KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 1(4) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, ll kl. 17:30 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Medborgarförslag från Lars Mattsson KS/2012:33 angående begränsning av fyrverkerier 3. Besvarande av interpellation från Ulf KS/2013:222 Fagerberg (UP) till tekniska nämndens ordförande angående övergångsstället på Asplundsgatan 4. Besvarande av interpellation från Cecilia KS/20 13:262 Sandberg (S) till barn och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamheten 5. Motion från Krister Kronlid (S) angående att KS/2012:379 upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer 6. Kommunalt huvudmannaskap för gator och KS/2013: 148 vägar 7. Medborgarförslag från Leif J o hans son KS/2012:512 angående att kommunen ordnar ett mottagningsställe för slaktrester.

4 Kallelse Föredragningslista Kommuntullmäktige 2(4) Ärende D nr Föredragande 8. Låne- och borgensavgifter, förslag reviderade nivåer KS/2013:42 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 9. Räddningstjänstens taxor och avgifter KS/20 13: Il. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Bohusgården, Uddevalla Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Uddevalla- Ljungskile, Ah-Ulvesund KS/2013:255 KS/2013: Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:257 vatten och spillvatten gällande sydöstra Ulvesund, Ljungsicile Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:258 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Grytingen l: Antagande av detaljplan för flerbostadshus Tjölsteröd 2:21 m.fl. Ljungsicile KS/2013:277 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommun ledningskontoret och på www. uddevall a. se/kf 15. Upprättande av bostadsförsötjningsprogram samt mål och riktlinjer för bostadsförsötjningen i Uddevalla kommun KS/2011:90 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 16. Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 13:288 sammanträdesdagar Lokalresursplan för Uddevalla kommun KS/2013:158 Samtliga handlingar i ärendet finns på kommunledningskontoret och på 18. Länsstyrelsens tillsyn över stiftelsen Hemmets KS/2012:623 för gamla och sjuka

5 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 3(4) Ärende D nr Föredragande 19. Avsiktsförklaring avseende samverkan inom KS/20 13:283 utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund A vrapportering och åtgärdsförslag - styrgrupp för seniorboende Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2012 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Granskning av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer" Granskning av kvalitet i förskola och äldreboende Upprättande av kulturplan Förslag till nytt kvartersnamn Lancaster Begäran om fyllnadsval av ledamot i kommunens revisoerer, nämndeman i Uddevalla domsaga, revisorersätter i Gustafsbergsstiftelsen samt stiftelsen Gustavsbergares samfond, lekmannarevisor i Uddevalla Tmistrafik AB samt lekmannarevisorersältare i Regionteater Väst AB, SwanFalk Shipping AB, Uddevalla Event AB, Uddevalla Hamnterminal AB efter Klas Åke Alexandersson (V) Val av ledamot i tekniska nämnden och representant i kommunla handikapprådet efter Jonny Jansson (KD) Avsägelse från Mikael Ahlen (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige KS/2013:259 KS/2013:298 KS/2013:99 KS/2013:98 KS/2013:43 KS/2013:282 KS/2013:325 KS/2013:284 KS/2013:318 KS/2013:311

6 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 4(4) Ärende D nr Föredragande Val av ledamot och tillika ordförande till Uddevalla Hamnterminal AB och SwanFalk Shipping AB, samt val av ledamot till tekniska nämnden och ersättare till kultur och fritidsnämnden Avsägelse från Hans Jonasson (UP) av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Anmälningsärenden Nya motioner, interpellation, enkla frågor och medborgarförslag KS/2013:321 KS/2013:338 KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e post

7 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Utdrag PROTOKOLL ) (/ '] /~ '~,.,... -r l (2) 163 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Sammanfattning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarförslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen inför liknande begränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalförbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Enligt Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter 17 om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "detförbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än l 00 meter från Uddevalla sjukhus och närmare än l 00 meterfrån samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster." Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser för att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant förbud är begränsad. Beslutsunderlag Synpunkter från Lars Mattsson inkomna Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2 O Kommunfullmäktiges protokoll Ungdomsfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Utdragsbestyrkande

8 'l l fl:.1,:2..,(o,cf /.7 Anna-Lena Lundin Från: Skickat: Till: Ämne: den 18 juni :53 Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsen Medborgarförslag dn r 2012:33 Hej! Jag tackar för inbjudan till sammanträdet i morgon! Jag har dessvärre inte möjlighet att närvara. Jag har dock några synpunkter på förslaget som jag vill framföra. Hoppas det går bra så här via mejl Synpunkter: Jag tycker att förslaget att motiveringen i ert förslag är defensivt. Ni skriver att det beror på bristande resurser men inget om förslaget i sig, Jag tror emellertid att nuvarande regler kring fyreverkerier är mer resurskrävande ur tillsynshänseende, Nu finns begränsningar i förhållande till sjukhus och äldreboenden {100m), Det bör vara avsevärt svårare för tillsynsmyndigheterna att avgöra om fyrverkierna avfyrats inom eller utanför den s k 100-metersgränsen än det skulle vara med ett generellt förbud, Jag menar således att mitt förslag skulle förenkla tillsynen och göra den mindre resurskrävande. Frågor L Hur mycket resurser avsätts idag för tillsynen att gällande regler efterlevs? 2. Vad talar för att förslaget är mer resurskrävande? 3, Vilka beräkningar har gjorts? 4, Varför tog förslaget mer än 1 år att bereda? Med vänlig hälsning Lars Mattsson l

9 T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KS/2012:33 UDDEVALLA KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN HANDLÄGGARE Avdelningschef Mats Johansson TELEFON Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier Sammanfattning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarforslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen infor liknande be1,rränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalforbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Enligt Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsforeskrifter 17om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "detförbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än JOO meterfrån Uddevalla sjukhus och närmare än JOO meterfrån samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster. " Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser for att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant forbud är begränsad. Beslutsunderlag Räddningstjänstens tjänsteskrivelse Ungdomsfullmäktiges protokoll Lars Mattsons medborgarforslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarforslaget.

10 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:33 UDDEVALLA KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ärendebeskrivning Lars Mattsson har inlämnat ett medborgarforslag om ökade begränsningar avseende användande av fyrverkeriartiklar i Uddevalla kommun. Förslagställaren vill att kommunen infor liknande begränsningar som Haninge kommun, vilket i praktiken innebär ett totalforbud att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Undantag från tillståndsplikten skall gälla nyårs- och valborgsmässoafton mellan Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten for beslut i ärendet. Räddningstjänsten har i samråd med polismyndigheten bedömt möjligheterna for ökade begränsningar enligt Mattssons forslag. Enli1,>t Uddevalla kommuns allmänna lokala ordningsforeskrifter 17om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är "det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än JOO meterfrån Uddevalla sjukhus och närmare än l 00 meter från samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun samt inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster. " Bestämmelserna infordes 2007 på forslag av polismyndigheten bl.a med anledning av att användandet av fyrverkerier ökat och att en person skadats av en raket under nyårsfirandet vid Kungstorget Räddningstjänsten bedömer i samråd med polismyndigheten att en utökning av dessa bestämmelser inte är möjlig då myndighetens resurser for att upprätthålla efterlevnaden av ett sådant forbud är begränsad. tv, L ~riksson Räddningschef A v del ingschef Expediera till Lars Mattsson

11 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 43 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget till kommunstyrelsen genom räddningstjänsten. Vid protokollet Timo Rahkonen J uslerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat G Räddningstjänsten Utdragsbestyrkande

12 Utdrag PROTOKOLL l (2) UDDEVALLA KOMMUN UNGDOMSFULLMÄKTIGE 6 Medborgarförslag från Lars Mattsson angående begränsning av fyrverkerier (KS/2012:33) Förslagsställaren vill att Uddevalla inför liknande begränsningar som Haninge kommun. Såhär står det på Haninge kommuns hemsida: "Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna for fyrverkerier (pyrotekniska varor). Andringen gäller från och med och innebär att det är totaltforbjudet att användafyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantagfrån förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoaflonfrån kl nästa dag. För att se avgränsningarna går du kartornaför de olika områdena i länken till höger. Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter". Mats Johansson från räddningstjänsten och Tony Erlander från polisen berättar om de regler kring fyrverkerier som gäller i Uddevalla kommun. Räddningstjänsten är tillståndsgivare för fyrverkerier (pyrotekniska varor) men det är polisen som ger tillstånd ror att anordna fyrverkeri. Det finns några områden i centrala Uddevalla där det råder totalförbud mot fyrverkerier, däribland KungstorgeL I regel är det endast på nyårsafton som det är problem med att folk skjuter upp raketer runt om i staden. På nyår förekommer också olagligt skjutande av raketer på Kungstorget Ordförande tackar för informationen. Beslut Ungdomsfullmäktige beslutar att inte stöd ja förslaget. Utdragsbestyrkande

13 Medborgarförslagets ärende Begränsning av fyrverkerier Ditt medborgarförslag Hej, jag vill att Uddevalla inför likande begränsningar som Haninge kommun. Så här står det på Haninge kommuns hemsida: "Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna för fyrverkerier (pyrotekniska varor). Ändringen gäller från och med och innebär att det är totalt förbjudet att använda fyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantag från förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoafton från kl nästa dag. För att se avgränsningarna går du till kartorna för de olika områdena i länken till höger. Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter." Förnamn och efternamn Lars Mattsson Adress Valhallavägen 29 Postnummer Postadress Uddevalla E-post Telefon

14 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 95 Interpellation från Ulf Fagerberg (UP) till tekniska nämndens ordförande angående övergångsstället på Asplundsgatan (KS/2013:222) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande

15 Annica Aberg Från: Skickat: Till: Ämne: Ulf Fagerberg den 15 maj :34 Tima Rahkonen l nterpellation! ""-) l Interpellation till Tekniska nämndens ordförande! Det ljusreglerade övergångsstället på Asplundsgatan har jag hört skall tas bort. Hur skall de äldre med rolatorer,mobiler, äldre med käpp och andra efter detta hava möjligheten att som idag att korsa denna hårt trafikerade gata på ett trafiksäkert sätt. Området är fullt av äldre i olika sorters boenden. Snart är det nya boendet Rud o Kagg inflyttningsklart. Det minsta behovet som jag tycker kan godkännas är ett övergångsställe som har varningssignaler likt det på Bävebäcksgatan. Skickat från min ipad 1

16 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 98 Interpellation från Cecilia Sandberg (S) till barn och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamheten (KS/2013:262) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande

17 Interpellation till Magnus Jacobsson, Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Med kommentaren "Jag älskar Hakelius... " länkar Magnus.Jacobsson (KD) till en kolumn i Aftonbladet. l kolumnen liknar skribenten Johan Hakelins förskolan vid anstalt och fröknarna vid fångvaktare. Utifrån kommentaren -att du älskar Hakclius och hans åsikter som framförs i krönikan, undrar nu många och även jag: Ar det så du ser på den kommunala förskoleverksamheten, vilken du som ordförande i BUN ansvarar för? Att det är anstalter och fångvaktare som vi har? I-lar du förståelse för att många av förskokpersonalen känner sig kränkta? Förskola är den verksamhet som flest brukare är nöjd med. Vad har du att säga till föräldrarna som valt kommunalförsko la, och som nu känner sig kränkta av den bild du förmedlar av förskolan? Magnus Jacobsson Jag älskar Hakellus... http: f (www. afton bl a det.se/ ny h eter/kolu nmlster(joh an h akeli u s/ articlel ab Dagisfrl>knar ä1 som fångvaktare för barn 'NVitN, öftonblödet. i<c!-llj ska jag bertitta Vörfor jaq tvivlar p~ <:1lt det h tir med dagis f) r en bro id '. Ja~] brukride bo vid en piirk. Vörje morgon och vaqe eftermiddo~4 t~gade en dagisgrupp forbi. Den fick mi.., Socialdemokraterna Cecilia Sandberg

18 Protokoll Kommunstyrelsen 20J Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; att inleda arbetet för att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, att kommunen åtar sig att imätta en arbetsgrupp for ändamålet, att ansvara for san1ordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnänmden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation for ändamålet samt den samverkan som fim1s med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga forvaltningar att arbeta med trygghet och forebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi fim1s för drogfcirebyggande arbete bland unga i samverkan mellan socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogforebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar for brotts- och drogforebyggande arbete finns på ledningsnivå och i utfcirarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid for utveckling och samordning av det brottsforebyggande arbetet bland unga. Alla tre forvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 J Barn och utbildningsnämndens protokoll20j Socialnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll J 79. Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att for egen del uppdra åt fcirvaltningschefen att lyfta frågan vidare for forvaltningsövergripande dialog, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Justerandes signatur 7 Utdragsbestyrkande

19 T JÄNSTESKRIVELSE l (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON TS Motion gällande kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; att inleda arbetet för att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, att kommunen åtar sig att inrätta en arbetsgrupp för ändamålet, att ansvara för samordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnänmden och kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation för ändamålet samt den samverkan som finns med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan Socialtjänsten, Kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogförebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar för brottsoch drogförebyggande arbete finns på ledningsnivå och i utförarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid för utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet bland unga. Alla tre förvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Motion Krister Kronlid Tjänsteskrivelse Barn och utbildning Tjänsteskrivelse Socialtjänsten

20 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteskrivelse Kultur och fritid Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att lyfta frågan vidare för förvaltningsövergripande dialog. Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Ärendebeskrivning Om brott, våld och unga Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver att unga är överrepresenterade i brottsstatistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är dock ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. En stor del av all misshandel är relaterad till alkohol och sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Vid denna typ av misshandel är det vanligast att både ofter och förövare är män. Misshandel utomhus mellan personer som inte känner varandra, så kallat gatuvåld, är exempel på en form av misshandel där anmälningarna ökar. Gatuvåld drabbar ofta ungdomar. Våldsbrott i Uddevalla Under 2012 anmäldes 454 våldsbrott i Uddevalla vilket är färre än de senaste föregående åren. Om man jämför med riket, länet samt Trollhättan och Skövde, som är två ungefår lika stora kommuner som Uddevalla, så har vi betydligt färre anmälda våldsbrott per l 000 invånare än dessa. Det är visserligen inte så att alla våldsbrott anmäls, långt därifrån, men det finns ingen anledning att tro att anmälningsbenägenheten är mindre i Uddevalla än i andra kommuner. Om man plockar ut enbart misshandel och sådan misshandel som skett utomhus så hade vi 177 anmälda under I jämförelse med andra är detta betydligt färre per l 000 invånare, i Trollhättan skedde till exempel 4,22/1000 invånare attjämföra med Uddevallas 3,38. Någon lokal statistik som särskiljer de våldsbrott som utförs av unga har vi inte tillgång till. Att förebygga problembeteenden bland unga För att förebygga våld och gängkriminalitet bland unga måste man sätta problemet i ett större sammanhang. Ingvar Nilsson, nationalekonom som är

21 = ~~ UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE 3 (4) DNR KS/2012:379 känd för sitt arbete kring kostnader för utanförskap, beskriver vad som kan leda till utanförskap med följande bild. NORMALlTET "NORMALITET" l :'CI,,Lnlrnnto,.- \">1' f',>rnolwpohie-m lj;\il(t",;.h< lpro'-~t"ltone-1 l>~iow h"om:>ttc-l:~hone 16 AR l<romhl:lhte<t Alh : l1ol 1::. n"rt-,.;.tthco L;:\\1 ~k lnwttvc>toon D."'llel olwlpl e:.tcotronc-t Sf.c lh fli<ll<ii<f_.,.,,,;trc l;ot«:>toe" ran,.twprobk n Todr() """'"ll\<'1 l<lu\lhl-<lrl<ot Alkc ll'-'1 t. dn.>~t.. r L.l(t U\)}1\rlrl>ll\l Ost"dl(l" tobl> "'hct,.too.twt /'hlc<nslw~t"vl>lr_hn Sl'llm,h.c-a [)(odiicji1h ;,.,;(F,,,.,,.,,.,[,; n,otvni. 18 AR UTANFÖRSKAP TID På samma sätt som utanförskap och kriminalitet inte uppstår ur ett vacuum utan växer fram måste också det förebyggande arbetet ske på olika nivåer: Tidigt främjande - till exempel stöd i föräldraskapet, en bra barnomsorg och skola, en positiv fritid med möjligheter för alla att delta, viktiga och kloka vuxna förebilder runt våra barn, arbete för unga Förebyggande - uppfångande verksamhet som till exempel fåltare, missbruksmottagning för unga, drogförebyggande insatser, nattvandring och synliga poliser ute på stan, verksamheter som Musslan och Trappan som ger stöd till barn som växer upp under svåra förhållanden Förebygga återupprepning och fördjupning av kriminalitet - förtroendefull medling vid brott, ungdomstjänst med samtalsstöd. Generellt kan man säga att om vi inte lever upp till att med tidigt främjande åtgärder skapa goda förutsättningar för ungas uppväxt krävs mer av forebyggande och återfallsförebyggande åtgärder som ofta är betydligt dyrbarare. Befintliga styrdokument och handlingsplaner i Uddevalla kommun l Strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan Socialtjänsten, Kultur och fritid samt barn och utbildning. Ett samverkansavtal är skrivet mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal. Särskilt prioriterade samverkansområden i detta är Unga och narkotika samt Våld i nära relation inklusive hedersrelaterad problematik. Det är viktigt att politiska prioriteringar som görs inom detta område bör inarbetas i ordinarie styr- och ledningsmodell och bedömas inom ramen för helheten av uppdrag och mål för verksamheterna.

22 T JÄNSTESKRIVELSE 4 (4) DNR KS/2012:379 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befintliga samverkansgrupperingar i Uddevalla I Uddevalla finns idag två samverkansgrupperingar med ett övergripande brottsförebyggande perspektiv; Polis-/kommunledningsgruppen samt Uddevalla Brottsförebyggande råd. Polis-/kommunledningsgruppen sammankallas av kommundirektören 3-4 gånger per år och består av chefer och ledningspersoner i respektive organisation. Gruppens syfte är att utbyta information och bidra till samarbete över organisationsgränserna. Uddevalla Brottsförebyggande råd (UBRÅ) har funnits sedan 2002, är beslutat av kommunstyrelsen (2002/201.87) och träffas cirka 4 gånger per år. Syftet med UBRÅ är f1erdelat; utbyte av information om nu-läge i Uddevalla och respektive organisation, grogrund får samarbetsprojekt, initiera gemensamma arrangemang och utredningar samt vara stöd- och referensgrupp för personer, verksamheter och projekt kring brotts- och drogförebyggande frågor. I UBRÅ ingår representanter från Polisen, Åklagarkammaren, Företagarna, Uddevalla centrumutveckling och Länsförsäkringar. Dessutom ingår representanter för kommunens olika förvaltningar som utsetts av fdrvaltningscheferna. Utöver dessa två mer övergripande grupperingar finns ett antal samverkansgrupper och nätverk med fokus på enskilda delar som till exempel barn i riskzon, drogfri ungdom, våld i nära relation och hedersproblematik. Samordning, struktur och systematik Förvaltningarna lyfter möjligheten att fårbättra samordningen och det strategiska arbetet genom att anställa en brottsförebyggande samordnare. Detta är något som finns i en del kommuner i vår omgivning bland annat Trollhättan och Kungsbacka. I mindre kommuner kombineras ibland rollen som brottsförebyggande samordnare med den drogförebyggande samordnaren. I Uddevalla finns ingen uttalad brottsförebyggande samordnare. Kommunledningskontoret vill betona att tvärsektoriell samordning över förvaltningsgränserna kring ungas uppväxtvillkor och förebyggande av missbruk och kriminalitet är av stor vikt för tryggheten och välfården i Uddevalla. I valet mellan att tillsätta en samordningsfunktion eller bibehålla/ utöka det främjande och förebyggande arbete som sker i de olika förvaltningarna är dock det senare att föredra. Med tanke på de stora individuella såväl som samhälleliga kostnader som det innebär på längre sikt när unga inte lyckas etablera sig lyckosamt i samhället utan hamnar i kriminalitet och/eller missbruk är detta ett gott exempel på område för gränsöverskridande planering och sociala investenngar..'j;i:jj; '- Peter Larsson Förvaltningschef [. />;';(--</(: } Ylva Brynge!S'son/ Folkhälsoutvecklare

23 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 180 Kommunstyrelsens remiss: Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkultur (BUN/2012:737) Sammanfattning Krister Kronlid tar i motionen upp vikten av att aktivt arbeta mot droger och kriminalitet bland unga. Att forhindra att unga människor hamnar i drogmissbruk och kriminalitet är prioriterat i samhällets arbete med barn och ungdomar. Motionen har diskuterats av berörd personal inom socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Förvaltningen foreslår att ett handlingsprogram enligt motionens forslag inte ska upprättas. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen översända forvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga som svar på motionen. Vid protokollet Torhild Karlsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Robert Wendel (S) Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Torhild Karlsson Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) 2013-08-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, 2013-08-28 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson Kommunstyrelsen Elving Andersson Kommunstyrelsen Ingemar Samuelsson Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord Hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 9 oktober 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer