ÅRSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, tre månader före plan Löpande ränta från nu och framåt är ca 5,3% netto (ca 6,0% brutto) Räntan för perioden 28 september 31 december uppgår preliminärt till 1,01% 228 tkr skänks till välgörande ändamål! Sammanfattning Investeringsportföljen på totalt 193,5 mkr är vid årsskiftet fullinvesterad, tre månader före plan. Den löpande räntan på den fullinvesterade portföljen uppgår till ca 6,0% brutto (plan 5,5%). Utav detta överskott skänks ca 0,65% (plan 0,4%) till välgörande ändamål och 5,3% (plan 5,0%) tillfaller respektive investerare. Räntan för perioden 28 september- 31 december uppgår preliminärt till 1,01 % (plan 0,33%). Härigenom kommer vi redan under detta första kvartal att kunna skänka 228 tkr (plan noll) till välgörande ändamål. Portföljen består utav 13 större innehav (och några mindre som ska avvecklas), vilket är i linje med planerade innehav. Största innehaven är (i fallande ordning) Millicom, Stora Enso, SSAB, Consilium, Outokumpo, Solör Bioenergi, Danske Bank, Stena Line, Orc Software och Kinnevik. En komplett portföljsammanställning återfinns som bilaga. Marknadsläget under perioden har varit utmanande med fallande räntor, ett begränsat utbud av attraktiva obligationer och ett fortsatt stort inflöde av investerarkapital. Detta har vi kunnat kompensera genom att analysera väsentligt fler bolag än förväntat samt att vi från merparten banker fått ett mycket priviligierat bemötande. Totalt har vi gjort affärer med sex olika motparter under perioden. Samtliga investeringar har skett efter en fundamental analys av såväl bolag som obligationslån, vilket innebär att risknivån bedöms vara kontrollerad. Den ökade avkastningen har således inte tillkommit p.g.a. en ökad risk. Denna årsrapport är preliminär och baserar sig på oreviderade siffror. Årsredovisning och definitiv ränteberäkning kommer att distribueras under mars månad. Utbetalning av ränta för 2012 sker den 31 mars.

2 Marknaden Den svenska företagsobligationsmarknaden är under kraftig expansion, drivet dels av bankernas behov att minska sina balansräkningar dels av ett kraftigt inflöde av investerarkapital, föranlett av sjunkande räntenivåer och en allmän flykt från risk. Emissionsvolymerna var på en rekordnivå under 2012 men investeraraptiten var ännu större, framförallt avseende våra allra största bolag. Effekten blev kraftigt och snabbt övertecknade emissioner till låga räntemarginaler och där priserna relativt omgående började stiga i andrahandsmarknaden. Marknaden är relativt omogen, vilket bla syns på investerarnas beteende i vissa lägen där det förefaller som om många ej gör någon större egen kreditanalys utan i stort förlitar sig på den säljande bankens egen analys med en s.k. skuggrating. Vissa emissioner har tecknats med sådan snabbhet och på sådana underlag att en fundamental kreditanalys omöjligen har kunnat hinnas med. De som i denna miljö verkligen försöker göra sin hemläxa får då som straff svårt att hinna med (och tvingas därigenom köpa till högre priser i andrahandsmarknaden). Själva har vi klarat detta hyfsat, dels genom att vi fått lite extra tid genom att gå på många av de företagspresentationer som ofta föregår emissionen dels genom att inte ha någon intern beslutsstruktur som drar ner tempot. Det gör att det bara har varit ett par nyemissioner under hösten som vi har tvingats tacka nej till för att det har gått för snabbt. Historiskt har marknaden för företagsobligationer delats in i två huvudkategorier: investment grade (traditionellt lån med en rating enligt Standard & Poors skala på BBB- eller bättre) samt high yield (BB+ eller lägre på samma skala), även om vi noterar hur gränserna börjar tunnas ut och flera investerare har börjat sänka kravet för investment grade något. Det marknadssegment där vi verkar ligger i detta gränsland och består till stor del av väletablerade bolag som inte alls eller endast i begränsad omfattning funnits i obligationsmarknaden sedan tidigare. I stort betjänas den svenska emissionsmarknaden av nio aktiva investmentbanker, varav fem är affärsbanker och resterande fyra är fristående. Vi har löpande kontakt med åtta av dem (och känner den nionde väl) och har under hösten gjort affärer med sex av dessa. Att det blivit så många beror på att vi, i avsaknad av utbud, har tvingats ta ett mycket bredare grepp om marknaden än planerat. Majoriteten affärer (ca 85%) har dock gjorts med fyra aktörer, tre banker och en fristående. Fördelen med detta breda angreppssätt är att vi har i det närmaste full kontroll på alla emissioner som görs i den svenska marknaden och hos våra fyra huvudpartners får vi en behandling som vida överträffar vår begränsade investeringsvolym. Detta märks bla på att vi ofta har fått full tilldelning i väsentligt övertecknade emissioner. Det finns de som beskrivit företagsobligationsmarknaden som nästa stora bubbla. Vi tror inte det, i varje fall inte i Sverige. Kvaliteten på såväl emitterande bolag som på bankernas emissionsmaterial är

3 så här långt för god för det (därmed inte sagt att vi inte kommer att få defaults, det kommer vi visst att få). Vidare har merparten investerare valt obligationer med rörlig ränta (s.k. FRN-lån), vilket innebär att kupongräntan förändras i takt med marknadsräntan. Däremot är det troligt att många räntefonder och andra (som marknadsvärderar sina innehav) kommer att leverera en mycket låg eller ingen avkastning när man inte längre har draghjälp av fallande marknadsräntor utan enbart tvingas leva på de ofta mycket låga kupongräntor som man på senare tid investerat till. Vad kommer då att hända under 2013? Ja, här är vår gissning lika bra som din. En rimlig tro kan väl vara att den låga räntan består och kanske sjunker lite till men att de senaste två årens kraftiga räntesänkningar inte fortsätter. En annan rimlig tro är väl att den sista krisen inte har varit och att de utgiftsbegränsningar och skattehöjningar som USA kommer att tvingas till under våren i vart fall inte kommer att gynna världsekonomin. För företagsobligationsmarknaden är det rimligt att tro på en fortsatt mognad i marknaden, fortsatt pressade marginaler och en fortsatt god emissionsvolym. Främst gäller detta kapitalkrävande verksamhet med god avkastningsförmåga (ofta private equityrelaterat). Vår bedömning är att det kommer att finnas goda investeringsmöjligheter även under Avkastning och risk Räntan för perioden 28 september-31 december 2012 uppgår preliminärt till 1,01% (plan 0,33%), vilket på helårsbasis motsvarar 3,91% ränta. GoodCause Invest är som bekant absolutavkastande men för den som ändå vill se marknadsvärdet på portföljen så kan detta per den 31 december bedömas till ca 195,6 mkr. Den totala avkastningen för perioden blir då ca 2,02% (motsvarande 7,82% på årsbasis). Den bedömda nettoräntan framöver i den fullinvesterade portföljen bedöms till 5,3% (plan 5,0%) och består av: Ränta på företagsobligationer 5,75 Periodiserad intäkt valutaterminer + 0,25 Driftkostnader - 0,05 Till välgörenhet - 0,65 Total förväntad ränta ,30% Den förväntade räntan framöver kommer löpande att förändras något, dels genom att ca 74 mkr (38 %) är FRN-lån dels genom att vissa innehav vid lämpligt tillfälle kommer att växlas ut (se investeringsstrategi). Målsättningen är dock att effekterna av dessa åtgärder ska ta ut varandra. Samtliga investeringar är som tidigare sagts gjorda efter en fundamental kreditanalys där vi bedömt att det är en låg och balanserad risk samt att avkastning och risk balanserar. Merparten av våra innehav saknar officiell rating utan har enbart s.k. skuggrating från en eller möjligen två banker.

4 Denna skuggrating är gjord enligt ratingföretagens metodologi men är inte gjord av en oberoende part. Dessa ratings/skuggratings enligt Standard & Poors betygsskala återfinns i portföljsammanställningen. Den genomsnittliga ratingen är ca BB+, vilket är precis i gränslandet mellan investment grade och non-investment grade, vilket i sin tur är exakt där vi sa att vi skulle vara. Investeringsstrategi I vårt grundläggande analysarbete har vi arbetat ungefär som vi sagt tidigare. En fundamental analys ligger till grund för varje investering. Denna analys innefattar såväl bolaget som lånevillkoren (framförallt sk covenants). En viktig distinktion är att vi gör en kreditanalys, vilket väsentligt skiljer sig från en aktieanalys. Ofta innebär detta att vi gillar bolag som har stora stabila tillgångar, hög soliditet och låg belåning samt en stabil ägarstruktur, d.v.s. sådant som ger låga förväntansvärden och därför inte alltid uppskattas av aktiemarknaden. Som sagts tidigare har vi analyserat i stort sett allt som emitterats i Sverige under kvartalet. För att få tillräckligt investeringsunderlag har vi dessutom analyserat (och investerat i) vissa bolag som emitterat tidigare men där vi bedömde att marknaden inte har uppskattat dessa bolag efter förtjänst. Totalt har vi analyserat ett 40-tal bolag. I princip är vi branschoberoende men det finns ändå några företeelser som vi av olika skäl varit försiktiga med. Vi har i dagsläget ingen fastighetsrelaterad investering, beroende på att risken varit för hög och avkastningen för låg i de papper vi har analyserat. Av samma skäl har vi även varit försiktiga till finanssektorn, där bankernas eviga efterställda förlagslån (s.k. perpetuals) under hösten väsentligen har prisats upp av marknaden. Vi har även varit försiktiga till private equity ägda bolag, då risken ofta är hög och ägaren per definition ej är långsiktig. I gengäld har vi blivit lite överrepresenterade mot stålindustrin, men det är mer en effekt av att vi hittat två bolag som passar väl in på våra kriterier (SSAB och Outokumpo) än att vi har någon stark åsikt om branschen. Under hösten har vi kunnat snabba på portföljuppbyggnaden genom att köpa en del papper med lägre avkastning än vår målsättning. Dessa har vi nu succesivt börjat sälja av i takt med att mer lämpade möjligheter infinner sig och detta har haft en positiv påverkan på avkastningen. Så här i efterhand hade vi kunnat vara ännu mer aggressiva i den strategin. Framförallt under oktober-november fokuserade vi även kraftigt på att hitta investeringar i EUR; GBP och USD. Som bekant valutasäkrar vi alla innehav och terminskurserna gjorde att dessa investeringar ger oss ett extra valutakurstillskott på 0,3-0,5 % årligen. I en mer mogen marknad hade detta arbitrage sannolikt tradats bort men vi har kunnat utnyttja denna imperfektion till att skapa meravkastning.

5 De flesta obligationer ges ut dels i en tranche med rörlig ränta, s.k. FRN-lån (normalt STIBOR 90 + en fastställd marginal, med omräkning av räntan varje kvartal) dels i en tranche med fast ränta över lånets (ofta 5-åriga) löptid. Under hösten valde 80-90% av investerarna FRN-lånet, sannolikt för att de har fokus på relativ avkastning. Vi som absolutavkastare har däremot huvudsakligen valt fasträntealternativet, när ett sådant funnits. Investeringsstrategin framåt är dels att byta ut några av de papper som vi har köpt för att snabba på uppbyggnaden. Det kan vara något innehav med för låg avkastning, i något fall har vi överallokerat i ett visst bolag och vi har även några småinnehav som vid tillfälle ska avvecklas. I dagsläget ser det ut som om samtliga dessa innehav kan säljas med överskott, vilket kommer att ske när vi hittar något bättre att köpa. Härefter kommer portföljen mer att gå in i ett förvaltningsläge. Vi kommer löpande att följa utvecklingen i våra innehav, för att kunna agera snabbt om något bolag utvecklas oroväckande dåligt. Vi kommer även att kunna nyinvestera om vi därigenom ser möjlighet att öka avkastning eller sänka risk, dock hela tiden med beaktande av vinstandelslånets slutdatum. I bilaga återfinns hela investeringsportföljen. Den som vill ha ytterligare information eller som vill diskutera de olika innehaven är välkommen att höra av sig, på telefon eller mail. Vad händer nu? Årsredovisning kommer att vara färdigställd och skickas ut senast den 15 mars. Utbetalning av ränta sker den 31 mars. Kvartalsrapport för Q kommer att skickas ut ca den 20 april. Solna den 21 januari 2013 Johan Björklund

6 Portföljsammanställning per den 31 december 2012 Belopp i mkr Bolag Branch Ffdatum Kupong Valuta Belopp Eff ränta Rating % av total Millicom Int Cellular telekom ,125% SEK 30 5,125% BB+ 16% Stora Enso papper ,00% EUR 21,2 5,02% BB 11% SSAB stål ,88% SEK 20 4,90% BB+ 10% Consilium maritime ,90% SEK 20 6,90% B+ 10% Outokumpo stål ,88% EUR 16,8 6,50% BB 9% Solör Bioenergi A/S energi ,90% NOK 14 6,90% BB 7% Danske Bank bank ,13% USD 13,7 6,41% B+ 7% Stena AB rederi mm ,13% EUR 4,8 6% BB Stena AB rederi mm ,00% USD 6,8 6,50% BB 6% Orc Software (Cidron Intr) mjukvara ,69% EUR 10,3 8,70% BB- 5% Kinnevik investment ,09% SEK 10 3,09% A- 5% PostNord logistik ,13% SEK 8 3,06% BBB+ 4% Kährs Holding golv ,85% SEK 5 8,85% B 3% Swedish Orphan Biovitrum läkemedel ,14% SEK 2 6,97% 1% NCC AB bygg ,11% SEK 2 4,00% 1% Tele 2 telekom ,00% SEK 2 4,63% 1% Metso Corp industri ,65% EUR 1,7 2,95% 1% SEB bank ,25% EUR 1,8 6,46% 1% SHB bank ,19% EUR 1,6 5,80% 1% Hemsö fastighet ,39% SEK 1 4,09% 1% Kassa mm 0,8 0% Totalt mkr 193,5 BB 100% Not Eff ränta - avser den effektiva ränta som investeringen ger baserat på den kurs som vi har investerat till Rating - avser bolagets officiella rating eller skuggrating enligt Standard&Poors skala

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för kalenderåret 2013 uppgår preliminärt till 5,76 % Närmare 1,7 mkr (före bolagsskatt) till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Projekt Affärsrätt Datum 2007-09-06 Dokumentnummer 1 Titel Instuderingsuppgifter med svarslösningar Rev 0 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Upprättat av Göran Hägg Godkänt

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer