Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575"

Transkript

1 Projekfrapporf Arrangör Infoside Sweden AB Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth Kontakt _1-.

2 ..., ~ SlIMfl.IH<LDVS ~ LNTI,Li'I![Ntil, 1.0 BAKGRUND Konceptet Sommarlovsentreprenör... 3 l.2 Sommarlovsentreprenör i Uppsala MÄL OCH SYFTE Övergripande mål för projektet Individuella mål för deltagaren PEDAGOGIK lexperiental Learning Model Vikten av förebilder BUDGET Projektets budget Stor bredd av finansiärer REKRyTERING Marknadsföring UNalsprocessen GENOMFÖRANDE Kick off-veckan Veckans program AVSLUTNING Prisutdelning, mat & mingel RESULTAT Genomsnittsdeltagarens resultat PR Deltagarnas betyg SLUTSATSER OCH KOMMENTARER Tidsbrist Rekryteringsproblematik Sommarlovsentreprenör på webben BILAGA Utvärdering genomförd av Uppsala Kommun... 13

3 ... 2UU9 h :,iutit1a1!ldvs. ~ EN fi!lpi!lntil! 1.0 BAKGRUND Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera gymnasieungdomar att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett företag under fyra sommarlovsveckor, Detta kan ses som ett alternativ till det traditionella feriearbetet. Konceptet ägs av Länsstyrelsen Västernorrland men förvaltas och utvecklas av Åkroken Science Park AB i Sundsvall. Ansvarig för konceptet är Ulla Gredemyr. Lokala arrangörer tecknar licenser för att få genomföra programmet lokalt. Licensen dras in om arrangören inte levererar enligt sina åtaganden. Konceptägaren ansvarar för konceptet. handledarutbildningen. informations- och utbildningsmaterial. webbsida, support och vidareutveckling. Den lokala arrangören står för det lokala genomförandet inklusive handledare, rekrytering, aktiviteter, startbidrag och försäkring. - Har genomförts i 43 kommuner (2008) var 600st ungdomar Sommarlovsentreprenörer - Projektet har även spridits till Jordanien, Israel och Turkiet genom ett internationellt EU-projekt. - Fungerar ungefär som Ung Företagsamhet, men på fyra veckor - Skatteverket betraktar startkapital som stipendium (varje ungdom får 2000kr i startkapital) - Standardvärdet på vinsten motsvarar kommunal ferielön - Toppnotering 230 OOOkr - Deltagarna är försäkrade av licenstagaren (olycksfall, sakförsäkring, ansvarsförsäkring) I Uppsala har Infoside Sweden AB under sommaren 2009 varit lokal arrangör av konceptet. Vi som har varit projektledare - Fredrik Hjorth och Alexander Brännkärr - har egen praktiskt erfarenhet av att lära oss företagandets grunder genom ett liknande koncept - Ung Företagsamhet. Vi vill ge fler ungdomar chansen att prova på att bli egenföretagare. Att dessutom koppla ihop det med dagens lågkonjunktur och en skenande ungdomsarbetslöshet kändes för oss som en självklarhet. I början av mars inledde vi arbetet med projektet. Mycket få gånger tidigare har ett Sommarlovsentreprenörsprojekt varit satt under så hård tidspress. Finansiering, rekrytering av deltagare och inte minst planering av utbildningen skulle göras på bara tre månader.

4 2.0 MÄL & SYFTE 2, 1 Ö\/f.:.'r-(YIU(W(j;~ TÖ: :C:" i)' I undersökningen Entreprenörskapsbarometern. som varje år görs av Tillväxtverket. kan man uppmärksamma att 38 procent av alla ungdomar mellan 18 och 30 år hellre vill vara egenföretagare än anställda. Dessvärre var det bara en procentenhet av dem som faktiskt fullföljde och startade eget. Mot bakgrunden av della förefaller genomförandet av Sommarlovsentreprenörsprojektet självklart: "Sommarlovsentreprenör i Uppsala syftar till, att genom aff erbjuda 40 stycken gymnasieungdomar chansen aff starta eget, få dem att växa och tro på sin egen drivkraft samt att få dem off i framtiden se företagande som ett alternativ till anställning, samt ge dessa deltagare en ökad förståelse för företagens och företagarnas roll i samhället".,'; ii', 1(1'! 'Ii, i ",> L: (~.. j;'-" - all prova all starta ell företag (förarbete) - all prova all driva ell företag (genomförande) - all genom praktiskt arbete vinna kunskaper om försäljning, marknadsföring, gruppdynamik, bokföring och lateralt tänkande - att lära sig sälla egna resultatmål och jobba mot all nå dem

5 3.0 PEDAGOGIK Den pedagogiska modellen som står bakom den typ av undervisning vi använt oss av i projektet kallas Experiential Learning Model. Detta är den pedagogik som - ur ett internationellt perspektiv - erkänns som önskvärd när målet är att lära elever att starta och driva projekt. För eleven handlar det om att: l. genomföra (vad ska vi göra?) 2. dra slutsatser (vad hände?) 3. generalisera (vad leder detta till?) 4. applicera (hur kan vi använda våra kunskaper?) Eleverna är tvungna att jobba mål- och resultatorienterat och samtidigt fatta egna beslut. De tvingas att utifrån sina egna förutsättningar svara på frågor som vad? hur? och varför? Eleven tvingas också att från svaren på frågornaoavsett om själva resultatet är lyckat eller inte - lära sig att dra slutsatser och analysera. Det här ger eleven inte bara kunskap. utan också verktyg att använda och kapitalisera kunskapen i framtiden. Eleven vinner en "jag kan"-känsla som i många fall är avgörande om man vågar starta eget företag i framtiden. Om man har människor i sin närhet som är egenföretagare ökar man sina chanser att våga ta steget och bli egenföretagare. Detta är särskilt viktigt bland ungdomar som i större grad än vuxna påverkas av omgivande miljö och förebilder. Sommarlovsentreprenör genererar unga lokala förebilder som visar att det går att starta och driva eget företag. Det är viktigt att. genom aktivt pr-arbete. strategiskt placera dessa i media. Sommarlovsentreprenörprojektet i Uppsala har lyckats särskilt väl med detta vilket vi under rubriken Resultat. redogör vidare för.

6 '1 ~. 4. j hoi(;<~c :. ~ FJcJ~-~e; Projektet hade en - i förhållande till dess storlek - liten budget om SEK, varav Uppsala Kommun bidrog med SEK och var i och med detta den enskilt största finansiären. Övriga finansiärer var Svenskt Näringsliv, ALMI, Regionförbundet samt Länsförsäkringar. Utöver detta sponsrade SEB och Clarion Hotel Gillet med en halvdags säljutbildning och bankkonton till entreprenörerna respektive en veckas tillgång till konferenslokal. ytterligare sponsorer var Företagslotsen, Friskis & Svettis, SonyCenter, Relation och Drivhuset som sponsrade med lokal. ljudanläggning och priser i samband med avslutningsfesten S:CY [ycdcj Chi "ir Clr-~r;iiJ!r:;! Vi ser positivt på den stora bredd av finansiärer och sponsorer. Med detta visar man Uppsalas invånare i allmänhet, och projektets deltagare i synnerhet, att flera tungt vägande organisationer och företag tror på ungdomen och dess företagsamhet.

7 ~ :.,.Ut'1I11\I(LllV~.. ~ i~iti([pi(t.ntil( 5.0 REKRYIERI!\H3 Rekryteringen av entreprenörer påbörjades av ovan nämnda anledningar sex veckor innan utsatt datum för projektets star!, Arbetet blev följaktligen intensivt. Med hjälp av 2000st broschyrer och Ung Företagsamhets breda nätverk av företagsintresserade lärare kunde vi på kor! tid nå ut till en majoritet av Uppsalas gymnasieskolor. Rekryteringsprocessen fick ytterligare far! i och med att vi, efter aktivt pr-arbete, fick uppmärksamhet i UNT och Uppsalatidningen. Parallellt arbetade projektledningen ihärdigt med att besöka elever på skolorna och informera om möjligheten att välja att Sommarlovsentreprenör som sommarjobb. Intresset från eleverna var stor!. Tyvärr hade dock många redan planerat in sommaren med jobb och semestrar, något som naturligtvis försvårade arbetet. 5.) l))\!,:_:i(,l~'::'):-~' Vi genomförde över 60 telefonintenjuer och valde av dessa ut 40 personer vi ansåg vara lämpliga för programmet. Drivkraft och intresse för entreprenörskap var egenskaper som prioriterades, men vi lade även fokus på all rekrytera ungdomar som haft det tufft och tappat motivationen för arbete och studier. Vi ansåg att det var dessa personer som skulle behöva denna typ av utbildning allra mest. Under kick off-veckan valde dock några deltagare alt hoppa av på grund av bristande interesse och/eller praktiska förhinder. I och med att programmet påbörjats kunde nya deltagare inte ansluta. Slutligen var det 34st ungdomar som genomförde programmet. Mångfalden i gruppen var stor: killar, tjejer, svenskar med invandrarbakgrund, svenskfödda svenskar, drivna ungdomar, skoltrötta ungdomar och ungdomar med olika religiös tillhörighet var alla en del av gruppen. Något som alla dock hade gemensamt var deras ungdomliga nyfikenhet och vilja alt prova på egenföretagandet. 7

8 6.0 GfNOMf~ÖR;I\NOE I Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan arrangerades kick off-veckan. Veckans syfte var att skapa sammanhållning bland deltagarna, ge grundläggande kunskaper i och om företagande samt ge dem drivkraft att driva sitt företag i tre veckor. Under veckan arbetade vi till stor del praktiskt, där deltagarna gavs stort utrymme för kreativitet och eget initiativtagande. Besök från näringslivet förekom flera gånger per dag och entreprenörerna kunde därmed bolla sina ofta något naiva och djärva ideer med de mer erfarna bollplanken. Nedan följer en lista på de besökare/föreläsare vi hade under veckan: - Mohamad Hassan, ordförande i Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala Kommun - Eva Ster/e, Näringslivschef Uppsala Kommun - Carin Bergh Wihed, Försäljning och Samarbetspartners på Länsförsäkringar Uppsala - Anders Eriksson, årets chef inom SEB-koncernen - Jonas Flodin, Kundservicechef SEB Uppsala - Melanie Cardew, Svenskt Näringsliv - Berit Bergström, Sveriges bästa UF-Iärare Viktor Linden, VD Eventgruppen UF (ett av Sveriges fem bästa UF-företag 2009), föreläsare - Ludwig Olofsson, ung framgångsrik entreprenör och professionell föreläsare - Jennie Claesson, Regionchef Ung Företagsamhet Uppsala - Elisa Skogsberg, Skatteverket Samtliga gäster har ställt upp kostnadsfritt och våra professionella föreläsare/utbildare har ställt upp till mycket låga kostnoder.

9 .1>"; l!uu'}.~~ \IH liial(lfjvs ~ lnt~lprlnur - Presentation av projektledare - Presentation av deltagare - Gemensam överenskommelse av mål och ordningsregler för programmet - Praktiska övningar: Teambuilding i Stadsparken samt reflektion - Föreläsning av Viktor Linden. ung entreprenör - Praktiskt övning: Entreprenörpyramiden (Open for Business) samt reflektion - Föreläsning Alexander Brännkärr: "Hur man bygger ett vinnande team" - Föreläsning Fredrik Hjorth: "Road Trade - Sverige runt på 1000 spänn" (www.roadtrade.se) - Praktisk övning: Brainstorming av affärsideer och presentation av resultat inför stor grupp samt reflektion - Uppdrag: Marknadsundersökning i city samt reflektion - Föreläsning: Ludwig Olofsson. ung entreprenör - Bildande av grupperiföretag - Eget arbete: Utveckling av affärsideer tillsammans med Carin Bergh Wihed. Melanie Cardew och Berit Bergström - Föreläsning: Elisa Skogsberg från Skatteverket - Uppdrag: Marknadsföra Sommarlovsentreprenör på valfritt sätt under 60min - Föreläsning: Jennie Claesson - Eget arbete: Utveckling av affärsideer tillsammans med Eva Sterte och Mohamad Hassan - Föreläsning Anders Eriksson: Försäljning - Feedback på affärsideer: Anders Eriksson - Besök på bank för tecknande av bankkonto - Presentation av affärsideer inför SEB och Svenskt Näringsliv - Utfärdande av certifikat o

10 7.0.AVSUJTNIN(:; För att få deltagarna att känna sig uppskattade. och för att skicka med dem lite extra självförtroende inför framtidens utmaningar. arrangerades en avslutningsfest iföretagslotsen lokaler på Salagatan. Fest innebar i det här fallet att samtliga finansiärer samt deltagare inbjöds för att pris skulle delas ut i tre kategorier; Bästa Sommarlovsentreprenörer. Bästa Kämparinsats samt Mest Kreativa Sommarlovsentreprenörer. Detta användes under utbildningen också som extra incitament för att få ungdomarna att kämpa även när det var tufft. Priserna till vinnarna bestod av ett terminskort på Friskis och Svettis och/eller en årsprenumeration på affärstidningen "Relation". Samtliga deltagare vann också en affärsutvecklingstimme hos Drivhuset. som ett led i att försöka sporra deltagarna till att fortsätta med sina verksamheter. Denna rådgivning är även i normala fall gratis. men genom att vi gav dem ett presentkort tror vi att chansen är större att de faktiskt utnyttjar chansen. Under buffemiddagen gavs deltagarna möjlighet att träffa finansiärerna och ge sin bild av projektet och dela med sig av de utmaningar de ställts inför. Detta tror vi var viktigt både för deltagarna och för finansiärerna. Transparens har under hela projektet varit ett nyckelord och vi tror att vi gav finansiärerna en chans att känna detta genom att låta ungdomarna med egna ord beskriva vad de upplevt. H.

11 8.0 RESULTAT tjänat lika mycket. eller mer. än den hade gjort på ett kommunalt feriearbete fått ett ökat självförtroende i att starta och driva projekt lärt sig att själva ta ansvar för arbetstider och rutiner lärt sig jobba målinriktat med fokus på att tjäna pengar snarare än att krångla med fackterminologi och byråkrati fått ett ökat intresse och förståelse för företagare och företagande praktiska kunskaper i försäljning, marknadsföring och bokföring motiverats att kämpa även när det har varit motvind Att strategiskt placera våra Sommarlovsentreprenörer i media har för oss varit en självklarhet. Fler unga lokala förebilder som inte bara vill starta eget - utan som också vågar starta egetbehövs, Projektet framhölls i: TV4 Uppland SR P4 Uppland UNT Uppsalatidningen Svenska Dagbladet Uppsala Kommun har i en särskild enkät frågat deltagarna hur nöjda de är med sitt val av sommarjobb, Resultatet är mycket positivt och rapporten att läsa i sin helhet finns som bilaga. Några punkter finner vi extra anmärkningsvärda: På frågan "kan du tänka dig att rekommendera Sommarlovsentreprenär till andra?" svarade 97 procent "Ja, absolut" och tre procent svarade "Ja. med tvekan", Ingen svarade "Nej". på en skala från 1-7 på frågan "Stöd från arrangörerna under projektet?" ger cirka 81 procent av deltagarna betyget 7, ytterligare 9 procent ger betyget 6, De delar som fått bra - men inte exceptionella resultat - är områden såsom information inför utbildningen och att man gärna hade haft mer tid på sig att välja affärside, Detta tyder på att vi. vid en eventuell fortsättning av Sommarlovsentreprenör, måste vara ute tidigare med både rekrytering och information kring konceptet. Nedan har vi kopierat in några av de svar i utvärdering som presenterades i citat-form, Citaten är tagna från rubriken "viktigaste lärdomar/erfarenheter", Att det inte alltid måste vara så svårt! Det är bara att sätta igång! " Framför allt att våga ta för sig, tänka i nya banor och se möjligheter i problemen, 1 1

12 Aldrig ge upp, kämpa, slit, starta många företag (något kommer lyckas), gör det roligt för dig själv, skapa mål. Det är lält alt tjäna snabba pengar om man kommer på en fiffig affärside och vågar ta kontakt med människor. De flesta reagerar positivt när man tar kontakt. Vi har fålt öva oss på alt tänka annorlunda än vi gjorde innan och alt se på saker ur olika vinklar. Det är också bra alt ledarna har berättat om sina egna erfarenheter så man känner alt de vet vad de pratar om. Man lär sig tänka på elt annorlunda sätt. Se det positiva i stället för det negativa. Även om vi bara är fyra unga tjejer kan vi åstadkomma mycke!, bara man vågar ta första steget. Man får inte vara rädd för att fråga sker. När jag tycker något är spännande och kul blir jag ibland nästan lite överambitiös. Jag trodde att det skulle vara betydligt svårare alt starta elt miniföretag än det var. Om man vill och envisas med att det ska gå så går det, det har jag verkligen förstålt nu. Jag har större tro på mig själv, alt en ide jag har själv eller tillsammans med några andra går alt långt spinna vidare på och förhoppningsvis så småningom göra verklighet av. Det har varit otroligt roligt att träffa så många olika sorters människor och få en liten inblick i hur de bor och lever, en bonus som har gjort det kul när vi varit trölta och slut efter allt fysiskt arbete. Alt jag kan om jag försöker. Det är inte för svårt för mig. Viktigast för oss blev helt klart alt fortsälta kämpa och vara "hungriga" under den tid det var tomt på arbete och kunder. I ett sånt läge är det viktigt att peppa varandra till alt fortsätta slita istället för alt dra ner varandra. En annan sak som är viktig är bra kundbemötande. Har vi gjort elt bra arbete och skapat förtroende hos kunden sprider sig delta som ringar på valtnet, vilket vi snabbt märkte. Delta gav oss många nya kunder. Tro på sig själv, inte ge upp. TÄNKA POSITIVT är viktigast! Det är min vilja och kreativitet som förverkligar mina drömmar. Alt kämpa och kunna ta ett nej. 1~

13 9.0 SLUTSATSER OCH KOMMENTAr~ER Projektet kom igång sent. Om Sommarlovsentreprenör arrangeras nästa år, vilket vi hoppas, skall rekrytering påbörjas mycket tidigare - gärna redan i början av vårterminen. ::; ) i{,." "'!l: j'.," ';!,1;-, Några deltagare valde att i början av programmet hoppa av. Någon kände inte att programmet passade dem och ett annat exempel är en person som under utbildningsveckan fick jobb i Norge. Att så sker är, vid ett deltagarantal på 40 personer, inte anmärkningsvärt och vi får därför räkna med att det sker igen vid ett eventuellt framtida Sommarlovsentreprenör. Det verkliga problemet är inte att folk hoppar av utan snarare att en ny plats inte kan tillsättas allt för långt in i utbildningen. 'i" Aktiviteten för Sommarlovsentreprenörerna på webben har i år varit obefintlig. Detta är synd då ungdomar idag på ett mycket effektivt sätt själva till exempel kan blogga om sina framgångar och hinder, eller hjälpa andra med ideer och feedback. Om Sommarlovsentreprenör arrangeras igen föreslår vi därför att en hemsida tas fram där deltagarna kan blogga för att sprida sina ideer och agera förebilder för andra ungdomar, samtidigt som de får träna sig i att marknadsföra sig på webben. Hemsidan kan också användas som ett verktyg att inför projektets start nå ut med information angående utbildningen och dess rekrytering mm, något som vi från utvärderingen kan dra slutsatser om behövs. I övrigt tror vi att det är bra att koppla samman projektet med andra sociala medier såsom Facebook. Dessa är bra inte bara för att marknadsföra förebilderna och projektet till andra jämnåriga utan också för att deltagarna ska få lära känna varandra och kunna kommunicera effektiv!.

14 A :/uu\! ~,;limmaiilijvs.. ~ ENTREPRENbR 10.0 BILAGA (J'/ Ui)PS(:!O KCJ'Y1:r l ):' Efter att Sommarlovsentreprenör slutfördes i augusti genomförde utbildnings- och arbetsmarknadskontoret på Uppsala Kommun en undersökning bland de sommarlovsentreprenörer som deltagit i programmet. Deltagarna fick svara på en rad frågorbland annat om hur de upplevt programmet och vad de lärt sig. Hela denna undersökning finns som bilaga till den här rapporten. 14

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenörer för unga på landsbygden! Minst fyra olika Leaderområden har i år drivit Sommarlovsentreprenörer (SLE).

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet.

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Handledare: Elisabeth Banemark 2001-05-28 Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Österängskolan. Av: Monica Mårtensson Mats Eriksson Lars-Inge Wigren Inledning När vi fick uppslaget att starta småföretag

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5...

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5... 1 av 5 2015-04-20 14:42 Företagsplats Väsby 2 2015 Visa som webbsida» Vill ditt företag göra en insats för Väsbys ungdomar i sommar samtidigt som ert företag får hjälp med olika arbetsuppgifter som hantverksarbete

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I STADSHUSLUNCH 27 februari 2015 DAGENS PROGRAM Välkomna! Ung Företagsamhet Teknikprogrammets fjärde år Kullagymnasiet Uppmärksammande av prisade företag i Höganäs Kullabygden

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer