Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund"

Transkript

1 Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / Stockholm tel: /fax: / e-post: SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

2 Innehållsförteckning Doktoranders rättigheter 2 Kunskap är makt - ditt medlemskap i SULF 3 Om svensk arbetsmarknad 7 Hur blir man doktorand? 11 Licentiatexamen 15 Anställd som doktorand 17 Utbildningsbidrag 23 Institutionstjänstgöring 27 Finansiering med stipendier eller studiemedel 31 Handledning 35 Individuell studieplan 41 Semester 45 Föräldraledighet för doktorander 49 Har doktorander rätt till a-kassa? 55 Utländska doktorander och svenska socialförsäkringar 63 Postdok - vad väntar efter disputationen? 69 Doktoranders rättigheter Jag tror att för många doktorander är tiden som doktorand tvära kast mellan himmel och helvete. Det är fantastiskt att få ägna så pass mycket tid åt något man är intresserad av. Att få fördjupa sig och öka sin kunskap. Men det kan också vara svårt att sätta gränser, förhålla sig till handledare och komma ihåg att det finns ett liv utanför avhandlingen. Inte bara efter avhandlingen. Det har under de senare åren kommit flera rapporter som visar att många doktorander upplever stor stress, att de mår psykiskt dålig av sitt arbete och detta är också en av förklaringarna till att så pass många hoppar av sin forskarutbildning. Doktorandtiden ser också olika ut för olika personer. Vi är olika som individer, vi har olika livssituationer och vi har olika erfarenheter med oss in i forskarstudierna och avhandlingsarbetet. Dessutom ser vår arbetsmiljö olika ut. Detta är kanske självklart, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet. Vad som också är bra att komma ihåg är att vi som doktorander faktiskt omfattas av t ex arbetsmiljölagar och semesterregler. Vi har, precis som alla andra anställda, rättigheter under vår tid som doktorander. Ett medlemskap i SULF är en god investering. SULF hjälper dig inte bara att hålla koll på vad som gäller utan arbetar också för att förbättra villkoren för alla doktorander. Fackets styrka är dess storlek. För att kunna vara en stark röst och utöva påverkningsarbete behöver både du och jag och alla våra andra doktorandkollegor ta steget och bli medlemmar. Veronica Ekström Ordförande i Sveriges doktorandförening Resurser 73 Sveriges Doktorandförening (SDF) är SULF:s doktorandsektion SDF har ca medlemmar och är en av de sektioner inom SULF som växer snabbast. Vi ordnar doktoranddagar, informationsdagar för forskarstuderande och doktorandutbildning med mera. SULF:s doktorandsektion har en egen styrelse som speciellt bevakar doktorandernas intressen inom organisationen. SDF har också en egen webbplats, sulf.se/sdf och ger ut nyhetsbrev. 1 SULF:s doktorandhandbok -SULF april

3 Kunskap är makt - ditt medlemskap i SULF SULF i korthet Sveriges universitetslärarförbund (SULF) är det Sacoförbund som tillvaratar universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella intressen. Vi förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av högre utbildning och forskning. Vi har förmånen att representera Sveriges mest välutbildade och kreativa medlemmar. De är kunniga och djupt engagerade inte bara inom sina vetenskapliga ämnen utan även i studenternas förkovran och utveckling under utbildningen. Det är våra medlemmar som bryter ny mark inom forskningen och tillhandahåller högkvalitativ utbildning för framtidens akademiker. SULF är stolt över att få representera Sveriges universitetslärare. Våra visioner för framtiden grundas på övertygelsen att forskning och högre utbildning av god kvalitet är av avgörande betydelse för utvecklingen av ny kunskap och spridningen av denna kunskap till samhället i övrigt. Kunskap främjar demokrati, samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt i ett längre och bredare perspektiv. Exempel på frågor SULF driver Doktorander ska erbjudas anställning i anslutning till antagningen till forskarutbildning. Studiemedel och stipendier ska inte användas som studiefinansiering för doktorander. Det ska finnas fler kvinnor på högre tjänster och i beslutande organ. Ökade resurser för högre kvalitet i forskning, undervisning och forskarhandledning. Förbättrade villkor för doktorander vad gäller handledning, arbetsplats och övriga resurser. Doktoranders lön ska ligga på en nivå som svarar mot kompetens, arbetsinsatser och framsteg i forskarutbildningen. Att information om forskarutbildningens innehåll sprids så att doktorsexamens meritvärde på arbetsmarknaden ökar. Trygga och förutsägbara karriärvägar för nydisputerade och yngre forskare. 4

4 En ökad betoning av de individuella studieplanerna. Att doktorandernas tjänstgöring i form av undervisning och administration regleras i ett arbetstidsavtal. Doktorander ska ha samma goda arbetsmiljö som övriga anställda. Att möjligheterna att delta i det internationella forskarutbytet förbättras. Sveriges doktorandförening, SDF SDF är en sektion inom SULF som ägnar sig uteslutande åt förbättrade villkor för doktorander både vad gäller anställnings- och lönevillkor, handledning och övriga resurser för utbildningen, sociala villkor och karriärmöjligheter. SULF:s doktorandsektion har en egen styrelse som speciellt bevakar doktorandernas intressen inom organisationen och samarbetar med andra doktorandorganisationer utanför SULF. SDF har också en egen webbplats, sulf.se/sdf. Medlemskapets förmåner Genom ditt medlemskap i SULF får du tillgång till den kunskap du behöver för att orientera dig i högskolevärldens djungel av lagar och förordningar. Bättre villkor: Genom fackliga kollektivavtal får du bland annat mer semester, högre ersättning vid föräldraledighet, komplettering av a-kasseersättningen och tjänste-/ avtalspension. Ju fler medlemmar vi är, desto bättre villkor kan vi förhandla fram. Stöd och råd: Regelsystemen inom högskolan är ibland svåra att orientera sig i och även skickliga och framgångsrika doktorander kan behöva stöd och råd. Du kan genom ditt medlemskap få juridisk hjälp utan extra kostnad. Inflytande: Genom din lokala SULF-förening kan du påverka vilka synpunkter facket för fram kring professionsfrågor, till exempel utformning av karriärvägar för universitetslärare. SULF värnar din trygghet och den akademiska friheten. Fler förmåner: Som medlem får du tillgång till våra medlemsförmåner, inklusive lönestatistik, förmånliga försäkringar och tidningsprenumerationer samt informativa sammanställningar av regelverken kring postdok, forskarutbildning och föräldraledighet. Du får dessutom tidningen Universitetsläraren (20 nr/år), elektroniska nyhetsbrev och facklig service utomlands. SULF:s medlemsjour SULF-medlemskapet innebär också möjlighet till rådgivning och hjälp när du behöver det. Genom SULF:s medlemsjour kan du ställa dina frågor direkt till en av förbundets ombudsmän. Jouren är öppen varje vardag mellan 9-11 och Vill du vara medlem i ditt examensförbund också? SULF har dubbelanslutningsavtal med de allra flesta Sacoförbund. Det gör att du kan vara fullvärdig medlem i SULF och ditt examensförbund till ingen eller ringa merkostnad. I vissa fall innebär dubbelanslutning till och med sänkt avgift. Läs mer på: SULF nära dig SULF har lokala föreningar på de flesta lärosäten och dessutom lokala ombudsmän nära dig i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. SULF:s medlemsjour Ring vid frågor eller problem! 5 6

5 Om svensk arbetsmarknad I Sverige är arbetsmarknaden uppbyggd av avtal som arbetsgivarnas och de anställdas organisationer förhandlat fram. I många andra länder är det istället lagar som reglerar arbetsmarknaden. I Sverige finns det exempelvis inga lagar som reglerar de anställdas lön. Regleringen görs i stället av frivilliga kollektivavtal och förhandlingar mellan fackföreningar som är de anställdas organisationer och arbetsgivarnas organisationer. Det finns dock viss grundläggande lagstiftning inom området arbetsmarknad, bland annat kring anställningsskydd och diskriminiering. Lön och villkor regleras i kollektivavtal De avtal som arbetsmarknadens parter kommer överens om kalllas kollektivavtal. Kollektivavtalen reglerar lön och arbetsförhållanden såsom rätten till semester, arbetstid, rätt till ledighet, försäkringar etcetera. Lönen vid anställningstillfället måste du som individ själv förhandla om. Kollektivavtal är juridiskt bindande och gäller därmed för alla medlemmar i respektive organisation. Även den som inte är medlem i en facklig organisation omfattas av kollektivavtal om arbetsgivaren har ett sådant. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Vad händer när arbetstagare och arbetsgivare inte är överens? Parterna som skrivit under kollektivavtalet är också ansvariga för att det följs. Om arbetstagare och arbetsgivare blir oeniga om tolkningen av ett avtal eller lagstiftning som reglerar arbetsvillkoren så blir det en tvisteförhandling mellan arbetsmarknadens parter. Ytterst är det Arbetsdomstolen som avgör, det är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Om arbetsmarknadens parter genom förhandlingar inte kan bli överens om att ingå ett kollektivavtal kan staten utse medlare. Stridsåtgärder som blockad, bojkott, strejk och lockout (arbetsgivarnas motsvarighet till strejk) får bara användas när det inte finns något kollektivavtal och används för att sätta press på motparten. Sådana stridsåtgärder är i en internationell jämförelse relativt ovanliga i Sverige. Arbetstagare i strejk har inte rätt till någon arbetslöshetsersättning. När det är strejk stödjer de fackliga organisa- 8

6 tionerna istället sina medlemmar ekonomiskt. Samverkan för utveckling Inom högskolesektorn präglas partsarbetet av avtalet Samverkan för utveckling. Målet är att samverkan mellan parterna ska vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet, både i vardagsfrågor som i den långsiktiga utvecklingen. Samverkan bygger på att det finns grundläggande gemensamma intressen kring verksamheten och utvecklas mellan ledningen, de anställda och deras fackliga organisationer. Samverkanstanken styrs av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning. Kollektivavtalen gör arbetsmarknaden mer flexibel Fördelen med att använda kollektivavtal är att det blir mer flexibelt än med en detaljerad lagstiftning. Kollektivavtalen går att anpassa för olika branscher och de är lättare att förändra än lagstiftning. Företag kan genom att skriva under ett kollektivavtal oftast undvika att drabbas av stridsåtgärder som exempelvis strejk och arbetsmarknaden blir mer stabil. Modellen kräver att arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för att förhandla fram och att följa avtalen. Arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna är därför inte endast intresseorganisationer. De tar också ett stort ansvar för samhället. Det är viktigt att organisationerna har många medlemmar så att de faktiskt företräder de grupper de säger sig företräda. I Sverige är cirka 70 procent av arbetstagarna medlemmar i fackliga organisationer. Exempel på kollektivavtal inom statliga området Löneavtal (RALS 2010-T) I RALS-T slås fast att din lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T) I ALFA-T finns din rätt till tjänstledighet, till fler semesterdagar än 25 och många andra förmåner. Pensionsavtal (PA 03) I PA 03 finns din rätt till tjänstepension. Trygghetsavtalet I Trygghetsavtalet finns din rätt till komplettering av a- kassan i det fall du skulle bli arbetslös. Exempel på lokala avtal som skiljer sig åt mellan lärosäten Arbetstidsavtal för lärare Innehåller reglering för universitetslärares arbetstid, semester, övertid, mm Avtal om doktorand- och amanuenslöner Innehåller lägstalöner för doktorander och amanuenser (kallas i dagligt tal doktorandstegar). Avtal om föräldrapenning Innehåller förändringar i förhållande till regleringen om föräldrapenning i ALFA-T. 9 10

7 Hur blir man doktorand? För att bli antagen till forskarutbildning krävs att du uppfyller både kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit. Det krävs också att du bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. Godtagbara villkor i forskarutbildningen Det är det enskilda universitetet eller högskolan som fattar beslut om vem och hur många som antas till forskarutbildningen. Lärosätet får dock inte anta fler doktorander till forskarutbildningen än att högskolan kan erbjuda handledning och godtagbara studievillkor till var och en av dem. Utöver detta krävs att högskolan säkerställt att studiefinansiering finns för var och en. Beslut om antagning Det är vanligtvis, men inte alltid, fakultetsnämnden som fattar beslut om antagning till forskarutbildning. Kontakta ditt lärosäte för mer information om antagning hos er. Studiefinansiering Till forskarutbildning får bara sökande antas som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Men det finns möjlighet för högskolan att anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering. För att detta ska vara möjligt krävs dock att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år om man antagits för att avlägga doktorsexamen och fyra år om man antagits för att avlägga licentiatexamen. Med annan finansiering menas allt som inte är doktorandtjänst och utbildningsbidrag, inklusive stipendiefinansiering och anställning utanför lärosätet. Vid antagning av doktorander med så kallad annan finansiering måste ofta finansieringen bedömas särskilt för varje enskilt fall Grundläggande och särskild behörighet Vid antagningen till forskarutbildning krävs både att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit. Grundläggande behörighet innebär avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng. 12

8 varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer. Den särskilda behörigheten fastställs för varje ämne av fakultetsnämnden och anger till exempel hur många poäng den sökande måste ha i det aktuella ämnet. Kraven skall vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Oftast gäller kraven kunskaper från högskoleutbildning men krav på särskild yrkeserfarenhet kan också förekomma. Omfattas ditt lärosäte av högskoleförordningen? Högskoleförordningens regler gäller inte för icke-statliga lärosäten exempelvis Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda korsets högskola, Ersta sköndals högskola samt Chalmers Vid dessa lärosäten kan därför regler och villkor avvika. För Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Försvarshögskolan finns dessutom särskilda regleringar i förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet respektive förordningen för Försvarshögskolan Kontakta respektive lärosäte för mer information

9 Licentiatexamen Licentiatexamen infördes 2002 som en möjlig examen på forskarnivå. Att antas till licentiatexamen innebär att du garanteras finansiering för enbart två års studier på heltid. Regler för antagning Antagning till licentiatexamen sker enligt samma regler som antagning till forskarutbildning som leder till doktorsexamen. Se avsnittet Hur blir man doktorand på sidan 12 för mer information. Avsikten med licentiatexamen Innan 2002 förekom licentiatexamen endast på vissa lärosätens fakulteter som en möjlig mellanexamen på vägen till doktorsexamen. När den infördes som en separat examen 2002 var avsikten inte att formalisera en mellanexamen inför doktorsexamen utan att möjliggöra antagning till en tvåårig forskarutbildning. Förhoppningen var att detta skulle göra det möjligt för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Finansiering Finansiering av licentiatexamen följer samma regler som övrig finansiering av forskarutbildning och lärosätet har på motsvarande sätt ansvar för att säkerställa att finansiering finns innan antagning. Då avsikten med licentiatexamen var att möjliggöra för yrkesverksamma att genomgå en kortare forskarutbildning så var förhoppningen att den yrkesverksammas arbetsgivare ska stå för finansieringen och att i de fall det saknas möjlighet att finansiera fyra års forskarutbildning så erbjuder licentiatexamen ett intressant alternativ. Missbruk missvisande löften om tvåstegsantagning Ett problem med licentiatexamen är dock att det förekommer att handledare, som ej kan säkerställa de fyra års finansiering som krävs för antagning till doktorsexamen, förespeglar de sökande till forskarutbildningen att en antagning i två steg är möjlig, där licentiatexamen skulle utgöra ett första steg. Det finns inga garantier för den som antas till licentiatexamen kommer få fortsätta till doktorsexamen. I de fall din målexamen är en doktorsexamen är det viktigt att du antas till doktorsexamen direkt. 16

10 Anställd som doktorand Högskoleförordningen föreskriver att forskarstuderande i första hand ska anställas som doktorander eller få utbildningsbidrag som senare omvandlas till doktorandanställning. En anställning innebär alltid större trygghet för dig som individ än övriga finansieringsformer, inklusive utbildningsbidrag. Allmänt Högskolor får enligt högskoleförordningen ha särskilda tidsbegränsade anställningar för doktorander för att doktoranderna ska genomföra sin forskarutbildning. Förordningen föreskriver att anställningarna ska avse arbete på heltid. Tjänster och anställningar I dagligt tal används ofta beteckningen doktorandtjänst. I högskoleförordning och andra förordningar/kollektivavtal är dock numera begreppet tjänst numera ersatt av begreppet anställning. Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Högskolan får dock bestämma att institutiontjänstgöring ingår i anställningen i form av exempelvis undervisning, forskning eller administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Om du har institutionstjänstgöring är det viktigt att det framgår av din individuella studieplan och att du får förlängning i motsvarande grad. Anställning Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Urval till en anställning som doktorand ska göras med avseende på förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Det går inte att överklaga en doktorandanställning till skillnad från andra statliga anställningar. Anställningsform Anställning som doktorand är en tidsbegränsad anställning med grund i högskoleförordningen. Tidsbegränsade anställningar kan formuleras antingen så att de gäller från ett visst datum till ett annat datum eller som att anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. I det senare fallet 18

11 är det möjligt för både arbetsgivare och anställd att under vissa förutsättningar avsluta anställningen innan tiden är slut och det är denna form som högskolan ska använda vid anställning som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Högskolan får dock inte använda tidsbegränsningsgrunden för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Anställningens längd Du får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst fem år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år vid antagning för doktorsexamen och två år vid antagning till licentiatexamen. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns särskilda skäl. Till särskilda skäl räknas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer. För doktorander antagna före 1 april 1998 finns särskilda regler. Förlängning av doktorandtjänst Du kan få förlängning av din doktorandtjänst på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet. Om du är tjänstledig av andra orsaker kan du inte vara säker på att få din doktorandtjänst förlängd. Utöver detta kan du få förlängning av din doktorandtjänst om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl kan variera men exempelvis handledledarproblem som negativt påverkat avhandlingsarbetet bör betraktas som särskilda skäl. Uppsägning av anställning Det är möjligt att bli uppsagd eller att själv säga upp sig från sin doktorandanställning. Högskolan kan, i sällsynta fall, säga upp din anställning som doktorand innan du slutfört dina fyra heltidsstudieår. Det är ytterst ovanligt att detta sker, men det kan ske med hänvisning till bristande finansiering eller grav misskötsamhet. De flesta högskolor tar dock ett stort ansvar för att doktoranden får fortsätta fram till fyra heltidsstudieår. Uppsägningstid Som statligt anställd doktorand omfattas du av samma regler som övrigt statliga anställda vad avser uppsägningstid. Det innebär att du som kortast har en månads uppsägningstid (både ifall du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren skulle behöva säga upp dig). Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalet ALFA-T (Allmänt löne-och förmånsavtal) och baseras på din anställningstid. sägning eller om nytt förordnande inte förlängs (läs vidare under avsnittet Har doktorander rätt till a-kassa? på sidan 55.) Kollektivavtal för dig Som statligt anställd doktorand omfattas du av ALFA-T, PA 03 och andra kollektivavtal. ALFA-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA03 ger dig rätt till tjänstepension. Lön och lönenivå Inom statlig sektor tillämpas individuell lönesättning. För att säkerställa att doktorandlönerna inte sätts alltför lågt har SULF genom Saco-S vid flertalet högskolor träffat lokala kollektivavtal om doktorandlöner. Dessa kollektivavtal, ofta omtalade som doktorandstegar, ska utgöra ett skydd mot alltför låga löner men inte innebära ett hinder för högre lön. Lönen varierar mellan lärosäten men också mellan ämnesområden. Det finns dock möjlighet att göra I allmänhet kan dock sägas att månadslönen utantag från regeln om den sammanlagda ligger i ett spann mellan anställningstiden och Du kan vara berättigad till stöd och kr/månad eller tillåta en längre anställningstid. från Trygghetsstiftelsen vid upp- mer. Du kan också hitta aktuella doktorandstegar på SULF:s hemsida

12 Industridoktorand Inom vissa ämnesområden är det vanligt med så kallade industridoktorander. Att vara industridoktorand innebär att du inom ramen för din anställning på ett privat företag eller organisation ges möjlighet att genomgå forskarutbildning på ett lärosäte. Som industridoktorand omfattas du av anställningsvillkoren hos din arbetsgivare i alla delar som rör din anställning men av högskoleförordningens reglering i alla delar som rör din forskarutbildning. Tjänstledighet vid sjukdom Om du behöver vara ledig för sjukdom eller vård av sjukt barn omfattas du av samma regler som andra statligt anställda. Den tid som du är hemma och vabbar ska generera förlängning av doktorandtjänsten. Detta är oavsett om du har enstaka dagar här och var eller en längre tid i sträck. Det samma gäller vid sjukdom, förutsatt att du sjukanmält dig. Det är därför av stor vikt att du sjukanmäler dig vid varje sjukdoms- eller VAB-tillfälle. Ibland tillämpas dessa regler på oklara eller inkorrekta sätt på högskolorna vad avser förlängning så om du får problem med att få korrekt förlängning av din tjänst ta snabbt kontakt med din lokala Saco-S-förening eller SULF:s medlemsjour. Doktorandanställning på deltid En anställning som doktorand är på heltid om inte doktoranden själv begär att bli anställd på deltid. En doktorandanställning måste dock vara på minst halvtid. Utöver att ha doktorandanställning på deltid kan du naturligtvis begära att få tjänstledigt, men då bör du se till att du får anställningstiden förlängd i motsvarande mån. Bisysslor och doktorandanställning Som doktorand finns det en möjlighet för dig att ha icke konkurrerande bisysslor vid sidan av doktorandanställningen. Du är skyldig att anmäla bisysslan till arbetsgivaren och bör dessutom informera din handledare om inriktning och omfattning av din bisyssla. Du bör också vara aktsam på att inte studierna försenas på grund av din bisyssla. Övertidsersättning Innan du undervisar mer än vad ordinarie arbetstid tillåter så bör du undersöka möjligheterna att få ersättning genom annan anställning eller övertidsersättning. Var uppmärksam på att enbart övertid som uttryckligen beordrats av arbetsgivaren ger möjlighet till övertidsersättning. Tidigare fanns en begränsning i det centrala arbetstidsavtalet som innebar att lärosätet inte hade rätt att beordra doktorander övertidsarbete. Denna reglering är borttagen från det centrala arbetstidsavtalet men kan ha införts i det lokala arbetstidsavtalet vid ditt lärosäte. För mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte kontakta lokala Saco-S-föreningen. Kontaktuppgifter finns på SULF:s hemsida Finansiering av konferensresor Det vanligaste är att handledaren hjälper till att skaffa fram medel till konferensresor. Handledaren kan ha olika forskningsanslag och det finns många fonder etcetera som man kan söka medel från. Institutionen bör också kunna bidra till finansieringen. Konferensresor är att anse som tjänsteresa. Det innebär att du har rätt till traktamente under förutsättning att du innehar en anställning. Även den som har utbildningsbidrag med en tjänstedel kan ha rätt till traktamente. Doktorander på ickestatliga lärosäten (Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda korsets högskola, Ersta sköndals högskola samt Chalmers) omfattas inte av statliga kollektivavtal. Vid dessa lärosäten kan därför villkoren avvika. Kontakta respektive lärosäte för mer information

13 Utbildningsbidrag Utbildningsbidrag är en form av studiefinansiering och inte en anställning. Det innebär att lärosätet inte betalar några av de sociala avgifter som medför att du har rätt till sjukpenning eller föräldrapenning. Du som mottar utbildningsbidrag betalar dock inkomstskatt. Utbildningsbidrag regleras i en särskild förordning (Förordning om utbildningsbidrag för doktorander) och får lämnas till den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid statlig högskola/universitet eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Urval ska göras efter förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Den som tidigare har fått utbildningsbidrag har företräde till bidrag. Bidragets storlek Utbildningsbidragets storlek beslutas av regeringen och uppgår sedan 1 januari 2009 till kr/ månad vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier får utbildningsbidrag lämnas med lägst 50 procent av helt bidrag. Bidragstiden Utbildningsbidrag får lämnas för högst tolv månader i sänder (ett bidragsår). Utbildningsbidrag får lämnas för sammanlagt högst tre bidragsår. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och fem månader. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har haft utbildningsbidrag. Om det finns särskilda skäl får dock utbildningsbidrag lämnas för längre tid. Särskilda skäl kan exempelvis vara ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer. Minst två år med doktorandtjänst Det finns andra begränsningar för användningen av utbildningsbidrag. Vid studier för doktorsexamen får utbildningsbidrag inte lämnas för hela studietiden om fyra år, utan minst två år ska finansieras med doktorandtjänst. Den som har bedrivit forskarutbildning med annan finansiering än utbildningsbidrag kan inte ges utbildningsbidrag om det återstår högst två år till doktorsexamen. En sådan person ska istället erbjudas anställning. 24

14 Företräde till anställning som doktorand Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan anställas som doktorand, senast när det enligt den individuella studieplanen återstår två års utbildning till doktorsexamen. Sjukdom och föräldraledighet Eftersom utbildningbidrag inte är en anställning är det inte grund för en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), något som spelar stor roll om du skulle bli sjuk, föräldraledig eller liknande. Som doktorand på utbildningsbidrag har du har dock rätt att behålla utbildningsbidraget vid sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Du har också rätt att behålla utbildningsbidraget vid förtroendeuppdrag inom fackliga eller studentorganisationer. Bidraget förlängs då i samma omfattning på högskolans/institutionens bekostnad. Om du varit anställd innan du antogs som forskarstuderande kan det ibland vara förmånligare att i stället utnyttja så kallad vilande sjukpenning (SGI) från din tidigare anställning. Du avsäger dig då hela, eller delar av, utbildningsbidraget. Om du har utbildningsbidrag kombinerat med assistenttjänst kan du normalt få sjuk- eller föräldrapenning på assistenttjänsten och samtidigt behålla hela utbildningsbidraget. Pension Utbildningsbidrag är pensionsgrundande till allmänna pensionen men eftersom det inte är en anställning omfattas du inte av pensionsavtalet (PA-03) och får ingen tjänstepension. Utan anställning för institutionstjänstgöring En förutsättning för lärosätets möjlighet att beordra dig arbete är att du har en anställning. Som doktorand utan anställning kan du inte åläggas arbete för institutionen. Tjänstegrupplivförsäkring Det är viktigt att vara försäkrad under tiden som du befinner dig på arbetsplatsen. Som doktorand med utbildningsbidrag omfattas av du av en särskild tjänstegrupplivförsäkring: Statens Tjänstegrupplivförsäkring för AMU/AMI-elever m fl., Värnpliktiga m fl., Doktorander. Försäkringen gäller från första dagen du har utbildningsbidrag och ger dig fullt försäkringsskydd. SULF:s medlemsjour Ring vid frågor eller problem! 25 26

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte ALLMÄN INFORMATION Dessa föreskrifter och denna information baseras på Högskolelagen SFS 1992:1434 och Högskoleförordningen

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT 2006-06-29

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten 1 (13) BESLUT 2016-10-27 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade 2016-10-18. Enligt

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-01-23/24 Dnr MIUN 2005/705 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställd av forskarutbildningsrådet

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2009:933 Utkom från trycket den 29 september 2009 utfärdad den 10 september 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå. Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå.  Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013 Styrdokument Dnr G 213 99/107 Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Hans Abelius Beslutsdatum 2012-06-25 Giltighetstid

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Information om doktorandutbildningen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (juni 2013)

Information om doktorandutbildningen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (juni 2013) Information om doktorandutbildningen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (juni 2013) 1 Allmänt Utbildning för doktorsexamen ( doktorandutbildning, forskarutbildning ) omfattar 240 högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi STUDIEPLAN 2007-05-24 Dnr A 10 S2007/147 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Institution) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi Planen är antagen av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Forskarutbildningsrådet 2007-05-15 Dnr MIUN 2007/768 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-02-07. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Finansieringsformer för doktorander 1. Utbildningsbidrag 2. Doktorandtjänst 3. Annan finansiering Utbildningsbidrag

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2007-06-26 Rev 2009-04-17 UFV 2007/919 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan 2014-05-27 Dnr 962-10-63 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konsthantverk vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande utbildning på forskarnivå respektive tillträde till utbildning på forskarnivå finns

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer