Välkomna till området!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till området!"

Transkript

1 Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga i en hel del gemensamma angelägenheter, som organiseras med hjälp av två samfälligheter, som har till uppgift att göra ditt boende så bekvämt och trevligt som möjligt. För att ni snabbt skall komma tillrätta, veta vart ni kan vända er och vad som krävs av var och en av oss, har vi sammanställt denna lilla skrift, som vi hoppas att ni läser och sparar. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen, om det är något du undrar över. INNEHÅLL: Föreningens uppgift och hur det går till. Våra stadgar Regler för motorfordonstrafik och parkering. Grannsamverkan

2 Välkomna! Vi önskar Er varmt välkomna till Ert nya hus och hoppas att Ni ska trivas här! Alla fastighetsägare är medlemmar i Samfälligheterna Enskiftet / Garaget samt Knastret. (Undantag 1-planshusen Enskiftesvägen 1-7 som inte är medlemmar i Garaget) Vi i styrelsen vill passa på att informera lite om hur det fungerar i en samfällighet: För att området ska vara snyggt och trivsamt krävs att alla hjälps åt, tar hänsyn till varandra, motverkar nedskräpning och värnar om det vi äger gemensamt. Samfälligheten Enskiftet svarar för drift och underhåll av: 1. Distributionsledningar för tappvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten 2. Radhusens takrännor och stuprör (förutom rensning av takrännor) 3. Ytterbelysning för vägar och trädgårdsanläggningar inom området 4. Vägar och förbindelseleder 5. Lekplatser med lekredskap 6. Trädgårdsanläggningar: gräsmattor, buskar och träd 7. Biluppställningsplatser Samfälligheten ska också i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Samfälligheten Garaget svarar för de gemensamma garagen. Samfälligheten Knastret svarar för centralantennanläggningen. (se nedan) STYRELSEN: - övervakar det löpande arbetet under året och verkställer beslut som årsstämman fattat, - består av ordförande som väljs på ett år i taget samt 4 ledamöter som väljs på två år. Kontakta oss om det är något Du undrar över eller om Du har förslag på förändringar av något inom området. ÅRSSTÄMMAN: Årsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ. Varje år hålls årsstämma, i mars eller april. Du är välkommen att lämna in förslag (motion) på sådant Du vill förbättra, ha genomfört eller ändra (senast 31 januari. Varje fastighet har en röst och endast fastighetsägaren är röstberättigad på årsstämman. Kan Du inte delta på stämman går det bra att lämna fullmakt. Tänk på att motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast 31 januari för att kunna behandlas på årsstämman. AVGIFT: Varje kvartal debiteras Du som fastighetsägare en av årsstämman fastställd samfällighetsavgift för kvarterssamfälligheten Enskiftet. Denna täcker de kostnader som samfälligheten har för underhåll av de gemensamma tillgångarna samt innehåller en preliminär debitering av din vattenförbrukning. Den preliminära vattenavgiften avstäms mot din verkliga förbrukning en gång per år. Från Knastret får du räkningen en gång per år, som täcker kostnaderna för vårt kabel-tv-nät.

3 GÅRDSINDELNING Gårdsindelning 1 Storskiftesvägen 2-18 (jämna nummer) 2 Enskiftesvägen 9-27 (ojämna nummer) 3 Enskiftesvägen 1-7 (ojämna nummer) 4 Enskiftesvägen (ojämna nummer) 5 Enskiftesvägen (ojämna) Enskiftesvägen (jämna) 7 Enskiftesvägen 2-34 (jämna) (Anteckningar) BILPARKERING: Varje fastighet har två bilplatser: En i garage (numrerat) och en onumrerad P-ruta utomhus. Det är ej tillåtet att parkera utanför markerade P-rutor! Ett parkeringsbolag övervakar parkeringen på området. Parkering utanför markerade platser kan medföra böter. Biltvätt är förbjudet inom området. Vi har också några särskilt markerade gästplatser för tillfälliga besökanden till oss boende i området. För att vi skall kunna erbjuda våra gäster denna service är det viktigt att platserna inte missbrukas av oss boende utan är lediga för sitt ändamål. SNÖRÖJNING: Kommunen svarar för snöröjningen av Enskiftes- och Storskiftesvägen. Samfälligheten svarar för gångvägar och P-platser inom området. Snöröjningen sker i samarbete med de andra samfälligheterna i området och sköts av en entreprenör. Vid synpunkter på snöröjningen, kontakta någon i styrelsen. VATTEN: Varje hus har en vattenmätare. Du ska avläsa mätarställningen varje årsslut före den 31 december och ange den på en blankett som delas ut av styrelsen. 1 samfällighetsavgiften ingår kostnaden för ca 138 m 3 vatten per år samt kostnaden för husets avlopp. Använder Du mer eller mindre vatten justeras detta på första inbetalningskortet kommande år. ARBETE & arbetsplikt : Följande arbeten sköts för närvarande av en entreprenör, enligt beslut i årsstämma. - Klippning av samfällighetens gräsytor ca 10 gånger per säsong med efterputs varannan gång. - Ogräsrensning i buskage, lek och planteringsytor, 3 gånger per säsong. - Beskärning av 350 kvm träd -och buskar, enligt önskemål i samråd med oss. - Vårstädning: Städning av gårdar, borttagning av nedfallna kvistar. - Höststädning: Städning av gårdar, borttagning av nedfallna kvistar och lövmalning på gräsmattor. Avsikten med entreprenöravtalet var att slippa de tidigare tidsbundna arbetsplikterna. Detta ingår inte i det generella avtalet: - Bevattning - Städning av asfaltsytor - Planteringar, reparationer och förnyelsearbeten. - Hålla rent från skräp på gräsmattor, planteringar och gångvägar. - Andra åtgärder som vi inom varje gård tycker behövs för trivseln. Att hålla rent från skräp på gräsmattor, rabatter och gångvägar är allas vårt ansvar!. Fråga inte vad föreningen kan göra för dig, Fråga í stället vad du kan göra för föreningen! (Fritt efter John F Kennedy)

4 KÄLLSORTERING AV SOPOR: Containers för återvinning av glas, papper, kartonger samt plast- och metallförpackningar finns vid vändplanen i slutet av Kvarnhagsvägen. TAKRÄNNOR OCH STUPRÖR: Samfälligheten svarar för reparationer men varje fastighetsägare är skyldig att rensa takrännorna på sitt hus. Fel på rännorna eller stuprören anmäls till styrelsen. KABEL-TV: Områdets kabelnät sköts av en egen samfällighet: Knastret. Avgiften debiteras en gång årligen och täcker kostnaden för drift och underhåll av kabelnätet samt för ett visst antal TV- och radiokanaler. SOPHÄMTNING: Sköts av SRV (Södertörns Renhållning) och betalas av varje fastighetsägare till SRV. FJÄRRVÄRME: Alla hus är anslutna till fjärrvärmenätet och varje fastighetsägare betalar sina värmekostnader till leverantören Södertörns Fjärrvärme AB Om vi alla tar hänsyn till varandra och hjälps åt med arbetet inom samfälligheten är det här ett mycket lugnt och fint område att bo i! Styrelse Namn Adress Telefon & Mail Ordförande Lasse Wessman Enskiftesvägen Kassör Caj Rosenqvist Enskiftesvägen Sekreterare Eva Dahl Enskiftesvägen Tekniska frågor Jan Högsberg Enskiftesvägen Övriga Peter Schulte Enskiftesvägen Knastret (TV-nätet) Ordförande Hans Jordan,, Storskiftesvägen Södertörns Fjärrvärme Box Norsborg SRV Återvinning AB (Sophämtning) Box Huddinge ComHem Box Härnösand Andra noteringar:

5 Samfällighetsföreningen Enskiftet Om föreningen och dess Stadgar & Regler Våra stadgar Regler för motorfordonstrafik och parkering. Grannsamverkan

6 Stadgar för Kvarterssamfälligheten Enskiftet, bildad enligt Lag om vissa gemensamhetsanläggningar (SFS 1966:700), fastställda på årsstämman den 24 april 1975 och senast reviderade på årsstämman den 31 mars 2009 och på extra stämma den 24 augusti FIRMA 1. Föreningens firma är Kvarterssamfälligheten Enskiftet. SYFTE 2. Föreningens syfte är att förvalta Enskiftet Ga:2. (Ga=Gemensamhetsanläggning) Föreningen skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. MEDLEM 3. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2. Fastighetsägare som säljer eller på annat sätt överlåter sin fastighet är skyldig att omgående meddela detta till föreningens styrelse. Ny fastighetsägare inträder som medlem i föreningen på tillträdesdagen. SAMFÄLLIGHETS- 4. STÄMMA Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av samfällighetens angelägenheter utövas på föreningsstämma. Stämman kan vara ordinarie stämma, d.v.s. årsstämma, eller extra stämma. ÅRSSTÄMMA 5. Årsstämma skall hållas under mars eller april månad på tid och plats som beslutas av styrelsen.

7 KALLELSE 6. Kallelse till årsstämman skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. Kallelse anses vara medlem tillhanda genom att den lämnas personligen eller i brevlådan på den fastighet som är upptagen under 2. Tillsammans med kallelsen skall styrelsen tillställa medlemmarna föreningens årsredovisning för det avslutade räkenskapsåret bestående av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt revisionsberättelse. Dessutom skall till kallelsen fogas förslag till drifts- och underhållsåtgärder, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman. Beslut på stämman må icke fattas i andra frågor än dem som tas upp i kallelsen. EXTRA STÄMMA 7. Styrelsen äger besluta om extra stämma. Sådan stämma skall även utlysas, inom en vecka, om minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen fordrar detta hos styrelsen. Kallelse till extra stämma skall ske enl. 6, första stycket, mening 2. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman. Beslut må icke fattas i andra frågor än dem som tas upp i kallelsen. DAGORDNING VID 8. ÅRSSTÄMMA Vid ordinarie stämma, årsstämma, skall följande dagordning tillämpas: 1. Val av ordförande under stämman. 2. Val av sekreterare under stämman. 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 5. Justering av röstlängd vid stämman. 6. Styrelsens och revisorernas berättelse. 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Ersättning till styrelse och revisorer. 10. Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder. 11. Frågor enligt kallelsen till stämman. 12. Inkomna motioner.

8 MOTIONER 9. STÄMMOBESLUT Avsättning till reparationsfond. 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 15. Fastställande av dröjsmålsränta och lägsta dröjsmålsbelopp. 16. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 17. Val av revisorer jämte suppleant. 18. Val av valberedning. 19. Övriga frågor. 20. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. Vid extra stämma skall, i tillämpliga delar, dagordningen ovan användas. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Avgivna motioner skall tillställas medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman. Föreningens beslut vid stämma fattas genom enkel majoritet, såvida inte, för särskild fråga, annan majoritet fordras enligt dessa stadgar eller lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. För varje fastighet gäller en röst. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor den mening gäller, som biträdes av ordföranden. Medlem, som inte erlagt till föreningen förfallna avgifter och ev. dröjsmålsränta, äger inte rösta. Extra utdebitering skall aviseras varje medlem senast en månad före betalningstidpunkten. Medlem får företrädas vid stämman genom ombud, som före omröstning skall överlämna skriftlig fullmakt till stämmans ordförande. Ombudet får bara företräda en (1) annan medlem. Medlem får ej själv eller genom ombud, eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse, som strider mot föreningens. Beslut på stämman fattas med acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning sker i sakfrågor genom upprop, vid val genom slutna sedlar.

9 PROTOKOLL 11. Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämma och Tillställas samtliga medlemmar. ÄNDRING AV 12. STADGAR Förslag till stadgeändring skall i skriftlig form avlämnas till styrelsen senast den 1 januari för att kunna behandlas på nästa ordinarie stämma. För att vinna giltighet skall beslut om stadgeändring fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande samfällighetsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie stämma. STYRELSE sammansättning Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 0 till 2 suppleanter, och ha sitt säte i Botkyrka kommun. Styrelseledamot skall vara myndig samt vara medlem i föreningen enligt 2 och 3. Suppleanter väljes enligt följande: om 5 styrelseledamöter ingen suppleant, om 4 styrelseledamöter 1 suppleant, om 3 styrelseledamöter 2 suppleanter. - val 14. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie stämma för tiden mellan två eller tre ordinarie stämmor, d.v.s. ett eller två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Styrelsens ordförande väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två (2) år. Om styrelseledamot skiljs från sitt uppdrag och styrelsen ej längre är beslutsför, skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma för att utse ny ledamot. Om styrelseledamot skiljs från sitt uppdrag men styrelsen blir beslutsför om suppleant inträder, skall så ske tills beslut på föreningsstämma tas om ny ledamot. Om ordföranden skiljs från sitt uppdrag före valperiodens utgång, skall extra stämma sammankallas senast inom en månad för val av ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

10 - förvaltning 15 - firmateckning 16. Styrelsen är skyldig att 1. I överensstämmelse med medlemmarnas beslut i den mån dessa inte strider mot lag eller anläggningsbeslut utöva de befogenheter som tillkommer föreningen i förhållande till medlemmarna. 2. Förvalta föreningens tillgångar. 3. Tillse att betryggande försäkring finns för föreningens egendom och kassaförvaltning. Styrelsens kassör skall se till att pengarna placeras minst på ett räntebärande konto. Vid placeringsverksamhet skall samråd inom styrelsen ske och revisorerna skall kallas till resp. styrelsemöte. 4. Föra föreningens räkenskaper enligt vad som allmänt gäller om bokföring. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren. 5. Uttaga medlemmarnas avgifter till föreningen. 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 7. Uttaxera av stämman beslutad dröjsmålsränta, med lägst ett av stämman fastställt minimibelopp. 8. Utfärda betalningspåminnelse 15 dagar efter det att avgift till föreningen förfallit samt efter ytterligare 8 dagar vidtaga inkassoåtgärder. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Av dessa skall åtminstone en vara ordförande, kassör eller sekreterare. - kallelse till 17. styrelsesammanträde Kallelse till styrelsesammanträde skall vara ledamöterna och revisorerna tillhanda senast fem (5) dagar före sammanträdet och innehålla uppgifter om förekommande ärenden. - beslutsförhet 18. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga

11 -protokoll 19. RÄKENSKAPSÅR 20. REVISION 21. ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst tre (3) ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Deltagande styrelseledamot äger reservera sig mot beslut, vilka skall anmälas före styrelsesammanträdets slut. Vid varje styrelsesammanträde skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av mötets ordförande samt en därtill vid varje sammanträde utsedd ledamot. Protokoll skall göras tillgängligt för föreningens medlemmar senast två veckor efter styrelsesammanträde. Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två (2) revisorer och en (1) suppleant. Samtliga väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsen skall överlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning jämte protokoll och räkenskaper till revisorerna senast fem (5) veckor före ordinarie stämma. Revisorerna skall senast tre (3) veckor före ordinarie stämma avlämna revisionsberättelse till styrelsen. REPARATIONS- 22. FOND Avsättning till reparationsfond fastställs vid årsstämma. Utnyttjande av reparationsfond skall beslutas vid stämma. Utan stämmobeslut får fonden utnyttjas av styrelsen endast för oförutsedda nödvändiga reparationer eller kompletteringar av de gemensamma anläggningarna. Beslut att utnyttja reparationsfonden skall anges särskilt i stämmoprotokollet eller protokoll från styrelsesammanträde. Styrelsen skall då den, utan stämmobeslut, beslutat utnyttja reparationsfonden underrätta föreningens revisor innan fonden utnyttjas.

12 Regler för motortrafik och fordonsparkering inom Samfälligheten Enskiftets områden. 1. Motortrafik på gångvägarna är förbjuden där skyltar är uppsatta. Även i övrigt är motortrafik på gångvägarna olämplig eftersom dessa inte är konstruerade för biltrafik. Utryckningsfordon är undantagna, samt de fordon som behövs vid yrkesutövning t.ex. vid snöröjning, sandning transporter av tyngre gods samt vid personliga handikapp (vårt goda omdöme får avgöra). 2. Inom samfälligheten gäller samma regler för tomgångskörning som för hela Botkyrka Kommun, nämligen max 1 minut. 3. Vårt område är vid infarterna skyltat med parkeringsförbud vilket innebär att parkering endast är tillåten på markerade platser. Övrig uppställning kan beivras. 4. Varje fastighet har permanent tillgång till en (1) parkeringsplats i garage och en (1) markerad parkeringsplats på mark i nära anslutning till den egna garageplanen. För tillfälliga besök finns en särskild gästparkering, vid vändplanen på Enskiftesvägen. 5. Utomhusplatserna får inte hyras ut. 6. Långtidsuppställning av husvagnar, släpvagnar, skrotbilar, andra objekt, eller fordon som är avställda hos bilregistret eller har körförbud är inte tillåten. Styrelsen har dock rätt att i enskilda fall medge dispens från detta förbud eller andra förbud i dessa regler om den finner att uppställning kan ske utan olägenhet för annan. 7. Parkeringsplatser avsedda för gäster och besökande får ej användas av medlemmarna själva, eller permanentboende inom området. 8. Fordon ska rymmas inom målade parkeringsrutor som ska vara minimum 2,30 meter breda och drygt 5 meter långa. 9. Biltvätt inom området är inte tillåtet. 10. Ovanstående regler gäller även för gäster. Respektive fastighetsägare är ansvarig att informera sina gäster om de gällande reglerna. Dessa regler är i punkt 3, 4, 6 och 7 fastställda på ordinarie föreningsstämma 2009 och på extra stämma 2009.

13 Om Grannsamverkan Tillsammans kan vi göra Botkyrka tryggare! Botkyrka grannstöd är en frivillig verksamhet som sker med stöd av Folksam, Polisen och Botkyrka kommun. Grannstödet arbetar för att öka tryggheten i boende miljön, minska inbrotten och skadegörelsen. Grannstöd verkar inom hela Botkyrka kommun. Målet är att förebygga brott och inspirera de boende att själva bättre uppmärksamma och åtgärda sin närmiljö. Grannsamverkan Det bästa sättet att undvika inbrott är att ha en bra kontakt med grannarna. Grannsamverkan innebär att grannarna tillsamman hjälps åt att hålla koll på varandras hus och egendom. Det innebär till exempel att du talar om för grannarna att du åker bort så att de kan hålla uppsikt. Grannsamverkan kostar ingenting. Lura tjuven! Tjuven är ute efter enkla och snabba pengar. Tjuven tar därför i första hand saker som är lätta att ta med sig och sälja, till exempel pengar och smycken. Pengar Du bör inte förvara stora summor med pengar i din bostad. Dina penar är alltid säkrare på banken! Använd bankomat och betalkort i stället för att ta ut stora summor pengar. Tjuven vet var den ska leta. Oavsett hur mycket pengar du blir av med så för du aldrig ut mer än högst 4000 kr på hemförsäkringen. Smycken Förvara inte heller värdefulla smycken hemma. Ett bankfack är det säkraste förvaringsstället. Om du ändå vill ha smycket hemma, skaffa då gärna ett värdeskåp. Rätt sorts skåp och rätt monterat ger ett gott skydd. Vänd dig till en firma som säljer godkända skåp och låt dem montera in de på rätt sätt. Fotografera gärna dina smycken och andra värdefulla föremål och förvara bilderna på ett säkert ställe. Väg gärna smyckena så är de lättare att värdera om de skulle bli stulna eller komma bort. Om du har kvitton på det du köpt så bör du också förvara dem på ett säkert ställe. Skriv ned allt du vet om dina föremål, det är mycket viktigt om du drabbas av inbrott eller på annat sätt blir av med dem. Dörrar och lås Inga tekniska lösningar hjälper om man inte har dörren ordentligt låst. Finns det flera lås på dörren, lås alla. Även om du bara ska vara borta en liten stund! Lämna inte heller reservnycklar framme. Det gäller även nycklarna till bilen. Vid pågående brott & Bränder ring 112 Vid misstanke eller tips om brott, ring För frågor till räddningstjänsten ring : Eller till polisinspektör Mats Backström , i Grannsamverkanorganisationen.

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer