptid; 5 x/ 2 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot pant af guld och silfver, finska statsverkets och Finlands Hypoteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med statsgaranti försedda obligationer samt utländska obligationer, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; 6 procent för hypotekslän och kassakreditiv, hvilkas säkerhet utgöres af andra slags obligationer, depositionsbevis och inteckningar; samt 6 1/ 2 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot abtier. Inträdesafgiften för kassakreditiv beräknades efter / 8 /o Per ar> rnen kreditiven beviljades pä endast ett hälft är. Dessutom var Direktionen berättigad att, pä sätt äfven därförinnan värit bestämdt, i förekommande fall vid diskontering af vexlar, som icke voro att betraktas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärs- Jexlar gällande satser samt att särskildt, säsom dittils rörfarits, utan afseende ä vexlarnes beskaffenhet beräkna dessa sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades privatbankerna. i Den 24 april 1909 sänktes räntesatserna tili följande empp, hvilka sedermera tillämpats vid Bankens länerörelse: i.., 5 procent vid diskontering af rena affärsvexlar med en ptid icke öfverstigande tre mänader; 5 y 2 procent vid diskontering af enahande vexlar med j^rigfe löptid än tre mänader ända tili sex mänader samt?-r uppsagda depositionsbevis med en löptid icke öfverigande tre mänader; n 6 procent vid diskontering af öfriga vexlar oberoende af eräs längre eller kortare löptid samt för depositionsbe- Uad IQe^ lang re löptid än tre mänader ända tili sex mäa 5 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot pant guld och silfver, finska statsverkets och Finlands Hy- 1 eksförenings a utlänskt mynt lydande samt med statsförsedda obligationer samt utländska obligationer, irdade af stater eller försedda med statsgaranti; ^ 7 a procent för hypotekslän och kassakreditiv, hvil-

5 8 kas säkerhet utgöres af andra slags obligationer, depositionsbevis oeh inteckningar; samt 6 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot aktier. Bestämningarna angäende inträdesafgiften för kassakreditiv, länetiden för kreditiv och Direktionens rätt att i förekommande fall vid diskontering af vexlar, hvilka icke äro att betraktas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärsvexlar gällande satser samt att beräkna dessa sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades af privatbankerna, hafva bibehällits oförändrade sädana de värit vid ärets början. 3 Ätgärder,som Ärenden angäende ackord hafva icke förekommit flere angä enskilda sji ett, hvilket handlagts den 24 april. personersför- Pä framställning af Direktionen hafva Bankfullmäkbindelser tili tige den 29 december 1909 förordnat att särskilda Ban- Banken. kens tillgodohafvanden tili ett belopp af inalles 10,228 mark 21 penni skulle tili osäkra öfverföras. Därjämte hafva Bankfullmäktige bifallit tili afskrifning helt och hället af en del tidigare för osäkra förklarade fordringar, utgörande sammanlagdt 366,499 mark 86 penni. Revision a f Finlands Bank. 4 Den uti Finlands Banks reglemente päbjudna revision af Bankens förvaltning för är 1908 har förrättats at Landtdagens bankrevisorer under mars och april m änadei är I enlighet med revisorernas tillstyrkan hafva Bankfullmäktige i stöd af stadgandena härom i bankregl * mentet ä Landtdagens vägnar den 7 april 1909 meddela Bankdirektionen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning under är Granskning Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund; af a f Bankens Bankens böcker och räkenskaper samt rapportern a fra länerörelse. afdelningskontoren verkställt sadan granskning af B anken lörelse och utläning, som i 2 af den för Fullmäktige utfärdade instruktion angifves. För öfrigt hafva Bankfullmäktige jämväi hvarje mänad genomgätt Bankdirektionens memorialprotokoll för nästföregäende mänad. 6 I enlighet med föreskriften i 40 af gällande bank- Inventerin- 1eglemente hafva Bankfullmäktige verkställt inventering gar: af hufvudkontorets kassahvalf och samtliga kassor äfven- a) vid hufsom läne- och säkerhetshandlingar samt depositioner, hvil- vudkontoket skett den 7, 9, 10 och 15 september samt 12 och 13 ret. oktober. Det vid sagda inventering konstaterade resultat, uvilket delgifvits Bankdirektionen, har värit med Bankens böcker öfverensstämmande. Beträffande Bankens afdelningskontor hafva Bank- b) vid konullmäktige, pä samma gäng förordnanden för de af Full- toren i mäktige utsedda disköntledamöterne utfärdats, jämväi an- landsorten.? -0,<l at desse att en gäng i mänaden pä tider, som de»jalfva funne för godt att i hvarje fall särskildt bestämma, verkställa föreskrifna inventeringar vid kontoren. Dessutom hafva inspektioner verkställts: vid kontoret i Jyväskylä den februari af t. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i Äbo den mars af t. f. Banklrektören Basilier; vid kontoret i S:t Petersburg den 15 april af ord- 01 an den i Direktionen von Collan;, vid kontoret i S:t Michel den 3 4 maj af t, f. Bankektören Basilier; n, yid kontoret i Nikolaistad den maj af t. f. bankdirektören Basilier; ri,-, v*d kontoret i Uleäborg den maj af t. f. Bankdirektören Basilier;,.. yid kontoret i Björneborg den 24 maj af Bankditoren Järnefelt; rl;» i Vl(^ kontoret i Tammerfors den maj af Bank- Ullektören Järnefelt;, Yjd kontoret i W iborg den oktober af t. f. bankdirektören Basilier;, yid kontoret i Sordavala den oktober af t. f. bankdirektören Basilier; 9

6 10 vid kontoret i Joensuu den oktober af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i Kuopio den december af t. 1. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i S:t Michel den december af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i Kotka den 17 december at t. f. liankdirektören Basilier; samt. vid kontoret i Tavastehus den 20 december af ordföranden i Direktionen von Collan. _ c) vid kon- Säsom inventeringsman för kontorets l o:t 1 ^ r s - toret i S:t buro- kassor har fungerat Chefen för finska passexpeditio- Petersburg. nen verklige Statsrädet Friherre Th. Bruun och sasom dennes suppleant Rättegängsbiträdet vid samma ambetsverk Kollegiirädet H. J. Helenius. uin g af Bankfullmäktige biföll Kejserliga Senaten för Finland den 26 januari I enlighet med af Bankens Direktion i samräd med Bankfullmäktige meddelade anvisningar uppgjorde Arkitekten E. Saarinen härefter ritningar jämväl tili 5, 10, 20, ^0, 100 och 500 marks sedlar, hvarä Senaten, i anledning al Bankfullmäktiges därom gjorda framställningar, stadfäste ny text, utstyrsel och form äfven för dessa sedelsorter i enlighet med de uppgjorda ritningarna och desamma ätföljande förklaringar, den 7 maj 1909 för fem marks sedlar och den 19 päföljande oktober för 10, 20, ^0, 100 och 500 marks sedlar. Senatens beslut uti sagda ärenden äro intagna i förmttn ingssamlingen Förbränning Efter hand som förslitna sedlar tili hufvudkontoret af förslitna jnkommit och tili större antal samlats, hafva aniv u sedlar. mäktige lätit genom tillkallade fruntimmer upprakna det befintliga förrädet af dylika sedlar, hvilka darefter foibränts uti den i Bankens ekonomiebyggnad mrättade ugn- Uppgifter om sälunda förbrända sedlar ingä nti Banktulmäktiges protokoll för den 8, 10, 12 och 15 februari 17, 19 och 22 maj, 6, 8, II, 14 och 17 september samt 10, 14, 16, 21, 23 och 28 december Bankens nya Sedän Arkitekten E. Saarinen, ät hvilken Knlands sedlar. Bank uppdragit att uppgöra eskissritnmgar tili B ^ nya 1,000 marks sedlar, utarbetat ett förslag, hv ^ Bankförvaltningen ansägs ändamälsenligt och i afsee utstyrsejn tilltalande, anhöllo Bankfullmaktige «ti und dänfg skrifvelse af den 16 januari 1909 om ä sädan text, utstyrsel och form for Finlands Bank ^ lar ä 1,000 mark, som omförmälda torslag jamte ti^ samma hörande förklaring utvisade. Tili denna fram Uti Landtdagens skrifvelse af den 16 november 1909 Finlands ^mddelades Bankfullmäktige att Finlands Banks odispo- Banks odis- erade vinstmedel för är 1908, utgörande 7,679,691 mark ponerade penni, skola öfverföras tili Bankens reservfond, hvilket vinstmedel. öslut af Bankfullmäktige meddelats Bankens Direktion 1 kännedom och efterrättelse. 10. Emedan i Bankens i AViborgs stad egande gärd ut- Ätgärder rö- its särskilda nödigbefunna reparationer, för hvilka er- rande konsammanlagdt 3,771 mark 88 penni, biföllo Bankfull- torslokalema aktige, [ enlighet med Direktionens framställning, den och Bankens öi rl^ nuat i 1909 tili att sagda belopp finge af Bankens fastigheter. euel användas för bekostande af nämnda reparationer. a) W iborg. hali' ec^an Direktionen uti bref af den 24 maj 1909 anj> * att, för iordningställandet af öfre väningen af ukens egande gamla stenbyggnad i Wiborgs stad samt * anskaffandet af en kloakledning tili en handelslokal i väningen af samma byggnad, ur Bankens medel s orje heviljas 3,200 mark, biföllo Bankfullmäktige tili feda framställning den 8 juni tio * skrifvelse af den 30 oktober 1909 anmälte Direk- Qeu att Bankens kontor i Wiborg snart komme att

7 12 flyttas tili Bankens i det närinaste redan färd iga egna byagnad, i anledning hvaraf kontorets nuvarande lokal, hvilken medels hyreskontrakt af den 11 februari 1898 var hyrd för 20 är mot en ärshyra af 4,000 mark, blefve för Banken onödig. Enär emellertid uthyrandet af Bankens nuvarande lokal för Bankens räkning skulle erford ra Stora reparationskostnader och egaren af gärden, Vicehäradshöfdingen J. A. Thesleff, förklarat sig villig att mot en ersättning af 15,200 mark rygga omförmälda hyresaftal, ansäg Direktionen brytandet af hyreskontraktet vara fördelaktigare för Banken och anhöll att fä tili Vicehäradshöfdingen Thesleff af Bankens medel utbetala a honom fordrade 15,200 mark för ryggandet af sagda hyresaftal, räknadt frän den 1 juni Tili denna framställning biföllo Bankfullmäktige den 6 november b) Kotka. Sedän Professorn G. Nyström uppgjort ritningar tili en nybyggnad, som var afsedd att uppföras ä Bankens i Kotka stad egande tomt, anslogo Bankfullmäktige, i enhghet med Direktionens förslag, den 24 april 1909 att föi ändamälet användas högst 200,000 mark. _. c) Jyväs- Uti skrifvelse af den 29 mars 1909 anmälte Direkkylä. tionen att stadsmyndigheterna i Jyväskylä numera samt3rckt tili att ät Banken förhyra dess nuvarande jokai sagda stad fortsättningsvis för fem är, räknadt frän den 1 &iuni 1910 mot en ärshyra af 3,000 mark, hvilken me 500 mark öfversteg den för sagda lokal härintills ^ hyran, men var 500 mark mindre än det belopp, hvilke^ af stadsmyndigheterna tidigare vid underliandling an gäende förlängning af hyreskontraktet fordrats. Eme a förnyandet af hyreskontraktet pä dessa af Direktionen ticugare erbjudna villkor syntes vara fördelaktigare för Banken än bebyggandet redan nu af Bankens i Jyväskylä egan tomt, anhöll Direktionen om bemyndigande att med vede börande uppgöra nytt hyresaftal pä omförmälda vill Bankfullmäktige biföllo tili denna framställning den apni ^ 9bref a{ den 24 april 19Q9 anhöll Direktionen om rätt att använda ett belopp af 4,000 m a r k til s skilda reparationer i Bankens i Jyväskylä stad ega gärd enligt af Byggmästaren A. E. Henrikson UPPQ ritningar och kostnadsförslag, tili hvilken framstal - o Bankfullmäktige biföllo den 24 april Emedan anslag senare befanns vara otillräckligt, beviljade fullmäktige den 16 december för ändamälet ytterligare 3,162 mark 37 penni. Sedän Kyrkorädet för finska S:t Maria församlingen d) S:t Peters- I S:t Petersburg medels kontrakt af den 16 september burg ät Finlands Banks kontor i sagda stad hyrt dess II u innehafvande lokal för tio ärs tid, räknadt frän den 1 augusti 1904 för en ärshyra af 1,800 rubel med rätt ^tt efter förloppet af fem är enligt godtfinnande höja hyran med 500 rubel, hade Kyrkorädet, enligt Direktio- Qens för Finlands Bank skrifvelse af den 8 juni 1909, W jt hyran med sagda belopp, räknadt frän den 1 augusti U För skyddandet af kontoret i Wiborg har Kejserliga Bevakningen Venaten för Finland den 25 januari 1909, pä framställning a f kontoret i a* Bankfullmäktige, fortsättningsvis beviljat ett anslag ur Wiborg. statsmedel. 12. Emedan det belopp af 75,000 mark, som enligt därom Kassörensvid. udeladt förordnande högst finge innestä uti ka.ssörens Kotka kontor Bankens kontor i Kotka kassa, tili följd af den steg- handkassa. de vexel- och diskontrörelsen visat sig vara otillräkligt,, *va Bankfullmäktige, pä framställning af Direktionen, 8 juni 1909 fastställt det högsta tillätna beloppet i aqinda kassa tili 100,000 mark det ä stat upptagna anslaget för beredande af Öfriga an- ^ ^ ^ r ifa d ig h e t ät Bankens ämbets- och tjänstemän har slags frägor. fuua» f s under är ,148 mark 36 penni. Bank-a) Semesterail, aktiges beslut beträffande dispositionen af semester- anslaget. aget äterfinnes i protokollet för den 15 maj sagda är. ^olm. ktmästaren vid Bankens kontor i Äbo K. G. Lind- b) Pensioner. Uin» Vjlken pä begäran erhällit afsked frän sin befattmä&. räknadt frän den 1 oktober 1909, hafva BankfullpeQ.JSe den 25 september sagda är tilldelat en lifstidsh o,j 0n af 1,000 mark om äret, motsvarande den Lindenligt stat tillkommande lön. 13

8 14 c) Diskre- D e tvänne penningeräknarene och vaktmästaren tionsmedlen. äfvensom vaktmästarebiträdet vid kontoret i S:t Petersburg hafva ur diskretionsmedlen tillagts sedvanliga gratifikationer tili päsken och nyä-ret tili ett belopp af sammanlagdt 405 rubel. d) Expense- Sedän Direktionen anmält att de för kontoren 1 medlen. Björneborg och Sordavala bestämda expensemedlen för är 1909 tili följd af ökad rörelse icke komme att räcka tili för ändamälet samt att enligt verkställda beräkningar kontoret i Björneborg nödgades använda högst 500 mark och kontoret i Sordavala omkring 310 mark utöfver sagda expensemedel, hafva Bankfullmäktige den 10 december 1909 för ändamälet beviljat omförmälda belopp. I enlighet med stadgandet i anm. 8 af den för Banken fastställda staten af den 5 mars 1906 hafva Bankfullmäktige, med bifall tili Direktionens i ärendet framställda förslag, den 14 december 1909 beviljat följande belopp expensemedel att under är 1910 användas vid Bankens filialkontor, nämligen: vid kontoren i Abo, Björneborg, Nikolaistad och Uleäborg med 1,200 mark för enhvar, vid kontoret i Kuopio 1,300 mark, vid kontoren i Joensuu, Sordavala, S:t Michel, Tavastehus, Jyväskylä och Kotka 1,000 mark för enhvar, vid kontoret iw iborg 3,200 mark, vid kontoret i Tammerfors 1,800 mark och vid kontoret i S:t Petersburg 2,500 mark. 14. Bankkommis- Tjänstledighet dels för sjukdom dels för enskilda sarietjän- angelägenheter har under är 1909 ätnjutits af fö re stä»' sterna. darena för nedannämnda kontor, nämligen: i Kuopio O. Wallenius frän den 4 maj tili den 1 i samma mänad samt frän den 7 tili den 18 juni; ^ i S:t Petersburg O. Lindberg frän den 5 juni den 16 i samma mänad, frän den 16 juli tili mänaden slut och frän den 19 oktober tili den 18 december; i Nikolaistad Y. Gadding under augusti mänad sa frän den 29 november tili den 5 december; i Björneborg E. Broms under augusti mänad; i Tavastehus B. E. Sundgren frän den 25 augus tili den 1 september; o,-ii i S:t Michel K. G. Akesson frän den 16 augusti den 1 september; i Sordavala W. Stenius frän den 18 oktober tili den 2 november; samt i Abo W. Wegelius frän den 29 oktober tili den 29 december. f Under förenämnda Iedigheter hafva enligt Bank-. mlmäktiges förordnanden bankkommissariebefattningarna 1 regeln förestätts af kassörerna vid resp. kontor. För öfrigt har under sommaren semesterledighet be- Vlyats föreständarene för kontoren pä en mänad, hvar- Jamte en del af bemälde föreständare af Direktionen pä ansökan tilldelats kortare tids ledighet, dock icke utöfver en vecka för gängen. 15..j. I anledning af att ledamoten af diskontkommitten i Diskontkom- ensuu Filosofiedoktorn, Lektorn Johan Wilhelm Roni- mitteerna. Qus aflidit samt suppleanten vid sagda kömmitte Stations- Qspektorn Carl Wäinö Aspelund Syttat bort frän orten, piordnade Bankfullmäktige, pä framställning af Direkat+nen ^eili ^ oktober 1909 Lektorn Aaro Markkanen vara ledamot af nämnda diskontkommitte tili ärets slut. viri r?1^ ledamöter och suppleanter i diskontkommitteerna Bankens kontor i landsorten utsägos för är 1910 ge- 0l& Bankfullmäktiges beslut af den 23 november 1909: i Björneborg tili ledamöter: Häradshöfdingen, Lag- Unen Theodor Leopold Eck och Kontorföreständaren lanr]s <^ ott.hard von Rehausen samt tili suppleanter: Hand- T en Fritz Arthur Juselius och Stadskamreraren Johan emeberg; lain * J ensuu tili ledamöter: Handlanden Wilhelm Hämäj j oc^ Lektorn Aaro Markkanen samt tili suppleanter: fri(jri<jiancleii Johan Pitko och Häradshöfdingen Karl Gott- Vor. ]L Jyväskylä tili ledamöter: Hofrädet Adolf Wilhelm tili w ygberg och Prokuristen Hugo Parviainen samt c h ST?lean ter: Vicehäradshöfdingen Hjalmar Hollmerus. 1opolänsmannen Anshelm Rönneberg; höf i Kotka tili ledamöter: Stadskamreraren, Vicehäradscine]ln^0n ^östa Nordgren och andre Stadsläkaren, Medi- Tullf-Centlaten Viktor Hugo Alfthan samt tili suppleanter: Id» 0.rva,ltaren Robert Fredrik Wilhelm Staudinger och &eqiören Johan Albert Collin; i Kuopio tili ledamöter: Häradshöfdingen Frans 15

9 16 Oskar Möller och Politierädmannen Johan Fredrik Dahlström samt tili suppleanter: Läneräntmästaren Herman Werner Sahlstein och Prokuristen Reino Brunila; i S:t Michel tili ledamöter: Kommerserädet Carl Fredrik Pöndinen och Trafikdirektörsassistenten August Fredrik Granfelt samt tili suppleanter: Kaptenen Woldemar Winter och Vicehäradshöfdingen Ernst Edvard Roseni Nikolaistad tili ledamöter: Kommerserädet Carl Johan Hartman och Borgmästaren Ivar Wilhelm Hasselblatt samt tili suppleanter: Handlanden Johan Edvard Backman och Vicekonsuln Lennart Eliel Backman; i Sordavala tili ledamöter: förre Häradshöfdingen Karl Gustaf Berg och Handlanden Wilhelm Sorvali samt tili suppleanter: Handlandene Ossian Evert Kivinen och Alexander Johan Nissin; i Tammerfors tili ledamöter: Kommunalradet Carl Vilhelm Äkerlund och Fabrikanten Oskar Björkell samt tili suppleanter: Fabrikanten Fabian Klingendahl och Vicehäradshöfdingen Walter Björksten; i Tavastehus tili ledamöter: Ingeniören Johan Henrik Holmen och Handlanden Anders Gustaf Skogster samt tili suppleanter: Fabrikanten Gustaf Richard F altmars och Justitierädmannen G u sta f Leonard Idestam; i Uleäborg tili ledamöter: Kommerserädet Fredrik Adolf Riekki och Justitierädmannen Torsten Lundberg samt, tili suppleanter: Politierädmannen Oskar Gustaf Laurin och Handlanden Herman Andersson; i Wiborg tili ledamöter: Hofrättsrädet Egid AV liiani Elfvengren och Konsularagenten Carl Edvin Ekström sana tili suppleanter: Bokhandlaren Viktor Hoving och Justitieborgmästaren Ivar Gerhard Alopseus;. i Äbo tili ledamöter: Kommunalradet Hans G u sta Hoffstedt och Politierädmannen, Vicehäradshöfdingen ErnS Petter Johan Thome samt tili suppleanter: H a n d la n d e Evert Wilhelm Nylund och Kaptenen Friherre Rolf Maxi milian Carpelan. 16. Bankfull- Jämlikt 74 i Landtdagsordningen bestämdes den mäktiges februari genom lottning hvilka Bankfullmäktige voro i tjänstgöring. att afgä sagda är, hvarvid blefvo utlottade ai de tie u mäktige, hvilka ega deltaga i alla ä Bankfullmäktiges had^_ läggning ankommande ärenden, Prokuristen Heikki Lm roos samt af de tre fullmäktige, hvilka ega deltaga uti ärenden, som ankomma ä samtliga Bankfullmäktiges handläggning, Direktören för lifförsäkringsbolaget Suomi W ilhelm Alexander Lavonius. Vid den 1 november 1909 verkställdt vai af bankfullmäktige och revisorer samt deras suppleanter blefvo valda: tili bankfullmäktig att deltaga i alla ä fullmäktiges handläggning ankommande ärenden Tidningsredaktören Yrjö Elias Sirola; tili bankfullmäktig att deltaga uti ärenden, hvilka an- -komma ä samtliga bankfullmäktiges handläggning, Tid- Uingsredaktören, Filosofiedoktorn Ernst Fredrik Nevanlinna; tili suppleanter för bankfullmäktige: tili förste suppleant Referendariesekreteraren Akseli August Listo, tili andre suppleant äldre ledamoten i Lagberedningens andra afdelning Hofrättsassessorn Jurisdoktorn George Fredrik ^ranfelt, tili tredje suppleant Medicinalrädet Gustaf Rudolf Idman, tili fjärde suppleant Försäkringsinspektören, filosofiemagistern Gustaf Onni Immanuel Hälisten, tili lemte suppleant Lyceilektorn, Filosofiedoktorn Hugo Magnus Johannes Relander, och tili sjätte suppleant Handlanen Juho Santaholma;... tili revisor för Banken: Inspektören för handelsäroverken Professorn Ernst Jakob Woldemar Bonsdorff, tidningsredaktören Wäinö Alfred Tanner, Juriskandidaten nas Castren ocb Landtbruksrädet Karl Wilhelm Brun- Crona; samt tili revisorssuppleanter: tili förste suppleant Direktören för finska affärsmännens handelsinstitut, Filosofiema- Sistern Kyösti Nestor Järvinen, tili andre suppleant Filo- nemagistern Paavo Korpisaari, tili tredje suppleant Filo- Onedoktorn Arvid Neovius ocb tili fjärde suppleant Tid- Uingsredaktören Eero Erkko. n Efter det omförmälda vai skett sammanträdde Bankmäktige den 6 november 1909, hvarvid utsägos tili ordp i'ande Friherre E. G. Paimen och tili viceordförande rofessor K. J. Stählberg. j-.. Vid tillfälligt förfall hafva säsom bankfullmäktige Janstgjort Herrar Listo, Granfelt, Hälisten och Relander. 17. Vid 1907 ärs landtag blef förslaget tili nytt regle- Revision a f ente och ny stat för Finlands Bank granskadt af Finland* 17

10 18 Banks regle- Bankutskottet ock Landtdagen och godkändes härvid nägra mente. ändringar i staten jämte det Landtdagen uti en den 2 november 1907 dagtecknad skrifvelse uppdrog ät Bankfullmäktige att upptaga förslaget i öfrigt tili förnyad revision. I anledning häraf anmodade Bankfullmäktige D i rektionen för Finlands Bank att bereda ifrägavarande ärende, hvarä Direktionen, efter med Bankfullmäktige skedd öfverläggning angäende detaljerna i ärendet, tillsände Fullmäktige förslag tili reglemente och stat för Banken jämte motiv..v 1 Efter att hafva granskat sagda förslag sände Bankfullmäktige detsamma jämte skrifvelse af - den 2 september 1909 tili Bankutskottet, förordande förslagets godkännande med ett tili staten gjordt tillägg. Detta förslag har Landtdagen, efter att hafva handlagt detsamma i stadgad ordning, den 16 november 1909 förkastat och tillika beslutit anmoda Bankfullmäktige att änyo taga under ompröfning behofvet af förändringar i reglementet och staten för Finlands Bank samt att i sinom tid inkomma tili Landtdagen med förslag i ärendet. utfärdade obligationer. Emellertid funno Bankfullmäktige det vara önskvärdt att tili 18 i förordningen af den 10 raaj 1886 angäende bankrörelse, som af bolag idkas, mätte ogas ett sädant tillägg att lagen icke mätte utgöra hinder tor beviljandet af statsgaranti för obligationslän, som upptagas af banklagen underlydande inrättningar, hvilka afse tillfredsställande af offentliga samhällens kreditbehof. Helsingfors den 22 februari E. G. Paimen. K- J. Stählberg. Yrjö E. Sirola. H. G. Paloheimo. Gösta Björkenheim. E. Nevanlinna. G. E. Winter Utlätande an- Sedän bestyrelsen för S iloinen kaupunki- ja maalaisgäende bevil- kuntien Keskuslainakassan Osakeyhtiö Centrallänekasjandeafstats- san för Finlands stads- och landskommuners Aktiebolag garanti ät ett uti en tili Kejserliga Senaten inlemnad skrifvelse anhällit aktiebolag. om anskaffande af statsgaranti för de län aktiebolaget komme att upptaga ä utrikes ort tili ett belopp a f högst 20 miljoner finska mark samt tillika anhällit att, ifall 18 9 i förordningen angäende bankrörelse, som af bolag idkas, i sin nuvarande form utgjorde hinder för beviljandet at garanti, ätgärd mätte vidtagas för ästadkommande af sädan ändring af sagda paragraf att beviljandet af garanti blefve möjligt, anhöll Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten uti skrifvelse af den 11 oktober 1909 att -Bankfull' mäktige mätte afgifva utlätande angäende den föreslagn3, ändringen af omförmälda nädiga förordning. I anledning häraf anmälte! Bankfullmäktige uti skrit' velse tili Finansexpeditionen af den 22 oktober 1909 säsodj sin mening att sagda lagrum icke medgaf att ät bank e*' ler annan inrättning, hvilken i sin verksamhet är underkastad bestämningarna i förordningen angäende bankro' relse, som af bolag idkas, beviljas statsgaranti för af denna

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1929 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1930 STATSRÅDETS TRYCKERI I n n e h å l l : Sid. Dt ii vlconomiska utvecklingen är 19S9. Allmänna drag'... Lantbruket...

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 INNEHÅLL

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer