I sydsvenska företags intresse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I sydsvenska företags intresse"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Uppdragsgivare Det är medlemsföretagen som är Handelskammarens uppdragsgivare och som sätter agendan för verksamheten. Det finns inga partipolitiska bindningar och verksamheten finansieras av företagen genom medlemsavgifter. Denna självständiga ställning skapar styrka. Medlemskap Handelskammaren är öppen för alla företag i Sydsverige. Medlemskapet gäller för företaget och omfattar samtliga anställda. Årsavgiften beräknas efter antalet medarbetare i HALMSTAD VÄXJÖ KALMAR Sydsverige och minimiavgiften är kr + moms, men hela årsavgiften utom 300 kr är avdragsgill för ditt företag. HELSINGBORG KRISTIANSTAD KARLSKRONA MALMÖ Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Bokslutskommentarer 13 Noter 15 Revisionsberättelse 16 Handelskammarens fullmäktigeledamöter 18 Styrelse och kommittéer 19 Medarbetare

3 VD har ordet Verksamhetsåret 2010 blev ett mycket framgångsrikt år. Vi fortsatte att växa och 262 nya företag blev under året medlemmar. Denna utveckling har hållit i sig också under början av 2011 och hittills i år har vi över 100 nya medlemsföretag. Vår position som Sveriges största Handels kammare är därmed ohotad. Under året har våra sju regionstyrelser blivit allt mer aktiva och påbörjat ett arbete med lokala agendor för den egna regionen. Syftet är att identifiera viktiga regionala/lokala frågor för Handelskammaren att driva. Några agendor har under våren redan hunnit presenteras och de övriga lanseras inom kort. Vi hade 2010, för andra året i rad, rekordmånga deltagare på våra 140 arrangemang. Sammantaget besökte över personer oss för att ta del av vår rådgivning, våra nätverk eller för att delta i något av våra andra möten. Det är en ökning med tio procent jämfört med året innan och ett tecken på att vår verksamhet uppskattas. Detta avspeglas också i det goda ekonomiska utfallet för Vårt arbete för att, i sydsvenska företags intresse, utveckla Sydsverige rönte också framgång. Sedan länge har vi drivit frågan om en utbyggd väg E 22. Visserligen är hela sträckan ännu inte motorväg, men sedan vi 2006 bildade E 22 AB har 2,2 miljarder investerats i vägen. Andra positiva beslut är regeringens besked om en fast förbindelse i norra Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör. Vi har fortsatt arbetet för en bättre svensk skola. Efter vårt utspel om lärarlöner, vilket satte fart på debatten om lärarnas betydelse för att skapa en bättre skola, lanserar vi nu projektet Trampolinen. Det syftar till att skapa bättre kontakter mellan företag och elever. Parallellt med detta driver vi skoltävlingarna Pythagoras Quest och Språkolympiaden, som nu genomförs i hela landet med snart deltagande elever. Trots att vi lagt ett lyckosamt år till handlingarna vill vi fortsätta att utvecklas för att möta våra medlemsföretags förväntningar. Därför förnyar vi våra specialnätverk och vår hemsida Det finns inga genvägar till fortsatta framgångar, vare sig för regionen eller för Handelskammaren, bara målinriktat hårt arbete. Under 2011 kommer vi att förnya och ompröva vår vision och våra mål för såväl Handelskammaren som Sydsveriges utveckling. Det blir ett spännande visionsarbete som också tar sikte på våra egna arbetsformer. Handelskammaren har genom årens lopp flera gånger gått före och pekat på nödvändig utveckling. Vi måste utvecklas minst i samma takt som övriga samhället, helst snabbare. Bara så kan vi göra skillnad. Sydsverige i mars 2011 Stephan Müchler, VD, Handelskammaren Fullmäktigeledamöterna träffas i samband med Års- och Höstmöte. De beslutar om Handelskammarens agenda och verksamhet. 3

4 Förvaltningsberättelse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Affärsidén är att skapa bästa möjliga konkurrens- och tillväxtförutsättningar för näringslivet i Sydsverige. Detta sker genom att som företrädare för det samlade näringslivet genom debatt och initiativ vara drivande i frågor rörande den regionala miljön (påverka), att erbjuda medlemsföretagen kvalificerad service för ökad konkurrenskraft och företagsutveckling (affärsservice) samt att erbjuda nya kontakter och affärer, erfarenhetsutbyte, goda råd och idéer (sammanföra). Lobbying för E22. Handelskammarens Henrik Andersson uppvaktade infrastruktur - minister Åsa Torstensson. Handelskammaren har drygt medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Det är medlemsföretagen som är Handelskammarens uppdragsgivare och som sätter agendan för verksamheten. Handelskammarens fullmäktige fastställer vilka frågor som skall drivas och målet är att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen. Handelskammarens vision Regioner runt om i världen uppvisar mycket olika välstånds- och tillväxtnivåer. Även inom en och samma nation är skillnaderna regioner emellan många gånger mycket stora, trots i det närmaste identiska legala och fiskala förutsättningar. I Europa har vi tydliga exempel på detta och även i Sverige är skillnaderna stora. Anledningen till att regioner utvecklas olika handlar i stor utsträckning om skillnader i Kompetens (den kompetens som finns i regionen och dess företag är avgörande för att skapa global konkurrenskraft). Infrastruktur (vägar och järnvägar samt regionens möjlighet att fatta egna beslut om framtiden avgör). Kunder (med starka inhemska och näraliggande marknader förbättras konkurrenskraften också globalt). Migrationsminister Tobias Billström gästade oss vid ett lunchmöte den 3/2. Temat var mångfald och arbetskraftsinvandring. Ett lunchmöte med Finansmarknadsminister Mats Odell ägde rum i mars. Finansutskottet besökte oss den 24/2. Ord föran de Lars Frithiof och vice ordförande Magnus Dahl fanns på plats. Företag i regioner som har goda förutsättningar på dessa områden har bättre möjlighet att lyckas. I en globaliserad värld har den egna regionen kommit att bli plattformen ifrån vilken man kan göra affärer med hela världen. Därför verkar Handelskammaren för att regionen skall erbjuda utbildning av hög kvalitet, kvalificerad forskning, utvecklad infrastruktur och service samt så bra tillgång som möjligt till marknaderna runt omkring oss. Målet är att Samverkan för Blekinges bästa var temat på ett möte i Karlshamn. 4

5 Sätt lärarna i första klass var ett av Handelskammarens arrangemang under Almedalsveckan i juli. Sydsverige från sin, i bruttoregionprodukt per capita räknat, ganska medelmåttiga position i framtiden skall tillhöra de främsta regionerna i Europa. Verksamheten Över elever deltog i mattetävlingen Pythagoras Quest. Vi påverkar Handelskammarens arbete för kompetensförsörjning i Sydsverige har bland annat inneburit ett långt engagemang i utvecklingen vid de sydsvenska universiteten och högskolorna. Redan för 15 år sedan föreslog Handelskammaren till exempel att de högre lärosätena i sydöstra Sverige skulle fusionera, något som nu skett i och med tillkomsten av i Linnéuniversitetet. Genom många huvudmän finns Handelskammaren representerad i styrelserna för regionens universitet och högskolor. Inför ett hundratal personer presenterades de största svenska och danska ledarskapsbedrifterna på Ledarskapsdagen. Den 8/2 var det nätverksträff i Kalmar. Handelskammaren var först i landet med att ranka svenska läro säten, vilket bidragit till debatten om kvaliteten i den högre utbildningen och som även lett till att regeringen gav Högskoleverket i uppdrag att utreda hur en officiell svensk ranking skulle kunna se ut. Sedan ett par år arbetar Handelskammaren också med frågor kopplade till kvaliteten på grund- och gymnasieskolan. Våra tävlingar för högstadieelever, Pythagoras Quest och Språkolympiaden, har varit mycket framgångsrika och syftar till att stimulera intresset för ämnen som är viktiga för företagen. Under 2010 deltog över elever i hela landet i tävlingarna. Under året har insatser gjorts för att uppmärksamma den kommande neutronforskningsanläggningen ESS. Anläggningen, som är ett europeiskt projekt, kommer att bli unik och sätta regionen ännu starkare på den vetenskapliga kartan. Genom åren har också initiativ tagits till förstärkningar på utbildningsområdet. Exempel är insatser för Stiftelsen för information om ekonomisk forskning, Lund (EFL) och Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds Universitet. Handelskammaren är också starkt engagerad i Centrum för Informationslogistik i Ljungby, ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Högskolan i Halmstad och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Många arrangemang ägde rum i Handelskammarens lokaler i Växjö. Den fysiska infrastrukturen är avgörande för näringslivets möjligheter att utvecklas. Det gäller inte bara avseende transport av gods, utan i allt högre grad möjligheterna att hitta personal med rätt kompetens. Även tillgängligheten till kunder och samarbetspartners ökar med goda kommunikationer. Därför har Handelskammaren arbetat för utbyggnad av främst vägarna E22/E6, E4 5

6 och den så kallade Tvärleden (från västra Blekinge till Västkusten). I Handelskammarens arbete är också Södra Stambanan, Västkustbanan, Sydostlänken och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör högt prioriterade. Samverkansprojektet E22 AB, som Handelskammaren bildat tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Östsam, verkar för en utbyggnad av E22 till minst fyrfältsväg längs hela sträckan Norrköping Kalmar Karlskrona Kristianstad Trelleborg. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och 2,2 miljarder kronor har investerats i vägen sedan bolaget bildades En kontakt- och studieresa genomfördes till Kina i oktober. Här hos biltillverkaren Geely. Handelskammaren har sedan många år varit aktiv i arbetet att utveckla flygförbindelserna till och från Sydsverige. Under året har särskild fokus lagts på situationen i sydöstra Sverige. Handelskammaren har löpande kontakter med såväl flygplatsledningarna runt om i Sydsverige som Swedavia. En förbättrad offentlig struktur och Sydsveriges egen beslutskompetens i viktiga frågor är angelägna områden för Handelskammaren. Målet är att reformera den offentliga beslutsstrukturen så att den regionala nivån själv kan skapa bättre förutsättningar för företagande. Bäst kan detta ske genom ett ökat ansvar för regionens utveckling med möjlighet till egen finansiering av infrastruktur. Samtidigt måste den lokala nivån reformeras för ökad effektivitet. Möjlighet till erfarenhetsutbyte under ett besök på Elektrokoppar. Avseende tillgången till kunder och den inhemska marknadens storlek har Handelskammarens arbete sedan Öresundsbrons invigning kommit att inriktas på en reell integration i Öresundsregionen. Under 2010 fortsatte arbetet i Handelskammarens forskningsprojekt om hur integrationen utvecklats och vilka utmaningar som kvarstår. Delrapporten Öresundsregionens Framtid En ungdomsgenerations värderingar presenterades och fick stor uppmärksamhet. Forskningsprojektet är ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne, Region Skåne, Stad och den danska Kraks Fond. I samband med Handelskammarens årsmöte presenterades också Näringslivets Öresundsindex, en årlig analys av integrationsprocessens framskridande. Indexet har berömts av OECD. Inom ramen för handelskamrarnas samarbete i Östersjöområdet Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA) påverkas såväl regeringarna i Östersjöländerna som EU. Under 2010 har arbetet varit fokuserat på EU:s Östersjöstrategi. Arbetet inom BCCA leds från Handelskammarens kontor i, då Handelskammarens VD Stephan Müchler sedan 2002 är ordförande för BCCA. E-handelsdagen i Kalmar den 1/9 blev lyckad. Det var mycket stort intresse för informationsmötena om de nya leveransvillkoren Incoterms 2010 som Per Anders Lorentzon höll i. Den 29/10 var det matchmaking för fler affärer med lettiska företag. Mycket av Handelskammarens arbete sker i de sju regionstyrelserna, vars roll är att särskilt uppmärksamma sin regions intresse n. Regionstyrelser finns för Kalmar län, Kronobergs län, 6

7 Vice VD Per Tryding presenterade den 7/5 en av delrapporterna i det stora forskningsprojektet om Öresundsregionens framtid. Blekinge län, nordöstra Skåne, södra Skåne, nordvästra Skåne samt södra Halland. Dessa utgör 70 av de maximalt 120 fullmäktige ledamöterna och är en stark garant för Handelskammarens lokala och regionala förankring. Under året har regionstyrelserna påbörjat ett agendaarbete, vilket innebär att regionala/ lokala agendor för respektive område tas fram. Dessa kommer att presenteras under De 120 ledamöterna i fullmäktige utgör Handelskammarens högsta beslutande organ för policyfrågor och har till uppgift bland annat att staka ut verksamhetens övergripande inriktning. Fullmäktige arbetar numera till stor del internetbaserat samt genom två årliga workshops behandlande viktiga ämnen. Trade Finance dagen den 22/4 bjöd på ny kunskap och nya kontakter. Vi stöder Handelskammarens medlemmar erbjuds inom medlemskapet en bred service med rådgivning och utbildning i främst tull- och dokumentfrågor, export/importfrågor, affärsjuridiska frågor, EU-frågor, affärsmannaskap och miljöfrågor. Ett av årets företagsbesök ägde rum på Dormer Tools i Halmstad. För varje område finns specialister och experter som står till medlemsföretagens förfogande. Enklare rådgivning är kostnadsfri och under året har många företag utnyttjat denna medlemsservice. Efterfrågan på kurser och konferenser har ökat under det gångna året. För att erbjuda bättre stöd i exportaffärer i Tyskland finns representation i Berlin och samarbetspartners rörande affärer i Östersjöregionen samt Kina. Trade network grundades och det blev snabbt ett nätverk i Småland-Blekinge respektive ett i Skåne-Halland. Handelskammaren utfärdar ATA-carneter, en internationell tullhandling som kan användas vid temporär export av varor till närmare ett 60-tal länder utanför den EU. Genom att använda ATA-carneter underlättas gränspassager väsentligt, något som är efterfrågat vid exempelvis deltagande i utställningar och mässor eller för yrkesutrustning och varuprover. ATA-carneten är framtagen på privat initiativ av Internationella Handelskammaren, ICC. Vidare legaliserar Handelskammaren ursprungsintyg och övriga exportdokument. Denna, för många exportföretag, nöd vändiga funktion sker vid kontoren i Halmstad, Växjö och. Under 2010 ökade efterfrågan kraftigt och en ny all time high nåddes. CERTIATA Plus är Handelskammarens internetbaserade system för ATA-carneter, ursprungsintyg och andra exportdokument. Detta har utvecklats för att ytterligare förenkla och förbättra servicen till företagen. Under det gångna året har antalet användare ökat. Handelskammarens utbildningar hade rekordmånga deltagare under året. Handelskammarens besiktningsmannanämnd förordnar besiktningsmän som utför besiktning och värdering av handelsvaror åt företag och privatpersoner. Under året har ett hundratal besiktningsmän varit verksamma. 7

8 Vi sammanför företag En viktig av del av Handelskammarens verksamhet är att sammanföra företag, att erbjuda en nätverksarena där medlemsföretag kan skapa nya kontakter och affärer. De många arrangemangen ger medlemsföretagen ökade kunskaper, inspiration, goda råd och nya idéer var ett mycket framgångsrikt verksamhetsår på detta område. Mer än 140 seminarier, konferenser, nätverksträffar, företagsbesök, frukost-, lunch- och kvällsmöten arrangerades och dessa samlade över deltagare. Också detta en ny all time high, där bland annat informationsmötena om de nya Incoterms 2010 var uppskattade. Nätverksträffar och företagsbesök är kostnadsfria och öppna enbart för medlemsföretag. De skräddarsydda nätverken Unga ledare, Chinese Business Club, Baltic Sea Business Club, HR-nätverken och Site managers utökades under året med Trade Network som, liksom HR-nätverket, har ett nätverk i Skåne-Halland och ett i Småland-Blekinge. Årsmötet Årsmötet 2010 hölls den 27 maj i. Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades temat 10 år med bron blev det som vi tänkt? I panelen medverkade: Cristina Husmark Pehrsson, Socialförsäkringsminister samt minister för de nordiska samarbetsfrågorna; Anders Pålsson, VD & koncernchef Hilding Anders International AB och Johan Roos, Rektor Copenhagen Business School. Under årsmötet diskuterades 10 år med bron blev det som vi tänkt. Nätverket för Unga ledare träffas regelbundet. Vid årsmötet utdelades också Handelskammarens journaliststipendium om kronor till Eskil Fagerström och Sarah Nylund, Sydsvenskan. Motiveringen löd: Eskil Fagerström och Sarah Nylund, Sydsvenskan, får 2010 års journaliststipendium för sin artikelserie om Glasmästarn, byggherren och fastighetsägaren Arne Paulsson i Lund. Fagerström och Nylund har gjort en närgången och kritisk granskning av kommunens störste privata byggherre och dokumenterat ett för de allra flesta okänt affärsimperium. Inte minst intressant är belysningen av samarbetet mellan näringsliv och samhälle, hur nära kontakter mellan företagare och politiker kan skapa både möjligheter och problem. Höstmötet Höstmötet 2010 ägde rum den 2 december i. Rekordmånga medlemmar och inbjudna gäster samlades i Börshus. Under mötet tillkännagavs vinnaren av priset Sydsveriges bästa lärare 2010 Damir Borcak, Mönsterårsgymnasiet samt Mentor Internationals pris Guldklockan till årets ledare i södra Sverige Kerstin Lindell, Bona. CSR uppmärksammades bland annat när Maria Borelius från Hand in Hand kom på besök den 16/11. Damir Borcak, Mönsteråsgymnasiet, utsågs till Sydsveriges bästa lärare En panel bestående av Åke E Andersson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping; Emma Heikensten, v ordförande LundaEkonomerna; Carl Loodberg, Co-founder Illusion Lab och Ljubo Mrnjavac, VD Rosengård Invest, diskuterade Förebilder för unga motivation till lärande. Förebilder för unga motivation till lärande debatterades under Höstmötet. 8

9 Sarah Nylund och Eskil Fagerström, Sydsvenskan, fick Handelskammarens journalistpris. Handelskammaren i debatten Att nå ut i media med det sydsvenska näringslivets budskap är en viktig del av Handelskammarens arbete. Under 2010 har det massmediala genomslaget varit större än tidigare. Handelskammaren har i genomsnitt dagligen citerats 1,6 gånger i sydsvenska media och vid flera tillfällen också i riksmedia och internationell press och TV. Handelskammarens ekonomi Från och med 2003 baseras medlems- och serviceavgift enbart på antal anställda i Sydsverige och minimiavgiften är från och med kronor. Årets resultat uppgår till tkr (79 tkr). Koncernens samlade egna kapital uppgick vid årets slut till 17,9 Mkr (16,2 Mkr). Handelskammaren genomförde 140 arrangemang under Den i resultaträkningen för Handelskammaren upptagna intäktsposten Övriga intäkter avser till större delen avgifter för sådana export- och handelsdokument som Handelskammaren utfärdar genom delegation av svenska staten. Intäkter från konsultverksamhet, konferensverksamhet och annan kommersiell verksamhet redovisas i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Servic e AB. Koncernens personal uppgår i medeltal till 20 personer (21), varav 9 är män (9) och 11 är kvinnor (12). Löner och ersättningar har utgått med tkr ( tkr). Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Mingel under nätverksträffen i Kristianstad den 29/4. Över 250 personer deltog på Tulldagen den 5/10. Årsredovisningar för av Handelskammaren förvaltade stiftelser och fonder liksom för Handelskammarens Pensionsstiftelse kan rekvireras från Handelskammarens kontor i. Förtroendemän och organisation Förteckning över verksamhetsårets förtroendemän framgår under rubriken Fullmäktigeledamöter. Nuvarande organisation framgår under rubriken Medarbetare Slå samman dagens sex länstrafikbolag och bilda Sydtrafiken. Rapporten och förslaget fick stor uppmärksamhet i oktober. 9

10 Resultaträkning KONCERN MODERFÖRENING (Belopp i tkr) Not Intäkter Medlemsavgifter Serviceersättningar Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och resultat från värdepapper Räntekostnader 7 1 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat 11 ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning Tillgångar (Belopp i tkr) Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERN MODERFÖRENING Materiella anläggningstillgångar 5 Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intressebolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder (Belopp i tkr) EGET KAPITAL 10 Kapital Balanserat överskott Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter: inga inga inga inga Ansvarsförbindelser: Övriga pensionsförpliktelser se not 2 se not 2 se not 2 se not 2 11

12 Bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen, allmänna råd, uttalanden och rekommendationer, Bokföringsnämnden och FAR. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren med dotterföretag Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Service AB. Samverkanprojektet E22 AB ingår inte i koncernredovisningen i enlighet med ÅRL Kap 7 5 då bolaget är av ringa betydelse för koncernen i sin helhet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Nybildade koncernföretag ingår i koncernredovisningen från dess att verksamheten startades. Obeskattade reserver elimineras i koncernens resultaträkning och delas i koncernens balansräkning upp på avsättning för uppskjuten skatt och bundet eget kapital. Mellanhavanden och fakturering inom koncernen har eliminerats i koncernredovisningen. Någon försäljning mellan moderförening, dotterbolag och dotterdotterbolag har ej skett. Avskrivning enligt plan Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Ekonomiska livslängder för inventarier är 5 år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning förväntas bli betalt. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Rådet för finansiell rapporterings uttalande UFR 2. Detta innebär att koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Koncernbidragen redovisas som en kapitalöverföring, d v s som en minskning eller ökning av fritt eget kapital. Som följd av denna redovisning kommer även den beräknade skatt som är hänförlig till erhållna respektive lämnade koncernbidrag att redovisas i resultaträkningen. Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten Andelar i koncernföretag. Särskilt om tillskottet avser förlusttäckning prövas huruvida en nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig, enligt normala regler för värdering av tillgångsposten. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt emot fritt eget kapital. Skatter Koncernens skatt utgörs huvudsakligen av aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjutna skattefordringar redovisas för outnyttjade underskottsavdrag i den mån de med stor sannolikhet beräknas kunna utnyttjas inom överskådlig framtid. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av inventarier redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 12

13 Noter (belopp i tkr) Not 1 Övriga intäkter Utav moderföreningens övriga intäkter å utgörs eller 95% (2009: eller 95%) av intäkter från intyg- och carnetverksamheten och 100 avser konsultarvode (2009: 100). Koncernmässigt tillkommer konsultarvoden och fakturerade ersättningar á (2009: 2.645), avgifter för kurser och konferenser (2009: 2.484) Not 2 Personal Antal varav Antal varav anställda män anställda män Medelantalet anställda Moderföreningen Koncernen totalt Löner och andra ersättningar Moderföreningen Koncernen totalt *varav till VD, vvd och tidigare vvd Sociala- och pensionskostnader varav varav Sociala pensions- Sociala pensionskostnader kostnader kostnader kostnader Moderföreningen Koncernen totalt *varav till VD, vvd och tidigare vvd *Moderföreningen För VD är pensionsförmånen premiebaserad med en årlig premie om ca 20% av vid varje tid gällande lön tills fyllda 60 år. Koncernen För VD är pensionsförmånen premiebaserad med en årlig premie om ca 20% av vid varje tid gällande lön tills fyllda 60 år. vvd har premiebaserad pensionsförmån med en årlig premie om 10% av vid varje tid gällande lön. Tidigare vice VD har 60-årsavtal innebärande att om han kvarstod i tjänst till efter fyllda 60 år var han berättigad att lämna sin anställning med 75% av då gällande lön från det han fyllt 60 år fram till 65 års ålder. Pensionsförpliktelsen har beaktats redovisningsmässigt enligt not 13. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro redovisas inte i detalj på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgift inte skall lämnas om antalet anställda i de olika könsfördelade åldersgrupperna är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Sjukfrånvaron för hela 2010 uppgår i koncernen till 0,3% varav långtidssjukfrånvaro 0% (2009: 1,4% varav långtidssjukfrånvaro 0%) och i moderföreningen 0,9% (2009: 2,4%) av ordinarie arbetstid. Könsfördelning styrelse och ledning Moderföreningens styrelse och ledning består av 17 ledamöter inklusive VD, varav fyra kvinnor. Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderförening Revisionsuppdrag Deloitte AB Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 4 Ränteintäkter och resultat från värdepapper Koncern Moderförening Utdelning Räntor Återföring tidigare nerskrivna noterade aktier Ovillkorat aktieägartillskott till intresseföretag 100 Realisationsresultat vid försäljning Summa Not 5 Materiella anläggningstillgångar Koncern Inventarier Moderförening Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Aktier och andelar i dotterföretag Nom. Bokfört Säte Antal värde värde Ägda av moderföreningen Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB, Lämnat ovillkorat aktieägartillskott Nedskrivning av aktiernas värde Summa Not 7 Andelar i intresseföretag genom dotterbolag Nom. Bokfört Antal värde värde Samverkansprojektet E22 AB ( ) Samverkansprojektet E22 AB bildades , egna kapitalet uppgår per till 554 tkr där Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB:s kapitalandel uppgår till 20%. Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Marknadsvärde Bokfört värde Noterade aktier och andelar, bolag Antal AstraZeneca Sv Handelsbanken, A SCA, B TeliaSonera Summa Räntebärande värdepapper Nom Volvo Treasury AB, 8,5% Volkswagen Bank GmbH, 4,75% BMW Finance NV, 4,95% Volvofinans Bank, Stibor 3M+1,34% Holmen, Stibor 3M+1, SSAB FRN, Stibor 3M+1,59% Volvo Treasury AB FRN, Stibor 3M+1,48% Specialinlåning, 1,26% Summa andra långfristiga värdepapper

Valberedningens förslag 2013

Valberedningens förslag 2013 Valberedningens förslag 2013 Vid årsmötet väljs ledamöter till fullmäktige och styrelsen. Mandatperioderna är normalt två år. Vid årsmötet aktualiseras normalt omval och nyval av omkring hälften av ledamöterna

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Är Sverige attraktivt? Sidan 7

Är Sverige attraktivt? Sidan 7 Handelskammarens 4/2009 Det är svårt att tänka sig världens bästa skola utan världens bästa lärare. Se sidan 3 Temamöte Återvandrarna på Kosta Boda Art Hotel Sidan 8 Är Sverige attraktivt? Sidan 7 Vi påverkar

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi insåg att vi hittat världens produkt som vi bara måsta ta in till Sve rige. 16 Regionala agendor visar vägen 8 11 Start för diplomutbildningar

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer