Remiss: över kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss: över kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal"

Transkript

1 1 (12) YTTRANDE Dnr SU Regeringskansliet (Justitedepartementet) Stockholm Remiss: över kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat förslag, får härmed anföra följande: 1. Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet ställer sig positiv till tillkomsten av ett direktiv på området men har inte desto mindre synpunkter på förslagets innehåll och utformning. 2. Allmänt om förslaget Förslaget bygger i hög grad på konsumentkreditdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal, 1 men syftar till att reglera kreditverksamhet som faller utanför detta direktiv. Konsumentkreditdirektivet omfattar konsumentkrediter från 200 euro upp till euro. Direktivet omfattar bl.a. inte hypotekskrediter. Närmare bestämt undantas lån med säkerhet i fast egendom eller i rättigheter med anknytning till fast egendom. Direktivet omfattar inte heller lån för förvärv av äganderätt till fast egendom eller till byggnad eller för uppförande av byggnad, även om det för krediten inte uppställs någon säkerhet i fast egendom eller annan fastighetsanknuten rättighet. Sverige har, som flera andra medlemsstater, valt att låta hypotekskrediter och andra fastighetsanknutna krediter omfattas av de allmänna konsumentkreditregler som utgör en implementering av konsumentkreditdirektivet. Reglerna återfinns framför allt i konsumentkreditlagen (2010:1846), 2 till vilken vissa förordningar har anknytning. 3 1 EUT L 2008/133/66. 2 Jfr 1 konsumentkreditlagen. Särskila regler och undantag föreskrivs i 4 fjärde stycket avseende 16, och 37, samt 8 fjärde stycket, 17 andra stycket andra punkten, 19 första stycket tredje punkten, 33 tredje stycket och 36 tredje stycket 1. 3 Förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter. Förordningen (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter. Förordningen (2010:1857) om ersättning för

2 2 (12) Direktivförslaget syftar till att harmonisera bostadsanknutna krediter och till att tillförsäkra finansiell stabilitet. Förslaget omfattar utöver de bostadsanknutna krediter som undantagits i konsumentkreditdirektivet även bostadsrenoveringskrediter över euro. Utanför förslaget faller de fastighetskrediter som saknar bostadsanknytning. Förslaget innehåller regler om bl.a. kreditgivarens skyldigheter vid konsumentens efterfrågande, ansökan och upptagande av kredit (bl.a. kreditprövning och information), kompetenskrav, marknadsföring, beräkning av effektiv ränta, förtidsbetalning, auktorisation m.m. av kreditförmedlare och av andra kreditgivare än kreditinstitut, administrativa sanktioner mot kreditgivare och kreditförmedlare, utomrättslig tvistlösning samt direktivets införande och framtida anpassning. En nyhet i förhållande till konsumentdirektivet är att ett stadgande om konsumentens informationsskyldighet. Direktivförslaget innehåller bilagor som rör beräkning av den effektiva räntan och det informationsformulär som ska tillhandahållas konsumenten innan kreditavtal träffas. 4 Förslaget saknar beloppsgränser för tillämpligheten, eftersom kreditbeloppen för dessa kreditändamål sällan understiger de 200 euro och ofta överstiger de euro, som utgör gränsbelopp i konsumentkreditdirektivet. Med förbehåll för fullständighet och överblick över regelmaterian, synes ett införande av det förslagna direktivet i nuvarande utformning för svensk del inte innebära några omfattande författningsändringar. De regler om ångerrätt (21 25 ) som enligt 4 fjärde stycket konsumentkreditlagen inte är tillämpliga på krediter förenade med panträtt i fast egendom o.d. (härefter hypotekslån) har inte någon motsvarighet i direktivförslaget. Hypotekslånens undantagande enligt 4 fjärde stycket från reglerna om betalningsplan (16 ) och uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid (37 ) torde inte stå i strid med artikel 9.1 andra stycket d om angivande av kreditavtalets löptid eller artikel 18 om rätt till förtidsbetalning. 5 Direktivförslagets artikel 13.2 om lättnad i underrättelseskyldigheten avseende ränteändringar torde innebära att någon justering av 19 första stycket tredje punkten och andra stycket konsumentkreditlagen inte behöver ske. Artikel 18.2 om kreditgivarens möjligheter att erhålla viss ersättning vid förtidsåterbetalning torde medge att någon ändring av 33 tredje stycket och 36 tredje stycket 1 konsumentkreditlagen inte behöver ske. Däremot föranleder förslaget om det införs några ändringar, varav några kan förutspås här, med fortsatt förbehåll för fullständighet och överblick över regelmaterian. Artikel 9 torde medföra ett upphävande av hypotekslånens undantag i 8 fjärde stycket konsumentkreditlagen från tillhandahållande av formuläret Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Reglerna om kreditförmedlare skulle behöva utökas till den omfattning som anges i artikel 6, 10 och (jfr fr.a. 48 ), liksom sannolikt andra kreditgivare än kreditinstitut, artikel 23. Direktivförslagets artikel 17 om rådgivning kan föranleda någon justering. Direktivförslagets artikel 25 innebär att ett utomrättsligt tvistlösningsförfarande ska inrättas. Något organ som motsvarar det föreslagna torde inte finnas inrättat. Direktivförslaget torde vara välkommet för det europeiska konsumentkollektivet. 3. Allmänna synpunkter på förslaget a Den svenska språkversionens avvikelser från konsumentdirektivets text bör arbetas bort kostnader i vissa mål om handräckning. 4 8 andra stycket konsumentkreditlagen: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 5 Jfr direktivförslagets Biliga II, del B, avsnitt 4 6.

3 3 (12) Den svenska språkversionen av direktivförslaget avviker av okända anledningar från den svenska språkversionen av konsumentkreditdirektivet, i avseenden där de engelska språkversionerna av samma instrument står i fullkomlig eller nära överensstämmelse med varandra. Man får intrycket av att den svenska versionen är en översättning av den engelska och att översättaren inte varit bekant med närheten mellan dessa instrument, och då blir avvikelserna naturligen många, även om de i de allra flesta fall saknar innehållslig betydelse. Som ett exempel kan anföras att det i den svenska språkversionen av direktivförslaget 6 genomgående används uttrycket standardiserat EUfaktablad. Härmed avses det som allmänt kallas ESIS och som i konsumentkreditdirektivet 7 och konsumentkreditlagen 8 betecknats som Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och som i förordningen (2010:1856) i författningstiteln benämnts formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter. En överensstämmande terminologi är önskvärd, varför beteckningen EU-faktablad bör utgå till förmån för Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Även om översättningen av direktivförslaget någon enstaka gång är mera lyckad än översättningen av konsumentkreditdirektivet, bör den senare följas. En allmän överarbetning i syfte att undanröja diskrepanserna är önskvärd. Här kommer i fortsättningen endast avvikelser med potentiell saklig betydelse att anmärkas. b Direktivförslaget bör strukturellt bringas i bättre överensstämmelse med konsumentkreditdirektivet och i övrigt omstruktureras för bättre tematisk sammanhållning och överblick Direktivförslaget avviker delvis från den struktur som återfinns i konsumentkreditdirektivet. 9 En bättre överensstämmelse vore önskvärd redan av det skälet att en igenkänning mellan direktiven verkar förenklande, men också för att konsumentkreditdirektivets struktur är klarare än direktivförslagets. Detta skulle också leda till att antalet kapitel hölls nere. Direktivförslagets 33 artiklar delas in i tio kapitel medan konsumentkreditdirektivets 32 artiklar delas in i åtta kapitel. Ett förslag rör kapitel 2 som består av artiklarna 5 och 6. Artikel 5.1 kan tillsammans med artikel 11 flyttas till kapitel 3, företrädesvis som portalbestämmelse i kapitlet. Artikel 5.2 kan tillsammans med artikel 6 flyttas till kapitel 9. Kreditprövning, som placerats i ett eget kapitel (kapitel 5), kan föras in under kapitel 3, vilket skulle överensstämma med konsumentkreditdirektivets kapitel II. Ett ytterligare förslag är att föra artikel 17 om rådgivning, som ensamt utgör kapitel 7, till kapitel 3. På så vis kan antalet kapitel nedbringas till sju, med bättre sammanhang och överblick som följd. c Frågan om ångerrätt, för krediter där säkerhet i fastighetsanknuten egendom inte ställts, kan övervägas 6 Så även i den sammanfattning av konsekvensanalysen som utgör ett följedokument till förslaget. 7 Skäl 30, artikel 5 och Bilaga II konsumentkreditdirektivet. 8 8 andra stycket konsumentkreditlagen. 9 Direktivförslaget följer inte den sedvanliga formateringen av kapitelrubriker i direktiv: Romersk siffernumrering och genomgående versaler.

4 4 (12) Någon ångerrätt motsvarande den i konsumentkreditdirektivet föreslås inte, vilket för de fall säkerhet beviljats i fastighetsanknuten egendom är förståeligt. I övriga fall kan man ifrågasätta vad som motiverar en skillnad i förhållande till övriga krediter, och någon sådan skillnad har heller inte gjorts konsumentkreditlagen. 10 Även om lånesökanden t.ex. uppgett att krediten var avsedd för husrenovering eller något annat ekonomiskt sunt, behöver ju inte detta ha varit den verkliga avsikten, varför en ångerrätt skulle kunna verka som ett medel bland många att motverka överskuldsättning. 4. Synpunkter på enskildheter i förslaget 4.1 Artikel 2 a) Den svenska språkversionen av artikel 2.1 a och b bör vara kongruent med undantagen artikel 2.2 a och b i konsumentkreditdirektivet Bestämmelsen anger utgångspunkterna för direktivets tillämpningsområde. Syftet synes vara att fylla den lucka som lämnats i konsumentkreditdirektivet avseende fastighetsanknutna krediter. I den engelska språkversionen av förslaget har artikel 2.1 a och b formulerats i fullständig överensstämmelse med undantagen artikel 2.2 a och b konsumentkreditdirektivet, med den skillnaden att direktivförslagets artikel 2.1 a och b skjuter in residential före immovable property och building. I den svenska språkversionen av direktivförslaget förekommer avvikelser från konsumentkreditdirektivets svenska lydelse, vilket bör undvikas särskilt mot bakgrund av att förslaget åsyftar att fånga upp kreditkategorier som inte täcks av konsumentkreditdirektivet. Ändringarna bör naturligtvis avspeglas i den följande texten, t.ex. artikel 8.2 första stycket b och i. b) En skyldighet att klargöra kreditändamålet, och på vilken part denna ska åvila, bör framgå Artikel 2.1 b och c är tillämpliga när konsumenten haft ett visst ändamål med att uppta krediten. Konsumentens subjektiva kreditändamål är således av avgörande betydelse för tillämpligheten. Det ankommer på kreditgivaren innan kreditavtalet ingås att i konsumentens intresse ange vad krediten får användas till, artikel 9.1 andra stycket b, men det kan tänkas att kreditgivaren inte har några synpunkter på detta. Enligt artikel 11 ska kreditgivaren lämna konsumenten tillräckliga förklaringar, men härmed torde inte avses en skyldighet att efterfråga kreditändamålet. Inte heller kravet på kreditgivaren att undersöka konsumentens preferenser och avsikter i artikel 14.4 förefaller med tillräcklig tydlighet ange en sådan skyldighet. I artikel 15 föreskrivs konsumentens upplysningsplikt, men här anges inte att kreditändamålet ska uppges, utan här avses nog snarare ekonomiska förhållanden, vilket också stöds av kapitelplaceringen (kapitel 5, Kreditprövning). Det måste med beaktande av kreditgivarens intressen uppfattas vara en svaghet om direktivet skulle kunna vara tillämpligt utan att konsumenten lämnat upplysning om kreditändamålet och utan att kreditgivaren förpliktats att inhämta en sådan upplysning. Möjligen skulle man kunna dra slutsatsen att direktivförslaget underförstått förutsätter en upplysningsskyldighet för konsumenten om kreditändamålet, och att direktivet inte skulle vara tillämpligt om kreditgivaren inte borde ha förstått att krediten var avsedd för något av ändamålen i artikel 2.1 b eller c. En sådan slutsats vore 10 Enligt 4 fjärde stycket konsumentkreditlagen undantas ångerrätt för hypotekslån, dvs. där krediten är förenad panträtt i fast egendom o.d., men inte annars.

5 5 (12) emellertid olycklig ur konsumentskyddssynpunkt eftersom det skulle kunna leda till att varken konsumentkreditdirektivet eller det föreslagna direktivet skulle vara tillämpligt. Frågan om denna riskplacering av när kreditändamålet inte klarlagts för kreditgivaren bör tas under närmare övervägande. c) Det borde, i vart fall vid den svenska implementeringen, övervägas om undantagen i artikel 2.2 bör utgå Artikel 2.2 i direktivförslaget anger undantag från tillämpligheten. Enligt artikel 2.2 a undantas krediter om senare ska återbetalas med intäkterna från försäljning av fast egendom. Formuleringen ger intryck av att vara ett etablerat kreditarrangemang, som veterligen är okänt på den svenska marknaden. Omfattar undantaget endast avtal som innebär att återbetalningen ska ske med en slutbetalning, dvs. utan avbetalningar? Det torde behöva klargöras om undantaget omfattar renoveringslån upptagna av privatpersoner som avser att renovera sin bostad inför försäljning för att därefter återbetala lånet. Artikel 2.2 b torde, i vart fall i Sverige, främst omfatta kreditavtal som ger anställda hos kreditinstitut ränterabatter. Artikel 2 medger att skyddet omfattar fler personkategorier än vad direktivet anger Artikel 3 a) Hänvisningarna till artikel 2 i artikel 3 b, e och i bör utgå Bestämmelsen innehåller definitioner av begrepp som brukas i direktivförslaget. I artikel 3 b definieras kreditgivare som en fysisk eller juridisk person som inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet ger eller förbinder sig att ge en kredit enligt artikel 2. Det bör övervägas om definitionen bör hänvisa till artikel 2. Det kan tänkas att en kreditgivare som huvudsakligen opererar utanför hypotekslånemarknaden undantagsvis ger kredit mot säkerhet i fastighetsanknuten egendom eller för andra bostadsanknutna ändamål i sådan blygsam omfattning att denna i sig inte skulle kunna betecknas som yrkesmässig. Även om definitionen i och för sig inte uppställer rekvisitet att just utlåningen enligt artikel 2 ska vara yrkesmässig finns det risker för att redan denna definition ändå tolkas på det sättet, eller att definitionen vid medlemsstaternas implementeringar undergår sådana betydelseförskjutningar att yrkesmässigheten kopplas till utlåning av krediter enligt artikel 2. Genom borttagandet av hänvisningen till artikel 2 skulle också en fullständig överensstämmelse med artikel 3 b konsumentkreditdirektivet uppnås, och vad som skulle vinnas med att behålla hänvisningen är oklart. Med samma kreditgivardefinition blir emellanåt konsumentkreditdirektivet tillämpligt, emellanåt det föreslagna direktivet, och det som avgör är kreditslaget i respektive direktivs artikel 2. Hänvisningen till artikel 2 i direktivförslagets 3 c är välmotiverad, liksom avvikelsen från artikel 3 c konsumentkreditdirektivet. I artikel 3 e definieras begreppet kreditförmedlare som en fysisk eller juridisk person som inte fungerar som kreditgivare och som inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet mot arvode, som kan utgöras av pengar eller annan form av avtalad ekonomisk förmån i) erbjuder konsumenter kreditavtal enligt artikel 2, ii) bistår konsumenter genom att utföra annat 11 Jfr skäl 8 10.

6 6 (12) förberedelsearbete med kreditavtal enligt artikel 2 än sådant som avses i led i, eller iii) ingår kreditavtal enligt artikel 2 med konsumenter som ombud för kreditgivaren. I samtliga tre alternativa definitioner, sker en hänvisning till artikel 2, vilket kan skapa liknande problem som beträffande kreditgivare enligt definitionen i artikel 3 b. Definitionen av kreditförmedlare överensstämmer i övrigt ganska väl med konsumentkreditdirektivet. En avvikelse är att förslagets artikel 3 e led i endast omfattar erbjudanden av kreditavtal och inte presentationer och erbjudanden som artikel 3 f led 1 konsumentkreditdirektivet. Skälet till avvikelsen är oklart. I den svenska språkversionen förekommer en hel del avvikelser i förhållande till konsumentkreditdirektivet, vilket bör undvikas. Definitionen i den svenska versionen av artikel 3 e led iii innebär dessutom en betydelseskillnad i förhållande inte bara till konsumentkreditdirektivet, utan även i förhållande till de engelska språkversionerna av direktivförslaget och konsumentkreditdirektivet. Ombudsegenskapen, som hänför sig till fullmakt, är rättsligt snävare än handlandet för annans räkning, som i vart fall innefattar även kommission och bud. Artikel 3 i innehåller i definitionen av andra tillhandahållare än kreditinstitut en hänvisning till artikel 2, som i likhet med definitionerna i artikel 3 b och 3 e bör kunna utgå. b) Definitionen av kreditprövning i artikel 3 o bör utgå, och den definition av rådgivning, som nu återfinns i artikel 17, bör placeras i artikel 3 Artikel 3 o definierar kreditprövning. Nyttan med definitionen kan ifrågasättas, eftersom den är så intetsägande att den knappast förenklar vare sig för skrivningen i kommande artiklar eller begreppsförståelsen. Någon motsvarighet återfinns heller inte i konsumentkreditdirektivet, trots att också detta direktiv innehåller bestämmelser om kreditprövning. Artikel 17 första meningen definierar rådgivning. Definitionen borde föras till artikel Artikel 6 a) Kommissionens föreslagna mandat avseende yrkesmässiga kvalifikationskrav bör kunna medges Enligt artikel 6.4 ska EU-kommissionen ges mandat att precisera de i artikel 6.1 och 6.2 angivna kunskaps- och kompetenskraven för kreditgivare och kreditförmedlare. Denna befogenhet torde inte vara så kontroversiell, eftersom det endast är fråga om att utveckla den vaga direktivtexten. Kommissionens mandat behandlas närmare under avsnitt b) Artikel 6 om kunskaps- och kompetenskrav bör flyttas till kapitel 9 Artikel 6 har så nära materiellt samband med artiklarna att den med fördel kan placeras i anslutning till dessa artiklar med vederbörlig justering av rubriken till kapitel 9.

7 7 (12) 4.4 Rubriken till kapitel 3 Den svenskspråkiga rubriken till kapitel 3 bör bearbetas Rubriken lyder Information och praxis innan kreditavtal ingås. Även om praxis på sätt och vis överensstämmer med den engelska språkversionens practices framstår termen som udda i sammanhanget (kanske förfaranden eller åtgärder vore att föredra). I den engelska versionen har valts samma uttryckssätt som i den engelska versionen av konsumentkreditdirektivet, vilket emellertid inte är möjligt för den svenska versionen i förslagets nuvarande utformning. I konsumentkreditdirektivet kapitel II valdes termen kreditprövning, vilket språkligt avviker från practices men sakligt ger en korrekt bild av kapitelinnehållet. Så skulle dessvärre inte bli fallet i direktivförslagets kapitel 3, eftersom kreditprövningen placerats i ett eget kapitel, kapitel 5. Om detta skulle flyttas till kapitel 3 i enlighet med önskemålet framfört under avsnitt 3 a) bör rubriken i den svenska språkversionen ändras i överensstämmelse med rubriken till konsumentkreditdirektivets kapitel II. 4.5 Artikel 8 a) Den svenskspråkiga rubriken till artikel 8 bör bearbetas Rubriken till artikel 8, som innehåller termen obligatorisk, bör ändras, framför allt för att undvika missuppfattningen att konsumentkreditdirektivets motsvarande lista inte skulle vara obligatorisk. b) Artikel 8.4 bör innehålla en hänvisning till artikel 8.2 I artikel 8.4 ges kommissionen mandat att närmare ange vilken standardinformation som reklam om krediter ska innehålla. För tydlighets skulle vore det en fördel om en hänvisning här skedde till artikel 8.2 som begränsningskriterium av den föreslagna preciseringsbefogenheten. Under avsnitt 4.15 diskuteras kommissionen befogenheter ytterligare. 4.6 Artikel 9 Artikel 9.2 andra stycket i den svenska språkversionen innehåller två felskrivningar. Första meningen lyder: Medlemsstaterna ska se till att när ett för kreditgivaren bindande erbjudande lämnas till konsumenten, åtföljs det av ett standardiserat EU-faktablad. Den avsedda lydelsen torde vara: Medlemsstaterna ska se till att när ett för kreditgivaren bindande erbjudande lämnas till konsumenten, det åtföljs [eller: det ska åtföljas] av ett standardiserat EU-faktablad. Andra meningen lyder: I sådana fall ska medlemsstaterna ska se till att kreditavtalet inte kan ingås, förrän konsumenten haft tillräcklig tid att jämföra erbjudandena, bedöma deras konsekvenser och fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett erbjudande bör accepteras, oavsett hur avtalet ingås. Den avsedda lydelsen torde vara: I sådana fall ska medlemsstaterna [ ] se till att kreditavtalet inte kan ingås, förrän konsumenten haft tillräcklig tid att jämföra erbjudandena, bedöma deras konsekvenser och fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett erbjudande bör accepteras, oavsett hur avtalet ingås.

8 8 (12) Artikel 9.3 andra stycket bör utgå Enligt artikel 9.3 har EU-kommissionen mandat att justera listan på standardinformation i artikel 9.1 och informationsbladet i Bilaga II. Förutom att ange detta exemplifieras i andra stycket hur denna befogenhet kan komma att användas. Denna exemplifiering förefaller emellertid inte tillföra någonting, varför artikel 9.3 andra stycket bör utgå. Kommissionens föreslagna befogenhet diskuteras nedan under avsnitt Artikel 10 a) En allmänt hållen bestämmelse om kreditförmedlares skyldighet att upplysa kreditsökanden om förhållanden som kan inverka på sökandens uppfattning om förmedlarens opartiskhet bör införas Enligt artikel 10.1 c e och h samt 10.2 ska kreditförmedlare lämna upplysningar av olika slag om sådant som kan påverka konsumentens uppfattning om kreditförmedlarens opartiskhet. Det vore en fördel om det i tillägg härtill infördes en mera allmänt hållen bestämmelse härom. b) Innebörden av artikel 10.3 andra stycket bör klargöras Enligt artikel 10.3 har EU-kommissionen mandat att uppdatera listan i artikel 10.1 över den information som kreditförmedlaren ska lämna konsumenten. Enligt artikel 10.3 andra stycket ska kommissionen vid behov bland annat ändra informationens uppgifter enligt punkt 1 i denna artikel. Det är oklart vad som avses härmed. Med ett sådant mandat som föreslås borde följa en befogenhet att också konsolidera direktivtexten så att den står i överensstämmelse med de gällande kraven. Om så är fallet, framstår artikel 10.3 andra stycket som överflödigt. Med mandatet borde också följa en motsvarande skyldighet, men uttrycket vid behov ger närmast intryck av motsatsen. Artikel 10.3 diskuteras vidare under avsnitt Artikel 11 a) Den svenskspråkiga rubriken till artikel 11 bör bearbetas Artikel 11 bär den styltiga rubriken Tillräckliga förklaringar. I den engelska versionen heter det Adequate explanations, och det är sannerligen inte lätt att hitta någon bra översättning, men möjligen skulle Lämpliga förklaringar ändå vara att föredra. b) Innehållet i artikeln bör flyttas och sammanföras med artikel 5.1 Bestämmelsens placering, efter artiklarna om standardinformation och före reglerna om effektiv ränta, framstår som mindre lyckad. Bestämmelsen torde passa bättre om den samordnades med artikel 5.1. Se ovan avsnitt 3 b). På så sätt skulle artikelrubriken också utgå. 4.9 Artikel 13 Artikel 13 bör flyttas eller rubriken till kapitel 4 bearbetas Artikel 13 om upplysning om kreditränteändringar förefaller inte passa in under kapitelrubriken Effektiv ränta.

9 9 (12) 4.10 Artikel 14 a) Artikel 14.2 om avslag på kreditansökningar bör omstruktureras Skyldigheten enligt artikel 14.2 b att lämna uppgift om vilka databaser som utnyttjats gäller oberoende av om kredit beviljas eller avslås. Artikel 14.2 a och b skulle med fördel kunna byta plats, för att åstadkomma en samlad reglering av avslag på kreditförfrågningar. b) Artikel 14.2 f om rätten till manuell kreditprövning bör klargöras I artikel 14.2 f stadgas att konsumenten ska ha möjlighet att begära att beslutet ses över manuellt. Avsikten torde vara att denna rättighet ska uppstå om konsumenten får ett automatiserat avslag på en kreditansökan, annars skulle konsumenten kunna begära omprövning även av ett positivt kreditbeslut eller negativt beslut som inte varit automatiserat, vilket sannolikt inte varit avsikten, jfr skäl 29. Artikel 14.2 f skulle kunna sammanföras med artikel 14.2 e, som upptar dessa förutsättningar. Det uttryck som används i skäl 29 omprövas manuellt i den svenskspråkiga versionen, synes vara att föredra framför uttrycket ses över manuellt i artikel 14.2 f. Möjligen ska emellertid artikel 14.2 f i stället tolkas så att konsumenten ska ha rätt att begära att kreditansökningen prövas också på annat sätt än genom en automatiserad prövning. Det engelska uttryck som valts är review, vilket inte nödvändigtvis är liktydigt med omprövning. En sådan rätt, innan något besked lämnats eller när kreditgivaren lämnat ett positivt kreditbesked efter en automatiserad prövning, framstår emellertid inte som särskilt praktisk Artikel 16 Innebörden av kommissionens föreslagna befogenhet avseende kreditupplysningsdatabaser bör klargöras innan den kan tillstyrkas Enligt artikel 16.1 ankommer det på medlemsstaterna att tillförsäkra icke-diskriminerande tillgång för kreditgivare till databaser med kreditupplysningsuppgifter. Enligt artikel 16.2 får kommissionen fastställa enhetliga kreditregistreringskriterier och villkor för databehandling som ska tillämpas på dessa databaser. Tillgång till kreditupplysningsuppgifter på lika villkor är betydelsefullt för en effektiv konkurrens, och artikel 16.1 försöker tillförsäkra denna tillgång. Artikel 16.2 första stycket ger kommissionen befogenhet att fastställa enhetliga kreditregistreringskriterier. Vad syftet härmed skulle vara är oklart, skäl 12 och 39 avslöjar inte detta. 12 Möjligen är syftet att effektivisera hanteringen genom ökad standardisering av uppgiftsformatet eller att den ökade standardiseringen ska ha positiv inverkan på den gränsöverskridande konkurrensen. Det kan ifrågasättas om något av dessa presumtiva syften uppväger nackdelarna i form av ökad reglering och inblandning på den fria marknaden. Kreditupplysningsgivarna borde ha frihet att själva utforma bedömningskriterier, vilka kreditgivarna väljer eller inte väljer att fästa tilltro till. Än mindre klart är vad som avses 12 Inte heller sammanfattningen av konsekvensanalysen som åtföljer direktivförslaget ger ledning, se dokumentet s. 3, avsnitt

10 10 (12) med kommissionens befogenhet att fastställa villkor för databehandling. Möjligen har det ett integritetsskyddande syfte, att begränsa vilka uppgifter som får lämnas, men det skulle också kunna vara fråga om någonting helt annat. I artikel 16.2 andra stycket anges att kommissionen vid utövande av sin befogenhet särskilt ska ange vilka begränsningar för uppgiftsregistrering som ska tillämpas på sådana databaser och etablerade definitioner av nyckelbegrepp som används i dem, vilket i vart fall inte talar emot de ovan antagna syftena. Ett klargörande av såväl syftena med som innebörden av artikel 16.2 bör efterlysas och frågan om kommissionen ska tilldelas dessa befogenheter bör tas under noggrant övervägande Artikel 17 Innehållet i artikel 17 bör delas upp och flyttas och den svenska språkversionen justeras Artikel 17 om rådgivning skulle kunna placeras in under kapitel 3, tillsammans med övriga skyldigheter innan kreditavtal ingås, se avsnitt 3 b). Definitionen av rådgivning borde placeras i artikel 3, se avsnitt 4.2 b). Den svenska språkversionen använder uttrycket saluföras som, där marknadsföras som eller utges för att vara vore att föredra, eftersom sådan rådgivning i allmänhet, i vart fall i Sverige, är kostnadsfri Artikel 21 a) Uttrycket gott anseende bör ersättas med ett mera objektivt kriterium Någon motsvarighet till artikel 21 finns inte i konsumentkreditdirektivet. I artikel 21.1 a första meningen stadgas att kreditförmedlare ska ha gott anseende. Anseende är svårt att mäta objektivt, och det kan ifrågasättas om inte någon annan term kan nyttjas. Som motsvarighet till den engelska språkversionens be of good repute brukar i allmänhet god vandel användas. 13 b) Rehabiliteringskriteriet bör klargöras Enligt artikel 21.1 a andra meningen får kreditförmedlare inte förekomma i polis- eller annat motsvarande register avseende egendomsbrott eller annat brott med anknytning till ekonomisk verksamhet, eller ha blivit försatta i konkurs, såvida de inte blivit rehabiliterade i enlighet med nationell lagstiftning. Någon tidsgräns för yrkeshindren uppställs inte, utan det är rehabiliteringskriteriet som är avgörande. Detta kriterium förekommer i annan EU-reglering, men är trots det så oklart att det kan behöva preciseras närmare Artikel 25 Artikel 25 bör utformas så att statligt organiserad utomrättslig tvistlösning kan omfattas Ett tvistlösningsförfarande ska inrättas för att lösa tvister mellan konsumenter å ena sidan och kreditgivare och kreditförmedlare å den andra. Till skillnad från konsumentkreditdirektivets motsvarande bestämmelse, anges i artikel 25.1 sista meningen att medlemsstaterna ska se till att kreditgivare och kreditförmedlare ansluts till dessa organ, vilket antyder att det skulle vara fråga 13 Jfr t.ex. artikel 4.2 försäkringsförmedlingsdirektivet 2002/92/EG, EGT L 2003/ 9/3, artikel 9 MiFID 2004/39/EG, EUT L 2004/145/1 och artikel 9.1 b tjänstepensionsinstitutdirektivet 2003/31/EG, EUT L 2003/235/10.

11 11 (12) om någon slags association. För Sveriges del finns redan ett etablerat tvistlösningsförfarande på plats genom den statliga Allmänna reklamationsnämndens verksamhet. Huruvida nämnden skulle kunna godtas som tvistlösningsorgan med hänsyn till skrivningen i artikeln är tveksamt. Förslagsvis bör artikeln i stället utformas i överensstämmelse med artikel 24 konsumentkreditdirektivet Artiklarna Artikel 26.1 innehåller i svensk språkversion en felskrivning rörande ikraftträdandet. Enligt bestämmelsen ska de däri nämnda delegerade akterna träda i kraft samtidigt som denna förordning, varmed måste avses detta direktiv, dvs. det föreslagna direktivet, jfr den engelska språkversionen. Kommissionens föreslagna kompetens bör övervägas närmare och formerna för dess utövande samordnas i direktivtexten Enligt artikel 26 ska medlemsstaterna delegera EU-kommisionen befogenhet att anta föreskrifter som förutsätts enligt artiklarna 6.4, 8.4, 9.3, 10.3, 14.5 och Någon motsvarande befogenhet har kommissionen inte givits enligt konsumentkreditdirektivet. En liknande befogenhet återfinns i kommissionens förslag till konsumenträttighetsdirektiv, 14 men denna kommer med all sannolikhet inte att medges. 15 Däremot har kommissionen medgetts motsvarande befogenhet inom ramen för förordningar men också direktiv, framför allt på hälsoskyddsområdet men också i viss utsträckning på finansmarknadsområdet. 16 Enligt artikel 28 har rådet och Europaparlamentet var för sig vetorätt avseende de delegerade akter som kommissionen antar, och enligt artikel 27 har samma institutioner var för sig möjlighet att återkalla den delegerade befogenheten. Kommissionens mandat måste värderas med en avvägning mellan konstitutionella aspekter, kommissionens sakliga kompetens och effektivitetsaspekter. För vissa av de föreslagna befogenheterna vore det en alltför tungrodd process att gå den annars gällande vägen till direktivändringar men för andra befogenheter bör man kritiskt ifrågasätta om det verkligen är kommissionen som är bäst lämpad att vidta ändringarna och om den demokratiska kontrollen över befogenheterna kan tillförsäkras. Enligt artikel 6.4 har kommissionen mandat att specificera de kunskaps- och kompetenskrav hos kreditgivare och kreditförmedlare som föreskrivs i artikel 6.1 och 6.2. Enligt artikel 8.4 gäller ett mandat att precisera vilken standardinformation som ska lämnas i reklam om kreditprodukter som omfattas av direktivet. Enligt artikel 9.3 ges mandat att bestämma över vilken information som ska vara obligatorisk att lämna innan ett kreditavtal ingås, liksom att bestämma innehållet i det formulär med standardinformation (ESIS) som innan kreditavtalet träffas ska överlämnas till konsumenten. Enligt artikel 10.3 gäller mandatet kreditförmedlares obligatoriska information. I artikel 14.5 ges kommissionen mandat att specificera och ändra kriterierna för kreditprövningen enligt artikel 14.1 och för lämplighetsbedömningen enligt artikel Enligt artikel 16.2 får 14 KOM(2008) 614 slutlig. 15 European Parliament, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights, 23 June Se t.ex. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2011/61/EU, EUT L 2011/174/1 och direktivet om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller kapitalkrav för handelslager, värdepapperisering och samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik 2010/76/EU, EUT L 2010/329/3.

12 12 (12) kommissionen mandat att fastställa enhetliga kreditregistreringskriterier och villkor för databehandling som ska tillämpas på kreditupplysningsdatabaser. Enligt artikel 8.4 andra stycket och 10.3 andra stycket ska kommissionen vid behov bland annat ändra förteckningen över standardinformationens uppgifter enligt [artikel 8.2 a i] respektive informationens uppgifter enligt [artikel 10.1] när kommissionen antagit sådana delegerade akter som avses där. Något motsvarande stadgande återfinns inte i de övriga delegationsbestämmelserna. Beträffande artiklarna 6.4 och 16.2 är avsaknaden förståelig, eftersom det i dessa fall begränsar sig till preciseringar av mera allmänt hållna stadganden. I förhållande till artiklarna 9.3 och 14.5 uppstår emellertid en inkonsekvens, eftersom även dessa bestämmelser åsyftar att möjliggöra vad som praktiken är ändringar i direktivtexten och Bilaga II. Direktivet borde på ett mera samordnat sätt redogöra för hur kommissionen ska förfara vid antagande av delegerade akterna enligt artiklarna 8.4, 9.3, 10.3 och 14.5, och då lämpligen i anslutning till artikel 28.2, där vissa övergripande regler om förfarandet meddelas. Om befogenhet över huvud taget ska medges borde löpande konsolidering av direktivtexten ske så att den står i överensstämmelse med de delegerade akterna Artikel 29 En justering av texten bör övervägas Artikel 29.1 förskriver att direktivet ska ha tvingande karaktär. Bestämmelsen har utformats i överensstämmelse med artikel 22.2 konsumentkreditdirektivet. Trots ett vällovligt önskemål om långtgående överensstämmelse mellan konsumentkreditdirektivet och direktivförslaget kan det invändas att bestämmelsen enligt sin ordalydelse synes förhindra att en konsument efterger sin rätt sedan den uppstått, vilket torde vara möjligt om konsumenten varit medveten om denna rätt. 17 Detta skulle kunna komma till uttryck genom att använda formuleringen inte på förhand avsäga sig. 17 Jfr Draft Common Frame of Reference II. 1:102(3).

13 13 (12)

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-02 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. En försöksverksamhet med branschskolor

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ny lag om leksakers säkerhet Enligt

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-12-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 28 november

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-15 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Godkännande av järnvägsfordon

Läs mer

RP 77/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 77/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-22 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Genomförande av EG-direktivet om ett

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-25 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Tillgång till betalkonto med grundläggande

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-13. Transitering av tredjelandsmedborgare. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-13. Transitering av tredjelandsmedborgare. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Transitering av tredjelandsmedborgare

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Riksdagens finansutskott

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Civilutskottets betänkande 2013/14:CU15 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer