Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

2 Publicerad av Västsvenska Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram (inlaga)

3 Innehåll Föreningen Västsvenska Handelskammaren org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 5 Kommentar från VD 7 Verksamheten under räkenskapsåret 10 Förslag till vinstdisposition 34 Koncernresultaträkning 35 Koncernbalansräkning 36 Koncernbalansräkning forts. 37 Koncernens förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys för koncernen 39 Moderföreningens resultaträkning 40 Moderföreningens balansräkning 41 Moderföreningens balansräkning forts. 42 Moderbolagets förändringar i eget kapital 43 Kassaflödesanalys för moderföreningen 44 Noter 45 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

4 4

5 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen Västsvenska Handelskammarens ändamål är att främja handel, hantverk, industri, tjänste- och transportnäring samt att företräda dess intressen i förhållande till det allmänna. Verksamheten bedrivs ej i föreningen, utan sker i dess dotterbolag. Koncernförhållanden Föreningen Västsvenska Handelskammaren är moderförening i koncernen med Västsvenska Handelskammaren Service AB som helägt dotterbolag. Dotterbolagets verksamhet bedrivs i syfte att främja medlemsföretagens affärer och tillväxt. Verksamheten har tre huvudinriktningar: arbete för ett bättre affärsklimat i Västsverige (där de prioriterade frågorna är infrastruktur och kompetensförsörjning), kvalificerad affärsservice till medlemmarna genom ett brett utbud av tjänster och produkter för att främja internationell handel samt fungera som en viktig mötesplats i näringslivet genom olika affärsnätverk. Verksamhetsområde Verksamhetsområdet utgörs av Västra Götaland samt Kungsbackas och Varbergs kommuner av Hallands län. Historik Västsvenska Handelskammaren har anor som går tillbaka till 1661, då Göteborgs Köp- och Handelsgille bildades. År 1734 ändrades namnet till Handelssocieteten i Göteborg och 1846, i samband med införandet av näringsfrihet, omorganiserades societeten till Handelsföreningen i Göteborg. Från 1906 utgjorde Handelsföreningens fullmäktige Handelskammaren i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg erhöll auktorisation År 1973 uppgick också Västergötlands och Norra Hallands Handelskammare i Handelskammaren i Göteborg, och namnet ändrades till Västsvenska Handelskammaren. Samtidigt övertogs de bohuslänska och dalsländska distrikten från Handelskammaren i Värmland gick Handelskammaren i Värmland upp i Västsvenska Handelskammaren, men från 1 januari 1998 utgör Handelskammaren i Värmland återigen en egen handelskammare. Ny bolagsordning antogs 1998 med namnändringen Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Vid årsmötet i april 2011 ändrades på nytt namnet till Västsvenska Handelskammaren. 5

6 6

7 Kommentar från VD Kommentar från VD 2013 var året då Västsvenska Handelskammaren växte sig än starkare. Vid årsskiftet var 2732 västsvenska företag medlemmar hos oss. Det är fler än någonsin och ett tydligt kvitto på att samhällsengagemanget är stort hos västsvenska företag. För oss också en signal om att vårt arbete värdesätts och att vi som organisation förmår att möta dagens och framtidens behov hos västsvenska företag och företagsledare. Det är inte alltid lätt att se konkreta resultat med vår verksamhet. Förändringarna kommer gradvis och tar lång tid. Men frågorna är oerhört viktiga och förändringarna enorma när de väl kommer. I tider då politiker tenderar att allt mer fokusera på en mandatperiod i taget, behövs krafter som ser till näringslivets behov på sikt. Under året finns några sådana exempel. Karriärtjänster börjar nu införas i skolan. En fråga som vi jobbat aktivt med i många år. Vi fick också vara med och uppleva första spadtaget till den nya älvförbindelsen, som kommer att innebära ett enormt lyft för Göteborg genom förbättrad framkomlighet, både för människor och för varor. Under året fick vi garantier vad gäller snabbjärnvägen till Borås och i arbetet med att göra E20 till fyrfältsväg. Frågor vi har lagt mycket kraft på under lång tid. Året 2013 var också ett år då vår satsning Mathivation fick sitt rejäla genombrott. Bland annat tecknades ett omfattande samarbetsavtal med Göteborgs Stad som nu inför mentorsbaserad matematikundervisning på flera skolor. Arbetet för förstora och knyta ihop de västsvenska arbetsmarknaderna har fortsatt. Främst genom bättre kommunikationer och siktet inställt på satsningar som västsvenska paketet och förbättrad järnväg och väg. Under året har vi också aktivare börjat driva på för att inflyttningen till våra största städer ska öka. Bland annat har vi lyft frågor om städernas attraktionskraft och vikten av bostadsbyggande. För att på ett ännu bättre sätt tillgodose den ökade internationaliseringen har vi under året satsat både på utbildningar och på konsulttjänster inom det internationella området. Vi har också fortsatt utveckla särskilda nätverk för personer med internationell bakgrund verksamma i Västsverige. Kommentar från VD forts.» 7

8 8

9 Kommentar från VD Kommentar från VD forts. Frågor om styrelserekrytering och upphandling har också stått högt på dagordningen I november anordnade vi för första gången en styrelsedag. Vi har också under året bidragit till att nyheterna i upphandlingsutredningen på ett tidigt stadium har nått det västsvenska näringslivet. Under året har vi haft en tydlig strävan på att vara ännu mer lokala på de orter där vi finns. Bland annat har det resulterat i att vi drivit frågan om högskolesamverkan i Skövde och företagsklimat i Sjuhärad. Ämnen som fanns med när Handelskammardagen under 2013 för första gången var på turné Västsverige runt. Samtidigt formas Västsvenska förutsättningar i hög grad nationellt och det ställer krav. Utöver att ha lockat hit ett stort antal ministrar och ledande politiker har vi under året haft flera aktiviteter vid vårt Stockholmskontor i syfte att nå nationella beslutsfattare. Vi var också, tillsammans med andra västsvenska aktörer, på plats i Visby för att under Almedalsveckan lyfta nationella perspektiv som påverkar västsvenska förutsättningar. Jag ser fram emot nya samtal om Västsveriges framtid under Tillhör du dem som är redo att engagera dig mer i våra frågor? Välkommen att höra av dig. Johan Trouvé VD, Västsvenska Handelskammaren 9

10 Verksamheten under räkenskapsåret Politik Handelskammaren har under 2013 flyttat fram positionerna för att rätt beslut ska tas i näringslivsrelevanta frågor. Vi har haft tydligt fokus på att få till en snabbare utbyggnad av infrastrukturen i Västsverige, stärka matematiken i skolan, göra Göteborg mer attraktivt som stad och öka bostadsbyggandet, samt lyfta läraryrkets status. Under året har vi också arbetat för att öka möjligheterna för internationell kompetens att komma till Västsverige, visa på betydelsen av Göteborg som nav för Västsverige, samt sätta tillverkningsindustrin på agendan. I början av året publicerade vi rapporten Svenska nav som belyser utvecklingskraften i regionen och som tydliggör Göteborgs betydelse som nav. Den fick god genomslagskraft i debatten och ett stort antal media rapporterade om rapporten. Under våren arbetade vi fram en rapport om utländsk spetskompetens i Västsverige och dess villkor. Vi genomförde en enkät där vi frågade hur de upplevde vistelsen i Västsverige och vilka förväntningar de hade på regionen innan de kom hit. Det visade sig finnas stora förbättringsmöjligheter bland annat i hur myndigheter arbetar med den här, för Västsverige, viktiga gruppen. Vi presenterade undersökningen för bland annat kommunstyrelsen och genomförde en resa till Bryssel där vi arrangerade ett seminarium. Vi arrangerade också ett seminarium med Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström för medlemmarna. Under större delen av året har vi arbetat tillsammans med tjänstemän och politiker i Västsverige för att få fram ett förslag till medfinansiering av en fjärde fil på delar av E20 genom Skaraborg. Vi presenterade ett första förslag som innebär i storleksordningen en miljard i medfinansiering i juni då Infrastrukturministern besökte handelskammaren i Göteborg och i Skövde. Vårt projekt för att stärka matematiken i skolan, Mathivation, har tagit fart under året. Bland annat har vi drivit projekt i Uddevalla och Varberg. Vi har också lyckats starta ett 3-årigt samarbete med Göteborgs stad i tre stadsdelar. I juli deltog Handelskammaren som arrangör under Almedalsveckan i Visby. Vi är numera projektansvariga för den Västsvenska Arenan, ett samarbete inför och under Almedalsveckan, där Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen deltar utöver oss. Under 2013 års Almedalsvecka utnämndes vi till största arrangör i Almedalen vilket bidrog till ökad synlighet och genomslag för våra frågor. Vi drog stor publik till våra seminarier och hade också en stark uppställning talare till samtliga av dem. Under Almedalsveckan lade vi grunden till lobbying inom majoriteten av de områden vi drev under resterande delar av året. Forts.» 10

11 11

12 Verksamheten under räkenskapsåret Politik forts. Under sommaren genomförde vi en studie om ungdomars intresse för läraryrket. Tyvärr visade den att intresset är svalt. Vi presenterade den i samband med starten för lärarprogrammet i augusti och fortsätter lobba för att yrkets status måste höjas. I september lanserade vi en rapport om Högskolan i Skövde som visade på brister i samarbetet mellan högskola och regionalt näringsliv. För att stärka företagens konkurrenskraft och skapa grund för långsiktig sysselsättning i Skaraborg, kommer Handelskammaren arbeta för att utveckla denna samverkan. I oktober mötte vi tillsammans med ett tiotal medlemsföretag, 1000 gymnasielärare från Göteborg. Fokus låg på vikten av ökad samverkan mellan näringsliv och skola samt behovet av att skapa en långsiktig utbildningspolitik för Göteborgs kommun. Deltagarna bjöds på inspirationstalare samt företagsbesök. I oktober var vi med och arrangerade Industridagen på Svenska mässan i Göteborg. Det är första gången den hålls i Göteborg och vi har varit deltaktiga i att få arrangemanget till Västsverige. Vi arrangerade också en studieresa till Vancouver för att hämta hem inspiration till Göteborg och knyta nya kontakter mellan kommun och näringsliv. Mot slutet av året genomförde vi, tillsammans med HSB, en beräkning av kostnaderna av det låga bostadsbyggandet i Göteborg. Det visade sig att kostnaderna i form av minskad produktion och minskade skatteintäkter är i storleksordningen 200 miljarder fram till 2030 om vi inte höjer takten på bostadsbyggandet. Vi genomförde också ett välbesökt seminarium där vi frågade Göteborgs kommunpolitiker om de är beredda att betala bostadsbristens höga pris. Under 2013 har vi bl.a. arbetat med det lokala företagsklimatet i Mark. Vi fick ett kvitto på att arbetet burit frukt då Mark klättrade 55 platser på Svenskt Näringslivs årliga ranking. Mark var därmed en av de kommuner som förbättrade sig mest. 12

13 Verksamheten under räkenskapsåret Politik forts. Då valet börjar närma sig har vi ökat fokus på att bjuda in rikspolitiker till Västsverige för att besöka näringslivet. Några av de som besökte oss under året är utbildningsminister Jan Björklund, Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, miljöminister Lena Ek, finansministerkandidat för (s) Magdalena Andersson, språkröret Gustav Fridolin, integrationsminister Erik Ullenhag samt bostadsminister Stefan Attefall. Även inflytelserika tjänstemän har besökt oss. I november var vice Riksbankschef Cecilia Skingsley hos Handelskammaren och besökte både medlemsföretag och talade vid lunchmöte för kammarens medlemmar. Kort därefter sänktes reporäntan med 0,25 procentenheter, vilken gläder många företag. Vi kan också notera att flera av våra långsiktiga käpphästar gått i mål eller tagit avgörande steg under Ny vägtunnel under älven byggstartades under året, likaså en ny tågbro över älven. Karriärtjänster för lärare har införts av regeringen för att höja statusen på yrket. En första etapp av en ny järnväg till Borås har lagts in i regeringens plan. Glädjande är också att både utbildningsminister Jan Björklund och näringsminister Annie Lööf uttryckt att industrin är ryggraden i svensk ekonomi. 13

14 Verksamheten under räkenskapsåret Fyrbodal Under året i Fyrbodal har det blivit än mer tydligt att det är en till många punkter spretig region. Strömstad och Tanumsområdet hittar sin tillväxt och styrka gentemot Norgehandel och turism. Dalslandsområdet söker kopplingar och kraft från både Trestad, Karlstad och i viss mån Norge. Trestad i sig vänder blickarna allt mer mot Göteborg. Detta medför svårigheter för regionen att synkronisera och prioritera kraftsamlingar som gynnar alla 14 kommuner. Västsvenska Handelskammaren har under året som gått haft fokus kring frågor beträffande kommunöverskridande satsningar för att stärka näringslivets möjligheter att växa. Vi har på så sätt skapat oss en plattform att bedriva för näringslivet viktiga frågor så som kommunal service och stadsutveckling. Genom välbesökta event har dessa frågor lyfts upp och varit till nytta både för näringslivet och för det allmänna. Vi kan också notera under det gångna året en viss kommunal fokusering kring näringslivet. Som exempel kan nämnas Uddevallas stora satsningar på handel och Trollhättans goda arbete med att stötta de många teknikföretag som växt till sig efter SAAB konkursen. Det skall också nämnas att GKN under 2012 års senare hälft förvärvade Volvo Aero i Trollhättan. Bedömningen görs att detta övertagande är positivt för flygmotortillverkningen i Trollhättan. Negativt för regionen har fritidsbåtsbranschens utveckling varit med ett antal konkurser som följd. Då båttillverkarnas marknad i huvudsak är Europa har efterfrågan minskat som följd av den sämre konjunkturen på många marknader. Efterfrågan har under året ökat på våra grupper inom ramen för erfarenhetsutbyte och det var vid årets utgång över 100 deltagare fördelade på ca 10 grupper. 14

15 Bilaga 2. Tabeller 15

16 16

17 Verksamheten under räkenskapsåret Sjuhärad Handelskammarens arbete i Boråsregionen har under 2013 starkt präglats av en ökad lokal närvaro, med två tydliga faktorer i fokus. Den ena är en ny modern mötesplats för näringslivet som också är Handelskammarens kontor i Borås. Kontoret är beläget mitt i Borås med tydlig synlighet och spännande och kreativa lokaler, där medlemmar träffas både inom Handelskammarens affärsnätverk och som konferensgäster. Mötesplatsen invigdes i maj i närvaro av kommunstyrelsens ordförande i både Göteborg och Borås samt drygt 100 gäster representerandes våra medlemmar. Den andra viktiga faktorn är att en lokal handelskammardag genomfördes i Borås där det lokala näringslivet diskuterade både hur kopplingen till Göteborg skall bli starkare, samt morgondagens affärsmodeller. Ett mycket stort engagemang och entusiasm från både deltagare och partners gjorde dagen till en stor framgång. Arbetet med lokalt företagsklimat i Marks kommun har fortsatt på inslagen väg, men med vissa nya inslag. Handelskammarens kontinuerliga närvaro i kommunen skapar hög trovärdighet och legitimitet vilket bygger förtroende för Handelskammaren som organisation, samt förståelse för näringslivets villkor och behov. Medlemmar i området ser också en tydlig nytta i sitt medlemskap. Marks kommun har under de två år Handelskammarens arbete pågått förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs årliga ranking med 86 placeringar. I övrigt har ett antal nya nätverk startats, bl a med inriktning mot e-handel, Handelskammarens förtroende har stärkts via ett tydligare engagemang i lokala frågor samtidigt som medlemsbasen har stärkts från 417 till 436 netto. Året avslutades med en tågresa mellan Göteborg och Borås tillsammans med socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson för att påvisa behovet av en ny spårbunden förbindelse. Magdalena Andersson gav också ett löfte på resan om en färdigställd ny förbindelse senast 2030 vid maktskifte, vilket tidningen Dagens Media betecknade som en lobbyseger för Västsvenska Handelskammaren. 17

18 Verksamheten under räkenskapsåret Skaraborg Under året har vi bland annat arbetat aktivt för en medfinansiering av en utbyggd E20. Under våren besökte Infrastrukturministern vårt Skaraborgsråd för att diskutera hur vi i Skaraborg påverkas av vägens nuvarande standard. Vi genomförde en undersökning av näringslivets samverkan med Högskolan i Skövde, där vi noterade att samverkan med näringslivet är lågt utanför Skövde. Detta kommer att leda till ett antal aktiviteter redan under Handelskammarens arbete i Skaraborg har i hög grad synts i både lokal och regional media. Under året genomförde vi för första gången en Handelskammardag i Skaraborg. Dagen var mycket uppskattad och vi planerar nu för en fortsättning. Vi gläds åt att intresset för våra affärsnätverk ökar och att uppslutningen vid våra Oss emellan-träffar har varit hög. Under året ökade vi antalet medlemmar från 301 till

19 19

20 Verksamheten under räkenskapsåret Handelskammardagen 2013 Under 2013 har vi introducerat ett nytt upplägg med lokala Handelskammardagar i Göteborg, Skövde, Borås samt Trollhättan. Temat har varit Västsvensk framtid - Innovation för överlevnad. Upplägget har varit liknande men innehållet har anpassats beroende på de utmaningar och frågeställningar som finns på de olika orterna. Fokus i upplägget har legat på att engagera deltagarna och satsa på dialog mellan dem. Nytt för 2013 var därför införandet av Rundabordssamtal där deltagarna i grupper om 10 personer ledda av en av Handelskammaren utsedd samtalsledare diskuterade olika frågeställningar. Handelskammardagen i Göteborg ägde rum på Clarion Hotel Post den 15 maj med huvudtalaren Frans Johansson från The Medici Group i New York som trendspanade och gav tips om hur du skall agera för att skapa affärsmöjligheter i en oförutsägbar värld. Deltagarna delades in i totalt 60 samtalsledda grupper som diskuterade olika frågeställningar kring hur vi ser på Västsvensk framtid, internationalisering samt affärsutveckling. West Side Stories presenterades i form av case från företagen Motorheadphones och Minesto. Och 2013 års utmärkelse för Årets Gränslöst Västsvensk gick till Luger som är grundare till musikfestvialen Way Out West. Mingel och spontana mötena skapades i den arena som byggts upp för våra gäster och partnerföretag. Utvärderingen visade att andelen värdefulla kontakter ökade med ca 40% från tidigare år. Handelskammardagen har under året gjort en turné runt om i Västsverige med liknande lokala Handelskammardagar med ca 150 deltagare på varje ort. 25 september gjorde vi ett nedslag i Skövde, 23 oktober anlände vi till Borås och den 27 november avslutade vi året med en Handelskammardag i Trollhättan. De lokala Handelskammardagarna har varit mycket uppskattade av våra medlemmar och visat att vi faktiskt är en Västsvensk näringslivsorganisation. 20

21 Bilaga 2. Tabeller 21

22 Verksamheten under räkenskapsåret Utbildning I mer än 40 år har Handelskammaren levererat utbildningar till det västsvenska näringslivet. Syftet är att stärka företagen i deras vardag och att de ska göra fler och bättre affärer. I dagsläget arbetar vi inom tre olika områden: Management Internationellt Offentlig Upphandling Management Under 2013 förstärktes utbildningsportföljen med Diplomutbildning i Ledningsgruppsarbete. Därmed erbjuder vi utbildningar och kompetensutveckling till alla de fyra executive-nivåerna - Ägare, Styrelse, VD och Ledningsgrupp. Under hösten fick vi också äran att göra en specialdesignad Styrelseutbildning för alla deltagarna i Styrelsekraft 2013 Göteborg. Ett närmare samarbete med Handelskammarens Affärsnätverk fortsatte att utvecklas för att stärka deltagarna i utbildningarna. Ett nytt Affärsevenemang såg dagens ljus då den första Styrelsedagen genomfördes i november i samverkan med Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, med fokus på rekryteringsfrågan till styrelser. Internationellt Vi har under lång tid byggt upp utbildningar som förbättrar företagens export- och importteknik samt utbildningar inom affärskultur. Nyheter under året var bl a Effektiv E-handel samt Allt en importör bör veta. Under 2013 lanserades även Att arbeta med internationellt anställda med fokus på de som hanterar internationella rekryteringar samt hitsänd och utsänd personal. Årets Tulldag Västsverige arrangerades också som vanligt i oktober med över 400 deltagare. Offentlig Upphandling Vi stödjer inte bara företagen med deras internationella marknader utan också med marknaden offentlig sektor. Ett led i detta är att ge grundläggande kunskap kring LOU i den mycket uppskattade utbildningen Från Ax till Limpa med några av Göteborgs bästa advokater i ämnet. Avdelningens tredje affärsevenemang, Västsveriges Upphandlingsdag, gjorde ett uppehåll under 2013 och planen är att genomföra denna våren Istället bjöd vi in Anders Wijkman och Åsa Edman, ordförande respektive huvudsekreterare i Upphandlingsutredningen för ett seminarium under maj månad. 22

23 Verksamheten under räkenskapsåret 23

24 Bilaga 2. Tabeller Affärsjuridik På området affärsjuridik har verksamheten under 2013 främst dominerats av arbetet med att samordna alla förordnade värderings-/ besiktningsmän i Sverige. Sveriges Handelskamrar beslutade 2012 att inleda ett gemensamt projekt att förordnad värderings-/ besiktningsmän, vilket har legat på varje enskild handelskammare tidigare. Vi på Västsvenska Handelskammaren fick huvudansvaret för att utveckla och genomföra detta arbete och sköter idag nästan all administration mm vilket gör att antalet förordnade värderings-/ besiktningsmän har ökat från 75 st till 380 st. Det som också dominerat arbetet är att vi under 2013 erbjöd två medlarutbildningar i samarbete med CEDR, vilket gör att ytterligare 2 x 12 st personer har utbildats till medlare. Tidigare har vi erbjudit en medlar utbildning om året. Anledningen till att vi beslutade att ge ännu en utbildning var att vi fick en förfrågan från Göteborgs Tingsrätt om att utbilda 4 st domare. Även domare från andra domstolar i Sverige anmälde sig. Affärsnätverk 2013 skapade goda förutsättningar för att mötas och att dela erfarenheter inom Handelskammarens Affärsnätverk. Varje år deltar ca beslutsfattare från de västsvenska näringslivet i de olika grupperingar vi har inom nätverket. Vi har en stark position med de relevanta företag och personer som medverkar i våra event. Under året har Håkan Samuelsson, VD Volvo personvagnar, Frans Johansson, VD The Medici group, Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Torsten Jansson, VD och koncernchef New Wave Group, m.fl. delat med sig av sina erfarenheter och sin vardag för deltagare i vårt nätverk. 24

25 Verksamheten under räkenskapsåret 25

26 Verksamheten under räkenskapsåret International Business Contacts 2013 var ett spännande år för IBC med vissa förändringar i projektarbete, i enlighet med affärsplan. Vi bibehöll nivån på enskilda konsultuppdrag men ökade ordentligt på större samarbetsprojekt, vilka involverade flera företag. Total omsättning ökade med ca 50% och inköpta tjänster minskade genom ökad egen leverans i projektarbete. Exempel på sådana större projekt var: Miljöteknikprojekt Irak/Kurdistan på uppdrag av organisationen Chamber Trade som involverade 6 företag; Textildelegation till Indonesien med 8 företag, likaså på uppdrag av Chamber Trade; delegation-, mötesresa till mässan Gamescom i Tyskland med 6 spelföretag, finansierat av Västra Götalandsregionen; Västsvensk Exportsamverkan i samarbete med Business Sweden med 6 Life Science företag till Danmark samt 2 företag inom fordonindustrin till Tjeckien och Slovakien; Matchmaking textildelegation från Marocko med västsvenska textilföretag. Allt fler nationella och regionala aktörer har satt upp finansieringsmedel kopplat till internationalisering, vilket är en situation Handelskammaren ser positivt på och måste ta hänsyn till. Parallellt med den traditionella leveransen av individuella konsultuppdrag så är det därför viktigt att vi också fortsatt under 2014 har ett gott samarbete med andra aktörer kopplat till internationalisering. Vårt mål är fortsatt att vara en attraktiv och given partner för våra västsvenska företag och deras internationella affärsutveckling. Relocation Handelskammaren arbetar sedan flera år med att hjälpa flera av regionens större företag att flytta hit internationell kompetens. Vi har under året sett en stabil trend i att allt fler expatriater flyttar hit för att bosätta sig mer eller mindre permanent, istället för att som tidigare främst ha varit här på tidsbegränsade kontrakt. Vi pratar oss varma för hur det är att leva och bo i Västsverige. Vi visar runt på skolor och i potentiella bostäder och ger praktisk och viktig information under hela flyttprocessen. Allt för att individen, med eventuell familj, ska uppleva Västsverige och den nya positionen som attraktiv. På så vis bistår vi västsvenska företag i att kunna rekrytera internationell kompetens. Väl på plats erbjuder vi sociala aktiviteter för expatriat och medföljande familjemedlemmar. Vi är ett certifierat företag hos Migrationsverket, vilket innebär att vi kan hjälpa våra medlemsföretag att snabbare få igenom arbetstillstånd, både nyanställningar och förlängningar. 26

27 27

28 28 Bilaga 2. Tabeller

29 Verksamheten under räkenskapsåret Personalfrågor Handelskammaren har under året som gått haft en stabil personalsituation. Vi har låga sjuktal och arbetar med förebyggande åtgärder för att det så skall förbli. Vår personalstyrka består av ca 60 % kvinnor och 40 % män och vår medelålder är 41,5 år. Vi har fortsatt vårt arbete med att förbättra våra medarbetares arbetsdagar. Under 2013 har en ny jämställdhets- och mångfaldsplan implementerats. Handelskammarens satsning på förbättrad internkommunikation som primärt kanaliserats via en intranätssatsning börjar nu även det ge resultat. Stiftelser Handelskammaren förvaltar en lång rad stiftelser och fonder. Bland dessa märks främst Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige och Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond. Båda har som uppgift att stödja verksamheten vid Handelshögskolan i Göteborg. Stiftelsernas styrelse utses av Handelskammaren. Sammanlagt delade stiftelserna ut tkr under

30 30

31 Verksamheten under räkenskapsåret Kommunikation Under 2013 inleddes en större satsning på kommunikation inom Västsvenska Handelskammaren. En ny roll som kommunikationschef inrättades med representation i ledningsgruppen. I augusti genomfördes en förändring i organisationen där samtliga stödfunktioner med inriktning på kommunikation slogs ihop till en samlad avdelning. Den nya kommunikationsavdelningen består av 12 personer och samlar kompetenser inom PR, marknadsföring och event. Syftet är att fortsatt utveckla Västsvenska Handelskammarens interna och externa kommunikation. I detta ligger också ett mål om att stärka organisationen ytterligare i omvärlden och öka kännedomen om oss. De organisatoriska förändringarna syftar vidare till att underlätta ett integrerat arbetssätt inom kommunikationsområdet och att stötta såväl organisationens politiska arbete som arbetet med att tillhandahålla tjänster för det västsvenska näringslivet. En stor del av kommunikationsarbetet inriktas på kommunikation i media. Under året har Västsvenska Handelskammaren omtalats i totalt 535 redaktionella inslag. Jämfört med målsättningen om 600 pressklipp per år eller 50 per månad är detta något under målsättningen. Samtidigt är andelen genomslag som är proaktivt och spontant 77 procent, vilket är över uppsatt mål på 75 procent. Detta är ett tecken på att vi får ut de budskap vi önskar på redaktionell plats. Flertalet av genomslagen är också på bra placeringar och i storleksordningen halv- eller helsidor. Till största del är vårt mediala genomslag ett resultat av de proaktiva mediekontakter vi tagit och de aktiviteter vi genomfört. Det rör sig om lansering av nya rapporter, exklusiva utspel och vinklar knutna till vår verksamhet. Det pågår ett medvetet arbete med att i ökad utsträckning bedriva opinionsbildning på nyhetsplats framför traditionell debattplats. Detta har under året synliggjorts i flertalet aktiviteter. Parallellt har vi under året också varit aktiva på debattplats. Totalt har vi funnits med i 41 debattartiklar, antingen som författare eller som omnämnd aktör. Under året har vi överträffat målet om varannan debattartikel publicerad. Vi har vidare under året omnämnts i 17 ledarartiklar. Ytterligare ett tydligt mål är att stärka Västsvenska Handelskammarens position som talesperson i näringslivsfrågor. Det syns både i den återkommande konjunkturindikatorn som ges ut varje månad. Under året har denna mätning utvecklats för att i början av 2014 kunna brytas ner också på regional nivå. Satsning på redaktionellt material fortsätter I en omvärld där medias rapportering om det västsvenska näringslivet minskar blir våra egna kanaler och redaktionella innehåll allt viktigare. Nyhetsbrevet följer fortsatt upplägget med utgivning en gång per månad. Handelskammaren är vidare väl synlig i sociala medier. Microbloggen Twitter är i hög grad ett forum för politiker, debattörer, journalister och personer kopplade till pr-branschen. Handelskammaren är aktiv på Twitter, Facebook och LinkedIn. 31

32 Verksamheten under räkenskapsåret Ekonomi och medlemsvärvning Den ekonomiska utvecklingen för de senaste fem åren framgår av flerårsjämförelsen nedan. Nyckeltalsdefinitioner enligt not 1. tkr Koncernen Antal medlemmar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster* Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 1 2 neg 4 5 Avkastning på eget kapital % 1 2 neg 5 7 Moderföreningen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % 1 1 neg 2 6 *Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick 2011 till tkr. Förlusten berodde främst på de kostnader kammaren hade i samband med 350 års jubileet

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Clavister AB årsredovisning 2011

Clavister AB årsredovisning 2011 Clavister AB årsredovisning 2011 VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 KONCERN- KONCERN- RESULTATRÄKNING 9 KONCERN- BALANSRÄKNING 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 13

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer