Redovisning av leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag"

Transkript

1 R E V I S I O N S R AP P O R T Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Samtliga nämnder Dnr Samtliga helägda bolag Redovisning av leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag Hyres-/leasingavtal är en form av transaktion som är föremål för flera regelverk och därför inte så lätt att hantera. Enligt kommunens finanspolicy är leasing att jämställa med upplåning och omfattas därför av upplåningsreglerna. Leasingbeslut måste medges i budgeten eller genom beslut i kommunstyrelsen. I kommunens årsredovisning ska alla hyres/leasingavtal redovisas på ett särskilt och omfattande sätt för att kommunens åtagande ska framgå på ett tydligt sätt. På den punkten har kommunen inte uppfyllt kraven fullt ut. Granskningen har syftat till kartlägga förekomsten av hyres-/leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag. Samtliga beslutsattestanter (690 personer) har genom ett web-baserat frågeformulär fått redovisa vilka avtal man hanterar. Granskningen har resulterat i att 401 hyres-/leasingavtal registrerats, av vilka inte något rapporterats till kommunens ekonomiavdelning enligt gällande rutin. Rapporten pekar på att nya rutiner för hyres-/leasingavtal omgående bör arbetas fram. Andra observationer är att kontering av mervärdesskatt brister i många fall och att okunnigheten är stor bland beslutsatttestanterna om regelverken om leasing. K O M M U N R E V I S I O N E N Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn , Mobil

2 Sid 2 (2) Överväganden och ställningstaganden Hyres-/leasingavtal är såväl ur affärsmässigt som redovisningsmässigt svåra att hantera. Komplexiteten är så stor att man bör överväga att begränsa rätten att teckna sådana avtal till förvaltningarnas och bolagens ekonomiavdelningar. Under alla omständigheter bör regelverken revideras för att lagstiftningen ska kunna följas vad gäller redovisningen och samtidigt få ett stöd för att hyra/leasing bara används där det är affärsmässigt motiverat. En gammal kommunal erfarenhet är att leasing många gånger används av rent budgettekniska skäl, vilket inte kan accepteras. Revisorerna i Gävle kommun Rune I Wiebe Revisorskollegiets ordförande Henry Lundberg Revisionschef Bilaga: Granskningsrapport Leasingavtal en kartläggning ur ett redovisningsperspektiv.

3 G R A N S K N I N G S R A P P O R T Revisorskollegiet Sid 1 (15) Dnr: 09REK3-1 Leasingavtal en kartläggning ur ett redovisningsperspektiv R E V I S I O N S K O N T O R E T Kommunrevisionen, Gävle Besöksadress Drottninggatan 22 Tfn (vx), (dir) Mobil

4 Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Revisionskriterier Vad är leasing? Granskningsansvarig Metod Resultat Den totala bilden Redovisning av leasingavtal Rapportering av leasingavtal Rekommendationer Bilagor: 1. Leasingavtal per förvaltning och bolag 2. Finanspolicy 3. Redovisning av leasingavtal

5 Sid 3 (15) A 1 Sammanfattning v Gävle kommuns Finanspolicy och de riktlinjer som finns för hantering av hyres-/leasingavtal ska eventuella leasingavtal medges i budgeten eller genom beslut i Kommunstyrelsen. Samtliga förvaltningar och bolag ska på förkommen anledning inrapportera eventuella nytecknade leasingavtal till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Inrapporteringen ska även omfatta klassificering och redovisning av avtalen där bl.a. kriterier, värde, avgifter samt förfallotidpunkt ska framgå. Generellt sett underlåter förvaltningarna att aktivt löpande rapportera in tecknade leasingavtal till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kartläggningen av kommunens hyres- och leasingavtal har genomförts med hjälp av ett webbformulär. Totalt har 401 hyres-/leasingavtal registrerats in via webbformuläret. Det betyder att det förekommer en hel del leasingavtal inom kommunkoncernen, där många kan vara finansiella. Finansiella avtal är och kan vara motiverade, men analysen visar att alldeles för många avtal kan bli klassificerade som finansiell leasing. Enligt Finanspolicyn klassas leasning som ett alternativ till upplåning och ska hanteras av kommunens Internbank. Kommunstyrelsen har medgett generellt undantag för leasing av vissa inventarier, så som datorer och kontorsutrustning och då gäller det som operationell leasing. Om leasing ändå genomförs ska det ske på affärsmässiga grunder. Finansiell leasing av tillgångar som avser kopieringsmaskiner m.m. är inte att betrakta som affärsmässighet då det inte är tillåtet. Nya rutiner för hur man hanterar leasingavtal bör omgående ses över. Analysen har också visat att det finns exempel av felaktig kontering av mervärdesskatten hos samtliga förvaltningar och bolag. Verksamhetsansvariga bör se över sina rutiner för hur kontering av leasingkostnader går till och att enbart halva mervärdesskatten registreras som ingående mervärdesskatt samt att det i framtiden sker på anvisat sätt. Slutligen bör man se över hur tilldelningen av behörigheter att attestera fördelas ut då allt för många finansiella leasingavtal har tecknats utan att godkännande finns från Kommunstyrelsen. Vid analys av inkommande svar fanns det också lite för många personer som inte kände till att de innehar beslutsattesträtt och därmed rätten att hantera kostnader för leasing.

6 Sid 4 (15) R 2 Bakgrund ådet för Kommunal redovisning har i rekommendation RKR 13.1 reglerat hur redovisningen av hyres- och leasingåtaganden ska klassificeras, redovisas samt hur man upplyser om detta i kommunens årsredovisning. Kommunrevisionen har uppmärksammat att kunskapen om rekommendationen och de redovisningstekniska skyldigheter kommunen har varierar i stor grad mellan förvaltningarna och de kommunala bolagen. Detta har inneburit att Gävle kommun inte kunnat redovisa fullständiga upplysningar om hyres- och leasingavtal enligt RKR s rekommendation. P 3 Syfte, revisionsfråga och avgränsning rojektets syfte har varit att kartlägga hur omfattande det är med hyres- och leasingavtal inom hela kommunkoncernen. Kartläggningen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär som sänts ut till samtliga beslutsattestanter. All indata har sedan legat till grund för den analys som utförts. Vid analysen av formulärsvaren har följande revisionsfrågor varit tongivande: Hur många hyres- och leasingavtal finns tecknade per förvaltning/bolag? Följer man Gävle kommuns Finanspolicy, som jämställer leasing med upplåning? Vilka är de mest vanliga tillgångar som hyrs eller leasas inom koncernen? Hur redovisas tillgångarna? Vilka konsekvenser kan det få i redovisningen om en tillgång anses utgöra ett finansiellt eller operationellt avtal? Finns det tillgångar som borde klassificeras som ett finansiellt avtal men som strider mot Gävle kommuns finanspolicy? Analysen har omfattat endast de avtal som registrerats i webbformuläret och avgränsats mot att omfatta de attestanter som inte fått tagit del av

7 Sid 5 (15) formuläret. Avgränsning har även skett mot att granska samtliga avtalsuppgörelser. Omfattningen av tecknade avtal är för stor och den bedömningen överlåts till respektive förvaltning och bolag att göra. Inga uppgifter har heller tagits in från det nybildade, delägda bolaget Gästrike Vatten AB med dotterbolag. D 4 Revisionskriterier e kriterier som legat till grund för analys, bedömning och rekommendationer är hämtade från Rådet för Kommunal Redovisning, särskilt rekommendation RKR 13.1, samt Gävle kommuns Finanspolicy 1. En revidering av Finanspolicyn beslutades av Kommunfullmäktige i Gävle den 31 mars Av policyn går att läsa att Leasing måste var medgiven i budget eller genom beslut i Kommunstyrelsen. Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy. All upplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från minst tre långivare. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning (KLK-ekonomi) har också upprättat riktlinjer för hur leasingavtal ska redovisas. Bl.a. framgår det i riktlinjerna att all teckning av finansiella leasingavtal ska fortlöpande rapporteras till KLK-ekonomi för administration i anläggningsreskontran. Riktlinjerna beskriver också tydligt hur respektive avtal ska hanteras i redovisningen. L 4.1 Vad är leasing? easing är ett avtal där en leasegivare ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar under en avtalad tidsperiod och enligt avtalade villkor. Man skiljer på två typer av leasingavtal, finansiella eller operationella. Det är den ekonomiska innebörden som avgör klassificeringen. Ett finan- 1 Diarienummer 07KS Förutom kommunens förvaltningar omfattas även de kommunala bolagen i GSAB-koncernen av denna Finanspolicy. Se bilaga 2.

8 Sid 6 (15) siellt avtal kan sägas motsvara ett köp av objektet medan ett operationellt motsvarar hyra av objektet. Om riskerna och fördelarna av avtalet i huvudsak finns hos leasetagaren betraktas avtalet som en finansiell leasing. Detta innebär bl.a. att om man vill avbryta avtalet så tillfaller kostnaden för inlösen av framtida leasingavgifter leasetagaren. Ett finansiellt leasingavtal kan enligt Sveriges Kommuner och Landsting liknas vid en lånefinansierad investering av en tillgång. Samma ställningstagande går att finna i Gävle kommuns Finanspolicy. I redovisningen ska objektet redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen (framtida avgifter) redovisas som skuld i balansräkningen. Avskrivningar sker enligt samma principer som för andra tillgångar av samma slag. Rådet för kommunal redovisning anser att om leasingavtalets värde är obetydligt ska det inte klassificeras som finansiellt utan som operationellt. Avtalet betraktas då som ett vanligt hyresavtal och det sker ej någon redovisning av leasingobjektet i balansräkningen. K 5 Granskningsansvarig ommunrevisionen har utsett Camilla Karlsson, certifierad kommunal yrkesrevisor, som ansvarig projektledare och revisor för detta uppdrag. D 6 Metod en metod som har använts grundar sig på en informationsinsamling via ett webbaserat formulär. Formuläret har konstruerats med hjälp av Gävle kommuns IT-avdelning. Janne Adolfsson har konsulterats för uppdraget och konstruerat formulärets utformning utifrån de frågor som vi ansetts vara betydelsefulla. IT-avdelningen ansvarar inte för frågeställningarnas innehåll och sammansättning. Formuläret har sänts till samtliga beslutsattestanter. En beslutsattestant har bl.a. behörighet att godkänna kostnader i sin verksamhet.

9 Sid 7 (15) För att identifiera samtliga attestanter inom kommunen, samt även vissa bolag som använder samma redovisningssystem, har en behörighetslista från kommunens redovisningssystem legat till grund för urvalet. För övriga kommunala bolag har uppgifter om attesträtt inhämtats efter kontakt med ekonomi-/administrativa chefer. Formuläret har sänts ut till 690 personer. Efter att hänsyn tagits till långtidslediga (t.ex. tjänstledighet, sjukskrivning och föräldraledighet, eller att anställningen har upphört) uppgår möjliga svarsaspiranter till 648 personer med beslutsattesträtt. Beslutsattestanter på samtliga förvaltningar och bolag har tillsänts formuläret. Formuläret har distribuerats via e-post till samtliga attestanter den 11 november I vissa fall har personers namn eller dess användaridentitet enligt attestlistan inte kunnat återfinnas i kommunens e-postkatalog och har då exkluderats försändelsen. Formulärets informationstext innehöll följande uppgifter: Leasingavtal en kartläggning Hej! Kommunrevisionen vill att du här direkt i datorn besvarar ett antal frågor rörande de eventuella hyres-/leasingavtal som du attesterar. Eventuella kommuninterna lokalavtal ska inte redovisas! Mer om det praktiska längre ned. Varför vill Kommunrevisionen veta detta? Rådet för kommunal redovisning har i rekommendation RKR 13.1 reglerat hur redovisningen av hyres- och leasingåtaganden ska presenteras i kommunens årsredovisning. Kommunrevisionen gör därför en granskning med syfte att utreda vilka hyres-/leasingavtal som finns tecknade hos förvaltningar och bolag. Granskningen görs i form av en webbaserad enkät som vänder sig till samtliga beslutsattestanter. Du svarar med ditt namn och organisationstillhörighet På grund av att kartläggningen avser faktiska förhållanden förutsätter det att vi vet vem som svarar. Praktiskt - Först ett tips! Innan du börjar besvara frågorna, kolla av/skriv ut formuläret för att se vilka data du ska mata in för respektive avtal. - Ditt besvarande sker direkt i datorn och, när du är klar, skickas svaret automatiskt iväg. Du får också en bekräftelse på detta. - Frågor med asterisk (*) är obligatoriska och måste besvaras för att ditt svar skall gå iväg. Klickar du på nedanstående länk, kommer formuläret fram: Tack för din medverkan, dina svar och synpunkter!

10 Sid 8 (15) På grund av dålig svarsfrekvens på första utskicket, endast 122 svar av totalt 648 möjliga (vilket motsvarar 19 %), sändes en påminnelse ut den 26 november Vid Kommunrevisionens möte den 12 december 2008 (efter att en påminnelse genomförts) uppmanades ansvarig projektledare att genomföra ytterligare en påminnelse. Kommunrevisionen såg allvarligt på att svarsfrekvensen var så låg som 60 %. Ett självklart mål är att alla ska svara då kartläggningen inte är en attitydundersökning utan en granskning av hur samtliga beslutsattestanter i kommunen hanterar eventuella hyres- /leasingavtal. Efter påminnelse nummer 2 beslutade ansvarig projektledare att stänga länken till formuläret den 16 januari Svarsfrekvensens utfall uppgick då till 89 % och sammanställs i tabell 1 nedan. Formulärsvar, efter Tidsperiod Antal, st Antal i % första utskicket (11/11-08) svar 19 % påminnelse 1 (26/11-08) svar 60 % påminnelse 2 (2/1-09) svar 89 % Tabell 1 Efter stängning av länken till webbformuläret har svaren sammanställts i systemprogrammet Excel. Svaren har sedan analyserats och sammanställts utifrån de revisionsfrågor som beskrivs ovan i avsnitt 3. Respektive förvaltning och bolag kommer vid kommunicering av resultatet få ta del av sin svarsstatistik för att i ett senare skede fortsätta arbetet med att klassificera, redovisa samt kommentera rättvisande upplysningar i årsredovisningen.

11 Sid 9 (15) S 7 Resultat varsfrekvensen av webbformuläret var till en början trög. I samband med påminnelserna har frekvensen ökat direkt, för att sedan avta snabbt. Slutligen uppgick svaren till 577 attestanter av totalt 648 möjliga, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 %. Svarsfrekvensen beskrivs närmare i diagrammet nedan: Diagram 1: Svarsfrekvens i antal och procent per förvaltning och bolag. I vissa fall är svaren fler än det finns möjliga attestanter. Detta beror på att man svarat på formuläret flera gånger när omfattningen av leasingavtal varit fler än 10 stycken. Under den löpande bearbetningen av inkommande svar uppdagades att förvånansvärt många attestanter inte varit medvetna om den behörighet man hade. Många personer har hört av sig och ifrågasatt varför just de har fått formuläret. Är detta ett resultat av en för generös tilldelning av behörigheter vid nyanställning? Eller kryssar man i en standard blankett som sedan översänds till Kommunledningskontoret för registrering av rättigheter i redovisningssystemet? Det är några frågor som infinner sig och som många enhets-/avdelningschefer också kommer att få ta ställning till framöver. Behörigheter ska behandlas restriktivt och endast delas ut utifrån ett aktivt ställningstagande. En restriktiv handläggning är ett skydd för den enskilde arbetstagaren. Det finns möjligheter i systemet att ge tillfälliga behörigheter som man med fördel kan använda i större utsträckning när så krävs, istället för att tilldela behörigheter på generella grunder.

12 Sid 10 (15) En annan allvarlig företeelse avser de personer som inte läst det e-post meddelande som sänts ut från Kommunrevisionen. Drygt 30 personer har kastat samtliga utskick utan att läsa/öppna meddelandet, samt utan att svara på formuläret. Dessa personer har inte heller någon form av frånvarobesked som kan förklara detta agerande. Av ärendefältet i e- postmeddelandet har det framkommit att det är en kartläggning från Kommunrevisionen. Det har också framkommit i påminnelserna att man som attestant ikläder sig skyldigheter. Däribland en skyldighet att svara på revisorernas frågor! Respektive organisatorisk enhet inom kommunkoncernen kommer att få ta del av den lista som avser deras egen andel av personer som underlåtit att svara på formulären. A 7.1 Den totala bilden v granskningen framgår att det finns en hel del hyres-/leasingavtal inom Gävle kommunkoncern. Klassificeringen av avtalen i denna promemoria grundar sig enbart på en bedömning om avtalens löptid. Då det inte varit praktiskt möjligt att granska respektive avtal och dess förbindelser har endast tidsaspekten legat till grund för bedömningen. Att klassificeringen av avtalen blir korrekt får respektive förvaltning och bolag själv ansvara för samt att det redovisas enligt RKR s rekommendation. För att kunna göra en bedömning av inrapporterade avtal har gränsen för finansiell leasing dragits vid 36 månader. Alla avtal med kortare löptid har bedömts vara operationella avtal. Inrapporterade avtal som saknar uppgifter om löptid eller av annan orsak är svåra att bedöma har klassificerats som gränsfall till finansiell leasing. Totalt 401 stycken avtal har registrerats in via webbformuläret. Av diagrammen går att utläsa totalt antal leasingavtal per förvaltning/bolag samt om de bedömts som finansiell eller operationell leasing. Fördelningen per förvaltning och bolag framgår av diagram 2 och 3 nedan:

13 Sid 11 (15) Diagram 2: Klassificering av leasingavtal per förvaltning Diagram 3: Klassificering av leasingavtal per bolag Sammantaget kan konstateras att det förekommer en hel del leasingavtal inom kommunkoncernen, där ungefär hälften (ca 190) av avtalen kan vara finansiella. Finansiella avtal är och kan vara motiverade, men analysen visar att alldeles för många avtal avser t.ex. kopieringsmaskiner, friskvårdsmaskiner och kaffeautomater med en löptid längre än 36 månader. Detta är inte tillfredsställande. Enligt Finanspolicyn klassas leasning som ett alternativ till upplåning och all upplåning ska hanteras av Gävle kom-

14 Sid 12 (15) muns Internbank. Samt att eventuella leasingavtal ska medges i budgeten eller genom beslut i Kommunstyrelsen. Det är endast Kommunstyrelsen som kan medge generella undantag för användning av leasing av vissa inventarieslag, t.ex. undantas fordon, datorer och kontorsutrustning från förbudet. Med andra ord är det Internbanken som ska hantera all upplåning som sker inom kommunkoncernen. Detta gäller även leasing, med undantag för operationell leasing av vissa inventarier. Alla leasingavtal som därutöver tecknas av förvaltningar och bolag är därmed otillåtna. Analysen visar att det finns långa leasingavtal (> 3 år) av tillgångar som avser kopieringsmaskiner m.m. Enligt uppgift bär leasetagarna risken om avtalen ska upphöra. Enbart företeelsen att det finns finansiella avtal tecknat för kontorsutrustning bryter mot Finanspolicyn och avtalen betraktas därmed inte som affärsmässiga. Nya rutiner för hur man hanterar leasingavtal bör omgående ses över. För en särredovisning av resultatet per förvaltning och bolag hänvisas till bilaga 1. D Redovisning av leasingavtal et kan också konstateras att redovisningen av både operationella och finansiella leasingavtal sker med varierande uppfinningsrikedom. Allt mellan kontogrupperna 46 till 76 används istället för anvisade kontogrupp 61 för operationella. De finansiella avtalen påverkar balansposterna i redovisningen och ska hanteras som en tillgång med regelmässiga avskrivningar samt upplåningen som en skuld i balansräkningen. Exempelvis redovisas friskvårdsmaskiner på konto 583 (Friskvård och fritidsverksamhet) vilket kan tolkas vara logiskt men inte när avtalet handlar om hyra/leasing utan då ska det lämpligen redovisas på konto 612 (och dess underkonton) som avser Leasing av inventarier. Se även tidigare utfärdade riktlinjer från Kommunledningskontoret. 2 2 Dokument Redovisning av leasingavtal, Se bilaga 3.

15 Sid 13 (15) Slumpmässigt har hyres- och leasingkostnader stämts av mot kommunens redovisningssystem. 3 Resultatet av denna analys visar att samtliga förvaltningar har exempel på där man missat att kontera enbart halva mervärdesskatten avseende leasingkostnader. Sammantaget rekommenderas att samtliga förvaltningar och bolag ser över hur kontering av leasingkostnader går till och att enbart halva mervärdesskatten registreras som ingående mervärdesskatt samt att det i framtiden sker på anvisat sätt. L Rapportering av leasingavtal easing är enligt Finanspolicyn en form av upplåning och är ett tillåtet finansieringsalternativ. Men då måste leasingalternativet vara medgivet i budget eller genom beslut i kommunstyrelsen. Leasing jämställs med upplåning och omfattas därför av reglerna för upplåning. Att all upplåning ska ske på affärsmässiga grunder är en grundprincip. Detta innebär enligt vår tolkning att man bör vara mycket restriktiv med att teckna leasingavtal och att denna form av upplåning ska vara väl motiverad och förankrad. Enligt uppgift förekommer ingen inrapportering av leasingavtal till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Endast vid årsbokslut inhämtas rapport från Nordea och Inköp Gävleborg som redovisar utfallet av leasingbilar. Uppgifter om övrig leasing saknas inför löpande avrapporteringar till Kommunstyrelsen. Ett av syftena med rapporten är att kommunen ska ha kontroll över de finansiella risker som uppkommer i samband med upplåning. Och att följa kommunens samlade låneskuld med likviditets- och ränteutvecklingsanalyser som följd. Ingen leasing har heller tagits upp i samband med budgetarbetet och i sammanställningen av Kommunplanen. Uppenbarligen förekommer det att man tecknar leasingavtal. Hos vissa förvaltningar och bolag är företeelsen mer vanlig än hos andra. 3 Avstämning har skett av samtliga förvaltningar och de kommunala bolag (Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt Gävle Hamn AB) som använder kommunens redovisningssystem.

16 Sid 14 (15) Av kommunallagen framgår bl.a. att kommunen har en skyldighet att bokföringen ska vara så ordnad att en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas. För att kommunen ska kunna bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader samt stämma av verksamhetens resultat och ställning måste tillräcklig information rapporteras in från samtliga ansvariga verksamheter. En rättvisande redovisning är att rätt uppgifter kommer in i rätt tid. G 8 Rekommendationer ävle kommun, dess förvaltningar och kommunala bolag, har redovisat via webbformuläret ett stort antal hyres- och leasingavtal som tecknats med externa leverantörer. Resultatet av granskningen visar att attestberättigade ibland saknar kunskap om vilka regler som gäller vid upprättande av hyres- och leasingavtal. Finanspolicyn, som är ett centralt policydokument för hela kommunkoncernen, bör aktualiseras och sammanfattningsvis spridas ut i organisationen. Ansvaret för att intentionerna med Finanspolicyn efterlevs åligger respektive förvaltnings- och bolagsledning. Likaså att man följer rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning. För att underlätta tillämpningen av reglerna för hanteringen av hyres- och leasingavtal rekommenderar vi att KLK-ekonomi uppdaterar riktlinjerna för hur leasing ska hanteras och redovisas. Det är viktigt att KLKekonomi visar vägen för ett gemensamt ställningstagande. För att underlätta arbetet med upprättandet av upplysningar i årsredovisningen kan en rapportmall för leasing utvecklas som innehåller tvingande fält där upplysningar och kriterier om leasing beskrivs. Rapporten kan sen hanteras som ett bokslutsunderlag, innehållande nödvändiga uppgifter som underlättar sammanställningen av leasing till årsredovisningen. Om förvaltningarna har tecknat någon form av leasingavtal ska detta redovisas särskilt inför respektive bokslut. På så sätt kan kommunen sammanställa, redovisa och upplysa om leasing i årsredovisningen enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation Därmed får man

17 Sid 15 (15) kontroll över samtliga leasingavtal inom kommunkoncernen samt ges möjlighet att i detta avseende följa god redovisningssed. Ett sätt att beskriva hur man kan hantera behovet av nya tillgångar genom nyupplåning i form av hyra eller leasing framgår av det cykliska diagrammet. En behovsanalys borde ligga till grund för ett ställningstagande som kommuniceras med ekonomifunktionen hos respektive förvaltning eller bolag. Där man gemensamt tar fram ett förslag på finansiering Redovisning Rapportering till KLK innehållande upplysningar om - kriterier - värde - avgifter, - förfallotidpunkt, etc. Om leasing? Klassificering? Finansiell / operationell? Beslut i nämnden/styrelsen i samband med budget eller beslut i Kommunstyrelsen 1. Behovsanalys 2. Kontakta den egna ekonomifunktionen! 3. Finanspolicy och RKR Finansieringsform? som sedan bereds i respektive nämnd och styrelse i samband med budgetarbetet. Om denna finansieringsform väljs ska särskilda rutiner för hur redovisning och rapportering till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning följas. Sammantaget rekommenderas att samtliga förvaltningar och bolag ser över sina rutiner för hur man finansierar sina behov av nya tillgångar i sina verksamheter samt hur tilldelning av behörigheter fungerar. Camilla Karlsson Certifierad kommunal revisor

18 Leasingavtal per förvaltning och bolag Bilaga 1 Nedan framgår antal leasingavtal per förvaltning och bolag uppdelat mellan finansiell och operationell leasing. Klassificeringen grundar sig enbart på en bedömning om avtalens löptid. Det har inte varit praktiskt möjligt i denna kartläggning att granska respektive avtal för att få en mer korrekt indelning. Respektive förvaltning och bolag får själva ta ställning till hur deras avtal ska klassificeras enligt RKR Klassificering ska göras när avtalen tecknas eller ibland under perioden om. Av diagrammen framgår vilken typ av tillgång som leasats. Generellt är det leasing av lokaler, bilar och kontorsutrustning. Endast ett operationellt leasingavtal, > 3 år 1

19 Leasingavtal per förvaltning och bolag Bilaga 1 2

20 Leasingavtal per förvaltning och bolag Bilaga 1 3

21 Leasingavtal per förvaltning och bolag Bilaga 1 Bolagskoncernen GSAB Har inga hyres-/leasingavtal ABG Har endast ett finansiellt leasingavtal som avser lokalhyra 4

22 Leasingavtal per förvaltning och bolag Bilaga 1 5

23 Rev Sid 1 (21) Dnr 07KS195-5 D nr 07KS195 Finanspolicy slutlig version K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R ET Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22. Tfn (vx). Fax

24 Sid 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN OMFATTNING REVIDERING AV FINANSPOLICY ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING ANSVARSFÖRDELNING Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Ekonomi-/ finanschefen Internbanken Kommunala bolag SKULDHANTERING MÅL OCH STRATEGI RISKDEFINITIONER RIKTLINJER Tillåtna finansieringsalternativ Motparter Ränterisk Refinansieringsrisk Koncernfrågor TILLGÅNGS- OCH LIKVIDITETSHANTERING MÅLSÄTTNING RISKDEFINITIONER RIKTLINJER Placeringar Annan förvaltning Likviditetsplanering FINANSIELLA DERIVAT TILLÅTNA FINANSIELLA DERIVAT TILLÅTNA FINANSIELLA MOTPARTER BORGEN OCH GARANTIER OPERATIVA RISKER DEFINITION AV OPERATIV RISK HANTERING AV OPERATIVA RISKER RAPPORTERING SYFTET MED RAPPORTERING RAPPORTERINGSSTRUKTUR BILAGA

25 Sid 3 (21) 1 INLEDNING Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom Gävle kommunkoncernen. Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige. 1.1 Bakgrund Gävle kommun kännetecknas av långsiktighet både vad gäller den löpande verksamheten och hantering av finansiell risk. För att finansiera kommunen och dess bolags verksamhet har Gävle kommun en exponering i räntebärande lån, vilket skapar ett antal finansiella risker såsom ränte- och refinansieringsrisker. Målsättningen är att genom medvetna beslut hantera dessa risker inom väldefinierade ramar och riktlinjer. I praktiken innebär detta att räntekostnaderna ska stabiliseras både på kort och lång sikt. Vidare är det av stor vikt att skapa framförhållning när det gäller tillgången till kapital. Detta ska uppnås genom att ingå längre kreditavtal framförallt då kreditmarginaler är gynnsamma. En internbank ska säkerställa att koncernens likviditetshantering, upplåning, placering, samt hantering av finansiella risker i övrigt samordnas på ett effektivt sätt. Internbanken är också en förutsättning för utnyttjande av skalfördelar och uppbyggnad av önskvärd kompetens inom koncernen. Gävle kommunkoncern består av primärkommunen samt tillhörande företag enligt bilaga 1. Kommunkoncernen utgör en finansiell enhet och bedöms som en finansiell enhet av kreditmarknaden. Kommunkoncernens samlade kreditvärdighet skall utnyttjas för att åstadkomma lägsta möjliga finansieringskostnad för i koncernen ingående enheter. Ägaren Gävle kommun har ett hundraprocentigt ansvar för kommunkoncernens helägda företag. Gävle kommun kan aldrig låta något företag i kommunkoncernen tvångslikvideras eller försättas i konkurs. Kommunkoncernens skuldsättning per innevånare får inte utan särskilt beslut överstiga den av kommunfullmäktige fastställda nivån. Med kommunkoncernens skuldsättningsnivå menas långa och korta skulder med avdrag för likvida tillgångar plus avsättningar samt ansvarförbindelser (pensionsåtaganden inom linjen). I samband med det årliga beslutet om kommunplan med årsbudget för kommunkoncernen fastställer kommunfullmäktige maximal tillåten skuldsättningsnivå per innevånare.

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning; antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR MORA KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR MORA KOMMUN FINANSPOLICY FÖR MORA KOMMUN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finanspolicy med Riskinstruktion

Finanspolicy med Riskinstruktion Finanspolicy med Riskinstruktion Finanspolicy april 2003 Riskinstruktion ändrad sept. 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING..1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2009 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 499 Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-09 134.

Läs mer

Riktlinjer för finansförvaltning

Riktlinjer för finansförvaltning 1/8 Beslutad när: 2016-10-26 266 Beslutad av Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2016:570-003 Ersätter: för finansförvaltning, Kommunstyrelsen 2015-06-17 148 Gäller fr o m: 2016-10-26 Gäller t o m: 2017-12-31

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Styrprinciper för finansiell hantering

Styrprinciper för finansiell hantering Styrprinciper för finansiell hantering Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-04-29, KF 44 Diarienummer: 12/KS583 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Övergripande mål för finansiell

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 FINANSREGLEMENTE 1 Allmänt 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan spekulativa inslag.

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

Finanspolicy för Region Gotland

Finanspolicy för Region Gotland 1 (15) Finanspolicy för Region Gotland Mars 2012 Antagen av regionfullmäktige 2012-04-23 26 Reviderad av regionfullmäktige 2014-02-20 9 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon

Läs mer

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Datum 2014-11-24 Finanspolicy Dokumentnamn Finanspolicy Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2010-01-25 Diarienummer KS11-240-040 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av finanspolicy

Granskning av finanspolicy Revisionsrapport Granskning av finanspolicy Gotlands kommun 2009-12-04 Mats Renborn Anders Haglund Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Allmänt...5 4 Övergripande mål för finansverksamheten...6

Läs mer