Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

2 Publicerad av Västsvenska Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram (inlaga)

3 Innehåll Föreningen Västsvenska Handelskammaren org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 5 Kommentar från VD 7 Verksamheten under räkenskapsåret 10 Förslag till vinstdisposition 34 Koncernresultaträkning 35 Koncernbalansräkning 36 Koncernbalansräkning forts. 37 Koncernens förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys för koncernen 39 Moderföreningens resultaträkning 40 Moderföreningens balansräkning 41 Moderföreningens balansräkning forts. 42 Moderbolagets förändringar i eget kapital 43 Kassaflödesanalys för moderföreningen 44 Noter 45 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

4 4

5 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen Västsvenska Handelskammarens ändamål är att främja handel, hantverk, industri, tjänste- och transportnäring samt att företräda dess intressen i förhållande till det allmänna. Verksamheten bedrivs ej i föreningen, utan sker i dess dotterbolag. Koncernförhållanden Föreningen Västsvenska Handelskammaren är moderförening i koncernen med Västsvenska Handelskammaren Service AB som helägt dotterbolag. Dotterbolagets verksamhet bedrivs i syfte att främja medlemsföretagens affärer och tillväxt. Verksamheten har tre huvudinriktningar: arbete för ett bättre affärsklimat i Västsverige (där de prioriterade frågorna är infrastruktur och kompetensförsörjning), kvalificerad affärsservice till medlemmarna genom ett brett utbud av tjänster och produkter för att främja internationell handel samt fungera som en viktig mötesplats i näringslivet genom olika affärsnätverk. Verksamhetsområde Verksamhetsområdet utgörs av Västra Götaland samt Kungsbackas och Varbergs kommuner av Hallands län. Historik Västsvenska Handelskammaren har anor som går tillbaka till 1661, då Göteborgs Köp- och Handelsgille bildades. År 1734 ändrades namnet till Handelssocieteten i Göteborg och 1846, i samband med införandet av näringsfrihet, omorganiserades societeten till Handelsföreningen i Göteborg. Från 1906 utgjorde Handelsföreningens fullmäktige Handelskammaren i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg erhöll auktorisation År 1973 uppgick också Västergötlands och Norra Hallands Handelskammare i Handelskammaren i Göteborg, och namnet ändrades till Västsvenska Handelskammaren. Samtidigt övertogs de bohuslänska och dalsländska distrikten från Handelskammaren i Värmland gick Handelskammaren i Värmland upp i Västsvenska Handelskammaren, men från 1 januari 1998 utgör Handelskammaren i Värmland återigen en egen handelskammare. Ny bolagsordning antogs 1998 med namnändringen Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Vid årsmötet i april 2011 ändrades på nytt namnet till Västsvenska Handelskammaren. 5

6 6

7 Kommentar från VD Kommentar från VD 2013 var året då Västsvenska Handelskammaren växte sig än starkare. Vid årsskiftet var 2732 västsvenska företag medlemmar hos oss. Det är fler än någonsin och ett tydligt kvitto på att samhällsengagemanget är stort hos västsvenska företag. För oss också en signal om att vårt arbete värdesätts och att vi som organisation förmår att möta dagens och framtidens behov hos västsvenska företag och företagsledare. Det är inte alltid lätt att se konkreta resultat med vår verksamhet. Förändringarna kommer gradvis och tar lång tid. Men frågorna är oerhört viktiga och förändringarna enorma när de väl kommer. I tider då politiker tenderar att allt mer fokusera på en mandatperiod i taget, behövs krafter som ser till näringslivets behov på sikt. Under året finns några sådana exempel. Karriärtjänster börjar nu införas i skolan. En fråga som vi jobbat aktivt med i många år. Vi fick också vara med och uppleva första spadtaget till den nya älvförbindelsen, som kommer att innebära ett enormt lyft för Göteborg genom förbättrad framkomlighet, både för människor och för varor. Under året fick vi garantier vad gäller snabbjärnvägen till Borås och i arbetet med att göra E20 till fyrfältsväg. Frågor vi har lagt mycket kraft på under lång tid. Året 2013 var också ett år då vår satsning Mathivation fick sitt rejäla genombrott. Bland annat tecknades ett omfattande samarbetsavtal med Göteborgs Stad som nu inför mentorsbaserad matematikundervisning på flera skolor. Arbetet för förstora och knyta ihop de västsvenska arbetsmarknaderna har fortsatt. Främst genom bättre kommunikationer och siktet inställt på satsningar som västsvenska paketet och förbättrad järnväg och väg. Under året har vi också aktivare börjat driva på för att inflyttningen till våra största städer ska öka. Bland annat har vi lyft frågor om städernas attraktionskraft och vikten av bostadsbyggande. För att på ett ännu bättre sätt tillgodose den ökade internationaliseringen har vi under året satsat både på utbildningar och på konsulttjänster inom det internationella området. Vi har också fortsatt utveckla särskilda nätverk för personer med internationell bakgrund verksamma i Västsverige. Kommentar från VD forts.» 7

8 8

9 Kommentar från VD Kommentar från VD forts. Frågor om styrelserekrytering och upphandling har också stått högt på dagordningen I november anordnade vi för första gången en styrelsedag. Vi har också under året bidragit till att nyheterna i upphandlingsutredningen på ett tidigt stadium har nått det västsvenska näringslivet. Under året har vi haft en tydlig strävan på att vara ännu mer lokala på de orter där vi finns. Bland annat har det resulterat i att vi drivit frågan om högskolesamverkan i Skövde och företagsklimat i Sjuhärad. Ämnen som fanns med när Handelskammardagen under 2013 för första gången var på turné Västsverige runt. Samtidigt formas Västsvenska förutsättningar i hög grad nationellt och det ställer krav. Utöver att ha lockat hit ett stort antal ministrar och ledande politiker har vi under året haft flera aktiviteter vid vårt Stockholmskontor i syfte att nå nationella beslutsfattare. Vi var också, tillsammans med andra västsvenska aktörer, på plats i Visby för att under Almedalsveckan lyfta nationella perspektiv som påverkar västsvenska förutsättningar. Jag ser fram emot nya samtal om Västsveriges framtid under Tillhör du dem som är redo att engagera dig mer i våra frågor? Välkommen att höra av dig. Johan Trouvé VD, Västsvenska Handelskammaren 9

10 Verksamheten under räkenskapsåret Politik Handelskammaren har under 2013 flyttat fram positionerna för att rätt beslut ska tas i näringslivsrelevanta frågor. Vi har haft tydligt fokus på att få till en snabbare utbyggnad av infrastrukturen i Västsverige, stärka matematiken i skolan, göra Göteborg mer attraktivt som stad och öka bostadsbyggandet, samt lyfta läraryrkets status. Under året har vi också arbetat för att öka möjligheterna för internationell kompetens att komma till Västsverige, visa på betydelsen av Göteborg som nav för Västsverige, samt sätta tillverkningsindustrin på agendan. I början av året publicerade vi rapporten Svenska nav som belyser utvecklingskraften i regionen och som tydliggör Göteborgs betydelse som nav. Den fick god genomslagskraft i debatten och ett stort antal media rapporterade om rapporten. Under våren arbetade vi fram en rapport om utländsk spetskompetens i Västsverige och dess villkor. Vi genomförde en enkät där vi frågade hur de upplevde vistelsen i Västsverige och vilka förväntningar de hade på regionen innan de kom hit. Det visade sig finnas stora förbättringsmöjligheter bland annat i hur myndigheter arbetar med den här, för Västsverige, viktiga gruppen. Vi presenterade undersökningen för bland annat kommunstyrelsen och genomförde en resa till Bryssel där vi arrangerade ett seminarium. Vi arrangerade också ett seminarium med Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström för medlemmarna. Under större delen av året har vi arbetat tillsammans med tjänstemän och politiker i Västsverige för att få fram ett förslag till medfinansiering av en fjärde fil på delar av E20 genom Skaraborg. Vi presenterade ett första förslag som innebär i storleksordningen en miljard i medfinansiering i juni då Infrastrukturministern besökte handelskammaren i Göteborg och i Skövde. Vårt projekt för att stärka matematiken i skolan, Mathivation, har tagit fart under året. Bland annat har vi drivit projekt i Uddevalla och Varberg. Vi har också lyckats starta ett 3-årigt samarbete med Göteborgs stad i tre stadsdelar. I juli deltog Handelskammaren som arrangör under Almedalsveckan i Visby. Vi är numera projektansvariga för den Västsvenska Arenan, ett samarbete inför och under Almedalsveckan, där Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen deltar utöver oss. Under 2013 års Almedalsvecka utnämndes vi till största arrangör i Almedalen vilket bidrog till ökad synlighet och genomslag för våra frågor. Vi drog stor publik till våra seminarier och hade också en stark uppställning talare till samtliga av dem. Under Almedalsveckan lade vi grunden till lobbying inom majoriteten av de områden vi drev under resterande delar av året. Forts.» 10

11 11

12 Verksamheten under räkenskapsåret Politik forts. Under sommaren genomförde vi en studie om ungdomars intresse för läraryrket. Tyvärr visade den att intresset är svalt. Vi presenterade den i samband med starten för lärarprogrammet i augusti och fortsätter lobba för att yrkets status måste höjas. I september lanserade vi en rapport om Högskolan i Skövde som visade på brister i samarbetet mellan högskola och regionalt näringsliv. För att stärka företagens konkurrenskraft och skapa grund för långsiktig sysselsättning i Skaraborg, kommer Handelskammaren arbeta för att utveckla denna samverkan. I oktober mötte vi tillsammans med ett tiotal medlemsföretag, 1000 gymnasielärare från Göteborg. Fokus låg på vikten av ökad samverkan mellan näringsliv och skola samt behovet av att skapa en långsiktig utbildningspolitik för Göteborgs kommun. Deltagarna bjöds på inspirationstalare samt företagsbesök. I oktober var vi med och arrangerade Industridagen på Svenska mässan i Göteborg. Det är första gången den hålls i Göteborg och vi har varit deltaktiga i att få arrangemanget till Västsverige. Vi arrangerade också en studieresa till Vancouver för att hämta hem inspiration till Göteborg och knyta nya kontakter mellan kommun och näringsliv. Mot slutet av året genomförde vi, tillsammans med HSB, en beräkning av kostnaderna av det låga bostadsbyggandet i Göteborg. Det visade sig att kostnaderna i form av minskad produktion och minskade skatteintäkter är i storleksordningen 200 miljarder fram till 2030 om vi inte höjer takten på bostadsbyggandet. Vi genomförde också ett välbesökt seminarium där vi frågade Göteborgs kommunpolitiker om de är beredda att betala bostadsbristens höga pris. Under 2013 har vi bl.a. arbetat med det lokala företagsklimatet i Mark. Vi fick ett kvitto på att arbetet burit frukt då Mark klättrade 55 platser på Svenskt Näringslivs årliga ranking. Mark var därmed en av de kommuner som förbättrade sig mest. 12

13 Verksamheten under räkenskapsåret Politik forts. Då valet börjar närma sig har vi ökat fokus på att bjuda in rikspolitiker till Västsverige för att besöka näringslivet. Några av de som besökte oss under året är utbildningsminister Jan Björklund, Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, miljöminister Lena Ek, finansministerkandidat för (s) Magdalena Andersson, språkröret Gustav Fridolin, integrationsminister Erik Ullenhag samt bostadsminister Stefan Attefall. Även inflytelserika tjänstemän har besökt oss. I november var vice Riksbankschef Cecilia Skingsley hos Handelskammaren och besökte både medlemsföretag och talade vid lunchmöte för kammarens medlemmar. Kort därefter sänktes reporäntan med 0,25 procentenheter, vilken gläder många företag. Vi kan också notera att flera av våra långsiktiga käpphästar gått i mål eller tagit avgörande steg under Ny vägtunnel under älven byggstartades under året, likaså en ny tågbro över älven. Karriärtjänster för lärare har införts av regeringen för att höja statusen på yrket. En första etapp av en ny järnväg till Borås har lagts in i regeringens plan. Glädjande är också att både utbildningsminister Jan Björklund och näringsminister Annie Lööf uttryckt att industrin är ryggraden i svensk ekonomi. 13

14 Verksamheten under räkenskapsåret Fyrbodal Under året i Fyrbodal har det blivit än mer tydligt att det är en till många punkter spretig region. Strömstad och Tanumsområdet hittar sin tillväxt och styrka gentemot Norgehandel och turism. Dalslandsområdet söker kopplingar och kraft från både Trestad, Karlstad och i viss mån Norge. Trestad i sig vänder blickarna allt mer mot Göteborg. Detta medför svårigheter för regionen att synkronisera och prioritera kraftsamlingar som gynnar alla 14 kommuner. Västsvenska Handelskammaren har under året som gått haft fokus kring frågor beträffande kommunöverskridande satsningar för att stärka näringslivets möjligheter att växa. Vi har på så sätt skapat oss en plattform att bedriva för näringslivet viktiga frågor så som kommunal service och stadsutveckling. Genom välbesökta event har dessa frågor lyfts upp och varit till nytta både för näringslivet och för det allmänna. Vi kan också notera under det gångna året en viss kommunal fokusering kring näringslivet. Som exempel kan nämnas Uddevallas stora satsningar på handel och Trollhättans goda arbete med att stötta de många teknikföretag som växt till sig efter SAAB konkursen. Det skall också nämnas att GKN under 2012 års senare hälft förvärvade Volvo Aero i Trollhättan. Bedömningen görs att detta övertagande är positivt för flygmotortillverkningen i Trollhättan. Negativt för regionen har fritidsbåtsbranschens utveckling varit med ett antal konkurser som följd. Då båttillverkarnas marknad i huvudsak är Europa har efterfrågan minskat som följd av den sämre konjunkturen på många marknader. Efterfrågan har under året ökat på våra grupper inom ramen för erfarenhetsutbyte och det var vid årets utgång över 100 deltagare fördelade på ca 10 grupper. 14

15 Bilaga 2. Tabeller 15

16 16

17 Verksamheten under räkenskapsåret Sjuhärad Handelskammarens arbete i Boråsregionen har under 2013 starkt präglats av en ökad lokal närvaro, med två tydliga faktorer i fokus. Den ena är en ny modern mötesplats för näringslivet som också är Handelskammarens kontor i Borås. Kontoret är beläget mitt i Borås med tydlig synlighet och spännande och kreativa lokaler, där medlemmar träffas både inom Handelskammarens affärsnätverk och som konferensgäster. Mötesplatsen invigdes i maj i närvaro av kommunstyrelsens ordförande i både Göteborg och Borås samt drygt 100 gäster representerandes våra medlemmar. Den andra viktiga faktorn är att en lokal handelskammardag genomfördes i Borås där det lokala näringslivet diskuterade både hur kopplingen till Göteborg skall bli starkare, samt morgondagens affärsmodeller. Ett mycket stort engagemang och entusiasm från både deltagare och partners gjorde dagen till en stor framgång. Arbetet med lokalt företagsklimat i Marks kommun har fortsatt på inslagen väg, men med vissa nya inslag. Handelskammarens kontinuerliga närvaro i kommunen skapar hög trovärdighet och legitimitet vilket bygger förtroende för Handelskammaren som organisation, samt förståelse för näringslivets villkor och behov. Medlemmar i området ser också en tydlig nytta i sitt medlemskap. Marks kommun har under de två år Handelskammarens arbete pågått förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs årliga ranking med 86 placeringar. I övrigt har ett antal nya nätverk startats, bl a med inriktning mot e-handel, Handelskammarens förtroende har stärkts via ett tydligare engagemang i lokala frågor samtidigt som medlemsbasen har stärkts från 417 till 436 netto. Året avslutades med en tågresa mellan Göteborg och Borås tillsammans med socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson för att påvisa behovet av en ny spårbunden förbindelse. Magdalena Andersson gav också ett löfte på resan om en färdigställd ny förbindelse senast 2030 vid maktskifte, vilket tidningen Dagens Media betecknade som en lobbyseger för Västsvenska Handelskammaren. 17

18 Verksamheten under räkenskapsåret Skaraborg Under året har vi bland annat arbetat aktivt för en medfinansiering av en utbyggd E20. Under våren besökte Infrastrukturministern vårt Skaraborgsråd för att diskutera hur vi i Skaraborg påverkas av vägens nuvarande standard. Vi genomförde en undersökning av näringslivets samverkan med Högskolan i Skövde, där vi noterade att samverkan med näringslivet är lågt utanför Skövde. Detta kommer att leda till ett antal aktiviteter redan under Handelskammarens arbete i Skaraborg har i hög grad synts i både lokal och regional media. Under året genomförde vi för första gången en Handelskammardag i Skaraborg. Dagen var mycket uppskattad och vi planerar nu för en fortsättning. Vi gläds åt att intresset för våra affärsnätverk ökar och att uppslutningen vid våra Oss emellan-träffar har varit hög. Under året ökade vi antalet medlemmar från 301 till

19 19

20 Verksamheten under räkenskapsåret Handelskammardagen 2013 Under 2013 har vi introducerat ett nytt upplägg med lokala Handelskammardagar i Göteborg, Skövde, Borås samt Trollhättan. Temat har varit Västsvensk framtid - Innovation för överlevnad. Upplägget har varit liknande men innehållet har anpassats beroende på de utmaningar och frågeställningar som finns på de olika orterna. Fokus i upplägget har legat på att engagera deltagarna och satsa på dialog mellan dem. Nytt för 2013 var därför införandet av Rundabordssamtal där deltagarna i grupper om 10 personer ledda av en av Handelskammaren utsedd samtalsledare diskuterade olika frågeställningar. Handelskammardagen i Göteborg ägde rum på Clarion Hotel Post den 15 maj med huvudtalaren Frans Johansson från The Medici Group i New York som trendspanade och gav tips om hur du skall agera för att skapa affärsmöjligheter i en oförutsägbar värld. Deltagarna delades in i totalt 60 samtalsledda grupper som diskuterade olika frågeställningar kring hur vi ser på Västsvensk framtid, internationalisering samt affärsutveckling. West Side Stories presenterades i form av case från företagen Motorheadphones och Minesto. Och 2013 års utmärkelse för Årets Gränslöst Västsvensk gick till Luger som är grundare till musikfestvialen Way Out West. Mingel och spontana mötena skapades i den arena som byggts upp för våra gäster och partnerföretag. Utvärderingen visade att andelen värdefulla kontakter ökade med ca 40% från tidigare år. Handelskammardagen har under året gjort en turné runt om i Västsverige med liknande lokala Handelskammardagar med ca 150 deltagare på varje ort. 25 september gjorde vi ett nedslag i Skövde, 23 oktober anlände vi till Borås och den 27 november avslutade vi året med en Handelskammardag i Trollhättan. De lokala Handelskammardagarna har varit mycket uppskattade av våra medlemmar och visat att vi faktiskt är en Västsvensk näringslivsorganisation. 20

21 Bilaga 2. Tabeller 21

22 Verksamheten under räkenskapsåret Utbildning I mer än 40 år har Handelskammaren levererat utbildningar till det västsvenska näringslivet. Syftet är att stärka företagen i deras vardag och att de ska göra fler och bättre affärer. I dagsläget arbetar vi inom tre olika områden: Management Internationellt Offentlig Upphandling Management Under 2013 förstärktes utbildningsportföljen med Diplomutbildning i Ledningsgruppsarbete. Därmed erbjuder vi utbildningar och kompetensutveckling till alla de fyra executive-nivåerna - Ägare, Styrelse, VD och Ledningsgrupp. Under hösten fick vi också äran att göra en specialdesignad Styrelseutbildning för alla deltagarna i Styrelsekraft 2013 Göteborg. Ett närmare samarbete med Handelskammarens Affärsnätverk fortsatte att utvecklas för att stärka deltagarna i utbildningarna. Ett nytt Affärsevenemang såg dagens ljus då den första Styrelsedagen genomfördes i november i samverkan med Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, med fokus på rekryteringsfrågan till styrelser. Internationellt Vi har under lång tid byggt upp utbildningar som förbättrar företagens export- och importteknik samt utbildningar inom affärskultur. Nyheter under året var bl a Effektiv E-handel samt Allt en importör bör veta. Under 2013 lanserades även Att arbeta med internationellt anställda med fokus på de som hanterar internationella rekryteringar samt hitsänd och utsänd personal. Årets Tulldag Västsverige arrangerades också som vanligt i oktober med över 400 deltagare. Offentlig Upphandling Vi stödjer inte bara företagen med deras internationella marknader utan också med marknaden offentlig sektor. Ett led i detta är att ge grundläggande kunskap kring LOU i den mycket uppskattade utbildningen Från Ax till Limpa med några av Göteborgs bästa advokater i ämnet. Avdelningens tredje affärsevenemang, Västsveriges Upphandlingsdag, gjorde ett uppehåll under 2013 och planen är att genomföra denna våren Istället bjöd vi in Anders Wijkman och Åsa Edman, ordförande respektive huvudsekreterare i Upphandlingsutredningen för ett seminarium under maj månad. 22

23 Verksamheten under räkenskapsåret 23

24 Bilaga 2. Tabeller Affärsjuridik På området affärsjuridik har verksamheten under 2013 främst dominerats av arbetet med att samordna alla förordnade värderings-/ besiktningsmän i Sverige. Sveriges Handelskamrar beslutade 2012 att inleda ett gemensamt projekt att förordnad värderings-/ besiktningsmän, vilket har legat på varje enskild handelskammare tidigare. Vi på Västsvenska Handelskammaren fick huvudansvaret för att utveckla och genomföra detta arbete och sköter idag nästan all administration mm vilket gör att antalet förordnade värderings-/ besiktningsmän har ökat från 75 st till 380 st. Det som också dominerat arbetet är att vi under 2013 erbjöd två medlarutbildningar i samarbete med CEDR, vilket gör att ytterligare 2 x 12 st personer har utbildats till medlare. Tidigare har vi erbjudit en medlar utbildning om året. Anledningen till att vi beslutade att ge ännu en utbildning var att vi fick en förfrågan från Göteborgs Tingsrätt om att utbilda 4 st domare. Även domare från andra domstolar i Sverige anmälde sig. Affärsnätverk 2013 skapade goda förutsättningar för att mötas och att dela erfarenheter inom Handelskammarens Affärsnätverk. Varje år deltar ca beslutsfattare från de västsvenska näringslivet i de olika grupperingar vi har inom nätverket. Vi har en stark position med de relevanta företag och personer som medverkar i våra event. Under året har Håkan Samuelsson, VD Volvo personvagnar, Frans Johansson, VD The Medici group, Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Torsten Jansson, VD och koncernchef New Wave Group, m.fl. delat med sig av sina erfarenheter och sin vardag för deltagare i vårt nätverk. 24

25 Verksamheten under räkenskapsåret 25

26 Verksamheten under räkenskapsåret International Business Contacts 2013 var ett spännande år för IBC med vissa förändringar i projektarbete, i enlighet med affärsplan. Vi bibehöll nivån på enskilda konsultuppdrag men ökade ordentligt på större samarbetsprojekt, vilka involverade flera företag. Total omsättning ökade med ca 50% och inköpta tjänster minskade genom ökad egen leverans i projektarbete. Exempel på sådana större projekt var: Miljöteknikprojekt Irak/Kurdistan på uppdrag av organisationen Chamber Trade som involverade 6 företag; Textildelegation till Indonesien med 8 företag, likaså på uppdrag av Chamber Trade; delegation-, mötesresa till mässan Gamescom i Tyskland med 6 spelföretag, finansierat av Västra Götalandsregionen; Västsvensk Exportsamverkan i samarbete med Business Sweden med 6 Life Science företag till Danmark samt 2 företag inom fordonindustrin till Tjeckien och Slovakien; Matchmaking textildelegation från Marocko med västsvenska textilföretag. Allt fler nationella och regionala aktörer har satt upp finansieringsmedel kopplat till internationalisering, vilket är en situation Handelskammaren ser positivt på och måste ta hänsyn till. Parallellt med den traditionella leveransen av individuella konsultuppdrag så är det därför viktigt att vi också fortsatt under 2014 har ett gott samarbete med andra aktörer kopplat till internationalisering. Vårt mål är fortsatt att vara en attraktiv och given partner för våra västsvenska företag och deras internationella affärsutveckling. Relocation Handelskammaren arbetar sedan flera år med att hjälpa flera av regionens större företag att flytta hit internationell kompetens. Vi har under året sett en stabil trend i att allt fler expatriater flyttar hit för att bosätta sig mer eller mindre permanent, istället för att som tidigare främst ha varit här på tidsbegränsade kontrakt. Vi pratar oss varma för hur det är att leva och bo i Västsverige. Vi visar runt på skolor och i potentiella bostäder och ger praktisk och viktig information under hela flyttprocessen. Allt för att individen, med eventuell familj, ska uppleva Västsverige och den nya positionen som attraktiv. På så vis bistår vi västsvenska företag i att kunna rekrytera internationell kompetens. Väl på plats erbjuder vi sociala aktiviteter för expatriat och medföljande familjemedlemmar. Vi är ett certifierat företag hos Migrationsverket, vilket innebär att vi kan hjälpa våra medlemsföretag att snabbare få igenom arbetstillstånd, både nyanställningar och förlängningar. 26

27 27

28 28 Bilaga 2. Tabeller

29 Verksamheten under räkenskapsåret Personalfrågor Handelskammaren har under året som gått haft en stabil personalsituation. Vi har låga sjuktal och arbetar med förebyggande åtgärder för att det så skall förbli. Vår personalstyrka består av ca 60 % kvinnor och 40 % män och vår medelålder är 41,5 år. Vi har fortsatt vårt arbete med att förbättra våra medarbetares arbetsdagar. Under 2013 har en ny jämställdhets- och mångfaldsplan implementerats. Handelskammarens satsning på förbättrad internkommunikation som primärt kanaliserats via en intranätssatsning börjar nu även det ge resultat. Stiftelser Handelskammaren förvaltar en lång rad stiftelser och fonder. Bland dessa märks främst Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige och Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond. Båda har som uppgift att stödja verksamheten vid Handelshögskolan i Göteborg. Stiftelsernas styrelse utses av Handelskammaren. Sammanlagt delade stiftelserna ut tkr under

30 30

31 Verksamheten under räkenskapsåret Kommunikation Under 2013 inleddes en större satsning på kommunikation inom Västsvenska Handelskammaren. En ny roll som kommunikationschef inrättades med representation i ledningsgruppen. I augusti genomfördes en förändring i organisationen där samtliga stödfunktioner med inriktning på kommunikation slogs ihop till en samlad avdelning. Den nya kommunikationsavdelningen består av 12 personer och samlar kompetenser inom PR, marknadsföring och event. Syftet är att fortsatt utveckla Västsvenska Handelskammarens interna och externa kommunikation. I detta ligger också ett mål om att stärka organisationen ytterligare i omvärlden och öka kännedomen om oss. De organisatoriska förändringarna syftar vidare till att underlätta ett integrerat arbetssätt inom kommunikationsområdet och att stötta såväl organisationens politiska arbete som arbetet med att tillhandahålla tjänster för det västsvenska näringslivet. En stor del av kommunikationsarbetet inriktas på kommunikation i media. Under året har Västsvenska Handelskammaren omtalats i totalt 535 redaktionella inslag. Jämfört med målsättningen om 600 pressklipp per år eller 50 per månad är detta något under målsättningen. Samtidigt är andelen genomslag som är proaktivt och spontant 77 procent, vilket är över uppsatt mål på 75 procent. Detta är ett tecken på att vi får ut de budskap vi önskar på redaktionell plats. Flertalet av genomslagen är också på bra placeringar och i storleksordningen halv- eller helsidor. Till största del är vårt mediala genomslag ett resultat av de proaktiva mediekontakter vi tagit och de aktiviteter vi genomfört. Det rör sig om lansering av nya rapporter, exklusiva utspel och vinklar knutna till vår verksamhet. Det pågår ett medvetet arbete med att i ökad utsträckning bedriva opinionsbildning på nyhetsplats framför traditionell debattplats. Detta har under året synliggjorts i flertalet aktiviteter. Parallellt har vi under året också varit aktiva på debattplats. Totalt har vi funnits med i 41 debattartiklar, antingen som författare eller som omnämnd aktör. Under året har vi överträffat målet om varannan debattartikel publicerad. Vi har vidare under året omnämnts i 17 ledarartiklar. Ytterligare ett tydligt mål är att stärka Västsvenska Handelskammarens position som talesperson i näringslivsfrågor. Det syns både i den återkommande konjunkturindikatorn som ges ut varje månad. Under året har denna mätning utvecklats för att i början av 2014 kunna brytas ner också på regional nivå. Satsning på redaktionellt material fortsätter I en omvärld där medias rapportering om det västsvenska näringslivet minskar blir våra egna kanaler och redaktionella innehåll allt viktigare. Nyhetsbrevet följer fortsatt upplägget med utgivning en gång per månad. Handelskammaren är vidare väl synlig i sociala medier. Microbloggen Twitter är i hög grad ett forum för politiker, debattörer, journalister och personer kopplade till pr-branschen. Handelskammaren är aktiv på Twitter, Facebook och LinkedIn. 31

32 Verksamheten under räkenskapsåret Ekonomi och medlemsvärvning Den ekonomiska utvecklingen för de senaste fem åren framgår av flerårsjämförelsen nedan. Nyckeltalsdefinitioner enligt not 1. tkr Koncernen Antal medlemmar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster* Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 1 2 neg 4 5 Avkastning på eget kapital % 1 2 neg 5 7 Moderföreningen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % 1 1 neg 2 6 *Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick 2011 till tkr. Förlusten berodde främst på de kostnader kammaren hade i samband med 350 års jubileet

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer