Förslag till Kommunals kongress i Stockholm maj Rapport från avgiftsutredningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Rapport från avgiftsutredningen"

Transkript

1 Förslag till Kommunals kongress i Stockholm maj Rapport från avgiftsutredningen

2

3 Rapport från avgiftsutredningen Författare: Hanna Stenholm Kommunal 2013

4 Innehåll 1.Bakgrund Utredningen och uppdraget Nytt sedan avgiftsutredningen Nuläge Överväganden och slutsatser Nytt förslag/ställningstagande...16 Bilagor...18

5 1. Bakgrund Dagens avgiftssystem har funnits sedan den 1 oktober Avgiftens storlek baseras på de kostnader förbundet har för arbetslöshetskassan, medlemsförsäkringarna och den fackliga verksamheten som bedrivs i förbundet. Vårt nuvarande avgiftssystem uppfattas idag som både svårförståeligt och svåradministrerat. Allt fler arbetsgivare drar inte längre avgiften direkt på lönen. Andelen medlemmar med löneavdrag minskar stadigt. För att kunna samla in avgiften maskinellt tvingas vi också att betala avgifter till banker samt utveckla egna system för insamling. De medlemmar som betalar sin avgift själva har svårt att förstå hur stor avgift de ska betala och vad den beräknas på. För att få svar vänder de sig till våra medlemscenter. Då månadslönen varierar har medlemmarna behov av att vända sig till medlemscentren flera gånger per år. Detta tar tid för medlemmen och genererar en stor mängd samtal som skulle kunna undvikas med ett mer lättförståeligt system. Den varierade månadslönen gör det också omöjligt för medlemmen att betala sin avgift via autogiro eller e-faktura. Gruppen självbetalande medlemmar ökar i allt större takt. Förtroendevalda upplever att det är svårt att förklara för medlemmen vad medlemskapet kostar, både vid medlemsrekryteringen och fortlöpande medlemskap. Medlemmarna har svårt att se vad medlemskapet kan ge och den varierande medlemsavgiften upplevs till och med ibland som ett straff då en höjd medlemsavgift blir följden av övertidsarbete. På varje kongress behandlas motioner om avgiftssystemet och avgiftens storlek. A-kassans avgifter har också förändrats sedan vårt nuvarande system startade. Det är dags att se över vårt avgiftssystem. 4

6 2. Utredningen och Uppdraget Förbundsstyrelsen beslöt den 10 januari 2012 att tillsätta en avgiftsutredning inför 2013 års kongress. Uppdraget var bland annat att utreda medlemsavgiftens konstruktion och storlek för finansiering av förbundets fackliga verksamhet, konfliktfond, medlemsförsäkringar och arbetslöshetskassa. Organisationen efterfrågar även ett förenklat avgiftssystem, då nuvarande system upplevs som svårförståeligt och svåradministrerat. Utredningens arbete skulle samordnas med stadgekommitténs arbete. Avgiftsutredningen uppdrogs också att se över möjligheten att organisationen ska gå till att utgöras av endast en juridisk person. Avgiftsutredningen menar dock att det inte kan anses tillräckligt utrett, utan bör utredas ytterligare. Ledstjärnor i arbetet med att se över vårt avgiftssystem var att avgiftssystemet ska vara lätt att förstå, lätt att administrera, oberoende av betalningssätt, trygga våra intäkter och upplevas som rättvist. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en avgiftsutredning med följande ledamöter: Anders Bergström Hanna Stenholm Siw Karlsson Anders Hagberg Ulf Hansson Rolf Larsson Maria Blomgren Per Brännström Berit Müllerström Anette Holmgren Ewa Sohlén Eriksson Ordförande, Förbundskassör förbundskontoret Utredningssekreterare, Enhetschef, förbundskontoret Förbundsstyrelsen, Kommunal Mellersta Norrland Förbundsstyrelsen, Kommunal Väst Kassör, Kommunal Skåne Kassör, Kommunal Västra Svealand Kassör, Kommunal Vänerväst Kassör, Kommunal Västerbotten Enhetschef, förbundskontoret Ombudsman, förbundskontoret Administrativ sekreterare, förbundskontoret Avgiftsutredningens arbete Avgiftsutredningen har sammanträtt vid sex tillfällen, varav tre gånger i form av internatöverläggningar. Vid två tillfällen har de tre kongressutredningarna (varumärkes-, stadge- och avgiftsutredningen) sammanträtt tillsammans. Ledamöterna har genom sina skilda bakgrunder kunnat tillföra olika perspektiv och erfarenheter till det fortsatta arbetet. Avgiftsutredningen har ansett det av avgörande betydelse att belysa medlemmens och den förtroendevaldes perspektiv vid översynen av dagens avgiftssystem. Avgiftsutredningen har beaktat de organisatoriska förändringarna som skett inom Kommunal. 5

7 Avgiftsutredningen har studerat andra förbunds avgiftskonstruktioner och då med fokus på förbund med en avgiftskonstruktion som skiljer sig från Kommunals. Handelsanställdas förbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har inbjudits att träffa gruppen för att presentera sina avgiftskonstruktioner och ge gruppen möjlighet att ställa frågor. Avgiftsutredningen har förlagt två av sina möten på våra medlemscenter i Malmö och Sundsvall. Förutom arbetsmöten har gruppen medlyssnat vid samtal från medlemmar till medlemshandläggare, i syfte att skaffa sig en bild av de samtal som hanteras på medlemscentren. TNS/SIFO uppdrogs att genomföra tre undersökningar i syfte att belysa medlemmars och förtroendevaldas olika perspektiv i frågan kring avgiftskonstruktion och avgiftsnivå. De två grupperna fick också möjlighet att beskriva hur man ser på begreppet rättvisa och Kommunal som organisation. Vidare har Avgiftsutredningen gjort studiebesök hos Kommunals systerförbund i Norge (Fagforbundet) för att bland annat ta del av deras erfarenheter gällande medlemsavgift och avgiftskonstruktion. Detta gjordes tillsammans med varumärkesutredningen och stadgeutredningen. 3. Nytt sedan avgiftsutredningen 2007 Ett stort förändringsarbete har pågått inom Kommunal under en längre tid, där likabehandling av medlemmar och medlemmarnas inflytande hos arbetsgivare och i Kommunal, har belysts. Utredningsarbetet påvisade att Kommunal måste förändra sitt arbetssätt, vilket ledde till flera omorganiseringar. År 2009 fattade förbundsstyrelsen beslut om att samla all förvaltningsadministration till tre center lokaliserade i Sundbyberg, Sundsvall och Malmö. De tre administrativa centren sköter ekonomiredovisning, samtalsförmedling och medlemsadministration för hela organisationen. Centren startades under perioden 1 december februari 2010 och ingår i förbundskontorets ekonomienhet. I februari 2010 beslutade förbundsstyrelsen att de då 23 avdelningarna skulle slås samman till 13 avdelningar. Omorganisationen var klar den 1 januari Det är den största förändringen av avdelningsstrukturen sedan storavdelningarna bildades på 60-talet. Under 2012 påbörjades arbetet med att se över nuvarande medlemssystem. IT-plattformen är föråldrad och en förstudie startades därför i syfte att förbereda upphandling och implementering av ett nytt medlemssystem. 6

8 4. Nuläge Avgiftssystemet regleras i stadgarnas 5. Avgiften utgörs av en grundavgift och en procentavgift. Avgiftskonstruktion Grundavgiften ska täcka avgiften till arbetslöshetskassan och premierna för medlemsförsäkringarna (hemförsäkringen och fritidsförsäkringen). Från det att grundavgift infördes år 2000 har den höjts med 21 kronor till dagens 175 kronor per månad (avser år 2013). Grundavgiften är lika för alla. Därtill kommer den förhöjda egenavgiften till a-kassan. Alla nya medlemmar har inträdesmånaden avgiftsbefriad och alla nya medlemmar under 26 år har de tre första månaderna avgiftsbefriade. Premien för medlemsförsäkringarna är densamma för samtliga medlemmar. I linje med det betalas lika stora försäkringsersättningar ut till medlemmar oavsett deras inkomstnivå. För den fackliga och den administrativa verksamheten tas en procentavgift ut på medlemmens lön och övriga ersättningar av lönekaraktär. Procentavgift utdebiteras av både förbund och avdelning. Den procentuella delen till förbundet uppgår till 0,640 procent. Det är kongressen/förbundsmötet som årligen tar ställning till den centrala procentavgiftens storlek. Avdelningarnas procentavgift, som varierar mellan 0,36 procent och 0,46 procent, fastställs årligen av representantskapets höstsammanträde. Konstruktionen innebär att medlemmarna har varierande storlek på avgiften beroende på vilken avdelning de tillhör. Avdelningarnas procentavgift ska täcka kostnaderna för avdelningarnas verksamhet. Elever som genomgår yrkesinriktad utbildning i ungdomsskolan, som syftar till anställning inom förbundets organisation, har rätt att bli studerandemedlemmar i förbundet. Studerandemedlemskapet är avgiftsbefriat. Medlemsutvecklingen Kommunals medlemsutveckling har stor betydelse för de framtida intäkterna och för Kommunals möjlighet att bli en stark aktör. Även andra faktorer som sysselsättningsgrad spelar in. Arbetstillfällen har försvunnit från den kommunala sektorn, vilket återspeglas i Kommunals medlemssiffror. En ökad privatisering har också lett till att cirka 25 procent av medlemmarna idag har privata arbetsgivare, en grupp som ökar. Under 2007 förlorade Kommunal drygt medlemmar. En stor anledning till detta var den borgerliga regeringens förändringar för a-kassan, med den drastiska höjningen av egenfinansieringsavgiften från och med den 1 januari Medlemsvärvning har varit i fokus under de senaste åren. Ett tydligt fokusmål under 2012 var att vi skulle vara fler medlemmar vid årsskiftet 2012/2013 än vid föregående årsskifte. Ansträngningarna gav resultat och för första gången på 20 år ökade Kommunal medlemsantalet visade vi en medlemsökning med mer än medlemmar. Den budgetprognos som fastställdes av förbundsmötet 2012 räknar med oförändrat medlemsantal för åren

9 Diagram 1: Kommunals medlemsutveckling Så används avgiften Diagrammet visar hur medlemsintäkterna fördelar sig på a-kassa, försäkringar och facklig verksamhet. 8

10 Diagram 2: Medlemsavgiftens användning LO-avgiften 5 % Avdelningarnas verksamhet 23 % Central verksamhet 27 % Medlemsförsäkringar 18 % A-kassa 27 % Förhållandet mellan förbund och avdelning Förbundet har de senaste åren redovisat positiva resultat med undantag för konfliktåret 2003, då den fackliga verksamheten uppvisade ett underskott. Att förbundet går med ett visst överskott är i sig inget problem då det av kongress-/förbundsmötesbeslut fastslagits att överskott ska tillföras konfliktfonden. Konfliktfonden hanteras centralt. Avdelningarnas medlemsavgifter avser att täcka avdelningarnas verksamhetskostnader. Förmögenhetsutvecklingen har ökat för såväl förbund som avdelningar, vilket möjliggör att vid behov tillföra den lokala verksamheten ytterligare medel. 9

11 Avdelningarnas olika procentsatser Diagram 3: Total procentavgift, förbundets procentavgift och avdelningarnas procentavgift. Avdelning Förbund Total procentavgift Kommunal Stockholms län 0,41% 1,05% Kommunal Mitt 0,46% 1,10% Kommunal Västra Svealand 0,44% 1,08% Kommunal Bergslagen 0,44% 1,08% Kommunal Mellersta Norrland 0,36% 1,00% Kommunal Västerbotten 0,43% 1,07% Kommunal Norrbotten 0,43% 1,07% Kommunal Vänerväst 0,46% 1,10% Kommunal Väst 0,36% 1,00% Kommunal Sydväst 0,39% 1,03% Kommunal Öst 0,40% 1,04% Kommunal Skåne 0,39% 1,03% Kommunal Sydost 0,41% 1,05% Genomsnitt 0,41% 1,05% Hur medlemsavgifterna samlas in Medlemsavgifterna samlas främst in på två olika sätt. Det sker för flertalet medlemmar genom att arbetsgivaren drar medlemsavgiften direkt vid löneutbetalningstillfället och specificerar avdragen på medlemmens lönespecifikation ( maskinellt löneavdrag ). Medlemmar som inte har maskinellt löneavdrag får själva beräkna avgiften utifrån sina lönebesked och själva betala in den till förbundet ( självbetalande medlemmar ). Medlemssystemet Dagens medlemssystem, (medlemsregister, arbetsgivareregister m m), vilket ligger till grund för insamlandet av medlemsavgiften har ursprungligen tagits fram i samverkan med Datarutin (sedan 2012 uppköpt av Evry AB). Förbundskontorets IT-enhet och ekonomienhet ansvarar för systemet avseende drift, förvaltning, utveckling och utbildning för systemets användare. Kommunals medlemssystem är stabilt och fungerar förhållandevis väl när det gäller hanteringen av medlemsavgifter för den grupp medlemmar som har maskinella löneavdrag. Andelen medlemmar med maskinella löneavdrag är idag 72 procent, men minskar i allt större takt. 10

12 Detta beror inte enbart på att arbetsgivarstrukturen förändrats med fler privata företag, utan också på att allt fler kommuner och kommunala bolag går ifrån metoden att göra maskinella löneavdrag. Andelen självbetalande medlemmar ökar därmed i större takt än den pågående privatiseringen skulle innebära. Diagram 4: Så betalas medlemsavgiften. OCR 18% OCR 18 % Autogiro Autogiro 2 % A-kassan 2 % 2% 2% Manuellt Manuellt löneavdrag löneavdrag 5 % 5% Maskinellt löneavdrag 72% 72% Medlemscenter Som ett resultat av den förvaltningsadministrativa utredningen centraliserades ekonomiredovisning, samtalsförmedling (växel) och medlemsadministration till tre center. Centren finns i Sundbyberg (ekonomi), Sundsvall (medlemsadministration och växel) och Malmö (medlemsadministration) och startades 1 december februari De tre centren ingår i ekonomienheten på förbundskontoret och omfattar cirka 100 medarbetare. I uppdraget ligger att säkerställa att Kommunals medlemmar får lika service till hög och jämn kvalitet, och att därigenom frigöra facklig tid för avdelningar och sektioner. Centren ansvarar för att förvalta och utveckla resurs- och kostnadseffektiva arbetsprocesser och på så sätt frigöra drygt 20 miljoner kronor per år för Kommunal. Kostnaden för de administrativa centren ingår i avgiftsväxlingen mellan avdelningar och förbund och centren har mött kostnadskraven som ställts. Svarstider och 11

13 handläggningstider följs upp systematiskt och vi har en samlad bild över antal ärenden och samtal från medlemmarna. Ärendemängden är hög, med en tydlig ökning under sommarmånaderna. Medlemshandläggarna får cirka samtal per år och frågor om avgiften dominerar. En utmaning för medlemscentren är att hantera balansen mellan det personliga mötet med medlemmen och den stordrift som verksamheten utgör. Medlemsadministration är tämligen komplex och kräver kunskaper i avgiftssystem, avgiftskonstruktion, stadgar, lagar och regelverk för såväl förbund som a-kassa. En medlemshandläggare möter också medlemmars ibland mycket svåra livssituation och måste ge en god och hög service med stort medkännande. Våra medlemshandläggare vidareutbildas kontinuerligt för att möta verksamhetens krav och förväntningar. Kostnad för medlemssystem och medlemsadministration I och med att medlemsadministrationen centraliserats har vi samlat alla kostnader för medlemssystem och medlemsadministration till förbundsnivå. Det möjliggör en smidig kostnadsuppföljning och löpande kontroll. Vid tidpunkten för den förra avgiftsutredningen låg kostnaderna både på förbundsnivå och på avdelningarna, varför en genomsnittlig kostnad per medlem fick uppskattas. Den uppskattade totalkostnaden uppgick till 105 kronor per medlem och år baserat på 2006 års medlemsantal, drygt medlemmar. Idag uppgår den totala kostnaden till cirka 50 miljoner kronor, 98 kronor per medlem och år, vilket innebär en sänkning om cirka 7 procent sedan Kostnaden har sjunkit både per medlem och i absoluta kronor. Kostnader för medlemsadministration består dels av fasta kostnader, dels av rörliga kostnader. De fasta kostnaderna kvarstår oavsett medlemsantal. Om 2006 års medlemsantal kvarstått hade kostnaden per medlem därför varit ytterligare lägre. Jämförelse andra förbund Avgiftsutredningen har jämfört vår nuvarande avgiftskonstruktion med två andra förbund, Handelsanställdas förbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Båda använder sig av avgiftsklasser baserad på en genomsnittlig månadsinkomst. Modellerna gynnar ett oberoende gentemot arbetsgivarna avseende medlemsavgiftsinsamling. Båda förbunden har en hög andel medlemmar som betalar via autogiro. Avgiftsklasserna indexeras årligen. Handels avgiftssystem har varit i bruk sedan Avgiften är enhetlig för hela landet för den lägsta avgiftsklassen. I övriga avgiftsklasser har avdelningarna fritt spelrum inom +/- 10 kronor. Byggnads nya avgiftsmodell infördes 2011 och avser själva förbundsavgiften. Avdelningsavgiften kvarstår som tidigare och efter samma struktur. De avdelningar som fick minskade intäkter i och med den nya avgiftsmodellen, kompenserades av förbundet under första år. 12

14 Problemorientering Effekterna av nuvarande avgiftssystem måste belysas sakligt och utifrån nuvarande och framtida arbetsmarknads- och arbetsgivarstruktur. Både medlemmens och Kommunals perspektiv måste belysas för att se hur effektivt och ändamålsenligt avgiftssystemet är. Nuvarande avgiftskonstruktion byggde på att systemet skulle upplevas rättvist, solidariskt och att varje medlem betalar rätt avgift. Systemet grundade sig på dåvarande arbetsmarknadsstruktur och skulle garantera en enkel, trygg och effektiv medlemsavgiftsinsamling ur såväl medlemmens som Kommunals perspektiv. Upplevelse av nuvarande avgiftssystem vad säger respektive grupp? Medlemmarna vill se en tydlig koppling mellan avgiftsnivå och vad man får ut av medlemskapet och anser generellt att det är dyrt att vara medlem. De som fått hjälp av Kommunal ser värdet av medlemskapet tydligare och upplever att stödet och servicen är av mycket hög kvalitet. Medlemmarna pendlar också mellan att dels se sig som enskilda kunder, dels se att alla tillhör kollektivet och att alla ska bidra efter förmåga. De önskar att man frivilligt ska kunna koppla på olika delar, till exempel försäkringsdelen. Att avgiften varierar beroende på inkomst anses naturligt. Medlemmarna reagerar istället på att kopplingen är så stark till hur mycket man jobbar. Om man är ambitiös eller känner sig tvungen att arbeta övertid ska det inte bestraffas med en hög avgift den månaden. De medlemmar som har maskinellt löneavdrag upplever det som oerhört lätt att betala sin avgift och tar det som självklart att man som medlem inte ska behöva bekymra sig om det. De förtroendevalda skulle önska att Kommunal lyckades vara tydligare i att förmedla vad Kommunal gör för medlemmarna. Man anser också att avgiften är hög men ger mycket. De förtroendevalda relaterar oftast till gruppen av medlemmar med heltidstjänster och kommer först in på svårigheterna att betala avgiften när någon nämner gruppen visstidsanställda eller timanställda. Olika avgifter mellan avdelningarna I undersökningarna som genomförts ger medlemmarna uttryck för att en enhetlig avgift i hela landet förutsätts och visar förvåning över att så inte är fallet. De menar att den fackliga verksamheten och stödet från Kommunal ska vara lika för alla medlemmar och därför ska kosta lika mycket oavsett var man bor. Slutsatsen är att avgiften ska vara lika inom en och samma organisation. Organisationen upplever på flera håll att det är svårt att förmedla Kommunal som ett förbund utifrån de skilda avgifterna. 13

15 Vid medlemsrekrytering Medlemsrekrytering är ett av de mest prioriterade områden Kommunal arbetat med under alla år. Att vi är många medlemmar är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt fackliga arbete och vara kraftfulla i mötet med arbetsmarknadens parter. Att bli medlem i Kommunal måste vara lätt och medlemmarna måste få en tydlig bild över vad medlemskapet innebär och kan ge. Det är naturligtvis också nödvändigt att enkelt kunna förmedla till en presumtiv medlem vad medlemskapet kostar. Nuvarande avgiftssystem medför att ett rakt och tydligt svar inte kan ges till den presumtiva medlemmen. Det beror på vad du tjänar, uppfattas inte som tydligt och trots att matriser och lathundar tagits fram är det fortfarande svårt att snabbt kunna ge ett svar. Allt svårare att få in avgift osäkrare intäkter För de medlemmar med maskinella löneavdrag (72 procent av medlemmarna) drar, som tidigare nämnts, arbetsgivaren medlemsavgiften direkt vid löneutbetalningstillfället och avdragen specificeras på medlemmens lönespecifikation. Enkelt och effektivt, både för medlemmen och Kommunal. Medlemsavgiften kommer in till Kommunal regelbundet och Kommunal kan planera sin verksamhet långsiktigt. Medlemsavgiftsinsamlingen för resterande 28 procent av medlemmarna, det vill säga självbetalande medlemmar, är däremot resurs-, kostnads- och tidskrävande för både medlemmen och Kommunal. Anledningarna är flera: Kommunals medlemssystem stödjer inte en effektiv och maskinell hantering utan medför en stor del manuell handläggning avseende bland annat registrering av avgiften på enskild medlem. Merparten av medlemmarna har en varierande inkomst, vilket gör att dagens avgiftssystem omöjliggör autogiro. Medlemmen måste själv, varje månad, räkna ut sin avgift och betala den manuellt. Medlemmen behöver ofta kontakta sin sektion eller medlemscenter för att få hjälpa att räkna ut rätt avgift. Svaret är unikt kopplat till just den månadens inkomst, vilket tvingar medlemmen att kontakta Kommunal om och om igen. Betalningar som går fel är svåra att spåra till rätt medlem, vilket är ett arbete som hanteras helt manuellt av medlemscentren. Det är också svårt för Kommunal att kontrollera och veta att rätt avgift har betalats. Medlemmen i vilka frågor ska medlemmen behöva kontakta Kommunal? Vi följer hur många samtal som inkommer till medlemscentren och i vilket ärende medlemmen ringer. Samtalen till medlemscentren avser endast administrativa frågor, inte att förväxla med fackliga frågor. För år 2012 uppgick totala antalet samtal till Av dessa är samtal från sektioner, men rör enskild medlem. 14

16 60 procent av samtalen, det vill säga samtal, avser medlemsavgiften i någon form och nästan hälften av de som ringer är självbetalande medlemmar. En majoritet av de medlemmar som ringer, 65 procent, ringer i genomsnitt fyra gånger per år. Om de istället endast behövde kontakta oss en gång per år, skulle antalet samtal från medlemmar avseende administrativa frågor minska till samtal per år. Våra medlemmar ska enkelt och lätt kunna komma i kontakt med Kommunal, både vad gäller fackliga som administrativa frågor. Frågan är om det är rimligt att medlemmen ens ska behöva kontakta oss i avgiftsfrågor? Eller anser medlemmen att det vore god service att allt löper på och de inte behöver ta sin tid i anspråk för den typen av frågor? Jämförelse andra förbund Handelsanställdas förbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har en avsevärt mindre medlemsadministration i förhållande till antal medlemmar. Handelsanställdas förbund har, precis som Kommunal, centraliserat administrationen. Antalet samtal till deras medlemscenter är avsevärt lägre och frågor om medlemsavgiften förekommer i stort sett inte alls. I och med att deras medlemmar inte har en varierande medlemsavgift är autogiro möjligt, vilket leder till ett minimum av manuell administration i deras medlemssystem. Antalet medlemshandläggare per medlem är därmed färre än för Kommunal. Administrationen svåradministrerat (teknik och uppdriven administration) Administrationen är flerbottnad och drivs av främst två parametrar: avgiftsbetalningssätt och varierande medlemsavgift för självbetalande medlemmar. Medlemscentren registrerar i genomsnitt enskilda ärenden i medlemssystemet per månad. Det inkluderar till exempel inträden, utträden, övergångar till andra förbund, övergångar mellan avdelningar, pensioneringar med mera. Utöver detta har vi en omfattande administration att hantera och planera för. Det avser till exempel att hantera inkommande post, inkommande e-post, uppdatering av medlemsuppgifter i medlemssystemet (till exempel förändrad livssituation) och mycket mer. De totala volymerna att hantera är omfattande, vilket först gått att se efter att administrationen centraliserades. Tidigare var det svårt, rentav omöjligt, att få överblick över hur stora volymer det handlar om. För att så stora volymer ska kunna hanteras resurs- och kostnadseffektivt, krävs att så mycket som möjligt i medlemssystemet sköts automatiskt och att manuell handläggning är nästintill obefintlig. Kommunal går, med nuvarande avgiftssystem, mot en allt kostsammare och osäkrare avgiftsinsamling och en exponentiellt ökande administration. Kostnaderna för medlemssystem och administration per medlem kommer därmed att öka på ett accelererande sätt. 15

17 5. Överväganden och slutsatser Under utredningsgruppens arbete har särskild tonvikt lagts på att Kommunal ska uppfattas som ett förbund och att medlemsavgiften ska vara lätt att förstå och hantera. En enhetlig avgift för hela förbundet kan upplevas som ett intrång i avdelningarnas möjlighet att bedriva och planera den fackliga verksamheten fritt. Avdelningarna ska erhålla de intäkter som krävs för att bedriva den fackliga verksamheten och avgör idag själva avgiftsnivån. Att förbundets fackliga verksamhet överensstämmer mellan avdelningar och är lika i hela landet, är något som medlemmarna förväntar sig och gett uttryck för i medlemsundersökningar. De anser också att samma service ska kosta lika mycket överallt. Avgiftsutredningen anser att en enhetlig avgift i hela förbundet skulle stärka känslan av ett Kommunal, samtidigt som avdelningarnas planeringsfrihet av den fackliga verksamheten kvarstår. En annan aspekt har varit att medlemsavgiften ska vara lätt att förstå och hantera för medlemmen och att administrera för Kommunal. Att hitta ett system som upplevs lika rättvist som idag, men som är enklare att förstå och hantera. Idag ger medlemmar uttryck för att de upplever den varierande medlemsavgiften, till följd av den procentuella delen, som svår att förstå och ibland till och med orättvis. Medlemmen känner sig tvungen att arbeta övertid och upplever att allt försvinner till medlemsavgiften. Den fasta avgiften för medlemsförsäkringarna ser de istället inga problem med, trots att den är lika stor för alla. Begreppet rättvisa är alltså inte helt enkelt och självklart. Utredningsgruppen har bland annat tittat på en avgiftskonstruktion som bygger på avgiftsklasser istället för procentavgift. Arbetet har visat att en sådan konstruktion upplevs som rättvist och lätt att förstå och hantera för medlemmen. Avgiften blir jämnt fördelad över året, är lätt att räkna ut och fler betalningssätt står till buds. Därmed tillgodoses även Kommunals förväntningar och krav. 16

18 6. Nytt förslag/ställningstagande Ett Kommunal, en avgift enkelt att förstå. För att möta förväntningar och krav på vårt avgiftssystem lägger avgiftsutredningen följande förslag till förändrad avgiftskonstruktion. Utredningens ställningstagande baseras på att förbundets totala ekonomi inte försämras. Avgiftssystemet delas in i sex avgiftsklasser. Avgifterna i avgiftsklasserna blir enhetliga för alla avdelningar. Avgiftsklasserna kommer att indexeras årligen efter löneindex. Avgiften består av tre delar: en del som täcker premierna för medlemsförsäkringarna, en avdelningsdel och en förbundsdel. Kongressen/förbundsmötet ska årligen ta ställning till avdelningsdel samt förbundsdel. Förbundsstyrelsen ska årligen fastställa premierna för medlemsförsäkringarna samt indexeringen av avgiftsklasserna. Avgiften till a-kassan samt arbetslöshetsavgiften ligger inkluderad i avgiftskonstruktionen. För 2013 uppgår avgiften till a-kassan till 87 kronor per månad och arbetslöshetsavgiften till 55 kronor per månad, totalt 142 kronor. Som bas för indelning i avgiftsklass ligger den genomsnittliga månadsinkomsten baserad på föregående års bruttolön. Med bruttolön avses, precis som idag, medlemmens intjänade lön och övriga ersättningar av lönekaraktär. Detta ger en jämn avgift över hela året och möjliggör autogiro och e-faktura. Förfrågan om föregående års bruttolön kommer att göras årligen. Avgiftskonstruktionen innebär att det blir ett tak, respektive golv, för avgiften. För de tre lägre avgiftsklasserna sänks avgiften jämfört med nuvarande genomsnittliga avgift. För de tre högre avgiftsklasserna blir det en mindre höjning av avgiften jämfört med nuvarande genomsnittliga avgifter. 51 procent av medlemmarna får, med det nya förslaget, en sänkt medlemsavgift. För de avdelningar som får sänkta intäkter, till följd av sänkta medlemsavgifter, sker en kompensation från förbundet under fem år. Studerandemedlemmar föreslås förbli avgiftsbefriade. Inträdesmånaden förblir avgiftsfri för alla nya medlemmar. De två avgiftsfria månaderna utöver den avgiftsfria inträdesmånaden för medlemmar under 26 år, tas bort. 17

19 Bilagor Bilaga 1. Förslag till ny avgiftskonstruktion, sex avgiftsklasser Avgiftsklass Ny avgift Månadsinkomst fr.o.m. t.o.m. Genomsnittlig månadsinkomst Antal tidigare genommedllemmar snittsavgift Genomsnitt Avgiftsklass Ny avgift Genomsnitt Tidigare genomsnittsavgift Avgift i % av genomsnittlig Förändring inkomst % kr/månad kr/år Ny avgift Tidigare avgift -18% -6% -3% 5% 5% 5% -23% -16% -10% 18% 20% 24% ,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,5% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,5% Tabellerna ovan visar endast avgifterna till förbundet. Avgifterna till A-kassan är exkluderade. Avgiftsklass Ny avgift Månadsinkomst fr.o.m. t.o.m. Genomsnittlig månadsinkomst Antal Tidigare genommedllemmar snittsavgift Genomsnitt Avgiftsklass Ny avgift Genomsnitt Tidigare genomsnittsavgift Avgift i % av genomsnittlig Förändring inkomst % kr/månad kr/år Ny avgift Tidigare avgift -18% -6% -3% 5% 5% 5% -23% -16% -10% 18% 20% 24% ,6% 2,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,7% 2,3% 3,9% 2,6% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% 2,3% Tabellerna ovan visar avgifterna där A-kassans avgifter är inkluderade. Avgift till A-kassan uppgår till 87 kronor och arbetslöshetsavgiften uppgår till 55 kronor, totalt 142 kronor (för år 2013). 18

20 1% 11% 18% Bilaga 2. Procentuell andel av medlemmar per avgiftsklass 11% 1% 1% 1818% % Avgiftsklass 1 - inkomst 1 - inkomst tom tom Avgiftsklass 2 - inkomst 2 - inkomst tom tom % Avgiftsklass 3 - inkomst 3 - inkomst tom tom Avgiftsklass 4 - inkomst 4 - inkomst tom tom Avgiftsklass Avgiftsklass 5 - inkomst 5-1 inkomst - tom tom % Avgiftsklass Avgiftsklass inkomst tom Avgiftsklass 3 - inkomst tom % 28% Avgiftsklass 4 - inkomst tom Avgiftsklass 5 - inkomst tom % 28% 28% Avgiftsklass 6 14% Bilaga 3. Medlemmar ackumulerat i procent per månadsinkomst 1,2 1 0,8 0,6 % ack 0,4 0,

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte Budgetprognos 2018-2020 MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017 Budgetprognos 2018-2020 med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2016 Förbundsmöte 2016 Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 2017-2018 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Stark tillsammans. Avgiftsutredningen. Förbundsrådet maj 2014 beslutade att godkänna förslaget

Stark tillsammans. Avgiftsutredningen. Förbundsrådet maj 2014 beslutade att godkänna förslaget Stark tillsammans Avgiftsutredningen Förbundsrådet 22-23 maj 2014 beslutade att godkänna förslaget Avgiftsutredningen Innehåll Förord 1. Bakgrund till avgiftsutredningen Avgiftsutredningens uppgift Avgiftsutredningens

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Medlemsavgift och medlemsförsäkringar Motionerna B115 B134 med utlåtanden Motion B115 Medlem Juha Kupari avdelning 6 Mellersta Norrland Fackanslutning På grund av otrygga anställningar (visstid, deltid,

Läs mer

Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs rapport Avgiftskommitténs rapport LOs 26:e kongress 2008 Landsorganisationen i Sverige 2008 Grafisk Form: LO Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla

Läs mer

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015 FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 Budgetberedningens förslag för perioden 2015-2018 samt förslag till medlemsavgifter för 2015 2 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010. UTLÅTANDEN.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010. UTLÅTANDEN. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010. UTLÅTANDEN. A Stadgefrågor Utlåtande över motion A:1 I motion A:1 yrkas att förbundets namn i fortsättningen ska vara Kommunal. Motionären hänvisar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Utredning Framtida avgiftsmodell

Utredning Framtida avgiftsmodell SKTFs förbundsmöte Utredning Framtida avgiftsmodell Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över avgiftsutredningens slutrapport... 1 Inledning... 2 Direktiven... 2 Utredningsgruppen... 3 Remissen... 4 Nuvarande

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 2016-08-26 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/203 Utbildningsnämnden Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

ou2010 och budget bygger berikar berör

ou2010 och budget bygger berikar berör ou2010 och budget bygger berikar berör Svenska Byggnadsarbetareförbundet www.byggnads.se Rapport från OU2010 Byggnads Organisationsutredning INNEHÅLL 1. SammanfattNINg och förslag...4 1.1. Sammanfattning...4

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 STADGAR Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 Juni 2013. Art nr 978 91 7479 207 2 Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Bods 2013 nnehåll Innehåll 3 1-2 1 Förbundets namn

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen är organiserad och återkomma med förslag på framtida

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet.

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. IF Metall Norvästra Skånes Tandvårdsfond En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Låg månadsavgift mot en hög ersättning tillbaka.

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Andra ekonomi- och avgiftsfrågor motionerna B247 B255

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Andra ekonomi- och avgiftsfrågor motionerna B247 B255 Utlåtande Andra ekonomi- och avgiftsfrågor motionerna B247 B255 LO-bank I motion B247 föreslås att en utredning ska tillsättas under kongressperioden med syfte att undersöka möjligheterna till en gemensam

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION BAKGRUND 1997 bildades Svenska Avelsföreningen för P.R.E., föreningen var baserad i Stockholm. Avelsföreningen fick 2008 avtal med stamboken LGPRE ANCCE i Spanien. Utöver Sverige

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

årsmöte 2007 Avgiftssystemet Förbundsstyrelsens förslag till avgiftssystem

årsmöte 2007 Avgiftssystemet Förbundsstyrelsens förslag till avgiftssystem årsmöte 2007 Avgiftssystemet Förbundsstyrelsens förslag till avgiftssystem Jämförelse mellan nuvarande avdelningsorganisation och medlemmarna fördelade utifrån bostadsort Medtagna är medlemmar i avgiftsklasserna

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet.

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Tandvårdsfond En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Låg månadsavgift mot en hög ersättning tillbaka. Gäller fr.o.m. 1 maj 2015

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer