Årsberättelse för Excalibur 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för Excalibur 2012"

Transkript

1 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB

2 Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Finansiella instrument som fonden innehar värderas utifrån gällande marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde saknas eller är uppenbart missvisande upptas finansiella instrument till ett på objektiva grunder bedömt marknadsvärde. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

3 Innehåll Excalibur Fondfakta 4 Förvaltningsberättelse 4 Förvaltningens mål och inriktning 4 Fondförmögenhet 4 Värdering 5 Fondbestämmelser 5 Förvaltarkommentar 5 Marknadsöversikt 5 Utfall Utsikter inför Värdeutveckling sedan start 7 Riskbedömningsmetod 8 Emittentexponering 8 Nyckeltal 9 Andelsägarnas kostnader 10 Förändring av fondförmögenhet 11 Resultaträkning 12 Not Balansräkning 13 Not 5 14 Not Revisionsberättelse 17 Ordlista 19 Kontaktuppgifter 19

4 Excalibur Fondfakta Excalibur, org nr Placeringsinriktning: Absolutavkastande räntefond, investerar i räntemarknaderna i Europa och G7-området. Tillgångsslag: Räntebärande penningmarknads- och derivatinstrument, valutor samt likvida medel. Startdag: 1 april Portföljförvaltare: Thomas Pohjanen och Björn Suurwee. Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott. Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis. Jämförelseindex: Tremånaders statsskuldväxelränta. High Watermark: Ja, det vill säga fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har återhämtats. Insättnings- och uttagsavgift: Nej. Insättningsbelopp: Första insättning lägst Teckning/Inlösen: Månadsvis. Utdelning: Nej. Fondbolag: Excalibur Värdepappersfond AB, org nr Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Revisor: Hans Åkervall, auktoriserad revisor, KPMG AB. Förvaltningsberättelse Förvaltningens mål och inriktning Excalibur är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder. Fondens målsättning är att uppnå en över tiden god absolut avkastning genom aktiv förvaltning på svenska och internationella räntemarknader. Fonden strävar efter att leverera avkastning oberoende av kursutvecklingen på ränte- och valutamarknader. Excalibur verkar på de institutionella räntemarknaderna och investerar i instrument med genomgående god likviditet och hög kreditvärdighet. Handel med derivatinstrument utnyttjas löpande som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen. Syftet är att anpassa de investeringar som görs in fonden till önskad risknivå och för att skapa möjligheter till god absolut avkastning oberoende av riktningen på marknadens kursrörelser. Handel med derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker. Fondförmögenhet Excalibur är öppen för teckning och inlösen av fondandelar vid varje månadsskifte. Vid utgången av 2011 uppgick fondförmögenheten till MSEK. Under året 2012 tecknades nya andelar till ett värde av MSEK och andelar inlöstes till ett värde av 117 MSEK. Under året lämnades utdelning ur fonden till ett värde av 122 MSEK vilket motsvarade fondens skattepliktiga resultat. Årets resultat uppgick till 290 MSEK. Per den 31 december 2012 uppgick den totala fondförmögenheten till MSEK. Vid årsskiftet 2012/2013 tecknades ytterligare andelar till ett värde av 208 MSEK. Under 2012 uppgick fondens omsättningshastighet till 4,2. Omsättningshastigheten beräknas här som det 4 årsberättelse excalibur 2012

5 lägsta av summan av köpa eller sålda finansiella instrument under året dividerat med den genomsnittliga fondförmögenheten under året. Värdering Fondens värdering per årsskiftet gjordes den 28 december 2012 kl svensk tid. Värderingen sker i enlighet med fondbestämmelser och en av styrelsen antagen värderingspolicy. Innehaven värderas utifrån observerbara marknadspriser. Fondbolagets styrelse gör bedömningen att värderingen kan göras med god precision. Per den sista december 2012 innehade fonden inga svårvärderade innehav. Fondbestämmelser I december 2012 beslutade styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB att ansöka om vissa förändringar i fondbestämmelserna för fonden Excalibur. Genom förändringarna förtydligades bland annat fondens placeringsmöjligheter och fondens utdelningsstatus ändrades till att vara icke utdelande. Finansinspektionen fattade beslut om att godkänna de nya fondbestämmelserna den 15 februari 2013 och dessa trädde i kraft omedelbart. Förändringarna syftar inte till att förändra fondens risknivå eller placeringsinriktning. Förvaltarkommentar Marknadsöversikt Året som gått är nu det femte sedan finanskrisen slog till med full kraft I Europa dominerades finansmarknaderna inledningsvis av spelet runt ännu en omförhandling av grekisk statsskuld. Det i tiden utdragna krisförloppet skapar stora problem när det gäller implementeringen av krispolitiken eftersom populistiska partier får möjlighet att profilera sig i allmänna val. Där kan de håva in röster med ett budskap om att behovet av de smärtsamma reformer som krävs av långivarna i Trojkan (ECB, IMF samt EUs finansministrar) på något sätt kan undvikas och att en enklare lösning finns. Det var också vad som hände i Grekland där de etablerade partierna som förhandlat med Trojkan om tidigare paket misslyckades med att få ett tillräckligt parlamentariskt stöd vid det första valet. Efter ett dramatiskt nyval tillträdde en regering ledd av det konservativa partiet och förhandlingarna med Trojkan ledde så småningom fram till ett grekiskt stödpaket. Med den förstärkta oro som ännu en grekisk kris skapade så hade även de större Euroländerna Spanien och Italien svårt att finansiera sig på marknaderna till rimliga kostnader och ett tag under andra kvartalet närmade sig till exempel de spanska 10-åriga statsobligationerna nivåer nära 7 procent. Det stod under sommaren alltmer klart att behovet av ytterligare stöd till de vacklande Club Med länderna var akut. Den omedelbara hjälpen kom från ECB där centralbankschefen Draghi under ett tal i London i juli förklarade att ECB var beredda att agera utifrån situationens krav och dessutom stod redo att göra allt vad som krävdes. Draghi och övriga ledamöter i direktionen valde också att sänka ECBs styrränta vid mötet i juli från 1,0 procent till 0,75 procent i syfte att sätta handling bakom orden om ett tydligt penningpolitiskt stöd för att bekämpa den mycket svaga tillväxten inom Euroområdet. ECB lanserade därefter ett så kallat OMT (open market transactions) paket. I korthet går programmet ut på att länder kan ansöka om OMT vilket betyder att ECB går in i andrahandsmarknaden för ansökarlandets statsobligationer och köper på löptider upp till tre år. Motprestationen från det av ECB gynnade landet är att man underkastar sig ett ekonomiskt reformprogram utarbetat av Trojkan. En situation som i många länder naturligtvis ses som en prestigeförlust då det handlar om att delar av landets finanspolitik bestäms i Bryssel. Därför kom heller inget land att ansöka om support via OMT under Marknadseffekten av ECBs förslag blev däremot märkbar då blotta vetskapen om ECBs möjliga intervention fick till följd att marknadsräntorna i de krisande perifera länderna sjönk kontinuerligt under andra halvåret Med ett ökat förtroende för årsberättelse excalibur

6 ECB och dess villighet att kliva in kraftfullt om läget så kräver gynnades även aktiemarknaderna och inte minst bank- och finanssektorn. Under årets fjärde kvartal hamnade Italien i blickfånget då den regering av teknokrater som styrt under ledning av Mario Monti meddelade sin avgång då det parlamentariska stödet från det konservativa lägret drogs tillbaka. Därmed stod det klart att Italien med ett nyval framför sig under årets första kvartal 2013 gick en osäker politisk framtid till mötes. Under början av 2012 ställdes den förda tuffa reformpolitiken på hårda prov i Grekland och vi menar att Italien med stor sannolikhet kommer att se liknande populistiska valframgångar - och som en följd av valresultaten en minskande legitimitet för den ekonomiska reformpolitiken. Den ekonomiska utvecklingen i USA kom att vara ojämn under Året inleddes med relativt stark utveckling på arbetsmarknaden och tillväxten såg ut att skjuta fart. Därefter drogs USA med i en svagare fas, säkerligen till del förorsakad av problemen i Europa. Den politiska handlingskraften i USA uteblev efter sommaren då landet gick in i presidentvalskampanjandet. Den politiska osäkerhet som råder i USA på grund av de ideologiskt färgade motsättningarna mellan demokrater och republikaner smittar av sig på ekonomins aktörer då de leder till betydande ekonomisk osäkerhet kring skattesatser och offentliga investeringar samt offentlig konsumtion. USAs utmaning på budgetsidan är omfattande och det är svårt att värja sig för tanken att en långsiktig lösning innehåller både utgiftsnedskärningar och skattehöjningar för att undvika en fullskalig budgetkris under åren fram till I den positiva delen av vågskålen för USAs del så visar året 2012 att det resoluta krisbemötandet i landet (med en snabb och kraftfull finans- och penningpolitisk respons 2008) nu medför att den amerikanska ekonomin börjar visa tecken på att vända uppåt. Det är till exempel så att marknaderna för egna hem som stod i epicentrum efter bobubblans spektakulära krasch 2008 nu under 2012 sakta men säkert vände runt med försiktigt stigande aktivitet och en positiv prisutveckling. Även för Sveriges del påverkades tillväxt och sysselsättning negativt av den omfattande ekonomiska krisen inom stora delar av EU. Den lättnad av penningpolitiken som inleddes i slutet av 2011 fortsatte och styrräntan sänktes under året från 1,75 procent till 1,0 procent. Givet arbetslösheten och den låga inflationen hävdar somliga att Riksbanken kunnat föra en än mer expansiv politik. Ur ett stabilitetshänseende menar dock delar av Riksbanksdirektionen att de högt uppdrivna bostadspriserna i Sverige skulle kunna drivas uppåt än mer om räntan sänks ytterligare. Därmed menar dessa ledamöter att risker för ett framtida boprisfall från en än högre nivå än dagens manar till försiktighet med penningpolitiken. Utfall under 2012 Fondens utfall under 2012 blev +8,49 procent. Grunden till resultatet är en i huvudsak korrekt analys under året, både vad gäller hur ekonomiska fundamenta och politiska beslut har påverkat de räntemarknader där fonden verkar. Timingen av de tradingstrategier fonden tillämpar bidrog också till en under året stabil uppgång i fondkursen. Under den första delen av året då en viss optimism drev framförallt amerikanska marknadsräntor högre kunde fonden utnyttja marknadsutvecklingen via korta positioner i USAs räntemarknader avvägda mot långa positioner i Europa. I den senare marknaden var det vår hållning under loppet av 2012 att utnyttja perioder med stigande räntor för att investera i räntepapper, positioner som vi sedan avyttrade när räntorna föll tillbaka ned igen. Till det positiva årsutfallet bidrog också fondens positiva hållning till nordiska banker och därmed utnyttjades möjligheterna i såväl senior som säkerställd skuld emitterad av de här bankerna. Utsikter inför 2013 Den skulduppbyggnad som skedde under åren fram till krisutbrottet 2008 fortsätter att kasta sin långa skugga över de industrialiserade ekonomierna. I syfte att ersätta den kollapsande privata efterfrågan expanderades de offentliga budgetarna och statsskulderna kom att växa i en oroväckande takt. En i längden ohållbar ökning av skulderna leder till olika respons beroende på vilka länder och länderområden vi betraktar. Den övergripande bilden som fonden ser det kan beskrivas av en skala där krisresponsens ena ände antingen är snabb och genomgripande och där den andra änden är långsam och stegvis. 6 årsberättelse excalibur 2012

7 Inom Euroområdet har de länder som har den ur kreditvärdighetssynpunkt allra svagaste situationen tillgång till direkta lån från övriga EU länder samt IMF. Här befinner sig länder som inte kunnat refinansiera sin statsskuld i marknaden, Grekland, Portugal samt Irland. Det sistnämnda landet har emellertid gjort betydande framsteg via en effektiv krisbekämpning och räknar med att åter kunna låna på marknaderna under Som en förutsättning för de beviljade lånen har ovannämnda länder samtliga fått acceptera långtgående krav på ekonomiska reformer samt stegvisa sänkningar av budgetunderskotten och att landets finanser regelmässigt granskas av Trojkans staber i syfte att kontrollera att långivarnas krav uppfylls. Klart är att länderna under ett eller flera decennier kommer att vara låntagare hos Trojkan. I nästa grupp Euroländer återfinns en grupp som har marknadsaccess men där trovärdigheten för respektive lands finanser är hårt ifrågasatt. Hit hör framförallt Spanien och Italien men även Frankrike med sin historik av kroniska budgetunderskott sedan ett trettiotal år. Fonden menar att löftet om OMT (se avsnittet Marknadsöversikt) är den enskilt viktigaste faktorn till Spaniens och Italiens möjligheter att låna på marknaderna under Skulle endera eller bägge länderna komma att behöva ansöka om OMT så är det dels en förlust av nationellt självbestämmande och dels ytterligare en ekonomisk börda för den krympande tredje gruppen, kärnländerna inom Euroområdet. Den här gruppen leds av Tyskland och dess kansler Angela Merkel. En utomstående betraktare får uppfattningen att tyskarnas sätt att hantera de krisdrabbade ekonomierna befinner sig i krisresponsens yttre ände långsam och stegvis. Fonden menar att det är en naturlig hållning hos en långivare som ställer krav på smärtsamma reformer som en förutsättning för sitt stöd. Vi räknar med att den här typen av stegvisa reformer som möter stegvisa låneutbetalningar kommer att vara med oss under en rad år framöver. Kraven på stegvisa besparingar i de krisande länderna minskar aggregerad efterfrågan och vi räknar med fortsatt svag tillväxt under 2013 i Euroområdet i sin helhet. USA befinner sig i krisreponsens andra ände responsen har varit och är snabb och genomgripande. Med en förväntad ekonomisk tillväxt på 2-3 procent under 2013 så närmar sig USA den punkt där det är dags att börja minska på en mycket expansiv penningpolitik. Fonden räknar med att Federal Reserve under andra halvåret 2013 stegvis minskar sina månadsvisa köp av amerikanska bostads- och statsobligationer men tills vidare håller styrräntan oförändrad i intervallet 0-0,25 procent där den legat sedan slutet Med ett sådant scenario framstår möjligheten att handla spreadpositioner mellan Euroområdet och USA som goda under loppet av För Sveriges del är situationen för räntemarknaden osäker. För lägre räntor talar den mycket svaga omvärldstillväxten, den låga inflationen och den relativt höga arbetslösheten. Mot sänkningar talar den oro som finns hos Riksbanken att späda på prisuppgången på bostäder, som vid utgången av 2012 nått en nivå som riskerar framtida problem för ekonomisk stabilitet hos hushållen om landet skulle gå in i en period av fallande huspriser. Fonden menar att omvärldsutvecklingen avgör inriktningen på den svenska penningpolitiken för Får vi svagare tillväxt än förväntat så har Riksbanken en möjlighet att gå in och understödja tillväxten utan att det i ett sådant läge ska innebära risker för framtida stabilitet. Fonden har nu som tidigare för avsikt att fortsätta med nuvarande placeringsinriktning vilket innebär att vi endast arbetar i de mest likvida marknaderna med högt ställda krav på kreditvärdighet och riskkontroll. Möjligheterna till fortsatt solid riskjusterad avkastning på årsbasis i fonden är goda - tidigare perioder av mindre god avkastning vänds i fonden när analysens slutsatser korrekt förutser de framtida ränterörelserna. Värdeutveckling sedan start Diagrammet överst på sidan 8 illustrerar Excaliburs värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med det korta ränteindexet T-Bill och det återinvesterande aktieindexet SIXRX. Excalibur har sedan fonden startade den 1 april 2001 haft en värdeutveckling på nästan 112 procent, motsvarande en genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start på 6,6 procent. Samtidigt har T-Bill haft en utveckling på 33 procent, motsvarade 2,4 procent i genomsnittlig årsavkastning och SIXRX 118 procent, motsvarande 6,8 procent per år i genomsnittlig avkastning. Avseende 2012 hade Excalibur en årsberättelse excalibur

8 Excaliburs avkastning sedan start jämfört med SIX RX och T-Bill ,82 211, , Excalibur SIXRX T-Bill värdeutveckling om 8,5 procent jämfört med 1,1 procent för T-Bill och 16,5 procent för SIXRX. Riskbedömningsmetod Excalibur använder sig av VaR (Value-at-Risk) som beräknande statistiskt riskmått. Beräkningen sker dagligen och uttrycks i procent av fondförmögenheten. Fondens VaR beräknas via historisk simulering med följande parametrar: 99%-igt ensidig konfidensintervall 1 dags innehavsperiod 500 dagars historik VaR under 2012 Emittentexponering Excalibur har i förekommande fall exponeringar genom olika typer av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag inom en och samma företagsgrupp. Per sista december 2012 såg fördelningen ut enligt följande: Andel av Emittent förmögenheten Danske Bank 6,9% Handelsbanken och Stadshypotek 17,3% Nordea och Nordea Hypotek 29,6% SEB 3,8% Swedbank och Spintab 14,09% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,09% Max ,26% Min ,08% Genomsnitt ,16% 8 årsberättelse excalibur 2012

9 nyckeltal sedan start AVKASTNING, % Excalibur 3 mån SSVX SIXRX MSCI World SEK ,49 1,08 16,49 6, ,87 1,50-13,51-6, ,06 0,24 26,70 3, ,79 0,35 52,51 18, ,32 4,26-39,05-30, ,47 3,39-2,60 1, ,74 2,15 28,06 1, ,20 1,74 36,32 28, ,64 2,20 20,75 4, ,01 3,16 34,15 8, ,18 4,14-35,90-34, ) 3,26 3,02 3,97-4,79 Sedan fondens start ( ) 111,72 30,78 117,82-20,99 Avkastning senaste 3 åren 20,65 2,85 27,66 3,63 Avkastning senaste 5 åren 44,75 7,60 18,66-15,32 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 6,59 2,31 6,85-1,98 AVKASTNINGSANALYS Bästa kvartalet, 3 år, % 3,5-11,3 9,9 Sämsta kvartalet, 3 år % -0, ,7-9,7 Bästa kvartalet, 5 år, % 8,2-26,4 12,9 Sämsta kvartalet, 5 år % -2, ,7-17,0 Andel negativa kvartal sedans start, % 27,7-38,3 42,6 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2) Standardavvikelse , % 1,43-15,49 7,54 Standardavvikelse , % 2,06-17,14 10,08 Standardavvikelse , % 4,01-19,74 11,12 Standardavvikelse , % 6,43-28,43 16,44 Standardavvikelse , % 6,62-22,27 15,07 Standardavvikelse , % 4,41-14,48 9,72 Standardavvikelse , % 3,20-12,77 9,94 Standardavvikelse , % 3,58-9,97 8,79 Standardavvikelse , % 5,72-14,97 11,44 Standardavvikelse sedan fondens start 5,86-20,63 13,21 Sharpe-kvot sedan fondens start 0,73-0,22-0,33 Korrelation mellan Excalibur och angivet index sedan fondens start ,18-0,19 1) Sedan fondens start, d v s ) Standardavvikelse enskilda år beräknad för de senaste 24 månaderna. årsberättelse excalibur

10 andelsägares kostnader I procent av investerat belopp Belopp i SEK Investering Värdeförändring före kostnader ,39% Kostnader Fast förvaltningsarvode ,05% Prestationsbaserat förvaltningsarvode ,79% Transaktionskostnader och övriga avgifter ,06% Värdeförändring efter kostnader ,49% Marknadsvärde per ,49% Exemplet ovan åskådliggör kostnadsbelastningen i Excalibur. Kalkylen avser en andelsägare som tecknat andelar i fonden förmotsvarande kronor per , återinvesterat hela utdelningen och behållit innehavet under hela Det fasta förvaltningsarvodet debiterades månadsvis i efterskott och beräknades som 1/12 av 1 % av det ingående marknadsvärdet av investerarens fondandelsinnehav varje månad. Det fasta förvaltningsarvodet kommer därför att avvika från 1,00 % mätt som andel av årets ingående marknadsvärde av investerarens fondandelsinnehav och är beroende av fondens värdeutveckling under året. Avkastningen för andelsägaren i exemplet överensstämmer inte fullständigt med den för fonden som helhet, och en enskild fondandelsägare kan avvika från detta. Detta beror på att det prestationsbaserade förvaltningsarvodet beräknas individuellt för varje andelsägare och bland annat är beroende av andelsägarens historiska avkastning. 10 årsberättelse excalibur 2012

11 förändring av fondförmögenhet Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK* , , , ,06 Avkastning 8,5% 3,9% 7,1% 11,8% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK* , , , ,77 Avkastning 7,3% 5,5% 2,7% 1,2% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK* , , , ,59 Avkastning 9,6% 12,0% 5,2% 3,3%** * Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode varvid fondandelsvärdet justeras. Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling. ** Avser perioden , d v s från fondens startdatum. årsberättelse excalibur

12 resultaträkning Belopp i TSEK Not INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Ränteintäkter Valutakursvinster/förluster, netto Övriga intäkter 5 84 Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnad Räntekostnad Övriga kostnader Summa kostnader PERIODENS RESULTAT Not 1 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring på överlåtbara värdepapper Not 2 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ OTC-DERIVATINSTRUMENT Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring på OTC-derivatinstrument Not 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring på övriga derivatinstrument Not 4 ÖVRIGA KOSTNADER Transaktionskostnader Summa övriga kostnader årsberättelse excalibur 2012

13 balansräkning Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar Summa tillgångar SKULDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga skulder SUMMA SKULDER Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN Procentsatser avser andel av fondförmögenhet Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument % % årsberättelse excalibur

14 Not 5 FONDENS INNEHAV Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stater Finish Government EUR ,5% Anglo Irish Government Guaranteed SEK 4, ,3% Carnegie FRN Government Guaranteed SEK 3, ,2% Kommuninvest SEK 2, ,5% Kommuninvest SEK ,0% SO 1041 SEK 6, ,4% SO 1049 SEK 4, ,2% SO 1057 SEK 1, ,2% SO 3105 Real SEK 3, ,0% SO 3107 Real SEK 0, ,0% Swedbank Government Guaranteed SEK 3, ,1% Summa ,3% Skuldförbindelser utfärdade av finansiella institut Danske Bank EUR 2, ,0% Handelsbanken EUR 3, ,0% Handelsbanken EUR 4, ,9% Nordea EUR 2, ,0% Nordea EUR 2, ,4% Nordea EUR 2, ,4% SEB EUR 1, ,5% Swedbank EUR 3, ,9% Swedbank EUR 1, ,6% Danske Bank FRN SEK 2, ,1% Danske Bank FRN SEK 3, ,7% Danske Bank FRN SEK 3, ,3% Landshypotek FRN SEK 2, ,2% Länsförsäkringar SEK 4, ,4% Länsförsäkringar FRN SEK 2, ,9% Länsförsäkringar FRN SEK 3, ,0% Länsförsäkringar FRN SEK 2, ,2% Nordea 5520 SEK 3, ,2% Nordea FRN SEK 2, ,1% SBAB FRN SEK 2, ,4% SCBC 127 SEK ,2% SCBC 132 SEK ,0% SEB FRN SEK 2, ,8% Sparebank 1 FRN SEK 2, ,1% Spintab 184 SEK 3, ,0% Stadshypotek 1583 SEK 4, ,1% Swedbank FRN SEK 3, ,5% Swedbank FRN SEK 3, ,3% Swedbank FRN SEK 2, ,7% Summa ,0% Skuldförbindelser utfärdade av företag Castellum FRN SEK 3, ,1% Fortum FRN SEK 2, ,4% PostNord FRN SEK 2, ,2% SEK FRN SEK 1, ,2% Sveaskog FRN SEK 2, ,4% Vasakronan SEK 2, ,1% Vasakronan FRN SEK 2, ,3% Vasakronan FRN SEK 2, ,2% Vasakronan FRN SEK 2, ,3% Summa ,4% 14 årsberättelse excalibur 2012

15 forts. Not 5 FONDENS INNEHAV Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) Ränterelaterade terminer, börsclearade FRA SEK ,0% Swedish 5YR SEK ,0% Swedish 10YR SEK ,0% 5Yr Spintab Frwd SEK ,0% Bobl EUR ,0% Bund EUR ,0% Euribor EUR ,0% Eurodollar USD ,0% Eurodollar USD ,0% Summa 669 0,0% Ränterelaterade optioner, börsclearade Bund, säljoption EUR ,0% Bund, säljoption EUR ,0% T-note 10Y, säljoption USD ,0% T-note 10Y, säljoption USD ,1% Summa ,1% Ränteswapar, OTC IRS EUR ,2% IRS EUR ,5% IRS EUR ,4% IRS SEK ,2% IRS SEK ,5% IRS SEK ,9% IRS SEK ,5% IRS SEK ,1% IRS SEK ,1% IRS SEK ,1% IRS SEK ,3% IRS SEK ,1% IRS SEK ,1% IRS SEK ,4% IRS SEK ,3% IRS SEK ,2% IRS SEK ,2% IRS SEK ,1% IRS SEK ,1% Summa ,2% Valutainstrument, OTC EUR / SEK EUR ,0% EUR / SEK EUR ,0% USD / SEK USD ,0% Summa 236 0,0% Summa finansiella instrument, netto ,5% Övriga tillgångar och skulder, netto ,5% TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,0% årsberättelse excalibur

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer