KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 1(4) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, ll kl. 17:30 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Medborgarförslag från Lars Mattsson KS/2012:33 angående begränsning av fyrverkerier 3. Besvarande av interpellation från Ulf KS/2013:222 Fagerberg (UP) till tekniska nämndens ordförande angående övergångsstället på Asplundsgatan 4. Besvarande av interpellation från Cecilia KS/20 13:262 Sandberg (S) till barn och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamheten 5. Motion från Krister Kronlid (S) angående att KS/2012:379 upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer 6. Kommunalt huvudmannaskap för gator och KS/2013: 148 vägar 7. Medborgarförslag från Leif J o hans son KS/2012:512 angående att kommunen ordnar ett mottagningsställe för slaktrester.

4 Kallelse Föredragningslista Kommuntullmäktige 2(4) Ärende D nr Föredragande 8. Låne- och borgensavgifter, förslag reviderade nivåer KS/2013:42 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 9. Räddningstjänstens taxor och avgifter KS/20 13: Il. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Bohusgården, Uddevalla Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Uddevalla- Ljungskile, Ah-Ulvesund KS/2013:255 KS/2013: Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:257 vatten och spillvatten gällande sydöstra Ulvesund, Ljungsicile Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:258 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Grytingen l: Antagande av detaljplan för flerbostadshus Tjölsteröd 2:21 m.fl. Ljungsicile KS/2013:277 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommun ledningskontoret och på www. uddevall a. se/kf 15. Upprättande av bostadsförsötjningsprogram samt mål och riktlinjer för bostadsförsötjningen i Uddevalla kommun KS/2011:90 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 16. Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 13:288 sammanträdesdagar Lokalresursplan för Uddevalla kommun KS/2013:158 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 18. Länsstyrelsens tillsyn över stiftelsen Hemmets KS/2012:623 för gamla och sjuka

5 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 3(4) Ärende D nr Föredragande 19. Avsiktsförklaring avseende samverkan inom KS/20 13:283 utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund A vrapportering och åtgärdsförslag - styrgrupp för seniorboende Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2012 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Granskning av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer" Granskning av kvalitet i förskola och äldreboende Upprättande av kulturplan Förslag till nytt kvartersnamn Lancaster Begäran om fyllnadsval av ledamot i kommunens revisoerer, nämndeman i Uddevalla domsaga, revisorersätter i Gustafsbergsstiftelsen samt stiftelsen Gustavsbergares samfond, lekmannarevisor i Uddevalla Tmistrafik AB samt lekmannarevisorersältare i Regionteater Väst AB, SwanFalk Shipping AB, Uddevalla Event AB, Uddevalla Hamnterminal AB efter Klas Åke Alexandersson (V) Val av ledamot i tekniska nämnden och representant i kommunla handikapprådet efter Jonny Jansson (KD) Avsägelse från Mikael Ahlen (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige KS/2013:259 KS/2013:298 KS/2013:99 KS/2013:98 KS/2013:43 KS/2013:282 KS/2013:325 KS/2013:284 KS/2013:318 KS/2013:311

6 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 4(4) Ärende D nr Föredragande Val av ledamot och tillika ordförande till Uddevalla Hamnterminal AB och SwanFalk Shipping AB, samt val av ledamot till tekniska nämnden och ersättare till kultur och fritidsnämnden Avsägelse från Hans Jonasson (UP) av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Anmälningsärenden Nya motioner, interpellation, enkla frågor och medborgarförslag KS/2013:321 KS/2013:338 KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e post

7 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Utdrag PROTOKOLL ) (/ '] /~ '~,.,... -r l (2) 163 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Sammanfattning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarförslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen inför liknande begränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalförbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Enligt Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter 17 om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "detförbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än l 00 meter från Uddevalla sjukhus och närmare än l 00 meterfrån samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster." Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser för att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant förbud är begränsad. Beslutsunderlag Synpunkter från Lars Mattsson inkomna Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2 O Kommunfullmäktiges protokoll Ungdomsfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Utdragsbestyrkande

8 'l l fl:.1,:2..,(o,cf /.7 Anna-Lena Lundin Från: Skickat: Till: Ämne: den 18 juni :53 Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsen Medborgarförslag dn r 2012:33 Hej! Jag tackar för inbjudan till sammanträdet i morgon! Jag har dessvärre inte möjlighet att närvara. Jag har dock några synpunkter på förslaget som jag vill framföra. Hoppas det går bra så här via mejl Synpunkter: Jag tycker att förslaget att motiveringen i ert förslag är defensivt. Ni skriver att det beror på bristande resurser men inget om förslaget i sig, Jag tror emellertid att nuvarande regler kring fyreverkerier är mer resurskrävande ur tillsynshänseende, Nu finns begränsningar i förhållande till sjukhus och äldreboenden {100m), Det bör vara avsevärt svårare för tillsynsmyndigheterna att avgöra om fyrverkierna avfyrats inom eller utanför den s k 100-metersgränsen än det skulle vara med ett generellt förbud, Jag menar således att mitt förslag skulle förenkla tillsynen och göra den mindre resurskrävande. Frågor L Hur mycket resurser avsätts idag för tillsynen att gällande regler efterlevs? 2. Vad talar för att förslaget är mer resurskrävande? 3, Vilka beräkningar har gjorts? 4, Varför tog förslaget mer än 1 år att bereda? Med vänlig hälsning Lars Mattsson l

9 T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KS/2012:33 UDDEVALLA KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN HANDLÄGGARE Avdelningschef Mats Johansson TELEFON Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier Sammanfattning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarforslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen infor liknande be1,rränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalforbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Enligt Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsforeskrifter 17om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "detförbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än JOO meterfrån Uddevalla sjukhus och närmare än JOO meterfrån samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster. " Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser for att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant forbud är begränsad. Beslutsunderlag Räddningstjänstens tjänsteskrivelse Ungdomsfullmäktiges protokoll Lars Mattsons medborgarforslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarforslaget.

10 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:33 UDDEVALLA KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ärendebeskrivning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarforslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen infor liknande begränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalforbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Undantag från tillståndsplikten skall gälla nyårs- och valborgsmässoafton mellan Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten for beslut i ärendet. Räddningstjänsten har i samråd med polismyndigheten bedömt möjligheterna for ökade begränsningar enligt Mattssons forslag. Enli1,>t Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsforeskrifter 17om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än JOO meterfrån Uddevalla sjukhus och närmare än l 00 meter från samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster. " Bestämmelserna infordes 2007 på forslag av polismyndigheten bl.a med anledning av att användandet av fyrverkerier ökat och att en person skadats av en raket under nyårsfirandet vid Kungstorget Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser for att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant forbud är begränsad. tv, L ~riksson Räddningschef A v del ingschef Expediera till Lars Mattsson

11 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 43 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Vid protokollet Timo Rahkonen J uslerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat G Räddningstjänsten Utdragsbestyrkande

12 Utdrag PROTOKOLL l (2) UDDEVALLA KOMMUN UNGDOMSFULLMÄKTIGE 6 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Förslagsställaren vill att Uddevalla inför liknande begränsningar som Haninge kommun. Såhär står det på Haninge kommuns hemsida: "Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna for fyrverkerier (pyrotekniska varor). Andringen gäller från och med och innebär att det är totaltforbjudet att användafyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantagfrån förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoaflonfrån kl nästa dag. För att se avgränsningarna går du kartornaför de olika områdena i länken till höger. Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter". Mats Johansson från räddningstjänsten och Tony Erlander från polisen berättar om de regler kring fyrverkerier som gäller i Uddevalla kommun. Räddningstjänsten är tillståndsgivare för fyrverkerier (pyrotekniska varor) men det är polisen som ger tillstånd ror att anordna fyrverkeri. Det finns några områden i centrala Uddevalla där det råder totalförbud mot fyrverkerier, däribland KungstorgeL I regel är det endast på nyårsafton som det är problem med att folk skjuter upp raketer runt om i staden. På nyår förekommer också olagligt skjutande av raketer på Kungstorget Ordförande tackar för informationen. Beslut Ungdomsfullmäktige beslutar att inte stöd ja förslaget. Utdragsbestyrkande

13 Medborgarförslagets ärende Begränsning av fyrverkerier Ditt medborgarförslag Hej, jag vill att Uddevalla inför likande begränsningar som Haninge kommun. Så här står det på Haninge kommuns hemsida: "Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna för fyrverkerier (pyrotekniska varor). Ändringen gäller från och med och innebär att det är totalt förbjudet att använda fyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantag från förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoafton från kl nästa dag. För att se avgränsningarna går du till kartorna för de olika områdena i länken till höger. Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter." Förnamn och efternamn Lars Mattsson Adress Valhallavägen 29 Postnummer Postadress Uddevalla E-post Telefon

14 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 95 Interpellation från Ulf Fagerberg (UP) till tekniska nämndens ordförande angående övergångsstället på Asplundsgatan (KS/2013:222) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande

15 Annica Aberg Från: Skickat: Till: Ämne: Ulf Fagerberg den 15 maj :34 Tima Rahkonen l nterpellation! ""-) l Interpellation till Tekniska nämndens ordförande! Det ljusreglerade övergångsstället på Asplundsgatan har jag hört skall tas bort. Hur skall de äldre med rolatorer,mobiler, äldre med käpp och andra efter detta hava möjligheten att som idag att korsa denna hårt trafikerade gata på ett trafiksäkert sätt. Området är fullt av äldre i olika sorters boenden. Snart är det nya boendet Rud o Kagg inflyttningsklart. Det minsta behovet som jag tycker kan godkännas är ett övergångsställe som har varningssignaler likt det på Bävebäcksgatan. Skickat från min ipad 1

16 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 98 Interpellation från Cecilia Sandberg (S) till barn och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamheten (KS/2013:262) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande

17 Interpellation till Magnus Jacobsson, Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Med kommentaren "Jag älskar Hakelius... " länkar Magnus.Jacobsson (KD) till en kolumn i Aftonbladet. l kolumnen liknar skribenten Johan Hakelins förskolan vid anstalt och fröknarna vid fångvaktare. Utifrån kommentaren -att du älskar Hakclius och hans åsikter som framförs i krönikan, undrar nu många och även jag: Ar det så du ser på den kommunala förskoleverksamheten, vilken du som ordförande i BUN ansvarar för? Att det är anstalter och fångvaktare som vi har? I-lar du förståelse för att många av förskokpersonalen känner sig kränkta? Förskola är den verksamhet som flest brukare är nöjd med. Vad har du att säga till föräldrarna som valt kommunalförsko la, och som nu känner sig kränkta av den bild du förmedlar av förskolan? Magnus Jacobsson Jag älskar Hakellus... http: f (www. afton bl a det.se/ ny h eter/kolu nmlster(joh an h akeli u s/ articlel ab Dagisfrl>knar ä1 som fångvaktare för barn 'NVitN, öftonblödet. i<c!-llj ska jag bertitta Vörfor jaq tvivlar p~ <:1lt det h tir med dagis f) r en bro id '. Ja~] brukride bo vid en piirk. Vörje morgon och vaqe eftermiddo~4 t~gade en dagisgrupp forbi. Den fick mi.., Socialdemokraterna Cecilia Sandberg

18 Protokoll Kommunstyrelsen 20J Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; att inleda arbetet för att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, att kommunen åtar sig att imätta en arbetsgrupp for ändamålet, att ansvara for san1ordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnänmden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation for ändamålet samt den samverkan som fim1s med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga forvaltningar att arbeta med trygghet och forebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi fim1s för drogfcirebyggande arbete bland unga i samverkan mellan socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogforebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar for brotts- och drogforebyggande arbete finns på ledningsnivå och i utfcirarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid for utveckling och samordning av det brottsforebyggande arbetet bland unga. Alla tre forvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 J Barn och utbildningsnämndens protokoll20j Socialnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll J 79. Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att for egen del uppdra åt fcirvaltningschefen att lyfta frågan vidare for forvaltningsövergripande dialog, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Justerandes signatur 7 Utdragsbestyrkande

19 T JÄNSTESKRIVELSE l (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON TS Motion gällande kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; att inleda arbetet för att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, att kommunen åtar sig att inrätta en arbetsgrupp för ändamålet, att ansvara för samordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnänmden och kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation för ändamålet samt den samverkan som finns med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan Socialtjänsten, Kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogförebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar för brottsoch drogförebyggande arbete finns på ledningsnivå och i utförarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid för utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet bland unga. Alla tre förvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Motion Krister Kronlid Tjänsteskrivelse Barn och utbildning Tjänsteskrivelse Socialtjänsten

20 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteskrivelse Kultur och fritid Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att lyfta frågan vidare för förvaltningsövergripande dialog. Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Ärendebeskrivning Om brott, våld och unga Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver att unga är överrepresenterade i brottsstatistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är dock ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. En stor del av all misshandel är relaterad till alkohol och sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Vid denna typ av misshandel är det vanligast att både ofter och förövare är män. Misshandel utomhus mellan personer som inte känner varandra, så kallat gatuvåld, är exempel på en form av misshandel där anmälningarna ökar. Gatuvåld drabbar ofta ungdomar. Våldsbrott i Uddevalla Under 2012 anmäldes 454 våldsbrott i Uddevalla vilket är färre än de senaste föregående åren. Om man jämför med riket, länet samt Trollhättan och Skövde, som är två ungefår lika stora kommuner som Uddevalla, så har vi betydligt färre anmälda våldsbrott per l 000 invånare än dessa. Det är visserligen inte så att alla våldsbrott anmäls, långt därifrån, men det finns ingen anledning att tro att anmälningsbenägenheten är mindre i Uddevalla än i andra kommuner. Om man plockar ut enbart misshandel och sådan misshandel som skett utomhus så hade vi 177 anmälda under I jämförelse med andra är detta betydligt färre per l 000 invånare, i Trollhättan skedde till exempel 4,22/1000 invånare attjämföra med Uddevallas 3,38. Någon lokal statistik som särskiljer de våldsbrott som utförs av unga har vi inte tillgång till. Att förebygga problembeteenden bland unga För att förebygga våld och gängkriminalitet bland unga måste man sätta problemet i ett större sammanhang. Ingvar Nilsson, nationalekonom som är

21 = ~~ UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE 3 (4) DNR KS/2012:379 känd för sitt arbete kring kostnader för utanförskap, beskriver vad som kan leda till utanförskap med följande bild. NORMALlTET "NORMALITET" l :'CI,,Lnlrnnto,.- \">1' f',>rnolwpohie-m lj;\il(t",;.h< lpro'-~t"ltone-1 l>~iow h"om:>ttc-l:~hone 16 AR l<romhl:lhte<t Alh : l1ol 1::. n"rt-,.;.tthco L;:\\1 ~k lnwttvc>toon D."'llel olwlpl e:.tcotronc-t Sf.c lh fli<ll<ii<f_.,.,,,;trc l;ot«:>toe" ran,.twprobk n Todr() """'"ll\<'1 l<lu\lhl-<lrl<ot Alkc ll'-'1 t. dn.>~t.. r L.l(t U\)}1\rlrl>ll\l Ost"dl(l" tobl> "'hct,.too.twt /'hlc<nslw~t"vl>lr_hn Sl'llm,h.c-a [)(odiicji1h ;,.,;(F,,,.,,.,,.,[,; n,otvni. 18 AR UTANFÖRSKAP TID På samma sätt som utanförskap och kriminalitet inte uppstår ur ett vacuum utan växer fram måste också det förebyggande arbetet ske på olika nivåer: Tidigt främjande - till exempel stöd i föräldraskapet, en bra barnomsorg och skola, en positiv fritid med möjligheter för alla att delta, viktiga och kloka vuxna förebilder runt våra barn, arbete för unga Förebyggande - uppfångande verksamhet som till exempel fåltare, missbruksmottagning för unga, drogförebyggande insatser, nattvandring och synliga poliser ute på stan, verksamheter som Musslan och Trappan som ger stöd till barn som växer upp under svåra förhållanden Förebygga återupprepning och fördjupning av kriminalitet - förtroendefull medling vid brott, ungdomstjänst med samtalsstöd. Generellt kan man säga att om vi inte lever upp till att med tidigt främjande åtgärder skapa goda förutsättningar för ungas uppväxt krävs mer av forebyggande och återfallsförebyggande åtgärder som ofta är betydligt dyrbarare. Befintliga styrdokument och handlingsplaner i Uddevalla kommun l Strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan Socialtjänsten, Kultur och fritid samt barn och utbildning. Ett samverkansavtal är skrivet mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal. Särskilt prioriterade samverkansområden i detta är Unga och narkotika samt Våld i nära relation inklusive hedersrelaterad problematik. Det är viktigt att politiska prioriteringar som görs inom detta område bör inarbetas i ordinarie styr- och ledningsmodell och bedömas inom ramen för helheten av uppdrag och mål för verksamheterna.

22 T JÄNSTESKRIVELSE 4 (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befintliga samverkansgrupperingar i Uddevalla I Uddevalla finns idag två samverkansgrupperingar med ett övergripande brottsförebyggande perspektiv; Polis-/kommunledningsgruppen samt Uddevalla Brottsförebyggande råd. Polis-/kommunledningsgruppen sammankallas av kommundirektören 3-4 gånger per år och består av chefer och ledningspersoner i respektive organisation. Gruppens syfte är att utbyta information och bidra till samarbete över organisationsgränserna. Uddevalla Brottsförebyggande råd (UBRÅ) har funnits sedan 2002, är beslutat av kommunstyrelsen (2002/201.87) och träffas cirka 4 gånger per år. Syftet med UBRÅ är f1erdelat; utbyte av information om nu-läge i Uddevalla och respektive organisation, grogrund får samarbetsprojekt, initiera gemensamma arrangemang och utredningar samt vara stöd- och referensgrupp för personer, verksamheter och projekt kring brotts- och drogförebyggande frågor. I UBRÅ ingår representanter från Polisen, Åklagarkammaren, Företagarna, Uddevalla centrumutveckling och Länsförsäkringar. Dessutom ingår representanter för kommunens olika förvaltningar som utsetts av fdrvaltningscheferna. Utöver dessa två mer övergripande grupperingar finns ett antal samverkansgrupper och nätverk med fokus på enskilda delar som till exempel barn i riskzon, drogfri ungdom, våld i nära relation och hedersproblematik. Samordning, struktur och systematik Förvaltningarna lyfter möjligheten att fårbättra samordningen och det strategiska arbetet genom att anställa en brottsförebyggande samordnare. Detta är något som finns i en del kommuner i vår omgivning bland annat Trollhättan och Kungsbacka. I mindre kommuner kombineras ibland rollen som brottsförebyggande samordnare med den drogförebyggande samordnaren. I Uddevalla finns ingen uttalad brottsförebyggande samordnare. Kommunledningskontoret vill betona att tvärsektoriell samordning över förvaltningsgränserna kring ungas uppväxtvillkor och förebyggande av missbruk och kriminalitet är av stor vikt för tryggheten och välfården i Uddevalla. I valet mellan att tillsätta en samordningsfunktion eller bibehålla/ utöka det främjande och förebyggande arbete som sker i de olika förvaltningarna är dock det senare att föredra. Med tanke på de stora individuella såväl som samhälleliga kostnader som det innebär på längre sikt när unga inte lyckas etablera sig lyckosamt i samhället utan hamnar i kriminalitet och/eller missbruk är detta ett gott exempel på område för gränsöverskridande planering och sociala investenngar..'j;i:jj; '- Peter Larsson Förvaltningschef [. />;';(--</(: } Ylva Brynge!S'son/ Folkhälsoutvecklare

23 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 180 Kommunstyrelsens remiss: Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkultur (BUN/2012:737) Sammanfattning Krister Kronlid tar i motionen upp vikten av att aktivt arbeta mot droger och kriminalitet bland unga. Att forhindra att unga människor hamnar i drogmissbruk och kriminalitet är prioriterat i samhällets arbete med barn och ungdomar. Motionen har diskuterats av berörd personal inom socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Förvaltningen foreslår att ett handlingsprogram enligt motionens forslag inte ska upprättas. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen översända forvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga som svar på motionen. Vid protokollet Torhild Karlsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Robert Wendel (S) Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Torhild Karlsson Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

Kunskapsöversikt. Insatser för livsstilskriminella och avhoppare

Kunskapsöversikt. Insatser för livsstilskriminella och avhoppare Kunskapsöversikt Insatser för livsstilskriminella och avhoppare 2 Titel: Kunskapsöversikt: Insatser för livsstilskriminella och avhoppare Producerad med stöd av ekonomiska medel från Brottsförebyggande

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer