Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter Styrelse och revisor

3 År 2011 i korthet Indecaps verksamhet har under år 2011 haft en fortsatt god utveckling. Antalet kunder har fortsatt att öka samtidigt som de förvaltade volymerna sjunkit något på grund av den svaga aktiemarknadsutvecklingen under året. Samarbetet med sparbanksrörelsen kring tjänsten premiepensionsförvaltning har modifierat utifrån de nya förutsättningar som Pensionsmyndigheten ställt upp. Under året har en överenskommelse om strategiskt samarbete med Folksam ingåtts. Förvaltningsresultaten för bolagets fonder och diskretionära uppdrag har präglats av de svaga aktiemarknaderna. Relativt sett har tillväxtmarknadsfonderna klarat sig bäst bland bolagets aktiefonder. Inom hedgeförvaltningen har alla fonder uppvisat en positiv absolutavkastning, vilket få utav våra konkurrenter klarat av. Betydande insatser har gjorts för att säkerställa att Indecap i alla avseenden är rustat att möte den utveckling som det fördjupade samarbetet med sparbanksrörelsen och andra strategiska partners för med sig. Det ekonomiska utfallet under 2011, som var något lägre än utfallet under 2010, skall ses ur detta perspektiv. Nyckeltal Helår Helår Belopp i mkr Rörelseintäkter 24,6 18,9 Rörelsekostnader 19,8 14,0 Rörelseresultat 4,8 4,9 Resultat efter skatt 3,5 3,5 Justerat eget kapital 18,2 18,2 Förvaltat kapital

4 De strategiska förutsättningarnas år 2011 var Indecaps tionde verksamhetsår och det år som de startegiska förutsättningarna sattes för de kommande tio åren. Bolaget har gått från att vara ett av personalen majoritetsägt bolag till att institutioner som Sparbankerna, Folksam samt Svenska Handels Pensionskassa äger två tredjedelar av bolaget. Indecap har gjort personalförstärkningar inom försäljning som administration, allt för att kunna växa under ordnade former. För att öka servicegraden till bolagets distributörer har en Försäljningschef anställts. Försäljningsenheten kommer att kompletteras med ytterligare två säljare under inledningen av Dessa personers främsta prioritet kommer att vara Sparbankerna, men de kommer givetvis också att kunna arbeta mot andra distributörer. För att kunna möta den förväntade framtida tillväxten har stort fokus också lagts på att stå väl rustad för detta ur administrativ synvinkel. Bolaget har renodlat och till viss del outsourcat vissa administrativa arbetsuppgifter. Vidare har utvecklingen av Risk- och Compliancefrågor prioriterats. Bolaget har under året modifierat sin Premiepensionstjänst med anledning av de förändringar som Pensionsmyndigheten genomfört. Den helt nyutvecklade tjänsten bygger på att kunden får en kombination av två stycken nya fond-ifonder, Fondguide 1 och Fondguide 2. Fördelningen mellan dessa fonder styrs utifrån kundens individuella riskprofil. Utöver detta kommer tjänsten att erbjudas med s.k. generationsväxling. Vilket innebär att kundens risknivå trappas ner ju äldre kunden blir. Min uppfattning är att detta är en av de absolut modernaste förvaltningstjänsterna på marknaden. Förvaltarval är själva hjärtat i vår verksamhet. Att söka, lära känna och utvärdera olika förvaltare är grunden för hela vår verksamhet. Därefter följer portföljkompositionen där vi sammanför de bästa förvaltarnas fonder på ett sätt som till ett minimum av risk ger våra kunder en avkastning som motsvarar eller helst överträffar deras förväntningar. Vi är aldrig nöjda i vår ständiga strävan att vara bäst när det gäller dessa val för våra kunders bästa. Under året har vi lyckat särskilt bra inom områdena Tillväxt och Hedge. Indecaps hedgefonder tillhörde de absolut bästa hedgefonderna på marknaden under året, och tillhörde en liten exklusiv grupp som levererat positiv absolutavkastning. Ovanstående visar att vi tillsammans skapat mycket goda förutsättningar för att våra gemensamma långsiktiga tillväxtmål ska kunna infrias. Vi ska tills slutet av 2014 vara ett dubbelt så stort företag, räknat i förvaltat kapital. Vi ska ha en jämnare intjäningsförmåga med en betydligt lägre risk i form av personal och riskspridning i resultaträkningen. Jag ser med tillförsikt fram emot 2012 som kommer att vara ett år präglat av genomförande. Mats Lagerqvist Verkställande Direktör 4

5 Våra uppdrag 2011 Förvaltningsvolymer sedan start (mkr) jun-02 okt-02 feb-03 jun-03 okt-03 feb-04 jun-04 okt-04 feb-05 jun-05 okt-05 feb-06 jun-06 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 feb-10 jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 Indecap Spar Guide High Risk Dynamic Sparbanks Fonder Sparbanksfond Likviditet Guide MultiHedge Fondguide PPM Diskretionärt Guide Obligation Guide Tillväxtmarknad Guide Global Guide Hedge 3 Guide Hedge 2 Guide Sverige Guide Hedge De olika marknadernas utveckling under 2011 kom att domineras av centralbankernas agerande samt av politisk- och geopolitisk instabilitet. Volatiliteten var historiskt relativt hög samtidigt som många marknader och tillgångsslag uppvisat en hög samvariation. Marknadens aktörer har i större utsträckning än tidigare agerat utifrån risk snarare en mer traditionell fundamental analys av bolag och tillgångsslag. Året har därmed varit svårt att för en majoritet av världens aktiva förvaltare. Trots att världens aktiemarknader hade en svag utveckling under året och många tillgångsslag uppvisade en historisk hög samvariation lyckades Indecaps samtliga tre hedgefonder uppvisa en positiv avkastning på mellan 1,6 ochl 2,9 procent vilket klart översteg snittet av Hedgefonder som föll 1,4 procent. Under året var det fondens förvaltare inom Long/ Short Equity -strategin som gav det största positiva bidraget till avkastningen. Förvaltarna drog fördel av bra värdepappersval och var även lyckosamma att justera brutto- och nettoexponeringar vid rätt tillfällen. Vidare adderade fondernas macroförvaltare ett mervärde. Dessa förvaltare tjänade framförallt på att vara rätt exponerade för krisen i Europa samt på fallande marknadsräntor. Den enda strategi som gav ett negativt bidrag var Systems Trading där förvaltarnas strategier inte passade de snabba och volatila marknadsrörelser som inträffade under året. Den globala aktiemarknaden präglades av allt från oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern till katastrofen i Japan med jordbävning och tsunami som följd. Vidare under inledningen av augusti sänkte kreditinstitutet S&P bort USAs AAA-rating, vilken varit intakt under 70 års tid samtidigt som problemen eurozonen oroat marknaden under hela året. Marknaderna har stimulerats med kraftiga injektioner av likviditet vid ett fler tal tillfällen i kombination med sänkta styrräntor globalt. Marknadens aktörer har från tid till annan diskonterat en mycket dyster syn på den globala tillväxten. Samtidigt har den globala industriproduktionen, bilförsäljningen och detaljhandeln tappat fart men ligger vid utgången av året fortsatt på historisk höga nivåer. Under året noterades störst nedgångar på flera tillväxtmarknader. Störst fall stod Östeuropa för med en samlad nedgång om 22,1 procent följt av länderna i Asien och Latinamerika som backade 17,5 respektive 17,1 procent. Flertalet av de utvecklade länderna klarade året bättre. Japan föll 12,6 procent, Europa som helhet 9,3 procent samtidigt som den amerikanska marknaden var en av få som noterade en mindre uppgång under året. 5

6 Årlig Portfölj Startår Volym (tkr) Avkastning Avkastning avkastning sedan start Guide aktiefond Sverige * ,7% 24,0% 6,8% Guide aktiefond Global * ,1% 3,0% 4,3% Guide Tillväxtmarknadsfond ,1% 13,9% 5,6% Guide High Risk Dynamic N/A N/A N/A Guide Obligationsfond ,1% 3,3% 5,6% Guide Hedgefond * ,9% 3,6% 5,5% Guide Hedgefond ,9% 5,1% 1,7% Guide Multihedge ,6% 5,3% 3,2% Sparbanken Sverige ,7% 21,0% 12,0% Sparbanken Global ,4% 2,8% 3,8% Sparbanken Tillväxt ,0% 12,2% 15,3% Sparbanken Bas ,2% 4,6% 5,0% Fondguide Offensiv * ,9% 9,4% 7,7% Fondguide Bas ** ,1% 7,7% 6,6% Premiepension Offensiv ,8% 9,9% 2,2% Premiepension Bas ,1% 5,7% 8,0% Premiepension Försiktig ,2% 0,3% 2,7% * Utvecklingen sedan start inkluderar en inledande diskretionär förvaltning ** Utvecklingen redovisas sedan fonden fått nuvarande inriktning Inom aktieförvaltningen var Tillväxtmarknadsfonderna de lysande stjärnorna. Guide Tillväxtmarknadsfond distanserade jämförelseindex för fjärde året i följd. Sedan starten den 30 januari 2006 placerar sig fonden i den absoluta toppen relativt samtliga breda tillväxtmarknadsfonder som finns att tillgå på den svenska marknaden. Förvaltningen av Globalfonderna uppvisade en avkastning i paritet med peer group. Guide Aktiefond Global, den globalfond som har längst historik, har sedan starten i november 2004 levererat en årlig positiv avkastning över indexutvecklingen på 1,7 procentenheter, vilket placerar fonden i den absoluta toppen bland samtliga globalfonder som finns att tillgå på den svenska marknaden. De tre relativt nystartade fonderna, Sparbanken Bas, Fondguide Bas samt Fondguide Offensiv, som samtliga erbjuder blandförvaltning, har under året haft en neutral strategi vad det gäller aktier kontra hedge-/räntebärande tillgångsslag. Förvaltningen har genomsyrats av en generell övervikt mot tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader. Samtidigt som portföljerna legat underviktade mot svenska Obligationsfonder till förmån för hedgefonder. Dessa positioner förklarar årets underavkastning relativt fondernas respektive jämförelseindex. Resultatet relativt respektive peer group står sig dock väl under året. Inom den mycket långsiktiga premiepensionsförvaltningen har totalt sex omallokeringar genomförts. Förvaltningen har likt ovan genomsyrats av en generell övervikt mot tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader. Samtidigt som portföljerna legat underviktade i svenska Obligationsfonder till förmån för svenska korträntefonder. Under året backade PPM försiktigt måttliga 0,2 procent, PPM Bas 8,1 procent och PPM Offensiv 12,8 procent. Samtidigt som AP7 aktiefond föll 11,5 procent. Sedan PPM portföljerna startade 28 februari 2007 uppgår avkastningen för PPM Offensiv till 17,4 procent och PPM Bas till 9,7 procent samtidigt som AP7 aktiefond rasat 10,7 procent. Värt att noter är att detta resultat placerar dessa portföljer i den absoluta toppen relativt jämförbara produkter. Den politisk- och geopolitisk instabiliteten ledde till kraftigt fallande långräntor framförallt under årets sista åtta månader. Svenska långa räntor sjönk från 3,3 procent till 1,7 procent, vilket innebar en prisuppgång i obligationsindex på 13,3 procent. Guide Obligationsfond avkastade under året 12,1 procent. Fondens underliggande förvaltare har överlag varit positionerade för svagt stigande långa marknadsräntor, vilket är förklaringen till årets underavkastning mot index. Fonden har sedan starten den i januari 2006 uppvisat en årlig positiv avkastning om 5,5 procent, vilket placerar fonden på en andra plats bland samtliga svenska Obligationsfonder. 6

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Indecap AB, , avlämnar härmed årsredovisning för 2011, bolagets tionde verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Indecap AB bedriver verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har även tillstånd att förvalta specialfonder. Verksamheten består av förvaltning av fondportföljer och diskretionära förvaltningsuppdrag. Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade vid årets utgång nio anställda. Resultat och ställning Provisionsintäkterna ökade under 2011 till 59,5 mkr (51,4). Premiepensionsförvaltningen svarade för cirka halva ökningen. Även provisionskostnaderna ökade och uppgick under året till 35,0 mkr (32,7). Efter provisionskostnader uppgick rörelseintäkterna till 23,9 mkr (18,9). Rörelsekostnaderna 2011 var högre än föregående år och uppgick till 19,8 mkr (14,0). Huvudorsaken till detta vad ökade personal- och pensionskostnader beroende på fler anställda samt att personal pensionerats. Resultatet efter skatt för 2011 uppgick till 3,5 mkr (3,5 mkr). Eget kapital uppgick till 15,7 mkr (15,7). Kapitaltäckningsgraden för bolaget uppgick till 61,6 % och kapitaltäckningskvoten var vid balansdagen 3,7. Fonder Under året startades en ny fond, Guide High Risk Dynamic. Fonden är högriskfond som skall kunna investera i fonder som investerar i Frontier Market länder såsom Argentina, Estland, Ukraina, Kenya, Nigeria, Pakistan m. fl. men samtidigt ge Indecaps förvaltare möjlighet att reducera risken kraftigt vid befarad kursnedgång genom att placera i räntefonder. Tre fonder är under avveckling, Sparbanksfond Likviditet, Guide Hedgefond 3 och Guide Structured. Vid årsskiftet hade ingen av dessa fonder några andelsägare, Sparbanksfond Likviditet och Guide Hedgefond 3hade heller inte några tillgångar medan Guide Structured har en fordran på Lehman Brothers konkursbo och därför kommer därför att vara vilande tills slutligt besked erhålls om värdet av fondens innehav. Vid årsskiftet förvaltade bolaget 14 fonder fördelat på; - 7 aktiefonder - 3 blandfonder - 3 hedgefonder - 1 räntefond Premiepensionsförvaltning Den diskretionära förvaltningen av privatkunders premiepensioner hade under året en stagnerad volymoch kundutveckling. Huvudanledningen till detta är det varit oklart hur framtiden för diskretionär förvaltning av Premiepensionen ska få bedrivas. Regeringen gav Pensionsmyndigheten i uppgift att utreda och ge förslag på åtgärder kring premiepensionsförvaltning med sikte på dess effekter på IT, fondbolag och pensionssparare. Pensionsmyndigheten redovisade detta under försommaren. Deras slutsats var att det även framöver kommer att vara tillåtet för pensionsspararna att ta hjälp med förvaltning av sina premiepensionsmedel. För att omöjligöra s.k. robotinskjutningar av omplaceringar har Pensionsmyndigheten inför en Captcha-kod som kräver manuell hantering. Indecap har modifierat sin Premiepensionstjänst som framöver kommer att baseras på 2 stycken fond-i-fonder (Fondguide 1 och Fondguide 2) och dessutom innehålla en s.k. generationsväxling. Förvaltat kapital Förvaltat kapital minskade med drygt 282 mkr under Minskningen beror främst på den negativa påverkan som aktiemarknaden hade på marknadsvärdet av bolagets aktierelaterade fonder. Förvaltat kapital var vid årets utgång mkr, en minskning med knappt 4 procent från föregående år. Institutionella kunder Indecaps nära samarbete med ett antal pensionskassor fortsatte under Denna kategori investerare har alltmer kommit att dominera våra institutionella förvaltningstjänster. Tonvikten läggs på förvaltarval och för flera av dessa kunder fungerar vi som en inhyrd investeringskonsult som där vi även deltar i övergripande frågor. Sparbankssamarbetet Samarbetet med sparbankerna har under året utvecklats ytterligare. Utöver premiepensionstjänsten (se ovan) erbjuder bolaget nu fondförvaltningstjänster för såväl privat- som försäkringsrelaterat sparande. Tjänsterna tillhandahålls ett stort antal sparbanker 7

8 Viktiga händelser under året Under året har Pensionsmyndigheten ändrat de tekniska förutsättningarna för hur man byter fonder på deras fondtorg. Detta har medfört att Indecap har ändrat sin Premiepensionsförvaltningstjänst. Indecaps aktieägare har ingått ett avtal med Folksam om att inleda ett strategiskt samarbete. Sedan den 1 juli är Mats Lagerqvist bolagets verkställande direktör. Händelser efter balansdagen Efter årsskiftet har en nyemission och ägarspridning genomförts i Indecap. Efter detta utgör sparbankerna sammantaget den största ägargrupperingen med 38 % följt av Forsby i Vingåker AB (Niklas Lundberg) 23%, Folksam 20 % samt Svensk Handels Pensionskassa 8%. Efter balansdagen har Indecap AB förvärvat 100 procent utav aktierna i Folksam Spar AB (under namnändring till Indecap Spar AB) av Folksam Sak. Folksam Spar AB är ett värdepappersbolag och bedriver IPS-verksamhet. Bolaget har cirka kunder och det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Vid förvärvstillfället var det endast möjligt för kunderna att investera sitt pensionssparande i ett begränsat antal fonder. Samtliga av dessa fonder var Folksams egna fonder. Genom förvärvet kommer Indecap möjliggöra för kunderna att få ett bredare urval utav fonder. Dessutom så kommer Indecap kunna erbjuda s.k. förvaltningstjänster. Indecaps avsikt är att fusionera Folksam Spar med Indecap under året. Som ett led i detta har Indecap ansökt hos Finansinspektionen om att få bedriva IPSverksamhet. I samband med ovanstående transaktion har Folksam Sak förvärvat nyemitterade aktier motsvarande 20,04% i Indecap AB. Riskhantering I företagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som bl a motparts-/kreditrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen, fastställt policies och instruktioner för verksamheten. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till medarbetare inom organisationen, vilka i sin tur regelbundet rapporterar till styrelsen. Förutom de finansiella risker eller placeringsrisker som uppstår, hanteras även operativa och strategiska risker inom organisationen. Processen består av identifiering av risker, värdering, uppföljning och rapportering till ledning och styrelse. Ledningen prioriterar åtgärder för att minska eller eliminera riskerna inom verksamheten. Företagets riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som förekommer i verksamheten och att för dessa bestämma lämpliga begränsningar. Riskhanteringen syftar också till att tillse att lämplig kontroll förekommer och att den fungerar på ett adekvat sätt. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande för att begränsningar ej ska överskridas. Utbildning, kontroll och uppföljning av att regelverk efterlevs sker inom risk och compliancefunktionen. Funktionen är oberoende från den övriga verksamheten och rapporterar direkt till styrelse och VD. För mer information om risker se not 6. Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare i Indecap AB är: Mats Lagerqvist, verkställande direktör (fr.o.m. 1 juli 2011), styrelsemedlem och partner. Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat har Mats varit Vd och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Niklas Lundberg, ställföreträdande VD, styrelsemedlem och grundare av Indecap AB. Niklas Lundberg har varit verksam inom finanssektorn sedan Innan Indecap AB startades var han Vd för fondutvärderingsföretaget WIN-rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services samt innehade olika befattningar inom SEB-koncernen. Niklas Lundberg är civilekonom och licensierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). 8

9 Ägare (Sedan den 1 februari 2012) Niklas Lundberg genom bolag 23,16 % Mats Lagerqvist genom bolag 7,08 % Övrig personal genom bolag* 3,78 % Summa ägande personal 34,02 % Sörmlands Sparbank 7,02 % Sparbanken i Karlshamn 7,02 % Sparbanken Västra Mälardalen 7,02 % Westra Wermlands Sparbank 5,70 % Sparbanken Syd 3,54 % Bergslagens Sparbank 2,16 % Sparbanken ,20 % Skurups Sparbank 0,90 % Laholms Sparbank 0,78 % Södra Dalarnas Sparbank 0,60 % Åtvidabergs Sparbank 0,60 % Sparbanken Nord 0,36 % Fryksdalens Sparbank 0,30 % Sidensjö Sparbank 0,24 % Norrbärke Sparbank 0,24 % Leksands Sparbank 0,12 % Häradssparbanken Mönsterås 0,06 % Vadstena Sparbank 0,06 % Summa ägande Sparbanker 37,90 % Folksam Sak 20,04 % Svensk Handel Pensionskassa 8,04 % * Tobias Kohl och Karl Wahnberg som arbetar som analytiker på Indecap. Inga andra nära förbindelser enligt 1 kap 2 lagen (2004:46) om investeringsfonder föreligger. Disposition av bolagets vinst Belopp i kr 2011 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Utdelning, (1 250*3840) Balanseras i ny räkning Summa I enlighet med aktie- och överlåtelseavtalet så ska utdelningen endast omfatta aktieägare per 31 januari Rörelseresultatet före dispositioner uppgår till kr. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 9

10 Resultaträkning Belopp i kr Not Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar från fondandelar Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat - - Årets totalresultat Alla intäkter är hänförliga till Sverige. Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut (betalbara på anfordran) Aktier och andelar Skattefordringar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver

11 Balansräkning forts. Belopp i kr Not Eget kapital 19 Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Belopp i kr Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga Rapport över förändring i eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets Belopp i kr kapital fond vinst totalresultat Vid årets början Vinstdisposition Årets totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning Vid årets slut Vid årets början Vinstdisposition Årets totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning Vid årets slut

12 Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Värdeförändring värdepapper Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av värdepapper Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar Ökning (+) / Minskning (-) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkt att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer De kan lätt omvandlas till kassamedel De är betalbara vid anfordran Med likvida medel avses kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut kr ( ). Erhållna räntor Summa erhållna räntor Betalda räntor Summa betalda räntor

13 Noter Not 1 Uppgifter om företaget Årsredovisningen avser Indecap AB med organisationsnummer som är ett svenskregistrerat värde- pappersbolag med säte i Stockholm. Adressen till kontoret är Regeringsgatan 60, Stockholm. Not 2 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) med ändringsföreskrifterna FFFS 2009:11 och FFFS 2011:54 och Redovisningsrådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Företaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som antagits med tillämning med de begränsningar som följer av RFR 2. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom innehav i investeringsfonder som värderas till verkligt värde, i praktiken av fondbolagen angivna kurser. De fordringar som förekommer har kort löptid varför de redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Redovisning av intäkter Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av arvoden hänförliga till den fondförvaltning och diskretionära portföljförvaltning som bolaget bedriver. Som intäkt redovisas arvoden som är hänförliga till räkenskapsåret och har erhållits i enlighet med de beräkningsgrunder som är stadgade i respektive fonds fondbestämmelser eller i uppdragsavtalen avseende de övriga förvaltningsuppdragen. Provisionskostnader Arvoden till distributörer av fonderna redovisas som provisionskostnader och utgörs av en andel av förvaltningsarvodet. Transaktioner på klientmedelskonton redovisas löpande i bokföringen och kundtillgodohavanden är upptagna som tillgång på balansdagen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Bolaget tillämpar avskrivningar enligt plan med följande procentsatser: Inventarier 20 % per år. Leasing All leasing utgörs av operationell leasing, vilket innebär att kostnaderna belastar resultatet när de uppstår och tillgångar och åtaganden redovisas inte i balansräkningen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av lön och pension redovisas i den period arbetsprestationen utförts, liksom sociala avgifter som belöper på dessa ersättningar. Endast avgiftsbestämda pensioner förekommer. Skatt Skatt redovisas som aktuell eller uppskjuten. Uppskjuten skatt beräknas enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Samtliga belopp är i svenska kronor om inget annat anges. Svenska kronor är den funktionella valutan. 13

14 Not 3 Kapitaltäckningsanalys Beräkningen av kapitalkravet är utförd i enlighet med lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter. Det lagstadgade kapitalkravet (Pelare 1) beräknas som det största av summan av bolagets kreditrisker och bolagets kostnadsrisk (båda enligt schablonmetoden). Kapitalkravet beräknas även enligt företagets egen kapitalutvärdering (IKU), som fastställs av styrelsen och som säkerställer ett bolagets har kapital för att täcka även andra risker i verksamheten (Pelare 2) samt är tillräckligt för att bedriva verksamheten. Information om bolagets risker och riskhantering lämnas i not 6. Kapitalbas Belopp i kr Eget kapital Varav bundet eget kapital Periodiseringsfond (73,7 % därav) Föreslagen utdelning Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Belopp i kr Exponeringsklass Exponering Riskv. Belopp Kapitalkrav Exponering Riskv. Belopp Kapitalkrav 1. Institutsexponeringar Hushållsexponeringar Exponering mot fonder Övriga poster Summa Kapitalbas Belopp i kr Total kapitalbas Totalt kapitalkrav för kreditrisker Kostnadsrisker Total kapitalbas Avdrag för 25 % av fasta omkostnader Överskott Kapitaltäckningskvot 3,68 5,39 Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar I fonden Guide Aktiefond Sverige finns sedan juni 2007 ett utestående skattemål. En av fondens underliggande tillgångar beskattades vid utdelning i Norge på ett sätt som, enligt bolaget och den juridiska expertis som bolaget konsulterat, står i strid med gällande dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Bolaget har överklagat beslutet till den Norska Skatteetaten. Fonden och alla andelsägare har kompenserats fullt ut för detta under 2009, varför ett framtida positivt beslut i detta skattemål tillfaller Indecap AB (ca kronor). Då en betydande andel av bolagets tillgångar utgörs av likvida medel och omsättningsbara tillgångar bedömer företagsledningen att det ej föreligger några uppskattningar eller bedömningar som kan ha någon väsentlig inverkan på bolagets resultat och ställning. 14

15 Not 5 Transaktioner med närstående Forsby Förvaltning i Vingåker AB investerade under februari och augusti totalt kr i Guide Multihedge och sålde den sista december samtliga andelarna till ett värde av kr. Under september avyttrades andelar i Guide Hedgefond 2 värderade till kr och i december såldes innehavet i Guide Hedgefond för kr. Den 22 augusti köpte Forsby Förvaltningar Guide Aktiefond Sverige till ett värde av kr som sedan såldes den 27 september med en vinst på kr. Vid utgången av året ägde Forsby Förvaltning andelar i Guide Hedgefond 2 till ett värde av kr. Sörmlands Sparbank har under hela året haft innehav i Guide Hedgefond och Guide Hedgefond 2 samt Guide Multihedge. Under året har ytterligare investeringar i fonderna genomförts. Under januari köpte banken andelar i Guide Hedgefond till ett värde av kr vilket gjorde att marknadsvärdet på innehavet i fonden per den sista december uppgick till kr. I januari köpte även Sörmlands Sparbank andelar i Guide Hedgefond 2 för kr och vid årsskiftet uppgift innehavet i fonden till kr. Under januari investerade även ytterligare kr i Guide Multihedge och vid årsskiftet var värdet i fonden kr. Totalt uppgick bankens innehav per sista december till kr. Sparbanken Västra Mälardalen har under hela året haft innehav i Guide Hedgefond vilket vid årsskiftet hade ett värde på kr. Den sista juni och den sista september avyttrades banken innehav i Guide Multihedge. Totalt uppgick försäljningslikviden till Övriga transaktioner med närstående utgör förmedling av Indecaps produkter via sparbanker, även ägarbanker. Dessa samarbeten är reglerade i avtal som är lika för ägarbanker, som för övriga banker och andra aktörer. Not 6 Finansiella risker Riskhantering I företagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i företaget, fastställt policies och instruktioner för verksamheten. Styrelsen har i särskild instruktion inom angivna ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa rapporterar i sin tur regelbundet till styrelsen. Företagets riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som företaget har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att begränsningarna ej överskrids. Riskpolicies gås igenom regelbundet för att säkerställa att de är aktuella. Personalen utbildas löpande i gällande regelverk för att säkerställa att varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. I bolaget finns en samlad funktion för självständig kontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Motparts-/kreditrisker Motparts-/kreditrisker avser risken att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelser och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Indecap AB har ingen övrig utlåning annan än placering av medel på konto hos bank, SEK ( ). Härutöver är bolaget exponerad mot upplupna förvaltningsarvoden, SEK , samt Övriga kortfristiga fordringar, SEK ( ). Det föreligger inga förfallna fordringar och kreditvärdighet avseende såväl inlåning som fordringar är att betrakta som hög. Företagets rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna. Indecap gör bedömningen att bolaget ej har någon omfattande kreditrisk och en mycket begränsad motpartsrisk då alla motparter står under tillsyn av myndighet. Kreditrisken mäts löpande enligt, av FI, fastställd schablonmetod. Bolaget har som policy att minimera sina risker och som målsättning att inga kreditförluster ska uppstå. För att minimera kredit- och motpartsrisker skall Indecap AB endast ingå avtal med kreditvärdiga motparter. Bolaget har inte några finansiella tillgångar som är nedskrivna eller förfallna för betalning. Inga säkerheter är ställda. Mot bakgrund av ovanstående gör bolaget bedömningen att den maximala kreditriskexponeringen på balansdagen uppgår till SEK. 15

16 Marknadsrisk Marknadsrisken består av ränte- och aktiekursrisker i fondplaceringarna. Indecap håller inte något eget handelslager, eller valuta för handel. Bolaget har per balansdagen placeringar i Guide Hedgefond till ett marknadsvärde av SEK , Guide Hedgefond 2 till ett marknadsvärde av SEK , Guide Multihedge till ett marknadsvärde av SEK För förvaltningen av egna medel har bolaget policyn att denna skall ske till låg eller mycket låg risk i egna lågriskfonder, i statspapper eller inlåning i bank. Bolagets resultat påverkas endast marginellt av en rörelse i marknadsräntan. Bolaget har vid avstämningsdatum inga skulder eller tillgångar i utländsk valuta. Bolagets likviditet är placerad antingen på inlåningskonto i bank, eller på skattekonto. I ingendera av fallet exponeras kapitalet för marknadsrisk. Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär risken för att företaget får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella skulder. För Indecap AB:s del skulle detta exempelvis kunna vara resultatet av en sämre förvaltning, då en stor del av intäkterna baseras möjligheten att utta rörligt arvoden ur de av bolaget förvaltade fonderna, medan kostnaderna i huvudsak är fasta. För att säkerställa att Indecap inte hamnar i likviditetsnöd i det fall det skulle uppstå en period av sämre förvaltningsresultat, håller bolaget, vid varje tidpunkt, en högre likviditet än vad som krävs enligt gällande kapitalbaskrav. Kontroll sker i löpande bokföring, med rapport till styrelsen. Skulder med längre löptid utgörs främst av ingångna avtal för leasingbil (3 år) och hyresavtal (9 månaders uppsägning). Not 7 Provisioner Belopp i kr Förvaltningsarvode fonder Förvaltningsarvoden diskretionär förvaltning Provisioner fonder Provisioner m.m. diskretionär förvaltning I provisioner m.m. diskretionär förvaltning ingår försäkringskostnader för premiepensionstjänsten. Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner Belopp i kr Orealiserat resultat aktier och andelar Realiserat resultat aktier och andelar Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar resultat hänförliga till placeringar i fonder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och resultat hänförliga till avyttringar av sådana placeringar. Not 9 Allmänna administrationskostnader Belopp i kr Allmänna administrationskostnader omfattar kostnader för personal, hyror, IT, tele, resor, representation, konsulter, förvaringsinstitut, köpta administrativa tjänster och revision. Personalkostnader Lokalhyra Konsultarvode Förvaringsinstitut Övriga administrativa kostnader Totala allmänna administrationskostnader

17 Not 10 Anställda och personalkostnader Belopp i kr Medelantalet anställda har varit: Män 7 7 Kvinnor 1 1 Totalt 8 8 Sjukfrånvaro angett i dagar Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Belopp i kr Ledande befattningshavare Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Styrelse Belopp i kr Rolf Lydahl Styrelseordförande Styrelsearvode Peter Bredelius Styrelseledamot Styrelsearvode tom Advokatfirman Lindahl Richard Josephson Styrelseledamot Styrelsearvode Jack Junel Styrelseledamot Styrelsearvode Arvode Investeringskommitté Joacim Lindgren Styrelseledamot Styrelsearvode 0 0 Niklas Lundberg Styrelseledamot 0 0 Styrelsearvode Mats Lagerqvist Styrelseledamot Styrelsearvode fr o m Mikael Bohman Styrelseledamot Styrelsearvode fr o m Håkan Nordblad Styrelseledamot Styrelsearvode fr o m Totalt

18 Ledning Belopp i kr Jack Junel VD, Styrelseledamot Lön VD tom Niklas Lundberg Styrelseledamot Lön Stf.VD Pension Bilförmån Ulf Houlst Vice VD Lön tom Pension Mats Lagerqvist VD Lön fr o m Pension Bolagets styrelse beslutar fast lön för VD och stf VD samt om eventuella rörliga ersättningssystem till samtliga anställda. Fast lön för övriga medarbetare beslutas av VD. Ersättningskommittén bereder och följer upp frågor om ersättningssystem i bolaget och rapporterar till övriga i styrelsen. Medlemmar i ersättningskommittén får inte ingå i bolagets verkställande ledning. Inga förmåner eller avgångsvederlag lämnas till ledande befattningshavare efter avslutad anställning. Bolagets styrelse beslutar fast lön för VD och stf VD samt om eventuella rörliga ersättningssystem till samtliga anställda. Revisionsuppdrag Belopp i kr KPMG Revisionsarvode Övriga uppdrag Totalt Not 11 Skatter Belopp i kr Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad Skattekostnad hänförlig till tidigare år Total aktuell skattekostnad Uppskjuten skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skattekostnad Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% ,3% Justering från tidigare år 1,1% Ej avdragsgilla kostnader 1,1% Ej skattepliktiga intäkter -0,2% Schablonintäkt på periodiseringsfond 0,4% Total skattekostnad 28,8%

19 Not 12 Utlåning till kreditinstitut Belopp i kr Tillgodohavanden på klientmedelskonto Övriga banktillgodohavanden Not 13 Aktier och andelar Belopp i kr Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde Guide Hedgefond Guide Hedgefond Guide Multihedge Fondguide Bas Fondguide Offensiv Under året har Fondguide Bas och Fondguide Offensive avyttrats. Med verkligt värde menas det objektivt fastställda noterade marknadsvärdet på balansdagen, i praktiken av fondbolagen angivna kurser, till vilket avyttring kan ske. Not 14 Materiella anläggningstillgångar Belopp i kr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Summa ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Utrangering Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Materiella anläggningstillgångar består endast av inventarier. Not 15 Övriga tillgångar Belopp i kr Fordring hos anställd Övriga kortfristiga fordringar Totalt Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Belopp i kr Upplupna förvaltningsavgifter Interimsfordringar Not 17 Övriga skulder Belopp i kr Mervärdesskatt Personalens källskatt Leverantörsskulder Klientmedel Övrigt Totalt

20 Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Belopp i kr Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter på semesterlön Upplupna sociala avgifter Interimsskulder Kostnader PPM Totalt Not 19 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets Belopp i kr kapital fond vinst vinst Vid årets början Omföring av föregående års vinst Utdelning Årets resultat Vid årets slut Not 20 Finansiella tillgångar och skulder Belopp i kr 2011 (2010) (TKR) Lånefordringar Finansiella Finansiella Övriga Summa Verkligt & kundfordringar tillgångar till skulder skulder redovisat värde verkligt värde värde Utlåning till kreditinstitut (15 254) (15 254) (15 254) Övriga tillgångar (5 640) (6 545) (12 185) (12 185) Skattefodran (878) (878) Summa (15 254) (6 545) (27 439) (27 439) Övriga skulder (8 347) (8 347) (8 347) Summa (8 347) (8 347) (8 347) Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar indelar vid värdering i följande kategorier: 1. Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 2. Investeringar som hålles till förfall 3. Lånefordringar och kundfordringar 4. Finansiella tillgångar som kan säljas Samtliga av Indecap AB:s finansiella tillgångar klassificeras i kategori 1 och kategori 3. I kategori 1 utgörs tillgångarna av finansiella placeringar i form av fondandelar. Värdet av fondandelarna tas upp till det fulla marknadsvärdet. Exempel på tillgångar i kategori 3 är likvida medel/utlåning till kreditinstitut, kundfordringar och långfristiga fordringar. Likvida medel/utlåning till kreditinstitut består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker. Fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta från respektive fond. Fordringarnas löptid är kort, varför de redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Finansiella skulder Finansiella skulder indelas vid värdering i följande kategorier: 1. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Indecap AB har inga skulder inom denna kategori. 2. Övriga finansiella skulder. Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas normalt till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är leverantörsskulder och övriga skulder. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 20

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer