Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö"

Transkript

1 Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009

2 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN Sverige AB gjort en naturvärdesinventering i skog och på myr omfattande totalt ca 700 hektar. Inventeringsområdet är uppdelat i två block, båda belägna intill varandra strax söder om Ängersjö i Härjedalens kommun. Inventeringsområdet berörs av planerad etablering av en vindkraftspark. Vid inventeringstillfället var det emellertid inte känt i detalj var vindkraftverk, vägar och annan infrastruktur ska lokaliseras. Inventeringen är ett komplement till tidigare genomförda inventeringar i omkringliggande områden. Inventeringen syftar till att lokalisera och beskriva skogsområden med höga naturvärden; ge en generell bedömning av hur naturvärden kan påverkas vid en exploatering samt lämna förslag på hur negativ påverkan kan undvikas alternativt minimeras. Resultatet från inventeringen presenteras i föreliggande rapport. Samtliga foton i rapporten har tagits av författaren. Peter Andreasson i september Innehållsförteckning Inledning 2 Inventeringsområde 3 Utförande 4 Förutsättningar för skogliga naturvärden i trakten 6 Resultatövergripande 7 i detalj 9 arealfördelning 18 2

3 Inventeringsområdet Inventeringsområdets båda block vars yttergränser här är markerade med rött. Inventeringsområdets yttergränser markerade med rött. Inom dessa gränser förekommer delområden fyllda med mörkgrön färg, dessa delområden är skogar som tidigare utförda inventeringar funnit höga naturvärden i. Delområden fyllda med rosa färg är skog < 20 år alternativt contortaskogar. De mörkgröna och de rosa områdena ingår ej i den nu genomförda inventeringen. 3

4 Utförande Naturvärdena i de av uppdragsgivaren utpekade skogsområden har inventerats, bedömts och beskrivits. Avgränsningen av inventeringsområdets yttergränser framgår av karta. Inom yttergränserna förekommer delområden som tidigare utförda inventeringar klassat som skogar med höga naturvärden, dessa områden ingår ej i den nu genomförda inventeringen. Inventeringen omfattar inte heller de delområden som utgörs av skogar som är yngre än 20 år eller består av contortaskogar (se karta ovan). Fältarbetet genomfördes under den andra halvan av augusti, Inventeringen omfattade såväl skog som myr. I inventeringsområdet identifierades ett antal delområden med skiftande naturvärden, alla delområden beskrivs nedan. Vägledande för avgränsning och naturvärdesbedömning av respektive delområde har varit skogens struktur, förekomst av olika substrat, trädslagssammansättning, ålder mm samt förekomst av rödlistade arter eller andra arter och företeelser med relevans för en bedömning av naturvärden. Den nu genomförda artinventeringen inriktades på kryptogamfloran, dvs mossor, lavar och vedsvampar. Artinventeringen var av översiktlig karaktär och gör inte anspråk på att vara komplett eller heltäckande. Varje delområde har utifrån en sammanvägd naturvärdesbedömning, dvs biotopkvalitet och artfynd, klassats i tre klasser enligt följande: Område med höga/mycket höga naturvärden- avser biotop i skog eller på myr som genom sin historik, struktur och förekomst av substrat och andra naturvärdeselement hyser, eller har förutsättningar, att hysa rödlistade arter. Nyckelbiotoper hamnar i denna klass. Område med naturvärden/punktvisa naturvärden- avser antingen biotop i skog eller på myr som inom en inte alltför avlägsen framtid kan utvecklas till en nyckelbiotop eller biotop i skog eller på myr som hyser spridda förekomster av rödlistade arter eller värdefulla naturelement, såsom exv torrakor eller gamla sälgar. Inom inventeringsområdet är det relativt vanligt med sådana spridda förekomster av t ex torrakor med varglav(nt) eller sälgar med lunglav(nt) och skrovellav(nt). Att det förhåller sig på detta sätt förklaras huvudsakligen av skogshistoriska orsaker, mer om det längre fram i texten. Områden som saknar påtagliga naturvärden- avser skog som sköts enligt moderna skogsbruksmetoder, vilket inkluderar generell naturhänsyn. Myrar som i stort sett saknar träd och/eller har dikats eller på annat sätt utsatts för kraftig påverkan ingår också i denna klass. Kategoriseringen av funna arter följer nomenklaturen i den svenska rödlistan som tas fram av ArtDatabanken, den nu gällande rödlistan antogs Följande förkortningar används: NT=missgynnad, VU=sårbar, EN=starkt hotad, CR= akut hotad; därutöver används förkortningen S för signalarter, dvs arter som inte är rödlistade då de inte har fullt så höga krav på livsmiljön som rödlistade arter men ändå signalerar intressanta biotoper. 4

5 Som underlag för inventeringen har diverse digitalt kartmaterial använts. Tidigare genomförda naturvärdesinventeringar har tillhandahållits av uppdragsgivaren. Digitalisering och arealberäkningar mm har gjorts i ArcMap. En tämligen vanlig bild från inventerings området: näringsfattig myr bevuxen med olikåldriga tallar, relativt gott om gamla torrakor - såväl grova som klena. I övergången till skogsmark finns ofta långsamtväxande granar. Myrarna omges allt som oftast av kulturskogar, som i detta fall av 30-årig tall och contorta. Digerberget. 5

6 Förutsättningar för skogliga naturvärden i trakten Klimat Inventeringsområdet har en varierande topografi, flera bergstoppar reser sig markant från omgivningarna och flera av dem når över 600 meter över havet. Klimatet här är kärvt med relativt svala och nederbördsrika somrar och kalla snörika vintrar. Berggrund och vegetation Berggrunden i området varierar och ger i allt väsentligt upphov till intermediära växtbetingelser. Jorddjupet är ofta mäktigt. Bergsluttningarna påverkas av näringsberikat rörligt markvatten och domineras oftast av gran, medan tall dominerar i flackare terräng. Lövträd förekommer spritt och aldrig i någon större omfattning. Förutom björk som är det vanligast förekommande lövträdet så finns det relativt gott om sälg, inte minst gamla grova sådana. Myrar förekommer i både flack terräng och i sluttningar, sk hängmyrar, vilka företrädesvis återfinns på hög höjd. Myrar förekommer dels som näringsfattiga myrar som är glest bevuxna med tallar och dels som mer näringsrika myrar vilka ofta har ett stort inslag av gran och björk. Fältvegetationen domineras helt av bärris, ljung och kråkbär. På de högt belägna terrängpartierna är det vanligt med tjocka sumpmossmattor. Skogshistoria Naturlig I likhet med stora delar av de boreala skogarna så har även inventeringsområdet historiskt sett varit påverkat av upprepade naturliga bränder. Spår av eldens framfart kan bl a ses i mängder av nu levande träd där övervallningar skvallrar om träd som överlevt flera bränder. Även på de ställvis rikligt förekommande torrakorna kan brandspår ses. Branden påverkar också vegetationsammansättningen på så sätt att den ger föryngringsmöjligheter för exv tall, björk men också sälg som förekommer relativt rikligt i några delområden. Mänsklig påverkan-skogsbruk I naturskogen finns gott om olika substrat, nyckelelement och mikromiljöer som ger livsutrymme för många olika arter, även sådana arter med mycket specifika krav på miljön. Torr, hård, soltorkad ved är ett exempel på substrat som var vanligt förekommande i naturskogarna men som minskat i dagens skogslandskap. När substrat försvinner så försvinner också de arter som har substratet som en livsförutsättning. Varglav är en rödlistad art som kräver hård soltorkad ved, arten har varit betydligt vanligare men har i takt med att skogarna omvandlats blivit utträngd på myrarna där det fortfarande kan finnas kvar stående döda träd, företrädesvis talltorrakor. På sådana torrakor i inventeringsområdet växer det ställvis gott om varglav. På likartat sätt har gamla grova sälgar, som substrat för bl a de rödlistade arterna lunglav och skrovellav, minskat kraftigt. 6

7 Vy över skogslandskapet, sett från inventeringsområdets östra block. I stort är inventeringsområdet med dess omgivande landskap kraftigt påverkat av moderna skogsskötselmetoder, vilket också inkluderar stora arealer planterade med främmande trädslag (contorta-tall). I några smärre områden finns kvar fragment av naturskog som endast påverkats marginellt genom dimensionsavverkning utförd för mycket länge sedan. På flera av myrarna, även avlägset belägna och på hög höjd, finns gamla diken. I de flesta fall har emellertid den önskade dikningseffekten nästan helt uteblivit. Resultat Övergripande: Inventeringen resulterade i avgränsningar av ett antal delområden, namngivna från A--P (se kartbilaga). Av den totalt inventerade arealen om ca 700 hektar har 94,5 hektar skog och/eller myr klassats som områden med höga-mycket höga naturvärden. Den nästa högsta klassen, dvs områden med naturvärden/punktvisa naturvärden omfattar 82,6 hektar, medan den lägsta klassen (dvs produktionsskog) omfattar ca 520 hektar. Ett av de högst klassade områdena, delområde A, karaktäriseras av en skogmyrmosaik med hänglavsrik gammal barrblandskog i höjdläge, ett annat högt klassat område är delområde C, en högt belägen myr, något litet påverkad av ett dike, med riklig förekomst av talltorrakor. Dessa torrakor är det livsnödvändiga substratet för 7

8 varglaven som här förekommer i stor myckenhet. Ytterligare ett annat område, delområde I, består av det som skogsmän ibland kallar för tras- och restskog. Här finns spridda gamla sälgar med god förekomst av bl a lunglav och skrovellav samt en och annan gammal talltorraka. Dessa tre olika biotoper med tre olika artsammansättningar representerar också olika biotopers skilda förmåga att klara olika typer av exploateringsingrepp. Generellt kan sägas att den gamla hänglavsrika höjdlägesskogen med dess arter far illa av i stort sett alla mänskliga ingrepp, dvs sådana ingrepp som leder till att de biotiska och abiotiska förhållandena ändras. Detta eftersom många av gammelskogens arter är ofta ytterst kräsna vad gäller lång kontinuitet med avseende på hög luftfuktighet, måttlig vindexponering, naturlig småskalig störning, gott om stående och liggande död ved, långsamtväxande träd mm. Helt annorlunda förhåller det sig med den glest bevuxna myren med sina exponerade talltorrakor och långsamt växande granar i kantzonen. De arter som lever i denna miljö är av lätt förståeliga skäl inte beroende av låg vindexponering eller liknande. Här är hotbilden en helt annan. Om ett ingrepp inte medför bortförande av träd eller ved så kan en flerhundraårig talltorraka bevuxen med varglav mycket väl stå granne med ett vindkraftverk utan att ta nämnvärd skada. Hänglavsrik skog, här violettgrå tagellav (NT), delomr B. Torraka och ymnigt med varglav (NT), delomr C. 8

9 Resultat i detalj: Här följer en beskrivning av de avgränsade delområden som har klassats antingen som Område med höga/mycket höga naturvärden eller Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Förutom biotopbeskrivning lämnas förslag på hur befintliga naturvärden kan hanteras för att undvika eller minimera negativa effekter vid en eventuell exploatering. De områden som klassats som Område som saknar påtagliga naturvärden beskrivs inte närmare i detalj. Detta är visserligen den arealmässigt största klassen men består av skogar som i första hand sköts för virkesproduktion och är därför av ringa värde i det sammanhang som denna rapport syftar till. B C A D E F Inventeringsområdets västra block. I detta område har 6 delområden(a-f) med naturvärden identifierats. 9

10 Delområde A: Område med höga/mycket höga naturvärden Höjdlägesskog och myrmosaik. Olikåldrig, upp till ca 300 år, heterogen barrblandskog med stort inslag av lövträd, främst björk som här är kortvuxen, 8-10 meter, och påminner mest om fjällbjörk. Skogen omger en myr som är intakt, med gott om gamla träd och torrakor. Övergången mellan myr och skog är ofta diffus. Brandspår kan ses, om än sparsamt. Det har för länge sedan förekommit dimensionsavverkning i området, men naturskogskaraktären är ändå påtaglig. Det kanske mest anmärkningsvärda i området är den ymniga förekomsten av violettgrå tagellav (NT). Den växer här inte bara på långsamtväxande gran som annars är det vanligaste substratet, utan återfinns också på tall, björk och sälg! På flera sälgar hittades också lunglav (NT) och skrovellav (NT). På myren finns enstaka torrakor med varglav (NT). Skogen håller nyckelbiotopklass. Med mycket noggrann detaljplanering kan möjligen något enstaka och litet ingrepp göras i området utan att dess naturvärden ödeläggs. Höjdlägesskogen i delområde A. Här hittades anmärkningsvärt mycket violettgrå tagellav (NT), dessutom på alla förekommande trädslag. 10

11 Delområde B, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Omgivet av relativt färska hyggen ligger detta delområde som till största delen består av årig granskog i sluttande terräng. En mindre del av en större myr ingår i delområdet, liksom dess kantzon. I den lägst liggande delen av skogen finns rikligt med violettgrå tagellav (NT), men också sälgar med lunglav (NT) och skrovellav (NT). Inventeringens enda fynd av knottrig blåslav (NT) gjordes här på en gran. Det är särskilt delområdets lägst liggande del samt på den angränsande myren som exploateringsingrepp helt bör undvikas. I övrigt torde smärre väl detaljplanerade ingrepp kunna göras utan att väsentligt förstöra biotopens kvalitéer. Gammal sälg intill en grov tallåga. Delomr B. Knottrig blåslav (NT) på gran. Delomr B. Delområde C, Område med höga/mycket höga naturvärden samt Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Högt uppe på Digerberget ligger en näringsfattig myr med mycket höga naturvärden, i nordost kantas myren av ett skogsområde med naturvärden. På myren och i kantzoner finns gott om gamla träd och torrakor. På ett stort antal av torrakorna växer varglav (NT) som förefaller trivas gott på den här myren då den uppträder rikligt (se foto ovan). Ett mycket gammalt dike skär in i myren, dock är dikningseffekten begränsad till endast några meter på ömse sidor om diket. Alla ingrepp som innebär fällande eller bortförande av torrakor innebär stora förluster för områdets naturvärde, och bör därför helt undvikas. Eftersom varglavens torrakor 11

12 är ett substrat som har lång leveranstid, så är också avverkning av mer än enstaka nu levande tallar på sikt ett hot mot substrattillförseln och därmed varglavens möjligheter att fortleva på myren och i dess kantzon. Delområde D, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Ett litet skogsområde uppe på bergets topp. Skogen består till stor del av ett mycket tätt och klent stavagrans -liknande bestånd. Insprängda här och var i granskogen står gamla döda tallar som uppenbarligen tidigare haft gott om utrymme eftersom de är påtagligt grovgreniga. Violettgrå tagellav (NT) förekommer här och var i små mängder liksom garnlav (S). Gammal spärrgrenig talltorraka i delomr D. Gamla, levande och döda, träd. Delomr E. Delområde E, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Litet delområde bestående av gamla tallar och granar på fuktig mark som här och där övergår i myr. Ett djupt dike skär rakt igenom biotopen. Området är helt och hållet omgivet av ungskog. Det betyder att det för några tio-tal år sedan var helt kalt runt det lilla delområdet, vilket i sin tur sannolikt på ett negativt sätt har påverkat förutsättningarna att hysa krävande arter. Inga signalarter förutom garnlav (S) hittades men biotopen innehåller trots allt en hel del substrat och livsmiljöer som gör det möjligt för krävande arter att leva här. Området är litet och tål knappast några ytterligare försämringar av biotopkvalitéerna. 12

13 Delområde F, Område med höga/mycket höga naturvärden. Ett långsmalt delområde med grandominerad 150-årig skog i delvis mycket brant nordostvänd terräng. Här finns stående och liggande död ved i olika stadier av nedbrytning, på en av lågorna hittades ullticka (S). På de gamla granarna växer garnlav (S) och violettgrå tagellav (NT). Spridda i området finns gamla sälgar med lunglav (NT) och skrovellav (NT). Delområdet håller nyckelbiotopklass. Alla ingrepp i detta delområde bör undvikas. K M N H J L P O G I Inventeringsområdets östra block. I detta område har 10 delområden(g-p) med naturvärden identifierats. Delområde G, Område med höga/mycket höga naturvärden. Svagt sluttande myrmark vars centrala del är bevuxen med tall, medan gran, björk och sälg växer i övriga delar. Bortsett från kanteffekter från omgivande avverkningar så är området endast marginellt påverkat av tidigare ingrepp. Det finns således 13

14 förhållandevis gott om stående död ved, långsamt växande träd och gamla grova sälgar. Hela området består av gamla, långsamt växande träd. Delomr G. Gamla grova sälgar står spridda i myrkanten. På denna sälg växer lunglav (NT) och skrovellav (NT). Delomr G. 14

15 De gamla granarna är växtplats för bl a garnlav (S) och violettgrå tagellav (NT) medan de gamla sälgarna bl a härbärgerar lunglav (NT), skrovellav (NT) samt stuplav (S). Fotot på försättsbladet till denna rapport är taget i riktning mot den centrala delen av delområde G. Med mycket noggrann detaljplanering kan möjligen något enstaka och litet ingrepp göras i områdets centrala delar utan att dess naturvärden ödeläggs. Delområde H, Område med höga/mycket höga naturvärden. Ett litet sumpskogsområde med olikåldrig gran i åldersintervallet år, med enstaka inslag av gammeltallar. Trots att det är en sumpskog så kan man här finna spår av brand. Garnlav (S) och violettgrå tagellav (NT) liksom flera arter knappnålslavar växer i området. Området är så litet att sumpskogens mer krävande arter inte tolererar några ingrepp i vare sig själva biotopen eller dess nära omgivningar. Delområde I, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Intill skogsbilvägen ligger delområde I, Skogen här består av olikåldrig barrblandskog, på ställvis sumpig mark, med spridda förekomster av björk och sälg. Skogen är gles och påverkad av upprepade plockhuggningar. Spår av brand kan ses på gamla torrakor och stubbar. Områdets naturvärden är främst kopplade till de gamla grova sälgar som finns spridda, liksom till förekommande torrakor. Vid en eventuell exploatering torde det vara möjligt att genom noggrann planering undvika att beröra nämnda naturvärden. Delområde J, Område med höga/mycket höga naturvärden. En näringsfattig myr med en anslutande barrblandskog i nordost. Särskilt i den östra delen av myren finns gott om gamla tallar och torrakor. På flera av dessa torrakor växer varglav (NT). Den anslutande barrblandskogen i nordost är en oskött, ca 100- årig, skog vars naturvärden i första hand är lokaliserade närmast myren, längre bort från myren avtar dessa värden. I kantzonen finns flera åriga tallar, gamla sälgar och trånväxta granar. I mosstäcket växer den lilla orkidéen knärot (S). Lunglav (NT) och skrovellav (NT) växer ymnigt på några av sälgarna. Vid ev ingrepp bör områdets gamla träd och torrakor genom noggrann planering kunna bevaras. De norra delarna av skogen har betydligt lägre naturvärden. 15

16 Utbrunnen torraka intill sälg med lunglav (NT). Delomr I. Knärot (S).. Delområde K, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Myrområde med relativt gott om gamla tallar och torrakor, i kantzonerna växer gran. Spridda förekomster av varglav (NT) samt garnlav (S) och enstaka violettgrå tagellav (NT). Vid ev ingrepp bör områdets gamla träd och torrakor genom noggrann planering kunna bevaras. Delområde L, Område med höga-mycket höga naturvärden. En fattig till intermediär myr med relativt gott om gamla tallar och torrakor. Varglav (NT) växer sparsamt på områdets torrakor. Myren har ett utflöde i sydväst. Här sker en anrikning av näringsämnen vilket avtecknar sig i vegetationen, med inslag av sälg, viden, enbuskar och vass. Utflödet bildar flera småbäckar och drar delvis underjordiskt i den nu blockiga terrängen som fortsätter nedströms och efter några hundra meter rinner in i en tidigare identifierad nyckelbiotop. Vid ev ingrepp bör områdets gamla träd och torrakor genom noggrann planering kunna bevaras. Vidare är det av stor vikt att områdets hydrologiska förhållanden bevaras intakta, inte minst för att undvika att naturvärden i den nedströms liggande nyckelbiotopen äventyras. 16

17 Delområde M, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Ungefär 150-årig grandominerad skog, delvis skött under sen tid. Litet bäckdrag drar igenom området. Ställvis finns stora block. I den södra delen finns sälg med lunglav (NT) och skrovellav (NT), på gran växer garnlav (S) och sparsamt med violettgrå tagellav (NT) Vid ev ingrepp bör områdets sälgar genom noggrann planering kunna bevaras. Delområde N, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. En sluttande fattig-intermediär myr bevuxen med tall i de centrala delarna och gamla granar i kanterna. Spår av brand kan ses i stubbar samt något anmärkningsvärt: spår av dimensionsavverkade tallar som i stubbhöjd är ca en halvmeter i diameter, det har med andra ord vuxit grova tallar här. På granar växer violettgrå tagellav (NT) tillsammans med garnlav (S). Vid ev ingrepp bör områdets gamla träd och torrakor genom noggrann planering kunna bevaras. Delområde O, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Ca 100-årig barrblandskog med inslag av björk, asp och sälg i brant och stenig terräng. Skogen har sannolikt uppkommit naturligt efter avverkning och därefter i stort sett fått utvecklats fritt. På toppen avtar naturvärdena. Vid ev ingrepp bör områdets branta lövrika delar i möjligaste mån undantas. Delområde P, Område med naturvärden/punktvisa naturvärden. Långsmal myr av intermediär typ. Gamla tallar och torrakor finns spridda i området. I kanterna växer trånvuxna granar. Enstaka violettgrå tagellav (NT) förekommer. Vid ev ingrepp bör områdets gamla träd och torrakor genom noggrann planering kunna bevaras. 17

18 Arealfördelning Inventeringen resulterade i följande fördelning av naturvärdesklasser: NATURVÄRDESKLASS SKOG/MYR HEKTAR Omr med höga-mycket höga natv Skog 43,2 Omr med höga-mycket höga natv Myr 51,3 SUMMA 94,5 Omr med natv-punktvisa natv Skog 51,9 Omr med natv-punktvisa natv Myr 30,7 SUMMA 82,6 TOTALT 177,1 Björnar uppehåller sig gärna i inventeringsområdets skogar. Skogsbilvägen väster om Garpkölen. 18

Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen.

Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen. Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen. Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB, för Eolus Vind AB, augusti 2012. Inledning På uppdrag av Eolus Vind AB har FORAN Sverige AB

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun År 2013 släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Rövarna vid Rövarberget

Rövarna vid Rövarberget Rövarna vid Rövarberget 4 Bengt Oldhammer, Orsa Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra Mora kommun. Det

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Kan vi återskapa naturvärden?

Kan vi återskapa naturvärden? Kan vi återskapa naturvärden? Erfarenheter från Sveaskogs arbete med ekoparker och naturvårdande skötsel Stefan Bleckert Peter Bergman Innehåll Den svenska modellen - bu eller bä? Ekoparker skapar nya

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala Min skog Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala 1/14 2/14 3/14 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas

Läs mer

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014 Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav i Västerbottens län 2014 Text och foto: Gudrun Norstedt, Skogsfruns naturinventeringar Omslagsbild: Dimforsen, Vilhelmina kommun På uppdrag av länsstyrelsen

Läs mer

Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun

Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Rapporten är framtagen under arbetet med ny översiktsplan för Jönköpings

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

RAPPORT Naturvärdesbedömning för området kring Karbosjön,

RAPPORT Naturvärdesbedömning för området kring Karbosjön, RAPPORT Naturvärdesbedömning för området kring Karbosjön, Nacka Kommun 2009-12-16 Upprättad av: Jonas Rune Granskad av: Emma Hilmersson Godkänd av: Emma Hilmersson RAPPORT Naturvärdesbedömning för Karbosjön,

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Stockholms län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 Fig. 1 Området mot öster längs markvägen med äldre tallar och ekar, riktning norrut. Sammanfattning

Läs mer

Karta över inventeringsområdet

Karta över inventeringsområdet HL Taigabas Henrik Liliedahl Sörbäcken 6 780 64 LIMA 073-830 51 91 taigabas@algonet.se 9 1 8 7 2 5 4 6 3 Karta över inventeringsområdet Naturvärdesinventering för presumtiv fortsatt utbyggnad i Stöten

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M10 PM Naturinventering Datum: 2013-03-27 Sida 1 (2) Bilaga M10 PM Naturinventering Spjutåsberget har inventerats vid två tillfällen under utredningsarbetet. Dels genomfördes

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade.

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade. Distrikt Södra Dalarnas synpunkter på remiss Ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen samt remiss Målbilder för god miljöhänsyn. Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1 Nåsten 1:1, Uppsala kommun Uppdragsgivare Jörgen Hellgren Tidpunkt för inventeringen Oktober 2013 Inventeringen utförd av Ellen Salomonsson Rapporten

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Restaureringsplan Värmlandsskärgården

Restaureringsplan Värmlandsskärgården RESTAURERINGSPLAN Datum 2016-02-12 Referens 512-255-2016 Sida 1(6) Restaureringsplan Värmlandsskärgården Natura 200-kod och namn: SE0610006 Värmlandsskärgården Projektområde: 3 Kommun: Grums kommun & Säffle

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun 1(11) Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Tjurpannan Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Bilaga

Läs mer

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 6 Maj 2007 Vattenriket

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial Anna-Lena Axelsson Anna-Lena Axelsson Forest Landscape Change in Boreal Sweden Forest 1850-2000 Landscape - a multi-scale Change in approach Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach Historiska

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Tullstorpsån Ekonomiska förening Lund 2009-06-15 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (9) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING 4 3 FÖRUNDERSÖKNINGAR

Läs mer

Förvaltningsplan Natura 2000

Förvaltningsplan Natura 2000 Bilaga 2 S0315E43 Förvaltningsplan Natura 2000 Natura 2000-område Natura 2000-kod Totalareal Naturreservaten Boxö och Länsmansgrundet FI1400021 samt FI1400011 Boxö 1 406 ha, varav 315 ha land och 1 091

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN SÖRGRANINGE HITTA HIT MED GPS: 62.971 17.167 Med naturen som FÖREBILD Se upp för fångstgropar! Bland dofttickor och långskägg Vandra på fina stigar Välkommen till Sörgraninge

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

Naturvärdesbedömning vid Görla

Naturvärdesbedömning vid Görla Naturvärdesbedömning Görla Sida 1 av 15 2012-11-29 Naturvärdesbedömning vid Görla Sammanfattning En naturvärdesbedömning har gjorts för att verka som ett underlag inför arbetet med att ändra detaljplanen

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Grönt kuvert. Skapad: 2016-05-03 Kommun: UPPSALA Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2

Grönt kuvert. Skapad: 2016-05-03 Kommun: UPPSALA Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2 Grönt kuvert Skapad: 2016-05-03 Kommun: UPPSALA Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2 1/12 Sida 1 och 2 är en delad karta där sidorna ska läggas intill varandra vid betraktning. Övriga kartor har centrumprojektion.

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN NATURVÄRDESBEDÖMNING AV SKOGAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERADE VINDKRAFTSPROJEKT 1 Miljötjänst Nord AB December 2011 Mattias Åkerstedt INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 LOKALISERING...

Läs mer

Övervakning av Öländsk tegellav

Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Meddelandeserien nr 2012:12 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare Ulf Arup, AREK Biokonsult HB Omslagsbild

Läs mer

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 - Aktuella höjdlägen, vägar vägområden tänkbar påverkan på dessa. 25 höjdlägen återstår som tänkbara för placering av turbiner. Jämfört med ansökan

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Bakgrund I år släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan Nacka kommun Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bakgrund 3 Planprocessen 3 Metodik 3 Översiktlig kartering av livsmiljöer för

Läs mer

En geologisk orientering

En geologisk orientering Foto Lennart Johansson En geologisk orientering Skäralid från norr Beskrivning Berggrunden Berggrundgeologiskt är Söderåsen en förhållandevis homogen struktur av urberg, framför allt gnejs, men även med

Läs mer