Handels verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2009

2 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

3 foto omslag David Bicho repro/tryckeri Modintryckoffset AB produktion Handelsanställdas förbund 2

4 Innehåll Året som gått, förbundets ordförande 5 Handels vår organisation 7 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet 8 Hedersmedlemmar 9 Revisorer 9 Förbundsrådet 9 Avdelningsstrukturen 10 Medlemsutveckling 10 Basorganisation 11 Enskilt anslutna till a-kassan 11 Storstadsprojekt 12 Medlemsförmåner 13 Fritid 13 Kommunikation Informationsverksamhet 14 Handelsnytt 17 Ungdomsverksamhet 18 Utbildningsverksamhet 19 Kultur- och semesterstipendier 20 Medlemsförsäkringar 22 Avtalsförsäkringar 23 Avtal- och tjänstepension 24 Samverkan med andra förbund och organisationer 26 Förbundets IT-verksamhet 27 Administration 28 Personalredovisning 29 Förbundets anställda 34 Handels på arbetsplatsen 41 Avtalsbeståndet 42 Avtal 43 Gränslinjefrågor 44 Branschutveckling 44 Medbestämmande 48 Arbetsrätt 49 Centrala Yrkesförarrådet 49 Arbetsmiljö 50 Handels i samhället 53 Facklig-politiska arbetet 54 Remissyttranden 55 Handels i världen 57 Internationellt arbete 58 Nordiskt 59 Övriga nordiska och internationella uppdrag 60 Slutord 61 Årsredovisning 63 Bilagor 85 3

5 4

6 Förbundets ordförande om året som gått För att vara starka måste vi tydligt visa att det lönar sig att vara medlem, att Handels ligger steget före och att vi gör skillnad. l Arbetet med att utveckla vårt varumärke var därför viktigt. Nu har vi en gedigen plattform som vi alla ska agera utifrån. Fundamentet, som sammanfattar vår idé och är den inre kompass som vi arbetar efter i alla sammanhang är Stark tillsammans. Vi valde ordalydelsen för att betona individens fördelar med det kollektiva. Kärnvärdena Det lönar sig, Steget före och Gör skillnad vilar på fundamentet och utgör ledstjärnor för oss i vårt dagliga arbete. l Vi ägnade mycket kraft under året åt att utveckla nya sätt att arbeta, forma en mer effektiv intern organisation och att hitta nya sätt att rekrytera medlemmar. Vid årets slut kunde vi konstatera att vi lyckats plana ut medlemstappet, totalt förlorade vi drygt 800 yrkesaktiva medlemmar under 2009, mot drygt under Med en fackföreningsrörelse i svårigheter är det ett bra resultat, och det sporrar oss att arbeta ännu hårdare framöver. l Finanskrisen påverkade oss på flera sätt. Bland annat omstrukturerades både butiks- och lagerverksamhet på flera håll, med allt färre och allt större enheter som följd. Trots all turbulens kunde vi dock konstatera att konsumtionen hölls uppe på ett tillfredsställande sätt, vilket medförde att arbetslösheten inte steg i den omfattning vi först befarade. Arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten, ökade dock. Vi deltog aktivt i samhällsdebatten om arbetslöshet, där vi framhöll vikten av att stimulera köpkraften och att upprätthålla nivåerna i trygghetsförsäkringarna. Vi pekade också på det faktum att många av våra medlemmar miste sitt arbete utan att synas i statistiken. Detta genom att många tillfälliga anställningar bara upphörde Mattias Bergman/Scanpix och att ett stort antal tvingats lämna arbetslöshetsförsäkringen på grund av regeringens beslut att kraftigt höja avgifterna. Båda sakerna medförde att anställda inte kom att synas i offentlig statistik, men faktumet kvarstod, människor hade mist sitt arbete. l Säkerheten för våra medlemmar var en annan debatt som vi intensifierade: svarta siffror visar att fler butiksrån än någonsin begicks under året. Det är helt oacceptabelt att människor ska behöva vara livrädda på jobbet, rånen är ett av våra största arbetsmiljöproblem. Butikerna gör mycket för att minska riskerna, men det räcker inte. Vi har vidtagit flera åtgärder för att öka säkerheten, men nu ser vi att inte heller de räcker till rånen fortsätter att öka. Därför intensifierade vi de frivilliga åtgärderna. Vi inledde också ett samarbete med socialdemokraterna för att få en lagstiftning om slutna system för kontanthantering. l Förberedelserna inför 2010 års avtalsrörelse inleddes i enlighet med den demokratiska process det ska vara. Kraven formades av de förslag och synpunkter som kom fram i enkäter, rådslag och avtalskonferenser under Sammanlagt träf- 5

7 fade vi mellan och medlemmar, vilket var oerhört värdefullt ur flera aspekter. Med så många som varit delaktiga i processen lever vi upp till vår devis Hela Handels avtalsrörelse. l När arbetsgivarna valde att lämna förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO PTK och Svenskt Näringsliv bedömer vi att arbetsgivarna begick ett gigantiskt misstag. Vi var beredda att träffa avtal om ett antal praktiska lösningar som skulle underlätta på arbetsmarknaden. Vår inställning var och är att man når de bästa och smidigaste lösningarna om parterna själva reglerar förhållandena. Vi trodde att det var självklart att Svenskt Näringsliv delade denna uppfattning. Så var inte fallet. Resultatet blev att staten även fortsättningsvis äger frågan i form av lagreglering. Därmed missade arbetsgivarna denna unika möjlighet. Nu ser vi fram emot ett händelserikt och spännande år med en extremt tuff avtalsrörelse och en valrörelse som är en av de viktigaste som arbetarrörelsen stått inför. Lars-Anders Häggström Förbundsordförande l Annat som vi arbetade mycket med de gångna året var Storstadsprojektet som syftade till ökad medlemsrekrytering. Vi kan konstatera att allt vi testade inte utföll särskilt bra. Andra delar av projektet har fungerat bra och de ska vi behålla och utveckla vidare. l Även i rikspolitiken har mycket hänt. Den borgerliga regeringsalliansen har fortsatt på den inslagna vägen att genomföra förändringar utan dialog med de fackliga organisationerna. En för våra medlemmar viktig fråga är den kraschade sjukförsäkringen. Det är nu antalet dagar borta från jobbet som styr om människor ska få ersättning, inte sjukdom. Tanken att korta ner sjukskrivningstiden med hjälp av rehabilitering är bra, men metoden är fel man blir inte friskare av att veta att man blir utförsäkrad om ett visst antal dagar. Detta kämpade vi emot. 6

8 Handels vår organisation Handels värdegrund Handels är den naturliga fackliga mötesplatsen för yrkesgrupper inom vårt verksamhetsområde. Handels är känt och uppfattas som en professionell och modern organisation som har en betydande roll i samhällsdebatten och påverkar den allmänna utvecklingen. Detta bidrar till att tillvarata medlemmarnas intressen såväl på arbetsmarknaden som i näringslivet och samhället i övrigt. Handels medarbetare upplever Handels som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och realistiska mål, där olika delar samverkar och uppträder som en organisation. 7

9 Handels vår organisation Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Hedersmedlemmar Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Lars-Anders Häggström, Stockholm, Susanna Gideonsson, Luleå, Tommy Tillgren och Maria Bosdotter, Stockholm, Lennart Bäck, Borås, Agneta Ramberg, Uppsala, Helén Sandgren- Stenmark, Göteborg, Anders Rydahl, Sörberge, Melinda Hedström, Skellefteå, Oscar Englund, Växjö, Åsa Kratz, Kungsör, Therese Möller, Staffanstorp samt Roger Hemming, Söderbärke, personalrepresentant till och med styrelsens augustimöte. Inga-Lis Karlsson, Kåge, tillträdde som ny personal representant den 25 september. Förbundsstyrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden, varav tre per capsulam. Verkställande utskottet har bestått av Lars- Anders Häggström, Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren. Utskottet har haft 28 protokollförda möten. Förbundssekreteraren Gustaf Holmlund har varit protokollsekreterare både i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Förbundsstyrelsen utsåg följande hedersmedlemmar under året: Inge-Marie Byström avd 17 Karlstad samt Elisabeth Fransén och Gullan Stenman, båda avd 24 Göteborg. Stora bilden från vänster Lennart Bäck, Maria Bosdotter, Therese Möller, Åsa Kratz, Melinda Hedström, Agneta Ramberg, Helén Sandgren-Stenmark, Maria Hammarlund (tj suppleant för Anders Rydahl vid FS 16 juni), Susanna Gideonsson, Ann Bjurholt (tj suppleant för Roger Hemming,personalrepresentant, vid FS 16 juni) samt Tommy Tillgren. Små bilderna från vänster Roger Hemming, Lars-Anders Häggström och Anders Rydahl. Malin Gezelius 8

10 Handels vår organisation Revisorer Förbundsrådet Förbundets revisorer har varit Inger Persson, Västerås, Ann-Christin Liljeros, Göteborg och Sonja Sennevall, Malmö. Sune Johnson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Stockholm, har varit auktoriserad revisor. Utöver förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter har följande förtroendevalda ingått i förbundsrådet. Avd 1 Malmö Kerry Johansson Lisbeth Nilsson Avd 3 Halmstad Kerstin Rosell Avd 4 Kristianstad Michael Sjörén Avd 6 Helsingborg Ann-Christin Malmgren Avd 9 Jönköping Marie Söderqvist Avd 10 Trollhättan Jane Larzon Avd 11 Örebro Frederick Axewill Avd 12 Borås Tommy Abrahamsson Avd 13 Borlänge Inger Sjöstrand Avd 14 Skövde Viola Olofsson Avd 16 Linköping Margaretha Ejneblad (tj suppl f Tord Bengtsson) Avd 17 Karlstad Therese Göthe Avd 18 Västerås Elisabeth Sandback Avd 20 Stockholm Annika de Klonia Emma Lindqvist Martin Ångman Avd 24 Göteborg Lars-Olof Johansson Jessica Samuelsson Avd 26 Gävle Maria Hammarlund Avd 27 Sundsvall Christina Bäckman Avd 29 Umeå Maria Vängbo Avd 31 Växjö Ann Johansson Avd 33 Luleå Lena Aronsson Avd 36 Uppsala Henrik Brolin Förbundsrådet har sammanträtt två gånger under Ordinarie årsmötet hölls maj och ett extra möte den 20 november, båda i Stockholm. Huvudpunkten för höstmötet var avtalsrörelsen 2010 som förväntas bli tuffare än någonsin. Vid mötet utsågs förhandlingsdelegationer inom förbundets större avtalsområden. Förbundsrådet beslutade även att en ny avdelning bildas från och med 1 januari 2010; avdelning 2 Trollhättan genom att avdelning 10 Trollhättan och avdelning 14 Skövde slås samman samt att sätesorten för den nya avdelningen blir Trollhättan. 9

11 Handels vår organisation Avdelningsstrukturen Medlemsutveckling Förbundet hade totalt 21 avdelningar under avd 1 Malmö avd 3 Halmstad avd 4 Kristianstad avd 6 Helsingborg avd 9 Jönköping avd 10 Trollhättan avd 11 Örebro avd 12 Borås avd 13 Borlänge avd14 Skövde avd 16 Linköping avd 17 Karlskoga avd 18 Västerås avd 20 Stockholm avd 24 Göteborg avd 26 Gävle avd 27 Sundsvall avd 29 Umeå avd 31 Växjö avd 33 Luleå avd 36 Uppsala Vid årsskiftet var det totala medlemsantalet , motsvarande siffra för yrkesverksamma var medlemmar. Förbundet kunde under 2009 notera en positiv medlemsutveckling i början på året och fram till och med april månad, då det totala medlemsantalet var varav medlemmar var yrkesverksamma. Detta innebar ökningar från årets början på 563 respektive 606 medlemmar. Därefter sjönk medlemsantalet månad för månad med undantag för december månad. Det vid årsskiftet redovisade medlemsantalet innebär ett tapp från årets början med respektive 838 medlemmar

12 Handels vår organisation Basorganisation Enskilt anslutna till a-kassan Vid årets slut hade förbundet 163 (171) allmänna klubbar, 160 (175) branschklubbar och (1 014) firmaklubbar, totalt (1 360) klubbar. Antalet fackombud och handelsombud var 899 (931) respektive (6 853) och antalet skyddsombud (3 662). Ett sätt att beskriva basorganisationen är att se till hur många arbetsplatser med minst en Handels medlem som har lokal facklig representation i form av firmaklubb, fack-, handels- och/ eller skyddsombud. Denna så kallade basorganisationstäckning är relativt stabil över tid, och motsvarade för förbundet som helhet 56 (57) procent vid 2009 års utgång. A-kassan hade vid årsskiftet (33 215) enskilt anslutna medlemmar, vilket innebär en ökning med 3 243, eller tio procent. I förhållande till antalet yrkesverksamma medlemmar utgör enskilt anslutna 29,6 (26,8) procent, vilket är en procentuell ökning om nära tre procent mellan 2008 och Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. David Bicho 11

13 Handels vår organisation Storstadsprojektet Under 2009 genomfördes rekryteringsaktiviteter inom ramen för två olika delprojekt. Det första delprojektet pågick under ett halvår och under dessa månader testades totalt åtta nya metoder för rekrytering. Bland annat gjordes en större satsning på att coacha klubbar vilket innebar att nio rekryterare, tre i varje stad (Göteborg, Malmö och Stockholm), regelbundet träffade förtroendevalda i syfte att organisera, förbättra och effektivisera rekryteringsarbetet. En annan metod som togs fram under våren var ett särskilt workshopkoncept i syfte att förklara Handels roll och varför det är viktigt att vara medlem. Denna workshop användes bland annat på afterworkträffar till vilka oorganiserade bjöds in. En annan satsning var det särskilda medlemskap som togs fram för timanställda som tjänar mindre än kronor per månad, det så kalla de e-medlemskapet. Totalt mottogs 301 inträden under delprojektet. Under hösten startade nästa delprojekt som pågick under drygt tre månader. Under denna period drevs projektet utan projektchef, Annika Stark ersatte Tina Ikonomidou som varit projektledare i Malmö och Angelica Hedberg ersatte Jessica Sandberg som varit projektledare i Stockholm. Sofia Kloo, var förutom projektledare i Göteborg, samordnare för projektet i sin helhet och Ulrika Askegård Thurn arbetade som webb redaktör för hemsidan handelscity.se. Två rekryterare arbetade i respektive stad med genom förandet av åtta olika rekryteringsmetoder, Johanna Berntsson och Mattias Kvickström i Stockholm, Sandra Sintorn och Anton Höber i Göteborg och Sedat Arif och Habib Alievski i Malmö. En värvningssajt togs fram där medlemmar i storstäderna kunde skicka elektroniska vykort till oorganiserade kompisar. Mer kvalitativa metoder testades också så som lunchrumsrekrytering, rekryteringsmöten på arbetsplatsträffar och Alla medlemmars kurs för oorganiserade. I metodutvecklingsarbetet utgick projektledarna utifrån tre utgångspunkter som man konstaterat vara avgörande för att lyckas med rekryteringen; individanpassa informationen, lyfta fram vinsten av det fackliga medlemskapet och serva den oorganiserade. Andra metoder som testades var bland annat rekrytering genom bioevent, rekryteringscoachning av förtroendevalda och rekrytering på kvällar och helger. Under delprojektet mottogs totalt 231 inträden och minst oorganiserade berördes av någon av metoderna. 12

14 Handels vår organisation Medlemsförmåner Fritid Handelskortet och Handelskortet MasterCard I februari 2009 påbörjades arbetet med att förbereda lanseringen av Handelskortet, förbundets nya medlemskort. I månadsskiftet september/oktober 2009 skickades Handelskortet ut till samtliga medlemmar. Vår samarbetspartner och kortutgivare är Enter- Card. Handelskortet är och ska vara ett medlemskort med olika former av rabatterade erbjudanden som till exempel Handels El, teater, byggmaterial, resor och andra artiklar och varor som kan vara till nytta för medlemmen och dennes familj. När Handelskortet skickas ut till medlemmen medföljer även erbjudande om att ansöka om ett betaloch kreditkort Handelskortet MasterCard. Handelskortet MasterCard är ett betal- och kreditkort med bra villkor, till exempel finns ingen årsavgift eller kreditavgift, om inte medlemmen själv väljer att dela upp fakturabetalningen. Kortet innehåller även samma förmåner som ingår i Handelskortet. Möjligheten att ansöka om Handelskortet MasterCard fanns först i början av oktober. Trots detta ansökte och fick cirka medlemmar Handelskortet MasterCard under året. Marknadsföringen av korten har i huvudsak skett via hemsidan handels.se/kort, Handelsnytt samt genom egna kortambassadörer som finns utsedda på varje avdelning i landet. Utifrån beslutad strategi om att hitta pro dukter och upplevelser knutna till kortet har hundratals företag kontaktats via brev, telefon och besök för att hitta lämpliga samarbetspartners. Samarbetsavtal har under 2009 slutits med ett femtiotal företag och organisationer på såväl lokal som på riksnivå. Diskussioner med LO i Sverige och LO Favör i Norge har startats angående möjligheten att skapa någon form av gemensamma medlemsförmåner. Medlemmar i Handels har även under 2009 haft möjlighet att hyra stugor för semester och rekreation till rabatterat pris i Säfsen. Även La Serra och Riva del Sole i Italien har varit ett uppskattat resmål under året. Handels disponerar där tio lägenheter till rabatterade priser. Genom avtal med danska HK har våra medlemmar också kunnat semestra i Christiansminde på Fyn i Danmark. Johan Sellén/Folio 13

15 Handels vår organisation Kommunikation- och informationsverksamhet Gemensamt för kommunikationen i och utanför organisationen är att Handels ska framträda som ett förbund med en sammanhållen profil och enhetlig målsättning. Vi har ett starkt varumärke som alla företrädare har till uppgift att vårda och bygga vidare på. Handelsanställdas förbunds kongress 2006, om profil och varumärke. Utgångspunkten för kommunikationsgruppens arbete under 2009 har varit den varumärkesplattform förbundsstyrelsen antog i december Det är första gången i Handels historia som en varumärkesplattform tagits fram. Därför är det särskilt viktigt att få alla att förstå varför den finns, varför den behövs och vad var och en kan göra för att bidra till en förändring. Kommunikationsgruppen har haft fokus på detta arbete under 2009 där varumärkesplattformen legat till grund för Handels verksamhet. Allt för att vi ska kommunicera på ett samstämmigt sätt. Syftet med plattformen är att den ska bidra till att det finns en gemensam utgångspunkt för diskussioner kring utformning av information, pressaktiviteter, uttalanden, nyhetsbrev, digital media, annonser och trycksaker det vill säga all kommunikation där Handels står som avsändare. Varumärkesarbete Att leva sitt varumärke kan vara lättare sagt än gjort. Som ett led i varumärkesarbetet utbildades ett antal vägledare. De hade som uppgift att föra varumärksplattformen vidare ut i organisationen i syfte att få alla som företräder Handels att förändra sitt sätt att kommunicera så att vi uppfattas som ett Handels. Med hjälp av vägledarna genomfördes under hösten särskilda workshops för avdelningarnas styrelser där varumärksplattformen presenterades och diskuterades. Varje workshop utmynnade dels i åtaganden för styrelserna där de formulerat hur de kan bidra till att fortsätta arbetet bland sin förtroendevalda och medlemmar. Dels att vägledaren överlämnade en stafettpinne i form av ett USB-minne där allt material som använts i workshopen, inklusive talarmanus, lämnades över till varje avdelningsordförande. Detta gjorde att alla avdelningar därmed fått verktyg att användas i arbetet med att kommunicera på ett samstämmigt sätt och bidra till att skapa ett Handels. Opinionsbildning Press och media Den fleråriga satsningen på att utbilda förtroendevalda i opinionsbildning fortsatte under året. Under året har förutom centrala pressmeddelanden även ett antal lokala pressmeddelanden producerats och publicerats via eller i samarbete med kommunikationsgruppen. Under Almedalsveckan i Visby publicerades debattartiklar och pressmeddelanden som fick visst genomslag i media. Debattartiklar i fackpress till exempel Market och Ica Nyheter har tagits fram för publicering i förbundsordförandens namn. Under året har Handels synts bra i media. Statistik från mediaföretag visade att såväl Handels som förbundsordföranden omnämndes i större utsträckning än tidigare. I 2009 års sammanställning över mest omskrivna personer i dagligvarubranschen hamnar Lars-Anders Häggström på en fjärde plats med 271 artiklar på Fri Köpenskaps tio-i-topp-lista. Handels webbplats Under 2009 har vi satsat på mer aktivitet på webben. Ambitionen har varit att något eller några saker händer varje dag på startsidan. Även bildspråket har prioriterats i stort sett varje nyhet har bildsatts för att webbsidan ska upplevas som mer levande och intressant. Vi har även satsat på ett antal nya områden, som till exempel: 14

16 Handels vår organisation Riskerar du att förlora jobbet? Denna sida utvecklades under våren Det är en samlingssida med information för de medlemmar som blir drabbade av exempelvis varsel eller uppsägning. Här finns information, checklistor, råd och tips allt man behöver veta i det fall man drabbas av uppsägning eller varsel. Handelskortet En webbsida som är helt tillägnad Handelskortet, Handelskortet MasterCard och alla medlemsförmåner som är knutna till dessa kort. Lösenordsgenerator Medlemmarna kan numera automatiskt få sitt lösenord i e-posten när de glömt bort vilket lösenord de valt. Genom att fylla i sin mejladress skickas lösenordet ut automatiskt inom loppet av några sekunder. Blanketter Nya förenklade blanketter som följer Handels grafiska profil har tagits fram. Syftet är att öka interaktiviteten för våra medlemmar så att de använder webben i första hand när de behöver fylla i en blankett. För att bli medlem i Handels behöver man numera bara fylla i den elektroniska blanketten på webben. Den tekniska utvecklingen av Handels webbplats har i övrigt legat relativt stilla under året i avvaktan på att en ny webblösning tas fram. Handels intranät I maj implementerades det nya intranätet. Från att ha använt Lotus Notes övergick vi till ett modernt, webbaserat och kommunikativt intranät byggt i publiceringssystemet EpiServer. Detta var ett led i att utveckla den interna informationen. Syftet med det nya intranätet är att vi tillsammans ska ha tillgång till samma information och att vi internt ska arbeta med tydliga, gemensamma målbilder. Det är av vikt att vi alla har samma bild av Handels och vårt uppdrag samt att bilden stämmer med hur vi agerar utåt. Det är viktigt att vi kommunicerar och informerar internt först så att alla är med på tåget innan den externa kommunikationen går ut. För att våra medarbetare ska kunna publicera och använda sig av intranätet har under året flera utbildnings- och informationsinsatser utförts runt om i landet. Utveckling av intranätet Det intranät som vi använder idag kan ses som steg ett. Intranätet ska ses som ett levande dokument som ständigt utvecklas och stöps om till ett arbetsverktyg som passar förbundet och dess användare. Synpunkter från användarna inhämtas kontinuerligt och behandlas av kommunikationsgruppen. Flera tilläggsbeställningar har gjorts till vår IT-leverantör Softronic och utvecklingen av intranätet fortgår. Förtroendewebben Inloggning för förtroendevalda har länge varit efterfrågat och under året blev det verklighet då våra förtroendevalda, från och med juni, fick möjligheten att logga in sig på intranätet. Förtroendebrevet Under året har förbundets förtroendevalda och anställda regelbundet fått information i nära anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden via Förtroendebrevet. På så sätt har dessa grupper snabbt fått ta del av fattade beslut och sådant som är på gång inom organisationen. Syftet med detta är att de i sin tur kan föra informationen vidare till medlemmar och arbetskamrater. Under 2009 har det producerats tio nummer av Förtroendebrevet. Materialproduktion Förbundet antog under våren en ny grafisk profil. Profilen togs fram av byrån Säflunds. Färger och 15

17 Handels vår organisation bildspråk har förnyats men logotype, typografi och format är kvar från tidigare form. I januari 2009 flyttade förbundet sitt trycksakslager från Bilda till Strömbergs. Strömbergs sköter därmed den externa webbshopen för materialbeställning. Bland det material som producerats under året märks informationsmaterialet kring Handelskortet, det nya medlemskortet med kreditmöjligheter. I övrigt har, framför allt med anledning av den nya grafiska profilen, mycket material reviderats. Under året har bland annat följande trycksaker producerats: Alla medlemmars kurs Almedalsmaterial Anteckningsbok Avgiftsfolder Etiska regler (broschyr) EU-material (till valet hösten 2009) Fördel Handels (broschyr) Första majmaterial Grafisk manual Om en är stark, vad är då många tillsammans? (broschyr) Varumärkesplattform Vill du utöka din arbetstid? (broschyr) Öka inflytandet på jobbet (broschyr) Om en är stark vad är då många tillsammans? eller... om inte facket fanns Anteckningsbok Information om din avdelning och medlemsavgift Avd 24 Göteborg Handelsanställdas förbund Grafisk manual OBS! Bilderna i detta ex är inte friköpta Handelsbilder. ett rött europa EU-valet 7 juni 2009 Rekommendation av FS Version 1.3 juni

18 Handels vår organisation Handelsnytt Handelsnytt har under 2009 kommit med elva utgåvor av papperstidningen. Redaktionen har dessutom dagligen producerat nyheter för tidningens webbsida, Tidningsproduktionen och personalkostnaderna har sammanlagt kostat drygt fem kronor per medlem och månad. Tidningens annonsintäkter blev rekordhögt, kronor (jämfört med kronor för 2008). Tidningens TS-upplaga är nu drygt exemplar, vilket stämmer ganska väl överens med det faktiska medlemstalet. Bemanning Redaktionen har haft fem journalisttjänster under 2009, varav en är chefredaktör. tidningens nyheter på papper. Tidningens innehåll Redaktionen arbetar efter den policy för innehållet som förbundsstyrelsen fastställt. I den framgår bland annat att redaktionen med journalistisk självständighet ska bevaka frågor som berör medlemmars arbete och att det ska vara högt i tak när det gäller debatt och olika åsikter. Under året har redaktionen tagit upp en lång rad ämnen i det Handelsfackliga området, till exempel uppsägningar, bemanningsföretag och nya regler för sjukskrivna och arbetslösa. Men även mer branschinriktade ämnen, exempelvis på temasidor om utbildning och karriärvägar i handeln. Medlemskap i föreningar Handelsnytt är medlem i föreningen fackliga nyheter.nu, en gemensam webbsajt för 16 fackförbundstidningar. Tidningen är också medlem i föreningen Sveriges Tidskrifter. Läsarundersökning Under året gjorde Sifo en läsarundersökning i intervjuform på Handelsnytts uppdrag. Dels en läsvärdesundersökning som visar vad som lockar till läsning i tidningen. Denna ger redaktionen feedback på hur artiklar ska presenteras för att bli vällästa och vilket slags innehåll som läses mest. Dels enkätfrågor om innehållet i allmänhet. Deltagarna i läsarundersökningen ger tidninen ett gott betyg eller 3,9 i medelbetyg på en 5-gra dig skala, vilket är högre än vid föregående läsarundersökning. Högst betyg får tidningen för att den skriver bra och lättfattligt, 4,5. Läsarundersökningen visar att särskilt de unga läsarna vill läsa mer om löner och om nyttan av att vara med i facket. De vill också ha mer kritisk granskning av Handels och fackets verksamhet. 86 procent av de tillfrågade föredrar att läsa 17

19 Handels vår organisation Ungdomsverksamhet Handels Centrala Ungdomskommitté (CUK)har under våren haft två möten och en planeringskonferens samt tre möten under hösten. Ett på SSU-kongressen, ett på hotell Rådmannen och ett i LO-borgen. CUK har under året haft följande sammansättning: Sophia Andersson, ordf, avd 20 Stockholm Petra Lindblom, avd 1 Malmö (syd) Joacim Lindh, avd 9 Jönköping (öst) Martin Johansson, avd 3 Halmstad (väst) Jenny Löwgren, avd 11 Örebro (Mälardalen) Viktor Zackrisson, avd 13 Borlänge (mitt) Tobias Hagström, avd 29 Umeå (norr) Petra Lindblom och Tobias Hagström avgick vid Vårträffen den 5 maj. Till nya ledamöter valdes Elin Westerberg, avd 1 (syd) och Sofie Connysson, avd 29 (norr). Vårträffen Vårträffen hölls den 5-8 maj på Runö kursgård i Åkersberga. Representanter från avdelningarnas lokala ungdomskommittéer fanns på plats och totalt deltog 22 medlemmar. Vid konferensen presenterade Linnea Björnstam från förbundskontoret ungdomspaketet som alla Lokala Ungdomskommittéerna ska använda i sina avdelningar som underlag för att tala om ungdomsverksamhet. Med på programmet fanns även facklig-politisk verksamhet. Ungdomsgruppen från norska HK besökte konferensen och berättade om sin verksamhet. Idéstipendium Årets idéstipendium på kronor delades ut till avdelning 14 Skövde. Avdelningen hade arrangerat en tre dagars lägerskola varvat med roliga aktiviteter och lektionspass om avtal, lagar och medlemskapets värde. Under dessa dagar värvades 66 nya elevmedlemmar. SSU-kongressen Inför SSU-kongressen den 2-7 augusti arbetade Centrala Ungdomskommittén med motionerna. Under kongressen var Sophia Andersson, Viktor Zackrisson, Joakim Lind och Jenny Lövgren aktiva Handelsombud. De medverkade även i LO-montern. Facklig-politisk verksamhet CUK hade inbjudit Jonatan Karreskog, fackligpolitisk ombudsman på SSU, till ett möte på våren och under hösten för att diskutera facklig politisk verksamhet. Anna Hedh medverkade vid årets första möte och berättade om sina år i EUparlamentet. Sophia Andersson och David Eklind deltog i ett LO-CUK möte där bildande av SSU-klubbar och SSUs valläger diskuterades. Ungdomsforum Den 9-11 november höll LO ungdomsforum på Runö. Handels representerades av 20 ungdomar. Under rubriken Facklig aktivism konsten att hitta och använda historier, arbetade ett stort antal ungdomar från förbunden tillsammans i olika arrangemang och seminarier. Intressanta gäster deltog med föreläsningar bland annat höll LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin tal och överlämnade pris till vinnaren av tävlingen Årets fackliga hjältedåd. UNI Global Youth Meeting Maria Hammarlund och Anders Edlund var observatörer vid UNI Youths möte i Malaysia den 28 oktober. Mötets huvudtema var global facklig solidaritet och delegater från olika länder berättade bland annat om situationer i deras länder angående fackfientlighet, ungdomsarbetslöshet och descent work. UNI Europa Youth Committee Lars Nyander (CUK) ingår som ledamot i UNI Europa Youth Committee. 18

20 Handels vår organisation Utbildningsverksamhet Förtroendevalda medlemmar Fackets grunder Fackets grunder är en utbildning som samordnas genom LO och vänder sig till medlemmar upp till 30 år. Syftet är att kursdeltagare efter genomgången utbildning ska bli motiverade att engagera sig mer fackligt och politiskt genom att åta sig förtroendeuppdrag. Handels har som mål att en procent av medlemmarna under 30 år ska gå Fackets grunder varje år. Under 2009 har 270 (278) medlemmar genomgått utbildningen, vilket motsvarar 0,8 procent. Skolinformation Skolinformation är utbildning/information från avdelningarna vid besök på gymnasieskolorna. Under 2009 har avdelningarna genomfört 252 (311) klassrumspresentationer. Vid dessa tillfällen har de mött (5 857) elever. Alla medlemmars kurs Alla medlemmars kurs har under 2009 bestått av fyra delar Avtal/Medlemskap, Försäkringar, Miljö och Handels 100 år. Totalt har (4723) medlemmar deltagit under året. Från 1 oktober har en ny Alla medlemmars kurs införts Demokrati, som en del av kongresskampanjen, Alla medlemmars kurs demokrati. Grundläggande förtroendemannautbildningar Under året har stegutbildningarna fortsatt i avdelningarna: Steg 1 Uppdraget 1 dag Steg 2 Arbetsplatsen 2 dagar Steg 3 Lagarna 3 dagar Steg 4 Lönen 3 dagar Steg 5 Organisationen 3 dagar Steg 6 Framtiden 1 dag Totalt under året har (3 946) medlemmar deltagit i dessa utbildningar. Uppdelningen per utbildningssteg framgår av bilagedelen. Siffrorna inom parentes avser föregående år. 19

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer