Årsredovisning. 21 mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. 21 mars"

Transkript

1 Årsredovisning mars

2 ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga händelser i Ödeshög...9 God ekonomisk hushållning...10 Personalredovisning...13 Miljöarbetet i kommunen Ekonomisk översikt och analys...19 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen...25 Miljö och byggnämnden...31 Barn och utbildningsnämnden...35 Socialnämnden...38 Verksamheter i annan juridisk person...41 FINANSIELL REDOVISNING KOMMUNEN Resultaträkning kommunen...43 Kassaflödesanalys kommunen...43 Balansräkning kommunen...44 Nothänvisningar kommunen...45 Driftredovisning...52 Investeringsredovisning...53 VA verksamheten Sammanställd redovisning...60 Upplysningar om redovisningsprinciper...66 Ord och begreppsförklaringar...68 Sida 3 av 68

3 ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION KOMMUNENS ORGANISATION I Ödeshögs kommun finns endast en kommunal förvaltning, med ett antal verksamhetsområden. Den övergripande ledningen ska ske av en kommunchef och verksamheterna är organiserade i följande verksamhetsområden: Nämndservice Individuellt stöd Vård och omsorg Barn och unga Näringsliv och arbetsmarknad En av grundtankarna bakom organisationen är att ett medborgarperspektiv ska finnas i organisationsstrukturen, där medborgare i ungefär samma livssituation ska mötas av samma del av organisationen. Detta till skillnad från en traditionell kommunal organisation, där olika politikområden styr organisationens uppbyggnad. En annan grundtanke är samverkan och helhetssyn. EN FÖRVALTNING FYRA NÄMNDER Den politiska organisationen är uppdelad i sex nämnder, men det är endast nedanstående nämnder som har verksamhet knuten till sig. Tjänstemannaorganisation Kommunchef Nämndservice Individuellt stöd Vård och omsorg Barn och unga Näringsliv och arbetsmarknad Kommun styrelsen Ekonomi Personal Kansli Räddning/Säkerhet Utveckling Samhällsbetalda resor Arbetsmarknadsfrågor Knutpunkten Fritid Dans- och musikkolan Näringsliv Turism Bibliotek Politisk organisation Barn- och utbildningsnämnden Förskola Skolbarnsomsorg Skola Elevstöd DFS De frivilliga skolformerna Vägledning Socialnämnden IFO- Individ- och familjeomsorg FUS - Familjeoch ungdomsstöd Psykosocialt stöd Ungdomsboende Integration Vård Omsorg Miljö- och byggnämnd Miljö Bygg Samhällsbyggnad Sida 4 av 68

4 SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING I KORTHET RESULTAT 2011 Årets resultat uppgår till +7,4 Mkr mot ett budgeterat resultat på +2,3 Mkr. Nämnderna visar ett budgetunderskott på 0,5 Mkr, medan finansieringen ger ett överskott på +5,6 Mkr. AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Årets resultat Realisationsvinster Realisationsförlust Tidigare års underskott Resultat enl balanskravet Det justerade balanskravsresultatet är högre än fullmäktiges mål om ett resultat som ska uppgå till 1 procent av skatter och generella statsbidrag. SKATTEINTÄKTER Utdebiteringen har under året varit oförändrad, 21,80 kr. Kommunalskatten uppgick till 176 Mkr, de generella statsbidragen 67 Mkr, LSS utjämningen 5,2 Mkr. samt fastighetsavgiften 9,2 Mkr. NETTOKOSTNADER Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella bidrag uppgår till 97 procent. BEFOLKNINGSUTVECKLING Antalet invånare minskade med 39 personer året och uppgick till den 31 december PERSONAL Antalet årsanställda var den sista december 333 vilket är oförändrat från året innan. INVESTERINGAR Årets nettoinvesteringar uppgår till 28,8 Mkr. Större investeringar är: Reningsverk 4,0 Mkr, nya exploateringsområden, 2,7 Mkr, ledningar VA, 7,1 Mkr, bredband mellan Boet Stora Åby, 2,6 Mkr, släckbil 2,7 Mkr samt byte gatljus 1,8 mkr. LÅNGFRISTIG SKULD Kommunens långfristiga skuld uppgår på balansdagen till 108,5 Mkr varav 13 Mkr är nyupplåning. Långivaren är Kommuninvest. UTVECKLING I KORTHET Antal invånare Skattesats kommun, kr 21:80 21:80 21:80 21:50 21:50 Skattesats totalt (exkl. begravningsavgift), kr 31:65 31:65 31:65 31:35 31:35 Årets resultat, Mkr +7,4 +5,0 +1,9 1,1 2,1 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr 0,4 2,9 4,9 7,8 6,0 Nettokostnadens andel av skatteintäkterna, % 97, Nettokostnad/invån, kkr 45,7 45,0 43,7 43,2 41,4 Nettoinvesteringar, Mkr 28,8 20,8 33,2 10,5 12,3 Låneskuld, Mkr 108,5 95,5 95,5 100,5 79,0 Soliditet, % Borgens och övriga ansvarsförbindelser, Mkr 96,0 99,2 102,8 100,4 96,7 Förlustansvar Egna hem, Mkr 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Sida 5 av 68

5 ORDFÖRANDE HAR ORDET KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRET SOM GICK VI ÄR PÅ RÄTT VÄG! Det är mycket glädjande att kommunen har ett positivt resultat nu för tredje året i rad! Årets resultat uppgår till +7,4 mot ett budgeterat resultat på +2,3 Mkr. Jag vill tacka nämnderna för deras följsamhet mot budget. Jag ser det här som ett resultat av våra gemensamma ansträngningar att få en budget i balans. Den milda höstens påverkan på kostnader för energi och snörenhållning och ett minskat tryck på försörjningsstödet är också faktorer som spelat in. Större investeringar har gjorts som är viktiga inför framtiden, exempelvis ombyggnation av reningsverket, nya exploateringsområden och VA ledningar. Den absolut viktigaste frågan som vi politiker har framför oss är hur vi ska vända befolkningstrenden från minus till plus. Under året har vi arbetat aktivt i denna fråga och även tittat på goda exempel från andra kommuner som lyckats vända den negativa trenden. Bland annat har vi tagit del av Sävsjö kommuns exempel där man gått ihop och jobbar över partigränserna för att lösa denna viktiga fråga. Kommunen har ett fantastiskt strategiskt läge och potential för byggande av bostäder vid eftertraktade läge och satsning på bland annat logistikcentrat Backasand ger förutsättningar för en positiv utveckling även befolkningsmässigt. Kommunens viktigaste resurs är de anställda. Jag vill därför tacka personalen och ge dem en stor eloge för sitt arbete under 2011 som resulterat i ett bra resultat både för kommunen totalt men även för verksamheterna. Ödeshög ska växa! Förutsättningar finns men vi måste hela tiden arbeta aktivt för att skapa ytterligare förutsättningar. Ibland går det inte som vi hoppas men vår strävan är att Ödeshög ska vara en kommun där företag kan ha möjligheter att expandera. Nu ser vi med tillförsikt an inför framtiden fortsätter med det arbete som vi startat under året. Tillsammans ska vi få Ödeshög till den vänliga kommunen där utmaningar blir möjligheter. Ödeshög i februari 2012 Magnus Oscarsson Kommunstyrelsens ordförande Sida 6 av 68

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMHÄLLSEKONOMIN Efter den akuta finanskrisen 2008 har återhämtningen i ekonomin hackat. Stora stimulanser har satts in i form av betydande belopp för att ta hand om dåliga krediter, förutom en expansiv finanspolitik har räntorna hållits låga. Det är dock osäkert om åtgärderna är tillräckliga för att få fart på tillväxten. Bekymren är många skuldkris, bankkris, finansiell kris och efterfrågekris. Samtidigt finns en politisk förtroendekris då det inte bara varit finansmarknader som misskött sig utan även regeringar har misslyckats att hålla ordning på ekonomin. Det är stora problem att hantera för i synnerhet Europas regeringar och centralbanker. SVERIGES EKONOMI Den svenska ekonomin växte snabbt under merparten av 2011 men tillväxten bromsade in kraftigt mot slutet av året. En försämring av omvärldsutvecklingen, framförallt i euroområdet, innebär att omvärldens efterfrågan på svensk export dämpas påtagligt. Tillväxten för 2011 väntas stanna på 4,4 procent att jämföra med 2010 års tillväxt på 5,6 procent. För 2012 beräknas tillväxten växa med måttliga 1 procent, för att 2013 stiga med 2,5 procent. Trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Det finns även indikationer på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris i Europa har lättat något. Även om så sker kommer det ta tid innan förtroendet återvänder och oron på de finansiella marknaderna lägger sig. Även det svaga tillståndet i framförallt södra Europa förväntas bestå under lång tid framöver. Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) bedömning kommer utvecklingen både i Sverige och i övriga Europa att vara som svagast under vinterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulensen på de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en återhämtning av den internationella konjunkturen. För många länder riskerar dock återhämtningen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. Prognosen bygger givetvis på att skuldkrisen i Europa hanteras på ett ordnat sätt. OMVÄRLDSANALYS Sida 7 av 68 KOMMUNERNAS EKONOMI SKL bedömer att kommunerna kommer att presentera ett resultat på cirka 8 miljarder kronor för Nästa år växer skatteunderlaget endast måttligt och den sista delen av det tillfälliga konjunkturstödet dras in. Detta leder till att resultatet faller kraftigt 2012 även om kommunerna lyckas hålla en relativt låg kostnadsutveckling. Resultatet för 2012 kommer sannolikt att bli negativt i flera kommuner prognostiserar SKL. ÖKAD PENSIONSSKULD SKL beslut i höstas att sänka räntan som används för att nuvärdesberäkna pensionsskulden ledde till en större pensionsskuld och därmed en motsvarande ökning av pensionskostnaderna detta år. Effekten uppgår till cirka 2 miljarder i kommunerna. För Ödeshögs del blev kostnadsökningen marginell då den största delen av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen är bortförsäkrad. Däremot ökade ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen med 8,5 miljoner kronor. SPARA I GODA TIDER I september presenterades utredningen Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59. I utredningen föreslås att kommuner och landsting ska få möjlighet att spara överskott över 1 procent av skatter och statsbidrag i lokala resultatutjämningsreserver, under förutsättning att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är positiv. Om soliditeten är negativ krävs att överskottet överstiger 2 procent. Medlen ska kunna användas för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Utredningen föreslår också att kommunens/landstingets ekonomi ska utvärderas i samband med bokslutet där hänsyn tas även till framtida pensionsåtaganden m.m. I utredningen finns också ett förslag på hur ett centralt system för stabilisering av intäkterna i kommuner och landsting kan utformas. I remissvaret från Ödeshögs kommun ställde vi oss positiva till förslaget att göra det nuvarande

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE balanskravet mer flexibelt genom att ge kommuner och landsting ökade möjligheter att utjämna intäkter över tid. Kommunen ställde sig även positiv till förslaget om att ett stabiliseringssystem bör utformas utifrån en garanterad lägsta tillväxt för kommunsektorns skatteunderlag. Däremot ställde sig kommunen inte bakom förslaget att kommunerna och landstingen ska finansiera stabiliseringsfonden genom avgifter utan ansåg att detta ska finansieras med statliga medel. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunerna är nu mitt uppe i arbetet med att fastställa de ekonomiska förutsättningarna för Det är viktigt att staten klargör statsbidragsramarna till kommunerna för 2013 redan i vårpropositionen för att ge rimliga planeringsförutsättningar och undvika onödigt stor ryckighet i verksamheten. Utan tillskott i form av statsbidrag tvingas kommunerna att hålla tillbaka verksamhetsvolymen betydligt jämfört med den trendmässiga utvecklingen under 2000 talet, eller höja skatterna enligt SKL. För Ödeshögs del handlar det om att minska verksamheterna eller höja skatten för att få en ekonomi i balans Skatteutjämningskommittén som tillsattes för att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning lämnade sitt förslag till nytt utjämningssystem, Likvärdiga förutsättningar under Förändringarna föreslogs när utredningen tillsattes att införas från I listan över vårens propositioner finns dock inte förslaget med. Om förslaget genomförs innebär det omfördelningar mellan kommuner och mellan landsting. På kommungruppsnivå är det förortskommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommungrupper som får lägre intäkter med förslaget är storstäder och större städer. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. Även majoriteten av de trehundra remissvar som kommit in ställer sig positiva till förändringarna.. Sida 8 av 68 Ödeshög kommun har aktivt försökt driva på i frågan eftersom det vore mycket olyckligt om beslutet skjuts upp eller inte blir av då Ödeshögs kommun idag är underkompenserad i systemet. Det innebär att Ödeshög har sämre möjlighet att erbjuda sina kommuninvånare likvärdig service i jämförelse med andra kommuner. Det påverkar givetvis människors val att bosätta sig i kommunen. ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR KOL LEKTIVTRAFIKEN Den första januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagstiftningen i kraft. En viktig förändring är att strategiska beslut kring den regionala kollektivtrafiken ska fattas i förvaltningsform av regionala trafikmyndigheter. Kommuner och landsting var därför tvungna att ta ställning till hur de nya trafikmyndigheterna skulle ordnas. För Östergötlands del utgör från årsskiftet Landstinget i Östergötland regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för all regional kollektivtrafik i länet. Även AB Östgötatrafiken togs över helt av Landstinget i Östergötland och ansvarar som tidigare för den dagliga driften av länets kollektivtrafik. Effekten för Ödeshögs kommuns del blir att tappet i skatteintäkter blir ungefär två miljoner högre än den kostnadsminskning som övergången ger. ARBETSMARKNADEN Arbetslösheten minskade, från 253 personer i december 2010 till 207 personer i december Procentuellt är arbetslösheten något lägre i Ödeshög (8,3 procent) än i Östergötland (10,2)och i riket (8,6). Siffrorna inkluderar arbetslösa som är sysselsatta i olika aktiviteter. BEFOLKNING Sveriges befolkning ökade under 2011 med (74.888) personer. Under samma tid minskade befolkningen i Ödeshög med 39 ( 30) personer, från till invånare. Utflyttningsnettot var 22 personer då 277 (246) personer flyttade till kommunen medan 299 (272) flyttade från kommunen. Under året avled 59 (54) personer och 40 (49) föddes. Ödeshög har minskat sin befolkning med drygt fyrahundra invånare de senaste tio åren.

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VIKTIGA HÄNDELSER I ÖDESHÖG Nedan följer i punktform händelser som på ett eller annat sätt påverkat kommunen eller den samlade kommunala verksamheten under 2011 Kravmärkt/ekologisk mat och certifierad fisk Från 2011 serverar kostenheten kravmärkt mat och certifierad hållbar fisk en gång i veckan. Vänortsbesök från Litauen Under tre dagar i januari besökte vänorten Anyksciai i Litauen kommunen Ny plan och bygglag från 2 maj Från den 2 maj 2011 började en ny plan och bygglag att gälla. Lagen innebär bland annat att man garanteras besked om en bygglovsansökan inom tio veckor. Samtidigt blir hanteringen av bygglovet mer omfattande än i dag. En ny bygglovstaxa började samtidigt att gälla. Kultur och ledarpris utdelade på nationaldagen Kulturstipendium gick till Grävlingarnas revyförening samt Erik och Elvy Rydberg. Årets ledarstipendium gick till Johan Collberg, Boets IK. Aina Kari Olsson blev Årets Johanna Vätternrummet fick nya lokaler i Hästholmens hamn Ödeshög fortsätter att klättra på företagsrankingens lista Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet visade att Ödeshögs kommun klättrade 36 placeringar och hamnar på 104:e plats av alla 290 kommunerna. Ödeshögs skolelever vinner priser för filmskapande Under filmfestivalen Klappan 2011 i Mölby vann elever från Ödeshög många av priserna som delades ut. Bra kulturskola i Ödeshög Lärarförbundet utsåg Ödeshög till bästa musik och kulturskolekommun i Östergötland. Ödeshög placerar sig på en artonde plats totalt i landet. Ödeshög 5:a i Skolvärldens ranking Rankningen bygger på 2009 års resultat, vilket är det senaste året med helt offentlig statistik. Ny kollektivtrafikmyndighet bildas i Östergötland Kommunfullmäktige beslutade om att landstinget i Östergötland ska vara kollektivtrafikmyndighet i Östergötland från och med Kommunal borgen Ödeshögskooperativet fick kommunal borgen för köp av fastigheten Ödeshög 1:42 IOGT huset. Ny P plats i centrum På Kajlingska tomten uppfördes en ny P plats för att tillgodose bland annat handels behov av centrala p platser. Kommunchefen ensam chef över förvaltningen Från 2012 justeras förvaltningsorganisationen på så sätt att biträdande kommunchefstjänsten tas bort och kommunchefen får ensam det övergripande ledningsansvaret över kommunförvaltningen. Skolan omorganiseras Förskolan i Ödeshög leds av en förskolechef och skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer. Sida 9 av 68

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING För att möta de växande behoven av kommunal verksamhet måste kommunen se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk hushållning i både kort och långsiktigt perspektiv. Detta läggs fast i kommunallagen. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period är positivt. Men det räcker inte med ett positivt resultat över tid utan i lagen har fastslagits att kommunerna skall ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiella mål och verksamhetsmål hänger alltså ihop om kommunen ska leva upp till god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen uppnåtts. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen och de flesta verksamhetsmålen uppnåtts. I detta kapitel beskrivs de övergipande mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutade om i budgeten för 2011 och som ska vara styrande för verksamheten. AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Resultaträkningen ska utgöra utgångspunkten för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning Årets resultat Realisationsvinster Realisationsförlust Tidigare års underskott Resultat enl balanskravet Ödeshögs kommun har klarat det lagstadgade balanskravet de senaste två åren. I 2010 års resultat täcktes det sista som fanns kvar från underskotten från 2007 och Sida 10 av 68

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL VISION FÖR ÖDESHÖGS KOMMUN Ödeshög, en naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv Ekonomisk Företagsvänlig Miljömässig Social samhällsutveckling INRIKTNINGSMÅL Utifrån visionen har fullmäktige sedan antagit ett antal inriktningsmål: Vision hållbar positiv ekonomisk utveckling hållbar positiv företagsvänlig utveckling hållbar positiv miljömässig utveckling Inriktningsmål Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger förutsättning för en befolkningsökning Ödeshögs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Ödeshögs kommun ska stå på en stabil ekonomisk plattform Arbeta för en positiv näringslivsutveckling Ödeshög ska verka för en klimatsmart utveckling hållbar positiv social utveckling Alla i Ödeshögs kommun ska känna trygghet Alla ska känna delaktighet i kommunens utveckling Visionen för Ödeshögs kommun och inriktningsmålen som fullmäktige fastställt ska vara styrande för nämndernas målarbete. Visionen ska ha genomslag i nämnderna genom att inriktningsmålen bryts ner i mätbara resultatmål. Uppföljning av verksamhetsmålen återfinns under nämndernas verksamhetsberättelser på sid 25. Sida 11 av 68

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELLA MÅL FÖR Årets resultat ska uppgå till minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för Soliditeten ska förbättras Det kapital kommunen frigör vid en eventuell avyttring av egendom ska i första hand användas till att minska skulder eller avstå från beslutad upplåning Investeringar avseende exploateringsverksamhet och affärsdrivande verksamhet (exempelvis vatten och avlopp) får lånefinansieras, övriga investeringar ska finansieras med egna medel Kommunens likvida medel ska vid periodens slut ha en nivå så att betalningsberedskapen uppgår till cirka 14 dagar (10 Mkr) FINANSIELLA MÅL BORTOM 2013 En strävan är att soliditeten ska uppgå till minst 40 %. Sänkning av låneskulden ska ske fr.o.m Hälften av gjorda realisationsvinster ska avsättas till framtida pensionsförpliktelser. För att kommunen ska uppnå en långsiktigt önskvärd förmögenhetsutveckling måste de finansiella målen vara styrande för vad kommunens verksamheter får kosta samt investeringsverksamhetens omfattning och finansiering. Uppföljning av de finansiella målen görs i kapitlet Ekonomiks översikt och analys på sid 19. Sida 12 av 68

12 PERSONALREDOVISNING PERSONALREDOVISNING PERSONALÖVERSIKT MEDARBETARNA I SIFFROR 2011 PERSONALPOLITIK Kompetens, delaktighet, servicekänsla och ett gott ledarskap är nyckelfaktorer för vår förmåga att vara en effektiv organisation till långsiktig nytta och gagn för våra invånare. Kommunens uppfattning som arbetsgivare är att medarbetarna vill engagera sig, vara delaktiga och ta personligt ansvar i sitt arbete. Denna vilja ska kommunen stödja och utveckla genom att ta till vara varje medarbetares kompetens. För att göra en bra arbetsinsats behöver varje medarbetare förstå sin roll i organisationen och vilka förväntningar som ställs på henne/ honom. ANTAL ANSTÄLLDA (Jämförelsetal med året innan visas inom parentes) Sista december 2011 var 341 (343) personer tillsvidareanställda i Ödeshögs kommun och 31 (31) personer var anställda på viss tid. Räknar man samtliga anställningar motsvarar detta 333 (333) årsarbetare. TABELL Antal personer Andel män i % Andel kvinnor i % Genomsnittlig anställningstid (år) 8,6 5,1 5,2 5,6 5,3 ANTAL ANSTÄLLDA UNDER 2000 TALET Från och med 2008 års redovisning av personalstatistiken används ett nytt yrkesklassificeringssystem, AID (arbetstidsidentifikation), gemensamt för kommuner och landsting. I statistiken från SKL är årsarbetare uppdelade på verksamheter för Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. I Tabell 22 visas uppdelningen på verksamhet enligt SKL:s beräkning 1 november TABELL 22 Verksamhet/år Administration Vård/omsorg Rehab 1 1 Socialt och kurativt Skola och barnomsorg Kultur, turism och fritid Teknik Källa: Sveriges kommuner och landsting ANSTÄLLNINGSFORM Kvinnorna dominerar under alla åren var andelen tillsvidareanställda män 14 procent och andelen kvinnor 86 procent (se Tabell 11). Fördelningen visstidsanställda män har minskat och kvinnor har ökat mellan år 2010 och hade andelen män 26 (32) procent och andelen kvinnor 74 (68)procent (se Tabell 33). TABELL Antal personer Andel män i % Andel kvinnor i % PERSONALKOSTNADER Kommunens totala personalkostnader för 2011 uppgick till 149 Mkr inklusive pensionskostnader och sociala avgifter. För år 2010 uppgick denna kostnad till 147 Mkr. Då personalkostnaden uppgår till ca 48 procent av kommunens totala kostnad och därmed är den enskilt största kostnadsposten, är det viktigt att den kortoch långsiktiga planeringen av kommunens personalförsörjning beaktas vid all budget och bokslutsarbete. Då en god personalförsörjning kräver långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer är det betydelsefullt att tydliggöra uppdraget att strukturera och samordna ett genomtänkt personalförsörjningsarbete i hela organisationen. Sida 13 av 68

13 PERSONALREDOVISNING MERTID / ÖVERTID Mertid är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid som heltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och som deltidsanställd arbetat efter att ha fullgjort arbetstid upp till motsvarade heltid. Kostnaden för år 2011 för mertid/övertid uppgick till knappt kkr (850 kkr) vilket motsvarar (6 892) timmar (Tabell 44). Omvandlas mertid/övertid så blir det 4,01 årsarbetare (3,55). I mertid och övertid ingår även personer som finns på vikariat. TABELL 44 Verksamhetsområde Fyllnads Enkel Kval Ersättn. Ersättn tid övertid övertid kr. tid Nämndservice MBN Näringsliv och arbetsmarknad Barn o unga Individuellt stöd SYSSELSÄTTNINGSGRAD Andelen deltidsanställda kvinnor bland tillsvidareanställda var markant högre än andelen män i denna kategori. Endast 17 procent av männen var deltidsanställda år 2011 medan motsvarande siffra för kvinnorna var 39 procent. Andelen kvinnor som arbetar heltid är 61 procent vilket är en ökning på 1,0 procent mot föregående år. Andelen helt lediga från sina anställningar, t ex studier eller föräldraledighet, var under 2011 högre för männen än kvinnorna (Tabell 55). TABELL 55 SYSSELSÄTTNINGSGRAD TILLSVIDAREANSTÄLLDA (anges i %) Helt ledig Total fördelning ,8 varav Män ,2 Kvinnor ,4 TIDSANVÄNDNING Nettoarbetstiden har legat på 75 (75) procent under år De övriga 25 procenten fördelade sig på följande sätt: 12 procent utgjordes av semester/ferie, 9 procent övrig ledighet och 4 procent sjukdom (tabell 7). TABELL Nettoarbetstid Övrig tid Varav Semester/ferie Övrig ledighet Sjukdom Fyllnadstid 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 Övertid 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 ÅLDERS OCH KÖNSFÖRDELNING Genomsnittsåldern för tillsvidareanställd personal var år år. Andelen anställda under 30 år var 5,6 procent medan andelen 50 år och däröver var 50,6 procent. I jämförelse med år 2010 så är genomsnittsåldern oförändrad och andelen yngre medarbetare minskat. Lite mer än hälften av våra anställa är 50 år och äldre. Mot bakgrund av den höga andelen anställda över 50 år är det en viktig uppgift att förvalta och marknadsföra Ödeshögs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Devisen den lilla kommunen med de stora möjligheterna är också i detta sammanhang en betydelsefull utgångspunkt också för kommunen som arbetsgivare. Den genomsnittliga anställningstidens längd i de olika åldersgrupperna beskrivs i Tabell 77. Tabell 77 ÅLDER OCH ANSTÄLLNINGSTID Ålder Genomsnittlig anställningstid ,5 3,5 5,0 8,9 11,1 13,1 20, ,1 3,2 5,6 8,0 11,1 12,3 5, ,9 3,3 5,5 7,7 11,2 12,8 4, ,7 2,8 3,8 4,8 6,3 9,5 1, ,5 3,2 4,1 4,2 6,6 7,8 2, ,4 3,7 4,7 4,4 6,6 7,3 X ,9 3,0 4,1 4,0 6,1 7,8 8,4 PENSIONSAVGÅNGAR En viktig framtida uppgift är att trygga kommunens personal och kompetensbehov med anledning av den generationsväxling som hela arbetsmarknaden står inför då 40 talisterna går i pension de kommande åren. Sida 14 av 68

14 PERSONALREDOVISNING Det totala antalet pensionsavgångar under åren 2012 till 2014 beräknas till 28 anställda. Fördelningen avgångar kommer att öka hela perioden. Där avgångarna är störst är inom vården och lärare. Från och med år 2003 finns inte längre någon avgångsskyldighet vid 65 års ålder. Den rörliga pensionsåldern utgör därför en osäkerhetsfaktor vid beräkning av framtida pensionsavgångar, men i denna beräkning har 65 år varit riktmärke. Kommande pensionsavgångar redovisas i Tabell 88. Årets pensionskostnader för Ödeshögs kommun är ca 11,4 Mkr inkl löneskatt. TABELL 88 Kommande pensionsavgångar Kategori inom inom inom inom Inom Inom 3 år 10 år 3 år 10 år 3 år 10 år Vårdpersonal Sjuksköterskor Lärare Förskollärare Barnskötare/dagbarnv Adm tjänster Chefer/arbetsledare Brandmän Fritidsledare Summa EJ SJUKFRÅNVARO Ett viktigt mått på hälsotillståndet inom kommunen är antalet medarbetare som inte varit frånvarande på grund av sjukdom någon gång under året. Per den 31 december 2011 uppgick antalet tillsvidareanställda som inte varit frånvarande på grund av sjukdom till 174 personer eller 51 procent av totala antalet tillsvidareanställda i kommunen. Av antalet tillsvidareanställda som ingick i denna grupp var 31 män (65 procent) och 143 kvinnor (49 procent) inte frånvarande på grund av sjukdom vid något tillfälle (Tabell 99). TABELL 99 Kvinnor Antal ej sjukfrånvarande totalt därav i procent av antalet anställda kvinnor Män Antal ej sjukfrånvarande totalt därav i procent av antalet anställda män Kvinnor + Män Antal ej sjukfrånvarande totalt därav i procent av totala antalet anställda SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron i Ödeshögs kommun har under 2011 minskat med timmar för hela personalgruppen, en minskning med timmar för kvinnorna och en ökning med 555 timmar för männen. Antal anställda med en sjukfrånvaro längre än 60 dagar (s.k. långtidsfrånvaro) uppgick till 18 personer under år 2011, en minskning med 3 personer från I Tabell 1010 visas den totala sjukfrånvaron av den sammanlagda arbetstiden som är drygt 3,7 procent för kvinnor och 3,5 procent för männen. Kommunen står för kostnaderna för sjukfrånvaron under de första 14 dagarna. Därefter är kommunens andel av sjukfrånvarokostnaden 10 procent upp till 90 dagar. Under år 2011 var Ödeshögs kommuns kostnad för de anställdas sjukfrånvaro drygt 1,7 Mkr, en ökning från 2010 med ca 300 kkr. Sida 15 av 68

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer