1. VÄSTRA GÄRDET. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. VÄSTRA GÄRDET. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET"

Transkript

1 1. VÄSTRA GÄRDET Västra gärdet är en tydligt avgränsad stadsdel som omges av Nygatan i öst, Sanddynevägen i söder, Kvekatorpsvägen i väst samt järnvägen i norr. Området genomkorsas av den större Södergatan som är den gamla utfartsvägen mot Glommen och som i öst ansluter till Söderbron och Herting. Längs Södergatan uppfördes ett fåtal hus under 1900-talets början. Stadsdelen präglas mycket av den närliggande hamnen och dess verksamheter samt de industrier som ligger utmed Kvekatorpsvägen och Schubergsvägen. Tidigare låg havet närmre inpå men Lövstaviken har sedan 1950-talet fyllts igen och använts som soptipp. Idag utgörs Västra gärdet till största delen av bostadsområden men här finns även en del butiker. Det är en blandad stadsdel med dels enhetliga områden, dels större områden med heterogen bebyggelse. Tidigare var Västra gärdet stadens utägor. Ett antal hus låg spridda i området, bland andra Lärkan 4 som byggdes i början av talet. I söder längs Sanddynevägen fanns bebyggelse under 1800-talet, troligen med koppling till sjöfarten. Kvarteret Åran var tidigare bebyggt med bostäder men är idag obebyggt så när som på en ensam villa. Stadsdelen planlades under 1930-talet och kvarteren närmast järnvägen började bebyggas. Sedan dess har nya kvarter kontinuerligt bebyggts och idag inrymmer Västra gärdet tidstypiska byggnader från 1930-talet till 1980-talet. Västra gärdet uppvisar olika karaktärer och en tydlig gräns går vid Trottegatan. Väster därom börjar en relativt homogen villabebyggelse från och 1970-talen. Troligen hade varvets start 1946 och stadens ökade industrialisering stor betydelse för stadsdelens utveckling. Schubergstorpsskolan Ritningar till stadens nya folkskola var klara 1912, men det kom att dröja 14 år innan skolan stod färdig. År 1926 invigdes Schubergstorpsskolan i kvarteret Boken. Arkitekt var Elon Bernard. Skolan fick sitt namn efter Johan Schuberg som var Falkenbergs siste tullinspektör. I trapphuset finns freskmålningar med lokala motiv av konstnären Arvid Carlsson. Skolan har en central plats på Västra gärdet. Vid uppförandet bestod området kring skolan mest av öppen ängsmark och ett fåtal hus men från 1930-talet och framåt har kvarteren runt omkring bebyggts. Skolbyggnaden var i så dåligt skick på 1980-talet att Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 11

2 det fanns planer på att riva den och istället uppföra lägenheter och en ny skola. Dessa planer realiserades dock inte utan istället renoverades Schubergstorpsskolan och återinvigdes Bostäder Västra gärdet består till övervägande del av låg bebyggelse, företrädesvis fristående villor men det finns även några kvarter med radhus i områdets sydvästra del. I Kompassen och Skotet ligger sammanlagt åtta tvåvånings hyreshus från 1940-talets slut och i kvarteret Relingen ligger nio tvåvåningshus från 1966, grupperade kring tre innergårdar. De två våningar höga hyreshusen vid Gjutängsvägen-Vegagatan, i kvarteret Lärkan, är bland de senaste tillskotten på Västra gärdet. Väster Torg och kv Relingen På Västra gärdet planerades det tidigt för ett torg, kallat Väster torg. Detta skulle ligga i nuvarande kvarteret Relingen. De externa torgen var ett vanligt inslag i och -40-talets stadsplanering. Ännu på 1954 års stadskarta finns torget med i planerna. Kvarteret bebyggdes 1966 med hyreshus och något torg har aldrig inrymts på Västra gärdet. Relingen bebyggdes med sammanlagt 74 lägenheter som i första hand var ämnade för arbetare vid hamnområdets industrier. Grönområden Kvarteren är till stor del bebyggda och endast ett fåtal allmänna grönområden finns inom stadsdelen. I kvarteren Slåttern, Svalan och Duvan finns obebyggda området med lekplatser och parkbänkar. Mellan kvarteret Rampen och Pistolen, invid järnvägen, finns en grönyta som försetts med möbler och planteringar. I anslutning till Schubergstorpsskolan i kvarteret Boken finns en fotbollsplan. Planer har funnits att bebygga detta område med servicelägenheter. I stadsdelens sydvästra del ligger en öppen plats kallad Västra gärdet. Dessa öppna ytor är viktiga för en stadsdel som har så få gröna platser som Västra gärdet. Schubergstorpsskolan Foto A/B Flygtrafik, Dals Långed. Gjutjärnsvägen - Vegagatan, kvarteret Lärkan. Grönområde, kvarteret Duvan. 12 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

3 Värdeenhetliga områden på Västra gärdet karta sid 190 På Västra gärdet finns bebyggelse som tillkommit från 1800-talet fram till 2000-talet. Hur stadsdelen har vuxit fram går att avläsa i de olika kvarterens bebyggelse. Många kvarter har genomgått successiva förändringar vilket enskilda byggnader vittnar om. Det går dock att urskilja ett antal områden med mer eller mindre enhetliga karaktärer. Inom Västra gärdet har sex värdeenhetliga området valts ut, vilka alla representerar olika tider på ett tydligt sätt. 1. Kompassen och del av Skotet Området består av nio tvåvåningshus uppförda mellan åren 1948 och Vikingagatan och Södergatan; del av kvarteret Rodret Området består av fristående villor från och -40-talen. 3. Masten och del av Rodret Längs Skepparegatan och Vegagatan ligger ett 40-tal fristående enplansvillor från 1950-talet. 4. Staren, Skatan, Trasten, Svalan, Duvan och Sippan Kvarteren består av enhetlig villabebyggelse från 1970-talet. 5. Draggen, Trossen, Seglet, Riggen, Ratten och Flaggan Området omfattande fem kvarter består av en sammanhängande radhusbebyggelse från 1960-talet. 6. Området söder om järnvägen Området närmast järnvägen var bland de första områden som bebyggdes på Västra gärdet. Idag finns här en blandad bebyggelse med några kvarvarande goda exempel på det tidiga 1900-talets villaarkitektur. 7. Kvarteret Rosen, radhuslängorna Mot Södergatan i kvarteret Rosen ligger sju enhetligt utformade radhuslängor från 1940-talet. 8. Stafsinge strand Kvarteret Sommarlust, som består av små fritidshus anpassade för permanentboende, och ett angränsande område med blandad bebyggelse från hallandslängor till moderna hus. Kv Svalan, Gjutängsvägen, på Västra Gärdet. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 13

4 De två husen längs Sören Falkmansgatan. Här tydliggörs skillnaden mellan den ursprungliga entréutformningen och den förändrade med tillbyggt soprum. 14 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

5 1:1. KOMPASSEN OCH DEL AV SKOTET I kvarteret Kompassen och delar av kvarteret Skotet ligger åtta tvåvåningshus med inredda vindar. Området planlades Det första huset i Kompassen 1 byggdes 1946 av Ekparkett och var ämnat åt företagets anställda. Arkitekt var Sven Andersson. Huset kom att inrymma totalt 14 trerumslägenheter, varav två placerades på vinden. De åtta återstående husen, inrymmande totalt 99 lägenheter, uppfördes av HSB mellan åren 1948 och Denna typ av lamellhus var vanligt förekommande i Sverige under talet. Kvarteren angränsar till hamnen som med sina storskaliga silobyggnader har en stor påverkan på kvarteren. Husen uppfördes företrädesvis åt arbetare med koppling till hamnen och varvet. Den stora varvsverksamheten i Falkenberg startade samma år som det första av de åtta husen byggdes. I Kompassen grupperar sig husen kring en öppen grönyta med lekplats, sittplatser, piskställningar och gångar av kalksten. Lamellhusen bildar tillsammans ett avgränsat gårdsrum. Fyra garageplatser inrymdes från början i källaren i Skotet 21. Med den ökande privatbilismen uppkom senare ett behov av fler parkeringsplatser och den nya detaljplanen från 1960 möjliggjorde ett byggande av fristående garagelängor. Garagen byggdes i kvarteret Skotet och består av två längor. Bostadshusen uppfördes med den för talet typiska släta putsen i ljusa kulörer. Samtliga hus hade tidigare tvåluftsfönster, vilket var det vanligaste under denna tid. Under 1940-talet var det också vanligt med omsorgsfullt utformade entréer i trä med glasrutor. I Kompassen och Skotet fanns tidigare inåtgående trädörrar. Över de svagt markerade entréerna satt mindre skärmtak. Troligen var de ursprungliga balkongfronterna gjorda i finkorrugerad plåt, som var det vanligast förekommande under denna tid. Husen har olyckligtvis fått ett nytt uttryck genom senare förändringar. År 1985 tillläggsisolerades fasaderna med steniplattor, balkongfronterna byttes ut, taktäckningen som tidigare var lertegel byttes till lättbetongpannor och portar och fönster i lackerat aluminium sattes in. Det är nu perspektivfönster i åtta av husen. De gamla sopnedkasten i trapphusen kompletterades i samband med ombyggnaden med sophus vid entréerna vilket har haft stor påverkan på husens exteriörer. Genom tilläggsisoleringen har fönstren som tidigare låg i linje med fasaden blivit inskjutna. Det äldsta huset, Kompassen 1, har inte genomgått lika omfattande förändringar som de övriga. Här finns den gamla putsfasaden och de ursprungliga entréerna kvar, men portarna är nya. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 15

6 Värdering och rekommendationer Kompassen och del av Skotet Tvåvåningshusen i kvarteret Kompassen och delar av Skotet utgör en väl sammanhållen miljö. Trots husens exteriöra förändringar avspeglas det sena 1940-talets och det tidiga -50-talets arkitekturstil. Garagelängorna i Skotet är en tidstypisk del av miljön och bör värnas. Det är viktigt att husens skala bibehålls och att innergården förblir öppen. Balkongerna bör inte glasas in. Den slätputsade fasaden på Kompassen 1 bör bibehållas och likaså entréernas utformningar som tydliggör 1940-talets formspråk. Ett återställande av fasaderna på de övriga husen skulle höja områdets värde. Vid ett eventuellt framtida fönsterbyte bör perspektivfönstren bytas mot tvåluftsfönster i trä. Byggnader bör ej rivas. Vidare bör vid framtida ändringar fasader återställas till ursprungligt skick med ljus kulör samt takmaterialet utgöras av rött lertegel. 16 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

7 1:2. DEL AV KVARTEREN SKOTET, RODRET OCH MASTEN Området sträcker sig längs Vikingagatan och Södergatan i kvarteren Skotet, Rodret och Masten. Det kantas i öst av den öppna grönytan bakom Schubergstorpsskolan i kvarteret Boken. Här finns en relativt enhetlig bebyggelse med fristående villor. Kvarteren planlades 1932 och villorna byggdes från andra hälften av 1930-talet. Området väster därom var fram till 1960 obebyggt. Utmed Vikingagatan ligger 1,5 plans egnahemsvillor. Husen med sina högresta sadeltak med takfall mot gatan skapar tillsammans ett enhetligt och samlat gaturum. Entréerna ligger på gavlarna. De ursprungliga entréutformningarna med de smäckra trappräckena finns bevarade på en del av husen. Arkitekt till flera av husen var Sven Andersson. Vikingagatan. Längs Södergatan ligger ett flertal tidstypiska funkisvillor i två plan och med flacka tak. Efter Stockholmsutställningen 1930 hade ett nytt formspråk introducerats i Sverige. Strävan efter enkel arkitektur, funktionella bostäder och ljusa miljöer resulterade ofta i villor av den typen som går att se utmed Södergatan. Det karaktäriserande är släta, ljusa fasader, flacka tak och betonade fönster med två och tre lufter som ger stora ljusinsläpp. Kvarteret Rodret. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 17

8 Värdering och rekommendationer del av Skotet, Rodret och Masten Husen på Vikingagatan utgör, trots en del senare förändringar, en samlad gatubild som är viktig att värna. Husens proportioner bör bibehållas och tillbyggnader i form av takkupor och uterum bör hädanefter undvikas mot gatan. Tvåvåningshusen längs Södergatan har ett kulturhistoriskt värde genom att de vittnar om de funktionalistiska ideal som var rådande vid denna tid. Husen har med sina fyrkantiga hustyper och flacka tak en för 1930-talet tidstypisk utformning som bör bibehållas. Fönstren i två och fler lufter som ligger i liv med fasaden bildar karaktärsskapande fönsterband, i vissa fall genom placering nära hörnen. Detta uttryck bör bibehållas. Husen bör inte tilläggsisoleras utvändigt. Vid eventuella fönsterbyten bör fönstrens ursprungliga indelning och storlek bibehållas. Aluminiumfönster bör absolut undvikas. Färgsättning bör fortsättningsvis vara ljus, vilket överrensstämmer med det för 1930-talet rådande idealet. Vid förändringar i området bör hänsyn tas till den befintliga miljön. Kvarteret Rodret. 18 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

9 1:3. DEL AV KVARTEREN MASTEN OCH RODRET I kvarteret Masten och i Rodret längs Skepparegatan ligger ett 40-tal fristående villor från sent 1950-tal, men framför allt från 1960-talet. Kvarteren planlades 1934 och tomterna delades in Många av husen uppfördes som monteringsfärdiga kataloghus från de stora företagen AB Svenska Trähus och Boro-hus Ritkontoret Landsbro. Det var bland annat HSB som lät uppföra flera av husen, vilka senare såldes. Området med sin traditionella småhusbebyggelse utgör en väl sammanhållen miljö genom byggnadernas, till största del, enhetliga utformning. Husen ligger snett i förhållande till gatusträckningen vilket är karaktärsskapande för området. Som så typiskt för denna tids byggnader består husen av ett plan och källare. Det finns dock ett par hus i 1,5 plan. Fasaderna består till övervägande del av gult och rött tegel. Sadeltaken är täckta av tegelpannor. Masten. Trädgårdarna avgränsas mot gatan av låga staket och buskar. I ett fåtal fall finns de ursprungliga staketen från 1960-talet bevarade. Rodret. Dessa har en tidstypisk utformning och ett arkitekturhistoriskt och estetiskt värde och är därför viktiga att bevara. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 19

10 Värdering och rekommendationer för del av Masten och Rodret Det kulturhistoriska värdet ligger i helheten som omfattar byggnaderna, dess placering i förhållande till gaturummet, staket och trädgårdar. Husens proportioner som är karaktärsskapande för området bör bevaras. Taken bör bevaras intakta vad gäller utformning, lutning och taktäckning. Påbyggnader av takkupor bör inte tillåtas. Fasadteglet bör bevaras och avvikande beklädnader, i form av panel, undvikas. 20 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

11 1:4. STAREN, SVALAN OCH DEL AV TRASTEN, DUVAN M.FL. I kvarteren Staren, Skatan, Trasten, Svalan, Duvan och Sippan ligger en enhetlig villabebyggelse från 1970-talet. Husen uppfördes i slutskedet av den landsomfattande byggnadsexpansion som framför allt omfattade bostäder. I kvarteren finns ett 50-tal villor efter likartad modell. Det som präglar området är gatusträckningar med homogena hus både vad gäller utformning och placering på tomten. I Staren, Svalan, Duvan längs Hagagatan och Sippan längs Bermansgatan ligger enplansvillor med källare. I kvarteret Staren byggdes husen mellan åren 1970 och Samtliga hus ligger med långsidan mot gatan. Fasaderna var till en början enhetliga men ett antal hus har under senare år genomgått vissa förändringar. Den ursprungliga fasaden bestod av vitt fasadtegel i kombination med liggande brunmålad panel en särpräglad 1970-talsarkitektur. Sadeltaken har en vinkel på 27 grader och är täckta med betongpannor. Enligt gällande stadsplan fastställd 1973 är området avsett för byggnader med en våning vilket har kommit att prägla gatubilden. Påbyggnader får stor inverkan på stadsbilden. Enligt bygglovshandlingar från 1980-talets början har förfrågningar gällande takkupor fått avslag med anledning av detta. Tyvärr har dock en del av byggnaderna fått tillskott i form av takkupor, snickarglädje, träpanel och farstukvistar. Dessa tillägg avviker från områdets ursprungliga karaktär. Sippan. Gaturummet och tomterna skiljs i de flesta fall åt av låga staket. Ett annat karaktärsdrag är entréerna som ligger centrerade på fasaden mot gatan och består av en rak trappa och tidstypiska trappräcken. Längs Bermansgatan i kvarteret Trasten ligger enhetliga 1,5-plansvillor utan källare från 1970-talet. Den första ansökan om Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 21

12 bygglov inkom från bolaget AB Markplanering i Göteborg 1972 och omfattade sex villor. Husen, inrymmande sex rum och kök, ritades av Aktiebolaget Elementhus. Samtliga har gaveln vänd mot gatan förutom där Hagagatan möter Bermansgatan och tre villor har placerats med långsidan mot gatan. Fasaderna består av gult fasadtegel och lockpanel på bottenvåningen och stående slätpanel på andra våningen. Garagebyggnader ligger mellan husen. Sadeltaken som går i linje med gavelfasaderna är fortfarande oförändrade och saknar tillskott i form av takkupor. Mellan husen och gatan finns små tomter omgärdade av antingen häckar eller staket. Återkommande på flera av tomterna är de vintergröna växterna som var ett vanligt inslag på villatomterna från 1970-talet. Värdering och rekommendationer för kvarteret Staren m.fl. Under och -70-talet var byggnationen av villor stor. Många av dessa villakvarter har sedan dess genomgått omfattande förändringar. I flera fall verkar det som en strävan i sig har varit att frångå den enhetlighet som präglar flera av dessa områden. Genom att istället se till områdenas helhet och värna deras särdrag kan områdena bibehålla sina kvalitéer utifrån de förutsättningar som skapades när husen uppfördes. Området från kvarteret Staren till Sippan besitter ett kulturhistoriskt värde just genom den enhetlighet som fortfarande finns och genom sin utformning som är så tidstypisk för 1970-talet, både genom färgsättning och materialval. Ett bevarande av områdets tydliga bebyggelsekaraktär bör eftersträvas och ligga till grund för eventuella förändringar. Särskilt husens sammanhållande proportioner, fasader, färgsättningar och tak är viktiga att bibehålla. Påbyggnader som takkupor och uterum mot gatan bör undvikas. Den fortfarande enhetliga färgsättningen i kvarteret Trasten längs Bermansgatan bör bibehållas. 22 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

13 1:5. DRAGGEN, TROSSEN, SEGLET, RIGGEN, RATTEN OCH DEL AV FLAGGAN I den sydvästra delen av Västra gärdet, i kvarteren Draggen, Trossen, Seglet, Riggen, Ratten och halva kvarteret Flaggan, ligger ett samlat område med kedjehus och radhusbebyggelse. Långängsgatan, kvarteret Riggen. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 23

14 Utmed Långängsgatan ligger radhus som började byggas (Se bild sid. 23.) Sökande för bygglov var Gullringshus AB i Halmstad. Husen har plana tak och stående lockpanel med en varierad färgsättning. Fönstren består av en luft. På framsidan ligger garage som avgränsar husen från varandra. På baksidan finns balkonger inskjutna i liv med fasaden. Här finns även tillbyggnader i form av uterum. I kvarteret Flaggan ligger sammanlagt åtta parhus. Husen byggdes 1967 och arkitekt var Småhusbyrån AB i Malmö som även ritade de flesta hus på Slätten under samma tid. Liknelser, främst i husens former med de sneda taken, går bland annat att göra till kedjehusen i kvarteret Markurell m.fl. (se kapitel 9: Slätten). Mellan husen ligger garagen parvis. Karaktäriserande är de sneda taken. Fasaden består av vit internit och liggande panel. Panelen och de tvåglasade enluftsfönstren bildar vertikala band. På senare år har tyvärr den tidigare enhetliga färgsättningen ersatts med en blandning av färger. Till och med de åtta parhusen i kvarteret Flaggan som för övrigt har helt sammanhållande exteriörer har fått en avvikande färgsättning i mitten. Kvarteret Flaggan. Värdering och rekommendationer för kvarteret Draggen m.fl. Kedje- och radhusen har en särpräglad 1960-talsarkitektur. De åtta parhusen i kvarteret Flaggan har höga arkitektoniska kvaliteter. I samtliga kvarter, men främst i kvarteret Flaggan, bör en reglering av färgsättningen förekomma för att förhindra alltför stora kontraster. 24 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

15 1:6. OMRÅDET SÖDER OM JÄRNVÄGEN Området som sträcker sig söder om järnvägen hör till det tidigast bebyggda inom Västra gärdet. Det är en samlad miljö med heterogen karaktär. Området uppvisar en kontinuerlig utveckling med bebyggelse från hela 1900-talet och man kan därför visa på flera olika karaktärer. Rampen 34. Närmast järnvägen ligger ett par äldre byggnader. Rampen 34 har röda tegelfasader med en markerad och profilerad takfot, korpostfönster, en grönmålad dubbeldörr och ett sadeltak täckt med plåt. Den andra byggnaden inrymmer idag en persiennfabrik. Huset har byggts till, fått nya fönster och klätts med eternitplattor under senare år. Gjutängsvägen, kvarteret Skålen. Utmed Gjutängsvägen ligger ett antal välbevarade villor som byggdes under 1920-talet. Husen har fasader med falkenbergsputs. Sadeltaken, varav ett är brutet, är täckta med rött tegel. Skålen 20 uppfördes åt familjen Hedström 1922 och arkitekt var Carl Landsten som troligen även ritat de angränsande husen. I kvarteret Skäran, Rampen och Slagan ligger ett antal välbevarade egnahemsvillor i 1,5 plan. Karaktäriserande är sadeltaken med relativt stark lutning täckta med tegel. Entréerna har oftast en enkel utformning med en trappa med smäckra trappräcken och små skärmtak som kröner dörren. Kvarteret Skäran. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 25

16 I kvarteret Slagan finns två likadana villor med tegelfasader. Trappräckena har ett formspråk som är typiskt för 1950-talet. Överst till höger: Kvarteret Slagan 1. Under: Kvarteret Pistolen 4. I kvarteret Pistolen ligger ett par flerfamiljshus. Fastigheten nummer 4 har en särpräglad och välbevarad funkisarkitektur. Karaktärsskapande är den ljusa släta putsen, dörrens utformning och balkongerna med fronter av tidstypisk finkorrugerad plåt som rundats i hörnen. Värdering och rekommendationer för området söder om järnvägen Området uppvisar en heterogen miljö med byggnader av skiftande karaktärer. Tre typer av hus har lyfts fram som extra kulturhistoriskt intressanta. De äldre husen utmed järnvägen, framför allt Rampen 34, bör bevaras. I områdets västra del ligger en typisk egnahemsbebyggelse med flera välbevarade hus. Här är det viktigt att fasaderna, taken och husens dimensioner bibehålls samt att detaljer som entréer, dörrar och fönster, vilka är karaktärsskapande och tidstypiska, bevaras. Villorna längs Gjutängsvägen i kvarteret Skålen är välbevarade exempel på 1920-talsarkitektur. Dessa har ett högt kulturhistoriskt värde då de är en av få sammanhängande miljöer från denna tid inom Västra gärdet. Husens exteriörer bör skyddas i plan. Det är av stor betydelse att takens röda lertegel och den karaktärsskapande falkenbergsputsen, som även är utmärkande för t.ex. Hertings västra kvarter, bibehålls. Fastigheten Pistolen 4 uppvisar en typisk funktionalistisk arkitektur och är ett unikt exempel bland Falkenbergs flerfamiljshus. Ett bevarande av fastigheten bör säkerställas genom skyddsbestämmelser i detaljplan. Den släta putsen och de karaktärsskapande balkongerna med den finkorrugerade plåten och det rundade formspråket bör bevaras. 26 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

17 1:7. KVARTERET ROSEN 17, radhuslängorna Gatufasaden Foto Anna-Karin Skiöld. I kvarteret Rosen 17 ligger sju radhuslängor med sex lägenheter i varje, uppförda efter ritningar av arkitekt Ernst Grönvall i slutet av 1940-talet. De är placerade snett i förhållande till gatulinjen. Husen är byggda i trä i två våningar med sadeltak. I slutet av talet ändrades fasaderna med balkonger över uteplatserna åt söder och utbyggda entrépartier åt norr. På de östra gavlarna är tillbyggda förråd. Taken är täckta med tvåkupiga betongtakpannor. Fasaderna är klädda med stående lockpanel, målad i ljusa färger med samstämda kulörer. Fönstren består av två lufter och är vitmålade liksom hörnbrädor och övriga snickeridetaljer. Södergatan från väster före ombyggnaden. Utsnitt ur vykort, foto A/B Almqvist & Cöster, Helsingborg. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 27

18 Foto Christina Thunqvist. Värdering och rekommendationer Kvarteret Rosen 17 Radhusen i Kvarteret Rosen har ett högt miljöskapande värde. Den sneda placeringen på tomterna och de lummiga trädgårdarna skapar luft och grönska längs gatulinjen. Vid framtida underhållsarbeten bör byggnaderna få behålla sina träfasader med den milda färgskalan där varje huskropp har en enhetlig färg. Tillbyggnader och plank åt Södergatan bör undvikas. 28 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

19 1:8. STAFSINGE STRAND Väster om stadsdelen Västra gärdet, söder om Sanddynevägen, ligger kvarteret Sommarlust med 154 kedjebyggda fritidshus. Sedan 1992 är husen enligt detaljplan tillåtna för permanentboende. Stugorna består av ett närmast kvadratiskt plan med loft. Entrén ligger i den inbyggda verandan, som förbinder husen med varandra i kedjor av som mest sju enheter. Kedjorna ligger orienterade i solfjäderform för mesta möjliga ljusinsläpp. Gavlarna mot söder, husens framsidor, har treluftsfönster och ett litet enluftsfönster i gavelröstet. Åt söder finns också altan med staket eller plank. De mer anonyma baksidorna har små enluftsfönster. Fasaderna är klädda med stående lockpanel som har målats i olika färger. Taken är täckta med rött tegel. Biltrafik är inte tillåten mellan stugorna, som har kvar sin karaktär av fritidshus. År 2003 nyttjades ca 20 hus för åretruntboende. Kvarteret Sommarlust från sydväst. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 29

20 Stranden vid kvarteret Sommarlust var tidigt en populär badplats för falkenbergsborna. Nordväst om kvarteret sträcker sig ett sammanhängande område med blandad bebyggelse från olika tidsepoker; från kvarteret Spejaren i öst längs Långrevsvägen och Blåmusslevägen till Pärlvägen i väst. Här finns äldre bostadshus och uthus med anknytning till fiske och jordbruk tillsammans med nyare villor. Norr om Pärlvägen ligger en trelängad gård med en av längorna i korsvirke. Husen har stora tomter och ligger orienterade söderut mot havet, skyddade av växtlighet mot Sanddynevägen. Området kring Blåmusslevägen. Nere till vänster: vy åt väster. Värdering och rekommendationer Stafsinge strand Inom kvarteret Sommarlust bör tillåtas den lust till individuell utsmyckning och färgsättning som ofta kommer till uttryck i ett fritidshusområde. Stugorna bör dock behålla sin gemensamma planlösning, volym och röda taktegel. Viktigt är också att området är fortsatt bilfritt och att de avskiljande stigarna med gräs och planteringarna finns kvar. I området kvarteret Spejaren t.o.m. Pärlvägen bör byggnaderna inte överstiga 1,5 plan. Den lummiga växtligheten mellan husen och mot Sanddynevägen bör värnas. De äldre husen bör behålla sin ursprungliga exteriör där sådan finns bevarad, såsom fasadmaterial, fönster, dörrar, övriga snickerier, taktäckningsmaterial, skorstenar och färgsättning. Vid renoveringar rekommenderas en återgång till ursprungligt utförande efter rådgivning av antikvarisk expertis. 30 Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

3. ARVIDSTORP OCH DELAR AV INNERSTADEN

3. ARVIDSTORP OCH DELAR AV INNERSTADEN 3. ARVIDSTORP OCH DELAR AV INNERSTADEN Arvidstorp ligger i direkt anslutning till Falkenbergs centrala delar. Det område som behandlas under denna rubrik avgränsas i av järnvägen i sydväst, gamla E6:an

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

6. HERTING. Stadens yttre årsringar 6. Herting. Falkenbergs tegelbruk och hamnen efter 1904. Foto G A Nilsson. Från Falkenbergs museum.

6. HERTING. Stadens yttre årsringar 6. Herting. Falkenbergs tegelbruk och hamnen efter 1904. Foto G A Nilsson. Från Falkenbergs museum. 6. HERTING Stadsdelen Herting ligger direkt öster om Ätran och avgränsas av Peter Åbergs väg, Kristineslättsallén och den skogsplantering som Daniel Lundberg lät plantera år 1880. Namnet Herting kommer

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan.

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet vid Gustavsbergsvägen. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. 1. Gustavsbergs fabriker 1820 till 2000-tal Det område som Gustavsbergs fabriker ligger

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER 1454 C RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER för placering och utformning av bebyggelse i del av Överenhörna-Ekensberg 1:23 LUNDHAGEN P 03001, 2006-05-31 Syfte Denna handling utgör ett komplement till planbestämmelserna

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Förslag till planbestämmelser för

Förslag till planbestämmelser för Förslag till planbestämmelser för kulturvärden Inför detaljplan för kvarteret Humlan, Laholms stad och kommun Emma Johansson och Britt-Marie Lennartsson 1 OMSLAGSBILD Del av kvarteret Humlan från Humlegången

Läs mer

Kulturmiljöer i Landskrona. Riktlinjer för bebyggelsen i Kv. Esperanza

Kulturmiljöer i Landskrona. Riktlinjer för bebyggelsen i Kv. Esperanza Kulturmiljöer i Landskrona Riktlinjer för bebyggelsen i Kv. Esperanza 1 Förord Esperanza är en värdefull kulturmiljö i Landskrona, ett område med många arkitektoniska kvaliteter ritat av den internationellt

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

Bebyggelseinventering 2008 Sidan 41 av 141

Bebyggelseinventering 2008 Sidan 41 av 141 Gamla Henja Gamla Henja består, med undantag av ett fåtal lägenhetshus, av blandad villabebyggelse. Området har utvecklats i symbios med industrierna i Henja och Gyllenfors. Gamla Henja har förutom olikt

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

9. SLÄTTEN. Ett utmärkande karaktärsdrag för Slätten är att den högre en- och enhalv respektive tvåplansbebyggelsen

9. SLÄTTEN. Ett utmärkande karaktärsdrag för Slätten är att den högre en- och enhalv respektive tvåplansbebyggelsen 9. SLÄTTEN Slätten ligger i Falkenbergs östra del och avgränsas av järnvägen, Kristineslättsallén och gamla E6:an. Bil- och gångtrafiken har differentierats för att skapa en lugn boendemiljö. Området nås

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

Bevarandeprogram för Skogsarbetarbyn i Jädraås

Bevarandeprogram för Skogsarbetarbyn i Jädraås Bevarandeprogram 2015-10-06 Diarienummer 2008/0670-15 Bevarandeprogram för Skogsarbetarbyn i Jädraås FÖRORD Bygg- och miljöförvaltningen, Ockelbo kommun har på eget initiativ inlett arbetet med ett bevarandeprogram

Läs mer

950-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

950-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN 950-talet Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi intressanta företeelser,

Läs mer

Vidön, Prästängsvägen, Udden

Vidön, Prästängsvägen, Udden Vidön, Prästängsvägen, Udden Prästängsvägen, i folkmun även kallad Vidö-ra a (-raden) eller Brädgårds-ra a, ligger i direkt anknytning till Skoghallsbrukets område på Vidön och husen utmed vägen är ursprungligen

Läs mer

GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD. 1 sept 2014

GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD. 1 sept 2014 GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD 1 sept 2014 GESTALTNINGSVISION Vad är en gestaltningsvision? BAKGRUND ANVÄNDNING ÖVERSIKT Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde vid Glasbergasjön i anslutning

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42 Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42 1 (6) X X X X X = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2-planshus Situationsplan

Läs mer

7. HJORTSBERG / KRISTINESLÄTT

7. HJORTSBERG / KRISTINESLÄTT 7. HJORTSBERG / KRISTINESLÄTT Området Hjortsberg / Kristineslätt avgränsas av Kristineslättsallén, Strandvägen, Nabolagets väg och järnvägen. Fram till 1900-talets mitt utgjordes Hjortsberg fortfarande

Läs mer

Detaljplan för kv. Hans

Detaljplan för kv. Hans Ronneby kommun, Blekinge län Orienteringskarta PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar daterade 2013-03-15: Plankarta i skala 1:500 Plan- och genomförandebeskrivning Miljöbedömning

Läs mer

På gården finns ett uthus, av en sort som är mycket typisk för Råå.

På gården finns ett uthus, av en sort som är mycket typisk för Råå. Handläggare Karin Gustavsson Telefon 042-104509 karin.gustavsson@helsingborg.se Datum 15 juni 2005 Stadsbyggnadskontoret Ang ansökan om rivning och nybyggnad inom fastigheten Lysbojen 10, Råå, Dnr 261/05

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

Vill Du bo i en blommande fruktträdgård?

Vill Du bo i en blommande fruktträdgård? Vill Du bo i en blommande fruktträdgård? Så beskrivs Högsäter i annonserna, som också framhåller områdets attraktiva läge, nära hav, service, skola osv. År 1999 började inflyttningen till Högsäter, men

Läs mer

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 Gestaltningsprogram Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 SYFTE Syftet med ett gestaltningsprogram är att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare och kommun genom att illustrera och tydliggöra

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA 5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA För att bevara Barsebäckhamns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse krävs föreskrifter och väl motiverade beskrivningar av husens kulturhistoriska värde. Efter en fotodokumentation

Läs mer

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen. Utställningshandling 1(6) SPN-00/0000

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen. Utställningshandling 1(6) SPN-00/0000 Gestaltningsprogram Bilaga till planbeskrivningen SPN-00/0000 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari

Läs mer

8. SKREA STRAND. förespråkade sol och bad i sin kamp mot tuberkulosen.

8. SKREA STRAND. förespråkade sol och bad i sin kamp mot tuberkulosen. 8. SKREA STRAND Stadsdelen Skrea strand sträcker sig utmed havet och avgränsas av Strandvägen, Ätran och den hamnpir som byggdes 1970 åt AB Vin och Spritcentralen. Hela Skrea strand hade införlivats med

Läs mer

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:400 med planbestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Stigslund 42:1, kv Sätern (del av)

Stigslund 42:1, kv Sätern (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-23 Antagen: 2012-04-25 Dnr: 11BMN144 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Emma Olofsson Stigslund 42:1, kv Sätern (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås 2015-11-25 Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation 2015 Hedvig Zillén Västarvet Kulturmiljö Innehåll Villa

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Detaljplan för Bjälken 20 i stadsdelen Södermalm i Stockholm Dp 2010-15100-54 HANDLINGAR Planen består av

Läs mer

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M)

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) fastighet: SCHÖNBECK 1. adress: Skolgatan 8, Videgatan 3. ålder: 1936. Ombyggt 1938. arkitekt / byggm: S. Persson. användning: Bostad. Vit spritputs. Mörkbruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Två bruna

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Dnr 2014/0547-31. GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län

Dnr 2014/0547-31. GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län Upprättad i mars 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och bakgrund

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Orienteringsbild Ändring av detaljplan för detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m.fl., Lervägen, i Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Tillägg till

Läs mer

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun.

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation 2014 Lars Rydbom Bohusläns museum/kulturmiljö-

Läs mer

Upprättad 2006-08-23, Antagen 2006-11-20 (KF 103/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 54, 95, 123, 155, 171 och 214

Läs mer

Banvallen. Bostadsrätter i Hovshaga Centrum. Bo i villakvarter med stadskänsla

Banvallen. Bostadsrätter i Hovshaga Centrum. Bo i villakvarter med stadskänsla Banvallen Bostadsrätter i Hovshaga Centrum Bo i villakvarter med stadskänsla Banvallen» Var först på plats när mysiga Hovshaga får ett nytt landmärke. « Nära stan. Nära naturen. Nära vattnet. Nya kvarteret

Läs mer

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun 1 Detaljplan för Byalaget 27 Samråd- och granskningshandling Dnr Ädh Dnr ByggR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun PLANBESKRIVNING SAMRÅD- OCH GRANSKNINGSHANDLING Samråd/granskning

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer.

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer. fastighet: GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8). adress: Regementsgatan 19, Mariagatan 15. ålder: 1896 (S. delen), 1905 (N. delen). Ombyggt 1905, 1921, 1937, 1978. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson

Läs mer

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola.

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola. fastighet: MARIA 3, hus A. adress: Lilla Norregatan 22. ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1928, 1968, 1975. arkitekt / byggm: P. Sterner (1975). användning: Bostad, byggt som skola. antal våningar:

Läs mer

Planbeskrivning Utställningshandling

Planbeskrivning Utställningshandling Planbeskrivning Utställningshandling 1(7) Dnr PLA 07-05 Detaljplan för fastigheten Kruthornet 5 inom Haga- Sandbacka, Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 23/2011a Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) Upprättad 2012-11-09 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (13) Detaljplan

Läs mer

Bebyggelseinventering Igelboda Nacka kommun

Bebyggelseinventering Igelboda Nacka kommun Bebyggelseinventering Igelboda Nacka kommun Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inför arbete med detaljplan Johannes Kruusi och Emy Lanemo Beställning: Nacka kommun Dnr: KFKS 2013/646-214,

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2013-04- 22 plan- och exploateringsenheten och konsult Lina Kumlin, ETTELVA Arkitekter.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2013-04- 22 plan- och exploateringsenheten och konsult Lina Kumlin, ETTELVA Arkitekter. 1(8) Enkelt planförfarande ÄNDRING GENOM TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR KV BOFINKEN i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-80, tillägg till gällande detaljplan nr 82-06 dnr 2012/133 TILLÄGG TILL

Läs mer

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1 Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt men innebär också att man

Läs mer

DOM 2012-11-08 Stockholm

DOM 2012-11-08 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060201 2012-11-08 Stockholm Mål nr P 6270-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-15 i mål P 1081-12, se bilaga A KLAGANDE 1. B E 2.

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg Granskningshandling Planförslag INLEDNING Bakgrund Västra Eriksberg ligger i norra delen av stadsdelen Norrböle och gränsar i söder mot Erikslids centrum, i väst

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN RÖDSPOTTAN 11 TÅGABORG, HELSINGBORGS STAD 1(5) Dnr UR 2005-0067 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren den 6 september 2005. Ärendet har avvaktat

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 Nr 938 SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 KONSTNÄRSBACKEN OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING 08.10.2008 OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING Områdes- och byggnadsbeskrivningens syfte är att förtydliga stadsplanens

Läs mer

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV fastighet: SOLDALEN 1, hus A. adress: Bellevuevägen 20. 1905. Ombyggt 1953. B.Lindén (1953). användning: Bostad. Gråmålad puts. Sadeltak, grå eternitplattor. Vita hela och korsdelade fönster. Brun teakdörr

Läs mer

2014-09-16 Dnr 2013:130-BN. Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås

2014-09-16 Dnr 2013:130-BN. Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås 2014-09-16 Dnr 2013:130-BN Barbro Sollén Wilcox Tel 021-39 17 58 Byggnadsnämnden Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Rikshem Västerås HB, ägare av fastigheten Svärdsliljan

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN

OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN 1989-01-30 OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN Nr KN 21 Namn: FALKENBERGS INNERSTAD FALKENBERGS KOMMUN KARTA: 58 SO LAGE: X 6313 W: Mindre än 100 ha Y 1298 KULTURGMXIWLFISK

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Röda tegelpannor. Grå korrugerad eternit. Gråbruna betongtakpannor. Fasader Gavelspetsar, vindskivor, fönster och dörrar S 0500-N, lättbetong S 8505-Y80R S 1000-N, kalksandsten S 3050-Y60R, tegel Områdets

Läs mer

12. SKOGSTORP. Skogstorp, som länge kallades Eneskogstorp, består idag till största delen av småhusbebyggelse

12. SKOGSTORP. Skogstorp, som länge kallades Eneskogstorp, består idag till största delen av småhusbebyggelse 12. SKOGSTORP Överst: Skogstorpsskolan. Under: Pizzeria vid Göteborgsvägen. Skogstorp, som länge kallades Eneskogstorp, består idag till största delen av småhusbebyggelse för bostadsändamål. De flesta

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 178 11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 9 10 11 8 12 Vallmovägen BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN 7 13 Kulturmiljön består av tre miljöer med gruppbebyggda småhus av olika byggnadstyper. Skogsduvan 10-32

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Humlan Laholms centralort Laholms kommun

Detaljplan för del av kvarteret Humlan Laholms centralort Laholms kommun Detaljplan för del av kvarteret Humlan Laholms centralort Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 2 PLANDATA 2 Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden

Läs mer

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Samhället Ursviken ligger vid Skellefteälvens utlopp ca 13

Läs mer

Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun. Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto: H-E Hansson. SKYDDSBESTÄMMELSER

Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun. Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto: H-E Hansson. SKYDDSBESTÄMMELSER BILAGA 1 1 (5) Kulturmiljöenheten Hans-Erik Hansson Tel 026-17 12 98 hans-erik.hansson@x.lst.se Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto:

Läs mer

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Byggnadsdokumentation Hamnmästarbostället DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:001 Olga Schlyter Byggnadsdokumentation

Läs mer

Swärdska huset, Kopparberg

Swärdska huset, Kopparberg Swärdska huset, Kopparberg Restaurering av veranda, 2004 Köpmannen 1, Ljusnarsbergs sn och kn, Västmanland Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Byggnaden i fråga är belägen

Läs mer

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS.

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS. fastighet: JOHAN 15. adress: Lilla Östergatan 31. ålder: 1907. Ombyggt 1933, 1938, 1969. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1933 och 1938), Ulf Söderman (1969). användning: Bostad antal våningar:

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Exteriör restaurering 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:9 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer