Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575"

Transkript

1 Projekfrapporf Arrangör Infoside Sweden AB Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth Kontakt _1-.

2 ..., ~ SlIMfl.IH<LDVS ~ LNTI,Li'I![Ntil, 1.0 BAKGRUND Konceptet Sommarlovsentreprenör... 3 l.2 Sommarlovsentreprenör i Uppsala MÄL OCH SYFTE Övergripande mål för projektet Individuella mål för deltagaren PEDAGOGIK lexperiental Learning Model Vikten av förebilder BUDGET Projektets budget Stor bredd av finansiärer REKRyTERING Marknadsföring UNalsprocessen GENOMFÖRANDE Kick off-veckan Veckans program AVSLUTNING Prisutdelning, mat & mingel RESULTAT Genomsnittsdeltagarens resultat PR Deltagarnas betyg SLUTSATSER OCH KOMMENTARER Tidsbrist Rekryteringsproblematik Sommarlovsentreprenör på webben BILAGA Utvärdering genomförd av Uppsala Kommun... 13

3 ... 2UU9 h :,iutit1a1!ldvs. ~ EN fi!lpi!lntil! 1.0 BAKGRUND Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera gymnasieungdomar att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett företag under fyra sommarlovsveckor, Detta kan ses som ett alternativ till det traditionella feriearbetet. Konceptet ägs av Länsstyrelsen Västernorrland men förvaltas och utvecklas av Åkroken Science Park AB i Sundsvall. Ansvarig för konceptet är Ulla Gredemyr. Lokala arrangörer tecknar licenser för att få genomföra programmet lokalt. Licensen dras in om arrangören inte levererar enligt sina åtaganden. Konceptägaren ansvarar för konceptet. handledarutbildningen. informations- och utbildningsmaterial. webbsida, support och vidareutveckling. Den lokala arrangören står för det lokala genomförandet inklusive handledare, rekrytering, aktiviteter, startbidrag och försäkring. - Har genomförts i 43 kommuner (2008) var 600st ungdomar Sommarlovsentreprenörer - Projektet har även spridits till Jordanien, Israel och Turkiet genom ett internationellt EU-projekt. - Fungerar ungefär som Ung Företagsamhet, men på fyra veckor - Skatteverket betraktar startkapital som stipendium (varje ungdom får 2000kr i startkapital) - Standardvärdet på vinsten motsvarar kommunal ferielön - Toppnotering 230 OOOkr - Deltagarna är försäkrade av licenstagaren (olycksfall, sakförsäkring, ansvarsförsäkring) I Uppsala har Infoside Sweden AB under sommaren 2009 varit lokal arrangör av konceptet. Vi som har varit projektledare - Fredrik Hjorth och Alexander Brännkärr - har egen praktiskt erfarenhet av att lära oss företagandets grunder genom ett liknande koncept - Ung Företagsamhet. Vi vill ge fler ungdomar chansen att prova på att bli egenföretagare. Att dessutom koppla ihop det med dagens lågkonjunktur och en skenande ungdomsarbetslöshet kändes för oss som en självklarhet. I början av mars inledde vi arbetet med projektet. Mycket få gånger tidigare har ett Sommarlovsentreprenörsprojekt varit satt under så hård tidspress. Finansiering, rekrytering av deltagare och inte minst planering av utbildningen skulle göras på bara tre månader.

4 2.0 MÄL & SYFTE 2, 1 Ö\/f.:.'r-(YIU(W(j;~ TÖ: :C:" i)' I undersökningen Entreprenörskapsbarometern. som varje år görs av Tillväxtverket. kan man uppmärksamma att 38 procent av alla ungdomar mellan 18 och 30 år hellre vill vara egenföretagare än anställda. Dessvärre var det bara en procentenhet av dem som faktiskt fullföljde och startade eget. Mot bakgrunden av della förefaller genomförandet av Sommarlovsentreprenörsprojektet självklart: "Sommarlovsentreprenör i Uppsala syftar till, att genom aff erbjuda 40 stycken gymnasieungdomar chansen aff starta eget, få dem att växa och tro på sin egen drivkraft samt att få dem off i framtiden se företagande som ett alternativ till anställning, samt ge dessa deltagare en ökad förståelse för företagens och företagarnas roll i samhället".,'; ii', 1(1'! 'Ii, i ",> L: (~.. j;'-" - all prova all starta ell företag (förarbete) - all prova all driva ell företag (genomförande) - all genom praktiskt arbete vinna kunskaper om försäljning, marknadsföring, gruppdynamik, bokföring och lateralt tänkande - att lära sig sälla egna resultatmål och jobba mot all nå dem

5 3.0 PEDAGOGIK Den pedagogiska modellen som står bakom den typ av undervisning vi använt oss av i projektet kallas Experiential Learning Model. Detta är den pedagogik som - ur ett internationellt perspektiv - erkänns som önskvärd när målet är att lära elever att starta och driva projekt. För eleven handlar det om att: l. genomföra (vad ska vi göra?) 2. dra slutsatser (vad hände?) 3. generalisera (vad leder detta till?) 4. applicera (hur kan vi använda våra kunskaper?) Eleverna är tvungna att jobba mål- och resultatorienterat och samtidigt fatta egna beslut. De tvingas att utifrån sina egna förutsättningar svara på frågor som vad? hur? och varför? Eleven tvingas också att från svaren på frågornaoavsett om själva resultatet är lyckat eller inte - lära sig att dra slutsatser och analysera. Det här ger eleven inte bara kunskap. utan också verktyg att använda och kapitalisera kunskapen i framtiden. Eleven vinner en "jag kan"-känsla som i många fall är avgörande om man vågar starta eget företag i framtiden. Om man har människor i sin närhet som är egenföretagare ökar man sina chanser att våga ta steget och bli egenföretagare. Detta är särskilt viktigt bland ungdomar som i större grad än vuxna påverkas av omgivande miljö och förebilder. Sommarlovsentreprenör genererar unga lokala förebilder som visar att det går att starta och driva eget företag. Det är viktigt att. genom aktivt pr-arbete. strategiskt placera dessa i media. Sommarlovsentreprenörprojektet i Uppsala har lyckats särskilt väl med detta vilket vi under rubriken Resultat. redogör vidare för.

6 '1 ~. 4. j hoi(;<~c :. ~ FJcJ~-~e; Projektet hade en - i förhållande till dess storlek - liten budget om SEK, varav Uppsala Kommun bidrog med SEK och var i och med detta den enskilt största finansiären. Övriga finansiärer var Svenskt Näringsliv, ALMI, Regionförbundet samt Länsförsäkringar. Utöver detta sponsrade SEB och Clarion Hotel Gillet med en halvdags säljutbildning och bankkonton till entreprenörerna respektive en veckas tillgång till konferenslokal. ytterligare sponsorer var Företagslotsen, Friskis & Svettis, SonyCenter, Relation och Drivhuset som sponsrade med lokal. ljudanläggning och priser i samband med avslutningsfesten S:CY [ycdcj Chi "ir Clr-~r;iiJ!r:;! Vi ser positivt på den stora bredd av finansiärer och sponsorer. Med detta visar man Uppsalas invånare i allmänhet, och projektets deltagare i synnerhet, att flera tungt vägande organisationer och företag tror på ungdomen och dess företagsamhet.

7 ~ :.,.Ut'1I11\I(LllV~.. ~ i~iti([pi(t.ntil( 5.0 REKRYIERI!\H3 Rekryteringen av entreprenörer påbörjades av ovan nämnda anledningar sex veckor innan utsatt datum för projektets star!, Arbetet blev följaktligen intensivt. Med hjälp av 2000st broschyrer och Ung Företagsamhets breda nätverk av företagsintresserade lärare kunde vi på kor! tid nå ut till en majoritet av Uppsalas gymnasieskolor. Rekryteringsprocessen fick ytterligare far! i och med att vi, efter aktivt pr-arbete, fick uppmärksamhet i UNT och Uppsalatidningen. Parallellt arbetade projektledningen ihärdigt med att besöka elever på skolorna och informera om möjligheten att välja att Sommarlovsentreprenör som sommarjobb. Intresset från eleverna var stor!. Tyvärr hade dock många redan planerat in sommaren med jobb och semestrar, något som naturligtvis försvårade arbetet. 5.) l))\!,:_:i(,l~'::'):-~' Vi genomförde över 60 telefonintenjuer och valde av dessa ut 40 personer vi ansåg vara lämpliga för programmet. Drivkraft och intresse för entreprenörskap var egenskaper som prioriterades, men vi lade även fokus på all rekrytera ungdomar som haft det tufft och tappat motivationen för arbete och studier. Vi ansåg att det var dessa personer som skulle behöva denna typ av utbildning allra mest. Under kick off-veckan valde dock några deltagare alt hoppa av på grund av bristande interesse och/eller praktiska förhinder. I och med att programmet påbörjats kunde nya deltagare inte ansluta. Slutligen var det 34st ungdomar som genomförde programmet. Mångfalden i gruppen var stor: killar, tjejer, svenskar med invandrarbakgrund, svenskfödda svenskar, drivna ungdomar, skoltrötta ungdomar och ungdomar med olika religiös tillhörighet var alla en del av gruppen. Något som alla dock hade gemensamt var deras ungdomliga nyfikenhet och vilja alt prova på egenföretagandet. 7

8 6.0 GfNOMf~ÖR;I\NOE I Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan arrangerades kick off-veckan. Veckans syfte var att skapa sammanhållning bland deltagarna, ge grundläggande kunskaper i och om företagande samt ge dem drivkraft att driva sitt företag i tre veckor. Under veckan arbetade vi till stor del praktiskt, där deltagarna gavs stort utrymme för kreativitet och eget initiativtagande. Besök från näringslivet förekom flera gånger per dag och entreprenörerna kunde därmed bolla sina ofta något naiva och djärva ideer med de mer erfarna bollplanken. Nedan följer en lista på de besökare/föreläsare vi hade under veckan: - Mohamad Hassan, ordförande i Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala Kommun - Eva Ster/e, Näringslivschef Uppsala Kommun - Carin Bergh Wihed, Försäljning och Samarbetspartners på Länsförsäkringar Uppsala - Anders Eriksson, årets chef inom SEB-koncernen - Jonas Flodin, Kundservicechef SEB Uppsala - Melanie Cardew, Svenskt Näringsliv - Berit Bergström, Sveriges bästa UF-Iärare Viktor Linden, VD Eventgruppen UF (ett av Sveriges fem bästa UF-företag 2009), föreläsare - Ludwig Olofsson, ung framgångsrik entreprenör och professionell föreläsare - Jennie Claesson, Regionchef Ung Företagsamhet Uppsala - Elisa Skogsberg, Skatteverket Samtliga gäster har ställt upp kostnadsfritt och våra professionella föreläsare/utbildare har ställt upp till mycket låga kostnoder.

9 .1>"; l!uu'}.~~ \IH liial(lfjvs ~ lnt~lprlnur - Presentation av projektledare - Presentation av deltagare - Gemensam överenskommelse av mål och ordningsregler för programmet - Praktiska övningar: Teambuilding i Stadsparken samt reflektion - Föreläsning av Viktor Linden. ung entreprenör - Praktiskt övning: Entreprenörpyramiden (Open for Business) samt reflektion - Föreläsning Alexander Brännkärr: "Hur man bygger ett vinnande team" - Föreläsning Fredrik Hjorth: "Road Trade - Sverige runt på 1000 spänn" (www.roadtrade.se) - Praktisk övning: Brainstorming av affärsideer och presentation av resultat inför stor grupp samt reflektion - Uppdrag: Marknadsundersökning i city samt reflektion - Föreläsning: Ludwig Olofsson. ung entreprenör - Bildande av grupperiföretag - Eget arbete: Utveckling av affärsideer tillsammans med Carin Bergh Wihed. Melanie Cardew och Berit Bergström - Föreläsning: Elisa Skogsberg från Skatteverket - Uppdrag: Marknadsföra Sommarlovsentreprenör på valfritt sätt under 60min - Föreläsning: Jennie Claesson - Eget arbete: Utveckling av affärsideer tillsammans med Eva Sterte och Mohamad Hassan - Föreläsning Anders Eriksson: Försäljning - Feedback på affärsideer: Anders Eriksson - Besök på bank för tecknande av bankkonto - Presentation av affärsideer inför SEB och Svenskt Näringsliv - Utfärdande av certifikat o

10 7.0.AVSUJTNIN(:; För att få deltagarna att känna sig uppskattade. och för att skicka med dem lite extra självförtroende inför framtidens utmaningar. arrangerades en avslutningsfest iföretagslotsen lokaler på Salagatan. Fest innebar i det här fallet att samtliga finansiärer samt deltagare inbjöds för att pris skulle delas ut i tre kategorier; Bästa Sommarlovsentreprenörer. Bästa Kämparinsats samt Mest Kreativa Sommarlovsentreprenörer. Detta användes under utbildningen också som extra incitament för att få ungdomarna att kämpa även när det var tufft. Priserna till vinnarna bestod av ett terminskort på Friskis och Svettis och/eller en årsprenumeration på affärstidningen "Relation". Samtliga deltagare vann också en affärsutvecklingstimme hos Drivhuset. som ett led i att försöka sporra deltagarna till att fortsätta med sina verksamheter. Denna rådgivning är även i normala fall gratis. men genom att vi gav dem ett presentkort tror vi att chansen är större att de faktiskt utnyttjar chansen. Under buffemiddagen gavs deltagarna möjlighet att träffa finansiärerna och ge sin bild av projektet och dela med sig av de utmaningar de ställts inför. Detta tror vi var viktigt både för deltagarna och för finansiärerna. Transparens har under hela projektet varit ett nyckelord och vi tror att vi gav finansiärerna en chans att känna detta genom att låta ungdomarna med egna ord beskriva vad de upplevt. H.

11 8.0 RESULTAT tjänat lika mycket. eller mer. än den hade gjort på ett kommunalt feriearbete fått ett ökat självförtroende i att starta och driva projekt lärt sig att själva ta ansvar för arbetstider och rutiner lärt sig jobba målinriktat med fokus på att tjäna pengar snarare än att krångla med fackterminologi och byråkrati fått ett ökat intresse och förståelse för företagare och företagande praktiska kunskaper i försäljning, marknadsföring och bokföring motiverats att kämpa även när det har varit motvind Att strategiskt placera våra Sommarlovsentreprenörer i media har för oss varit en självklarhet. Fler unga lokala förebilder som inte bara vill starta eget - utan som också vågar starta egetbehövs, Projektet framhölls i: TV4 Uppland SR P4 Uppland UNT Uppsalatidningen Svenska Dagbladet Uppsala Kommun har i en särskild enkät frågat deltagarna hur nöjda de är med sitt val av sommarjobb, Resultatet är mycket positivt och rapporten att läsa i sin helhet finns som bilaga. Några punkter finner vi extra anmärkningsvärda: På frågan "kan du tänka dig att rekommendera Sommarlovsentreprenär till andra?" svarade 97 procent "Ja, absolut" och tre procent svarade "Ja. med tvekan", Ingen svarade "Nej". på en skala från 1-7 på frågan "Stöd från arrangörerna under projektet?" ger cirka 81 procent av deltagarna betyget 7, ytterligare 9 procent ger betyget 6, De delar som fått bra - men inte exceptionella resultat - är områden såsom information inför utbildningen och att man gärna hade haft mer tid på sig att välja affärside, Detta tyder på att vi. vid en eventuell fortsättning av Sommarlovsentreprenör, måste vara ute tidigare med både rekrytering och information kring konceptet. Nedan har vi kopierat in några av de svar i utvärdering som presenterades i citat-form, Citaten är tagna från rubriken "viktigaste lärdomar/erfarenheter", Att det inte alltid måste vara så svårt! Det är bara att sätta igång! " Framför allt att våga ta för sig, tänka i nya banor och se möjligheter i problemen, 1 1

12 Aldrig ge upp, kämpa, slit, starta många företag (något kommer lyckas), gör det roligt för dig själv, skapa mål. Det är lält alt tjäna snabba pengar om man kommer på en fiffig affärside och vågar ta kontakt med människor. De flesta reagerar positivt när man tar kontakt. Vi har fålt öva oss på alt tänka annorlunda än vi gjorde innan och alt se på saker ur olika vinklar. Det är också bra alt ledarna har berättat om sina egna erfarenheter så man känner alt de vet vad de pratar om. Man lär sig tänka på elt annorlunda sätt. Se det positiva i stället för det negativa. Även om vi bara är fyra unga tjejer kan vi åstadkomma mycke!, bara man vågar ta första steget. Man får inte vara rädd för att fråga sker. När jag tycker något är spännande och kul blir jag ibland nästan lite överambitiös. Jag trodde att det skulle vara betydligt svårare alt starta elt miniföretag än det var. Om man vill och envisas med att det ska gå så går det, det har jag verkligen förstålt nu. Jag har större tro på mig själv, alt en ide jag har själv eller tillsammans med några andra går alt långt spinna vidare på och förhoppningsvis så småningom göra verklighet av. Det har varit otroligt roligt att träffa så många olika sorters människor och få en liten inblick i hur de bor och lever, en bonus som har gjort det kul när vi varit trölta och slut efter allt fysiskt arbete. Alt jag kan om jag försöker. Det är inte för svårt för mig. Viktigast för oss blev helt klart alt fortsälta kämpa och vara "hungriga" under den tid det var tomt på arbete och kunder. I ett sånt läge är det viktigt att peppa varandra till alt fortsätta slita istället för alt dra ner varandra. En annan sak som är viktig är bra kundbemötande. Har vi gjort elt bra arbete och skapat förtroende hos kunden sprider sig delta som ringar på valtnet, vilket vi snabbt märkte. Delta gav oss många nya kunder. Tro på sig själv, inte ge upp. TÄNKA POSITIVT är viktigast! Det är min vilja och kreativitet som förverkligar mina drömmar. Alt kämpa och kunna ta ett nej. 1~

13 9.0 SLUTSATSER OCH KOMMENTAr~ER Projektet kom igång sent. Om Sommarlovsentreprenör arrangeras nästa år, vilket vi hoppas, skall rekrytering påbörjas mycket tidigare - gärna redan i början av vårterminen. ::; ) i{,." "'!l: j'.," ';!,1;-, Några deltagare valde att i början av programmet hoppa av. Någon kände inte att programmet passade dem och ett annat exempel är en person som under utbildningsveckan fick jobb i Norge. Att så sker är, vid ett deltagarantal på 40 personer, inte anmärkningsvärt och vi får därför räkna med att det sker igen vid ett eventuellt framtida Sommarlovsentreprenör. Det verkliga problemet är inte att folk hoppar av utan snarare att en ny plats inte kan tillsättas allt för långt in i utbildningen. 'i" Aktiviteten för Sommarlovsentreprenörerna på webben har i år varit obefintlig. Detta är synd då ungdomar idag på ett mycket effektivt sätt själva till exempel kan blogga om sina framgångar och hinder, eller hjälpa andra med ideer och feedback. Om Sommarlovsentreprenör arrangeras igen föreslår vi därför att en hemsida tas fram där deltagarna kan blogga för att sprida sina ideer och agera förebilder för andra ungdomar, samtidigt som de får träna sig i att marknadsföra sig på webben. Hemsidan kan också användas som ett verktyg att inför projektets start nå ut med information angående utbildningen och dess rekrytering mm, något som vi från utvärderingen kan dra slutsatser om behövs. I övrigt tror vi att det är bra att koppla samman projektet med andra sociala medier såsom Facebook. Dessa är bra inte bara för att marknadsföra förebilderna och projektet till andra jämnåriga utan också för att deltagarna ska få lära känna varandra och kunna kommunicera effektiv!.

14 A :/uu\! ~,;limmaiilijvs.. ~ ENTREPRENbR 10.0 BILAGA (J'/ Ui)PS(:!O KCJ'Y1:r l ):' Efter att Sommarlovsentreprenör slutfördes i augusti genomförde utbildnings- och arbetsmarknadskontoret på Uppsala Kommun en undersökning bland de sommarlovsentreprenörer som deltagit i programmet. Deltagarna fick svara på en rad frågorbland annat om hur de upplevt programmet och vad de lärt sig. Hela denna undersökning finns som bilaga till den här rapporten. 14

Rapport Roligaste sommarjobbet 2013

Rapport Roligaste sommarjobbet 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0551 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport Roligaste sommarjobbet 2013 Förslag

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Utsett till Europas BÄSTA. evenemang för entreprenörskap. Emax Sverige. för de främsta och mest drivna unga entreprenörerna i Sverige. emaxevent.

Utsett till Europas BÄSTA. evenemang för entreprenörskap. Emax Sverige. för de främsta och mest drivna unga entreprenörerna i Sverige. emaxevent. Utsett till Europas BÄSTA evenemang för entreprenörskap Emax Sverige för de främsta och mest drivna unga entreprenörerna i Sverige emaxevent.com Det här är Emax Sverige Emax Sverige är ett evenemang för

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer