BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret a O «R 3 fr- 00 o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret 1909. a O «R 3 fr- 00 o 05 205"

Transkript

1 12 lo CD t-h CO «O CM i Ö f r O CQ 0 5 * l rh 0 0 r-h O fr- l> o t>t c S o t-h t-h CO OO O s O Os OJ 5 CÖ *3 T3 E ^ O o T o CO O o OQ lo I 1 ' 1 CM 1 io 05 CO 1 05 CO cvi < 5 c ä ö fr- CD CO o o f 0 5 c\t ot CO CO CO o cq_ o o o i>t o lo [> " r-h c r 1 8 c <D rö cöm CD fl O O-i GO ^3 o Finlands Landtdags Bankfullmäktige BERÄTTELSE Landtdagens Bankutskott D 'O nd oeö -*-» C/5 <1> S CD sh <D > omfattande äret CD nd CD cö 'ZS U cö CD *h f l CD O f l P h O a x P h ra o CO o 0 5 ro o fl CD O CD fi R O 8 r 2 P cö g a O «R 3 fr- 00 o cö TS sofl cd n3flo» CO O o <D ro ÖJO a -M T5 fl cö Kl E> Helsingfors, Finska Litteratursällskapets tryckeri.

2 ., -Pä den europeiska penningemarknadens hufvudorter Inledande t ili»e särskildt under förra hälften af är 1909 en riklig öfversikt af gang pä ledigt kapital, tili följd hvaraf diskonträntan penninge-, blbehö11 sig oförändrad vid 3»/ i Tyskland marknaden. sanktes fran 4 tili 3* V»/0 och i England, efter att i jari, T köjts tili 3 «/o, i mars äter nedgick tili 2 */, de* tösten tillstramades marknaden i Tyskland och n l England päverkades af en stark ökning i Förenta steo-6rnf S Räntesatserna i Berlin och London tili 4 1 / 0/ r- t ^ j '/( men ne(% ingo äter i december 3 1 / 0/ /2. ot 1 London samt i januari innevarande är tili Da* I1,,.0n och. 41' 2 /o i Berlin. I Sverige och ^ 5 o/ xt r diskonträntan under äret värit 4 1/ 2 /«1 Norge alltsedan februari mänad 4 V2 % Vällat T de allvarsamma rubbningar ärs kris mala f- ^ tek on om isk a lifvet har dettas ätergäng tili norpä (l(, ^ a lla n d e n försiggätt endast längsamt. Särskildt af, nuustriella omrädena har företagsamheten hämmats het 0V e,rproduktion och en märkbar äterhällsamvr kapitalplaceringar. heter e-ssaj f rhällanden i förening med andra omständiglen,,8jor(ie^ sig själffallet kännbara äfven vid de tillfälpä de pimau. f n fi gkt häll uppträdde säsom länsökande 3 i/ o1/0^ 1^ ^örserna. Medan emissionskurserna för u.tländska län landet orhöll under ären 1889 a f är i r q q m e l l a n 9 5 >s och 99,75 % samt 3 % länet sions W einitterades tili 97,75 %, utgjorde sälunda emisbe-*odn nf för det 4 1/2 j0 statslän, som tili ett nominelt alslöt«j mujoner mark efter längvariga underhandlingar *2,5 0/n äe<?ei$j)er 1908 ooh inflöt i januari 1909, endast n IrunelV [, ^an som ett antal af sju och ett skilda f f. PP a* sammanlagdt 57,7 miljoner mark, af särastighetsbanker och stadskommuner under är 1909

3 5 upptogos i utlandet, utgjorde emissionskursen för ett kommunalt 5 % län ä 5 miljoner mark 99,75»/«, for de öfriga 4 1L %> länen 92,5 ä 95,5 /o-., Det betydande belopp af utländskt kapital, som salunda tillfördes landet, verkade att den lindrmg l penni geknappbeten bos oss, som redan undör igös ars senare mänader förmärkts, ytterligare lortskred ochfnknds Banks ställning medgaf att det af Banken i apnl 190» pä ett ärs tid i utlandet tili förstärkande af dess metal liska kassa upptagna kassakreditivet ä 10 beböfde förnyas. Därjämte sag sig Banken i april mana i ständ att sänka sinä räntesatser med /2 /0, bvang dess lägsta diskontränta nedgick tili 5 /o- Emellertid fortsatte efterfrägan pa kapital att var stor. Yisserligen utföll resultatet af ärets skord i a inanhet tillfredsställande och insättnmgarna i de enskilda ban kerna ökades nägot i jämförelse med dem föregäende är. Men insättnmgarna i sparbankerna unde ^ stego uttagningarna och viktiga grenar af landets melu s tr arbetade fortsättningsvis under däliga konjunkturer inm^^ byggnadsverksamheten l städerna och deras omgiinm0 fortfor att vara liflig. Finlands Banks räntesatser und. ^ gingo därför icke nägon ytterligare nedsättning, ocb enskilda bankernas högsta depositionsranta forblel^ IxK som sparbankernas inläningsränta, under aret oforand Finlands Banks utläning bar under äret nägot minskats ity att Bankens tillgodohafvande l utestäende fordnng som vid ärets början steg tili 78,»miljoner mark, hvarai ^ miljoner mark bos de enskilda bankerna mot beviljade ^ och rediskonterade vexlar, den 31 december uppgi.^ a 71,9 miljoner mark, hvaraf 6,i miljoner mark hos de en f bankerna. Att beloppet af utelöpande sedlar, efter att u _ äret hafva utgjort i medeltal 88,t miljoner mark och ber let af januari endast 82,t miljoner mark, per ultimo e. uppgick tili icke mindre än 111,6 miljoner mark, bero U en större utbetalning i sedlar under senare hälften ai nämnda mänad tili statsverket a dess upp- och aiskn utvisade per ultimo november en ökning under äret af 22 miljoner mark. I skrifvelse tili Landtdagen af den 3 april 1908 före- Finlands slogo Bankfullmäktige att det belopp, hvarmed Finlands Banks regle- Banks utelöpande sedlar, enligt 18 i reglementet för Ban- mente. ken, fär öfverstiga dess valuta för sedelutgifning, mätte höjas frän 40 tili 50 miljoner mark, eller med 10 miljoner mark, äfvensom att högsta beloppet af län eller kredit, som för den iqetalliska kassans förstärkande, enligt 19 i reglementet, fär i utlandet upptagas, mätte höjas frän 10 tili 20 miljoner ^ark, eller med jämväl 10 miljoner mark, hvilka förslag icke kunno slutbehandlas vid den förra, men förnyades och Sodkändes af den senare af sagda ärs Landtdagar. Enär motiv, som föranledde dessa Bankfullmäktiges förslag förändringar i reglementet, fortfarande kvarstä, vore ^et för Banken af betydelse att Landtdagens beslut i ärenf'et snarast vunne Kejsarens och Storfurstens fastställelse. Jämväl i det förslag tili nytt reglemente och ny stat Disposi- -*1' Finlands Bank, hvilket Bankfullmäktige, säsom nedan tionen af jj^der 17 angifves, inlämnade tili 1909 ärs Landtdag, vinstmedlen. *öreslogs att grundfonden skall utgöra 50 miljoner mark 8amt reservfonden ökas med minst en tredjedel af vinstj^edlen för hvarje är intill dess att densamma uppgär minst 50 miljoner mark. Med afseende ä Finlands anks uppgift fä Bankfullmäktige äfven nu framhälla n ö d van d i g h e t o n af att dess fonder ökas samt i sädant syfte föreslä, att af Bankens vinstmedel för är 1909, ut- S rande 6,369,525 mark 56 penni, största möjliga belopp, Hen j hvarje fall minst en tredjedel öfverföres tili reservl0tiden. Bankens tillgängar i obligationer ä utlamlskt samt kontokuranter i utlandet hafva under äret ok ed 41.4 miljoner mark och valutan för dess sedelutgiini g 83.4 miljoner mark. Och de enskilda bankernas td lg n g t tillgodohafvanden l utlandet och vexlar a utland

4 Särskilda af Bankfullmäktige handlagda ärenden. i Finlands Uti skrifvelse af den 13 januari 1909 anmälte D i' Banks ut- rektionen att bankfirman London and County Banking ländska om- Company, Limited i London, hvilken disponerar öfver bud. omkring 9,750,000 pund egna medel, erbjudit sig att vara Finlands Banks ombud i sagda stad. I anledning häraf bemyndigade Bankfullmäktige den 16 januari 1909 Direktionen att tili Finlands Banks ombud i London antaga ifrägavarande bankfirma. Enligt meddelande af Direktionen hade jämväl bank' firman Berliner Handels-Gesellschaft i Berlin, hvilken eger ett kommanditgrundkapital af 110 miljoner tyska mar samt en reservfond af 3 4 1/2 miljoner tyska ma,rk, ei bjudit sig att vara Finlands Banks ombud i Berlin, oc bemyndigade Bankfullmäktige den 10 december 190 Direktionen att antaga Berliner Handels-Gesellschaft ti Finlands Banks ombud i sagda stad. 2 Bestämnin- Enligt beslut af den 19 september 1908 hafva f l' gar angäende jande räntesatser tillämpats vid Bankens länerörelse. Bankens 5 i/ 2 procent vid diskontering af rena affarsvex t vexel- och och uppsagda bankdepositionsbevis med en löptid i länerörelse. öfverstigande tre mänader; 6 procent för enahanda vexlar och depositionsbevis med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader; 6 r/2 procent vid diskontering af öfriga vexlar oberoende af deras längre eller kortare löptid; 5 x/ 2 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot pant af guld och silfver, finska statsverkets och Finlands Hypoteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med statsgaranti försedda obligationer samt utländska obligationer, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; 6 procent för hypotekslän och kassakreditiv, hvilkas säkerhet utgöres af andra slags obligationer, depositionsbevis och inteckningar; samt 6 1/ 2 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot abtier. Inträdesafgiften för kassakreditiv beräknades efter / 8 /o Per ar> rnen kreditiven beviljades pä endast ett hälft är. Dessutom var Direktionen berättigad att, pä sätt äfven därförinnan värit bestämdt, i förekommande fall vid diskontering af vexlar, som icke voro att betraktas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärs- Jexlar gällande satser samt att särskildt, säsom dittils rörfarits, utan afseende ä vexlarnes beskaffenhet beräkna dessa sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades privatbankerna. i Den 24 april 1909 sänktes räntesatserna tili följande empp, hvilka sedermera tillämpats vid Bankens länerörelse: i.., 5 procent vid diskontering af rena affärsvexlar med en ptid icke öfverstigande tre mänader; 5 y 2 procent vid diskontering af enahande vexlar med j^rigfe löptid än tre mänader ända tili sex mänader samt?-r uppsagda depositionsbevis med en löptid icke öfverigande tre mänader; n 6 procent vid diskontering af öfriga vexlar oberoende af eräs längre eller kortare löptid samt för depositionsbe- Uad IQe^ lang re löptid än tre mänader ända tili sex mäa 5 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot pant guld och silfver, finska statsverkets och Finlands Hy- 1 eksförenings a utlänskt mynt lydande samt med statsförsedda obligationer samt utländska obligationer, irdade af stater eller försedda med statsgaranti; ^ 7 a procent för hypotekslän och kassakreditiv, hvil-

5 8 kas säkerhet utgöres af andra slags obligationer, depositionsbevis oeh inteckningar; samt 6 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot aktier. Bestämningarna angäende inträdesafgiften för kassakreditiv, länetiden för kreditiv och Direktionens rätt att i förekommande fall vid diskontering af vexlar, hvilka icke äro att betraktas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärsvexlar gällande satser samt att beräkna dessa sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades af privatbankerna, hafva bibehällits oförändrade sädana de värit vid ärets början. 3 Ätgärder,som Ärenden angäende ackord hafva icke förekommit flere angä enskilda sji ett, hvilket handlagts den 24 april. personersför- Pä framställning af Direktionen hafva Bankfullmäkbindelser tili tige den 29 december 1909 förordnat att särskilda Ban- Banken. kens tillgodohafvanden tili ett belopp af inalles 10,228 mark 21 penni skulle tili osäkra öfverföras. Därjämte hafva Bankfullmäktige bifallit tili afskrifning helt och hället af en del tidigare för osäkra förklarade fordringar, utgörande sammanlagdt 366,499 mark 86 penni. Revision a f Finlands Bank. 4 Den uti Finlands Banks reglemente päbjudna revision af Bankens förvaltning för är 1908 har förrättats at Landtdagens bankrevisorer under mars och april m änadei är I enlighet med revisorernas tillstyrkan hafva Bankfullmäktige i stöd af stadgandena härom i bankregl * mentet ä Landtdagens vägnar den 7 april 1909 meddela Bankdirektionen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning under är Granskning Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund; af a f Bankens Bankens böcker och räkenskaper samt rapportern a fra länerörelse. afdelningskontoren verkställt sadan granskning af B anken lörelse och utläning, som i 2 af den för Fullmäktige utfärdade instruktion angifves. För öfrigt hafva Bankfullmäktige jämväi hvarje mänad genomgätt Bankdirektionens memorialprotokoll för nästföregäende mänad. 6 I enlighet med föreskriften i 40 af gällande bank- Inventerin- 1eglemente hafva Bankfullmäktige verkställt inventering gar: af hufvudkontorets kassahvalf och samtliga kassor äfven- a) vid hufsom läne- och säkerhetshandlingar samt depositioner, hvil- vudkontoket skett den 7, 9, 10 och 15 september samt 12 och 13 ret. oktober. Det vid sagda inventering konstaterade resultat, uvilket delgifvits Bankdirektionen, har värit med Bankens böcker öfverensstämmande. Beträffande Bankens afdelningskontor hafva Bank- b) vid konullmäktige, pä samma gäng förordnanden för de af Full- toren i mäktige utsedda disköntledamöterne utfärdats, jämväi an- landsorten.? -0,<l at desse att en gäng i mänaden pä tider, som de»jalfva funne för godt att i hvarje fall särskildt bestämma, verkställa föreskrifna inventeringar vid kontoren. Dessutom hafva inspektioner verkställts: vid kontoret i Jyväskylä den februari af t. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i Äbo den mars af t. f. Banklrektören Basilier; vid kontoret i S:t Petersburg den 15 april af ord- 01 an den i Direktionen von Collan;, vid kontoret i S:t Michel den 3 4 maj af t, f. Bankektören Basilier; n, yid kontoret i Nikolaistad den maj af t. f. bankdirektören Basilier; ri,-, v*d kontoret i Uleäborg den maj af t. f. Bankdirektören Basilier;,.. yid kontoret i Björneborg den 24 maj af Bankditoren Järnefelt; rl;» i Vl(^ kontoret i Tammerfors den maj af Bank- Ullektören Järnefelt;, Yjd kontoret i W iborg den oktober af t. f. bankdirektören Basilier;, yid kontoret i Sordavala den oktober af t. f. bankdirektören Basilier; 9

6 10 vid kontoret i Joensuu den oktober af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i Kuopio den december af t. 1. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i S:t Michel den december af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kontoret i Kotka den 17 december at t. f. liankdirektören Basilier; samt. vid kontoret i Tavastehus den 20 december af ordföranden i Direktionen von Collan. _ c) vid kon- Säsom inventeringsman för kontorets l o:t 1 ^ r s - toret i S:t buro- kassor har fungerat Chefen för finska passexpeditio- Petersburg. nen verklige Statsrädet Friherre Th. Bruun och sasom dennes suppleant Rättegängsbiträdet vid samma ambetsverk Kollegiirädet H. J. Helenius. uin g af Bankfullmäktige biföll Kejserliga Senaten för Finland den 26 januari I enlighet med af Bankens Direktion i samräd med Bankfullmäktige meddelade anvisningar uppgjorde Arkitekten E. Saarinen härefter ritningar jämväl tili 5, 10, 20, ^0, 100 och 500 marks sedlar, hvarä Senaten, i anledning al Bankfullmäktiges därom gjorda framställningar, stadfäste ny text, utstyrsel och form äfven för dessa sedelsorter i enlighet med de uppgjorda ritningarna och desamma ätföljande förklaringar, den 7 maj 1909 för fem marks sedlar och den 19 päföljande oktober för 10, 20, ^0, 100 och 500 marks sedlar. Senatens beslut uti sagda ärenden äro intagna i förmttn ingssamlingen Förbränning Efter hand som förslitna sedlar tili hufvudkontoret af förslitna jnkommit och tili större antal samlats, hafva aniv u sedlar. mäktige lätit genom tillkallade fruntimmer upprakna det befintliga förrädet af dylika sedlar, hvilka darefter foibränts uti den i Bankens ekonomiebyggnad mrättade ugn- Uppgifter om sälunda förbrända sedlar ingä nti Banktulmäktiges protokoll för den 8, 10, 12 och 15 februari 17, 19 och 22 maj, 6, 8, II, 14 och 17 september samt 10, 14, 16, 21, 23 och 28 december Bankens nya Sedän Arkitekten E. Saarinen, ät hvilken Knlands sedlar. Bank uppdragit att uppgöra eskissritnmgar tili B ^ nya 1,000 marks sedlar, utarbetat ett förslag, hv ^ Bankförvaltningen ansägs ändamälsenligt och i afsee utstyrsejn tilltalande, anhöllo Bankfullmaktige «ti und dänfg skrifvelse af den 16 januari 1909 om ä sädan text, utstyrsel och form for Finlands Bank ^ lar ä 1,000 mark, som omförmälda torslag jamte ti^ samma hörande förklaring utvisade. Tili denna fram Uti Landtdagens skrifvelse af den 16 november 1909 Finlands ^mddelades Bankfullmäktige att Finlands Banks odispo- Banks odis- erade vinstmedel för är 1908, utgörande 7,679,691 mark ponerade penni, skola öfverföras tili Bankens reservfond, hvilket vinstmedel. öslut af Bankfullmäktige meddelats Bankens Direktion 1 kännedom och efterrättelse. 10. Emedan i Bankens i AViborgs stad egande gärd ut- Ätgärder rö- its särskilda nödigbefunna reparationer, för hvilka er- rande konsammanlagdt 3,771 mark 88 penni, biföllo Bankfull- torslokalema aktige, [ enlighet med Direktionens framställning, den och Bankens öi rl^ nuat i 1909 tili att sagda belopp finge af Bankens fastigheter. euel användas för bekostande af nämnda reparationer. a) W iborg. hali' ec^an Direktionen uti bref af den 24 maj 1909 anj> * att, för iordningställandet af öfre väningen af ukens egande gamla stenbyggnad i Wiborgs stad samt * anskaffandet af en kloakledning tili en handelslokal i väningen af samma byggnad, ur Bankens medel s orje heviljas 3,200 mark, biföllo Bankfullmäktige tili feda framställning den 8 juni tio * skrifvelse af den 30 oktober 1909 anmälte Direk- Qeu att Bankens kontor i Wiborg snart komme att

7 12 flyttas tili Bankens i det närinaste redan färd iga egna byagnad, i anledning hvaraf kontorets nuvarande lokal, hvilken medels hyreskontrakt af den 11 februari 1898 var hyrd för 20 är mot en ärshyra af 4,000 mark, blefve för Banken onödig. Enär emellertid uthyrandet af Bankens nuvarande lokal för Bankens räkning skulle erford ra Stora reparationskostnader och egaren af gärden, Vicehäradshöfdingen J. A. Thesleff, förklarat sig villig att mot en ersättning af 15,200 mark rygga omförmälda hyresaftal, ansäg Direktionen brytandet af hyreskontraktet vara fördelaktigare för Banken och anhöll att fä tili Vicehäradshöfdingen Thesleff af Bankens medel utbetala a honom fordrade 15,200 mark för ryggandet af sagda hyresaftal, räknadt frän den 1 juni Tili denna framställning biföllo Bankfullmäktige den 6 november b) Kotka. Sedän Professorn G. Nyström uppgjort ritningar tili en nybyggnad, som var afsedd att uppföras ä Bankens i Kotka stad egande tomt, anslogo Bankfullmäktige, i enhghet med Direktionens förslag, den 24 april 1909 att föi ändamälet användas högst 200,000 mark. _. c) Jyväs- Uti skrifvelse af den 29 mars 1909 anmälte Direkkylä. tionen att stadsmyndigheterna i Jyväskylä numera samt3rckt tili att ät Banken förhyra dess nuvarande jokai sagda stad fortsättningsvis för fem är, räknadt frän den 1 &iuni 1910 mot en ärshyra af 3,000 mark, hvilken me 500 mark öfversteg den för sagda lokal härintills ^ hyran, men var 500 mark mindre än det belopp, hvilke^ af stadsmyndigheterna tidigare vid underliandling an gäende förlängning af hyreskontraktet fordrats. Eme a förnyandet af hyreskontraktet pä dessa af Direktionen ticugare erbjudna villkor syntes vara fördelaktigare för Banken än bebyggandet redan nu af Bankens i Jyväskylä egan tomt, anhöll Direktionen om bemyndigande att med vede börande uppgöra nytt hyresaftal pä omförmälda vill Bankfullmäktige biföllo tili denna framställning den apni ^ 9bref a{ den 24 april 19Q9 anhöll Direktionen om rätt att använda ett belopp af 4,000 m a r k til s skilda reparationer i Bankens i Jyväskylä stad ega gärd enligt af Byggmästaren A. E. Henrikson UPPQ ritningar och kostnadsförslag, tili hvilken framstal - o Bankfullmäktige biföllo den 24 april Emedan anslag senare befanns vara otillräckligt, beviljade fullmäktige den 16 december för ändamälet ytterligare 3,162 mark 37 penni. Sedän Kyrkorädet för finska S:t Maria församlingen d) S:t Peters- I S:t Petersburg medels kontrakt af den 16 september burg ät Finlands Banks kontor i sagda stad hyrt dess II u innehafvande lokal för tio ärs tid, räknadt frän den 1 augusti 1904 för en ärshyra af 1,800 rubel med rätt ^tt efter förloppet af fem är enligt godtfinnande höja hyran med 500 rubel, hade Kyrkorädet, enligt Direktio- Qens för Finlands Bank skrifvelse af den 8 juni 1909, W jt hyran med sagda belopp, räknadt frän den 1 augusti U För skyddandet af kontoret i Wiborg har Kejserliga Bevakningen Venaten för Finland den 25 januari 1909, pä framställning a f kontoret i a* Bankfullmäktige, fortsättningsvis beviljat ett anslag ur Wiborg. statsmedel. 12. Emedan det belopp af 75,000 mark, som enligt därom Kassörensvid. udeladt förordnande högst finge innestä uti ka.ssörens Kotka kontor Bankens kontor i Kotka kassa, tili följd af den steg- handkassa. de vexel- och diskontrörelsen visat sig vara otillräkligt,, *va Bankfullmäktige, pä framställning af Direktionen, 8 juni 1909 fastställt det högsta tillätna beloppet i aqinda kassa tili 100,000 mark det ä stat upptagna anslaget för beredande af Öfriga an- ^ ^ ^ r ifa d ig h e t ät Bankens ämbets- och tjänstemän har slags frägor. fuua» f s under är ,148 mark 36 penni. Bank-a) Semesterail, aktiges beslut beträffande dispositionen af semester- anslaget. aget äterfinnes i protokollet för den 15 maj sagda är. ^olm. ktmästaren vid Bankens kontor i Äbo K. G. Lind- b) Pensioner. Uin» Vjlken pä begäran erhällit afsked frän sin befattmä&. räknadt frän den 1 oktober 1909, hafva BankfullpeQ.JSe den 25 september sagda är tilldelat en lifstidsh o,j 0n af 1,000 mark om äret, motsvarande den Lindenligt stat tillkommande lön. 13

8 14 c) Diskre- D e tvänne penningeräknarene och vaktmästaren tionsmedlen. äfvensom vaktmästarebiträdet vid kontoret i S:t Petersburg hafva ur diskretionsmedlen tillagts sedvanliga gratifikationer tili päsken och nyä-ret tili ett belopp af sammanlagdt 405 rubel. d) Expense- Sedän Direktionen anmält att de för kontoren 1 medlen. Björneborg och Sordavala bestämda expensemedlen för är 1909 tili följd af ökad rörelse icke komme att räcka tili för ändamälet samt att enligt verkställda beräkningar kontoret i Björneborg nödgades använda högst 500 mark och kontoret i Sordavala omkring 310 mark utöfver sagda expensemedel, hafva Bankfullmäktige den 10 december 1909 för ändamälet beviljat omförmälda belopp. I enlighet med stadgandet i anm. 8 af den för Banken fastställda staten af den 5 mars 1906 hafva Bankfullmäktige, med bifall tili Direktionens i ärendet framställda förslag, den 14 december 1909 beviljat följande belopp expensemedel att under är 1910 användas vid Bankens filialkontor, nämligen: vid kontoren i Abo, Björneborg, Nikolaistad och Uleäborg med 1,200 mark för enhvar, vid kontoret i Kuopio 1,300 mark, vid kontoren i Joensuu, Sordavala, S:t Michel, Tavastehus, Jyväskylä och Kotka 1,000 mark för enhvar, vid kontoret iw iborg 3,200 mark, vid kontoret i Tammerfors 1,800 mark och vid kontoret i S:t Petersburg 2,500 mark. 14. Bankkommis- Tjänstledighet dels för sjukdom dels för enskilda sarietjän- angelägenheter har under är 1909 ätnjutits af fö re stä»' sterna. darena för nedannämnda kontor, nämligen: i Kuopio O. Wallenius frän den 4 maj tili den 1 i samma mänad samt frän den 7 tili den 18 juni; ^ i S:t Petersburg O. Lindberg frän den 5 juni den 16 i samma mänad, frän den 16 juli tili mänaden slut och frän den 19 oktober tili den 18 december; i Nikolaistad Y. Gadding under augusti mänad sa frän den 29 november tili den 5 december; i Björneborg E. Broms under augusti mänad; i Tavastehus B. E. Sundgren frän den 25 augus tili den 1 september; o,-ii i S:t Michel K. G. Akesson frän den 16 augusti den 1 september; i Sordavala W. Stenius frän den 18 oktober tili den 2 november; samt i Abo W. Wegelius frän den 29 oktober tili den 29 december. f Under förenämnda Iedigheter hafva enligt Bank-. mlmäktiges förordnanden bankkommissariebefattningarna 1 regeln förestätts af kassörerna vid resp. kontor. För öfrigt har under sommaren semesterledighet be- Vlyats föreständarene för kontoren pä en mänad, hvar- Jamte en del af bemälde föreständare af Direktionen pä ansökan tilldelats kortare tids ledighet, dock icke utöfver en vecka för gängen. 15..j. I anledning af att ledamoten af diskontkommitten i Diskontkom- ensuu Filosofiedoktorn, Lektorn Johan Wilhelm Roni- mitteerna. Qus aflidit samt suppleanten vid sagda kömmitte Stations- Qspektorn Carl Wäinö Aspelund Syttat bort frän orten, piordnade Bankfullmäktige, pä framställning af Direkat+nen ^eili ^ oktober 1909 Lektorn Aaro Markkanen vara ledamot af nämnda diskontkommitte tili ärets slut. viri r?1^ ledamöter och suppleanter i diskontkommitteerna Bankens kontor i landsorten utsägos för är 1910 ge- 0l& Bankfullmäktiges beslut af den 23 november 1909: i Björneborg tili ledamöter: Häradshöfdingen, Lag- Unen Theodor Leopold Eck och Kontorföreständaren lanr]s <^ ott.hard von Rehausen samt tili suppleanter: Hand- T en Fritz Arthur Juselius och Stadskamreraren Johan emeberg; lain * J ensuu tili ledamöter: Handlanden Wilhelm Hämäj j oc^ Lektorn Aaro Markkanen samt tili suppleanter: fri(jri<jiancleii Johan Pitko och Häradshöfdingen Karl Gott- Vor. ]L Jyväskylä tili ledamöter: Hofrädet Adolf Wilhelm tili w ygberg och Prokuristen Hugo Parviainen samt c h ST?lean ter: Vicehäradshöfdingen Hjalmar Hollmerus. 1opolänsmannen Anshelm Rönneberg; höf i Kotka tili ledamöter: Stadskamreraren, Vicehäradscine]ln^0n ^östa Nordgren och andre Stadsläkaren, Medi- Tullf-Centlaten Viktor Hugo Alfthan samt tili suppleanter: Id» 0.rva,ltaren Robert Fredrik Wilhelm Staudinger och &eqiören Johan Albert Collin; i Kuopio tili ledamöter: Häradshöfdingen Frans 15

9 16 Oskar Möller och Politierädmannen Johan Fredrik Dahlström samt tili suppleanter: Läneräntmästaren Herman Werner Sahlstein och Prokuristen Reino Brunila; i S:t Michel tili ledamöter: Kommerserädet Carl Fredrik Pöndinen och Trafikdirektörsassistenten August Fredrik Granfelt samt tili suppleanter: Kaptenen Woldemar Winter och Vicehäradshöfdingen Ernst Edvard Roseni Nikolaistad tili ledamöter: Kommerserädet Carl Johan Hartman och Borgmästaren Ivar Wilhelm Hasselblatt samt tili suppleanter: Handlanden Johan Edvard Backman och Vicekonsuln Lennart Eliel Backman; i Sordavala tili ledamöter: förre Häradshöfdingen Karl Gustaf Berg och Handlanden Wilhelm Sorvali samt tili suppleanter: Handlandene Ossian Evert Kivinen och Alexander Johan Nissin; i Tammerfors tili ledamöter: Kommunalradet Carl Vilhelm Äkerlund och Fabrikanten Oskar Björkell samt tili suppleanter: Fabrikanten Fabian Klingendahl och Vicehäradshöfdingen Walter Björksten; i Tavastehus tili ledamöter: Ingeniören Johan Henrik Holmen och Handlanden Anders Gustaf Skogster samt tili suppleanter: Fabrikanten Gustaf Richard F altmars och Justitierädmannen G u sta f Leonard Idestam; i Uleäborg tili ledamöter: Kommerserädet Fredrik Adolf Riekki och Justitierädmannen Torsten Lundberg samt, tili suppleanter: Politierädmannen Oskar Gustaf Laurin och Handlanden Herman Andersson; i Wiborg tili ledamöter: Hofrättsrädet Egid AV liiani Elfvengren och Konsularagenten Carl Edvin Ekström sana tili suppleanter: Bokhandlaren Viktor Hoving och Justitieborgmästaren Ivar Gerhard Alopseus;. i Äbo tili ledamöter: Kommunalradet Hans G u sta Hoffstedt och Politierädmannen, Vicehäradshöfdingen ErnS Petter Johan Thome samt tili suppleanter: H a n d la n d e Evert Wilhelm Nylund och Kaptenen Friherre Rolf Maxi milian Carpelan. 16. Bankfull- Jämlikt 74 i Landtdagsordningen bestämdes den mäktiges februari genom lottning hvilka Bankfullmäktige voro i tjänstgöring. att afgä sagda är, hvarvid blefvo utlottade ai de tie u mäktige, hvilka ega deltaga i alla ä Bankfullmäktiges had^_ läggning ankommande ärenden, Prokuristen Heikki Lm roos samt af de tre fullmäktige, hvilka ega deltaga uti ärenden, som ankomma ä samtliga Bankfullmäktiges handläggning, Direktören för lifförsäkringsbolaget Suomi W ilhelm Alexander Lavonius. Vid den 1 november 1909 verkställdt vai af bankfullmäktige och revisorer samt deras suppleanter blefvo valda: tili bankfullmäktig att deltaga i alla ä fullmäktiges handläggning ankommande ärenden Tidningsredaktören Yrjö Elias Sirola; tili bankfullmäktig att deltaga uti ärenden, hvilka an- -komma ä samtliga bankfullmäktiges handläggning, Tid- Uingsredaktören, Filosofiedoktorn Ernst Fredrik Nevanlinna; tili suppleanter för bankfullmäktige: tili förste suppleant Referendariesekreteraren Akseli August Listo, tili andre suppleant äldre ledamoten i Lagberedningens andra afdelning Hofrättsassessorn Jurisdoktorn George Fredrik ^ranfelt, tili tredje suppleant Medicinalrädet Gustaf Rudolf Idman, tili fjärde suppleant Försäkringsinspektören, filosofiemagistern Gustaf Onni Immanuel Hälisten, tili lemte suppleant Lyceilektorn, Filosofiedoktorn Hugo Magnus Johannes Relander, och tili sjätte suppleant Handlanen Juho Santaholma;... tili revisor för Banken: Inspektören för handelsäroverken Professorn Ernst Jakob Woldemar Bonsdorff, tidningsredaktören Wäinö Alfred Tanner, Juriskandidaten nas Castren ocb Landtbruksrädet Karl Wilhelm Brun- Crona; samt tili revisorssuppleanter: tili förste suppleant Direktören för finska affärsmännens handelsinstitut, Filosofiema- Sistern Kyösti Nestor Järvinen, tili andre suppleant Filo- nemagistern Paavo Korpisaari, tili tredje suppleant Filo- Onedoktorn Arvid Neovius ocb tili fjärde suppleant Tid- Uingsredaktören Eero Erkko. n Efter det omförmälda vai skett sammanträdde Bankmäktige den 6 november 1909, hvarvid utsägos tili ordp i'ande Friherre E. G. Paimen och tili viceordförande rofessor K. J. Stählberg. j-.. Vid tillfälligt förfall hafva säsom bankfullmäktige Janstgjort Herrar Listo, Granfelt, Hälisten och Relander. 17. Vid 1907 ärs landtag blef förslaget tili nytt regle- Revision a f ente och ny stat för Finlands Bank granskadt af Finland* 17

10 18 Banks regle- Bankutskottet ock Landtdagen och godkändes härvid nägra mente. ändringar i staten jämte det Landtdagen uti en den 2 november 1907 dagtecknad skrifvelse uppdrog ät Bankfullmäktige att upptaga förslaget i öfrigt tili förnyad revision. I anledning häraf anmodade Bankfullmäktige D i rektionen för Finlands Bank att bereda ifrägavarande ärende, hvarä Direktionen, efter med Bankfullmäktige skedd öfverläggning angäende detaljerna i ärendet, tillsände Fullmäktige förslag tili reglemente och stat för Banken jämte motiv..v 1 Efter att hafva granskat sagda förslag sände Bankfullmäktige detsamma jämte skrifvelse af - den 2 september 1909 tili Bankutskottet, förordande förslagets godkännande med ett tili staten gjordt tillägg. Detta förslag har Landtdagen, efter att hafva handlagt detsamma i stadgad ordning, den 16 november 1909 förkastat och tillika beslutit anmoda Bankfullmäktige att änyo taga under ompröfning behofvet af förändringar i reglementet och staten för Finlands Bank samt att i sinom tid inkomma tili Landtdagen med förslag i ärendet. utfärdade obligationer. Emellertid funno Bankfullmäktige det vara önskvärdt att tili 18 i förordningen af den 10 raaj 1886 angäende bankrörelse, som af bolag idkas, mätte ogas ett sädant tillägg att lagen icke mätte utgöra hinder tor beviljandet af statsgaranti för obligationslän, som upptagas af banklagen underlydande inrättningar, hvilka afse tillfredsställande af offentliga samhällens kreditbehof. Helsingfors den 22 februari E. G. Paimen. K- J. Stählberg. Yrjö E. Sirola. H. G. Paloheimo. Gösta Björkenheim. E. Nevanlinna. G. E. Winter Utlätande an- Sedän bestyrelsen för S iloinen kaupunki- ja maalaisgäende bevil- kuntien Keskuslainakassan Osakeyhtiö Centrallänekasjandeafstats- san för Finlands stads- och landskommuners Aktiebolag garanti ät ett uti en tili Kejserliga Senaten inlemnad skrifvelse anhällit aktiebolag. om anskaffande af statsgaranti för de län aktiebolaget komme att upptaga ä utrikes ort tili ett belopp a f högst 20 miljoner finska mark samt tillika anhällit att, ifall 18 9 i förordningen angäende bankrörelse, som af bolag idkas, i sin nuvarande form utgjorde hinder för beviljandet at garanti, ätgärd mätte vidtagas för ästadkommande af sädan ändring af sagda paragraf att beviljandet af garanti blefve möjligt, anhöll Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten uti skrifvelse af den 11 oktober 1909 att -Bankfull' mäktige mätte afgifva utlätande angäende den föreslagn3, ändringen af omförmälda nädiga förordning. I anledning häraf anmälte! Bankfullmäktige uti skrit' velse tili Finansexpeditionen af den 22 oktober 1909 säsodj sin mening att sagda lagrum icke medgaf att ät bank e*' ler annan inrättning, hvilken i sin verksamhet är underkastad bestämningarna i förordningen angäende bankro' relse, som af bolag idkas, beviljas statsgaranti för af denna

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. till. Landtdagens Bankutskott. omfattande året 1907.

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. till. Landtdagens Bankutskott. omfattande året 1907. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE till Landtdagens Bankutskott omfattande året 1907. Helsingfors 1908, fclnska Litteratur-sällskapets tryckeri. o A ret 1907 har på verldsmarknaden medfört

Läs mer

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Edsvalla Folkets Hus Förening

Stadgar för Edsvalla Folkets Hus Förening KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Beslutsdatum: Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Edsvalla Folkets Hus Förening Föreningens ändamål och firma 1 Edsvalla Folkets Hus Förening har

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Finlands Ständers Bankfullmäktiges X X X I I I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges «n Ständernas B an kutskott, omfattande ären 1897 1899. o- H elsingfors, Frenckellska boktryckeriet, 1900. det förevarande berättelse öfver Finlands Banks

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. 1907. N:o 13. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. I underdånig skrifvelse af den 30 april 1897 hafva Finlands Ständer anhållit, att Hans Kejserliga

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354 STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson Protokoll fördt vid Avdl 33 möte den 13-1 1918 Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson 1 2 Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes. 3 En skrivelse från Avdl 14 Striberg föredrogs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning af samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer