Årsredovisning. 21 mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. 21 mars"

Transkript

1 Årsredovisning mars

2 ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga händelser i Ödeshög...9 God ekonomisk hushållning...10 Personalredovisning...13 Miljöarbetet i kommunen Ekonomisk översikt och analys...19 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen...25 Miljö och byggnämnden...31 Barn och utbildningsnämnden...35 Socialnämnden...38 Verksamheter i annan juridisk person...41 FINANSIELL REDOVISNING KOMMUNEN Resultaträkning kommunen...43 Kassaflödesanalys kommunen...43 Balansräkning kommunen...44 Nothänvisningar kommunen...45 Driftredovisning...52 Investeringsredovisning...53 VA verksamheten Sammanställd redovisning...60 Upplysningar om redovisningsprinciper...66 Ord och begreppsförklaringar...68 Sida 3 av 68

3 ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION KOMMUNENS ORGANISATION I Ödeshögs kommun finns endast en kommunal förvaltning, med ett antal verksamhetsområden. Den övergripande ledningen ska ske av en kommunchef och verksamheterna är organiserade i följande verksamhetsområden: Nämndservice Individuellt stöd Vård och omsorg Barn och unga Näringsliv och arbetsmarknad En av grundtankarna bakom organisationen är att ett medborgarperspektiv ska finnas i organisationsstrukturen, där medborgare i ungefär samma livssituation ska mötas av samma del av organisationen. Detta till skillnad från en traditionell kommunal organisation, där olika politikområden styr organisationens uppbyggnad. En annan grundtanke är samverkan och helhetssyn. EN FÖRVALTNING FYRA NÄMNDER Den politiska organisationen är uppdelad i sex nämnder, men det är endast nedanstående nämnder som har verksamhet knuten till sig. Tjänstemannaorganisation Kommunchef Nämndservice Individuellt stöd Vård och omsorg Barn och unga Näringsliv och arbetsmarknad Kommun styrelsen Ekonomi Personal Kansli Räddning/Säkerhet Utveckling Samhällsbetalda resor Arbetsmarknadsfrågor Knutpunkten Fritid Dans- och musikkolan Näringsliv Turism Bibliotek Politisk organisation Barn- och utbildningsnämnden Förskola Skolbarnsomsorg Skola Elevstöd DFS De frivilliga skolformerna Vägledning Socialnämnden IFO- Individ- och familjeomsorg FUS - Familjeoch ungdomsstöd Psykosocialt stöd Ungdomsboende Integration Vård Omsorg Miljö- och byggnämnd Miljö Bygg Samhällsbyggnad Sida 4 av 68

4 SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING I KORTHET RESULTAT 2011 Årets resultat uppgår till +7,4 Mkr mot ett budgeterat resultat på +2,3 Mkr. Nämnderna visar ett budgetunderskott på 0,5 Mkr, medan finansieringen ger ett överskott på +5,6 Mkr. AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Årets resultat Realisationsvinster Realisationsförlust Tidigare års underskott Resultat enl balanskravet Det justerade balanskravsresultatet är högre än fullmäktiges mål om ett resultat som ska uppgå till 1 procent av skatter och generella statsbidrag. SKATTEINTÄKTER Utdebiteringen har under året varit oförändrad, 21,80 kr. Kommunalskatten uppgick till 176 Mkr, de generella statsbidragen 67 Mkr, LSS utjämningen 5,2 Mkr. samt fastighetsavgiften 9,2 Mkr. NETTOKOSTNADER Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella bidrag uppgår till 97 procent. BEFOLKNINGSUTVECKLING Antalet invånare minskade med 39 personer året och uppgick till den 31 december PERSONAL Antalet årsanställda var den sista december 333 vilket är oförändrat från året innan. INVESTERINGAR Årets nettoinvesteringar uppgår till 28,8 Mkr. Större investeringar är: Reningsverk 4,0 Mkr, nya exploateringsområden, 2,7 Mkr, ledningar VA, 7,1 Mkr, bredband mellan Boet Stora Åby, 2,6 Mkr, släckbil 2,7 Mkr samt byte gatljus 1,8 mkr. LÅNGFRISTIG SKULD Kommunens långfristiga skuld uppgår på balansdagen till 108,5 Mkr varav 13 Mkr är nyupplåning. Långivaren är Kommuninvest. UTVECKLING I KORTHET Antal invånare Skattesats kommun, kr 21:80 21:80 21:80 21:50 21:50 Skattesats totalt (exkl. begravningsavgift), kr 31:65 31:65 31:65 31:35 31:35 Årets resultat, Mkr +7,4 +5,0 +1,9 1,1 2,1 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr 0,4 2,9 4,9 7,8 6,0 Nettokostnadens andel av skatteintäkterna, % 97, Nettokostnad/invån, kkr 45,7 45,0 43,7 43,2 41,4 Nettoinvesteringar, Mkr 28,8 20,8 33,2 10,5 12,3 Låneskuld, Mkr 108,5 95,5 95,5 100,5 79,0 Soliditet, % Borgens och övriga ansvarsförbindelser, Mkr 96,0 99,2 102,8 100,4 96,7 Förlustansvar Egna hem, Mkr 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Sida 5 av 68

5 ORDFÖRANDE HAR ORDET KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRET SOM GICK VI ÄR PÅ RÄTT VÄG! Det är mycket glädjande att kommunen har ett positivt resultat nu för tredje året i rad! Årets resultat uppgår till +7,4 mot ett budgeterat resultat på +2,3 Mkr. Jag vill tacka nämnderna för deras följsamhet mot budget. Jag ser det här som ett resultat av våra gemensamma ansträngningar att få en budget i balans. Den milda höstens påverkan på kostnader för energi och snörenhållning och ett minskat tryck på försörjningsstödet är också faktorer som spelat in. Större investeringar har gjorts som är viktiga inför framtiden, exempelvis ombyggnation av reningsverket, nya exploateringsområden och VA ledningar. Den absolut viktigaste frågan som vi politiker har framför oss är hur vi ska vända befolkningstrenden från minus till plus. Under året har vi arbetat aktivt i denna fråga och även tittat på goda exempel från andra kommuner som lyckats vända den negativa trenden. Bland annat har vi tagit del av Sävsjö kommuns exempel där man gått ihop och jobbar över partigränserna för att lösa denna viktiga fråga. Kommunen har ett fantastiskt strategiskt läge och potential för byggande av bostäder vid eftertraktade läge och satsning på bland annat logistikcentrat Backasand ger förutsättningar för en positiv utveckling även befolkningsmässigt. Kommunens viktigaste resurs är de anställda. Jag vill därför tacka personalen och ge dem en stor eloge för sitt arbete under 2011 som resulterat i ett bra resultat både för kommunen totalt men även för verksamheterna. Ödeshög ska växa! Förutsättningar finns men vi måste hela tiden arbeta aktivt för att skapa ytterligare förutsättningar. Ibland går det inte som vi hoppas men vår strävan är att Ödeshög ska vara en kommun där företag kan ha möjligheter att expandera. Nu ser vi med tillförsikt an inför framtiden fortsätter med det arbete som vi startat under året. Tillsammans ska vi få Ödeshög till den vänliga kommunen där utmaningar blir möjligheter. Ödeshög i februari 2012 Magnus Oscarsson Kommunstyrelsens ordförande Sida 6 av 68

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMHÄLLSEKONOMIN Efter den akuta finanskrisen 2008 har återhämtningen i ekonomin hackat. Stora stimulanser har satts in i form av betydande belopp för att ta hand om dåliga krediter, förutom en expansiv finanspolitik har räntorna hållits låga. Det är dock osäkert om åtgärderna är tillräckliga för att få fart på tillväxten. Bekymren är många skuldkris, bankkris, finansiell kris och efterfrågekris. Samtidigt finns en politisk förtroendekris då det inte bara varit finansmarknader som misskött sig utan även regeringar har misslyckats att hålla ordning på ekonomin. Det är stora problem att hantera för i synnerhet Europas regeringar och centralbanker. SVERIGES EKONOMI Den svenska ekonomin växte snabbt under merparten av 2011 men tillväxten bromsade in kraftigt mot slutet av året. En försämring av omvärldsutvecklingen, framförallt i euroområdet, innebär att omvärldens efterfrågan på svensk export dämpas påtagligt. Tillväxten för 2011 väntas stanna på 4,4 procent att jämföra med 2010 års tillväxt på 5,6 procent. För 2012 beräknas tillväxten växa med måttliga 1 procent, för att 2013 stiga med 2,5 procent. Trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Det finns även indikationer på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris i Europa har lättat något. Även om så sker kommer det ta tid innan förtroendet återvänder och oron på de finansiella marknaderna lägger sig. Även det svaga tillståndet i framförallt södra Europa förväntas bestå under lång tid framöver. Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) bedömning kommer utvecklingen både i Sverige och i övriga Europa att vara som svagast under vinterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulensen på de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en återhämtning av den internationella konjunkturen. För många länder riskerar dock återhämtningen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. Prognosen bygger givetvis på att skuldkrisen i Europa hanteras på ett ordnat sätt. OMVÄRLDSANALYS Sida 7 av 68 KOMMUNERNAS EKONOMI SKL bedömer att kommunerna kommer att presentera ett resultat på cirka 8 miljarder kronor för Nästa år växer skatteunderlaget endast måttligt och den sista delen av det tillfälliga konjunkturstödet dras in. Detta leder till att resultatet faller kraftigt 2012 även om kommunerna lyckas hålla en relativt låg kostnadsutveckling. Resultatet för 2012 kommer sannolikt att bli negativt i flera kommuner prognostiserar SKL. ÖKAD PENSIONSSKULD SKL beslut i höstas att sänka räntan som används för att nuvärdesberäkna pensionsskulden ledde till en större pensionsskuld och därmed en motsvarande ökning av pensionskostnaderna detta år. Effekten uppgår till cirka 2 miljarder i kommunerna. För Ödeshögs del blev kostnadsökningen marginell då den största delen av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen är bortförsäkrad. Däremot ökade ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen med 8,5 miljoner kronor. SPARA I GODA TIDER I september presenterades utredningen Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59. I utredningen föreslås att kommuner och landsting ska få möjlighet att spara överskott över 1 procent av skatter och statsbidrag i lokala resultatutjämningsreserver, under förutsättning att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är positiv. Om soliditeten är negativ krävs att överskottet överstiger 2 procent. Medlen ska kunna användas för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Utredningen föreslår också att kommunens/landstingets ekonomi ska utvärderas i samband med bokslutet där hänsyn tas även till framtida pensionsåtaganden m.m. I utredningen finns också ett förslag på hur ett centralt system för stabilisering av intäkterna i kommuner och landsting kan utformas. I remissvaret från Ödeshögs kommun ställde vi oss positiva till förslaget att göra det nuvarande

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE balanskravet mer flexibelt genom att ge kommuner och landsting ökade möjligheter att utjämna intäkter över tid. Kommunen ställde sig även positiv till förslaget om att ett stabiliseringssystem bör utformas utifrån en garanterad lägsta tillväxt för kommunsektorns skatteunderlag. Däremot ställde sig kommunen inte bakom förslaget att kommunerna och landstingen ska finansiera stabiliseringsfonden genom avgifter utan ansåg att detta ska finansieras med statliga medel. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunerna är nu mitt uppe i arbetet med att fastställa de ekonomiska förutsättningarna för Det är viktigt att staten klargör statsbidragsramarna till kommunerna för 2013 redan i vårpropositionen för att ge rimliga planeringsförutsättningar och undvika onödigt stor ryckighet i verksamheten. Utan tillskott i form av statsbidrag tvingas kommunerna att hålla tillbaka verksamhetsvolymen betydligt jämfört med den trendmässiga utvecklingen under 2000 talet, eller höja skatterna enligt SKL. För Ödeshögs del handlar det om att minska verksamheterna eller höja skatten för att få en ekonomi i balans Skatteutjämningskommittén som tillsattes för att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning lämnade sitt förslag till nytt utjämningssystem, Likvärdiga förutsättningar under Förändringarna föreslogs när utredningen tillsattes att införas från I listan över vårens propositioner finns dock inte förslaget med. Om förslaget genomförs innebär det omfördelningar mellan kommuner och mellan landsting. På kommungruppsnivå är det förortskommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommungrupper som får lägre intäkter med förslaget är storstäder och större städer. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. Även majoriteten av de trehundra remissvar som kommit in ställer sig positiva till förändringarna.. Sida 8 av 68 Ödeshög kommun har aktivt försökt driva på i frågan eftersom det vore mycket olyckligt om beslutet skjuts upp eller inte blir av då Ödeshögs kommun idag är underkompenserad i systemet. Det innebär att Ödeshög har sämre möjlighet att erbjuda sina kommuninvånare likvärdig service i jämförelse med andra kommuner. Det påverkar givetvis människors val att bosätta sig i kommunen. ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR KOL LEKTIVTRAFIKEN Den första januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagstiftningen i kraft. En viktig förändring är att strategiska beslut kring den regionala kollektivtrafiken ska fattas i förvaltningsform av regionala trafikmyndigheter. Kommuner och landsting var därför tvungna att ta ställning till hur de nya trafikmyndigheterna skulle ordnas. För Östergötlands del utgör från årsskiftet Landstinget i Östergötland regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för all regional kollektivtrafik i länet. Även AB Östgötatrafiken togs över helt av Landstinget i Östergötland och ansvarar som tidigare för den dagliga driften av länets kollektivtrafik. Effekten för Ödeshögs kommuns del blir att tappet i skatteintäkter blir ungefär två miljoner högre än den kostnadsminskning som övergången ger. ARBETSMARKNADEN Arbetslösheten minskade, från 253 personer i december 2010 till 207 personer i december Procentuellt är arbetslösheten något lägre i Ödeshög (8,3 procent) än i Östergötland (10,2)och i riket (8,6). Siffrorna inkluderar arbetslösa som är sysselsatta i olika aktiviteter. BEFOLKNING Sveriges befolkning ökade under 2011 med (74.888) personer. Under samma tid minskade befolkningen i Ödeshög med 39 ( 30) personer, från till invånare. Utflyttningsnettot var 22 personer då 277 (246) personer flyttade till kommunen medan 299 (272) flyttade från kommunen. Under året avled 59 (54) personer och 40 (49) föddes. Ödeshög har minskat sin befolkning med drygt fyrahundra invånare de senaste tio åren.

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VIKTIGA HÄNDELSER I ÖDESHÖG Nedan följer i punktform händelser som på ett eller annat sätt påverkat kommunen eller den samlade kommunala verksamheten under 2011 Kravmärkt/ekologisk mat och certifierad fisk Från 2011 serverar kostenheten kravmärkt mat och certifierad hållbar fisk en gång i veckan. Vänortsbesök från Litauen Under tre dagar i januari besökte vänorten Anyksciai i Litauen kommunen Ny plan och bygglag från 2 maj Från den 2 maj 2011 började en ny plan och bygglag att gälla. Lagen innebär bland annat att man garanteras besked om en bygglovsansökan inom tio veckor. Samtidigt blir hanteringen av bygglovet mer omfattande än i dag. En ny bygglovstaxa började samtidigt att gälla. Kultur och ledarpris utdelade på nationaldagen Kulturstipendium gick till Grävlingarnas revyförening samt Erik och Elvy Rydberg. Årets ledarstipendium gick till Johan Collberg, Boets IK. Aina Kari Olsson blev Årets Johanna Vätternrummet fick nya lokaler i Hästholmens hamn Ödeshög fortsätter att klättra på företagsrankingens lista Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet visade att Ödeshögs kommun klättrade 36 placeringar och hamnar på 104:e plats av alla 290 kommunerna. Ödeshögs skolelever vinner priser för filmskapande Under filmfestivalen Klappan 2011 i Mölby vann elever från Ödeshög många av priserna som delades ut. Bra kulturskola i Ödeshög Lärarförbundet utsåg Ödeshög till bästa musik och kulturskolekommun i Östergötland. Ödeshög placerar sig på en artonde plats totalt i landet. Ödeshög 5:a i Skolvärldens ranking Rankningen bygger på 2009 års resultat, vilket är det senaste året med helt offentlig statistik. Ny kollektivtrafikmyndighet bildas i Östergötland Kommunfullmäktige beslutade om att landstinget i Östergötland ska vara kollektivtrafikmyndighet i Östergötland från och med Kommunal borgen Ödeshögskooperativet fick kommunal borgen för köp av fastigheten Ödeshög 1:42 IOGT huset. Ny P plats i centrum På Kajlingska tomten uppfördes en ny P plats för att tillgodose bland annat handels behov av centrala p platser. Kommunchefen ensam chef över förvaltningen Från 2012 justeras förvaltningsorganisationen på så sätt att biträdande kommunchefstjänsten tas bort och kommunchefen får ensam det övergripande ledningsansvaret över kommunförvaltningen. Skolan omorganiseras Förskolan i Ödeshög leds av en förskolechef och skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer. Sida 9 av 68

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING För att möta de växande behoven av kommunal verksamhet måste kommunen se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk hushållning i både kort och långsiktigt perspektiv. Detta läggs fast i kommunallagen. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period är positivt. Men det räcker inte med ett positivt resultat över tid utan i lagen har fastslagits att kommunerna skall ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiella mål och verksamhetsmål hänger alltså ihop om kommunen ska leva upp till god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen uppnåtts. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen och de flesta verksamhetsmålen uppnåtts. I detta kapitel beskrivs de övergipande mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutade om i budgeten för 2011 och som ska vara styrande för verksamheten. AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Resultaträkningen ska utgöra utgångspunkten för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning Årets resultat Realisationsvinster Realisationsförlust Tidigare års underskott Resultat enl balanskravet Ödeshögs kommun har klarat det lagstadgade balanskravet de senaste två åren. I 2010 års resultat täcktes det sista som fanns kvar från underskotten från 2007 och Sida 10 av 68

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL VISION FÖR ÖDESHÖGS KOMMUN Ödeshög, en naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv Ekonomisk Företagsvänlig Miljömässig Social samhällsutveckling INRIKTNINGSMÅL Utifrån visionen har fullmäktige sedan antagit ett antal inriktningsmål: Vision hållbar positiv ekonomisk utveckling hållbar positiv företagsvänlig utveckling hållbar positiv miljömässig utveckling Inriktningsmål Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger förutsättning för en befolkningsökning Ödeshögs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Ödeshögs kommun ska stå på en stabil ekonomisk plattform Arbeta för en positiv näringslivsutveckling Ödeshög ska verka för en klimatsmart utveckling hållbar positiv social utveckling Alla i Ödeshögs kommun ska känna trygghet Alla ska känna delaktighet i kommunens utveckling Visionen för Ödeshögs kommun och inriktningsmålen som fullmäktige fastställt ska vara styrande för nämndernas målarbete. Visionen ska ha genomslag i nämnderna genom att inriktningsmålen bryts ner i mätbara resultatmål. Uppföljning av verksamhetsmålen återfinns under nämndernas verksamhetsberättelser på sid 25. Sida 11 av 68

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELLA MÅL FÖR Årets resultat ska uppgå till minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för Soliditeten ska förbättras Det kapital kommunen frigör vid en eventuell avyttring av egendom ska i första hand användas till att minska skulder eller avstå från beslutad upplåning Investeringar avseende exploateringsverksamhet och affärsdrivande verksamhet (exempelvis vatten och avlopp) får lånefinansieras, övriga investeringar ska finansieras med egna medel Kommunens likvida medel ska vid periodens slut ha en nivå så att betalningsberedskapen uppgår till cirka 14 dagar (10 Mkr) FINANSIELLA MÅL BORTOM 2013 En strävan är att soliditeten ska uppgå till minst 40 %. Sänkning av låneskulden ska ske fr.o.m Hälften av gjorda realisationsvinster ska avsättas till framtida pensionsförpliktelser. För att kommunen ska uppnå en långsiktigt önskvärd förmögenhetsutveckling måste de finansiella målen vara styrande för vad kommunens verksamheter får kosta samt investeringsverksamhetens omfattning och finansiering. Uppföljning av de finansiella målen görs i kapitlet Ekonomiks översikt och analys på sid 19. Sida 12 av 68

12 PERSONALREDOVISNING PERSONALREDOVISNING PERSONALÖVERSIKT MEDARBETARNA I SIFFROR 2011 PERSONALPOLITIK Kompetens, delaktighet, servicekänsla och ett gott ledarskap är nyckelfaktorer för vår förmåga att vara en effektiv organisation till långsiktig nytta och gagn för våra invånare. Kommunens uppfattning som arbetsgivare är att medarbetarna vill engagera sig, vara delaktiga och ta personligt ansvar i sitt arbete. Denna vilja ska kommunen stödja och utveckla genom att ta till vara varje medarbetares kompetens. För att göra en bra arbetsinsats behöver varje medarbetare förstå sin roll i organisationen och vilka förväntningar som ställs på henne/ honom. ANTAL ANSTÄLLDA (Jämförelsetal med året innan visas inom parentes) Sista december 2011 var 341 (343) personer tillsvidareanställda i Ödeshögs kommun och 31 (31) personer var anställda på viss tid. Räknar man samtliga anställningar motsvarar detta 333 (333) årsarbetare. TABELL Antal personer Andel män i % Andel kvinnor i % Genomsnittlig anställningstid (år) 8,6 5,1 5,2 5,6 5,3 ANTAL ANSTÄLLDA UNDER 2000 TALET Från och med 2008 års redovisning av personalstatistiken används ett nytt yrkesklassificeringssystem, AID (arbetstidsidentifikation), gemensamt för kommuner och landsting. I statistiken från SKL är årsarbetare uppdelade på verksamheter för Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. I Tabell 22 visas uppdelningen på verksamhet enligt SKL:s beräkning 1 november TABELL 22 Verksamhet/år Administration Vård/omsorg Rehab 1 1 Socialt och kurativt Skola och barnomsorg Kultur, turism och fritid Teknik Källa: Sveriges kommuner och landsting ANSTÄLLNINGSFORM Kvinnorna dominerar under alla åren var andelen tillsvidareanställda män 14 procent och andelen kvinnor 86 procent (se Tabell 11). Fördelningen visstidsanställda män har minskat och kvinnor har ökat mellan år 2010 och hade andelen män 26 (32) procent och andelen kvinnor 74 (68)procent (se Tabell 33). TABELL Antal personer Andel män i % Andel kvinnor i % PERSONALKOSTNADER Kommunens totala personalkostnader för 2011 uppgick till 149 Mkr inklusive pensionskostnader och sociala avgifter. För år 2010 uppgick denna kostnad till 147 Mkr. Då personalkostnaden uppgår till ca 48 procent av kommunens totala kostnad och därmed är den enskilt största kostnadsposten, är det viktigt att den kortoch långsiktiga planeringen av kommunens personalförsörjning beaktas vid all budget och bokslutsarbete. Då en god personalförsörjning kräver långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer är det betydelsefullt att tydliggöra uppdraget att strukturera och samordna ett genomtänkt personalförsörjningsarbete i hela organisationen. Sida 13 av 68

13 PERSONALREDOVISNING MERTID / ÖVERTID Mertid är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid som heltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och som deltidsanställd arbetat efter att ha fullgjort arbetstid upp till motsvarade heltid. Kostnaden för år 2011 för mertid/övertid uppgick till knappt kkr (850 kkr) vilket motsvarar (6 892) timmar (Tabell 44). Omvandlas mertid/övertid så blir det 4,01 årsarbetare (3,55). I mertid och övertid ingår även personer som finns på vikariat. TABELL 44 Verksamhetsområde Fyllnads Enkel Kval Ersättn. Ersättn tid övertid övertid kr. tid Nämndservice MBN Näringsliv och arbetsmarknad Barn o unga Individuellt stöd SYSSELSÄTTNINGSGRAD Andelen deltidsanställda kvinnor bland tillsvidareanställda var markant högre än andelen män i denna kategori. Endast 17 procent av männen var deltidsanställda år 2011 medan motsvarande siffra för kvinnorna var 39 procent. Andelen kvinnor som arbetar heltid är 61 procent vilket är en ökning på 1,0 procent mot föregående år. Andelen helt lediga från sina anställningar, t ex studier eller föräldraledighet, var under 2011 högre för männen än kvinnorna (Tabell 55). TABELL 55 SYSSELSÄTTNINGSGRAD TILLSVIDAREANSTÄLLDA (anges i %) Helt ledig Total fördelning ,8 varav Män ,2 Kvinnor ,4 TIDSANVÄNDNING Nettoarbetstiden har legat på 75 (75) procent under år De övriga 25 procenten fördelade sig på följande sätt: 12 procent utgjordes av semester/ferie, 9 procent övrig ledighet och 4 procent sjukdom (tabell 7). TABELL Nettoarbetstid Övrig tid Varav Semester/ferie Övrig ledighet Sjukdom Fyllnadstid 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 Övertid 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 ÅLDERS OCH KÖNSFÖRDELNING Genomsnittsåldern för tillsvidareanställd personal var år år. Andelen anställda under 30 år var 5,6 procent medan andelen 50 år och däröver var 50,6 procent. I jämförelse med år 2010 så är genomsnittsåldern oförändrad och andelen yngre medarbetare minskat. Lite mer än hälften av våra anställa är 50 år och äldre. Mot bakgrund av den höga andelen anställda över 50 år är det en viktig uppgift att förvalta och marknadsföra Ödeshögs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Devisen den lilla kommunen med de stora möjligheterna är också i detta sammanhang en betydelsefull utgångspunkt också för kommunen som arbetsgivare. Den genomsnittliga anställningstidens längd i de olika åldersgrupperna beskrivs i Tabell 77. Tabell 77 ÅLDER OCH ANSTÄLLNINGSTID Ålder Genomsnittlig anställningstid ,5 3,5 5,0 8,9 11,1 13,1 20, ,1 3,2 5,6 8,0 11,1 12,3 5, ,9 3,3 5,5 7,7 11,2 12,8 4, ,7 2,8 3,8 4,8 6,3 9,5 1, ,5 3,2 4,1 4,2 6,6 7,8 2, ,4 3,7 4,7 4,4 6,6 7,3 X ,9 3,0 4,1 4,0 6,1 7,8 8,4 PENSIONSAVGÅNGAR En viktig framtida uppgift är att trygga kommunens personal och kompetensbehov med anledning av den generationsväxling som hela arbetsmarknaden står inför då 40 talisterna går i pension de kommande åren. Sida 14 av 68

14 PERSONALREDOVISNING Det totala antalet pensionsavgångar under åren 2012 till 2014 beräknas till 28 anställda. Fördelningen avgångar kommer att öka hela perioden. Där avgångarna är störst är inom vården och lärare. Från och med år 2003 finns inte längre någon avgångsskyldighet vid 65 års ålder. Den rörliga pensionsåldern utgör därför en osäkerhetsfaktor vid beräkning av framtida pensionsavgångar, men i denna beräkning har 65 år varit riktmärke. Kommande pensionsavgångar redovisas i Tabell 88. Årets pensionskostnader för Ödeshögs kommun är ca 11,4 Mkr inkl löneskatt. TABELL 88 Kommande pensionsavgångar Kategori inom inom inom inom Inom Inom 3 år 10 år 3 år 10 år 3 år 10 år Vårdpersonal Sjuksköterskor Lärare Förskollärare Barnskötare/dagbarnv Adm tjänster Chefer/arbetsledare Brandmän Fritidsledare Summa EJ SJUKFRÅNVARO Ett viktigt mått på hälsotillståndet inom kommunen är antalet medarbetare som inte varit frånvarande på grund av sjukdom någon gång under året. Per den 31 december 2011 uppgick antalet tillsvidareanställda som inte varit frånvarande på grund av sjukdom till 174 personer eller 51 procent av totala antalet tillsvidareanställda i kommunen. Av antalet tillsvidareanställda som ingick i denna grupp var 31 män (65 procent) och 143 kvinnor (49 procent) inte frånvarande på grund av sjukdom vid något tillfälle (Tabell 99). TABELL 99 Kvinnor Antal ej sjukfrånvarande totalt därav i procent av antalet anställda kvinnor Män Antal ej sjukfrånvarande totalt därav i procent av antalet anställda män Kvinnor + Män Antal ej sjukfrånvarande totalt därav i procent av totala antalet anställda SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron i Ödeshögs kommun har under 2011 minskat med timmar för hela personalgruppen, en minskning med timmar för kvinnorna och en ökning med 555 timmar för männen. Antal anställda med en sjukfrånvaro längre än 60 dagar (s.k. långtidsfrånvaro) uppgick till 18 personer under år 2011, en minskning med 3 personer från I Tabell 1010 visas den totala sjukfrånvaron av den sammanlagda arbetstiden som är drygt 3,7 procent för kvinnor och 3,5 procent för männen. Kommunen står för kostnaderna för sjukfrånvaron under de första 14 dagarna. Därefter är kommunens andel av sjukfrånvarokostnaden 10 procent upp till 90 dagar. Under år 2011 var Ödeshögs kommuns kostnad för de anställdas sjukfrånvaro drygt 1,7 Mkr, en ökning från 2010 med ca 300 kkr. Sida 15 av 68

15 PERSONALREDOVISNING TOTALA SJUKFRÅNVARON AV DEN SAMMANLAGDA ARBETSTIDEN TABELL 1010 SJUKFRÅNVARO (antal sjukfrånvarotimmar) Kvinnor Kvinnors sammanlagda ordinarie arbetstid totala sjukfrånvaron i % 8,2 9,0 7,4 7,0 5,9 4,2 3,7 Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar av den totala sjukfrånvaron i % 74,8 77,7 73,3 71,0 62,9 45,4 38,4 Män Mäns sammanlagda ordinarie arbetstid totala sjukfrånvaron i % 4,8 5,4 7,6 7,7 6,1 3,0 3,5 Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar av den totala sjukfrånvaron i % 86,3 70,1 84,7 77,4 68,4 28,4 44,0 Kvinnor + Män De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid totala sjukfrånvaron i % 7,5 8,2 7,4 7,1 5,9 4,0 3,7 Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar av den totala sjukfrånvaron i % 74,2 76,5 75,7 72,4 63,9 43,3 39,3 Fördelningen av sjukfrånvaron i de olika åldersgrupperna visar att de som är 29 år och yngre har den lägsta frånvaron. (se Tabell 1111). Sjukfrånvaron i åldersgrupp 29 år och yngre har ökat medan sjukfrånvaron mellan åldersgruppen 30 49, har minskat mellan åren 2010 och TABELL 1111 Sjukfrånvaro för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, år och 50 år eller äldre Ålder Tillgänglig arbetad tid Total sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetad tid , , ,80 Sida 16 av 68 FRISKVÅRD Det finns ett klart samband mellan medarbetarnas hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen och kvaliteten på utfört arbete. För att stödja personalen till friskvårdsaktiviteter som på sikt leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande så har Ödeshögs kommun sedan ett antal år tillbaka subventionerad friskvård. Varje tillsvidareanställd medarbetare får tillgång till att utnyttja 400 kronor per år för olika friskvårdsaktiviteter. Visstidsanställd personal får bidrag i proportion till anställningstiden som måste vara minst 6 månader. Friskvårdsaktiviteten har fortsatt även under 2011 och antalet anställda som utnyttjade friskvårdspengen var 126 st. Det är 3 personer fler i jämförelse med Vårruset, massage, inomhusbad, fotvård, dans och träning på Energihuset är exempel på några aktiviteter som gjordes under Pengar för friskvård kan inte överföras till nästkommande år eller till annan person. Friskvård

16 PERSONALREDOVISNING satsningen har slagit väl ut och vi kan se ett ökat intresse från personalens sida att utnyttja sina pengar. Målet med denna satsning har varit att öka frisknärvaron bland personalen genom att bidra ekonomiskt till aktiviteter som förbättrar deras totala hälsa. Under år 2011 gavs 16 personer möjlighet att göra en Hälsoprofilbedömning. Detta var helt frivilligt, 5 av dem som erbjöds tackade nej. ARBETSMILJÖ Kommunens verksamheter var under första halvåret 2011 anslutna till företagshälsovården Manpower Hälsopartner AB. Andra halvåret 2011 var kommunens verksamheter anslutna till företagshälsovården Sensia. Genom patientmottagning, rehabilitering, rådgivning, utbildning samt stöd i konflikthantering m.m. har företagshälsovården bistått verksamheterna i sitt arbete att förebygga ohälsa. SAMVERKANSAVTAL Ett lokalt samverkansavtal har tecknats mellan Ödeshögs kommun och de fackliga organisationerna med tonvikt på förnyelse, arbetsmiljö och samverkan för att underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet REKRYTERINGSSVÅRIGHETER Både brist på utbildad personal och en ökad konkurrens kommer att medföra rekryteringssvårigheter. Därför är det viktigt att Ödeshögs kommun framstår som en attraktiv arbetsgivare och kan erbjuda intressanta och utvecklande arbeten, goda arbetsvillkor inklusive konkurrenskraftiga löner samt en god arbetsmiljö. LEDARSKAPSUTVECKLING 2008 startades ett nätverk/forum inom KÖBYT för kommunens arbetsledare/chefer och ett antal nyckelpersoner i syfte att främja kompetensutveckling i bl a arbetsledarrollen. Tillsammans med KÖBYT kommunerna kommer vi även under 2012 anordna utbildningar i arbetsrätt, rehabilitering, Mbl, FAS, arbetsmiljö samt AB. Utbildningarna kommer att vara i samtliga kommuner Internt i Ödeshögs kommun har det genomförts tre halvdagsutbildningar för nya chefer. JÄMSTÄLLDHET I linje med kommunens jämställdhets och mångfaldsplan har lönekartläggning med arbetsvärdering och löneanalys genomförts. Sida 17 av 68

17 MILJÖARBETET I KOMMUNEN MILJÖARBETET I KOMMUNEN 2011 PERSONELLA RESURSER Bemanningen på kommunens miljöenhet har under året bestått av två heltidstjänster. Under årets sista fem veckor har även en ny medarbetare introducerats som ska tjänstgöra under ordinarie miljöinspektörs föräldraledighet under år Miljöchefen har under december 2011 uppnått 65 års ålder men har valt att fortsätta sin tjänst i vart fall under år LIVSMEDEL Livsmedelskontrollverksamheten har fungerat enligt uppgjord plan. Enhetens inspektör har engagerats i styrgruppen för MÖTA livsmedel. (MÖTA=Miljösamverkan Östergötland). En av frågorna som drivits genom Möta är tillsyn över dricksvattenhanteringen. För kommunens del handlar det bl.a. om översyn av de egenkontrollprogram som gäller för våra vattenverk HÄLSOSKYDD Några prövningar inom detta område har inte skett under år Dock har enheten noga följt iordningställandet av Tåkerns Vandrarhem i f.d. Svanshals församlingshem. Miljöenheten har trots att förprövningsplikt inte gäller för s.k. tillfälligt boende att bevaka att frågor såsom hygienutrymmen, ventilation, radon, städrutiner etc beaktas. TILLSYN VINDKRAFTVERK STORA KROKEK Vindkraftverket i Stora Krokek är en ständig följetong. Miljöenheten har lagt ner hundratals timmar på ett ständigt pågående tillsynsärende. Förnyade ljudmätningar utfördes under maj månad. Dessa rapporter kvalitetsgranskades av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Miljö och byggnämnden har härefter beslutat förelägga vindkraftsbolaget ett antal försiktighetsåtgärder för att minska störningarna från vindkraftverket. Detta beslut meddelades i december och har överklagats till länsstyrelsen av såväl vindkraftsbolaget som av närmsta grannen. Fortsättning följer. LUFTKVALITET Kommunen deltar sedan några år i SLÖ= Samverkansområde Luft Östergötland. Alla kommuner utom en är anslutna. Genom finansiering av SLÖ genomfördes provtagning av utomhusluft i kommunernas centralorter med s.k. passiva provtagare. Provtagningen avsåg NO2 (kvävedioxid). Resultatet för Ödeshögs del var att nivån låg långt under gränsvärdet. NEDSKRÄPNING Tillsynsärenden har bedrivits avseende nedskräpad tomtmark. I ett fall har föreläggande med hot om vite utfärdats. Detta har medfört att acceptabel uppstädning skett. I ett annat fall har tillsyn riktats mot den s.k. Norrecco tomten. Den upplagda askhögen har undersökts med förekomst på olika föroreningar. Resultatet av analyserna har visat att materialet utan risk kan planas ut och täckas över. SPRIDNING AV BIOGÖDSELMEDEL Miljöenheten har under året uppmärksammat spridning av biogödsel inom lantbruket. Med biogödsel menas rötslam från kommunala reningsverk, agrodank från etanoltillverkning och restprodukter från biogasproduktion. Under maj månad 2011 spreds restprodukter från biogastillverkning på några skiften på Renstad Gård. Spridningen orsakade stora besvär för boende i trakten genom lukt som var mycket stickande och som orsakade problem med slemhinnor i näsan, halsen och ögonen. Det inträffade medförde att projektarbete inleddes tillsammans med gårdsägaren, arrendatorn, Svensk Biogas och företaget Biototal för att försöka lösa problemet. I korthet kan sägas att lösningen är att låta processen med rötningen av restprodukten bli helt färdig innan spridning sker alternativt att tillföra ett medel (Viscolite) som består av vulkanaska. Allt i avsikt att stabilisera ph värdet. Torgil Slatte Sida 18 av 68

18 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS För att beskriva Ödeshögs kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används från och med 2011 en finansiell analysmodell, som bygger på fyra olika perspektiv; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på ett antal finansiella nyckeltal, vilkas uppgift är att belysa ställning och utveckling inom respektive perspektiv. RESULTAT KAPACITET RISK KONTROLL Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Nyckeltal vid bedömning av de fyra perspektiven - Skatteintäkter - Soliditet - Likviditet - Kostnadsandel - Lån - Räntor - Investering - Kommunalskatt - Borgensåtaganden - Finansnetto - Pensionsskuld - Årets resultat - Intäkt Kostnad RESULTAT - Prognossäkerhet/ Budgetföljsamhet - Känslighetsanalys SKATTEINTÄKTERNAS UTVECKLING Ökningen av skatteintäkterna och de generella bidragen och utjämningen mellan 2010 och 2011 är 3,9 Mkr eller 1,6 procent. Redovisningsrådets rekommendation nr 4.2/07 om periodisering av skatteintäkterna tillämpas. Det innebär att SKL:s prognos för slutavräkning för 2011, kkr har belastat resultaträkningen. Differensen mellan prognos och slutavräkning för 2010 har påverkat årets resultat med +767 kkr Kommunalskatt Konjunkturstöd Skatteavräkning LSS-utjämning Statsbidrag o utj Fastighetsavgift Skattenetto INVESTERINGSVOLYM KOSTNADSANDEL Årets bruttoinvesteringar uppgår totalt till 29,4 Ett riktmärke för god ekonomisk hushållning är Mkr. Nettoinvesteringarna är 28,8 Mkr. Detta är att nettokostnadernas andel av skatteintäkter 20,3 Mkr mindre än de budgeterade nettoinvesteringarna som uppgår till 49,7 Mkr. Jämfört och statsbidrag ska vara högst 98 procent. Några av skälen till varför ett positivt resultat be med året innan så är det en ökning med 8 Mkr. Sida 19 av 68 hövs är att kommunen måste finansiera investeringar, värdesäkra tillgångar, ha beredskap för oförutsedda händelser och även klara framtida ökade pensionskostnader. Kommunens mål är att resultatet ska uppgå till en procent av skatter och generella statsbidrag. Resultatet för 2011 uppgår till tre procent. Om nettokostnaderna sätts i relation till skatteintäkter och statsbidrag får kostnaderna alltså inte vara högre än 99 procent för att målet ska uppfyllas. Som framgår av tabellen uppgår kostnaderna till 97 procent. Målet är uppfyllt. Tabellen nedan visar olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Verksamhet Avskrivning Finansnetto Nettokostnad

19 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Bland större investeringar under året kan nämnas: - Reningsverk 4,0 Mkr, - Nya exploateringsområden, 2,7 Mkr, - Ledningar VA, 7,1 Mkr - Bredband mellan Boet Stora Åby, 2,6 Mkr - Släckbil 2,7 Mkr - Byte gatljus 1,8 mkr. Den investeringsnivå kommunen ekonomiskt klarar av att genomföra är beroende av medel som frigörs genom avskrivningar och resultat. Om dessa medel inte räcker till för att finansiera investeringarna måste resten lånefinansieras. Avskrivningarna för 2011 uppgår till 12,4 Mkr och resultatet till 7,4 Mkr. Det ger en kapacitet att investera för 19,8 Mkr utan upplåning. Kommunens årliga nettoinvesteringar jämförda med de årliga avskrivningarna framgår av nedanstående diagram Nettoinv Avskr FINANSNETTOTS UTVECKLING Finansnettot och dess utveckling har betydelse för ekonomin. Kommunens finansnetto är negativt, d.v.s. räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Under 2011 uppgick finansiella kostnader till 3,7 (2,8) Mkr medan de finansiella intäkterna uppgick till 0,6 (0,3) Mkr. Finansnetto har försämrats under 2011 med 0,6 Mkr. Detta beror framförallt på ökad skuldsättning med 13 Mkr Ränteintäkt Räntekostnad Netto FÖRÄNDRING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER Under 2006 och 2007 ökade kostnaderna väsentligt mycket mer än skatteintäkterna. Detta mönster vändes 2008 då ökningen av skatteintäkter och kostnader låg väldigt nära varandra och 2010 ökade skatteintäkterna i högre grad än kostnaderna. Verksamhetens nettokostnader ökade mellan 2009 och 2010 med 6,0 Mkr eller 2,6 procent. Under samma period ökade skatteintäkterna och de generella bidragen med 8,9 Mkr eller 3,8 procent. En av förklaringarna 2010 är det tillfälliga konjunkturstödet ligger kostnaderna på samma nivå som året innan medan skatteintäkterna ökade med 1,6 procent. ÅRETS RESULTAT Årets resultat uppgår till 7,4 Mkr vilket är 5,2 bättre än budget. Avvikelsen härrör sig framförallt från högre skatteintäkter och lägre räntekostnader än budgeterat men även minskade premier för AGS samt avgiftsbefrielseförsäkringen bidrar till överskottet. Ackumulerade intäkter avseende försåld skog redovisades tidigare på balanskonto. Från 2011 resultatfördes dessa och har påverkat resultatet med 760 kkr. Resultatet har belastats med avsättning för framtida täckning av deponi med 1,9 Mkr. Resultatet har även belastats med 2,8 Mkr avseende tidigare års felaktiga prioriteringar av kommunens fastigheter. Det handlar framför allt om läckande tak som kräver omedelbara åtgärder Årets resultat -2,1-1,2 2,0 5,0 7,4 Årets resultat /skatter (%) 0 0 0,8 2,1 3,0 Sida 20 av 68

20 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS EXTERNA INTÄKTER Externa intäkters procentuella fördelning visas i tabellen nedan. Inkomstslag (procent) Skatteintäkter Statsbidrag Avgifter och ersättningar Summa KAPACITET EXTERNA KOSTNADER Externa kostnader fördelar sig enligt nedanstående tabell. Personalkostnaden visar en större andel i detta underlag mot nyckeltalet i personalredovisningen på grund av ersättningar som inte är direkt hänföriga till anställningen. Kostnadsslag (procent) Personal Tjänster Verksamhetskostnader Avskrivningar Bidrag Finansiella kostnader Summa SOLIDITETEN Soliditeten uttrycker i vilken grad kommunens tillgångar har finansierats med egna medel, alltså inte genom lån. Soliditeten kan därför sägas återspegla kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Soliditetsmåttet är dock relativt trubbigt och bör användas med viss försiktighet. Soliditeten stannar på 35 procent på balansdagen. Det är viktigt att notera att den dominerande delen av kommunens pensionsåtaganden redovisas enbart som ansvarsförbindelse. Eftersom detta åtagande är en realitet, som kommer att kräva framtida utbetalningar, är det motiverat att beräkna soliditeten även med denna ansvarsförbindelse inräknad. Pensionsförpliktelsen är 119,4 Mkr på balansdagen och det egna kapitalet uppgår till 89,2 Mkr. Det betyder att soliditeten är negativ om alla skulder räknas med, se tabellen nedan Soliditet Soliditet inkl ansvarsförbindelsen LÅN Efter nypplåning på 13 Mkr år 2011 uppgick den långfristiga låneskulden på balansdagen till 108,5 Mkr. Då inga lån förfaller till betalning under 2012 har ingen del lagts som kortfristig skuld KOMMUNALSKATT Den totala kommunala skatten exkl. kyrkoskatten uppgår till 31,65 för Ödeshögs kommun. Det är 71 öre högre i jämförelse med länet och 10 öre högre än snittet i riket, se tabellen nedan. Ödeshögs Östergötland Riket kommun Primärkommunalskatt 21,80 21,09 20,73 Landstingsskatt 9,85 9,85 10,82 Total kommunalskatt exkl kyrkoskatt 31,65 30,94 31,55 Sida 21 av 68

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer