Välkomna till området!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till området!"

Transkript

1 Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga i en hel del gemensamma angelägenheter, som organiseras med hjälp av två samfälligheter, som har till uppgift att göra ditt boende så bekvämt och trevligt som möjligt. För att ni snabbt skall komma tillrätta, veta vart ni kan vända er och vad som krävs av var och en av oss, har vi sammanställt denna lilla skrift, som vi hoppas att ni läser och sparar. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen, om det är något du undrar över. INNEHÅLL: Föreningens uppgift och hur det går till. Våra stadgar Regler för motorfordonstrafik och parkering. Grannsamverkan

2 Välkomna! Vi önskar Er varmt välkomna till Ert nya hus och hoppas att Ni ska trivas här! Alla fastighetsägare är medlemmar i Samfälligheterna Enskiftet / Garaget samt Knastret. (Undantag 1-planshusen Enskiftesvägen 1-7 som inte är medlemmar i Garaget) Vi i styrelsen vill passa på att informera lite om hur det fungerar i en samfällighet: För att området ska vara snyggt och trivsamt krävs att alla hjälps åt, tar hänsyn till varandra, motverkar nedskräpning och värnar om det vi äger gemensamt. Samfälligheten Enskiftet svarar för drift och underhåll av: 1. Distributionsledningar för tappvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten 2. Radhusens takrännor och stuprör (förutom rensning av takrännor) 3. Ytterbelysning för vägar och trädgårdsanläggningar inom området 4. Vägar och förbindelseleder 5. Lekplatser med lekredskap 6. Trädgårdsanläggningar: gräsmattor, buskar och träd 7. Biluppställningsplatser Samfälligheten ska också i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Samfälligheten Garaget svarar för de gemensamma garagen. Samfälligheten Knastret svarar för centralantennanläggningen. (se nedan) STYRELSEN: - övervakar det löpande arbetet under året och verkställer beslut som årsstämman fattat, - består av ordförande som väljs på ett år i taget samt 4 ledamöter som väljs på två år. Kontakta oss om det är något Du undrar över eller om Du har förslag på förändringar av något inom området. ÅRSSTÄMMAN: Årsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ. Varje år hålls årsstämma, i mars eller april. Du är välkommen att lämna in förslag (motion) på sådant Du vill förbättra, ha genomfört eller ändra (senast 31 januari. Varje fastighet har en röst och endast fastighetsägaren är röstberättigad på årsstämman. Kan Du inte delta på stämman går det bra att lämna fullmakt. Tänk på att motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast 31 januari för att kunna behandlas på årsstämman. AVGIFT: Varje kvartal debiteras Du som fastighetsägare en av årsstämman fastställd samfällighetsavgift för kvarterssamfälligheten Enskiftet. Denna täcker de kostnader som samfälligheten har för underhåll av de gemensamma tillgångarna samt innehåller en preliminär debitering av din vattenförbrukning. Den preliminära vattenavgiften avstäms mot din verkliga förbrukning en gång per år. Från Knastret får du räkningen en gång per år, som täcker kostnaderna för vårt kabel-tv-nät.

3 GÅRDSINDELNING Gårdsindelning 1 Storskiftesvägen 2-18 (jämna nummer) 2 Enskiftesvägen 9-27 (ojämna nummer) 3 Enskiftesvägen 1-7 (ojämna nummer) 4 Enskiftesvägen (ojämna nummer) 5 Enskiftesvägen (ojämna) Enskiftesvägen (jämna) 7 Enskiftesvägen 2-34 (jämna) (Anteckningar) BILPARKERING: Varje fastighet har två bilplatser: En i garage (numrerat) och en onumrerad P-ruta utomhus. Det är ej tillåtet att parkera utanför markerade P-rutor! Ett parkeringsbolag övervakar parkeringen på området. Parkering utanför markerade platser kan medföra böter. Biltvätt är förbjudet inom området. Vi har också några särskilt markerade gästplatser för tillfälliga besökanden till oss boende i området. För att vi skall kunna erbjuda våra gäster denna service är det viktigt att platserna inte missbrukas av oss boende utan är lediga för sitt ändamål. SNÖRÖJNING: Kommunen svarar för snöröjningen av Enskiftes- och Storskiftesvägen. Samfälligheten svarar för gångvägar och P-platser inom området. Snöröjningen sker i samarbete med de andra samfälligheterna i området och sköts av en entreprenör. Vid synpunkter på snöröjningen, kontakta någon i styrelsen. VATTEN: Varje hus har en vattenmätare. Du ska avläsa mätarställningen varje årsslut före den 31 december och ange den på en blankett som delas ut av styrelsen. 1 samfällighetsavgiften ingår kostnaden för ca 138 m 3 vatten per år samt kostnaden för husets avlopp. Använder Du mer eller mindre vatten justeras detta på första inbetalningskortet kommande år. ARBETE & arbetsplikt : Följande arbeten sköts för närvarande av en entreprenör, enligt beslut i årsstämma. - Klippning av samfällighetens gräsytor ca 10 gånger per säsong med efterputs varannan gång. - Ogräsrensning i buskage, lek och planteringsytor, 3 gånger per säsong. - Beskärning av 350 kvm träd -och buskar, enligt önskemål i samråd med oss. - Vårstädning: Städning av gårdar, borttagning av nedfallna kvistar. - Höststädning: Städning av gårdar, borttagning av nedfallna kvistar och lövmalning på gräsmattor. Avsikten med entreprenöravtalet var att slippa de tidigare tidsbundna arbetsplikterna. Detta ingår inte i det generella avtalet: - Bevattning - Städning av asfaltsytor - Planteringar, reparationer och förnyelsearbeten. - Hålla rent från skräp på gräsmattor, planteringar och gångvägar. - Andra åtgärder som vi inom varje gård tycker behövs för trivseln. Att hålla rent från skräp på gräsmattor, rabatter och gångvägar är allas vårt ansvar!. Fråga inte vad föreningen kan göra för dig, Fråga í stället vad du kan göra för föreningen! (Fritt efter John F Kennedy)

4 KÄLLSORTERING AV SOPOR: Containers för återvinning av glas, papper, kartonger samt plast- och metallförpackningar finns vid vändplanen i slutet av Kvarnhagsvägen. TAKRÄNNOR OCH STUPRÖR: Samfälligheten svarar för reparationer men varje fastighetsägare är skyldig att rensa takrännorna på sitt hus. Fel på rännorna eller stuprören anmäls till styrelsen. KABEL-TV: Områdets kabelnät sköts av en egen samfällighet: Knastret. Avgiften debiteras en gång årligen och täcker kostnaden för drift och underhåll av kabelnätet samt för ett visst antal TV- och radiokanaler. SOPHÄMTNING: Sköts av SRV (Södertörns Renhållning) och betalas av varje fastighetsägare till SRV. FJÄRRVÄRME: Alla hus är anslutna till fjärrvärmenätet och varje fastighetsägare betalar sina värmekostnader till leverantören Södertörns Fjärrvärme AB Om vi alla tar hänsyn till varandra och hjälps åt med arbetet inom samfälligheten är det här ett mycket lugnt och fint område att bo i! Styrelse Namn Adress Telefon & Mail Ordförande Lasse Wessman Enskiftesvägen Kassör Caj Rosenqvist Enskiftesvägen Sekreterare Eva Dahl Enskiftesvägen Tekniska frågor Jan Högsberg Enskiftesvägen Övriga Peter Schulte Enskiftesvägen Knastret (TV-nätet) Ordförande Hans Jordan,, Storskiftesvägen Södertörns Fjärrvärme Box Norsborg SRV Återvinning AB (Sophämtning) Box Huddinge ComHem Box Härnösand Andra noteringar:

5 Samfällighetsföreningen Enskiftet Om föreningen och dess Stadgar & Regler Våra stadgar Regler för motorfordonstrafik och parkering. Grannsamverkan

6 Stadgar för Kvarterssamfälligheten Enskiftet, bildad enligt Lag om vissa gemensamhetsanläggningar (SFS 1966:700), fastställda på årsstämman den 24 april 1975 och senast reviderade på årsstämman den 31 mars 2009 och på extra stämma den 24 augusti FIRMA 1. Föreningens firma är Kvarterssamfälligheten Enskiftet. SYFTE 2. Föreningens syfte är att förvalta Enskiftet Ga:2. (Ga=Gemensamhetsanläggning) Föreningen skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. MEDLEM 3. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2. Fastighetsägare som säljer eller på annat sätt överlåter sin fastighet är skyldig att omgående meddela detta till föreningens styrelse. Ny fastighetsägare inträder som medlem i föreningen på tillträdesdagen. SAMFÄLLIGHETS- 4. STÄMMA Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av samfällighetens angelägenheter utövas på föreningsstämma. Stämman kan vara ordinarie stämma, d.v.s. årsstämma, eller extra stämma. ÅRSSTÄMMA 5. Årsstämma skall hållas under mars eller april månad på tid och plats som beslutas av styrelsen.

7 KALLELSE 6. Kallelse till årsstämman skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. Kallelse anses vara medlem tillhanda genom att den lämnas personligen eller i brevlådan på den fastighet som är upptagen under 2. Tillsammans med kallelsen skall styrelsen tillställa medlemmarna föreningens årsredovisning för det avslutade räkenskapsåret bestående av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt revisionsberättelse. Dessutom skall till kallelsen fogas förslag till drifts- och underhållsåtgärder, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman. Beslut på stämman må icke fattas i andra frågor än dem som tas upp i kallelsen. EXTRA STÄMMA 7. Styrelsen äger besluta om extra stämma. Sådan stämma skall även utlysas, inom en vecka, om minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen fordrar detta hos styrelsen. Kallelse till extra stämma skall ske enl. 6, första stycket, mening 2. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman. Beslut må icke fattas i andra frågor än dem som tas upp i kallelsen. DAGORDNING VID 8. ÅRSSTÄMMA Vid ordinarie stämma, årsstämma, skall följande dagordning tillämpas: 1. Val av ordförande under stämman. 2. Val av sekreterare under stämman. 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 5. Justering av röstlängd vid stämman. 6. Styrelsens och revisorernas berättelse. 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Ersättning till styrelse och revisorer. 10. Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder. 11. Frågor enligt kallelsen till stämman. 12. Inkomna motioner.

8 MOTIONER 9. STÄMMOBESLUT Avsättning till reparationsfond. 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 15. Fastställande av dröjsmålsränta och lägsta dröjsmålsbelopp. 16. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 17. Val av revisorer jämte suppleant. 18. Val av valberedning. 19. Övriga frågor. 20. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. Vid extra stämma skall, i tillämpliga delar, dagordningen ovan användas. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Avgivna motioner skall tillställas medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman. Föreningens beslut vid stämma fattas genom enkel majoritet, såvida inte, för särskild fråga, annan majoritet fordras enligt dessa stadgar eller lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. För varje fastighet gäller en röst. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor den mening gäller, som biträdes av ordföranden. Medlem, som inte erlagt till föreningen förfallna avgifter och ev. dröjsmålsränta, äger inte rösta. Extra utdebitering skall aviseras varje medlem senast en månad före betalningstidpunkten. Medlem får företrädas vid stämman genom ombud, som före omröstning skall överlämna skriftlig fullmakt till stämmans ordförande. Ombudet får bara företräda en (1) annan medlem. Medlem får ej själv eller genom ombud, eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse, som strider mot föreningens. Beslut på stämman fattas med acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning sker i sakfrågor genom upprop, vid val genom slutna sedlar.

9 PROTOKOLL 11. Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämma och Tillställas samtliga medlemmar. ÄNDRING AV 12. STADGAR Förslag till stadgeändring skall i skriftlig form avlämnas till styrelsen senast den 1 januari för att kunna behandlas på nästa ordinarie stämma. För att vinna giltighet skall beslut om stadgeändring fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande samfällighetsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie stämma. STYRELSE sammansättning Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 0 till 2 suppleanter, och ha sitt säte i Botkyrka kommun. Styrelseledamot skall vara myndig samt vara medlem i föreningen enligt 2 och 3. Suppleanter väljes enligt följande: om 5 styrelseledamöter ingen suppleant, om 4 styrelseledamöter 1 suppleant, om 3 styrelseledamöter 2 suppleanter. - val 14. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie stämma för tiden mellan två eller tre ordinarie stämmor, d.v.s. ett eller två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Styrelsens ordförande väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två (2) år. Om styrelseledamot skiljs från sitt uppdrag och styrelsen ej längre är beslutsför, skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma för att utse ny ledamot. Om styrelseledamot skiljs från sitt uppdrag men styrelsen blir beslutsför om suppleant inträder, skall så ske tills beslut på föreningsstämma tas om ny ledamot. Om ordföranden skiljs från sitt uppdrag före valperiodens utgång, skall extra stämma sammankallas senast inom en månad för val av ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

10 - förvaltning 15 - firmateckning 16. Styrelsen är skyldig att 1. I överensstämmelse med medlemmarnas beslut i den mån dessa inte strider mot lag eller anläggningsbeslut utöva de befogenheter som tillkommer föreningen i förhållande till medlemmarna. 2. Förvalta föreningens tillgångar. 3. Tillse att betryggande försäkring finns för föreningens egendom och kassaförvaltning. Styrelsens kassör skall se till att pengarna placeras minst på ett räntebärande konto. Vid placeringsverksamhet skall samråd inom styrelsen ske och revisorerna skall kallas till resp. styrelsemöte. 4. Föra föreningens räkenskaper enligt vad som allmänt gäller om bokföring. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren. 5. Uttaga medlemmarnas avgifter till föreningen. 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 7. Uttaxera av stämman beslutad dröjsmålsränta, med lägst ett av stämman fastställt minimibelopp. 8. Utfärda betalningspåminnelse 15 dagar efter det att avgift till föreningen förfallit samt efter ytterligare 8 dagar vidtaga inkassoåtgärder. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Av dessa skall åtminstone en vara ordförande, kassör eller sekreterare. - kallelse till 17. styrelsesammanträde Kallelse till styrelsesammanträde skall vara ledamöterna och revisorerna tillhanda senast fem (5) dagar före sammanträdet och innehålla uppgifter om förekommande ärenden. - beslutsförhet 18. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga

11 -protokoll 19. RÄKENSKAPSÅR 20. REVISION 21. ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst tre (3) ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Deltagande styrelseledamot äger reservera sig mot beslut, vilka skall anmälas före styrelsesammanträdets slut. Vid varje styrelsesammanträde skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av mötets ordförande samt en därtill vid varje sammanträde utsedd ledamot. Protokoll skall göras tillgängligt för föreningens medlemmar senast två veckor efter styrelsesammanträde. Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två (2) revisorer och en (1) suppleant. Samtliga väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsen skall överlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning jämte protokoll och räkenskaper till revisorerna senast fem (5) veckor före ordinarie stämma. Revisorerna skall senast tre (3) veckor före ordinarie stämma avlämna revisionsberättelse till styrelsen. REPARATIONS- 22. FOND Avsättning till reparationsfond fastställs vid årsstämma. Utnyttjande av reparationsfond skall beslutas vid stämma. Utan stämmobeslut får fonden utnyttjas av styrelsen endast för oförutsedda nödvändiga reparationer eller kompletteringar av de gemensamma anläggningarna. Beslut att utnyttja reparationsfonden skall anges särskilt i stämmoprotokollet eller protokoll från styrelsesammanträde. Styrelsen skall då den, utan stämmobeslut, beslutat utnyttja reparationsfonden underrätta föreningens revisor innan fonden utnyttjas.

12 Regler för motortrafik och fordonsparkering inom Samfälligheten Enskiftets områden. 1. Motortrafik på gångvägarna är förbjuden där skyltar är uppsatta. Även i övrigt är motortrafik på gångvägarna olämplig eftersom dessa inte är konstruerade för biltrafik. Utryckningsfordon är undantagna, samt de fordon som behövs vid yrkesutövning t.ex. vid snöröjning, sandning transporter av tyngre gods samt vid personliga handikapp (vårt goda omdöme får avgöra). 2. Inom samfälligheten gäller samma regler för tomgångskörning som för hela Botkyrka Kommun, nämligen max 1 minut. 3. Vårt område är vid infarterna skyltat med parkeringsförbud vilket innebär att parkering endast är tillåten på markerade platser. Övrig uppställning kan beivras. 4. Varje fastighet har permanent tillgång till en (1) parkeringsplats i garage och en (1) markerad parkeringsplats på mark i nära anslutning till den egna garageplanen. För tillfälliga besök finns en särskild gästparkering, vid vändplanen på Enskiftesvägen. 5. Utomhusplatserna får inte hyras ut. 6. Långtidsuppställning av husvagnar, släpvagnar, skrotbilar, andra objekt, eller fordon som är avställda hos bilregistret eller har körförbud är inte tillåten. Styrelsen har dock rätt att i enskilda fall medge dispens från detta förbud eller andra förbud i dessa regler om den finner att uppställning kan ske utan olägenhet för annan. 7. Parkeringsplatser avsedda för gäster och besökande får ej användas av medlemmarna själva, eller permanentboende inom området. 8. Fordon ska rymmas inom målade parkeringsrutor som ska vara minimum 2,30 meter breda och drygt 5 meter långa. 9. Biltvätt inom området är inte tillåtet. 10. Ovanstående regler gäller även för gäster. Respektive fastighetsägare är ansvarig att informera sina gäster om de gällande reglerna. Dessa regler är i punkt 3, 4, 6 och 7 fastställda på ordinarie föreningsstämma 2009 och på extra stämma 2009.

13 Om Grannsamverkan Tillsammans kan vi göra Botkyrka tryggare! Botkyrka grannstöd är en frivillig verksamhet som sker med stöd av Folksam, Polisen och Botkyrka kommun. Grannstödet arbetar för att öka tryggheten i boende miljön, minska inbrotten och skadegörelsen. Grannstöd verkar inom hela Botkyrka kommun. Målet är att förebygga brott och inspirera de boende att själva bättre uppmärksamma och åtgärda sin närmiljö. Grannsamverkan Det bästa sättet att undvika inbrott är att ha en bra kontakt med grannarna. Grannsamverkan innebär att grannarna tillsamman hjälps åt att hålla koll på varandras hus och egendom. Det innebär till exempel att du talar om för grannarna att du åker bort så att de kan hålla uppsikt. Grannsamverkan kostar ingenting. Lura tjuven! Tjuven är ute efter enkla och snabba pengar. Tjuven tar därför i första hand saker som är lätta att ta med sig och sälja, till exempel pengar och smycken. Pengar Du bör inte förvara stora summor med pengar i din bostad. Dina penar är alltid säkrare på banken! Använd bankomat och betalkort i stället för att ta ut stora summor pengar. Tjuven vet var den ska leta. Oavsett hur mycket pengar du blir av med så för du aldrig ut mer än högst 4000 kr på hemförsäkringen. Smycken Förvara inte heller värdefulla smycken hemma. Ett bankfack är det säkraste förvaringsstället. Om du ändå vill ha smycket hemma, skaffa då gärna ett värdeskåp. Rätt sorts skåp och rätt monterat ger ett gott skydd. Vänd dig till en firma som säljer godkända skåp och låt dem montera in de på rätt sätt. Fotografera gärna dina smycken och andra värdefulla föremål och förvara bilderna på ett säkert ställe. Väg gärna smyckena så är de lättare att värdera om de skulle bli stulna eller komma bort. Om du har kvitton på det du köpt så bör du också förvara dem på ett säkert ställe. Skriv ned allt du vet om dina föremål, det är mycket viktigt om du drabbas av inbrott eller på annat sätt blir av med dem. Dörrar och lås Inga tekniska lösningar hjälper om man inte har dörren ordentligt låst. Finns det flera lås på dörren, lås alla. Även om du bara ska vara borta en liten stund! Lämna inte heller reservnycklar framme. Det gäller även nycklarna till bilen. Vid pågående brott & Bränder ring 112 Vid misstanke eller tips om brott, ring För frågor till räddningstjänsten ring : Eller till polisinspektör Mats Backström , i Grannsamverkanorganisationen.

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer