Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ)

2 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Innehåll Läs mer på sbab.se SBAB Årsredovisning 2014 Året i korthet 3 SBAB i korthet 4 VD-ord 6 Marknadsposition 8 SBAB:s kundlöfte 10 Affärsidé, strategi och affärsmodell 14 Vision och mission 15 Mål och utfall 16 Så skapas vårt resultat 18 Omvärld och marknadsutveckling 24 Vad påverkar priserna på bostadsmarknaden? 26 Förvaltningsberättelse Privat 28 Företag & Brf 33 Medarbetare 36 Hållbart företagande 38 Upplåning 41 Riskhantering 44 Resultat 46 Resultatöversikt 50 Femårsöversikt 51 Bolagsstyrningsrapport Styrelseordförandes kommentar 52 Bolagsstyrningsrapport Styrelse 60 Företagsledning och revisor 62 Finansiella rapporter och noter Finansiella rapporter 64 Noter 69 Vinstdisposition 120 Revisionsberättelse 121 Information till investerare 122 Adresser 124 Årsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2014 Läs även våra övriga rapporter! 2

3 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Året i korthet Rörelseresultatet uppgick till mnkr (1 085). Räntenettot uppgick till mnkr (1 963). Kostnaderna ökade till mnkr (815), varav 178 mnkr (0) var omstruktureringskostnader. Avkastning på eget kapital ökade till 12,1 procent (9,5). Klas Danielsson tillträdde i augusti som ny VD för SBAB. Året kännetecknades av stabila utlåningsvolymer samt en kraftig inlåningstillväxt och nästan fler sparkunder. God efterfrågan på SBAB:s obligationer på samtliga upplåningsmarknader. Fokusering på bolån och bostadsfinansiering, vilket innebar att utvecklingen av banktjänster, såsom kort- och betaltjänster, avbröts samt att fonderbjudandet avvecklades. Sammanfattning SBAB-koncernen RESULTATPOSTER 2014 Jan dec 2013 Jan dec Räntenetto, mnkr Övriga rörelseintäkter 1), mnkr Kostnader, mnkr Kreditförluster, mnkr 30 7 Andelar joint venture, mnkr 1 Rörelseresultat exkl. nettoresultat av finansiella poster, mnkr Rörelseresultat exkl. nettoresultat av finansiella poster & omstruktureringskostnader, mnkr Rörelseresultat, mnkr Resultat efter skatt, mnkr BALANSPOSTER Utlåning till allmänheten, mdkr 261,4 258,7 Osäkra lånefordringar efter individuella reserveringar, mnkr Inlåning, mdkr 60,6 45,9 Upplåning, mdkr 243,2 243,9 NYCKELTAL Kreditförlustnivå, % 2) 0,01 0,00 Avkastning på eget kapital, % 12,1 9,5 Anställda 31 december, FTE 3) KAPITALTÄCKNING Utan övergångsregler Kärnprimärkapitalrelation, % 29,8 23,3 Primärkapitalrelation, % 36,8 30,6 Total kapitalrelation, % 44,7 35,6 Med övergångsregler Total kapitalrelation, % 10,8 10,5 RATING SBAB Långfristig upplåning Standard & Poor s A 4) A Moody s A2 4) A2 Kortfristig upplåning Standard & Poor s A 1 A 1 Moody s P 1 P 1 SCBC Långfristig upplåning Standard & Poor s 5) AAA Moody s Aaa Aaa 1) Inkluderar nettoresultat av finansiella poster och provisionsnetto. 2) Kreditförluster uppräknat på helår i relation till utlåning till allmänheten vid årets början. 3) Antal anställda uttryckt i heltidstjänster, rensat för sjukskrivning och tjänstledighet. 4) Outlook negative. 5) Standard & Poor s avslutade sin rating av SCBC under

4 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 SBAB i korthet Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Antal medarbetare per ort 31/ (FTE) 1) SBAB Bank AB (publ) startade sin verksamhet 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. SBAB är sedan 2011 bank, SBAB, och fokuserar på bolån och bostadsfinansiering på den svenska marknaden. SBAB:s lönsamhetsmål är en avkastning på eget kapital på minst 10 procent. Årets resultat efter skatt på mnkr är en ökning med 383 mnkr jämfört med Även jämfört med tidigare år är 2014 års resultat starkt. Förklaringen är ökat räntenetto och ökat nettoresultat från finansiella positioner. Avkastningen på eget kapital blev 12,1 procent, vilket är en förbättring jämfört med de senaste åren. Inför bolagsstämman den 22 april föreslås en utdelning på 502 mnkr vilket motsvarar 40 procent av resultatet efter skatt. Organisation Per 31 december 2014 hade SBAB 397 medarbetare (FTE 1) ) på fyra kontor. 172 i Stockholm, 212 i Karlstad, 6 i Göteborg och 7 i Malmö. I Stockholm sitter primärt IT och centrala funktioner. Kundcenter och Operations återfinns i Karlstad. I Göteborg och Malmö finns lokalt kundansvariga inom Företag & Brf. SBAB har två affärsområden; Privat samt Företag & Brf. Privat erbjuder bolån, privatlån, inlåning, försäkringar och bolåneförmedling via partners i form av banker och fastighetsmäklare. Företag & Brf erbjuder bostadsfinansiering till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar samt inlåning från företag. 1) Antal anställda uttryckt i heltidstjänster, rensat för sjukskrivning och tjänstledighet. Intäkter, kostnader och K/I-tal Resultat och avkastning på eget kapital 212 Karlstad 6 Göteborg 7 Malmö 172 Stockholm mnkr K/I-tal, % Intäkter Kostnader K/I-tal mnkr % Resultat Avkastning SBAB startar sin verksamhet med 4 anställda SBAB:s konkurrensutsatt utlåning startar Bolån till privatpersoner SBAB har de mest nöjda privatkunderna enligt SKI Inför automatiserat lånelöfte på webben. Etablering på kreditmarknaderna Kontoret i Karlstad öppnas för Låneansökan via internet. Sänker räntan för bostadsrätter 1985 i London och Tokyo kundservice och låneförvaltning till samma nivå som för villor

5 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB:s operativa organisation VD Internrevision HR Kredit & Risk Hållbart företagande Ekonomi & Finans Juridik Kommunikation Compliance Privat Företag & Brf Privatmarknad Partner Fastighetsbolag Bostadsrättsföreningar Operations IT Utöver VD ingår följande befattningar i SBAB:s företagsledning: Chef för IT, Ekonomi & Finans (CFO), HR, Juridik, Kredit & Risk (CRO), Privat, Företag & Brf, Operations samt Kommunikation Först i Sverige med att emittera säkerställda obligationer. SBAB:s andel 2007 Lanserar privatlån till privatpersoner av inlåningsmarknaden passerar 1% Sveriges bästa bolån! Avskaffar topplånet på bolån till privatpersoner Lanserar sparkonton till privatpersoner Får tillstånd att bedriva bankrörelse Mest nöjda bolånekunder enligt SKI. 5

6 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 VD-ord Den kunskap, kompetens, professionalism och omtanke om kunden som jag ser hos våra medarbetare är imponerande. Jag började mitt jobb som VD i augusti förra året. Innan jag tillträdde hade jag under sommaren satt mig in i den strategiska verksamhetsutvärdering som gjordes under våren på uppdrag av styrelsen. Den gjorde det än tydligare för mig att potentialen är mycket stor för oss på bolånemarknaden, samtidigt som den tänkta bredare vardagsbanksatsningen skulle medföra höga kostnader och ta fokus från kärnaffären. I slutet av augusti fattade vi därför beslut att fullt ut fokusera på kärnaffären bolån till privatpersoner och bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Strategibeslutet medförde organisationsförändringar och starten på ett kostnadsbesparingsprogram i syfte att göra oss än mer konkurrenskraftiga på bolånemarknaden. Jag ser redan tydliga positiva resultat i form av ny energi i organisationen, ökat kundfokus och stärkt kundtillströmning under fjärde kvartalet och i inledningen av Som bank har SBAB en viktig funktion i samhället. Vi är en del av en finansiell infrastruktur som gör det möjligt för privatpersoner att köpa ett eget boende och för företag att finansiera fastigheter för bostadsändamål. I vår inlåningsverksamhet handskas vi med medel som anförtrotts SBAB av allmänheten. Detta kräver att vi tar ansvar och agerar långsiktigt samt att vi med god affärsetik bygger förtroendefulla relationer med våra kunder och omvärlden. SBAB ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på så sätt att företaget får offentligt förtroende blev ännu ett starkt år för den svenska fastighetsmarknaden med hög efterfrågan, låga räntor och stigande priser blev även ett verksamhetsmässigt starkt år för SBAB med stigande volymer, förbättrade marginaler och ökad lönsamhet. Finansiellt är vi starka med hög kapitaltäckning, vår inlåning visade god tillväxt och vår marknadsupplåning mottogs med stark efterfrågan till för oss goda villkor. Vi uppnådde även lönsamhetsmålet från vår ägare Svenska staten om lägst 10 procents avkastning på eget kapital och aktieutdelning föreslås för första gången sedan I december förra året fick vi veta att vi enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har Sveriges nöjdaste bolånekunder på privatsidan. Det är vi mycket stolta över. Vi hade per årsskiftet bolånekunder som lånade 182 mdkr av SBAB. Det gav oss en marknadsandel på 7,30 procent och gör oss till Sveriges femte största bolåneaktör. De senaste fem åren har dock vår marknadsandel minskat vilket vi inte alls är nöjda med. Inom bostadsfinansiering till flerbostadshus på företagssidan lånade vi per årsskiftet ut 78 mdkr till bostadsrättsföreningar och 463 fastighetskunder. Vi har en tydlig strategi för framtida tillväxt där vi verkar från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, för kunder i närliggande regioner, där vi har möjlighet att vara konkurrenskraftiga och skapa kundvärde. Vi ska erbjuda Sveriges bästa bolån. Det är vår nya vision. Den är tuff att nå för det räcker inte att ha Sveriges nöjdaste privatkunder. Vi måste också växa och ta marknadsandelar på både privat- och företagssidan. Tillväxten ska ske genom att med nytänkande och omtanke utveckla och förbättra vårt kunderbjudande. Vi ska göra det på ett sätt som bidrar till bättre boende och boendeekonomi för våra kunder. Vi ska se på bolån som en outvecklad, levande, spännande och dynamisk produkt full av potential med möjligheter att skapa unikitet. Vi ska inte bara 6

7 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT lyssna på våra kunder utan vi ska även överraska dem. Vi ska också bli mer affärsmässiga samt jobba snabbare och beslutsammare med ökat säljfokus. Ett färskt exempel på nytänkande, affärsmässighet och säljfokus är vårt erbjudande i slutet av förra året att binda räntan på fem år till extra låg ränta, vilket innebar att femårslån för cirka 9 mdkr tecknades och att vi fick många nya nöjda kunder. Bättre boende och boendeekonomi handlar inte bara om god service och bra ränta på bolånet utan också om hållbart boende och ansvarsfull kreditgivning. Vi vill öka våra marknadsandelar genom att finansiera mer miljövänliga flerbostadshus och genom att integrera hållbarhet i vårt bolåneerbjudande till privatpersoner. För oss är det bästa bolånet också ett hållbart bolån. Våra låga kreditförluster är ett bevis på att vi bedriver ansvarsfull kreditgivning. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det idag extremt låga ränteläget medför mycket låga boendekostnader, vilket resulterar i lägre risker för kreditförluster. Under 2015 och 2016 ska vi lägga grunden för ett långsiktigt starkt och konkurrenskraftigt SBAB genom att bli kostnadseffektivare med möjlighet att växa till låga marginalkostnader. Samtidigt medför den ökade regleringen i banksektorn ett resurskrävande anpassningsarbete som påverkar kostnaderna. Att bedriva bankverksamhet ställer höga krav på oss som jobbar på SBAB. Omvärldens förtroende för SBAB och för svenska banker i stort är beroende av att vi levererar det vi lovar, samt att vi har en god affärskultur och följer de regler och ramverk som gäller på den finansiella marknaden. Den kunskap, kompetens, professionalism och omtanke om kunden som jag ser hos våra medarbetare är imponerande. Att växa och att skapa tillväxt förutsätter sitt ledarskap och sin företagskultur. Vi har genomfört ett värderingsarbete där vi lyfter fram våra styrkor och tillför det som behövs för tillväxt. Under 2015 genomför vi ledarträning och medarbetarutbildning för ett inkluderande ledarskap med självdrivande medarbetare. Jag ser framför mig ett mer dynamiskt SBAB med vår företagskultur som ett avgörande konkurrensmedel. Tillsammans med den styrka, det förtroende och den kännedom som under åren byggts upp i vårt varumärke har vi en fantastisk grund att skapa och bygga tillväxt från. Stockholm i mars 2015 KLAS DANIELSSON VD 7

8 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Marknadsposition Vi är med bolånekunder och en utlåning på 182 mdkr en stor aktör på bolånemarknaden för privatpersoner. Inom bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar är vi bland de största aktörerna på marknaden. Bolån Bostadsfinansiering Bolån och bostadsfinansiering är SBAB:s kärnverksamhet och så har det varit under lång tid. I ett tioårsperspektiv är SBAB, sett till marknadsandel på privatmarknaden, den aktör som varit den tydligaste utmanaren till storbankerna. Under tioårsperioden har marknaden för bolån mer än fördubblats från mdkr till närmare mdkr. Konsekvensen är att alla större aktörer har kunnat öka sina bolånevolymer. För SBAB:s del har den utlånade volymen på privatmarknaden ökat från 101 mdkr till 182 mdkr samtidigt som marknadsandelen minskat från 8 till 7 procent sedan SBAB:s marknadsandel är högre för bolån till bostadsrätter än för bolån till småhus. 6 procent av totalmarknaden för bolån till småhus har lånats ut av SBAB, motsvarande andel för bostadsrätter är 10 procent. Affärsområdet Företag & Brf erbjuder bostadsfinansiering av flerbostadshus fördelat på hyreshus och bostadsrättsföreningar. Marknadsandelarna inom dessa segment ligger på 9 respektive 14 procent. Vid 2014 års utgång uppgick SBAB:s utlåning till 26 mdkr för hyreshus och till 53 mdkr för bostadsrättsföreningar. Sett över en längre period har SBAB tappat marknadsandelar. Tydligast har tendensen varit för företagsdelen där andelen fallit från 14 till 9 procent sedan Minskningen var i enlighet med ett tidigare beslut i syfte att sälja verksamheten, vilket innebar färre nya affärer och omfattande lösen från befintliga kunder. Företagsdelen är nu strategiskt viktig för SBAB och ska växa. SBAB:s andel av totalmarknaden för utlåning till bostadsrättsföreningar har sedan 2010 fallit från 17 till 14 procent. Det förklaras av kraftig priskonkurrens och att marknadstillväxten främst drivits av de största byggbolagens nyproduktion där SBAB har en lägre marknadsandel. Bolånevolym Sverige och SBAB, 10 år (mdkr) 200 mdkr mdkr Bolån SBAB SBAB:s marknadsandel på inlåning via sparkonton har vuxit i snabb takt sedan introduktionen Vid årsskiftet låg denna på knappt 4 procent av den totala hushållsinlåningen och knappt 2 procent av inlåningen från företag. 0 Bolån Sverige SBAB, Hushåll inlåning och marknadsandel 10 år SBAB:s marknadsandel bostadsfinansiering företag resp. brf, 5 år mdkr 50 % mdkr 8 Inlåning Marknadsandel Marknadsandel, % Företag, % 2012 Brf, %

9 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT

10 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 SBAB:s kundlöfte vårt värdeerbjudande Vårt kundlöfte ska vara unikt och ge kunderna ett värde som gör att de väljer oss idag och i framtiden. Detta summeras i områdena tillgänglighet, omtanke och transparens,vilka tillsammans bildar vårt värdeerbjudande. Värdeerbjudandet fungerar som vår ledstjärna när vi vidareutvecklar vårt kunderbjudande. Tillgänglighet Bolån på webb och telefon, alla dagar, alla situationer Vi är den enda svenska bank som idag helt fokuserar på bolån. Det finns ingen fråga runt bolån som vi inte kan besvara och vi gör det utifrån kundens situation och förkunskaper. Kunder når oss via telefon 8 21, veckans alla dagar, och på webben eller i mobila enheter dygnet runt. Att behöva boka tid med sin bank och vänta i dagar på ett möte är nämligen enligt oss varken modernt eller att visa uppskattning för kunden. I alla kanaler har vi fokus på frågor som kommer upp i samband med bolån och finansiering, gärna utifrån kundbehov, som till exempel kan jag, bör jag, hur gör man, snarare än ur ett rent produktfokus. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer på sidan 14. SBAB har ett professionellt kundbemötande samt är lätt att få tag på, både via internet och telefon. Inget bankkontor med dåliga öppet - tider och långa köer. Kundcitat

11 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Min kollega har precis tagit bolån hos er och är jättenöjd med både räntor och service, och efter detta samtal så instämmer jag helt. Känns som jag vill ha dig som min nya bästis! Kundcitat 2014 Omtanke Boendespecialister som bryr sig Vår personals höga kompetens runt bolån och finansiering beror på att vi alltid har fokuserat på bolån. Men där expertis och kompetens ofta kan ta formen av något sakligt och kallt, är våra specialister omtänksamma och generösa med sin kunskap. Genom omtanken kommer viljan att ta ansvar och hjälpa kunden, vilket leder till ett bredare perspektiv som handlar om förståelse för kundens hela affär. Att ha en dialog med oss handlar därför sällan om bara kronor och ören, utan ofta även om stöd och support i stora beslut. En självklarhet för oss är också att kunden erbjuds en personlig kontaktperson som bistår, uppmärksammar och påminner under hela processen. Transparens Bra pris och rätt villkor direkt Vi vill erbjuda kunderna raka, bra och enkla produkter och har därför aktivt valt bort delar som inte hör ihop med de värderingar vi har. Till exempel tycker inte vi att parametrar som innefattar vem du pratar med på banken, hur du är klädd, hur talför du är eller hur länge dina föräldrar varit kunder, borde påverka vilken ränta du ska få på dina bolån. Våra kunder behöver inte förställa sig och anlägga en förhandlingsstrategi utan får alltid ett bra pris och rätt villkor direkt. Jag är trött på att förhandla om räntan varje år. Jag vill veta att jag har bra villkor, och sen vill jag kunna släppa det. Därför tycker jag SBAB låter bra! Kundcitat

12 KUNDERNA BERÄTTAR SBAB Årsredovisning 2014 Vi hälsar på familjen Rydberg-Persson i Olofstorp utanför Göteborg 12

13 SBAB Årsredovisning 2014 KUNDERNA BERÄTTAR Kunderna berättar Vi levde varannan-veckaliv hos varandra och ville flytta ihop på riktigt. Med hjälp av SBAB kunde vi köpa det hus vi behövde för att alla skulle trivas. Bra tillgänglighet gör det enkelt för oss att sköta bankärenden och hålla koll på lånen. Familjen Rydberg-Persson Olofstorp För ett år sedan köpte Carla Rydberg och hennes sambo Karl Persson en villa med tolv rum och kök strax utanför Göteborg. De många rummen behövdes eftersom de har tre barn var. Huset från 1930 var nyrenoverat och klimatsmart. Det fanns redan bergvärme med två borrhål för att täcka uppvärmningen av det stora huset, alla vitvaror var A-klassade och duschmunstyckena i badrummen vattensnåla, berättar Carla. Vi tänker på miljön i vardagen och det känns viktigt att boendet också är en del av det. Det enda vi har behövt göra själva är att starta en kompost. Familjens två bilar går på biogas, elen är grön och maten ekologisk, i den mån det finns. Att huset var så stort och i så bra skick vid köpet var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna bo ihop. Ett renoveringsobjekt hade lätt kunnat äventyra nya och känsliga relationer som kan uppstå i en familj med bonusbarn. Carla hade sparkonto hos SBAB sedan tidigare så det var naturligt att höra med dem när det var dags att söka bolånet. Jag uppskattar tillgängligheten hos SBAB. Vi har kunnat sköta det mesta på internet och via mejl. Sedan erbjöd SBAB de bästa räntevillkoren vid tidpunkten för lånet, så det kändes som ett bra val. 13

14 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Affärsidé, strategi och affärsmodell Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Nytänkande betyder att vi kontinuerligt genom evolution och innovation med såväl små som stora steg utvecklar kunderbjudandet med målsättningen att erbjuda Sveriges bästa bolån. Omtanke betyder att kunden hela tiden sitter i förarsätet. Alltid bra pris, rätt villkor och personlig service på kundens villkor alla dagar, är omtanke. Lån är bolån, bostadsfinansiering och privatlån. Sparande är inlåningskonton. Den största kundgruppen är privatpersoner som har tagit bolån eller som har ett inlåningssparande. Privatkunderna finns över hela Sverige men är koncentrerade till Stockholm, Göteborg och Malmö samt vissa andra universitets- och tillväxtorter. Avseende bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag så fokuserar vi på kunder med säte söder om Dalälven, men där kunden kan äga fastigheter över hela Sverige. Kunderna har primärt sina fastighetsinnehav i storstäder och på tillväxtorter. Vår affärsmodell bygger på hög effektivitet, låga kostnader, lågt och noggrant kalkylerat risktagande, konkurrenskraftig marknadsfinansiering och stora samt växande kundvolymer. Bankverksamhet har de senaste åren blivit allt mer komplex och krävande på grund av det kraftigt ökade regulatoriska trycket. Bolån har den senaste tiden alltmer blivit föremål för en egen specifik regulatorisk utveckling. Detta medför att de fasta kostnaderna för vår verksamhetsdrift har ökat, vilket ställer allt högre krav på effektivitet och volymutveckling för långsiktig lönsamhet. Sveriges nöjdaste bolånekunder SBAB har landets nöjdaste bolånekunder 2014 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 1) SBAB har under ett antal år placerats högt när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) via kundintervjuer utvärderar landets bolånebanker. I den senaste undersökningen, som publicerades i december 2014, intar SBAB den översta positionen. Vi anser att resultatet är ett bevis på att SBAB är en bank som tillför bolånebranschen något viktigt och visar att vår vision Sveriges bästa bolån står för ett reellt innehåll. SKI:s undersökning delas upp i sju olika rubriker som totalt summerar till 28 delfrågor. På fem av rubrikerna och 18 av delfrågorna tilldelas SBAB högre genomsnittligt betyg än någon av våra sex namngivna konkurrenter. På de rubrikerna där vi inte placeras högst är vi tvåa och vi är sämst fyra på de tio delfrågorna där vi inte intar den högsta positionen. 1) Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför varje höst en granskning av Sveriges leverantörer av bolån, de sju största aktörerna namnges i undersökningen som baseras på telefonintervjuer som görs med respektive banks kunder. Datainsamlingen har genomförts av EVRY. Totalt har personer i åldern år, som har bostads- eller fastighetslån och är bostatta i Sverige, intervjuats. 14

15 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Vision och mission Vision Vi ska erbjuda Sveriges bästa bolån. Vår vision är vårt slutmål, vår ledstjärna, dit vi vill och det som vi vill erbjuda våra kunder. Visionen sporrar oss att hela tiden bli bättre. Vårt fokus och huvudsakliga produkt är bolån. Med bolån menas bolån till privatpersoner samt bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Att erbjuda Sveriges bästa bolån till våra kunder ställer krav på nytänkande och omtanke. Det kräver också att vi bidrar till ett bättre boende. Vi menar att vi erbjuder Sveriges bästa bolån om vi når ett antal mål inom åtta olika områden. Dessa områden är kundnöjdhet, villkor, pris, kännedom, hållbarhet, tillväxt, lönsamhet och medarbetarnöjdhet. Mission Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi. Vår mission styr vårt beteende mot kunden. Allt vi gör i verksamheten ska direkt eller indirekt, leda till ett bättre boende och en bättre boendeekonomi. I ett bättre boende ingår ett hållbart boende. Vi ska agera ansvarsfullt och integrera hållbarhet i vårt kunderbjudande. Bättre boendeekonomi för våra kunder uppnås bland annat genom ett bra pris och rätt villkor. 15

16 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Mål och utfall SBAB arbetade under 2014 för att uppnå nedanstående mål. Utöver dessa mål finns ett stort antal interna verksamhetsmål för respektive affärsområde samt på avdelnings- och funktionsnivå, som regelbundet följs upp och utvärderas. Områden Mål 2014 Utfall 2014 (2013) Lönsamhet Kapitalmål Riskmål Utdelning Avkastning på eget kapital på minst 10 procent. SBAB ska vara väl kapitaliserat och uppfylla kapitalmålen enligt kapitalpolicy. Kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till lägst 22 procent 1). SBAB ska optimera sin lönsamhet inom ramarna för av styrelsen beslutad risktolerans. Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur. 12,1% (9,5%) 29,8% (23,3%) Ja (Ja) Ja ( ) 1) Av styrelsen beslutad i december 2014, från tidigare mål om procent. Områden Mål 2015 Lönsamhet Kapitalmål Riskmål Utdelning Avkastning på eget kapital på minst 10 procent. SBAB ska vara väl kapitaliserat och uppfylla kapitalmålen enligt kapitalpolicy. Kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till lägst 22 procent. SBAB ska optimera sin lönsamhet inom ramarna för av styrelsen beslutad risktolerans. Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur. Hållbarhet: Läs mer om våra mål i vårt hållbarhetskapitel på sidan

17 17

18 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Så skapas vårt resultat SBAB FÖR- KLARAR MIKAEL INGLANDER CFO SBAB har liksom övriga banker ett uppdrag att förse företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med kapital. Banker innehar därigenom en nyckelroll i ekonomin då de förflyttar kapital från de resursrika till de aktörer där kapitalet behövs. Räntan är smörjmedlet som gör att systemet fungerar då den både ger incitament till utlåning och leder till att kapitalet hamnar där det gör störst nytta. För att landets ekonomi ska fungera måste bankerna alltså utföra sitt uppdrag, samtidigt ställs höga krav då en ovarsam bankverksamhet kan smitta resten av ekonomin på ett mycket destruktivt sätt. Kraven ställs både från samhället genom lagstiftning och från de som lånar ut till banken genom kreditvärdering, i det första fallet för att bankverksamheten ska drivas i enlighet med samhälleliga mål för ekonomin och i de andra för att investerarna inte ska riskera att förlora pengarna som lånas ut. I detta sammanhang är bankens långsiktiga lönsamhet av stor betydelse. Långsiktig lönsamhet skapas genom sund kreditgivning och ansvarsfullt agerande vilket bygger upp förtroende och leder till bättre upplåningsvillkor. Ett bra resultat är alltså grunden för en framgångsrik bankverksamhet vilket i sin tur är en grundsten i en fungerande samhällsekonomi. Vi ska nu förklara hur SBAB:s resultat skapas och hur kapitalet förflyttas på kapitalmarknaden. När bostadsägare kommer till SBAB för att låna pengar måste SBAB i sin tur först samla ihop kapital, 97 procent av ett nytt bostadslån består nämligen av pengar som SBAB lånat av andra aktörer. Huvuddelen av finansieringen, omkring 77 procent, lånas upp på kapitalmarknaden, vilket sker genom att SBAB ger ut obligationer som investerare köper. I utbyte betalar SBAB ränta som bestäms av det allmänna ränteläget och av hur tryggt det anses vara att investera i SBAB. Risken som investeraren uppfattar minskas genom att SBAB använder bolånestocken som säkerhet för obligationerna. Ett bra kreditbetyg för SBAB minskar också den uppfattade risken. Kreditbetygen fastställs bland annat av två stora internationella kreditvärderingsinstitut och beror på SBAB:s risktagande och långsiktiga lönsamhet. En konsekvens av ett bra resultat är alltså att SBAB kan sätta mer konkurrenskraftiga boräntor, eftersom upplåningskostnaden sänks. På så vis kan en sund och ansvarstagande ekonomi skapa en positiv spiral som gynnar både SBAB och kunderna. Efter att investerarna placerat pengar i SBAB:s obligationer återstår finansiering av 23 procent av summan som SBAB i sin tur lånar ut. Merparten av detta, omkring 20 procent, finansieras genom inlåning. Inlåning är när privatpersoner eller företag sparar på SBAB:s sparkonton, i utbyte mot sparränta. Inlåningens andel av vår finansiering har ökat kraftigt under senare år vilket är en stor fördel då obligationsköparna ogärna ensamma vill stå för en allt för stor del av vår finansieringen. De återstående 3 procentenheterna kommer från vår ägare, svenska staten. Det sker genom det egna kapitalet som investerats i SBAB. För sin insats får ägaren utdelning vilket förväntas motsvara minst 40 procent av resultatet. Resultatet ska i sin tur motsvara minst en tiondel av det egna kapitalet enligt det lönsamhetsmål som svenska staten ställt. Skillnaden mellan SBAB:s totala upplåningskostnad och den totala summan som våra låntagare betalar in i form av ränta till SBAB kallas för räntenetto, 18

19 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT THÉRESE ANDRÉASSON REDOVISNINGSCHEF 2014 var räntenettot 2,1 mdkr. Räntenettot ska sedan finansiera våra verksamhetsrelaterade kostnader års verksamhetsrelaterade kostnader uppgick till 830 mnkr (exkl. omstruktureringskostnader) och består främst av personalkostnader, lokalhyra, systemdrift och utvecklingskostnader. I värsta fall finns även kreditförluster som måste finansieras och sådana uppstår när kunder inte kan betala sina räntor och amorteringar. Kreditförluster är en del av verksamheten men vi vill hålla dessa på en mycket låg nivå och har lyckats väl under senare år var kreditförlusterna positivt 30 mnkr. Vårt slutgiltiga resultat är därmed räntenettot (och övriga intäkter) minus verksamhetsrelaterade kostnader och kreditförluster. Av vinsten, som ägaren förväntar sig motsvarar minst en tiondel av det egna kapitalet, bör minst 40 procent betalas ut i utdelning. Eftersom staten är vår ägare hamnar dessa pengar i statskassan och hjälper till att finansiera statens utgifter. Resten av vinsten återinvesteras i SBAB. MIKAEL INGLANDER CFO THÉRESE ANDRÉASSON REDOVISNINGS- CHEF Förenklad resultaträkning Intäkter mnkr Utfall 2014 Räntenetto Övriga intäkter 510 Totala intäkter Kostnader mnkr Kostnader Kreditförluster 30 Andelar joint venture 1 Skatt 388 Totala kostnader ÅRETS RESULTAT Förenklad balansräkning Tillgångar mnkr Utfall 2014 Värdepapper Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Övriga tillgångar Totala tillgånger Skulder mnkr Inlåning (sparkonton) Upplåning (obligationer) Övriga skulder Eget kapital Totala skulder

20 KUNDERNA BERÄTTAR SBAB Årsredovisning 2014 Kunderna berättar Snabba och smidiga, lätta att få tag på och inget krångel. Det är SBAB för mig. Ärligt talat tycker jag att man ska ha så lite som möjligt att göra med banker och myndigheter. Därför passar SBAB mig bra. Tobias Ring Bostadsrättsinnehavare i Brf Kavaljersbacken, Sundbyberg Tobias Ring är 35 år och arbetar på Systembolaget som försäljare. På fritiden tävlar han i biljard, lediga dagar kan han träna tio timmar om dagen. Någon TV har jag däremot inte. Den tar både plats och tid, och tid är en av få saker i livet som man aldrig kan få tillbaka. För drygt två år sedan flyttade han in på Kavaljersbacken i Sundbyberg. Tobias hade just gått igenom en skilsmässa och ville ha något litet, men praktiskt. Han köpte en nyrenoverad etta som han kunde flytta in i direkt. Jag är inte en sån som renoverar och fixar hela tiden. Jag är nöjd med en fräsch grund som jag kan pynta lite själv. För mig ska det vara enkelt och lätt. Tobias är inne på sitt tredje boende finansierat genom SBAB. Inför det här lånet kontaktade han även en annan bank för jämförelse. En av de avgörande faktorerna till att jag valde SBAB igen var att den andra aktören krävde en skriftlig värdering av en mäklare. Det tyckte jag var onödigt, för SBAB räckte det gott och väl med köpekontraktet. Hos SBAB kan det mesta skötas via telefon, så jag slapp också boka in en massa möten. För min del ska kontakten med banken vara enkel och smidig, det ska rulla på obemärkt utan några gruskorn i maskineriet. Det är nog därför jag är kvar hos SBAB efter alla år. 20

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB. Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå.

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB. Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå. Välkomna! Välkomna! Agenda 17.30 Välkomna! Om SBAB Ansvar Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB Räntetro Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.00 Mat och mingel Den 14 augusti 2014 tillträdde

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Energi. Räntetro. Carl Lindståhl, Anders Nord SBAB. Anders Granlund, EVU. Tor Borg, SBAB

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Energi. Räntetro. Carl Lindståhl, Anders Nord SBAB. Anders Granlund, EVU. Tor Borg, SBAB Välkomna! Agenda 17.30 Välkomna! Om SBAB Energi Räntetro Carl Lindståhl, Anders Nord SBAB Anders Granlund, EVU Tor Borg, SBAB Ca 19.00 Mat och mingel Den 14 augusti 2014 tillträdde Klas Danielsson som

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 2 AFFÄRSÖVERSIKT Innehåll Kort om SBAB Affärsöversikt 2 Kort om SBAB 2 2013 i korthet 3 VD-kommentar 4 Vision, värderingar & mål 5 SBAB steg för steg 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT SVERIGES BOSTADSFINANSIERINGSAKTIEBOLAG, SBAB (publ) TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅN Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Sparandet på bankkonton ökade med 5 procent 2014 trots rekordlåga sparräntor. Nästan lika många kvinnor som män öppnade sparkonton hos SBAB en mer jämställd

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Ägarmöte Svensk Volvohandel VOLVOFINANS BANK. Presentation Bokslutskommuniké 2016

Ägarmöte Svensk Volvohandel VOLVOFINANS BANK. Presentation Bokslutskommuniké 2016 Ägarmöte Svensk Volvohandel VOLVOFINANS BANK Presentation Bokslutskommuniké 2016 OM BANKEN / AFFÄRSOMRÅDEN ÄGARNA VOLVOFINANS BANK AB 50% 50% AB VOLVERKINVEST De svenska Volvoåterförsäljarna VOLVO PERSONVAGNAR

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer