Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ)

2 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Innehåll Läs mer på sbab.se SBAB Årsredovisning 2014 Året i korthet 3 SBAB i korthet 4 VD-ord 6 Marknadsposition 8 SBAB:s kundlöfte 10 Affärsidé, strategi och affärsmodell 14 Vision och mission 15 Mål och utfall 16 Så skapas vårt resultat 18 Omvärld och marknadsutveckling 24 Vad påverkar priserna på bostadsmarknaden? 26 Förvaltningsberättelse Privat 28 Företag & Brf 33 Medarbetare 36 Hållbart företagande 38 Upplåning 41 Riskhantering 44 Resultat 46 Resultatöversikt 50 Femårsöversikt 51 Bolagsstyrningsrapport Styrelseordförandes kommentar 52 Bolagsstyrningsrapport Styrelse 60 Företagsledning och revisor 62 Finansiella rapporter och noter Finansiella rapporter 64 Noter 69 Vinstdisposition 120 Revisionsberättelse 121 Information till investerare 122 Adresser 124 Årsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2014 Läs även våra övriga rapporter! 2

3 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Året i korthet Rörelseresultatet uppgick till mnkr (1 085). Räntenettot uppgick till mnkr (1 963). Kostnaderna ökade till mnkr (815), varav 178 mnkr (0) var omstruktureringskostnader. Avkastning på eget kapital ökade till 12,1 procent (9,5). Klas Danielsson tillträdde i augusti som ny VD för SBAB. Året kännetecknades av stabila utlåningsvolymer samt en kraftig inlåningstillväxt och nästan fler sparkunder. God efterfrågan på SBAB:s obligationer på samtliga upplåningsmarknader. Fokusering på bolån och bostadsfinansiering, vilket innebar att utvecklingen av banktjänster, såsom kort- och betaltjänster, avbröts samt att fonderbjudandet avvecklades. Sammanfattning SBAB-koncernen RESULTATPOSTER 2014 Jan dec 2013 Jan dec Räntenetto, mnkr Övriga rörelseintäkter 1), mnkr Kostnader, mnkr Kreditförluster, mnkr 30 7 Andelar joint venture, mnkr 1 Rörelseresultat exkl. nettoresultat av finansiella poster, mnkr Rörelseresultat exkl. nettoresultat av finansiella poster & omstruktureringskostnader, mnkr Rörelseresultat, mnkr Resultat efter skatt, mnkr BALANSPOSTER Utlåning till allmänheten, mdkr 261,4 258,7 Osäkra lånefordringar efter individuella reserveringar, mnkr Inlåning, mdkr 60,6 45,9 Upplåning, mdkr 243,2 243,9 NYCKELTAL Kreditförlustnivå, % 2) 0,01 0,00 Avkastning på eget kapital, % 12,1 9,5 Anställda 31 december, FTE 3) KAPITALTÄCKNING Utan övergångsregler Kärnprimärkapitalrelation, % 29,8 23,3 Primärkapitalrelation, % 36,8 30,6 Total kapitalrelation, % 44,7 35,6 Med övergångsregler Total kapitalrelation, % 10,8 10,5 RATING SBAB Långfristig upplåning Standard & Poor s A 4) A Moody s A2 4) A2 Kortfristig upplåning Standard & Poor s A 1 A 1 Moody s P 1 P 1 SCBC Långfristig upplåning Standard & Poor s 5) AAA Moody s Aaa Aaa 1) Inkluderar nettoresultat av finansiella poster och provisionsnetto. 2) Kreditförluster uppräknat på helår i relation till utlåning till allmänheten vid årets början. 3) Antal anställda uttryckt i heltidstjänster, rensat för sjukskrivning och tjänstledighet. 4) Outlook negative. 5) Standard & Poor s avslutade sin rating av SCBC under

4 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 SBAB i korthet Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Antal medarbetare per ort 31/ (FTE) 1) SBAB Bank AB (publ) startade sin verksamhet 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. SBAB är sedan 2011 bank, SBAB, och fokuserar på bolån och bostadsfinansiering på den svenska marknaden. SBAB:s lönsamhetsmål är en avkastning på eget kapital på minst 10 procent. Årets resultat efter skatt på mnkr är en ökning med 383 mnkr jämfört med Även jämfört med tidigare år är 2014 års resultat starkt. Förklaringen är ökat räntenetto och ökat nettoresultat från finansiella positioner. Avkastningen på eget kapital blev 12,1 procent, vilket är en förbättring jämfört med de senaste åren. Inför bolagsstämman den 22 april föreslås en utdelning på 502 mnkr vilket motsvarar 40 procent av resultatet efter skatt. Organisation Per 31 december 2014 hade SBAB 397 medarbetare (FTE 1) ) på fyra kontor. 172 i Stockholm, 212 i Karlstad, 6 i Göteborg och 7 i Malmö. I Stockholm sitter primärt IT och centrala funktioner. Kundcenter och Operations återfinns i Karlstad. I Göteborg och Malmö finns lokalt kundansvariga inom Företag & Brf. SBAB har två affärsområden; Privat samt Företag & Brf. Privat erbjuder bolån, privatlån, inlåning, försäkringar och bolåneförmedling via partners i form av banker och fastighetsmäklare. Företag & Brf erbjuder bostadsfinansiering till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar samt inlåning från företag. 1) Antal anställda uttryckt i heltidstjänster, rensat för sjukskrivning och tjänstledighet. Intäkter, kostnader och K/I-tal Resultat och avkastning på eget kapital 212 Karlstad 6 Göteborg 7 Malmö 172 Stockholm mnkr K/I-tal, % Intäkter Kostnader K/I-tal mnkr % Resultat Avkastning SBAB startar sin verksamhet med 4 anställda SBAB:s konkurrensutsatt utlåning startar Bolån till privatpersoner SBAB har de mest nöjda privatkunderna enligt SKI Inför automatiserat lånelöfte på webben. Etablering på kreditmarknaderna Kontoret i Karlstad öppnas för Låneansökan via internet. Sänker räntan för bostadsrätter 1985 i London och Tokyo kundservice och låneförvaltning till samma nivå som för villor

5 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB:s operativa organisation VD Internrevision HR Kredit & Risk Hållbart företagande Ekonomi & Finans Juridik Kommunikation Compliance Privat Företag & Brf Privatmarknad Partner Fastighetsbolag Bostadsrättsföreningar Operations IT Utöver VD ingår följande befattningar i SBAB:s företagsledning: Chef för IT, Ekonomi & Finans (CFO), HR, Juridik, Kredit & Risk (CRO), Privat, Företag & Brf, Operations samt Kommunikation Först i Sverige med att emittera säkerställda obligationer. SBAB:s andel 2007 Lanserar privatlån till privatpersoner av inlåningsmarknaden passerar 1% Sveriges bästa bolån! Avskaffar topplånet på bolån till privatpersoner Lanserar sparkonton till privatpersoner Får tillstånd att bedriva bankrörelse Mest nöjda bolånekunder enligt SKI. 5

6 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 VD-ord Den kunskap, kompetens, professionalism och omtanke om kunden som jag ser hos våra medarbetare är imponerande. Jag började mitt jobb som VD i augusti förra året. Innan jag tillträdde hade jag under sommaren satt mig in i den strategiska verksamhetsutvärdering som gjordes under våren på uppdrag av styrelsen. Den gjorde det än tydligare för mig att potentialen är mycket stor för oss på bolånemarknaden, samtidigt som den tänkta bredare vardagsbanksatsningen skulle medföra höga kostnader och ta fokus från kärnaffären. I slutet av augusti fattade vi därför beslut att fullt ut fokusera på kärnaffären bolån till privatpersoner och bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Strategibeslutet medförde organisationsförändringar och starten på ett kostnadsbesparingsprogram i syfte att göra oss än mer konkurrenskraftiga på bolånemarknaden. Jag ser redan tydliga positiva resultat i form av ny energi i organisationen, ökat kundfokus och stärkt kundtillströmning under fjärde kvartalet och i inledningen av Som bank har SBAB en viktig funktion i samhället. Vi är en del av en finansiell infrastruktur som gör det möjligt för privatpersoner att köpa ett eget boende och för företag att finansiera fastigheter för bostadsändamål. I vår inlåningsverksamhet handskas vi med medel som anförtrotts SBAB av allmänheten. Detta kräver att vi tar ansvar och agerar långsiktigt samt att vi med god affärsetik bygger förtroendefulla relationer med våra kunder och omvärlden. SBAB ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på så sätt att företaget får offentligt förtroende blev ännu ett starkt år för den svenska fastighetsmarknaden med hög efterfrågan, låga räntor och stigande priser blev även ett verksamhetsmässigt starkt år för SBAB med stigande volymer, förbättrade marginaler och ökad lönsamhet. Finansiellt är vi starka med hög kapitaltäckning, vår inlåning visade god tillväxt och vår marknadsupplåning mottogs med stark efterfrågan till för oss goda villkor. Vi uppnådde även lönsamhetsmålet från vår ägare Svenska staten om lägst 10 procents avkastning på eget kapital och aktieutdelning föreslås för första gången sedan I december förra året fick vi veta att vi enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har Sveriges nöjdaste bolånekunder på privatsidan. Det är vi mycket stolta över. Vi hade per årsskiftet bolånekunder som lånade 182 mdkr av SBAB. Det gav oss en marknadsandel på 7,30 procent och gör oss till Sveriges femte största bolåneaktör. De senaste fem åren har dock vår marknadsandel minskat vilket vi inte alls är nöjda med. Inom bostadsfinansiering till flerbostadshus på företagssidan lånade vi per årsskiftet ut 78 mdkr till bostadsrättsföreningar och 463 fastighetskunder. Vi har en tydlig strategi för framtida tillväxt där vi verkar från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, för kunder i närliggande regioner, där vi har möjlighet att vara konkurrenskraftiga och skapa kundvärde. Vi ska erbjuda Sveriges bästa bolån. Det är vår nya vision. Den är tuff att nå för det räcker inte att ha Sveriges nöjdaste privatkunder. Vi måste också växa och ta marknadsandelar på både privat- och företagssidan. Tillväxten ska ske genom att med nytänkande och omtanke utveckla och förbättra vårt kunderbjudande. Vi ska göra det på ett sätt som bidrar till bättre boende och boendeekonomi för våra kunder. Vi ska se på bolån som en outvecklad, levande, spännande och dynamisk produkt full av potential med möjligheter att skapa unikitet. Vi ska inte bara 6

7 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT lyssna på våra kunder utan vi ska även överraska dem. Vi ska också bli mer affärsmässiga samt jobba snabbare och beslutsammare med ökat säljfokus. Ett färskt exempel på nytänkande, affärsmässighet och säljfokus är vårt erbjudande i slutet av förra året att binda räntan på fem år till extra låg ränta, vilket innebar att femårslån för cirka 9 mdkr tecknades och att vi fick många nya nöjda kunder. Bättre boende och boendeekonomi handlar inte bara om god service och bra ränta på bolånet utan också om hållbart boende och ansvarsfull kreditgivning. Vi vill öka våra marknadsandelar genom att finansiera mer miljövänliga flerbostadshus och genom att integrera hållbarhet i vårt bolåneerbjudande till privatpersoner. För oss är det bästa bolånet också ett hållbart bolån. Våra låga kreditförluster är ett bevis på att vi bedriver ansvarsfull kreditgivning. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det idag extremt låga ränteläget medför mycket låga boendekostnader, vilket resulterar i lägre risker för kreditförluster. Under 2015 och 2016 ska vi lägga grunden för ett långsiktigt starkt och konkurrenskraftigt SBAB genom att bli kostnadseffektivare med möjlighet att växa till låga marginalkostnader. Samtidigt medför den ökade regleringen i banksektorn ett resurskrävande anpassningsarbete som påverkar kostnaderna. Att bedriva bankverksamhet ställer höga krav på oss som jobbar på SBAB. Omvärldens förtroende för SBAB och för svenska banker i stort är beroende av att vi levererar det vi lovar, samt att vi har en god affärskultur och följer de regler och ramverk som gäller på den finansiella marknaden. Den kunskap, kompetens, professionalism och omtanke om kunden som jag ser hos våra medarbetare är imponerande. Att växa och att skapa tillväxt förutsätter sitt ledarskap och sin företagskultur. Vi har genomfört ett värderingsarbete där vi lyfter fram våra styrkor och tillför det som behövs för tillväxt. Under 2015 genomför vi ledarträning och medarbetarutbildning för ett inkluderande ledarskap med självdrivande medarbetare. Jag ser framför mig ett mer dynamiskt SBAB med vår företagskultur som ett avgörande konkurrensmedel. Tillsammans med den styrka, det förtroende och den kännedom som under åren byggts upp i vårt varumärke har vi en fantastisk grund att skapa och bygga tillväxt från. Stockholm i mars 2015 KLAS DANIELSSON VD 7

8 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Marknadsposition Vi är med bolånekunder och en utlåning på 182 mdkr en stor aktör på bolånemarknaden för privatpersoner. Inom bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar är vi bland de största aktörerna på marknaden. Bolån Bostadsfinansiering Bolån och bostadsfinansiering är SBAB:s kärnverksamhet och så har det varit under lång tid. I ett tioårsperspektiv är SBAB, sett till marknadsandel på privatmarknaden, den aktör som varit den tydligaste utmanaren till storbankerna. Under tioårsperioden har marknaden för bolån mer än fördubblats från mdkr till närmare mdkr. Konsekvensen är att alla större aktörer har kunnat öka sina bolånevolymer. För SBAB:s del har den utlånade volymen på privatmarknaden ökat från 101 mdkr till 182 mdkr samtidigt som marknadsandelen minskat från 8 till 7 procent sedan SBAB:s marknadsandel är högre för bolån till bostadsrätter än för bolån till småhus. 6 procent av totalmarknaden för bolån till småhus har lånats ut av SBAB, motsvarande andel för bostadsrätter är 10 procent. Affärsområdet Företag & Brf erbjuder bostadsfinansiering av flerbostadshus fördelat på hyreshus och bostadsrättsföreningar. Marknadsandelarna inom dessa segment ligger på 9 respektive 14 procent. Vid 2014 års utgång uppgick SBAB:s utlåning till 26 mdkr för hyreshus och till 53 mdkr för bostadsrättsföreningar. Sett över en längre period har SBAB tappat marknadsandelar. Tydligast har tendensen varit för företagsdelen där andelen fallit från 14 till 9 procent sedan Minskningen var i enlighet med ett tidigare beslut i syfte att sälja verksamheten, vilket innebar färre nya affärer och omfattande lösen från befintliga kunder. Företagsdelen är nu strategiskt viktig för SBAB och ska växa. SBAB:s andel av totalmarknaden för utlåning till bostadsrättsföreningar har sedan 2010 fallit från 17 till 14 procent. Det förklaras av kraftig priskonkurrens och att marknadstillväxten främst drivits av de största byggbolagens nyproduktion där SBAB har en lägre marknadsandel. Bolånevolym Sverige och SBAB, 10 år (mdkr) 200 mdkr mdkr Bolån SBAB SBAB:s marknadsandel på inlåning via sparkonton har vuxit i snabb takt sedan introduktionen Vid årsskiftet låg denna på knappt 4 procent av den totala hushållsinlåningen och knappt 2 procent av inlåningen från företag. 0 Bolån Sverige SBAB, Hushåll inlåning och marknadsandel 10 år SBAB:s marknadsandel bostadsfinansiering företag resp. brf, 5 år mdkr 50 % mdkr 8 Inlåning Marknadsandel Marknadsandel, % Företag, % 2012 Brf, %

9 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT

10 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 SBAB:s kundlöfte vårt värdeerbjudande Vårt kundlöfte ska vara unikt och ge kunderna ett värde som gör att de väljer oss idag och i framtiden. Detta summeras i områdena tillgänglighet, omtanke och transparens,vilka tillsammans bildar vårt värdeerbjudande. Värdeerbjudandet fungerar som vår ledstjärna när vi vidareutvecklar vårt kunderbjudande. Tillgänglighet Bolån på webb och telefon, alla dagar, alla situationer Vi är den enda svenska bank som idag helt fokuserar på bolån. Det finns ingen fråga runt bolån som vi inte kan besvara och vi gör det utifrån kundens situation och förkunskaper. Kunder når oss via telefon 8 21, veckans alla dagar, och på webben eller i mobila enheter dygnet runt. Att behöva boka tid med sin bank och vänta i dagar på ett möte är nämligen enligt oss varken modernt eller att visa uppskattning för kunden. I alla kanaler har vi fokus på frågor som kommer upp i samband med bolån och finansiering, gärna utifrån kundbehov, som till exempel kan jag, bör jag, hur gör man, snarare än ur ett rent produktfokus. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer på sidan 14. SBAB har ett professionellt kundbemötande samt är lätt att få tag på, både via internet och telefon. Inget bankkontor med dåliga öppet - tider och långa köer. Kundcitat

11 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Min kollega har precis tagit bolån hos er och är jättenöjd med både räntor och service, och efter detta samtal så instämmer jag helt. Känns som jag vill ha dig som min nya bästis! Kundcitat 2014 Omtanke Boendespecialister som bryr sig Vår personals höga kompetens runt bolån och finansiering beror på att vi alltid har fokuserat på bolån. Men där expertis och kompetens ofta kan ta formen av något sakligt och kallt, är våra specialister omtänksamma och generösa med sin kunskap. Genom omtanken kommer viljan att ta ansvar och hjälpa kunden, vilket leder till ett bredare perspektiv som handlar om förståelse för kundens hela affär. Att ha en dialog med oss handlar därför sällan om bara kronor och ören, utan ofta även om stöd och support i stora beslut. En självklarhet för oss är också att kunden erbjuds en personlig kontaktperson som bistår, uppmärksammar och påminner under hela processen. Transparens Bra pris och rätt villkor direkt Vi vill erbjuda kunderna raka, bra och enkla produkter och har därför aktivt valt bort delar som inte hör ihop med de värderingar vi har. Till exempel tycker inte vi att parametrar som innefattar vem du pratar med på banken, hur du är klädd, hur talför du är eller hur länge dina föräldrar varit kunder, borde påverka vilken ränta du ska få på dina bolån. Våra kunder behöver inte förställa sig och anlägga en förhandlingsstrategi utan får alltid ett bra pris och rätt villkor direkt. Jag är trött på att förhandla om räntan varje år. Jag vill veta att jag har bra villkor, och sen vill jag kunna släppa det. Därför tycker jag SBAB låter bra! Kundcitat

12 KUNDERNA BERÄTTAR SBAB Årsredovisning 2014 Vi hälsar på familjen Rydberg-Persson i Olofstorp utanför Göteborg 12

13 SBAB Årsredovisning 2014 KUNDERNA BERÄTTAR Kunderna berättar Vi levde varannan-veckaliv hos varandra och ville flytta ihop på riktigt. Med hjälp av SBAB kunde vi köpa det hus vi behövde för att alla skulle trivas. Bra tillgänglighet gör det enkelt för oss att sköta bankärenden och hålla koll på lånen. Familjen Rydberg-Persson Olofstorp För ett år sedan köpte Carla Rydberg och hennes sambo Karl Persson en villa med tolv rum och kök strax utanför Göteborg. De många rummen behövdes eftersom de har tre barn var. Huset från 1930 var nyrenoverat och klimatsmart. Det fanns redan bergvärme med två borrhål för att täcka uppvärmningen av det stora huset, alla vitvaror var A-klassade och duschmunstyckena i badrummen vattensnåla, berättar Carla. Vi tänker på miljön i vardagen och det känns viktigt att boendet också är en del av det. Det enda vi har behövt göra själva är att starta en kompost. Familjens två bilar går på biogas, elen är grön och maten ekologisk, i den mån det finns. Att huset var så stort och i så bra skick vid köpet var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna bo ihop. Ett renoveringsobjekt hade lätt kunnat äventyra nya och känsliga relationer som kan uppstå i en familj med bonusbarn. Carla hade sparkonto hos SBAB sedan tidigare så det var naturligt att höra med dem när det var dags att söka bolånet. Jag uppskattar tillgängligheten hos SBAB. Vi har kunnat sköta det mesta på internet och via mejl. Sedan erbjöd SBAB de bästa räntevillkoren vid tidpunkten för lånet, så det kändes som ett bra val. 13

14 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Affärsidé, strategi och affärsmodell Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Nytänkande betyder att vi kontinuerligt genom evolution och innovation med såväl små som stora steg utvecklar kunderbjudandet med målsättningen att erbjuda Sveriges bästa bolån. Omtanke betyder att kunden hela tiden sitter i förarsätet. Alltid bra pris, rätt villkor och personlig service på kundens villkor alla dagar, är omtanke. Lån är bolån, bostadsfinansiering och privatlån. Sparande är inlåningskonton. Den största kundgruppen är privatpersoner som har tagit bolån eller som har ett inlåningssparande. Privatkunderna finns över hela Sverige men är koncentrerade till Stockholm, Göteborg och Malmö samt vissa andra universitets- och tillväxtorter. Avseende bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag så fokuserar vi på kunder med säte söder om Dalälven, men där kunden kan äga fastigheter över hela Sverige. Kunderna har primärt sina fastighetsinnehav i storstäder och på tillväxtorter. Vår affärsmodell bygger på hög effektivitet, låga kostnader, lågt och noggrant kalkylerat risktagande, konkurrenskraftig marknadsfinansiering och stora samt växande kundvolymer. Bankverksamhet har de senaste åren blivit allt mer komplex och krävande på grund av det kraftigt ökade regulatoriska trycket. Bolån har den senaste tiden alltmer blivit föremål för en egen specifik regulatorisk utveckling. Detta medför att de fasta kostnaderna för vår verksamhetsdrift har ökat, vilket ställer allt högre krav på effektivitet och volymutveckling för långsiktig lönsamhet. Sveriges nöjdaste bolånekunder SBAB har landets nöjdaste bolånekunder 2014 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 1) SBAB har under ett antal år placerats högt när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) via kundintervjuer utvärderar landets bolånebanker. I den senaste undersökningen, som publicerades i december 2014, intar SBAB den översta positionen. Vi anser att resultatet är ett bevis på att SBAB är en bank som tillför bolånebranschen något viktigt och visar att vår vision Sveriges bästa bolån står för ett reellt innehåll. SKI:s undersökning delas upp i sju olika rubriker som totalt summerar till 28 delfrågor. På fem av rubrikerna och 18 av delfrågorna tilldelas SBAB högre genomsnittligt betyg än någon av våra sex namngivna konkurrenter. På de rubrikerna där vi inte placeras högst är vi tvåa och vi är sämst fyra på de tio delfrågorna där vi inte intar den högsta positionen. 1) Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför varje höst en granskning av Sveriges leverantörer av bolån, de sju största aktörerna namnges i undersökningen som baseras på telefonintervjuer som görs med respektive banks kunder. Datainsamlingen har genomförts av EVRY. Totalt har personer i åldern år, som har bostads- eller fastighetslån och är bostatta i Sverige, intervjuats. 14

15 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT Vision och mission Vision Vi ska erbjuda Sveriges bästa bolån. Vår vision är vårt slutmål, vår ledstjärna, dit vi vill och det som vi vill erbjuda våra kunder. Visionen sporrar oss att hela tiden bli bättre. Vårt fokus och huvudsakliga produkt är bolån. Med bolån menas bolån till privatpersoner samt bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Att erbjuda Sveriges bästa bolån till våra kunder ställer krav på nytänkande och omtanke. Det kräver också att vi bidrar till ett bättre boende. Vi menar att vi erbjuder Sveriges bästa bolån om vi når ett antal mål inom åtta olika områden. Dessa områden är kundnöjdhet, villkor, pris, kännedom, hållbarhet, tillväxt, lönsamhet och medarbetarnöjdhet. Mission Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi. Vår mission styr vårt beteende mot kunden. Allt vi gör i verksamheten ska direkt eller indirekt, leda till ett bättre boende och en bättre boendeekonomi. I ett bättre boende ingår ett hållbart boende. Vi ska agera ansvarsfullt och integrera hållbarhet i vårt kunderbjudande. Bättre boendeekonomi för våra kunder uppnås bland annat genom ett bra pris och rätt villkor. 15

16 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Mål och utfall SBAB arbetade under 2014 för att uppnå nedanstående mål. Utöver dessa mål finns ett stort antal interna verksamhetsmål för respektive affärsområde samt på avdelnings- och funktionsnivå, som regelbundet följs upp och utvärderas. Områden Mål 2014 Utfall 2014 (2013) Lönsamhet Kapitalmål Riskmål Utdelning Avkastning på eget kapital på minst 10 procent. SBAB ska vara väl kapitaliserat och uppfylla kapitalmålen enligt kapitalpolicy. Kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till lägst 22 procent 1). SBAB ska optimera sin lönsamhet inom ramarna för av styrelsen beslutad risktolerans. Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur. 12,1% (9,5%) 29,8% (23,3%) Ja (Ja) Ja ( ) 1) Av styrelsen beslutad i december 2014, från tidigare mål om procent. Områden Mål 2015 Lönsamhet Kapitalmål Riskmål Utdelning Avkastning på eget kapital på minst 10 procent. SBAB ska vara väl kapitaliserat och uppfylla kapitalmålen enligt kapitalpolicy. Kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till lägst 22 procent. SBAB ska optimera sin lönsamhet inom ramarna för av styrelsen beslutad risktolerans. Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur. Hållbarhet: Läs mer om våra mål i vårt hållbarhetskapitel på sidan

17 17

18 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Så skapas vårt resultat SBAB FÖR- KLARAR MIKAEL INGLANDER CFO SBAB har liksom övriga banker ett uppdrag att förse företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med kapital. Banker innehar därigenom en nyckelroll i ekonomin då de förflyttar kapital från de resursrika till de aktörer där kapitalet behövs. Räntan är smörjmedlet som gör att systemet fungerar då den både ger incitament till utlåning och leder till att kapitalet hamnar där det gör störst nytta. För att landets ekonomi ska fungera måste bankerna alltså utföra sitt uppdrag, samtidigt ställs höga krav då en ovarsam bankverksamhet kan smitta resten av ekonomin på ett mycket destruktivt sätt. Kraven ställs både från samhället genom lagstiftning och från de som lånar ut till banken genom kreditvärdering, i det första fallet för att bankverksamheten ska drivas i enlighet med samhälleliga mål för ekonomin och i de andra för att investerarna inte ska riskera att förlora pengarna som lånas ut. I detta sammanhang är bankens långsiktiga lönsamhet av stor betydelse. Långsiktig lönsamhet skapas genom sund kreditgivning och ansvarsfullt agerande vilket bygger upp förtroende och leder till bättre upplåningsvillkor. Ett bra resultat är alltså grunden för en framgångsrik bankverksamhet vilket i sin tur är en grundsten i en fungerande samhällsekonomi. Vi ska nu förklara hur SBAB:s resultat skapas och hur kapitalet förflyttas på kapitalmarknaden. När bostadsägare kommer till SBAB för att låna pengar måste SBAB i sin tur först samla ihop kapital, 97 procent av ett nytt bostadslån består nämligen av pengar som SBAB lånat av andra aktörer. Huvuddelen av finansieringen, omkring 77 procent, lånas upp på kapitalmarknaden, vilket sker genom att SBAB ger ut obligationer som investerare köper. I utbyte betalar SBAB ränta som bestäms av det allmänna ränteläget och av hur tryggt det anses vara att investera i SBAB. Risken som investeraren uppfattar minskas genom att SBAB använder bolånestocken som säkerhet för obligationerna. Ett bra kreditbetyg för SBAB minskar också den uppfattade risken. Kreditbetygen fastställs bland annat av två stora internationella kreditvärderingsinstitut och beror på SBAB:s risktagande och långsiktiga lönsamhet. En konsekvens av ett bra resultat är alltså att SBAB kan sätta mer konkurrenskraftiga boräntor, eftersom upplåningskostnaden sänks. På så vis kan en sund och ansvarstagande ekonomi skapa en positiv spiral som gynnar både SBAB och kunderna. Efter att investerarna placerat pengar i SBAB:s obligationer återstår finansiering av 23 procent av summan som SBAB i sin tur lånar ut. Merparten av detta, omkring 20 procent, finansieras genom inlåning. Inlåning är när privatpersoner eller företag sparar på SBAB:s sparkonton, i utbyte mot sparränta. Inlåningens andel av vår finansiering har ökat kraftigt under senare år vilket är en stor fördel då obligationsköparna ogärna ensamma vill stå för en allt för stor del av vår finansieringen. De återstående 3 procentenheterna kommer från vår ägare, svenska staten. Det sker genom det egna kapitalet som investerats i SBAB. För sin insats får ägaren utdelning vilket förväntas motsvara minst 40 procent av resultatet. Resultatet ska i sin tur motsvara minst en tiondel av det egna kapitalet enligt det lönsamhetsmål som svenska staten ställt. Skillnaden mellan SBAB:s totala upplåningskostnad och den totala summan som våra låntagare betalar in i form av ränta till SBAB kallas för räntenetto, 18

19 SBAB Årsredovisning 2014 AFFÄRSÖVERSIKT THÉRESE ANDRÉASSON REDOVISNINGSCHEF 2014 var räntenettot 2,1 mdkr. Räntenettot ska sedan finansiera våra verksamhetsrelaterade kostnader års verksamhetsrelaterade kostnader uppgick till 830 mnkr (exkl. omstruktureringskostnader) och består främst av personalkostnader, lokalhyra, systemdrift och utvecklingskostnader. I värsta fall finns även kreditförluster som måste finansieras och sådana uppstår när kunder inte kan betala sina räntor och amorteringar. Kreditförluster är en del av verksamheten men vi vill hålla dessa på en mycket låg nivå och har lyckats väl under senare år var kreditförlusterna positivt 30 mnkr. Vårt slutgiltiga resultat är därmed räntenettot (och övriga intäkter) minus verksamhetsrelaterade kostnader och kreditförluster. Av vinsten, som ägaren förväntar sig motsvarar minst en tiondel av det egna kapitalet, bör minst 40 procent betalas ut i utdelning. Eftersom staten är vår ägare hamnar dessa pengar i statskassan och hjälper till att finansiera statens utgifter. Resten av vinsten återinvesteras i SBAB. MIKAEL INGLANDER CFO THÉRESE ANDRÉASSON REDOVISNINGS- CHEF Förenklad resultaträkning Intäkter mnkr Utfall 2014 Räntenetto Övriga intäkter 510 Totala intäkter Kostnader mnkr Kostnader Kreditförluster 30 Andelar joint venture 1 Skatt 388 Totala kostnader ÅRETS RESULTAT Förenklad balansräkning Tillgångar mnkr Utfall 2014 Värdepapper Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Övriga tillgångar Totala tillgånger Skulder mnkr Inlåning (sparkonton) Upplåning (obligationer) Övriga skulder Eget kapital Totala skulder

20 KUNDERNA BERÄTTAR SBAB Årsredovisning 2014 Kunderna berättar Snabba och smidiga, lätta att få tag på och inget krångel. Det är SBAB för mig. Ärligt talat tycker jag att man ska ha så lite som möjligt att göra med banker och myndigheter. Därför passar SBAB mig bra. Tobias Ring Bostadsrättsinnehavare i Brf Kavaljersbacken, Sundbyberg Tobias Ring är 35 år och arbetar på Systembolaget som försäljare. På fritiden tävlar han i biljard, lediga dagar kan han träna tio timmar om dagen. Någon TV har jag däremot inte. Den tar både plats och tid, och tid är en av få saker i livet som man aldrig kan få tillbaka. För drygt två år sedan flyttade han in på Kavaljersbacken i Sundbyberg. Tobias hade just gått igenom en skilsmässa och ville ha något litet, men praktiskt. Han köpte en nyrenoverad etta som han kunde flytta in i direkt. Jag är inte en sån som renoverar och fixar hela tiden. Jag är nöjd med en fräsch grund som jag kan pynta lite själv. För mig ska det vara enkelt och lätt. Tobias är inne på sitt tredje boende finansierat genom SBAB. Inför det här lånet kontaktade han även en annan bank för jämförelse. En av de avgörande faktorerna till att jag valde SBAB igen var att den andra aktören krävde en skriftlig värdering av en mäklare. Det tyckte jag var onödigt, för SBAB räckte det gott och väl med köpekontraktet. Hos SBAB kan det mesta skötas via telefon, så jag slapp också boka in en massa möten. För min del ska kontakten med banken vara enkel och smidig, det ska rulla på obemärkt utan några gruskorn i maskineriet. Det är nog därför jag är kvar hos SBAB efter alla år. 20

Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Innehåll Året i korthet 2008 1 Styrelseordförandens kommentar 2 VD har ordet 3 Affärsmodell 4 Omvärld 5 Konjunktur och räntor 5

Läs mer

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON Innehåll 1 Året i korthet 2 Styrelseordförandens kommentar 3 VD har ordet 5 Vision, Värderingar, Affärsidé & Strategier 6 Omvärld Förvaltningsberättelse 11 Marknad & Varumärke

Läs mer

innehåll Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrningsrapport Finansiell information 2008

innehåll Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrningsrapport Finansiell information 2008 SBAB 2007 Innehåll Året i korthet 2007 1 Styrelseordförandens kommentar 2 VD har ordet 3 Affärsmodell 4 Hållbar utveckling 5 Omvärld 6 Förvaltningsberättelse 9 Utlåning 10 Sparande 13 Upplåning 14 Medarbetare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

kostnader för året inklusive

kostnader för året inklusive 11 1 2 Innehåll Sidan 6 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under 2011

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Spintab Årsredovisning 2005

Spintab Årsredovisning 2005 Spintab Årsredovisning 2005 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår ÅRS RED OVIS NING 2014 Bankens 163:e verksamhetsår Årsredovisning 2014 Sparbankens 163:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl 13.00, Acusticum, Piteå. 2

Läs mer

För ett rikare liv på landet. Årsredovisning 2014

För ett rikare liv på landet. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 För ett rikare liv på landet A Innehåll 2014 i korthet 3 i korthet 4 VD har ordet 6 Vår omvärld 8 2014 i siffror 10 Vår uppgift och våra värderingar 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrning

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank?

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? Vd har ordet 1 1 2 3 5 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core 6 8 10

Läs mer

Årsredovisning 2002. Spintab

Årsredovisning 2002. Spintab Årsredovisning 2002 Spintab Ekonomisk information 2003 Preliminära tidpunkter för ekonomisk information: Delårsrapport Spintab första kvartalet Delårsrapport Spintab halvåret Delårsrapport Spintab tredje

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer