KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 1(4) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, ll kl. 17:30 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Medborgarförslag från Lars Mattsson KS/2012:33 angående begränsning av fyrverkerier 3. Besvarande av interpellation från Ulf KS/2013:222 Fagerberg (UP) till tekniska nämndens ordförande angående övergångsstället på Asplundsgatan 4. Besvarande av interpellation från Cecilia KS/20 13:262 Sandberg (S) till barn och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamheten 5. Motion från Krister Kronlid (S) angående att KS/2012:379 upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer 6. Kommunalt huvudmannaskap för gator och KS/2013: 148 vägar 7. Medborgarförslag från Leif J o hans son KS/2012:512 angående att kommunen ordnar ett mottagningsställe för slaktrester.

4 Kallelse Föredragningslista Kommuntullmäktige 2(4) Ärende D nr Föredragande 8. Låne- och borgensavgifter, förslag reviderade nivåer KS/2013:42 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 9. Räddningstjänstens taxor och avgifter KS/20 13: Il. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Bohusgården, Uddevalla Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Uddevalla- Ljungskile, Ah-Ulvesund KS/2013:255 KS/2013: Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:257 vatten och spillvatten gällande sydöstra Ulvesund, Ljungsicile Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:258 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Grytingen l: Antagande av detaljplan för flerbostadshus Tjölsteröd 2:21 m.fl. Ljungsicile KS/2013:277 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommun ledningskontoret och på www. uddevall a. se/kf 15. Upprättande av bostadsförsötjningsprogram samt mål och riktlinjer för bostadsförsötjningen i Uddevalla kommun KS/2011:90 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 16. Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 13:288 sammanträdesdagar Lokalresursplan för Uddevalla kommun KS/2013:158 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 18. Länsstyrelsens tillsyn över stiftelsen Hemmets KS/2012:623 för gamla och sjuka

5 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 3(4) Ärende D nr Föredragande 19. Avsiktsförklaring avseende samverkan inom KS/20 13:283 utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund A vrapportering och åtgärdsförslag - styrgrupp för seniorboende Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2012 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Granskning av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer" Granskning av kvalitet i förskola och äldreboende Upprättande av kulturplan Förslag till nytt kvartersnamn Lancaster Begäran om fyllnadsval av ledamot i kommunens revisoerer, nämndeman i Uddevalla domsaga, revisorersätter i Gustafsbergsstiftelsen samt stiftelsen Gustavsbergares samfond, lekmannarevisor i Uddevalla Tmistrafik AB samt lekmannarevisorersältare i Regionteater Väst AB, SwanFalk Shipping AB, Uddevalla Event AB, Uddevalla Hamnterminal AB efter Klas Åke Alexandersson (V) Val av ledamot i tekniska nämnden och representant i kommunla handikapprådet efter Jonny Jansson (KD) Avsägelse från Mikael Ahlen (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige KS/2013:259 KS/2013:298 KS/2013:99 KS/2013:98 KS/2013:43 KS/2013:282 KS/2013:325 KS/2013:284 KS/2013:318 KS/2013:311

6 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 4(4) Ärende D nr Föredragande Val av ledamot och tillika ordförande till Uddevalla Hamnterminal AB och SwanFalk Shipping AB, samt val av ledamot till tekniska nämnden och ersättare till kultur och fritidsnämnden Avsägelse från Hans Jonasson (UP) av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Anmälningsärenden Nya motioner, interpellation, enkla frågor och medborgarförslag KS/2013:321 KS/2013:338 KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e post

7 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Utdrag PROTOKOLL ) (/ '] /~ '~,.,... -r l (2) 163 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Sammanfattning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarförslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen inför liknande begränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalförbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Enligt Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter 17 om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "detförbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än l 00 meter från Uddevalla sjukhus och närmare än l 00 meterfrån samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster." Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser för att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant förbud är begränsad. Beslutsunderlag Synpunkter från Lars Mattsson inkomna Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2 O Kommunfullmäktiges protokoll Ungdomsfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Utdragsbestyrkande

8 'l l fl:.1,:2..,(o,cf /.7 Anna-Lena Lundin Från: Skickat: Till: Ämne: den 18 juni :53 Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsen Medborgarförslag dn r 2012:33 Hej! Jag tackar för inbjudan till sammanträdet i morgon! Jag har dessvärre inte möjlighet att närvara. Jag har dock några synpunkter på förslaget som jag vill framföra. Hoppas det går bra så här via mejl Synpunkter: Jag tycker att förslaget att motiveringen i ert förslag är defensivt. Ni skriver att det beror på bristande resurser men inget om förslaget i sig, Jag tror emellertid att nuvarande regler kring fyreverkerier är mer resurskrävande ur tillsynshänseende, Nu finns begränsningar i förhållande till sjukhus och äldreboenden {100m), Det bör vara avsevärt svårare för tillsynsmyndigheterna att avgöra om fyrverkierna avfyrats inom eller utanför den s k 100-metersgränsen än det skulle vara med ett generellt förbud, Jag menar således att mitt förslag skulle förenkla tillsynen och göra den mindre resurskrävande. Frågor L Hur mycket resurser avsätts idag för tillsynen att gällande regler efterlevs? 2. Vad talar för att förslaget är mer resurskrävande? 3, Vilka beräkningar har gjorts? 4, Varför tog förslaget mer än 1 år att bereda? Med vänlig hälsning Lars Mattsson l

9 T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KS/2012:33 UDDEVALLA KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN HANDLÄGGARE Avdelningschef Mats Johansson TELEFON Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier Sammanfattning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarforslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen infor liknande be1,rränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalforbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Enligt Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsforeskrifter 17om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "detförbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än JOO meterfrån Uddevalla sjukhus och närmare än JOO meterfrån samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster. " Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser for att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant forbud är begränsad. Beslutsunderlag Räddningstjänstens tjänsteskrivelse Ungdomsfullmäktiges protokoll Lars Mattsons medborgarforslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarforslaget.

10 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:33 UDDEVALLA KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ärendebeskrivning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarforslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen infor liknande begränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalforbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Undantag från tillståndsplikten skall gälla nyårs- och valborgsmässoafton mellan Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten for beslut i ärendet. Räddningstjänsten har i samråd med polismyndigheten bedömt möjligheterna for ökade begränsningar enligt Mattssons forslag. Enli1,>t Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsforeskrifter 17om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än JOO meterfrån Uddevalla sjukhus och närmare än l 00 meter från samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster. " Bestämmelserna infordes 2007 på forslag av polismyndigheten bl.a med anledning av att användandet av fyrverkerier ökat och att en person skadats av en raket under nyårsfirandet vid Kungstorget Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser for att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant forbud är begränsad. tv, L ~riksson Räddningschef A v del ingschef Expediera till Lars Mattsson

11 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 43 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Vid protokollet Timo Rahkonen J uslerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat G Räddningstjänsten Utdragsbestyrkande

12 Utdrag PROTOKOLL l (2) UDDEVALLA KOMMUN UNGDOMSFULLMÄKTIGE 6 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Förslagsställaren vill att Uddevalla inför liknande begränsningar som Haninge kommun. Såhär står det på Haninge kommuns hemsida: "Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna for fyrverkerier (pyrotekniska varor). Andringen gäller från och med och innebär att det är totaltforbjudet att användafyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantagfrån förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoaflonfrån kl nästa dag. För att se avgränsningarna går du kartornaför de olika områdena i länken till höger. Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter". Mats Johansson från räddningstjänsten och Tony Erlander från polisen berättar om de regler kring fyrverkerier som gäller i Uddevalla kommun. Räddningstjänsten är tillståndsgivare för fyrverkerier (pyrotekniska varor) men det är polisen som ger tillstånd ror att anordna fyrverkeri. Det finns några områden i centrala Uddevalla där det råder totalförbud mot fyrverkerier, däribland KungstorgeL I regel är det endast på nyårsafton som det är problem med att folk skjuter upp raketer runt om i staden. På nyår förekommer också olagligt skjutande av raketer på Kungstorget Ordförande tackar för informationen. Beslut Ungdomsfullmäktige beslutar att inte stöd ja förslaget. Utdragsbestyrkande

13 Medborgarförslagets ärende Begränsning av fyrverkerier Ditt medborgarförslag Hej, jag vill att Uddevalla inför likande begränsningar som Haninge kommun. Så här står det på Haninge kommuns hemsida: "Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna för fyrverkerier (pyrotekniska varor). Ändringen gäller från och med och innebär att det är totalt förbjudet att använda fyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantag från förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoafton från kl nästa dag. För att se avgränsningarna går du till kartorna för de olika områdena i länken till höger. Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter." Förnamn och efternamn Lars Mattsson Adress Valhallavägen 29 Postnummer Postadress Uddevalla E-post Telefon

14 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 95 Interpellation från Ulf Fagerberg (UP) till tekniska nämndens ordförande angående övergångsstället på Asplundsgatan (KS/2013:222) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande

15 Annica Aberg Från: Skickat: Till: Ämne: Ulf Fagerberg den 15 maj :34 Tima Rahkonen l nterpellation! ""-) l Interpellation till Tekniska nämndens ordförande! Det ljusreglerade övergångsstället på Asplundsgatan har jag hört skall tas bort. Hur skall de äldre med rolatorer,mobiler, äldre med käpp och andra efter detta hava möjligheten att som idag att korsa denna hårt trafikerade gata på ett trafiksäkert sätt. Området är fullt av äldre i olika sorters boenden. Snart är det nya boendet Rud o Kagg inflyttningsklart. Det minsta behovet som jag tycker kan godkännas är ett övergångsställe som har varningssignaler likt det på Bävebäcksgatan. Skickat från min ipad 1

16 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 98 Interpellation från Cecilia Sandberg (S) till barn och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamheten (KS/2013:262) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande

17 Interpellation till Magnus Jacobsson, Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Med kommentaren "Jag älskar Hakelius... " länkar Magnus.Jacobsson (KD) till en kolumn i Aftonbladet. l kolumnen liknar skribenten Johan Hakelins förskolan vid anstalt och fröknarna vid fångvaktare. Utifrån kommentaren -att du älskar Hakclius och hans åsikter som framförs i krönikan, undrar nu många och även jag: Ar det så du ser på den kommunala förskoleverksamheten, vilken du som ordförande i BUN ansvarar för? Att det är anstalter och fångvaktare som vi har? I-lar du förståelse för att många av förskokpersonalen känner sig kränkta? Förskola är den verksamhet som flest brukare är nöjd med. Vad har du att säga till föräldrarna som valt kommunalförsko la, och som nu känner sig kränkta av den bild du förmedlar av förskolan? Magnus Jacobsson Jag älskar Hakellus... http: f (www. afton bl a det.se/ ny h eter/kolu nmlster(joh an h akeli u s/ articlel ab Dagisfrl>knar ä1 som fångvaktare för barn 'NVitN, öftonblödet. i<c!-llj ska jag bertitta Vörfor jaq tvivlar p~ <:1lt det h tir med dagis f) r en bro id '. Ja~] brukride bo vid en piirk. Vörje morgon och vaqe eftermiddo~4 t~gade en dagisgrupp forbi. Den fick mi.., Socialdemokraterna Cecilia Sandberg

18 Protokoll Kommunstyrelsen 20J Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; att inleda arbetet för att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, att kommunen åtar sig att imätta en arbetsgrupp for ändamålet, att ansvara for san1ordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnänmden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation for ändamålet samt den samverkan som fim1s med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga forvaltningar att arbeta med trygghet och forebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi fim1s för drogfcirebyggande arbete bland unga i samverkan mellan socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogforebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar for brotts- och drogforebyggande arbete finns på ledningsnivå och i utfcirarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid for utveckling och samordning av det brottsforebyggande arbetet bland unga. Alla tre forvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 J Barn och utbildningsnämndens protokoll20j Socialnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll J 79. Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att for egen del uppdra åt fcirvaltningschefen att lyfta frågan vidare for forvaltningsövergripande dialog, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Justerandes signatur 7 Utdragsbestyrkande

19 T JÄNSTESKRIVELSE l (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON TS Motion gällande kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; att inleda arbetet för att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, att kommunen åtar sig att inrätta en arbetsgrupp för ändamålet, att ansvara för samordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnänmden och kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation för ändamålet samt den samverkan som finns med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan Socialtjänsten, Kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogförebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar för brottsoch drogförebyggande arbete finns på ledningsnivå och i utförarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid för utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet bland unga. Alla tre förvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Motion Krister Kronlid Tjänsteskrivelse Barn och utbildning Tjänsteskrivelse Socialtjänsten

20 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteskrivelse Kultur och fritid Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att lyfta frågan vidare för förvaltningsövergripande dialog. Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Ärendebeskrivning Om brott, våld och unga Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver att unga är överrepresenterade i brottsstatistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är dock ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. En stor del av all misshandel är relaterad till alkohol och sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Vid denna typ av misshandel är det vanligast att både ofter och förövare är män. Misshandel utomhus mellan personer som inte känner varandra, så kallat gatuvåld, är exempel på en form av misshandel där anmälningarna ökar. Gatuvåld drabbar ofta ungdomar. Våldsbrott i Uddevalla Under 2012 anmäldes 454 våldsbrott i Uddevalla vilket är färre än de senaste föregående åren. Om man jämför med riket, länet samt Trollhättan och Skövde, som är två ungefår lika stora kommuner som Uddevalla, så har vi betydligt färre anmälda våldsbrott per l 000 invånare än dessa. Det är visserligen inte så att alla våldsbrott anmäls, långt därifrån, men det finns ingen anledning att tro att anmälningsbenägenheten är mindre i Uddevalla än i andra kommuner. Om man plockar ut enbart misshandel och sådan misshandel som skett utomhus så hade vi 177 anmälda under I jämförelse med andra är detta betydligt färre per l 000 invånare, i Trollhättan skedde till exempel 4,22/1000 invånare attjämföra med Uddevallas 3,38. Någon lokal statistik som särskiljer de våldsbrott som utförs av unga har vi inte tillgång till. Att förebygga problembeteenden bland unga För att förebygga våld och gängkriminalitet bland unga måste man sätta problemet i ett större sammanhang. Ingvar Nilsson, nationalekonom som är

21 = ~~ UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE 3 (4) DNR KS/2012:379 känd för sitt arbete kring kostnader för utanförskap, beskriver vad som kan leda till utanförskap med följande bild. NORMALlTET "NORMALITET" l :'CI,,Lnlrnnto,.- \">1' f',>rnolwpohie-m lj;\il(t",;.h< lpro'-~t"ltone-1 l>~iow h"om:>ttc-l:~hone 16 AR l<romhl:lhte<t Alh : l1ol 1::. n"rt-,.;.tthco L;:\\1 ~k lnwttvc>toon D."'llel olwlpl e:.tcotronc-t Sf.c lh fli<ll<ii<f_.,.,,,;trc l;ot«:>toe" ran,.twprobk n Todr() """'"ll\<'1 l<lu\lhl-<lrl<ot Alkc ll'-'1 t. dn.>~t.. r L.l(t U\)}1\rlrl>ll\l Ost"dl(l" tobl> "'hct,.too.twt /'hlc<nslw~t"vl>lr_hn Sl'llm,h.c-a [)(odiicji1h ;,.,;(F,,,.,,.,,.,[,; n,otvni. 18 AR UTANFÖRSKAP TID På samma sätt som utanförskap och kriminalitet inte uppstår ur ett vacuum utan växer fram måste också det förebyggande arbetet ske på olika nivåer: Tidigt främjande - till exempel stöd i föräldraskapet, en bra barnomsorg och skola, en positiv fritid med möjligheter för alla att delta, viktiga och kloka vuxna förebilder runt våra barn, arbete för unga Förebyggande - uppfångande verksamhet som till exempel fåltare, missbruksmottagning för unga, drogförebyggande insatser, nattvandring och synliga poliser ute på stan, verksamheter som Musslan och Trappan som ger stöd till barn som växer upp under svåra förhållanden Förebygga återupprepning och fördjupning av kriminalitet - förtroendefull medling vid brott, ungdomstjänst med samtalsstöd. Generellt kan man säga att om vi inte lever upp till att med tidigt främjande åtgärder skapa goda förutsättningar för ungas uppväxt krävs mer av forebyggande och återfallsförebyggande åtgärder som ofta är betydligt dyrbarare. Befintliga styrdokument och handlingsplaner i Uddevalla kommun l Strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan Socialtjänsten, Kultur och fritid samt barn och utbildning. Ett samverkansavtal är skrivet mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal. Särskilt prioriterade samverkansområden i detta är Unga och narkotika samt Våld i nära relation inklusive hedersrelaterad problematik. Det är viktigt att politiska prioriteringar som görs inom detta område bör inarbetas i ordinarie styr- och ledningsmodell och bedömas inom ramen för helheten av uppdrag och mål för verksamheterna.

22 T JÄNSTESKRIVELSE 4 (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befintliga samverkansgrupperingar i Uddevalla I Uddevalla finns idag två samverkansgrupperingar med ett övergripande brottsförebyggande perspektiv; Polis-/kommunledningsgruppen samt Uddevalla Brottsförebyggande råd. Polis-/kommunledningsgruppen sammankallas av kommundirektören 3-4 gånger per år och består av chefer och ledningspersoner i respektive organisation. Gruppens syfte är att utbyta information och bidra till samarbete över organisationsgränserna. Uddevalla Brottsförebyggande råd (UBRÅ) har funnits sedan 2002, är beslutat av kommunstyrelsen (2002/201.87) och träffas cirka 4 gånger per år. Syftet med UBRÅ är f1erdelat; utbyte av information om nu-läge i Uddevalla och respektive organisation, grogrund får samarbetsprojekt, initiera gemensamma arrangemang och utredningar samt vara stöd- och referensgrupp för personer, verksamheter och projekt kring brotts- och drogförebyggande frågor. I UBRÅ ingår representanter från Polisen, Åklagarkammaren, Företagarna, Uddevalla centrumutveckling och Länsförsäkringar. Dessutom ingår representanter för kommunens olika förvaltningar som utsetts av fdrvaltningscheferna. Utöver dessa två mer övergripande grupperingar finns ett antal samverkansgrupper och nätverk med fokus på enskilda delar som till exempel barn i riskzon, drogfri ungdom, våld i nära relation och hedersproblematik. Samordning, struktur och systematik Förvaltningarna lyfter möjligheten att fårbättra samordningen och det strategiska arbetet genom att anställa en brottsförebyggande samordnare. Detta är något som finns i en del kommuner i vår omgivning bland annat Trollhättan och Kungsbacka. I mindre kommuner kombineras ibland rollen som brottsförebyggande samordnare med den drogförebyggande samordnaren. I Uddevalla finns ingen uttalad brottsförebyggande samordnare. Kommunledningskontoret vill betona att tvärsektoriell samordning över förvaltningsgränserna kring ungas uppväxtvillkor och förebyggande av missbruk och kriminalitet är av stor vikt för tryggheten och välfården i Uddevalla. I valet mellan att tillsätta en samordningsfunktion eller bibehålla/ utöka det främjande och förebyggande arbete som sker i de olika förvaltningarna är dock det senare att föredra. Med tanke på de stora individuella såväl som samhälleliga kostnader som det innebär på längre sikt när unga inte lyckas etablera sig lyckosamt i samhället utan hamnar i kriminalitet och/eller missbruk är detta ett gott exempel på område för gränsöverskridande planering och sociala investenngar..'j;i:jj; '- Peter Larsson Förvaltningschef [. />;';(--</(: } Ylva Brynge!S'son/ Folkhälsoutvecklare

23 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 180 Kommunstyrelsens remiss: Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkultur (BUN/2012:737) Sammanfattning Krister Kronlid tar i motionen upp vikten av att aktivt arbeta mot droger och kriminalitet bland unga. Att forhindra att unga människor hamnar i drogmissbruk och kriminalitet är prioriterat i samhällets arbete med barn och ungdomar. Motionen har diskuterats av berörd personal inom socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Förvaltningen foreslår att ett handlingsprogram enligt motionens forslag inte ska upprättas. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen översända forvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga som svar på motionen. Vid protokollet Torhild Karlsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Robert Wendel (S) Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Torhild Karlsson Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-003/950 SID 1 (8) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Effektivare insatser

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) 2013-08-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, 2013-08-28 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen Anna Sjöstrand Arnell Socialförvaltningen

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen 1 Ett uppdrag fyra delar I mars 2011 fick

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2003-10-18 DNR 124-681/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 5 maj 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 tisdagen den 05 maj 2015 Ordförande Astrid Zachrisson sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELDFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (4) 2012-08-27 Handläggare: Britt Widell Telefon: 08-508 14 476 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Brottsförebyggande

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, 1 Ett uppdrag fyra delar I mars 2011 fick i uppdrag av regeringen

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Kommunala ordningsvakter i Skärholmen, trygghetsnummer och kameraövervakning

Kommunala ordningsvakter i Skärholmen, trygghetsnummer och kameraövervakning Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Handläggare Anette Petersson Telefon: 08-508 24 420 Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.4./394-2017, 1.2.4./214-2017, 1.2.4./288-2017, 1.2.4./287-2017,

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete

Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete Kulturnämnden 2008-12-18 88 11 Kulturnämndens arbetsutskott 2008-12-04 89 10 Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet anför följande i motion:

Läs mer

Brottsförebyggande program

Brottsförebyggande program Brottsförebyggande program 2015-09-24 Antaget i Kommunstyrelsen 2016-03-07, 53 Innehåll Inledning 2 Bakomliggande strategiska dokument 2 Organisation av det brottsförebyggande arbetet 3 Syfte 3 Arbete

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2016-01-19 Vår referens Sara Strand Planeringssekreterare Sara.Strand@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun KS 22:1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:46-034 2015-09-21 1/2 Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND SAMMAN TRÄDE SPROTOKOL L 2015-09-17 PENSIONÄRSRÅDET Sammanträdestid 2015-09-17, kl. 13.45-15.15 Plats Älvsjö förvaltningshus Älvsjö stationsgata 21 Närvarande Ordförande Christer Bentzer SPF Vice ordförande

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer