Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund"

Transkript

1 Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / Stockholm tel: /fax: / e-post: SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

2 Innehållsförteckning Doktoranders rättigheter 2 Kunskap är makt - ditt medlemskap i SULF 3 Om svensk arbetsmarknad 7 Hur blir man doktorand? 11 Licentiatexamen 15 Anställd som doktorand 17 Utbildningsbidrag 23 Institutionstjänstgöring 27 Finansiering med stipendier eller studiemedel 31 Handledning 35 Individuell studieplan 41 Semester 45 Föräldraledighet för doktorander 49 Har doktorander rätt till a-kassa? 55 Utländska doktorander och svenska socialförsäkringar 63 Postdok - vad väntar efter disputationen? 69 Doktoranders rättigheter Jag tror att för många doktorander är tiden som doktorand tvära kast mellan himmel och helvete. Det är fantastiskt att få ägna så pass mycket tid åt något man är intresserad av. Att få fördjupa sig och öka sin kunskap. Men det kan också vara svårt att sätta gränser, förhålla sig till handledare och komma ihåg att det finns ett liv utanför avhandlingen. Inte bara efter avhandlingen. Det har under de senare åren kommit flera rapporter som visar att många doktorander upplever stor stress, att de mår psykiskt dålig av sitt arbete och detta är också en av förklaringarna till att så pass många hoppar av sin forskarutbildning. Doktorandtiden ser också olika ut för olika personer. Vi är olika som individer, vi har olika livssituationer och vi har olika erfarenheter med oss in i forskarstudierna och avhandlingsarbetet. Dessutom ser vår arbetsmiljö olika ut. Detta är kanske självklart, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet. Vad som också är bra att komma ihåg är att vi som doktorander faktiskt omfattas av t ex arbetsmiljölagar och semesterregler. Vi har, precis som alla andra anställda, rättigheter under vår tid som doktorander. Ett medlemskap i SULF är en god investering. SULF hjälper dig inte bara att hålla koll på vad som gäller utan arbetar också för att förbättra villkoren för alla doktorander. Fackets styrka är dess storlek. För att kunna vara en stark röst och utöva påverkningsarbete behöver både du och jag och alla våra andra doktorandkollegor ta steget och bli medlemmar. Veronica Ekström Ordförande i Sveriges doktorandförening Resurser 73 Sveriges Doktorandförening (SDF) är SULF:s doktorandsektion SDF har ca medlemmar och är en av de sektioner inom SULF som växer snabbast. Vi ordnar doktoranddagar, informationsdagar för forskarstuderande och doktorandutbildning med mera. SULF:s doktorandsektion har en egen styrelse som speciellt bevakar doktorandernas intressen inom organisationen. SDF har också en egen webbplats, sulf.se/sdf och ger ut nyhetsbrev. 1 SULF:s doktorandhandbok -SULF april

3 Kunskap är makt - ditt medlemskap i SULF SULF i korthet Sveriges universitetslärarförbund (SULF) är det Sacoförbund som tillvaratar universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella intressen. Vi förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av högre utbildning och forskning. Vi har förmånen att representera Sveriges mest välutbildade och kreativa medlemmar. De är kunniga och djupt engagerade inte bara inom sina vetenskapliga ämnen utan även i studenternas förkovran och utveckling under utbildningen. Det är våra medlemmar som bryter ny mark inom forskningen och tillhandahåller högkvalitativ utbildning för framtidens akademiker. SULF är stolt över att få representera Sveriges universitetslärare. Våra visioner för framtiden grundas på övertygelsen att forskning och högre utbildning av god kvalitet är av avgörande betydelse för utvecklingen av ny kunskap och spridningen av denna kunskap till samhället i övrigt. Kunskap främjar demokrati, samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt i ett längre och bredare perspektiv. Exempel på frågor SULF driver Doktorander ska erbjudas anställning i anslutning till antagningen till forskarutbildning. Studiemedel och stipendier ska inte användas som studiefinansiering för doktorander. Det ska finnas fler kvinnor på högre tjänster och i beslutande organ. Ökade resurser för högre kvalitet i forskning, undervisning och forskarhandledning. Förbättrade villkor för doktorander vad gäller handledning, arbetsplats och övriga resurser. Doktoranders lön ska ligga på en nivå som svarar mot kompetens, arbetsinsatser och framsteg i forskarutbildningen. Att information om forskarutbildningens innehåll sprids så att doktorsexamens meritvärde på arbetsmarknaden ökar. Trygga och förutsägbara karriärvägar för nydisputerade och yngre forskare. 4

4 En ökad betoning av de individuella studieplanerna. Att doktorandernas tjänstgöring i form av undervisning och administration regleras i ett arbetstidsavtal. Doktorander ska ha samma goda arbetsmiljö som övriga anställda. Att möjligheterna att delta i det internationella forskarutbytet förbättras. Sveriges doktorandförening, SDF SDF är en sektion inom SULF som ägnar sig uteslutande åt förbättrade villkor för doktorander både vad gäller anställnings- och lönevillkor, handledning och övriga resurser för utbildningen, sociala villkor och karriärmöjligheter. SULF:s doktorandsektion har en egen styrelse som speciellt bevakar doktorandernas intressen inom organisationen och samarbetar med andra doktorandorganisationer utanför SULF. SDF har också en egen webbplats, sulf.se/sdf. Medlemskapets förmåner Genom ditt medlemskap i SULF får du tillgång till den kunskap du behöver för att orientera dig i högskolevärldens djungel av lagar och förordningar. Bättre villkor: Genom fackliga kollektivavtal får du bland annat mer semester, högre ersättning vid föräldraledighet, komplettering av a-kasseersättningen och tjänste-/ avtalspension. Ju fler medlemmar vi är, desto bättre villkor kan vi förhandla fram. Stöd och råd: Regelsystemen inom högskolan är ibland svåra att orientera sig i och även skickliga och framgångsrika doktorander kan behöva stöd och råd. Du kan genom ditt medlemskap få juridisk hjälp utan extra kostnad. Inflytande: Genom din lokala SULF-förening kan du påverka vilka synpunkter facket för fram kring professionsfrågor, till exempel utformning av karriärvägar för universitetslärare. SULF värnar din trygghet och den akademiska friheten. Fler förmåner: Som medlem får du tillgång till våra medlemsförmåner, inklusive lönestatistik, förmånliga försäkringar och tidningsprenumerationer samt informativa sammanställningar av regelverken kring postdok, forskarutbildning och föräldraledighet. Du får dessutom tidningen Universitetsläraren (20 nr/år), elektroniska nyhetsbrev och facklig service utomlands. SULF:s medlemsjour SULF-medlemskapet innebär också möjlighet till rådgivning och hjälp när du behöver det. Genom SULF:s medlemsjour kan du ställa dina frågor direkt till en av förbundets ombudsmän. Jouren är öppen varje vardag mellan 9-11 och Vill du vara medlem i ditt examensförbund också? SULF har dubbelanslutningsavtal med de allra flesta Sacoförbund. Det gör att du kan vara fullvärdig medlem i SULF och ditt examensförbund till ingen eller ringa merkostnad. I vissa fall innebär dubbelanslutning till och med sänkt avgift. Läs mer på: SULF nära dig SULF har lokala föreningar på de flesta lärosäten och dessutom lokala ombudsmän nära dig i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. SULF:s medlemsjour Ring vid frågor eller problem! 5 6

5 Om svensk arbetsmarknad I Sverige är arbetsmarknaden uppbyggd av avtal som arbetsgivarnas och de anställdas organisationer förhandlat fram. I många andra länder är det istället lagar som reglerar arbetsmarknaden. I Sverige finns det exempelvis inga lagar som reglerar de anställdas lön. Regleringen görs i stället av frivilliga kollektivavtal och förhandlingar mellan fackföreningar som är de anställdas organisationer och arbetsgivarnas organisationer. Det finns dock viss grundläggande lagstiftning inom området arbetsmarknad, bland annat kring anställningsskydd och diskriminiering. Lön och villkor regleras i kollektivavtal De avtal som arbetsmarknadens parter kommer överens om kalllas kollektivavtal. Kollektivavtalen reglerar lön och arbetsförhållanden såsom rätten till semester, arbetstid, rätt till ledighet, försäkringar etcetera. Lönen vid anställningstillfället måste du som individ själv förhandla om. Kollektivavtal är juridiskt bindande och gäller därmed för alla medlemmar i respektive organisation. Även den som inte är medlem i en facklig organisation omfattas av kollektivavtal om arbetsgivaren har ett sådant. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Vad händer när arbetstagare och arbetsgivare inte är överens? Parterna som skrivit under kollektivavtalet är också ansvariga för att det följs. Om arbetstagare och arbetsgivare blir oeniga om tolkningen av ett avtal eller lagstiftning som reglerar arbetsvillkoren så blir det en tvisteförhandling mellan arbetsmarknadens parter. Ytterst är det Arbetsdomstolen som avgör, det är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Om arbetsmarknadens parter genom förhandlingar inte kan bli överens om att ingå ett kollektivavtal kan staten utse medlare. Stridsåtgärder som blockad, bojkott, strejk och lockout (arbetsgivarnas motsvarighet till strejk) får bara användas när det inte finns något kollektivavtal och används för att sätta press på motparten. Sådana stridsåtgärder är i en internationell jämförelse relativt ovanliga i Sverige. Arbetstagare i strejk har inte rätt till någon arbetslöshetsersättning. När det är strejk stödjer de fackliga organisa- 8

6 tionerna istället sina medlemmar ekonomiskt. Samverkan för utveckling Inom högskolesektorn präglas partsarbetet av avtalet Samverkan för utveckling. Målet är att samverkan mellan parterna ska vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet, både i vardagsfrågor som i den långsiktiga utvecklingen. Samverkan bygger på att det finns grundläggande gemensamma intressen kring verksamheten och utvecklas mellan ledningen, de anställda och deras fackliga organisationer. Samverkanstanken styrs av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning. Kollektivavtalen gör arbetsmarknaden mer flexibel Fördelen med att använda kollektivavtal är att det blir mer flexibelt än med en detaljerad lagstiftning. Kollektivavtalen går att anpassa för olika branscher och de är lättare att förändra än lagstiftning. Företag kan genom att skriva under ett kollektivavtal oftast undvika att drabbas av stridsåtgärder som exempelvis strejk och arbetsmarknaden blir mer stabil. Modellen kräver att arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för att förhandla fram och att följa avtalen. Arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna är därför inte endast intresseorganisationer. De tar också ett stort ansvar för samhället. Det är viktigt att organisationerna har många medlemmar så att de faktiskt företräder de grupper de säger sig företräda. I Sverige är cirka 70 procent av arbetstagarna medlemmar i fackliga organisationer. Exempel på kollektivavtal inom statliga området Löneavtal (RALS 2010-T) I RALS-T slås fast att din lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T) I ALFA-T finns din rätt till tjänstledighet, till fler semesterdagar än 25 och många andra förmåner. Pensionsavtal (PA 03) I PA 03 finns din rätt till tjänstepension. Trygghetsavtalet I Trygghetsavtalet finns din rätt till komplettering av a- kassan i det fall du skulle bli arbetslös. Exempel på lokala avtal som skiljer sig åt mellan lärosäten Arbetstidsavtal för lärare Innehåller reglering för universitetslärares arbetstid, semester, övertid, mm Avtal om doktorand- och amanuenslöner Innehåller lägstalöner för doktorander och amanuenser (kallas i dagligt tal doktorandstegar). Avtal om föräldrapenning Innehåller förändringar i förhållande till regleringen om föräldrapenning i ALFA-T. 9 10

7 Hur blir man doktorand? För att bli antagen till forskarutbildning krävs att du uppfyller både kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit. Det krävs också att du bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. Godtagbara villkor i forskarutbildningen Det är det enskilda universitetet eller högskolan som fattar beslut om vem och hur många som antas till forskarutbildningen. Lärosätet får dock inte anta fler doktorander till forskarutbildningen än att högskolan kan erbjuda handledning och godtagbara studievillkor till var och en av dem. Utöver detta krävs att högskolan säkerställt att studiefinansiering finns för var och en. Beslut om antagning Det är vanligtvis, men inte alltid, fakultetsnämnden som fattar beslut om antagning till forskarutbildning. Kontakta ditt lärosäte för mer information om antagning hos er. Studiefinansiering Till forskarutbildning får bara sökande antas som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Men det finns möjlighet för högskolan att anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering. För att detta ska vara möjligt krävs dock att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år om man antagits för att avlägga doktorsexamen och fyra år om man antagits för att avlägga licentiatexamen. Med annan finansiering menas allt som inte är doktorandtjänst och utbildningsbidrag, inklusive stipendiefinansiering och anställning utanför lärosätet. Vid antagning av doktorander med så kallad annan finansiering måste ofta finansieringen bedömas särskilt för varje enskilt fall Grundläggande och särskild behörighet Vid antagningen till forskarutbildning krävs både att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit. Grundläggande behörighet innebär avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng. 12

8 varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer. Den särskilda behörigheten fastställs för varje ämne av fakultetsnämnden och anger till exempel hur många poäng den sökande måste ha i det aktuella ämnet. Kraven skall vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Oftast gäller kraven kunskaper från högskoleutbildning men krav på särskild yrkeserfarenhet kan också förekomma. Omfattas ditt lärosäte av högskoleförordningen? Högskoleförordningens regler gäller inte för icke-statliga lärosäten exempelvis Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda korsets högskola, Ersta sköndals högskola samt Chalmers Vid dessa lärosäten kan därför regler och villkor avvika. För Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Försvarshögskolan finns dessutom särskilda regleringar i förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet respektive förordningen för Försvarshögskolan Kontakta respektive lärosäte för mer information

9 Licentiatexamen Licentiatexamen infördes 2002 som en möjlig examen på forskarnivå. Att antas till licentiatexamen innebär att du garanteras finansiering för enbart två års studier på heltid. Regler för antagning Antagning till licentiatexamen sker enligt samma regler som antagning till forskarutbildning som leder till doktorsexamen. Se avsnittet Hur blir man doktorand på sidan 12 för mer information. Avsikten med licentiatexamen Innan 2002 förekom licentiatexamen endast på vissa lärosätens fakulteter som en möjlig mellanexamen på vägen till doktorsexamen. När den infördes som en separat examen 2002 var avsikten inte att formalisera en mellanexamen inför doktorsexamen utan att möjliggöra antagning till en tvåårig forskarutbildning. Förhoppningen var att detta skulle göra det möjligt för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Finansiering Finansiering av licentiatexamen följer samma regler som övrig finansiering av forskarutbildning och lärosätet har på motsvarande sätt ansvar för att säkerställa att finansiering finns innan antagning. Då avsikten med licentiatexamen var att möjliggöra för yrkesverksamma att genomgå en kortare forskarutbildning så var förhoppningen att den yrkesverksammas arbetsgivare ska stå för finansieringen och att i de fall det saknas möjlighet att finansiera fyra års forskarutbildning så erbjuder licentiatexamen ett intressant alternativ. Missbruk missvisande löften om tvåstegsantagning Ett problem med licentiatexamen är dock att det förekommer att handledare, som ej kan säkerställa de fyra års finansiering som krävs för antagning till doktorsexamen, förespeglar de sökande till forskarutbildningen att en antagning i två steg är möjlig, där licentiatexamen skulle utgöra ett första steg. Det finns inga garantier för den som antas till licentiatexamen kommer få fortsätta till doktorsexamen. I de fall din målexamen är en doktorsexamen är det viktigt att du antas till doktorsexamen direkt. 16

10 Anställd som doktorand Högskoleförordningen föreskriver att forskarstuderande i första hand ska anställas som doktorander eller få utbildningsbidrag som senare omvandlas till doktorandanställning. En anställning innebär alltid större trygghet för dig som individ än övriga finansieringsformer, inklusive utbildningsbidrag. Allmänt Högskolor får enligt högskoleförordningen ha särskilda tidsbegränsade anställningar för doktorander för att doktoranderna ska genomföra sin forskarutbildning. Förordningen föreskriver att anställningarna ska avse arbete på heltid. Tjänster och anställningar I dagligt tal används ofta beteckningen doktorandtjänst. I högskoleförordning och andra förordningar/kollektivavtal är dock numera begreppet tjänst numera ersatt av begreppet anställning. Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Högskolan får dock bestämma att institutiontjänstgöring ingår i anställningen i form av exempelvis undervisning, forskning eller administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Om du har institutionstjänstgöring är det viktigt att det framgår av din individuella studieplan och att du får förlängning i motsvarande grad. Anställning Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Urval till en anställning som doktorand ska göras med avseende på förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Det går inte att överklaga en doktorandanställning till skillnad från andra statliga anställningar. Anställningsform Anställning som doktorand är en tidsbegränsad anställning med grund i högskoleförordningen. Tidsbegränsade anställningar kan formuleras antingen så att de gäller från ett visst datum till ett annat datum eller som att anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. I det senare fallet 18

11 är det möjligt för både arbetsgivare och anställd att under vissa förutsättningar avsluta anställningen innan tiden är slut och det är denna form som högskolan ska använda vid anställning som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Högskolan får dock inte använda tidsbegränsningsgrunden för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Anställningens längd Du får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst fem år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år vid antagning för doktorsexamen och två år vid antagning till licentiatexamen. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns särskilda skäl. Till särskilda skäl räknas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer. För doktorander antagna före 1 april 1998 finns särskilda regler. Förlängning av doktorandtjänst Du kan få förlängning av din doktorandtjänst på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet. Om du är tjänstledig av andra orsaker kan du inte vara säker på att få din doktorandtjänst förlängd. Utöver detta kan du få förlängning av din doktorandtjänst om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl kan variera men exempelvis handledledarproblem som negativt påverkat avhandlingsarbetet bör betraktas som särskilda skäl. Uppsägning av anställning Det är möjligt att bli uppsagd eller att själv säga upp sig från sin doktorandanställning. Högskolan kan, i sällsynta fall, säga upp din anställning som doktorand innan du slutfört dina fyra heltidsstudieår. Det är ytterst ovanligt att detta sker, men det kan ske med hänvisning till bristande finansiering eller grav misskötsamhet. De flesta högskolor tar dock ett stort ansvar för att doktoranden får fortsätta fram till fyra heltidsstudieår. Uppsägningstid Som statligt anställd doktorand omfattas du av samma regler som övrigt statliga anställda vad avser uppsägningstid. Det innebär att du som kortast har en månads uppsägningstid (både ifall du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren skulle behöva säga upp dig). Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalet ALFA-T (Allmänt löne-och förmånsavtal) och baseras på din anställningstid. sägning eller om nytt förordnande inte förlängs (läs vidare under avsnittet Har doktorander rätt till a-kassa? på sidan 55.) Kollektivavtal för dig Som statligt anställd doktorand omfattas du av ALFA-T, PA 03 och andra kollektivavtal. ALFA-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA03 ger dig rätt till tjänstepension. Lön och lönenivå Inom statlig sektor tillämpas individuell lönesättning. För att säkerställa att doktorandlönerna inte sätts alltför lågt har SULF genom Saco-S vid flertalet högskolor träffat lokala kollektivavtal om doktorandlöner. Dessa kollektivavtal, ofta omtalade som doktorandstegar, ska utgöra ett skydd mot alltför låga löner men inte innebära ett hinder för högre lön. Lönen varierar mellan lärosäten men också mellan ämnesområden. Det finns dock möjlighet att göra I allmänhet kan dock sägas att månadslönen utantag från regeln om den sammanlagda ligger i ett spann mellan anställningstiden och Du kan vara berättigad till stöd och kr/månad eller tillåta en längre anställningstid. från Trygghetsstiftelsen vid upp- mer. Du kan också hitta aktuella doktorandstegar på SULF:s hemsida

12 Industridoktorand Inom vissa ämnesområden är det vanligt med så kallade industridoktorander. Att vara industridoktorand innebär att du inom ramen för din anställning på ett privat företag eller organisation ges möjlighet att genomgå forskarutbildning på ett lärosäte. Som industridoktorand omfattas du av anställningsvillkoren hos din arbetsgivare i alla delar som rör din anställning men av högskoleförordningens reglering i alla delar som rör din forskarutbildning. Tjänstledighet vid sjukdom Om du behöver vara ledig för sjukdom eller vård av sjukt barn omfattas du av samma regler som andra statligt anställda. Den tid som du är hemma och vabbar ska generera förlängning av doktorandtjänsten. Detta är oavsett om du har enstaka dagar här och var eller en längre tid i sträck. Det samma gäller vid sjukdom, förutsatt att du sjukanmält dig. Det är därför av stor vikt att du sjukanmäler dig vid varje sjukdoms- eller VAB-tillfälle. Ibland tillämpas dessa regler på oklara eller inkorrekta sätt på högskolorna vad avser förlängning så om du får problem med att få korrekt förlängning av din tjänst ta snabbt kontakt med din lokala Saco-S-förening eller SULF:s medlemsjour. Doktorandanställning på deltid En anställning som doktorand är på heltid om inte doktoranden själv begär att bli anställd på deltid. En doktorandanställning måste dock vara på minst halvtid. Utöver att ha doktorandanställning på deltid kan du naturligtvis begära att få tjänstledigt, men då bör du se till att du får anställningstiden förlängd i motsvarande mån. Bisysslor och doktorandanställning Som doktorand finns det en möjlighet för dig att ha icke konkurrerande bisysslor vid sidan av doktorandanställningen. Du är skyldig att anmäla bisysslan till arbetsgivaren och bör dessutom informera din handledare om inriktning och omfattning av din bisyssla. Du bör också vara aktsam på att inte studierna försenas på grund av din bisyssla. Övertidsersättning Innan du undervisar mer än vad ordinarie arbetstid tillåter så bör du undersöka möjligheterna att få ersättning genom annan anställning eller övertidsersättning. Var uppmärksam på att enbart övertid som uttryckligen beordrats av arbetsgivaren ger möjlighet till övertidsersättning. Tidigare fanns en begränsning i det centrala arbetstidsavtalet som innebar att lärosätet inte hade rätt att beordra doktorander övertidsarbete. Denna reglering är borttagen från det centrala arbetstidsavtalet men kan ha införts i det lokala arbetstidsavtalet vid ditt lärosäte. För mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte kontakta lokala Saco-S-föreningen. Kontaktuppgifter finns på SULF:s hemsida Finansiering av konferensresor Det vanligaste är att handledaren hjälper till att skaffa fram medel till konferensresor. Handledaren kan ha olika forskningsanslag och det finns många fonder etcetera som man kan söka medel från. Institutionen bör också kunna bidra till finansieringen. Konferensresor är att anse som tjänsteresa. Det innebär att du har rätt till traktamente under förutsättning att du innehar en anställning. Även den som har utbildningsbidrag med en tjänstedel kan ha rätt till traktamente. Doktorander på ickestatliga lärosäten (Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda korsets högskola, Ersta sköndals högskola samt Chalmers) omfattas inte av statliga kollektivavtal. Vid dessa lärosäten kan därför villkoren avvika. Kontakta respektive lärosäte för mer information

13 Utbildningsbidrag Utbildningsbidrag är en form av studiefinansiering och inte en anställning. Det innebär att lärosätet inte betalar några av de sociala avgifter som medför att du har rätt till sjukpenning eller föräldrapenning. Du som mottar utbildningsbidrag betalar dock inkomstskatt. Utbildningsbidrag regleras i en särskild förordning (Förordning om utbildningsbidrag för doktorander) och får lämnas till den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid statlig högskola/universitet eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Urval ska göras efter förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Den som tidigare har fått utbildningsbidrag har företräde till bidrag. Bidragets storlek Utbildningsbidragets storlek beslutas av regeringen och uppgår sedan 1 januari 2009 till kr/ månad vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier får utbildningsbidrag lämnas med lägst 50 procent av helt bidrag. Bidragstiden Utbildningsbidrag får lämnas för högst tolv månader i sänder (ett bidragsår). Utbildningsbidrag får lämnas för sammanlagt högst tre bidragsår. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och fem månader. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har haft utbildningsbidrag. Om det finns särskilda skäl får dock utbildningsbidrag lämnas för längre tid. Särskilda skäl kan exempelvis vara ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer. Minst två år med doktorandtjänst Det finns andra begränsningar för användningen av utbildningsbidrag. Vid studier för doktorsexamen får utbildningsbidrag inte lämnas för hela studietiden om fyra år, utan minst två år ska finansieras med doktorandtjänst. Den som har bedrivit forskarutbildning med annan finansiering än utbildningsbidrag kan inte ges utbildningsbidrag om det återstår högst två år till doktorsexamen. En sådan person ska istället erbjudas anställning. 24

14 Företräde till anställning som doktorand Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan anställas som doktorand, senast när det enligt den individuella studieplanen återstår två års utbildning till doktorsexamen. Sjukdom och föräldraledighet Eftersom utbildningbidrag inte är en anställning är det inte grund för en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), något som spelar stor roll om du skulle bli sjuk, föräldraledig eller liknande. Som doktorand på utbildningsbidrag har du har dock rätt att behålla utbildningsbidraget vid sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Du har också rätt att behålla utbildningsbidraget vid förtroendeuppdrag inom fackliga eller studentorganisationer. Bidraget förlängs då i samma omfattning på högskolans/institutionens bekostnad. Om du varit anställd innan du antogs som forskarstuderande kan det ibland vara förmånligare att i stället utnyttja så kallad vilande sjukpenning (SGI) från din tidigare anställning. Du avsäger dig då hela, eller delar av, utbildningsbidraget. Om du har utbildningsbidrag kombinerat med assistenttjänst kan du normalt få sjuk- eller föräldrapenning på assistenttjänsten och samtidigt behålla hela utbildningsbidraget. Pension Utbildningsbidrag är pensionsgrundande till allmänna pensionen men eftersom det inte är en anställning omfattas du inte av pensionsavtalet (PA-03) och får ingen tjänstepension. Utan anställning för institutionstjänstgöring En förutsättning för lärosätets möjlighet att beordra dig arbete är att du har en anställning. Som doktorand utan anställning kan du inte åläggas arbete för institutionen. Tjänstegrupplivförsäkring Det är viktigt att vara försäkrad under tiden som du befinner dig på arbetsplatsen. Som doktorand med utbildningsbidrag omfattas av du av en särskild tjänstegrupplivförsäkring: Statens Tjänstegrupplivförsäkring för AMU/AMI-elever m fl., Värnpliktiga m fl., Doktorander. Försäkringen gäller från första dagen du har utbildningsbidrag och ger dig fullt försäkringsskydd. SULF:s medlemsjour Ring vid frågor eller problem! 25 26

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2014-05-20 Dnr 074-14 Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Chefer, handläggare, handledare,

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

varför alla doktorander borde vara anställda

varför alla doktorander borde vara anställda Argumentationsskrift varför alla doktorander borde vara anställda Sveriges förenade studentkårer Förord Det är en grundläggande princip på den svenska arbetsmarknaden, att den som arbetar har rätt att

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lärare och doktoranders arbetssituation

Lärare och doktoranders arbetssituation 11 1(11) Internrevisionen 2004-11-09 Dnr SLU ua 16.1-3524/04 Till Styrelsen vid SLU Lärare och doktoranders arbetssituation SAMMANFATTNING Majoriteten av de lärare som ingått i granskningen anser att det

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH Rektor 100 44 Stockholm Teresa Edelman BESLUT 2006-04-05 Reg.nr 31-3358-05 Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation Dnr: 930-2005-1036, dossnr:

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer